Stageopdracht MANAGEMENT KPI-DASHBOARDS by dyr60218

VIEWS: 83 PAGES: 1

									Stageopdracht:
MANAGEMENT KPI-DASHBOARDS
Inleiding                                Onderzoeksvragen
XCESS expertise center b.v. is een innovatieve IT-dienstverlener die   De deelvragen die in deze stageopdracht beantwoord moeten worden
diensten levert aan middelgrote ondernemingen door het realiseren van  zijn:
maatwerk IT-oplossingen, gebruikmakend van de nieuwste Microsoft tech-   • Wat is het doel en de strategie van XCESS?
nologie.                                  • Welke kritische processen zijn er om het doel te bereiken?
                                      • Welke KPI’s kunnen worden afgeleid uit de processen?
Deze ondernemingen bieden hun diensten aan, waarbij Internet, website,   • Hoe ontstaat een logische samenhang tussen KPI’s?
webapplicaties en koppeling met hun centrale systemen van essentieel    • Welke KPI modellen zijn er en welke past het beste bij een organi-
belang zijn. Webtechnologie, Multimedia en digitale communicatie wor-     satie als XCESS?
den hierbij steeds belangrijker.                      • Welke architectuur past bij de oplossing?
Ontsluiting van en koppeling met deze centrale toepassingen dmv in-     • Welke bestaande Microsoft technologie past bij de gewenste
novatieve weboplossingen passen uitstekend bij de ambitie van XCESS.      oplossing?
Het hebben van de juiste IT-specialisten speelt hierin een belangrijke   • Wat zijn randvoorwaarden voor een goed resultaat?
rol.                                    • Waar zijn business voordelen te vinden?
                                      • Hoe kan er beheer plaatsvinden?
Probleemstelling
Het management van XCESS heeft behoefte aan compacte consistente     Gewenst resultaat
actuele stuurinformatie. Deze informatie is nu verspreid, beperkt, on-  Het resultaat dat bereikt moet worden is:
voldoende actueel of te bewerkelijk om te produceren.           • Duidelijk beeld van de primaire en secundaire KPI’s
                                      • De wijze waarop de KPI’s kunnen worden afgeleid
Doel stageonderzoek                            • Structuur van het management KPI-stuurmodel
Het doel van deze stage is het realiseren van een Management dash-     • Selecteren van benodigde gereedschappen
board waarbij het managementteam en overige verantwoordelijke       • Inrichting van één of meer KPI’s binnen het model
medewerkers inzicht hebben in de status van de bedrijfsprocessen om    • Evaluatie en voorstel voor aanpassingen aan de hand van de
de benodigde beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen. Het        resultaatmetingen
voorstel is dat het model van Balanced Scorecard als basis voor het    • Plan van aanpak voor het vervolgtraject
Management dashboard wordt gebruikt
                                     Studierichtingen en stageniveau
Dit is een WO-afstudeerstage die bij voorkeur door 2 studenten geza-   WO-IT, Business Engineering, Business management
menlijk wordt uitgewerkt.                        Deze opdracht kan uitstekend worden uitgevoerd door een duo:
                                     IT-deskundigheid gecombineerd met Business Management
Los van dit primaire stagedoel dient in teamverband meegewerkt te
worden aan werkzaamheden die bij de interne en externe opdrachten
van XCESS aan de orde zijn.


Contactinformatie
XCESS expertise center b.v., t.a.v. Gabriëlle Rack, Storkstraat 19, 3833 LB Leusden
T. 033-4335151, E. xcess@xcess.nl, I. www.xcess.nl

								
To top