DASAR DASAR UTAMA KERAJAAN - Ruddy MHams by ruddyansjah

VIEWS: 10,301 PAGES: 22

									  DASAR-DASAR UTAMA
    KERAJAAN
           (KERTAS 1)


              Oleh

  RUDDYANSJAH MAHTAR HAMS B.S.K.
          Penolong Pengarah
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat
       Jabatan Penerangan Malaysia
         E-mail : ruddy@inform.gov.my
       DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN
                  Oleh
            Ruddyansjah Mahtar Hams  B.S.K.
Pendahuluan

Sejak mencapai kemerdekaan 47 tahun yang lalu, matlamat utama negara ialah
menjadi sebuah negara yang makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem
demokrasi di dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Dalam usaha
mencapai matlamat ini, berbagai-bagai dasar telahpun digubal dan dilaksanakan.


Dasar-dasar awam Malaysia mempunyai keunikan sendiri kerana ia digubal
sesuai dengan ciri-ciri dan keperluan semasa negara. Sebagai sebuah negara
yang kecil yang terbahagi kepada dua wilayah besar iaitu Semanjung Malaysia,
Sabah dan Sarawak, malaysia adalah antara beberapa buah negara di dunia
yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan keturunan, menganuti
pelbagai fahaman agama dan mempraktikkan berbagai budaya dalam konteks
sebuah negara persekutuan.


Sebagai sebuah negara yanga merdeka, Malaysia boleh disifatkan sebagai
sebuah negara muda tetapi berkleupayaan untuk membangun kearah sebuah
negara yang maju dan mewah memandangkan ia dianugerahkan dengan hasil
bumi yang banyak sekali. Tambahan pula Malaysia mempunyai majoriti
penduduk  dalam  kategori umur belia yang    memberikan prospek bagi
mewujudkan tenaga kerja yang mencukupi dan berkualiti.
                                       1
Berdasarkan kenyataan di atas, sekiranya Malaysia ingin mencapai tahap
pembangunan yang lebih tinggi, ia mestilah mempunyai dasar-dasar yang dapat
bukan sahaja mengembelng sumber-sumbernya malah yang sangat penting ia
boleh mengurangkan jurang perbezaan sama ada di antara kaum mahupun
wilayah. Dalam hubungan ini, adalah penting untuk dipastikan agar dasar-dasar
yang dibuat sentiasa dapat memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi
nasional.
Perspektif Sejarah

Untuk memahami tahap kemajuan dan kedudukan negara pada masa kini, perlu
bagi kita tinjau kembali sejarah perkembangan dan pembangunan negara ini.
Dengan melihat kembali sejarah dan detik-detik penting ini, dapatlah difahami
perspektif, nilai dan asas sebenar satu-satu perkembangan dan tindakan
khususnya dalam penggubalan dasar negara. Terdapat empat era yang boleh
dijadikan sebagai watersheds dalam sejarah negara iaitu :


  a. Era Sewaktu Penjajahan British.
      -  dasar awam melibatkan fungsi kerajaan paling minimum.
      -  Matlamat penjajah untuk mendapatan seberapa banyak hasil dari
        negara ini untuk dibawa pulang.
      -  Dasar kerajaan penjajah jelas dan tidak perlu dikaji semula.
      -  Akibat : dari segi fizikal dan mental  penghalang masyarakat
        bersatupadu. Contoh : kedudukan ekonomi tidak seimbang antara
        kaum dan menghadapi masalah berbentuk perkauman.
                                        2
b. Era Dalam tempoh Malayan Union (1946) hingga tempoh pencapaian
  kemerdekaan (1957).
   -  wujud semangat kebangsaan yang berkobar-kobar di samping
     peningkatan penglibatan pihak pemerintah dalam perkhidmatan
     awam.
   -  Wujudnya   pergerakan    politik  berasaskan   kaum   yang
     mengakibatkan mobilisasi politik yang terasing antara satu kaum
     dengan yang lain.
   -  Pengekalan sistem negara beraja.
   -  Pemimpin  pelbagai  kaum   meletakkan   garis  panduan  asas
     pembinaan negara yang berlandaskan kerjasama dan perundingan
     secara bertolak ansur tanpa mendedahkan secara meluas perkara-
     perkara dan isu-isu perkauman.
   -  Pendkatan ini menolak telahan yang mengatakan negara berbilang
     kaum seperti Malaysia tidak akan wujud dengan stabil untuk
     jangkamasa yang panjang.


c. Era dari tarikh kemerdekaan hingga peristiwa 13 Mei,1969.
   -  mendedahkan   tentang  betapa    pentingnya   hubungan  atau
     keseimbangan di antara kemajuan sosiopolitik negara dengan
     kemajuan dan pengagihan kemewahan.
   -  Walaupun tahap pertumbuhan ekonomi membanggakan, namun
     agihan pendapatan untuk berbagai kaum tidak seimbang.
   -  Di samping itu, pembahagian guna tenaga tentunya menjadi
     penghalang dalam mencapai perpaduan negara.
   -  Keadaan tidak seimbang ini sekiranya dibiarkan akan menimbulkan
     ketegangan dan kejadian yang tidak diingini.
   -  Isu-isu sensitif terhadap kewarganegaraan dan kedudukan hak
     istimewa kaum Melayu/Bumiputera akan terus dipersoalkan.
   -  Ia menjadi isu hangat semasa pilihanraya umum tahun 1969 dan
     akibatnya tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei, 1969.

                                        3
 d. Era pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru 1971-1990.
    -  Dasar digubal untuk mencapai perpaduan melalui penghapusan
      penghalang utamanya iaitu kemiskinan dan struktur sosiopolitik dan
      ekonomi masyarakat yang tidak seimbang.
    -  Rukunegara diperkenalkan sebagai asas pencapaian matlamat
      pembangunan dan penyatuan negara.
    -  DEB  membasmi kemiskinan & menyusun semula masyarakat.
    -  Perkembangan ekonomi pesat sejak DEB dilancarkan dan teah
      mencapai perkembangan ekonomi yang pesat.
    -  Namun  begitu,  pertengahan  dekat  80an,  ekonomi   negara
      mengalami   kemelesetan  yang   teruk.  Implikasinya   ialah
      terbantutnya  pencapaian  matlaat  DEB   berasaskan   kepada
      pertumbuhan ekonomi berterusan.
Malaysia baru sahaja memasuki era yang baru iaitu tempoh pelaksanaan
Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1991-2000.


    -  DPN digubal berteraskan Wawasan 2020 untuk menjadikan
      Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.
    -  Strategi DEB dikekalkan untuk mencapai pembangunan seimbang
      dan pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama.
    -  Dimensi tambahan  isu-isu pembangunan sumber manusia,
      menjadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam
      perancangan dan pembangunan sosioekonomi, dan perlindungan
      alam sekitar dan ekologi.
                                        4
Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Dasar Awam ?
Dasar lebih merupakan „asas‟, „teras‟ atau „panduan‟ kepada beberapa jalan
tindakan.


Dasar mempunyai tujuan :
    Matlamat, fungsi, tugas demi kepentingan sesuatu agensi atau organisasi
    (kerajaan).


Dasar memberi :
    Arah tuju / hala kepada sesebuah agensi/organisasi supaya pelan
    tindakan yang dirancangkan boleh mencapai matlamat dan boleh
    dilaksanakan dengan jayanya.


Dengan adanya dasar, orang awam / masyarakat dapat memahami segala
tujuan, matlamat atau hala yang hendak dituju atau dicapai oleh sesebuah
agensi/organisasi (terutamanya badan-badan kerajaan) dan juga bagaimana
pelan-pelan tindakan yang dirancangkan itu beroperasi di peringkat nasional dan
tempatan.
Dasar Awam secara umumnya terbahagi kepada dua jenis iaitu :
    Dasar Ekonomi / Dasar Pembangunan
    Program, Falsafah, Peraturan dan Panduan Negara.
    (Contoh : Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar
    Penswastaan, Dasar Perindustrian Negara, Dasar Pertanian Negara,
    Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar    Pandang Ke Timur, Dasar
    Pengurangan Perbelanjaan Awam dll.)


    Dasar Sosial
    (Contoh : Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Belia Negara, Dasar
    Wanita Negara, Dasar Kepimpinan Melalui Teladan, Dasar Penerapan
    Nilai-Nilai Islam dll)

                                       5
Mengapa Dasar Diperlukan ?

Bagi sesebuah negara membangun seperti Malaysia, pelbagai perancangan
perlu dilaksanakan termasuk menangani segala masalah sosial di dalam negara.
Keperluan-keperluan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan sosial kian
meningkat. Peningkatan dalam sektor perkhidmatan sosial menggambarkan
bahawa masyarakat memang mengkehendaki, memerlukan dan mendesak
untuk mendapatkan segala kemudahan atau perkhidmatan.


Sebagai contoh, wujudnya pelbagai jabatan dan agensi kerajaan semata-mata
untuk melaksanakan dasar awam bagi memenuhi kehendak dan permintaan
masyarakat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perpaduan Negara
Dan Integrasi Nasional, Jabatan Pertanian, Jabatan Pendidikan dan sebagainya.


Adakah Dasar Sama Antara Satu Sama Lain ?
Dasar Ekonomi, Dasar Pembangunan dan Dasar Sosial berbeza antara kedua-
duanya. Walaupun begitu ia saling menyokong secara tidak langsung demi
kepentingan dan kebajikan social dan individu.


Secara umumnya, Dasar Ekonomi/Dasar Pembangunan menjurus secara terus
kepada negara tetapi dasar Sosial menjurus terus kepada kehendak masyarakat
itu sendiri.
                                      6
Ciri-ciri Umum Dasar

Ciri-ciri umum Dasar Awam ialah ia hendaklah mempunyai beberapa kandungan
atau elemen yang difokuskan iaitu :
  1. Objektif – hendaklah jelas, teratur, melibatkan semua pihak.
  2. Strategi – hendaklah jitu, dapat difahami, mudah dilaksanakan.
  3. Pelaksanaan – hendaklah dikuatkuasakan, diamalkan, dan melibatkan
    semua pihak.
  4. Penilaian   – semua Dasar Awam     hendaklah  dinilai sejauhmana
    keberkesanannya sama ada berjaya atau tidak, menunggu masa yang
    lama atau tidak dan adakah perlu diteruskan atau tidak.
Apakah Kesan Daripada Pelaksanaan Dasar?

1. Pertumbuhan ekonomi negara meningkat.
2. Hubungan Malaysia dengan negara luar kian rapat.
3. Hubungan antara masyarakat kian meningkat.
4. Hubungan antara keluarga kian mesra.
5. Kehendak masyarakat untuk menambahkan keselesaan hidup dapat
  dipenuhi.
Halatuju pembangunan negara dan masyarakat dapat ditentukan dengan jelas.


Halangan Terhadap Dasar Awam

    Globalisasi
     -  ancaman IT ---> menyebarkan maklumat yang salah
     -  memburuk-burukkan kerajaan.
     -  Dasar tutup pintu negara luar.


    Tanggungjawab

                                       7
   -  kurang rasa tanggungjawab kepada negara.
   -
  Kefahaman
   -  kurangnya kefahaman.
   -  Salah faham terhadap dasar awam. (Contoh : Dasar Penerapan
     Nilai-Nilai Islam)


  Pelaksanaan
   -  pelaksanaan kurang jitu dan lancar.
   -  Tidak mendapat sambutan
                                  8
Peranan Anda Kepada Dasar Yang Dilaksanakan


  Yakin
  Yakin terhadap dasar yang digubal akan menjadi agen perubahan sama ada
  kepada nilai sosial atau ekonomi negara danmasyarakat.


  Laksanakan
  Melaksanakan dasar awam yang diperkenalkan mengikut garispanduan yang
  telah ditetapkan oleh penggubal dasar atau pihak kerajaan.


  Sebarluaskan
  Menyebar luaskan kefahaman dasar awam agar dapat difahami oleh
  segenap lapisan masyarakat
                                     9
       DASAR DASAR UTAMA KERAJAAN MALAYSIA


Di antara dasar dasar utama kerajaan Malaysia adalah Dasar Perindustrian,
Dasar Penswastaan, Dasar Penerapan Nilai Islam Dalam Pentadbiran
[ termasuklah Pelan Integriti Nasional (PIN) ] dan Dasar Luar . Biasanya sesuatu
dasar dirancang oleh pemimpin-pemimpin pada peringkat pentadbiran untuk
dilaksanakan oleh agensi-agensi tertentu. Dasar-dasar pembangunan ini
biasanya boleh didapati dalam dokumen rasmi kerajaan khususnya Rancangan
Lima Tahun

1.    Dasar Perindustrian

     Sektor perindutrian memberi sumbangan yang besar pada ekonomi
     negara setanding dengan sektor pertanian. Industri tradisional asas
     Malaysia adalah pertanian sebelum tahun 60an diikuti dengan industri
     gantian import pada tahun 60an dan industri intensif buruh dalam tahun
     70an. Menjelang tahun 1980an , proses pengindustrian ini telah menjurus
     kepada industri berat iaitu industri yang memerlukan modal yang besar
     dari sektor swasta.

   Dasar lebih merupakan asas atau panduan kepada beberapa pelan
   tindakanyang telah dirancang. Biasanya pentadbir dan kakitangan kerajaan
   berpandukan kepada dasar bila melaksanakan tugas mereka bila
   melaksanakan perkhidmatan kepada orang awam

   Dasar Perindustrian Negara telah digubal untuk mempergiatkan lagi proses
   industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama
   pertumbuhan ekonomi negara. Pada umumnya,     proses pembentukan
   sesuatu dasar melibatkan perkara-perkara berikut :

     Mengenalpasti Masalah
     Menilai sejauhmana hasil dasar
     Mengemukakan alternatif dapat menyelesaikan masalah
     yang sesuai
     Hasil dasar
     Merancang tindakan sesuai

     Dibawah dasar perindustrian, Pelan Induk Perindustrian (PIP) telah
     digubal bagi meletakkan asas yang kukuh untuk menjadi Malaysia
     sebagai sebuah negara perindustrian yang maju. Kerajaan telah
     menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) pada tahun

                                         10
    1980an. Peranan HICOM adalah untuk mengenalpasti , memula dan
    menguruskan projek-projek dalam industri berat. Diantara projek-projek
    yang telah dijalankan bersama usahasama pelabur asing ialah loji simen
    (CIMA), besi dan keluli (PERWAJA), kereta nasional (PROTON), loji enjin
    kecil, pulpa dan kertas dan kompleks kejuruteraan (UEM).

  Tiga objektif utama PIP sebagai asas untuk menjadikan Malaysia sebuah
  negara perindustrian ialah :

    menjadikan sektor perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhan
    perindustrian negara
    menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara
    meninggikan lagi tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi
    tempatan

Strategi Pelan Induk Perindustrian

  PIP telah mengenal pasti 12 sektor industri yang patut diberi penekanan.
  Tujuh adalah sektor berasaskan sumber tempatan iaitu industri berasaskan
  getah, kelapa sawit, kayu-kayan, makanan, kimia, logam bukan terus dan
  keluaran galian bukan logam. Lima sektor bukan berasaskan sumber ialah
  elektrik dan elektronik, peralatan pengangkutan, mesin dan kejuruteraan,
  logam-logam terus serta tekstil dan pakaian

    menyusun semula struktur galakan perindustrian sedia ada
    mempelbagaikan pengguna-pengguna Malaysia mengunakan barangan
    Malaysia
    mempelbagaikan eksport dan mengalakkan sektor gentian import
    memperluaskan kegiatan industri kekawasan kurang maju
    mempelbagai pasaran eksport termasuk mencari pasaran baru dinegara
    yang sedang membangun
    mengalakkan penyelidikan dan pembangunan oleh pihak awam dan
    swasta
    menggalakan industri berat bagi menjadi penggerak perkembangan
    industri baru
    menggalakan pertumbuhan industri kecil

  2. Dasar Penswastaan

  Mendapat perhatian bila dilancar Dasar Persyarikatan Malaysia 1983 yang
  menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan
  negara. Penswastaan adalah bertentangan dengan konsep “Memilik Negara”
  yang menambahkan penguasaan kerajaan dalam satu-satu sektor ekonomi
  atau perniagaan.


                                        11
Penswastaan melibatkan proses pemindahan beberapa kepentingan atau
pelaburan kerajaan yang pada asalnya merupakan tanggungjawab awam dan
kemudiannya dserahkan kepada sektor swasta. Dasar yang dilancarkan pada
tahun 1983 bertujuan ;

  mengurangkan beban kewangan kerajaan
  meningkat kecekapan dan kepelbagaian hasil
  menggalakkan pertumbuhan ekonomi
  pengagihan sumber yang cekap
  mempercepatkan Dasar Pembangunan Nasional

  Dalam hal ini, tanggungjawab pengurusan, asset dan hak untuk
  menggunakan asset dan kakitangan diberi perhatian.
3. Bentuk-Bentuk Penswastaan

  Penjualan

  Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat kerajaan dan melibatkan
  pemindahan ketiga-tiga komponen   organisasi iaitu tanggungjawab
  pengurusan, asset dan kakitangan. Bentuk penjualan atau pemindahan
  boleh 100 % atau kurang. Contohnya, Sports Toto Malaysia dan Sabah
  Shipyard Sendirian Berhad

  Pajakan

  Melibatkan pemindahan hak menggunakan asset untuk tempoh tertentu
  dengan bayaran pajakan. Kaedah ini biasanya digunakan bagi
  penswastaan entity yang mempunyai aset bernilai tinggi dan bersifat
  strategic seperti pelabuhan dan lapangan terbang. Contoh Depoh
  Baikpulih Kapalterbang dan Pusat Penyembelihan Khinzir

  Kontrak Pengurusan

  Melibatkan pengunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk
  mengurus entity kerajaan dengan membayar yuran pengurusan. Kaedah
  ini hanya melibatkan pemindahan tanggungjawab pengurusan kepada
  sektor swasta dan melibatkan pemindahan kakitangan tetapi tidak
  pemindahan milik asset. Contohnya kontrak Bekalan Air Semenyih dan
  Pemasaran Masa Pengiklanan Radio Malaysia

  Bina-Kendali-Pindah dan Bina-Kendali

                                   12
   Melibatkan pengunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk
   mengurus entity kerajaan dengan dibayar yuran pengurusan. Melibatkan
   pemindahan tanggungjawab pengurusan kepada sektor swasta dan
   mungkin melibatkan caj pengurusan. Kaedah BKP melibatkan pembinaan
   sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri
   dan mengendalikannya bagi tempoh tertentu yang dinamakan tempoh
   konsesi. Kemudahan ini akan diserahkan kembali selepas tempoh dan
   swasta akan dibenarkan mengutip caj terus dari kemudahan berkenaan
   contoh seperti Lebuhraya Seremban-Port Dickson dan Menara Kuala
   Lumpur. BK pula tidak melibatkan penyerahan balik kepada kerajaan
   seperti Sistem Televisyen Malaysia Berhad dan Sistem Pengangkutan
   Laju Ringan.


4.  Dasar Penerapan Nilai Islam Dalam Pentadbiran

   Perlembagaan Malaysia telah menetapkan Islam sebagai agama rasmi
   negara. Hal ehwal agama telah dikuasakan kepada Raja-Raja dan
   Kerajaan negeri. Sungguhpun demikian , kebebasan untuk menganut
   agama-agama lain tidak dihalang. Dasar penerapan nilai Islam dalam
   pentadbiran dan kehidupan rakyat Malaysia adalah satu usaha murni oleh
   Kerajaan. Diantara objektif-objektif dasar ini adalah :


   - membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan
   disegani masyarakat lain
   - menubuhkan sebuah negara bahagia
   - menghapus sikap negatif dalam menjalankan tugas yang
   dipertanggungjawabkan
   - menghasilkan perkhidmatan yang bermutu


   Niat sebenar bukanlah untuk mengislamkan yang bukan Islam tetapi
   memupuk amalan dan nilai murni yang boleh diterima semua kerana
   agama lain pun mengutamakan nilai-nilai yang sama. Islam dijadikan asas
   dan hanya sebelas sahaja yang dipilih untuk dijadikan asas iaitu amanah,
   tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin,
   bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur.


   Yang paling adalah menghayati nilai-nilai diatas sebagai cara hidup yang
   sihat. Selaras dengan Rukun Negara "Kepercayaan Kepada Tuhan" ,
   nilai-nilai negatif samada diedari atau tidak seperti rasuah, jenayah,
   dadah, menyalahguna kuasa, tidak amanah, penindasan, penipuan,
   pelampaun, pembaziran dan lain hendaklah diketepikan.                                     13
5.     Dasar Luar

      Perbezaan matlamat, kepentingan dan arah nasional selalunya membawa
      kepada ketegangan hubungan diantara negara-negara di arena politik
      antarabangsa terutama negara jiran. Namun sejarah telah membuktikan
      bahawa kebijaksanaan mengendalikan dasar luar, kepekaan terhadap
      kepentingan nasional dan serantau dengan semangat setiakawan,
      merupakan syarat awal perhubungan harmoni serumpun.


      Dasar luar merupakan polisi menjalani perhubungan antarabangsa
      dengan negara lain. Dasar luar merupakan tindakan yang diambil oleh
      pembuat dasar sesuatu kerajaan membentuk dan menyelesaikan sesuatu
      masalah. Ia merupakan strategi atau tindakan menghapus, mengurang,
      mengekal atau memperluaskan kerjasama antara negara. Objektif utama
      Dasar Luar Malaysia adalah :   i.     Pengiktirafan yang merujuk kepada keinginan sesebuah negara untuk
         diterima oleh negara lain sebagai sebuah negara merdeka dan
         berdaulat serta mempunyai sistem pentadbiran sendiri. Dasar luar ini
         perlu terkawal serta berjaya membawa pembangunan dan keamanan
         kepada rakyat.

   ii.     Keselamatan mempunyai hubung kait yang rapat dengan
         pengiktirafan. Negara perlu wujud sebagai satu kesatuan. Sesebuah
         negara akan dapat mempertahankan diri dari ancaman luar pada bila-
         bila masa walaupun terpaksa melalui kekerasan atau peperangan

   iii.    Kesejahteraan didalam sesebuah negara adalah tanggungjawab yang
         dipikul oleh pembuat dasar. Kesejahteraan dalaman akan
         membolehkan kemajuan serta kepesatan pembangunan sejajar
         dengan pembangunan negara lain. Untuk mencapai matlamat ini
         perlulah program-program yang sesuai serta dimanafaati oleh rakyat.      Untuk itu, matlamat dasar luar Malaysia adalah seperti berikut :

      a.   Menjalinkan kerjasama dua hala erat dikalangan negara jiran dan
         serantau serta meningkat kerjasama dikalangan negara lain yang
         mempunyai matlamat yang sama.
                                          14
   b.   Meningkat pertahanan dan keselamatan samada di didalam
     mahupun luar negara dan wilayah-wilayah sempadan.

   c.   Mengekalkan kestabilan ekonomi negara dam kestabilan harga
     barang mentah dipasaran antarabangsa.


   Keputusan yang diambil dalam hal dasar luar juga mengikut kesesuaian
   dan kesinambungan dalam politik antarabangsa. Diantara langkah yang
   diambil adalah seperti Penubuhan ASEAN 1967. ASEAN adalah
   Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara yang menjalinkan kerjasama
   dalam bidang ekonomi, sosial dan politik


6.  Pertubuhan Asia Tenggara (ASA)

   Pertubuhan Asia Tenggara (ASA) ditubuhkan pada tahun 1961 oleh
   Tunku Abdul Rahman. Pertubuhan serantau ini hanya disokong oleh tiga
   negara ketika itu, iaitu Malaysia, Thailand dan Filipina. Indonesia tidak
   menyertai kerana beranggapan ianya satu alat "imperialis". Matlamat ASA
   adalah mengekal keamanan dan kebebasan negara serantau Asia
   Tenggara, memupuk keadilan sosial dan meningkat kerjasama dan
   kemajuan dalam bidang ekonomi negara-negara ahli dan negara serantau
   Asia Tenggara. ASA tergendala dalam tahun 1963, masa yang hampir
   sama penubuhan Persekutuan Malaysia


7.  MAPHILINDO

   Salah satu strategi untuk megendurkan ketegangan ketika penubuhan
   Persekutuan Malaysia dan Indonesia Raya adalah penubuhan
   MAPHILINDO pada Julai 1963. Maksud MAPHILINDO ialah gabungan
   nama Malaysia, Filipina dan Indonesia, yang tujuan nya sama juga iaitu
   menjaga dan mengekal keamanan serantau, mewujudkan kesefahaman
   dikalangan negara-negara anggota dan kerjasama serantau dalam bidang
   ekonomi.   Hasrat ini adalah hasrat Presiden Diasdado Macapagal untuk
   menubuhkan "Greater Malay Confederation". Idea ini digunakan Menteri
   Luar Indonesia , Subandrio tetapi dihadkan kepada bangsa Melayu, jadi
   Thailand telah diketepikan. Usul penubuhan ini juga gagal kerana
   pertikaian ahli negara anggota, oleh itu Filipina terus membuat tuntutan
   Sabah dan Sukarno dengan 'ganyang Malaysia'nya. Konflik ini berlaku
   diantara 1963 hingga 1965, tetapi berjaya direda dengan kemenangan
   Marcos di pilihanraya Filipina dan tumbangnya Sukarno kerana


                                      15
   digulingkan pada Oktober 1965. Perubahan senario ini telah membuka
   ruang memperbaiki hubungan yang terjejas kerana isu konfrantasi dan
   tuntutan Sabah.


   Dalam satu perbincangan rasmi dari 29 Mei hingga 1 Jun 1966 di
   Bangkok, Menteri Luar Thailand, Thanat Koman menjadi orang tengah
   pertelingkahan ini.


8.  Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

   Apabila tamat konfrantasi Indonesia terhadap Malaysia pada 1 Jun 1966,
   dan hubungan Filipina dengan Malaysia pulih, satu azam baru untuk
   membentuk satu pertubuhan serantau yang baru, teguh dan dinamik telah
   diadakan. Deklarasi ASEAN telag ditandatangani di Bangkok pada 8 Ogos
   1967. ASEAN telah diisytiharkan dengan Tun Abdul Razak (Timbalan
   Perdana Menteri Malaysia), Tun Adam Malik (Menteri Luar Indonesia),
   S.Rajaratnam (Menteri Luar Singapura), Thanat Koman (Menteri Luar
   Thailand) dan N.Ramos (Setiausaha Luar Filipina) menandatangani
   Deklarasi tersebut.


   Malaysia menyertai ASEAN dengan tujuan menyelesaikan dan
   mengurangkan masalah politik dengan Filipina dan Indonesia. Tujuh
   matlamat telah digariskan dalam Deklarasi ASEAN iaitu

   a. mempercepatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,
    kemajuan sosial dan pembangunan serta kebudayaan serantau,
   b. mengekal keamanan dan kestabilan kawasan serantau dengan
    menghormati dan mematuhi peraturan, undang-undang dan keadilan
    negara kawasan serantau serta mematuhi prinsip Carter Bangsa-
    Bangsa Bersatu
   c. memupuk kerjasama yang aktif dan mengembangkan kepentingan
    bersama dalam ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintaifik dan
    pentadbiran
   d. membekalkan bantuan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan
    dikalangan negara anggota
   e. mewujudkan kerjasama lebih berkesan dalam pengunaan sumber
    yang lebih banyak dalam industri pertanian, memperluaskan
    perdagangan   dna  kajian  masalah   perdagangan  komoditi
    antarabangsa,
   f. meningkat kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan serta
    bekerjasama menaikkan taraf hidup rakyat negara anggota
   g. meningkat bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di Asia
    Tenggara                                     16
   h. mengekal kerjasama erat dan berfaedah menerusi pertubuhan
    serantau dan  pertubuhan antarabangsa yang telah wujud
    dan matlamat yang sama   Peranan ASEAN lebih bermakna dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada
   27 November 1971 dengan melulukan beberapa ketetapan iaitu :

   a. kawasan Asia Tenggara hendaklah menjadi sebuah zon yang aman
    dan selamat
   b. ASEAN hendaklah mengamalkan Dasar Berkecuali
   c. mengadakan hubungan baik dengan semua kuasa termasuk kuasa-
    kuasa besar tanpa mengira ideologi politik


   Kini anggota ASEAN terdiri dari Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia,
   Filipina, Brunei, Kemboja, Vietnam dan Myanmar (10 buah mengikut
   Modul LANH 1303). Malaysia turut terlibat dalam pertubuhan OIC,
   Komanwel, PBB dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali.


9.  Reformasi Pendidikan

   Akta Pendidikan 1966, telah memaktubkan Dasar Pendidikan
   Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
   seperti berikut :

   "pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih
   memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
   untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari egi intelek,
   rohani, emosi dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
   kepada Tuhan bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
   pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
   berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
   terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
   negara"


   Sebelum merdeka, sistem pendidikan oleh British bersifat perkauman.
   British telah mewujudkan empat jenis persekolahan iaitu Sekolah Melayu,
   Sekolah Inggeris, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. Dasar pendidikan
   yang diperkenalkan british menyebabkan bahasa Melayu tidak
   berkembang dan digunakan disekolah Melayu dan di Maktab Perguruan
   sahaja. Strategi ini membolehkan British bertapak lama di Malaya dan
   mengeksploitasikan sumber kekayaan negara. Penyata Barnes, 1950
   telah ditolak semua kerana mementingkan bahasa Inggeris, dan hanya


                                      17
membentuk satu sistem sekolah kebangsaan tanpa mengira sekolah jenis
kebangsaan Tamil atau Cina dalam ertikata hanya mementingkan aliran
Inggeris.


Penyata Fenn-Wu (WP Fenn dan Wu Teh Yao) (1951) mengemukakan
cadangan tambahan pada Penyata Barnes iaitu :-

a. menyokong konsep pengunaan tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu,
  bahasa Cina dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
b. sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya bercirikan pengetahuan
  tempatan.


Cadangan ini ditolak kerana dirasakan tidak menguntungkan semua
pihak.


Penyata Razak (1956)


Jawatankuasa yang diketuai Dato'Abdul Razak Hussein, Menteri
Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu telah mengemukan beberapa
cadangan yang digunapakai iaitu :


a. sekolah rendah hendaklah terdiri dari dua jenis, Sekolah Rendah dan
  Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan.
b. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah
  kebangsaan sementara bahasa Inggeris, bahasa Cina dan
  bahasa Tamil dijadikan bahasa pengantar sekolah rendah jenis
  kebangsaan.
c. sekolah-sekolah Cina dikekalkan dengan kuikulumnya berdasarkan
  latar belakang tempatan.
d. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa wajib bagi
  semua sekolah.
e. sukatan pelajaran yang seragam bagi kedua-dua sekolah rendah
f. satu jenis sekolah menengah kebangsaan dengan sukatan pelajaran
  seragam ditubuhkan.
g. peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (LCE) diperkenalkan di Tingkatan
  Tiga.
h. sistem pendidikan dibentuk dalam tiga peringkat :-

    sekolah perdagangan bagi pelajar tamat darjah enam
    sekolah teknik bagi pelajar tamat tingkatan tiga
    maktab-maktab teknik bagi pelajar tamat tingkatan lima                                  18
Penyata Razak diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 16
Mei 1956 dan dijadikan Dasar Pendidikan Tanah Melayu yang
dilaksanakan selepas merdeka 1957 bagi mewujudkan rakyat Tanah
Melayu yang bersatu padu.


Penyata Rahman Talib (1960)


Selepas Penyata Razak, satu jawatankuasa baru ditubuhkan yang
diketuai oleh Abdul Rahman Talib (Menteri Pelajaran) ketika itu, bagi
memperkemaskan dan melaksanakan dasar Penyata Razak. Ia digubal
semula dan diterima kerajaan pada tahun 1961 dan dinamakan Akta
Pelajaran 1961.


Jawatankuasa Kabinet (1974)


Pengerusi Jawatankuasa Kabinet 1974 diketuai Dato Seri Mahathir
Mohamed (Menteri Pelajaran) bagi mengkaji semula sistem pendidikan
kebangsaan bagi mencapai perpaduan dan kesefahaman rakyat berbilang
kaum. Diantara strategi yang dicadangkan dan digunapakai adalah :

  menyediakan sukatan pelajaran atau kurikulum seragam
  mewajibkan pengunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
  utama di sekolah dan institusi pengajian tinggi
  mengunakan buku teks yang bercirikan Malaysia
  membentuk aktiviti luar darjah atau ko-kurikulum


Berdasarkan kepada laporan jawatankuasa kabinet ini, Kementerian
Pendidikan telah melaksanakan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR,
1982) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM, 1988)


Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah 1988


Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan telah
melaksanakan kurikulum ini menerusi proses pengajaran dan
pembelajaran didalam kelas atau dibilik darjah. Pendidikan bersepadu
bermaksud penumpuan khusus kepada ilmu dan kemahiran, nilai murni
dan bahasa. Ketiga-tiga faktor digabungkan menerusi mata pelajaran
teras, mata pelajaran pilihan dan kegiatan kurikulum

                                  19
   Contoh yang diterjemahkan dalam setiap mata pelajaran adalah :

   a. kandungan kurikulum mengembangkan kemahiran aas yang diperolehi
    diperingkat sekolah rendah.
   b. kandungan kurikulum berkaitan dengan hidup seharian.
   c. kandungan kurikulum memajukan kemahiran belajar, psikomotor dan
    sosial yang telag dipelajari diperingkat sekolah rendah.
   d. kandungan kurikulum membina intelek dan mengembangkan daya
    pemikiran yang kreatif dan mampu menghasilkan idea bernas.


   Nilai-Nilai Murni

   Nilai-nilai murni yang diterapkan kedalam kurikulum adalah :

   - baik hati
   - berhemah tinggi
   - hormat menghormati
   - kasih sayang
   - adil
   - kebersihan fizikal
   - jujur
   - rajin
   - bekerjasama
   - sederhana
   - bersyukur
   - bersemangat kemasyarakatan
   - berdikari


KoKurikulum

   Adalah aktiviti yang menyediakan peluang kepada murid-murid untuk
   mengamalkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam kelas. Tujuannuya
   bagi murid mendapat keyakinan diri dan pengalaman. Gerak kerja
   kurikulum terbahagi kepada tiga iaitu pasukan pakaian seragam,
   persatuan dan kelab dan sukanSecara keseluruhan, pembangunan kegiatan kurikulum dan ko kurikulum
memberi  penekanan   kepada  objektif  melahirkan  warganegara  yang
                                     20
berpengetahuan, berinovasi dan memilik nilai positif, sesuai dengan masyarakat
majmuk, maju dan memandang kehadapan.
Penutup
                                      21

								
To top