Docstoc

RUKUNEGARA - Ruddy MHams

Document Sample
RUKUNEGARA - Ruddy MHams Powered By Docstoc
					          OLEH
     RUDDYANSJAH MAHTAR HAMS
           Penolong Pengarah
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
        Jabatan Penerangan Malaysia
KEMUSNAHAN HARTA BENDA….
 PERISYTIHARAN RUKUN NEGARA

  • 31 OGOS 1970
• ULANGTAHUN KE 13
  KEMERDEKAAN
   NEGARA

 • SULTAN ISMAIL
NASARUDDIN SHAH
  (YDA Ke 4)
   BAHAWASANYA negara kita Malaysia
    mendukung cita-cita hendak :
   Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
         seluruh masyarakatnya;


     Memelihara satu cara hidup demokratik ;


 Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

  Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
  kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak ;


Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
        sains dan teknologi moden;
 Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
       seluruh masyarakatnya;Membentuk satu bangsa dan negara.
Menganggap diri mereka sebagai rakyat
Malaysia tanpa mengira keturunan dan
kepercayaan.
Wujud ketidak seimbangan ekonomi
antara kaum.
RUKUN NEGARA sebagai agen
membentuk rakyat yang bersatupadu.
  Memelihara satu cara hidup demokratik ;Perlembagaan menjamin hak asasi dan
kebebasan berpolitik asalkan tidak
melanggar undang-undang.
Kebebasan tidak disalahgunakan atas
nama demokrasi untuk membakar
perasaan perkauman.
Kepentingan bangsa dan negara mesti
didahulukan.
 Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;  Mempunyai peluang yang sama untuk
  menikmati kekayaan negara.
  Kekayaan negara dibahagikan dengan
  adil dan saksama.
  Pihak yang lemah dibantu agar
  mempunyai peluang yang sama untuk
  bersaing.
  Masyarakat adil bebas dari segala
  bentuk penindasan.
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
 kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak ;Bebas mengamalkan agama, adat resam
dan kebudayaan masing-masing.
Negara mempunyai kekayaan dari segi
kebudayaan dan adat resam.
Kepelbagaian ini boleh menguntungkan
dan menjadi sumber kekuatan kepada
Bangsa dan Negara.
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
        sains dan teknologi moden; Mewujudkan masyarakat progresif yang
 mencapai kemajuan di bidang sains dan
 teknologi.
 Masyarakat yang bergerak maju sejajar
 dengan kemajuan sains dan teknologi
 yang akhirnya merealisasikan impian
 negara menjadi sebuah negara maju
 pada tahun 2020.
  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
 menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas
     prinsip-prinsip yang berikut :


    KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

     KELUHURAN PERLEMBAGAAN

    KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

     KESOPANAN DAN KESUSILAAN
• Semua bangsa kukuh
 mempercayai adanya Tuhan.
• Islam adalah agama Rasmi
 Persekutuan.
• Agama-agama lain bebas
 diamalkan.
• Malaysia mengamalkan
 pemerintahan beraja yang
 berperlembagaan.
• Seri Paduka Baginda Yang Di
 Pertuan Agong ialah ketua negara.
• Yang Dipertuan Agong, Raja-Raja
 dan Gabenor-Gabenor merupakan
 lambang perpaduan dan berada
 diluar politik.
• Perlembagaan meletakkan tanggungjawab
 dan hak-hak kepada bangsa dan negara.

• Perlembagaan memberi kewarganegaraan
 dan hak-hak keistimewaan.

• Setiap warganegara wajib mentaati
 sejarah perlembagaan seperti Raja-Raja
 Melayu, Bahasa Melayu dan Agama Islam.
• Setiap rakyat tarafnya sama disisi undang-
 undang.
• Rakyat bebas beragama, memiliki harta
 dan perlindungan daripada dibuang negeri
• Hak mengeluarkan pendapat, berhimpun
 dan berpersatuan.
• Badan kehakiman menjamin kedaulatan
 undang-undang.
• Tatasusila mengutuk perbuatan yang
 angkuh dan menyinggung orang lain.
• Tingkahlaku sopan mengandungi
 kesusilaan yang tinggi dalam
 kehidupan persendirian dan awam.
• Individu disaran mengurus hal
 masing-masing tanpa melanggar
 tatasusila.
CARA-CARA MENGHAYATI
  RUKUN NEGARA
•Menerusi Institusi Pendidikan
•Program-program motivasi
•Tindakan perlu berlandaskan
 Rukun Negara.
•Budaya hormat menghormati
KESAN KURANG MENGHAYATI
   RUKUN NEGARA

• PERPADUAN Rakyat terancam.
• Pengaruh Budaya Asing.
• Kurang Kesedaran Sivik.
• Kurang menghayati Keagamaan.
• Hilang hormat budaya kaum lain.
• Kewujudan kumpulan Fanatisma.
Perpaduan yang kuat melalui
Rukun Negara menjadikan negara
stabil dan disegani.

Melalui berbagai-bagai program
dan Dasar-Dasar Negara kita akan
dapat mencapai apa yang kita
impikan melalui Rukun Negara.
RUDDYANSJAH MAHTAR HAMS
Penolong Pengarah
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi &
Pembangunan Masyarakat
Jabatan Penerangan MalaysiaTel : 03-2173 4599
E-mel : ruddy@inform.gov.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:155
posted:2/11/2010
language:Malay
pages:21