Dasar-Dasar Negara - Ruddy M.Hams by ruddyansjah

VIEWS: 3,013 PAGES: 43

									       CERAMAH “ DASAR-DASAR
   NEGARA “
    DISAMPAIKAN SEMASA :
  KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2003
  KURSUS INDUKSI KHUSUS BIL.3/2003

       ANJURAN :
AGENSI DADAH KEBANGSAAN NEGERI SABAH
  PENGENALAN
“ Negara yang tidak ada perancangan,
 umpama kapal yang tiada kompas.
 Tidak akan sampai ke destinasinya “
 Untuk memastikan negara mencapai
pembangunan yang sempurna, kerajaan
 telah mengadakan dasar-dasar yang
    dinamik dan terancang
PEMBENTUKAN DASAR
      Masyarakat Majmuk         Etnosentrik
Kegelisahan Sosial     Kegelisahan Ekonomi         Perpaduan

       IDENTITI MALAYSIA
 OBJEKTIF MENGADAKAN DASAR
  Sebagai garis panduan menggerakkan jentera
  pentadbiran kerajaan
 Mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat
 Mencapai tahap kemajuan dalam dan pembangunan
  yang setimpal dengan hasrat sebuah negara berdaulat
  dan merdeka
 Menjelaskan pendirian kerajaan/negara dalam sesuatu
  perkara/isu
 Memastikan pencapaian matlamat yang sama
CIRI-CIRI DASAR


  Objektif
  Strategi
 Pelaksanaan
  Penilaian
DASAR DIPERKENALKAN
 MELIPUTI BIDANG

   Ekonomi
    Politik
    Sosial
   Keagamaan
DASAR-DASAR YANG
 DIPERKENALKAN

  Dasar Pembangunan Nasional
  Dasar Perindustrian Negara
  Dasar Persyarikatan Negara
  Dasar Pendidikan Negara
  Dasar Kebudayaan Kebangsaan
  Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam
  Dasar Wanita Negara
  Dasar Pertanian Negara
  Dasar Pandang Ke Timur
  Dasar Penswastaan
  Dasar Pertanian Negara
  Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
  Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah
  Dasar Kependudukan Negara
  Dasar Kad Perakam Waktu
  Dasar Produktiviti Negara
  Pelan Induk Perindustrian
  Dasar Urbanisasi
  Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
  Dasar Perindustrian Berat
  Dasar Kepimpinan Melalui Teladan
  Sogoshosha Malaysia
  Dasar ekonomi Baru
  Dasar Pembangunan Nasional
  Wawasan 2020
   DASAR TERPILIH

 Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah
 Dasar Pendidikan Nasional
 Dasar Pembangunan Nasional
 Wawasan 2020
   DASAR
BERSIH, CEKAP DAN
   AMANAH
• Diperkenalkan pada April 1982
  Oleh YAB Perdana Menteri


 Objektif :

   Mewujudkan etika kerja dan sikap
   berkhidmat baru, dengan memberi
   keutamaan kepada peningkatan
   produktiviti dan kualiti

              Dasar Bersih, Cekap & Amanah
Sifat Yang Ingin diterapkan :

  Mempunyai moral yang tinggi,
  bertatatertib dan berdisiplin, tidak
  menyeleweng dan tidak rasuah.
  Berkecuali, iaitu tidak berat sebelah
  Tidak mementingkan diri sendiri                 Dasar Bersih, Cekap & Amanah
  Apa Dia Kecekapan? :

 Berani dan cepat membuat keputusan
 Menghadapi krisis dengan tenang
 Bersikap tegas kepada prinsip
 Mempunyai produktiviti dan kualiti kerja
 yang tinggi
 Mempunyai keyakinan diri
 Berpandangan jauh (proaktif)
 Berpengetahuan, berpengalaman dan
 mahir dalam bidang tertentu
                Dasar Bersih, Cekap & Amanah
   Apa Dia Amanah ? :

 Rela dan cuba menjalankan
 tugas/tanggungjawab yang
 diamanahkan dalam batas kuasa yang
 ditentukan dengan gigih dan ikhlas
 Mempunyai sifat luhur dan murni, jujur
 kepada diri sendiri, rakan dan
 organisasi              Dasar Bersih, Cekap & Amanah
    Kesimpulan Dasar :

 Dikuatkan lagi dengan pengenalan AKU
 JANJI, bermula tahun 2002.
 Perkhidmatan yang berkualiti dan
 bertaraf dunia hanya dapat dibina
 melalui sifat Bersih, Cekap dan Amanah
               Dasar Bersih, Cekap & Amanah
  DASAR
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Latar Belakang :
  Berasaskan Akta Pelajaran 1961 yang
  berdasarkan syor Laporan Razak 1956
  dan Laporan Rahman Talip 1960.
  Laporan Jawatankuasa Kabinet
  diterbitkan pada tahun 1979               Dasar Pendidikan Kebangsaan
  Strategi Pelaksanaan :

 Menjadikan Bahasa Kebangsaan
 sebagai bahasa penghantar utama
 Mengadakan korikulum yang sama dan
 berorientasikan Malaysia bagi semua
 jenis sekolah
 Mewujudkan sistem peperiksaan yang
 sama
 Melicinkan tatacara pengurusan
 pendidikan
              Dasar Pendidikan Kebangsaan
 Meningkatkan mutu pendidikan
 keseluruhannya
 Mengadakan peluang pendidikan asas
 selama 9 tahun
 Mendemokrasikan pendidikan dari segi
 peluang – perhatian khas kepada
 kumpulan kurang bernasib baik dan
 kawasan luar bandar
 Memperkenalkan sistem 3M – 1993


              Dasar Pendidikan Kebangsaan
  Memperluaskan pendidikan Vokasional dan
  Teknik (Politeknik)
  Mempelbagai dan memperbanyakkan
  kemudahan pendidikan di semua peringkat
  universiti – bidang sains, IT
  Mempertingkatkan pendidikan kerohanian,
  moral dan disiplin
  Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris
  mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah,
  manakala di SJK (C) dan (T) –kedua-dua
  bahasa
  Aktiviti ko-korikulum


                 Dasar Pendidikan Kebangsaan
    Kesimpulan Dasar
 Dasar digubal untuk menampung
 keperluan negara sepanjang masa
 Ubahsuai dasar mengikut keperluan
 semasa seperti penghapusan sistem
 Meritokrasi dan Pengajaran Matematik
 dan Sains dalam Bahasa Inggeris
 bermula 2003


              Dasar Pendidikan Kebangsaan
  DASAR
PEMBANGUNAN
 NASIONAL
   Dilancarkan pada 17 Jun 1991,
     oleh YAB Perdana Menteri

Objektif :
  Matlamat akhir DPN ialah Perpaduan
  Negara
  Masyarakat bersatu padu adalah penting
  untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan
  politik dan mengekalkan pembangunan
  ekonomi
  Langkah permulaan mencapai negara maju

                  Dasar Pembangunan Nasional
       Strategi :

 Mengekalkan strategi asas DEB –
 Pembasmian kemiskinan dan
 penyusunan semula masyarakat untuk
 memperbaiki ketidakseimbangan sosial
 dan ekonomi antara kaum
 Mewujudkan keseimbangan yang
 optima di antara matlamat
 pertumbuhan ekonomi dengan
 pengagihan yang saksama

              Dasar Pembangunan Nasional
  Memastikan pembangunan seimbang bagi
  sektor utama ekonomi
  Menghapuskan ketidakseimbangan sosial dan
  ekonomi untuk menggalakkan perkongsian
  faedah yang diperolehi dari pertumbuhan
  secara adil dan saksama
  Memperkukuh integrasi nasional dengan
  mengurangkan jurang luas dalam
  pembangunan ekonomi antara negeri dan
  antara kawasan bandar dan luar bandar                 Dasar Pembangunan Nasional
 Memajukan sumber manusia dan
 mewujudkan tenaga kerja yang
 berdisiplin
 Menjadikan sains dan teknologi sebagai
 asas penting perancangan dan
 pembangunan sosio ekonomi
 Pemeliharaan alam sekitar dan ekologi
 –pengekalan sumber tenaga
               Dasar Pembangunan Nasional
  Program Pelaksanaan :
 Hasil pencapaian yang berkualiti dan
 berkekalan
 Persaingan dalam pasaran
 antarabangsa
 Wawasan 2020
 Pembasmian kemiskinan
 Penyusunan semula masyarakat               Dasar Pembangunan Nasional
   Kesimpulan Dasar :
 Keadilan sosial dan ekonomi akan
 berjaya dilaksanakan jika ada dasar
 yang berbentuk penyusunan
 masyarakat dan pengagihan ekonomi
 yang adil dan saksama
 Kejayaan juga ditentukan oleh
 masyarakat itu sendiri               Dasar Pembangunan Nasional
WAWASAN
 2020
Latar Belakang :
 Majlis Perdagangan Malaysia – 28
 Februari 1991
 Kertas Kerja “ Malaysia – Langkah ke
 Hadapan “
 Kandungan – Pemikiran dan rangka
 kerja mengenai matlamat menjadi
 negara maju pada tahun 2020

                   Wawasan 2020
       Objektif :

 Mewujudkan negara bermatlamat iaitu
menjadi negara maju dengan acuan sendiri
tanpa terikat cara dan corak negara maju
 Kemajuan dicita – kemajuan sempurna,
bukan sahaja diukur dari segi lahiriah atau
fizikal malah meliputi pewujudan
masyarakat sempurna dengan nilai moral
dan etika yang tinggi

                    Wawasan 2020
      9 CABARAN
 Mewujudkan negara Malaysia bersatu
 dan matlamat dikongsi bersama.
 Mewujudkan masyarakat berjiwa bebas,
 tenteram dan maju dengan keyakinan
 terhadap diri sendiri, bangga dengan
 pencapaian serta gagah menghadapi
 masalah.
 Mewujud dan membangunkan
 masyarakat demokratik yang matang.
                 Wawasan 2020
 Mewujudkan masyarakat bermoral dan
 beretika.
 Mewujud masyarakat liberal dan
 bertolak ansur.
 Mewujud masyarakat penyayang dan
 budaya menyayangi.
 Memastikan masyarakat adil dalam
 bidang ekonomi.
 Mewujud masyarakat makmur –
 ekonomi bersaing, giat dan kental.

                Wawasan 2020
  Isu Terhadap Cabaran :

 Pembentukan satu negara bangsa
 Malaysia
 Negara perindustrian
 Keadilan ekonomi dan sosial
 Moral dan etika
 Pembangunan keluarga berdasarkan
 sistem kekeluargaan

                   Wawasan 2020
  Kesimpulan Dasar :

 Bukan semata-mata slogan, tetapi
 rangka kerja tindakan (framework of
 action) bagi setiap individu supaya
matlamat menjadi negara maju benar-
      benar tercapai                 Wawasan 2020
   TANGGUNGJAWAB KITA
   TERHADAP DASAR YANG
    DIPERKENALKAN

  Melaksanakan mengikut bidang tugas
  Yakin setiap dasar yang diperkenalkan
  membawa kejayaan (bersikap positif)
  Menyebarluas mesej kepada orang lain
      KESIMPULAN
 “ Berjaya atau tidak seseorang, atau satu
   kaum, atau satu bangsa bergantung
 kepada sifat-sifat yang ada pada individu,
kaum ataupun bangsa itu. Jika pihak-pihak
ini tidak rajin, tidak jujur, tidak mempunyai
  pandangan yang jauh, tidak tertib dan
tidak mempunyai etika yang mulia, mereka
 tetap akan gagal” – YAB Perdana Menteri
SEKIAN
TERIMA KASIH
 Pengarah ADK Negeri Sabah
 Para peserta kursus Induksi

 “ Sesungguhnya yang baik itu
 datangnya dari Allah S.W.T, dan
 yang tidak baik itu datangnya
  daripada kelemahan kita “
    PENGERTIAN DASAR
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga :
Dasar bermaksud ;
• Pertimbangan (cara, sistem dll) yang pokok berkenaan
 sesuatu, asas, prinsip, teras.
• Pendirian yang menjadi asas segala tindakan.


Menurut konsep politik dan negara :

Dasar bermaksud halatuju, teras, misi kerajaan untuk
membangunkan negara. Dasar-dasar Negara digubal dan
diperkenalkan ke dalam sistem kerajaan guna membimbing
dan meggerakkan pembangunan serta pembaharuan

								
To top