FISA TIP A RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNA _ UNITATE DE INVATAMANT .._3_ by malj

VIEWS: 1,059 PAGES: 10

									          Anexa 5: Model de raport anual de evaluare internă a calitătii

       Raport pentru anul scolar 2006-2007, finalizat la data de 30. august 2007
                             de către CEAC, având următoarea componentă:
              1.  Responsabil asigurarea calităţii, Prof. Ecaterina Cristina Cacaliceanu
              2.  Prof. Lucreţia Piştirică
              3.  Prof. Carmen Cotovelea
              4.  Prof. Daniel Sitaru
              5.  Elev, Iulia Florescu
              6.  Reprezentant Comitetul de parinti, Maria Margineanu
              7.  Reprezentant Comunitate locala, Constantin Cotarcea
              8.  Lider Sindical, Aurelia Anton
              9.  Director, Prof. Florica Kemenski


PARTEA I. INFORMATII GENERALE
NOTA:
Informatiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educationale,
sunt relevante pentru beneficiarii directi si indirecti si le pot orienta optiunile pentru o unitate scolară sau
alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare.

  A) DATE DE IDENTIFICARE
  Unitatea de învăţământ
Denumirea unităţii de învăţământ :
COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC “THEODOR COSTESCU”
Localitate / judeţ:
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINTI
Adresa unităţii de învăţământ:
Str. Orly nr. 37
Cod poştal:
220037
Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):
Tel. 0252/325042; Fax 0252/325047
E - mail:
col_costescu@yahoo.com, www.costescu.severin.rdsnet.ro/economic
Niveluri de învătământ/specializări/calificări profesionale autorizate să functioneze
provizoriu/acreditate: (se va preciza baza legală de functionare pentru fiecare nivel de învătământ/
specializare/calificare profesională )
  - Unitate şcolara de stat înfiinţaţă conform Ordinul nr. 3220/5 febr.1999.
  B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului scolar:
 Nivel  de               Număr de     Număr de       Forma        Limba de
învăţământ                clase/ grupe   elevi / copii /  de învăţământ      predare
                               adulţi:
 Preşcolar
  Primar,        cl. I-a
  din care      cl. a –II-a
            cl. a –III-a
            cl. a –IV-a
             Total

                                                       1
 Secundar
  inferior,
  din care
 Gimnaziu,
  din care     cl. a –V-a
           cl. a –VI-a
           cl. a –VII-a
           cl. a –VIII-a
             Total
  Liceal,      cl. a –IX-a        7       203            zi         Romana
(ciclul inferior)   cl. a –X-a        8       228            zi         Romana
  din care       Total         15       431
   SAM       cl. a –IX-a        5       142            zi         Romana
           cl. a –X-a        4       100            zi         Romana
             Total         9       242
 Secundar
 superior,
  din care
  An de
 completare
  Liceal      cl. a –XI-a        10       269          zi          Romana
  (ciclul     cl. a –XII-a        10       265          zi          Romana
 superior)     cl. a –XII-a        2       33          seral         Romana
           cl. a –XIII-a       0        0           zi          Romana
             Total                 567
 Postliceal,
  din care
  Maiştri,       an I
  din care       an II
            an III
            Total
 Postliceal,      an I
  din care       an II
            an III
            Total

  Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil / domeniu,
  specializare / calificare profesională(se va completa pentru fiecare nivel de învăţământ, noua
  specializare / noua calificare profesională în parte):

Nr. Nivel      Filieră     Profil /    Specializare / Calificare        Număr clase    Număr
Crt.                 Domeniu     profesională                        elevi
1.  Liceal                     Tehnologic                a-IX-a  7    198
                           Servicii                 a-X-a  7    204
                           Tehnician in activitati economice    a-XI-a  8    223
                                                           2
                       5 clase
                       Tehnician in administratie 1 clasa
                       Tehnician in turism 2 clase
                       Tehnician in activitati economice   a-XII-a   10    260
                       4 clase
                       Tehnician in administratie 1 clasa
                       Tehnician in turism 2 clase
                       Tehnician in gastronomie 2 clase
                       – ruta progresiva
                       Tehnician in comert 1 clasa – ruta
                       progresiva
                       Tehnician in turism 2 clase-seral   a-XIII-a  5     91
                       Tehnician in activitati de comert 1
                       clasa, ruta progresiva
                       Tehnician in hotelarie 2 clase- ruta
                       progresiva
2.   SAM                  Lucrator in comert – 1 clasa      a-IX-a   3     88
                       Lucrator in hoteluri – 2 clase
                       Lucrator in comert – 2 clase      a-X-a    5     129
                       Lucrator in alimentatie – 2 clase
                       Lucrator in hoteluri – 1 clasa
                       Comerciant vanzare marfuri       a – XI –a  4     87
                       alimentare – 2 clase
                       Ospatar (chelner) vanzator in
                       unitati de alimentatie – 2 clase
3.   Postliceal               Calificare profesională        an I
                                           an II
                                           an III
    Maiştri                Calificare profesională        an I
                                           an II
                                           an III

  D) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
  D1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume şi prenume director Kemenski Florica, grad didactic I, vechime în învăţământ 30 ani, are /
nu are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în functie (delegatie,
concurs) concurs, fiind director din anul 2005
Nume şi prenume director adjunct Bîzdoacă Claudia, grad didacticI, vechime în învăţământ 16
ani, are / nu are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în functie
(delegatie, concurs) concurs, fiind director adjunct din anul 2006

  D2. PERSONAL DIDACTIC
Personal didactic angajat: total preşcolar  primar    gimnazial       liceal        postliceal


- cadre didactice titulare  45                         45
- cadre didactice      32                         32
suplinitoare / cu norma
de bază în unitatea de
învăţământ
                                                        3
1Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
           Număr personal didactic calificat:                    Număr personal didactic

Cu doctorat  gradul I    gradul II   cu definitivat  fără definitivat           Necalificat

  1        33       12      15        16           0


  D3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar: 8 din care calificat pentru postul ocupat 8
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în
vigoare: 100%
  D4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat: 8 din care calificat pentru postul ocupat 8
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare:
100%

  E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
 Nr.             Tipul de spaţiu                Număr           Suprafaţă (mp)
 crt.                                    spaţii

  1.           Săli de clasă /grupă                 16           64 mp / sală
  2.              Cabinete*                     7           24 mp / sală
  3.             Laboratoare*                    6           64 mp / sală
  4.              Ateliere*                    2           45 mp / sală
  5.   Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*           1 şi 1        1200 mp / sală şi
                                                    1500 mp /teren
  6.         Spatii de joacă *                      0             0
  7.      Alte spaţii * - micromagazin                   1            24 mp
* DACĂ ESTE CAZUL

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice
fiind de 50minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute, cu o pauză mare de
20 minute/schimb.

  F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
 Nr.             Tipul de spaţiu                Număr           Suprafaţă (mp)
 crt.                                    spaţii
  1.     Bibliotecă şcolară / centru de informare şi           1            64 mp / sală
               documentare
  2.             Sală pentru                     0               0
               servit masa*
  3.             Dormitor *                     0              0
  4.             Bucătărie *                     0              0
  5.             Spălătorie *                     0              0
  6.            Spaţii sanitare*                    9        15 mp/fiecare din cele 6
                                                    spatii pentru elevi
                                                  5 mp/ fiecare din cele 3
                                                  spatii pentru profesori
  7.     Spaţii depozitare materiale didactice                4           16 mp/spatiu
       Alte spatii* - administrativ nedidactic               1             16 mp
* DACĂ ESTE CAZUL                                                              4
  G) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
 Nr.              Tipul de spaţiu                Număr          Suprafaţă (mp)
 crt.                                     spaţii
  1.             Secretariat                    1           24 mp/ spaţiu
  2.       Spaţiu destinat echipei manageriale              2           24 mp/ spaţiu
  3.            Contabilitate *                   1           24 mp/ spaţiu
  4.              Casierie *                    0             0
  5.           Birou administraţie*                  0             0

  H) CURRICULUM
  Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este aprobat prin:
        Specializare                         Actul normativ
   Tehnologic                           OMECT nr. 5723/23.12.2003 – plan cadru
   Servicii                            OMECT nr. 3458/09.03.2004
   Tehnician in activitati economice – ruta directa        OMEdC cu numărul 3172 din data 30.01.2006 -
   Tehnician in administratie – ruta directa           cultura de specialitate
   Tehnician in turism – ruta directa               OMEdC cu numărul 3410 din data 07.03.2006 –
                                  cultura generala
                                   OMECT nr. 3488/23.03.2006
   Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie – ruta   OMEdC3008/5.01.2005
  progresiva                            OMECT nr. 5723/23.12.2003
   Comerciant vanzare marfuri alimentare– ruta progresiva     OMEdC 4705/2005 si OMEdC 4706/2005
                                  modificate cu OMECT nr. 1847 din29.08. 2007
   Tehnician in activitati de comert – ruta progresiva       OMEdC cu numărul 3172 din data 30.01.2006 -
   Tehnician in hotelarie - ruta progresiva           cultura de specialitate
                                   OMEdC cu numărul 3410 din data 07.03.2006 –
   Tehnician in gastronomie - ruta progresiva          cultura generala
   Lucrator in comert                       OMEdC cu numărul 3451 din data 09.03.2004 -
                                  cultura de specialitate
                                   OMECT 3257/2004 si OMECT 3451/2004
                                  modificate cu OMECT nr. 1847 din29.08. 2007
   Lucrator in hoteluri                      OMEdC cu numărul 3451 din data 09.03.2004 -
   Lucrator in alimentatie                    cultura de specialitate
                                   OMEdC 4705/2005
                                   OMEdC 4706/2005
                                   OMECT nr. 3552/08.04.2004
     DACĂ ESTE CAZUL

PARTEA A II-A
DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII REALIZATE
  Se vor enumera activitătile specifice de îmbunătătire a calitătii realizate în anul scolar trecut.
    o Numirea responsabilului
    o Constituirea si organizarea comisiei
    o Planul operational, întocmirea şi afişarea planului acţiune
    o Diseminarea informaţiilor de la seminarul “Asigurarea calitaţii în învăţământul tehnic şi
      profesional”şi pe suport electronic;
    o Informarea si instruirea profesorilor si comisiilor metodice din şcoală privind termenii
      utilizaţi în cadrul calităţii şi a principiilor cheie privind elaborarea materialelor didactice;
    o Stabilirea stilului de invatare pentru elevi
    o Prelucrarea modalitatii de utilizare a Fisei de observare a lectiei
    o Evaluare initiala
    o Autoevaluarea
    o Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de invatare si dirigentie)
    o Portofoliile elevilor
    o Monitorizare orar
                                                            5
         o Monitorizarea completarii cataloagelor scolare
         o Monitorizarea progresului scolar
         o Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor de performanţă de la principiul
           calităţii 5 – Implementare: predarea şi învăţarea
         o Raport de autoevaluare final pe principiul 5 Implementare: predarea şi învăţarea
         o Completarea şi transmiterea electronică a formularului de monitorizare internă din două
           în două luni;
         o Plan de imbunatatire
         o Sortarea, pastrarea si verificarea materialelor si dovezilor
      Se vor evidentia rezultatele si efectele acestor activităti în privinta cresterii calitătii educatiei
       oferite de către unitatea scolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele
       nationale.
       o Crearea unor organisme care să utilizeze standarde, modele şi proceduri instituţionale de
       evaluare internă şi externă
       o Creşterea capabilităţii instituţiei de învăţământ de-a prezenta dovezi privind conformitatea
       sistemului intern de management al calităţii cu standardele acceptate.
       o Elevii încep să primească ajutor conform nevoilor lor inclusiv prin înscrierea la programe de
       învăţare extrascolare
       o Evaluarea iniţială permite crearea unei imagini exacte pe baza căreia se poate planifica un
       program de învăţare adecvat care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor,
       o Din acest an scolar, elevii au acces la sprijin pentru rezolvarea unor probleme personale
       o Corpul profesoral sunt mai atenţi la promovarea egalităţii şanselor, la stabilirea şi menţinerea
       unor relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori s.a
       o Toate activităţile de învăţare sunt mai bine planificate şi structurate iar elevii sunt
       familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare
    NOTA:
    La cel de-al doilea raport anual si la cele următoare, se vor face referiri explicite la planurile si
    activitătile de îmbunătătire a calitătii propuse în raportul/rapoartele anterioare si realizate în
    cursul anului scolar precedent.

  PARTEA A-III-A
  NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTĂ, CONFORM
  STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.
  21/18.01.2007 si STANDARDELOR DE REFERINTĂ - document supus dezbaterii publice
  (se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)

Nr. crt. Indicator de performanţă         Nesatisfăcător Satisfăcător Bine    Foarte bine  Excelent
DOMNENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
  1. Existenţa, structura şi conţinutul                         X
     documentelor proiective (proiectul de
     dezvoltare şi planul de implementare)
  2. Organizarea internă a unităţii de                         X
     învăţământ
  3. Existenţa şi funcţionarea sistemului                  X
     de comunicare internă şi externă
  4. Funcţionarea curentă a unităţii de                   X
     învăţământ
  5. Existenţa şi funcţionarea sistemului            X
     de gestionare a informaţiei;
     înregistrarea prelucrarea şi utilizarea
                                                        6
    datelor şi informaţiilor
  6. Asigurarea serviciilor medicale        X
    pentru elevi
  7. Asigurarea securităţii tuturor celor     X
    implicaţi în activitatea şcolară, în
    timpul desfăşurării programului
  8. Asigurarea serviciilor de orientare şi    X
    consiliere pentru elevi
b) baza materială
  9. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor  X
    şcolare
  10. Dotarea spaţiilor şcolare        X

  11. Accesibilitatea spaţiilor şcolare       X

  12. Utilizarea spaţiilor şcolare         X

  13. Existenţa, caracteristicile şi        X
    funcţionalitatea spaţiilor
    administrative
  14. Existenţa, caracteristicile şi      X
    funcţionalitatea spaţiilor auxiliare
  15. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare    X

  16. Utilizarea spaţiilor auxiliare        X

  17. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi   X
    cu auxiliare curriculare
  18. Existenţa şi dezvoltarea fondului     X
    bibliotecii şcolare/centrului de
    documentare şi informare
  19. Dotarea cu tehnologie informatică şi   X
    de comunicare
  20. Accesibilitatea echipamentelor,      X
    materialelor, mijloacelor de
    învăţământ şi auxiliarelor curriculare
  21. Procurarea şi utilizarea documentelor     X
    şcolare şi a actelor de studiu
c) resurse umane
  22. Managementul personalului didactic        X
     şi de conducere
  23. Managementul personalului didactic      X
     auxiliar şi personalului nedidactic
DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a) conţinutul programelor de studiu
  24. Definirea şi promovarea ofertei       X
     educaţionale

                               7
  25. Existenţa parteneriatelor cu               X
    reprezentanţi ai comunităţii
  26. Proiectarea curriculumului                            X

  27. Realizarea curriculumului                      X

b) rezultatele învăţării
  28. Evaluarea rezultatelor şcolare                   X

  29. Evaluarea rezultatelor la activităţile          X
     extracurriculare (extra-clasă şi extra-
     şcolare)
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
  30. Activitatea ştiinţifică                      X

  31. Activitatea metodică a cadrelor                  X
     didactice
d) activitatea financiară a organizaţiei
  32. Constituirea bugetului şcolii                   X

  33. Execuţia bugetară                          X

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
  34. Existenţa şi aplicarea procedurilor de                X
     autoevaluare instituţională
  35. Existenţa şi aplicarea procedurilor                 X
     interne de asigurarea a calităţii
  36. Dezvoltarea profesională a                      X
     personalului
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
  37. Revizuirea ofertei educaţionale şi a                 X
     proiectului de dezvoltare
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
  38. Existenţa şi aplicarea procedurilor de         X
     optimizare a evaluării învăţării
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
  39. Evaluarea calităţii activităţii corpului        X
     profesoral
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
  40. Optimizarea accesului la resursele                  X
     educaţionale
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
  41. Constituirea bazei de date a unităţii                X
     de învăţământ
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele,
diplomele şi calificările oferite
                                                      8
  42. Asigurarea accesului la oferta                   X
    educaţională a şcolii
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
  43. Constituirea şi funcţionarea                    X
    structurilor responsabile cu evaluarea
    internă a calităţii

  NOTĂ:
  Pentru completarea acestei fise trebuie:
     Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile si criteriile din lege (vezi art.10 din O.U.G.
      nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin
      LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare);
     Să se fi verificat indeplinirea cerintelor, adica a descriptorilor si, implicit, a indicatorilor de la
      fiecare criteriu;
     Să se fi realizat o autoevaluare sinceră si realistă, deoarece acest document este dat publicitătii.

  Partea a IV-a. Planul de îmbunătătire a calitătii educatiei oferite pentru anul scolar următor.

       Se vor enumera activitătile specifice de îmbunătătire a calitătii care sunt preconizate în
      anul scolar următor.
       o Stabilirea punctele tari, slabe ale elevilor, profesorilor şi maiştrilor instructori şi
         propunerile în vederea optimizării activitaţilor de instruire în învăţământul profesional şi
         tehnic;
       o Planul operational, întocmirea şi afişarea planului acţiune prin care a fost responsabilizat
         fiecare membru
       o Informarea si instruirea profesorilor si comisiilor metodice din şcoală privind termenii
         utilizaţi în cadrul calităţii şi a principiilor cheie privind elaborarea materialelor didactice;
       o Aplicare de chestionare pentru cadre didactice
       o Stabilirea stilului de invatare pentru elevi
       o Participarea la orele de predare si prelucrarea modalitatii de utilizare a Fisei de observare
         a lectiei
       o Planificare pe programe de invatare
       o Evaluare initiala
       o Autoevaluarea
       o Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de invatare si dirigentie)
       o Portofoliile elevilor
       o Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare
       o Monitorizare orar
       o Monitorizarea frecventei participarii la programele de invatare
       o Monitorizarea completarii cataloagelor scolare
       o Monitorizarea progresului scolar
       o Completarea fiselor de monitorizare privind implementarea principiilor de calitate
       o Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor de performanţă de la principiul
         calităţii 5 – Implementare: predarea şi învăţarea
       o Raport de autoevaluare final pe principiul 5 Implementare: predarea şi învăţarea
       o Completarea şi transmiterea electronică a formularului de monitorizare internă din două
         în două luni;
       o Plan de imbunatatire
       o Raport de inspectie
       o Sortarea, pastrarea si verificarea materialelor si dovezilor


                                                        9
  Se vor evidentia rezultatele si efectele acestor activităti în privinta cresterii calitătii educatiei
  oferite de către unitatea scolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele
  nationale.
  o Elevii vor primi ajutor conform nevoilor lor inclusiv prin înscrierea la programe de învăţare
  extrascolare
  o Evaluarea iniţială va permite crearea unei imagini exacte pe baza căreia se poate planifica un
  program de învăţare adecvat care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor,
  o Elevii vor avea posibilitatea de a participa în cadrul programului şi/sau de a schimba
  programul de învăţare
  o Din acest an scolar, elevii vor avea acces la sprijin mai mare pentru rezolvarea unor probleme
  personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării fapt ce va permite:
              Revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin
              Orientarea şi consilierea in vederea continuarii studiilor după absolvire
  o Corpul profesoral va promova egalitatea şanselor, va stabili şi menţine relaţii de lucru şi de
  comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori s.a
  o Programele şi materialele de învăţare de sprijin vor oferi posibilitatea învăţării prin paşi mici,
  vor avea criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor
  o Toate activităţile de învăţare vor fi mai bine planificate şi structurate iar elevii vor fi
  familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare
  o Centrarea activităţilor didactice pe nevoile pieţei muncii şi o mai strânsă colaborare cu
  agenţii economici prin dezvoltare unor parteneriate reale
     DATA 1.10.2007


                                   Resp. CEAC

                                 Cacaliceanu Ecaterina Cristina
                                                   10

								
To top