SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN by mln17564

VIEWS: 2,931 PAGES: 11

									              SISTEM PENGURUSAN FAIL
             UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
            SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR


1.     PENDAHULUAN
Sistem Fail adalah sebahagian daripada Pengurusan Rekod yang melibatkan urusan
penyusunan dan penyimpanan mengikut klasifikasi rekod supaya mudah dikesan dan
diperoleh dengan cepat apabila dikehendaki.

    Setiap organisasi sama ada berbentuk perniagaan atau profesional, kecil atau besar
adalah memerlukan penyimpanan rekod yang baik untuk rujukan di kemudian hari. Faktor-
faktor penting mengenai produk, data statistik, maklumat mengenai pekerja dan klien boleh
didapatkan melalui fail-fail yang disimpan secara sistematik.

2.     APAKAH SISTEM FAIL
Satu proses klasifikasi penyusunan dan penyimpanan rekod supaya ianya dapat diperoleh
dengan segera apabila dikehendaki. Pengetahuan yang mendalam mengenai Sistem Fail
adalah penting kepada seseorang kakitangan untuk kecekapan sesuatu jabatan. Seorang
Pengurus pula hendaklah sentiasa mengetahui teknik penyimpanan fail, rekod-rekod
pentadbiran dan juga perlu menentukan apakah sistem penyimpanan rekod yang pautu
diamalkan, peralatan yang patut diberi dan personal yang dikehendaki bagi
menyelenggarakan sistem fail.

3.     LATAR BELAKANG SISTEM FAIL DI SEKOLAH-SEKOLAH
      3.1 Setiap sekolah mempunyai sistem fail sendiri. Ianya berbeza di antara sebuah
        sekolah dengan yang lain. Di antara kelainan-kelainan ini adalah seperti berikut:-

        o Cara mengelaskan tajuk-tajuk besar dan pecahan tajuk kecil.

        o Nombor fail untuk satu-satu perkara (tajuk) berbeza di antara sekolah.

        o Perkara-perkara yang boleh digolongkan dalam satu tajuk besar diasingkan
         dan kesannya jadi bercampur aduk.

        o Kulit fail dan cara penulisan fail berbeza. Kulit fail mungkin daripada fail
         tegak, lipat, spring dan sebagainya.

        o Sukar hendak mengesan / mencari satu-satu fail.

        o Adalah kecenderungan menambah nombor fail baru kepada nombor yang
         telah ada. Ini dibuat jika timbul sesuatu perkara / tajuk baru. Contohnya jika
         sesebuah sekolah mempunyai 100 buah fail, ianya akan menambah kepada
         nombor 101, 102 dan seterusnya tanpa mengambil kira tajuk / perkara
         tersebut.


Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  1
Dengan ringkasnya tiada sistem yang tersusun mengikut prinsip-prinsip sistem memfail.

      3.2 Memandangkan adanya ketidakseragaman dan sistem fail yang kurang
        memuaskan ianya boleh menimbulkan banyak masalah. Di antaranya:-

        o Penyimpanan rekod yang kurang kemas / teratur.

        o Sukar hendak mencari fail. Terpaksa membaca dari Daftar Fail.

        o Pengetua / Guru Besar atau Pembantu Tadbir atau Guru Bimbingan dan
         Kaunseling baru terpaksa mengambil masa untuk memahami sistem / nombor
         fail sesebuah sekolah. Proses ini berulang jika berlaku pertukaran Pengetua /
         Guru Besar atau Pembantu Tadbir atau Guru Bimbingan dan Kaunseling di
         sekolah baru.

      3.3 Salah satu daripada cara bagi melicinkan Pentadbiran Sekolah ialah dengan
        mewujudkan suatu sistem fail yang baik dan seragam.


4. PRINSIP-PRINSIP SISTEM FAIL
   4.1 Fail berkulit nipis lebih baik dari fail berkulit tebal kerana menjimatkan ruang.

   4.2 Mudah disediakan dan disimpan

   4.3 Murah dan mudah didapati

   4.4 Cara yang mudah diperluas dan dipakai berterusan (aktif).

   4.5 Rekod mudah dicari bila diperlukan tanpa membuang masa yang banyak.

   4.6 Beri tanda bila dikeluarkan

   4.7 Pengedaran fail bersistem


5. MAKLUMAT SISTEM FAIL
   5.1 Memberi fail yang betul.

   5.2 Tepat kepada orang yang memerlukan.

   5.3 Tepat pada masa yang ditetapkan

   5.4 Kos yang terendah

   5.5 Menyampaikan maklumat apabila diperlukan oleh pelanggan
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  2
6. KEPERLUAN TERHADAP SISTEM FAIL YANG BAIK

   6.1 Kepadatan        - seboleh-bolehnya menggunakan ruang yang minima.

   6.2 Asesibiliti       - mudah untuk dirujuk.

   6.3 Ekonomi         - menentukan sistem penyimpanan fail adalah dengan kos yang
                  minima

   6.4 Keenjalan        - hendaklah maksud pembesaran ruang di masa hadapan

   6.5 Lokasi    - hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dan segera diperoleh
             tanpa berlengah.
   6.6 Rujukan Silang- supaya memberi kemudahan dalam mengesan lain-lain dokumen
             yang berkaitan atau rekod dapat dicari di bawah berbagai tajuk.

   6.7 Rentention        - bagi memperolehkan fail-fail yang tidak lagi aktif dipindahkan

   6.8 Klasifikasi       - untuk memberi kemudahan di dalam membuat rujukan.


7.     PENGELASAN SISTEM FAIL

   7.1 Memberi tajuk fail:

        01 - Kurikulum
        02 - Kokurikulum
        03 - Hal Ehwal Murid
        04 - Perjawatan & Perkhidmatan Kakitangan
        05 - Kewangan dan Akaun
        06 - Pentadbiran Am Sekolah
        07 - Perhubungan Masyarakat
        08 - Kemudahan Fizikal
        09 - Asrama
        10 - Audit

   7.2 Mengkelas dan memberi kod kepada fail

      Fail hendaklah dikelaskan dan diberi nombor Kod yang sesuai. Fail boleh disusun
      mengikut tajuk - besar atau ‘Level Pertama’. Tiap-tiap satu level pertama dipecahkan
      kepada perkara / tajuk kecil (Level Kedua) dan seterusnya tajuk-tajuk level Kedua
      dipecahkan lagi kepada tajuk-tajuk lebih kecil / aktiviti (Level Ketiga).
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  3
      Contoh:

      Tajuk Besar      -     Kurikulum             01

      Perkara        -     Peperiksaan            01

      Aktiviti       -     PMR                01

      Kod Fail:

       01  /  01  /  01
      Tajuk Besar Perkara Aktiviti

7 PENDAFTARAN, PENGELUARAN DAN PENYEMAKAN

7.2 Definisi Pendaftaran:

      Satu cara merekod segala fail-fail yang telah dibuka dengan sistematik.


7.3 Jenis Pendaftaran Fail:

      A) SISTEM DOKET

      i. Sistem ini ialah satu sistem yang menunjukkan pergerakan fail yang mudah
       dikesan.

      ii. Sistem ini merupakan satu pendaftaran berpusat (Central Registry), dengan
        menggunakan borang Am 89A tiap-tiap pergerakan fail hendaklah melalui pusat
        pendaftaran untuk didaftar pergerakannya dengan menggunakan borang Am 89.
        Tiap-tiap fail hendaklah dicatat pergerakannya.

      iii. Am 89 (Doket Paharasat Bilangan – Pergerakan) dan Am 89A (Doket Paharasat
        Abjad Pendaftaran) ini boleh dibeli dari Jabatan Cetak atau kedai-kedai. Sistem
        doket diamalkan oleh agensi-agensi kerajaan.

      iv. Apabila sebuah fail perlu diedarkan, fail itu hendaklah direkodkan dalam doket
        Am 89 senarai fail dan dituliskan di muka fail kepada sesiapa fail itu diedarkan -
        seterusnya pegawai berkenaan akan membuat catatan selanjutnya hingga selesai
        dan fail itu dikembalikan kepada pegawai menjaga fail. Butir pengedaran, nama
        pegawai, tarikh dikeluarkan & tarikh dikembalikan.

      v. Fail-fail boleh hilang dalam masa diedarkan. Satu sistem hendaklah ditentukan
       sama ada fail dihantar semula ke pegawai lain atau menyediakan borang
       perjalanan fail.
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  4
      vi. Pengedaran fail yang mempunyai pengelasan keselamatan hendaklah dibuat terus
        daripada pegawai menjaga fail kepada pegawai berkenaan. Kalau melalui PAR,
        fail-fail itu hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dilakri ‘seal’
        sebelum diedarkan.

      vii. Bagi fail ‘SDF’ satu buku senarai fail hendaklah disediakan. Maklumat-
        maklumat mengenai Nombor Fail, tarikh dikeluarkan dan tarikh untuk
        dikembalikan dimuatkan dalam catatan dalam buku Rekod SDF.

       B)    SISTEM KAD

       C)    SISTEM BUKU

       D)    SISTEM KOMPUTER


   8.3 Organisasi Besar

   Di peringkat sekolah kita boleh menggunakan tiga (3) sistem, iaitu Sistem Kad, Sistem
   Buku atau sistem Komputer. Sistem Kad adalah lebih sesuai dan digalakan kerana sistem
   ini adalah yang terbaik dan digunakan di kebanyakkan sekolah pada masa ini. Dalam
   sistem kad, kita hanya menggunakan tiga (3) perkara penting yang perlu dicatat dalam
   kad tersebut.

      a) Nombor Rujukan
      b) Tajuk
      c) Tarikh dibuka8 PERKARA-PERKARA LAIN DALAM FAIL

8.2 Sampul Kecil:

      Satu fail sementara dibuka kerana fail asalnya tidak ditemui. Fail ini mengandungi
      satu tajuk sahaja. Bila sudah digunakan ianya hendaklah ditutup dan dimasukkan ke
      dalam fail besar. Fail ini tidak aktif.

8.3 Kertas Minit:

      Tiap-tiap fail perlu disediakan kertas minit dan salinan surat-surat yang dihantar dan
      dimasukkan surat-surat berkenaan dengan memberi nombor rujukan (enclosure
      number). Surat-surat yang dimasukkan ke dalam fail hendaklah direkod pada kertas
      minit. Hanya Borang Am 6 hendaklah digunakan. Bila memerlukan fail hendaklah
      ditentukan borang Am 6 (Kertas Minit) disematkan di sebelah kiri fail bagi tujuan
      merekod keluar masuk surat menyurat. Bila mencatat tentukan:Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  5
         Kandungan masuk           –     dakwat MERAH
         Kandungan keluar           –     dakwat BIRU / HITAM

      Contoh:

      i)   5  Tarikh Surat Diterima: 23/7/2006…Daripada : SMK Taman Anggerik Desa, Kajang.
            Tarikh Surat Dikandung Dalam Fail : 23/7/2006 Ruj. No. SMKTAD/ 03/03/03/07 (23)
          5  Tindakan : …Encik Kamaruzzaman bin Kamaruddin – Kaunselor Pelajar

      ii)   6  Surat Bertarikh : 23/7/2006 Kepada : Jabatan Perpaduan Negara & Intergrasi Nasional
            Tarikh Surat Dihantar: 23/7/2006 Ruj. No. …SMKTMJ/ 03/03/03/07 (6)
          5
      iii)    Nombor turutan hendaklah ditulis di sebelah kiri dalam garisan dan
            dibulatkan.
      iv)     Pada surat yang dikandungkan hendaklah ditulis nombor bilangan kandungan
            surat di sudut atas sebelah kanan seperti nombor urutan yang telah tercatat
            atau nombor turutan berikutnya bagi surat masuk dan dibulatkan nombor itu.

9 ARAHAN PENUTUPAN FAIL

9.2 Fail hendaklah ditutup apabila mengandungi 100 kandungan atau bila difikirkan terlalu
  tebal.

9.3 Setelah fail itu penuh catatkan bilangan jilid pada nombor rujukannya, buka fail lain
  dengan menggunakan jilid 2 – dan nombor yang sama digunakan. Hanya bilangan
  kandungan dimulakan dengan baru (mula dari 1)

9.4 Fail yang memerlukan tindakan segera, maka tanda-tanda bercetak yang menunjukkan
  jenis tindakan perlu disematkan pada kulit fail. Misalnya ‘Tindakan Serta Merta’ (AM
  99) atau ‘Segera’ (Am 99B).

10 PERINGKAT KESELAMATAN FAIL

      Ketua Pejabat hendaklah menentukan fail-fail tertentu diberi peringkat keselamatan.
      Fail-fail itu boleh diberikan kepada jenis-jenis di bawah:

      Jenis              Untuk                    Warna

      RAHSIA BESAR           Keselamatan Negara             Kuning Berpalang, Merah
                                            depan & belakang
      RAHSIA              Tender                   Merah Jambu Berpalang
                                            depan & belakang
      SULIT              Laporan Salah Laku             Hijau

      TERHAD              Fail Peribadi                Putih

      BIASA              Terbuka / Harian              PutihUnit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  6
11 PENGELASAN DAN KOD FAIL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

    Berikut adalah penerangan kepada pengelasan dan kod fail untuk Unit Bimbingan dan
    Kaunseling:
    Perkara                                                     Kod

    11.1 Singkatan Nama Sekolah & No Kod Sekolah                             - SJKC/BBD4040
    11.2 Tajuk Besar          -     Hal Ehwal Pelajar                   -     03
    11.3 Perkara            -     Bimbingan & Kaunseling                 -     03
    11.4 Bidang             -     Pengurusan & Pentadbiran                -     01
                      -     Perkhidmatan & Sesi Kaunseling             -     02
                      -     Program & Aktiviti                   -     03
                      -     Pengurusan Stok & Inventori              -     04
                      -     Peluang Pendidikan & Kebajikan             -     05
                      -     Am & Pelbagai                     -     06
    11.5 Aktiviti            -     Surat Pekeliling Ikhtisas               -     01
    11.6 Bilangan surat (ditulis dalam kurungan)                             - ( 01 ) dan
       seterusnya selepas Nombor Fail UBK

    Cara menulis:
    CONTOH :

    SJKCYH/BBC4045 / 03 / 03 / 01 / 01 ( 01 )
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  7
                   SISTEM PENGURUSAN FAIL
                 UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

01 - BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
SJKCYH/BCE4040/03/ 03 / 01/01             - Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan /
                             Am
SJKCYH/BCE4040/03/ 03 / 01/02             - Surat Siaran Perkhidmatan Unit B&K
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 03                - Struktur Organisasi dan Senarai Tugas Ahli
                             Jawatankuasa Unit B&K
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 04                - Data Statistik Guru, Kakitangan & Murid

SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 05                - Laporan Kajian Tindakan Yang Telah
                             Dilaksanakan
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 06                - Kewangan – Pekeliling Kewangan, PCG
                             Bimbingan & Kaunseling
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 07                - Kewangan – Anggaran Perbelanjaan Aktiviti
                             Tahunan & Permohonan Peruntukan UBK
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 08                - Kewangan – Sumbangan/ Derma yang
                             diterima
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 09                - Surat Panggilan Mesyuarat dan Minit
                             Mesyuarat UBK
SMKTMJ 03 / 03 / 01 / 10                - Fail Timbul02 - BIDANG PERKHIDMATAN & SESI KAUNSELING
SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 01                - Tinjauan Keperluan Perkhidmatan
                             Bimbingan & Kaunseling
SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 02                - Kaji Selidik Murid Yang Bermasalah Dalam
                             Kelas
SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 03                - Temujanji Kaunseling Individu

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 04                - Temujanji Kaunseling Kelompok

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 05                - Temujanji Kaunseling Kerjaya

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 06                - Temujanji Konsultasi Ibubapa

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 07                - Temujanji Konsultasi Agensi Luar

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 08                - Kes Rujukan Perkhidmatan Kaunseling

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 09                - Transkrip Pengakuan Murid

SMKTMJ 03 / 03 / 02 / 10                - Kontrak / Aku Janji MuridUnit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  8
03 - BIDANG PROGRAM & AKTIVITI
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 01                - Rancangan Aktiviti & Laporan Tahunan

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 02                - Program Maju Diri (PMD) / Program Cahaya
                             Iman (PCI)
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 03                - Program Minggu Silaturrahim

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 04                - Program Teknik Belajar Berkesan /
                             Pengurusan Masa / Jadual Waktu Belajar
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 05                - Program Pendidikan Kaunseling Kerjaya

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 06                - Program Kepemimpinan Murid

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 07                - Program Menangani Gejala Sosial / Anti Buli

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 08                - Program Peningkatan UPSR/ PMR / SPM &
                             STPM
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 09                - Program Teknik Mengangani Stres
                             UPSR/PMR/SPM & STPM
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 10                - Program Motivasi Lepas UPSR/PMR

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 11                - Program Lawatan Sambil Belajar

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 12                - Program Peningkatan Profesionalisme Guru
                             & Kakitangan
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 13                - Program Konsultasi Keibubapaan

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 14                - Program Mentor-Mentee

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 15                - Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 16                - Program Kepimpinan
                             Ketua Darjah/Tingkatan
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 17                - Program Pemantapan Jati Diri Murid

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 19                - Program Ponteng Sifar

SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 20                - Program Pendidikan Pecegahan
                             Dadah/Rokok/Alkohol/Inhalan
SMKTMJ 03 / 03 / 03 / 21                - Program Minggu
                             Bimbingan dan Kaunseling Sekolah
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  9
04 - BIDANG PENGURUSAN STOK & INVENTORI
SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 01              - Pekeliling Am

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 02              - Pengurusan Kemudahan Fizikal

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 03              - Pengurusan Harta Modal (Kew. 312 A & B)

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 04              - Pengurusan Inventori (Kew. 313)

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 05              - Pengurusan Bahan Bekalan Pejabat UBK (Kew. 314)

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 06              - Pergerakan Harta Modal & Inventori (Kew. 315)

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 07              - Pengurusan Bahan Buku

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 08              - Pengurusan Bahan Bukan Buku

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 09              - Pengurusan Bahan Bercetak (Bukan Buku)

SMKTMJ 03 / 03 / 04 / 10              - Semakan Stok05 - BIDANG PELUANG PENDIDIKAN & KEBAJIKAN
SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 01                - Urusan Kebajikan Murid

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 02                - Urusan Penghantaran Murid untuk Program Luar

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 03                - Urusan Biasiswa / Dermasiswa

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 04                - Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 05                - Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 06                - Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 07                - Kemasukan ke Politeknik / IKBN / ILP / IKM/ Kolej
                             Komuniti
SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 08                - Kemasukan Sekolah Menengah Teknik &
                             Vokasional
SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 09                - Kemasukan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)

SMKTMJ 03 / 03 / 05 / 10                - Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  10
06 - BIDANG AM & PELBAGAI
SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 01                - Kelab Bimbingan & Kaunseling

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 02                - Kelab Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 03                - Kelab Pendidikan Kerjaya

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 04                - Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 05                - Program Sihat Tanpa Aids Rokok
                             (PROSTAR)
SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 06                - Unit Kurikulum Sekolah

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 07                - Unit Hal Ehwal Murid Sekolah

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 08                - Unit Kokurikulum Sekolah

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 09                - Persatuan Ibu Bapa & Guru

SMKTMJ 03 / 03 / 06 / 10                - Am – Takwim, Minit Mesyuarat, Siaran
                             Sekolah dll.
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. 2 Oktober 2006 ________________________  11

								
To top