BAHAGIAN MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Document Sample
BAHAGIAN MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Powered By Docstoc
					   -:


   %lF=
    BAHAGIANMATRIKULASI
       PELAJARAN
  KEMENTERIAN    MALAYSIA
TAJUK:
1. PTA\TAIAMAT-{N PROFESIONKEGURUAN
2, PIA\TAIETIKA PROFESIONPENSYARAH
  PROGMM MATRIKULASI
3. PEMBANGUNANKEPEMIMPINAN
4. PEMBANGUNANMODAL INSAN
      EDISI PERTAMA
CetakanPertama2007
Hakcipta
@ BahagianMatrikulasi
Kementerian    Malaysia
      Pelajaran

Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagianisi
kandunganbuku ini dalam apa-apajuga bentukdan apa-apa
cara pun samadasecaraelektronik,
                mekanik,
                   fotokopi,rakaman
       sebelummendapatkebenaran
atau lain-lain            bertulisdaripada:

Pengarah Bahagian Matrikulasi,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 6-7, Blok E 15, ParcelE
62604 Putrajaya.

PanduanPerkhidmatan
StafAkademik(PPSA)   /
ProgramMatrikulasi
Kementerian
     PelajaranMalaysia
DicetakOleh :

Visual Print Sdn. Bhd.
A-1-7A, No.2, Jalan1211444,
TamanBukitCheras,
56000KualaLumpur.
Tel : 03-9100 2389
        1
Faks: 03-9102 389
               KANDUNGAN

                          MUKASURAT

KataAlu-aluanPengarahBahagianMatrikulasi        iv

                            V
Prakata

I            Keguruan
        Profesion
   PiawaiAmalan                   1

ll  Piawai          Program
            Pensyarah
     EtikaProfesion       Matrikulasi   4

       KePemimPinan
lll Pembangunan                    7

lV Pembangunan Insan
      Modal                   11

Penutup                        18
           a
             r'
                 iii
                  Kata-kataAluan
               PengarahBahagian Matrikulasi
               KementerianPelajaranMalaysia


Alhamdulillah,
       syukurke hadratAllahSWT keranaPanduanPerkhidmatan Staf
Akademik(PPSA)ProgramMatrikulasi, KementerianPelajaran
                           Malaysia(KPM)
telahdapatditerbitkan
          dengankerjasamapelbagaipihak.

PPSA menggariskan        denganjelas empat(4) skop utamayang perludiamalkan
dan dihayatioleh staf akademik,        ProgramMatrikulasi.      Dokumenini merupakan
gabungan    pengetahuan,     kemahiran,   nilaidan amalanterbaikyang dihasilkan
m e l a l u i p e r b i n c a n g a n a l a m M e s y u a r a tK e t u a - k e t u a a b a t a n ,P r o g r a m
                  d                       J
Matrikulasi,   KPM Bil. 212007.

Penghasilan
     PPSAinijugadapatmemberikanpanduan kepadapihakyangterlibat
        pengajaran pembelajaran juga meningkatkan
dalampelaksanaan     dan       dan        kualiti
pengurusandan kepemimpinan Kolej Matrikulasi,
                       KementerianPelajaran
Malaysia.

Saya mengambil      ini
       kesempatan untukmerakamkan  rasa terimakasih kepada
semuapihakyang telah menyumbang
               idea,pandangan,tenagadan masa bagi
                c
      PPSAini.
menghasilkan


SelamatMajuJaya.
(PROF.
   DATO'DR.ZA|NALABID|NBtN AHMAD)-
                           IV
PRAKATA
PANDUANPERKHIDMATAN     STAFAKADEMIK (PPSA) merupakan  panduan
yang dibina khas untuk kakitangan             Kementerian
                akademikdi kolej matrikulasi
PelajaranMalaysia (KPM).PPSA merupakan hasil perbengkelanKetua-ketua
Jabatankolej ProgramMatrikulasi,KPM pada Mesyuarat Ketua-ketuaJabatan
Bn. 212007. Panduanini merupakanidea dan inspirasi daripadaPengarah
Bahagian MatrikulasiKPM.

"PensyarahTerbilang,Modal Insan Gemilang" merupakan    harapan Bahagian
Matrikulasi bagi melonjakkan dan memartabatkan ProgramMatrikulasi  secara
menyeluruh. amat bertepatan
       Ini        denganhasrat YAB Perdana Menterikitadalam
usaha menjanapembangunan    melaluipembangunan  modal insan menjelang
tahun 2020. Pembentukan  negarabangsamenjadisatu tugasyang mencabar,
      pendidikan
di institusi        kolejmatrikulasi,
           seperti        KPM.Kolejmatrikulasi merupakan
'tapak'           yang diharapkan.
    bagi menjanaindividu         Bagi tujuantersebut,Bahagian
Matrikulasitelah mengeluarkan PPSA,yang merangkum  empat(4)fokusutama
yang akan menjadilandasan           hasratkerajaan,
               bagi merealisasikan        iaitu:

a.  PiawaiAmalan     Keguruan
         Profesion
b.  PiawaiEtikauntukProfesion    ProgramMatrikulasi
               Pensyarah
c.  Pembangunan Kepemimpinan
d.  Pembangunan ModalInsan


PiawaiAmalan Profesion Keguruan:

PiawaiAmalanProfesion Keguruanbertujuanuntuk mentafsiraras atau tahap
        dalampengajaran
kualitipensyarah        dan pembellaran bagi memastikan semua
pelajar memperolehi dan pengalaman
         ilmu       yangsewajarnya untukberjaya dalam
akademik. Amalan ini merupakanwadah yang menyediakan rangkaatau garis
panduanuntuk pengambilan  pensyarah Kolej Matrikulasi,
                  di         selaindijadikan
sebagaipenandaaras perkembangan      pensyarah.
                 profesional

Kualiti pensyarahmerupakanfaktor penting dalam pembelajaran                    pelajar.
P e n s y a r a hb e r t i n d a ks e b a g a i p e m a n g k i ny a n g a k a n m e n g h a s i l k a n a n
                                                    d
membangunkan      potensiakademikpelajarbagi membaikiIndeks Pencapaian
       di
Akademik kolej-kolej       matrikulasi   secaramenyeluruh.

Kualitipensyarah
        merupakan          yang     pensyarah
            kombinasipengetahuan dimilikioleh
           yangdigunakan
      penyampaian
sertastrategi           selaindaripada
                        komitmenprofesional
mereka.Oleh yang demikipn,
             PiawaiAmalan       Keguruan
                   bagi Profession    adalah
                          V
penting        PiawaiAmalan
    untukdilaksanakan.     menggariskan       yang
                          pengajaran
                       kualiti
diperlukanbagi memastikanpelajar mahir menghadapistandardcabaran
akademik secaraglobal.

Piawai Etika Profesion PensyarahKeguruan:

Keguruan merupakansatu profesionyang beretika (teaching is an ethical
profession). bermaknasesuatuyang mempunyainilai etika perlu dipupuk,
      Ini
diberitunjukajardan pendedahan       dijiwa sanubari
               sertadisemadikan       kakitangan
akademik.

Ini bererti pensyarahperlu memilikisahsiah cemerlangjika mereka ingin
membentuk  peribadi,
           sahsiahdan membangunkan   pelajarsecaramenyeluruh.
Persoalannya, apakahcabaran-cabaran dalam etika profesion keguruanyang
akan dihadapioleh pensyarah dalam kerjayapada masa hadapan?  Bagaimana
mereka boleh beretikajika seseorangpensyarahtersebuttidak mengetahui
dengan pastinyaapakah itu etika bagi profesion  keguruan?Ini merupakan
pendedahan  yang perludiberikandan dihayatidi dalam pendidikanpensyarah.
Maklumat-maklumat bolehdiperolehi
          ini       dalambuku panduanPPSA.

PembangunanKepemimpinan

Kemahiran Kepemimpinan kalanganntaf
             di      akademikdan pengurusan tertinggi
merupakan sesuatu yangdiperlukanuntukmembangunkan sesebuah kolejsecara
    Pendidik
holistik.    yang memilikikemahirankepemimpinan yang berkesanboleh
membantu untukmeningkatkan penyampaian denganberkesan
                    dan        membentuk
nilaibudayasertavisidan misikolej.Kepemimpinan
                       berlaku bilikdarjah,kolej,
                          di
pejabatdan di mana sahajadalamsesuatukomuniti.

Pembangunan  Kepemimpinan tentunyaberfokuspada proses pembangunan
pemimpin. Initermasuk hubungan      proses-proses
               interpersonal,      yang melibatkan
pengaruh sosialsertadinamikdalamkumpulan antarapemimpin dan hubungan
jaringansosialantarakumpulantersebut        lain
                  dengankumpulan dalamorganisasi
yang sama.

PembangunanModal Insan

Malaysiaberhasrat
        menjadimaju berdasarkan  acuan sendiri.Dalam usaha
mencapainegara maju, pembentukan negara bangsa menjaditugas yang
mencabar.Pembangunan modal insan,perlu dilakukansecaraholistikmelalui                  VI
penekanan penguasaan ilmu pengetahuan. Kerajaantelah merangkalima (5)
misi nasional. Teraskedua dan ketigatelah menyatakanperananpendidikan
secaralangsung.

U n t u k m e n j a y a k a n i s i n a s i o n a li n i , K P M t e l a h m e r a n g k aP e l a n I n d u k
               m
Pembangunan     Pendidikan   (PIPP)bagitempoh 2006-2010,          yang akan menjadi
garis panduanPembangunan         Pendidikan     secaramenyeluruh.'Pembangunan
Modallnsan'merupakan       salahsatu daripada      enam terasstrategik    dalam PIPP.

Modalinsantidakbolehdinilaidengankebendaan         potensi
                     keranaia melibatkan
dan keupayaan individu.
           Modalinsanmerupakanaset yang sangatbernilai
                                dan
perludiberitumpuankhususdalampengurusansesebuah organisasikhasnya di
kolejmatrikulasi.

M e n g i k u t Y A B P e r d a n a M e n t e r i , y a n g d i m a k s u d k a nd e n g a n u s a h a
membangunkan     modalinsanialahharapangenerasibaruyang menjaditenaga
pentingdalamusahamenjayakan        usahakerajaan    bagimerealisasikan   kewujudan
sebuahnegaradan bangsayang majumenjelang           tahun2020.ProgramMatrikulasi
a k a n m e m i k u lt a n g g u n g j a w a b a n m e m a i n k a np e r a n a n p e n t i n g b a g i
                       d
merealisasikan   hasrattersebut.Kepentingan       pembangunan    modal insan perlu
diberi penekanandi kalanganpensyarahsupaya mereka memahaminya                  dan
memastikan    apa yang dirancang    dapatdilaksanakan     sertamencapai    matlamat.
                         vtl
       PIAWAI
         AMALANPROFESION
                KEGURUAN

Pendahuluan

Piawaiamalanprofesion
          keguruanmenyediakan
                   rangkakerja,prinsip-prinsip
yang dapatmenghuraikanpengetahuan,
                 kemahiran nilai-nilai
                     dan     profesion
keguruandalamProgramMatrikulasi.

Piawai menjadi
   ini    tunjang
           kepadamatlamat aspirasi
                  dan    profesion
                           keguruan.
Piawai turutberperanan
   ini          garis
           sebagai  panduan   amalan
                    kepada   harian
                            setiap
pendidik.

Tujuan

a    isasikanvisi bersama(shared vision)untuk profesionkeguruan.
  Mereaf
a  Mengenalpasti nilai-nilai,
               pengetahuan dan kemahiranunggul profesion
  keguruan.
a  Sebagaipanduanmembuat   tindakandan keputusanprofesional.
a  Menggalakkan kesepakatan   yang membawa kdpada pengertiansebagai
  seorangguru.

        PIAWAI
          AMALANPROFESION
                 KEGURUAN

                lltizamTerhadap
                  Pelajar&
               Pembelajaran Pelajar
     Pembelajaran                   Pengetahuan
     Profesional                   Profesional
     Berterusan
        Kepemimpinan              Amalan
         Dalam                Profesional
         Komuniti
        Pembelajaran
1. lltizam TerhadapPelajardan PembelajaranPelajar

                     terhadappelajar.
            beratserta komitmen
        mengambil
  1.1 Dedikasi,

          dengansamarata.
       pelajar
  1.2 Melayani

                             pelajar.
                       pembelajaran
                yangmempengaruhi
           faktor-faktor
       terhadap
  1.3 Prihatin

  1.4 Membina   pelajar arah pembangunan
       potensi   ke        negara.

2. PengetahuanProfesional

  2.1 Melengkapkan denganpengetahuan
         diri          dan mengamalkannya.
                  terkini

  2.2 Memahami dan melakukan tindakikut terhadappembangunan pelajar,
            pedagogi,
    teoripembelajaran,                  pendidikan
                 kurikulu etika,penyelidikan
                     m,
               sertaperundangan
    dan dasaryang berkaitan         untukmembuat keputusan
    profesional.

3. Amalan Profesional

  3 . 1 M e n g a p l i k a sp e n g e t a h u a p r o f e s i o n ad a n p e n g a l a m a n n t u k
               i          p         l            u
     merangsang    pembelajaran   pelajar.

  3.2 Menggunapedagogi,kaedah penilaiandan pentaksiran,  sumber dan
        yang sesuaidalammerancang
    teknologi                       terhadap
                      untukbertindakbalas
    keperluan pelajarsecaraindividu      pembelajaran.
                   dan komuniti

  3.3 Melakukanpenambahbaikan    amalanprofesional
               terhadap       secarainkuiri,
    perbincangan refleksi.
         dan

4. KepemimpinanDalam Komuniti Pembelajaran

  4 . 1 M e n g g a l a kd a n m e l i b a t k a nd i r i d a l a m p e m b e n t u k a n o m u n i t i
                                             k
     pembelajaran   yang kolaboratif,   selamatdan salingmembantu.

         tanggungjawab
  4.2 Mengiktiraf      bersama dan peranankepemimpinan
                              dalam
    usaha mengekalkan kejayaanpelajar.

  4.3 Mengekal       tinggiprinsip
        dan menyanjung          piawaian
                     berkaitan   etikadalam
       pembelajaran.
    komuniti


                         2
Pembelajaran
      Profesional
           Berterusan

5.1 Mengiktiraf
       komitmen
           terhadap      profesional
               pembelajaran    berterusan
  sebagaisuatuyang penting    amalanpembelajaran
              terhadap          yang
  berkesan.

5.2 Amalanprofesional
          dan pembelajarankendiridiperolehi
                          melalui
  pengalaman,
       penyelidikan,
            kolaborasi pengetahuan.
                dan
     II  PIAWAI       PENSYARAH
          ETIKAPROFESION
         PROGRAM MATRIKULASI

DefinisiStandardEtika

Merujuk
   kepadatingkahlaku,
            sikap    yangdipersetujui
              dannilai       untukdiamalkan
       visi
bagimenyatakan  yanghendak   dalamprofesion
              dicapai      keguruan.

TujuanStandardEtika

o  memberi
     dorongan untukmemartabatkanprofesion
                       keguruan
.  mengenalpastietika
           tugasdantanggungjawab dalamprofesion
                            keguruan
.  memberipanduan dalammembuat      dan
                 keputusan tindakan berkaitan
                               etika
o  meningkatkankepercayaan keyakinan
              dan     masyarakatdalamprofesion
  keguruan
r  memberipanduan pembangunan profesionalismekendiri
.  mewujudkanpenanda arasprofesion
                  keguruan
Standard 1 :                      pelajar.
         PensyarahMatrikulasihendaklah MENYAYANGI

1.1  Pensyarah mempunyai       iaitubersikap
               sifatmenerima      adilterhadapsetiap
    pelajartanpa mengirafaktorjasmani,mental,emosi, politik,ekonomi,
    sosial,jantina,keturunanatau agama.Pensyarah bersikapterbukadan
    jujur semasaberinteraksi denganpelajar,rakansekerja,ibu bapa dan
    masyarakat.

1.2  Pensyarahkomited terhadap kesejahteraandalampembelajaran pelajar.
    Pensyarah prihatinterhadap pembangunan potensipelajar.
                               Pensyarah
    juga empatiterhadap pelajar
                 tetapisentiasamembuat keputusansecara
    profesional.

Standard2 :   PensyarahhendaklahAMANAH

2.1  Pensyarahmerahsiakanmaklumatikhtisasmengenaipelajarkecuali
    kepadamerekayang berhakmengetahuinya.

2.2  Pensyarahmemberikan  maklumatkepada ibubapademi kepentingan
    anak-anakmerekadan menggunakan   maklumatyang diterimadari
    ibubapasecaratelitidan bijaksana.

Standard :
    3     Pensyarah hendaklalr ada rasa HORMAT terhadap
         kepelbagaianbudaya dan ideologi.

3.1  P e n s y a r a h m e n g h o r m a t im a r u a h , p e r a s a a n d a n p e r b e z a a n
    perkembangan    kognitif pelajar.

3.2  Pensyarahmenghormati     setempatdan sentiasasanggup
              masyarakat
    mengambilbahagiandalamsebarangkegiatanmasyarakat.

Standard4:    PensyarahhendaklahBER|NTEGR|T|.

4.1                          kehidupan
    Pensyarahmemberisumbanganaktif untuk meningkatkan
    moral,kebudayaan
           dan kecendekiawananpelajar.

4.2                                 d
    P e n s y a r a hm e l a k s a n a k a na n g g u n g j a w a b e n g a n i l t i z a ms e c a r a
                       t
    profesional.

4.3  Pensyarah    terbukadanjujursemasaberinteraksi
        bersikap               denganpelajar,
          ibu
    rakansekerja, bapa dan masyarakat.
  Standard5:  Pensyarahhendaklah    MULIA.
                  BEPEKERTI

.  5.1  Pensyarah    kepada
         berpegang   tingkahlakuyang sopanyangditerima
     olehmasyarakat menjalani
           dan    kehidupan    dengan
                     seharian   baik.

  5.2  Pensyarah    mengawasi supaya
          sentiasa    diri          nama
                      tidakmencemarkan
     baik profesion   dan
            keguruan organisasi.

  5.3      menunjukkan pakaian,
     Pensyarah     cara   pertuturan tingkah yang
                        dan   laku
              yangbaikkepada
     dapatmembericontoh       pelajar.
          4
       III  PEMBANGUNAN
               KEPEMIMPINAN

Pengenalan

Barisankepemimpinan merupakan tulangbelakang sesebuah organisasi.
                                 corak
kepemimpinan akan menentukanbudayaorganisasi Di peringkat
                        itu.      Bahagian
Matrikulasi
     barisankepemimpinan       pengarah,
              terdiridaripada     Timbalaneengaran,
Ketua PenolongPengarah,Ketua Unit dan penolongpengarah.Manaklla di
peringkat
    Kolejpulabarisankepemimpinan terdiridaripada pengarah,Timbalan
Pengarah,Ketua-Ketua Jabatan,Ketua-Ketua Unit dan penolong pengarah.
Pembangunan  kepemimpinanadalahfaktoryang sangatpentingdalam usaha
menghasilkan pemimpinunggul yang akan dipertanggungjawabkan   untuk
merealisasikan dan misi BMKPM selarasdengan Falsafahpendidikan
        visi
Kebangsaan.
                        ml


                       wl
DEFINISI

Pembangunan
                                                d
P e m b a n g u n a n e r m a k s u d s a h a a t a u k e g i a t a nu n t u k m e m a j u k a n a n
          b        u
mengemoangKan.

K o n s e pP e m b a n g u n a n
Pembangunan   adalah     yangkompleks.
              sesuatu      Konseppembangunanmencakupi
pelbagai  aspek:  politik, ekonomi,   kepemimpinan lain-lain.
                  sosial,     dan

Kepemimpinan
Berkebolehanmempengaruhi
           seseorang        untuk mencapai
                individu/kumpulan
   tujuan.
sesuatu

PemimpinBerkesan
P e r l u m e m i l i k i e p e r i b a d i a y a n g u n g g u l ,p e n g u a s a a nl m u p e n g e t a h u a n ,
            k           n                   i
kemahiran   yangtinggidan akhlakyang mulia dalammelaksanakan                  tugasdan
            yang
tanggungjawab telahdiamanahkan.               Pemimpin    berkesan   bolehditunjukkan
dalamgambarajah bawahyang membawamaksudyangjelas dan termaktub.
              di

   KEMAHIRANPENGAJARAN                            KEPEMIMPINAN
    DAN PEMBELAJARAN
       MENGURUS
   KEMAHIRAN                                 INTERPERSONEL
                                    KEMAHIRAN
      STAF                               DANKOMUNIKASI

                  hc
                        PEMIMPIN .._,ii
                  R,     BERKESAN
                            \

                  sfl
                            ::'     'qa'
      KEBERKESANAN                            KOMPETENSI
       PERIBADI                            PROFESIONALISME
                     KEMAHIRANPENGURUSAN
                      SUMBERKEWANGAN,
                       PERSONELDAN
                       PERALATAN
KUMPULAN
    SASARAN       PENGARAH
     TIMBALANPENGARAH
      KETUAJABATAN

  KENALPASTI
KEPEMIMPINAN
     PERINGKAT
    KOLEJKAJIAN   KEPERLUAN
   ANALISIg
    (PENGURUSAN)
 LATIHAN MENETAPKAN
     OBJEKTIN
 REKABENTUKLATIHAN
PENILAIANKEBERKESANAN
   KEPEMIMPINAN
    PEXATBAHBAIKAN DALAM PEMBANGU
SIAR/ANTX              NAN KEPEM PINAN
                       IM

o  Pernilihan
       barisan        yang
           kepemimpinan berkualiti
.  lrerpenalpastibarisan pelapisdalamkepemimpinan
.  lfengrdakan'net-working'dengan     dalam
                  universiti danluarnegara.
o  Mewujudkan pusatsumber  pengurusan
.  Pendedahan terhadap amalan baikkepemimpinan    yangdikenal
                        organisasi
  pastididalamdandi luarnegara
o  Mengadakan latihan
        siri    yangberterusan
o  Memperkasakan latihan BMKPM
          unit   di

     yang berjaya pastinya organisasi
Organisasi               yang diterajuioleh barisan
      yang efeffiif.
kepemimpinan

A leaderhasthe visionandconviction a dreamcanbe achieved.He inspires
                 that
thepowerand energyto get it done.

                          "Ralph Lauren"
                10
                MODAL
          IV PEMBANGUNAN  INSAN

PENDAHULUAN

"Modalinsanyang berkualitiadalah kemestian,
               satu    bukan    kemewahan...
                        lagisatu
kerajaan rakyat
    dan   harusbersama-sama mempunyaitanggungjawabperlu
                            yang
dilaksanakandengan penuhkomitmen...     dan
                   Pendidikan latihan kemahiran
            juga akan memastikan
     yang berterusan
berkualiti                 modalinsannegarakekal
relevandengan kehendakirfiustri pasaran
               dan    semasasertamampu berdepan
dengan     dan
    cabaran suasana   persaingan     yang
                  antarabangsa kianmeningkat."

                      YAB Dato'SeriAbdullahAhmadBadawi

TUJUAN

M e m a s t i k aa n a k b a n g s a a l a y s i a e m p u n y a li m u p e n g e t a h u asn r t a
         n         M      m       i              e
kepakaran   yangtinggibagi penyediaan       gunatenaga    dalampelbagai    jenis
pekerjaan. samping pelajar-pelajar dilengkapi
        Di       itu          akan          dengan   pelbagai
kemahiran,   komunikasi   berkesan,  kebolehan            leT
                            mengunakan denganbaik,
berupaya  berfikir secara  kreatif kritis
                   dan     sertamampu   bertindak  secara  rasional;
mengamalkan    pembelajaran   sepanjang   hayat;mempunyai yang nilai    tinggi serta
berupaya  menjadi  pemimpin   berkesan  dalam        dan
                           keluarga masyarakat.

MATLAMAT

Memupuk semangat menguasai pengetahuan,
             ilmu          dan
                    kemahiran kompetensi,
menerapkan moral sikap
      nilai,  dan  positif     disiplin di kalangan
                sertamembina   diri
pelajar.

PENDEKATAN

Pendekatan kepada  pembangunan modalinsanharuslah secara holistik,
menekankan pembangunan pengetahuan,
             ilmu      kemahiran, modalintelektual
termasuk sains,
    ilmu   teknologi keusahawanan, jugapembudayaan
             dan       dan        sikap
progresif
    sertanilaietikadan moralyangtinggi.lnilahyangdikatakanmodal
insanbermindakelas pertama.
                        11
STRATEGI

Tiga (3) strategi         modalinsankelaspertamayang akan
        utamauntukmelahirkan
dilaksanakan:

       Keupayaan
1. Meningkatkan    dan Penguasaan llmu Pengetahuan
2. MemperkukuhKeupayaanSains,R&D dan Inovasi
3. MemupukMasyarakatBerbudayadan MemilikiKekuatanMoral


MODAL INSAN BERMINDAKELAS PERTAMABERMAKSUD

"lndividu yangberpengetahuan,
              berdayasaing,       berprestasitinggi,
                     memilikibudaya
integriti
    dan mempunyai nilaimoralyang utuh".

                        YAB Dato'Seri Abdullah Ahmad Badawi


    MODALINSANABAD KE.21
CIRI.CIRI

r  Membangunkan     modal insan yang memilikipenampilanunggul untuk
  mendukung   cita-cita  negara      -
.  Menyediakan    kepemimpinan    yang utuh (toweringpersonality).         Seseorang
  d e n g a n p e n a m p i l a nu n g g u l m e m p u n y a ic i r i - c i r ib e r h e m a h m u l i a ,
  berpendidikan   sertaberjayadalambidangyang diceburi
.  Memiliki  sifat-sifatsepertiamanah,berbudipekerti,rajin,berdisiplin,             ikhlas
  dan tekundalamsemuausahanya

Untukmenyemainilaiyang akan menghasilkanperwatakan pelajaryang unggul
merupakantanggungjawab  yang berat, usaha ini harus dilakukansecara
     denganpenggembelengan
berterusan                     jitu
                tenagadan komitmen daripada   semua
pihak.

                                            Teras 5, PIPP
                          12
    (10)
 SEPULUH FOKUSMODAL  ABADKE - 21
          TNSAN
Sumber
manusia

         4
      MODALINSAN
           .
       ABAD 21
        13
PERANCANGANSTRATEGIKPEMBENTUKANMODAL INSANABAD 21

BIL     FOKUS          STRATEGIK
               MATLAMAT               PRESTASI
                              INDIKATOR
                                   (KPr)
                                 UrAMA
 '1    Pengajarandan   Pengajarandan pembelajaran 30% pensyarah
                                  cemerlang
   j  pembelajaran      yang berkesan          2010
                              menjelang
 z          dan
     Penyelidikan    Mengenalpastikekuatandan   Setiapstaf akan
      pembangunan    kelemahan dalampengajaran menghasilkan satu kajian
               dan pembelajaran,pengurusan tindakanbagi satu sesi
                 dan pentadbiran
                        dan     menjelang2010
                 kemudahan prasarana
 J      Jaringan       Membina ubungan
                      h           kolej
                               Setiap  mempunyai
                perkongsian pintardengan    programperkongsian
                   dalamdan luar negara
               universiti               pintar
               berkaitan denganperkongsian
                 ilmudan kepakaran
 4       tcT      Pelajarmengaksesnota    Analisiskekerapan
               pengajarandan pembelajaran penggunaan oleh pelajar
               secaravirtualpada bila-bila
                    masa
 5      Institusi    Pihakpengurusan telus     Sifar ketirisandalam
               mengutamakan
                     tepentingan      pengurusan  dan
                  organisasi        pelaksanaan  program
 o    Kepemimpinan Membudayakan         masalah
                  kepemimpinan Sifar       dan
                               disiplin
               teladansupayadapat sistem
            melalui             penyampaian yang
           membimbing dan meningkatkan    berkesan
                   prestasistaf
 7     Kurikulum
          dan    Menyelaraskanaktivitisecara    Meningkatkan
      kokurikulum   bersepadudan salinglengkap   pembangunan individu
                 melengkapiuntuk        secaraholistik
                membangunkan  pelajar
 8       manusia Memilih
     Sumber       dan membangunkah        Menepati pensyarah
                                  ciri
               pensyarahyang berperibadi     cemenang
               mulia,berpengetahuandan
                  berkemahiran
 o     Prasarana         dan mencukupi
                Kondusif          Tiadakelastergendaladar
                               persekitaranyang dapat
                                menguja prosesP&P
 10     I Q , E Q ,S Q       kualiti          padasetiap
               Menyuburkan rohaniah, Kualitiholistik
                  danjasmaniah
               akliah      secara   diri pelajar
                   seimbang


                      14
FOKUS 1     :   PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN

MeningkatkanKeupayaandan Penguasaanllmu Pengetahuan

      Akses Kepada Pendidikan
Meningkatkan           dan Latihan Berkualitidi semua
Peringkat

Menjadi kan Kolej Matriku lasi Bertaraf Antarabangsa

o  Matrikulasi   akan ditandaarasmengikut       piawaian   antarabangsa.
.  Kualitipensyarah     akan dipertingkat   merangkumi    ketokohan,    kepakaran   dan
   komitmen.
.  BahagianMatrikulasi      mensasarkan peratusdaripadajumlah tenaga
                             40
   akademik   memiliki  ljazah Sarjanadanljazah     Doktor  Falsafah   menjelang  tahun
   2010.
o  Melaksanakan     jalinankerjasama   denganinstitusi    pengajian   tinggiterkemuka
   a n t a r a b a n g s a a n t e m p a t a ns e r t a p i h a k s w a s t a b a g i m e m p e r k u k u h
              d
   keupayaan    penyelidikan.

B e b e r a p a a s p e k p e r l u d i b e r i p e r h a t i a nd a l a n i p r o s e s p e n g a j a r a nd a n
pembelajaran.

Kualitipengajaran
Kualitiperkhidmatan
Kualitikurikulum
Kualitipenilaian
Kualitipensyarah
Kualitipengembangan kebajikan
           dan     pelajar
Kualitipersekitaran
         budayabelajardan organisasi
Kualitipengurusan dan pentadbiran
                kolej
Kualitikepemimpinan kolej
Kualitipenyeliaan
Kualitiperkembangan staf

FOKUS2 :        Penyelidikan&pembangunan

MemperkukuhKeupayaanR&D, Sains dan Inovasi

.  P r o g r a m M a t r i k u l a s ih a r u s m e n i n g k a t k a nk e u p a y a a nR & D m e l a l u i
   pembangunan    sumbermanusia       dan prasarana.
o  Program   Matrikulasimelaksanakan        R&Dbagimengupayakan        pembestarian
   dan  inovasiP&P mefalui      teknologi  terkini.
                           15
.  Penyelidikan
        asasbagimaksud           ilmu
               memperkembang mendalami
                     dan
.  MemberiimpakberkesankepadaprosesP&P

FOKUS3      :  JARINGAN

Membinajaringan

.  Dengan mengadakan perkongsian strategikdengan KerangkaKelayakan
   Malaysia (MFO),Kementerian Pengajian Tinggidan sebagainya
.      pembangunan bagimelonjakkan
   Kapasiti      staf         sumbangan kepada organisasi
   dan masyarakat(kepakaran yang diiktiraf)
.  Bagi membolehkan       terhadapprogram,
           pengiktirafan         staf dan pelajar

Fokus 4     :  ICT

Memastikandasar kerajaanberkaitan ICT dilaksanakandengan jayanya

.  Memastikan   semuapensyarah     celik ICT
.  Mengutamakan     peranandan fungsi ICT dalam pendidikan,         sebagaimata
   pelajaran atau pengupaya    dalam"P&P
.              p
   M e n g g a l a k k a n e n g g u n a a nI C T b a g i m e n i n g k a t k a np r o d u k t i v i t i ,
   kecemerlangan keberkesanaq,sistem
             dan               pengurusan

Fokus 5     :  Institusi

Pendidikan
     bertaraf duniamenunjukkan  perkembangan kemajuan
                        dan    pesatserta
dinamisdari segi kualiti,
            kuantiti,
                standard,
                    kecemerlangan
                          dan pengiktirafan

                                 i                  d
S e h u b u n g a ni t u K o l e j - k o l e jM a t r i k u l a s m e s t i l a hb e r k e m a m p u a n a l a m
membangunkan      sektorpendidikan     untukmempelopori        perubahan   dan kemajuan
dalam

.  Pembangunantenagamanusia
.        budayafikirdan intelektual
   Kecemerlangan
.  Pembangunan    dan sains
        teknologi

Fokus 6     :  Kepemimpinan

RujukkepadaPembangunan     (mukasurat7).
           Kepemimpinan
                           16
Fokus 7    :    Kokurikulum

Penglibatan pelajar
      aktif                   pendidikan
                    bagimenyediakan
               kokurikulum
         dalamaktiviti
yang holistik:

.    Menjanakecemerlangan  akademik  pelajar
.    Meningkatkan perkembangan   kemahiransosial pelajar,mengukuhkan
    interaksidanintegrasi kalangan
              di      mereka
.    Melengkapkanpelajar dengan sifat-sifatkecemerlangandiri seperti
    kepemimpinan,                         tinggi dan
            daya saing,jati diri, kreatif,kritis,berkeyakinan
    dayatahan
o    Meningkatkan tahap disiplinpelajardenganmenyemai  dan memupuknilai-
    nilaimurnidansikaPPositif
.    Mengukuhdan meningkatkan   pengetahuan, kemahiran,minat dan bakat
    pelajardalam pelbagaibidang
.    Mencungkil bakatdan potensipelajar
o    Meningkatkan tahap kesihatan fizikaldan mentalpelajar

FokusS     :   Sumbermanusia

r    Berpengetahuan
    Mempunyai ilmu dan pengalaman ts luas dan mendalam
                   yang
r    Berdaya saing
    Mempunyai kekuatan dan keupayaan untukbersaing dan merebutpeluang
r    Budayaberprestasitinggi
    Budayayang mengutamakan      tinggidan mengejar
                  prestasi          kecemerlangan
  o  Integriti
    Mempunyai keperibadianyang utuhdan mulia
  .  Nilai moralyang utuh
    Mempunyai nilaimurnisepertiamanah, jujur,ikhlasdan sabar

  Fokus 9    :  Prasarana

  o  Kolej memilikiprasaranayang kondusifdan menepatistandarddan kualiti
    yang ditetapkan
  .  Setiap kolej mempunyaibudaya penyelenggaraanprasaranasecara
    terancangdan berterusan
  .  Kolejmenjalankan program3K (Kebersihan, Kesihatandan Keselamatan)
  o  Memenuhistandardtuntutansemasa melalui  proses naik taraf prasarana
    kolej                     17
F o k u s1 0 :     IQ, EQ, SQ

Pembudayaan     akhlak,etikadan integriti     yang cemerlang       perluditerjemahkan
dalamsemuaaspekpelaksanaan         tugasdantanggungjawab KolejMatrikulasi.di
P e n e r a p a np e n g h a y a t a n a n p e n g a m a l a n i l a i - n i l am u r n i p e r l u s e n t i a s a
         ,          d            n         i
diperkukuh menjadi
        dan       amalan   yang berterusan.

Semuapensyarah/staf
         memiliki EQ dan SQ yangseimbang
            lQ,          melalui:

.  Kursus/ seminarpenghayatan konsep "Bersih,
                        CekapdanAmanah", "Piagam
   Pelanggan","Penerapan nilai-nilai
                  lslam"danpendekatan lslamHadhariyang
      denganpelaksanaan
   seiring          PelanIntegriti Nasional
.  Melengkapkan denganpelbagaijenis
         diri           kemahiraninsaniah
.  Membina penampilan diriyangpositif
.  Menghayati mengamalkan
        dan        nilai-nilai
                      murni,budibahasa dan beradab
r  Menekan aspeknilaimurnidalam pengajaran pembelajaran
                        dan      sertaaktiviti
   kokurikulum

Modal Insanmerupakan   aset yang sangatbernilai dan perludiberiperhatian
khususdalamsesuatuorganisasi   sepertiKolejMatrikulasi. berhasrat
                            Kita     untuk
menghasilkan pelajar yang mempunyai mindakelaspertama  yang mempunyai
     berikutiaituyang berpengetahuan,
sifat-sifat                mampuberdayasaing,berbudaya
kerjacemerlang,  berintegriti memiliRi
               dan     kekuatan moral.Di samping juga
                                 itu
untukmenghasilkan   Modal Insanyang holistik,
                       pelajarperlu menghayati dan
menghargai budaya,keseniandan warisanserta sejarahnegara,bangsadan
agamanya.


PENUTUP

PPSAmerupakan      panduan  kepada   stafakademik   Program  Matrikulasi  agardapat
melaksanakan     tugasdantanggungjawab      masing-masing   secaralebihterancang,
terarahdan berfokus.     Melaluidokumenini, staf akademikProgramMatrikulasi
dapatmenghayati memahami dan        sepenuhnya   matlamat   dan sasaran  yangingin
      dan
dicapai seterusnya      menterjemahkannyadalambentuk
                             ke         tindakan peringkat
                                            di
k o l e j .S a s a r a nP P S A a d a l a h u n t u k m e m u p u kg a y a k e p e m i m p i n a d a n
                                                 n
kepengurusan     berkualiti, kerja sepasukan,    penghayatan    nilai-nilai murni dan
memiliki   tingkah  lakupositif sebagai   pemimpin   pendidikan  disegani.
                           18