JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG

Document Sample
JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG Powered By Docstoc
					                JABATAN PENDIDIKAN KHAS
              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

               BORANG PERMOHONAN
        PENEMPATAN MURID BERKEPERLUAN KHAS KE TINGKATAN 4
            SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
                  TAHUN 2009
           PERHATIAN                   UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap.          1. TARIKH TERIMA
2. Sila rujuk Panduan Mengisi Borang sebelum mengisi
  borang permohonan.                              /       /
3. Sila sertakan salinan kad pengenalan murid, ibu bapa /      Hari       Bulan    Tahun
  penjaga dan sijil-sijil sekolah yang telah disahkan.
                                2. LULUS KE SEKOLAH
4. Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelayakan
  dan kekosongan tempat serta kursus yang dipohon akan      ___________________________________
  dinilai semula oleh pihak sekolah.
                                3. JURUSAN
5. Permohonan ini merupakan satu proses pemilihan
  penempatan murid-murid ke Tingkatan 4 dalam Program      ___________________________________
  Pendidikan Khas. Jabatan ini tidak menjamin bagi
  mendapatkan tempat dan kursus yang dipohon.
6. Gunakan pen dakwat hitam.
7. Sila tandakan √ pada ruang berkenaan.

A. PILIHAN SEKOLAH DAN PROGRAM PENGAJIAN
 (Rujuk Buku Panduan Mengisi Borang)

1. Jenis sekolah yang dipohon :    2. Jurusan yang dipilih :          3. Kategori murid :B. BUTIR-BUTIR MURID

4. Nama murid (Huruf BESAR)
5. Nombor kad pengenalan :6. Nombor Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU):7. Jantina :                8. Tarikh lahir :
                              /        /
                         Hari      Bulan        Tahun

9. Kaum :                  10. Agama :
11. Tingkatan tertinggi : ___________________________

12. Nama sekolah terkini :
13. Alamat sekolah :
  Bandar
  Negeri

14. Poskod :

15. Penyakit :
  Adakah pemohon mempunyai penyakit kronik seperti lelah, sawan, lemah jantung, kencing manis
  dan lain-lain (tandakan /)?
  Ya
  Tidak
  Jika Ya, nyatakan nama penyakit yang dihidapi serta salinan pengesahan pengamal perubatan :
  ____________________________________

16. Kecacatan Fizikal :
  Adakah pemohon mempunyai masalah kecacatan fizikal (tandakan /)?
  Ya
  Tidak
  Jika Ya, nyatakan nama masalah yang dihidapi : ____________________________________


C. BUTIR-BUTIR IBU BAPA / PENJAGA

17. Nama Ibu bapa / penjaga :
18. Kewarganegaraan ibu bapa / penjaga : _______________________

19. Pekerjaan ibu bapa/ penjaga : __________________________________________________

20. Pendapatan sebulan (RM) : ____________________

21. Bilangan anak :                22. Pemohon anak ke :

                       2
23. Alamat rumah :
   Bandar
   Negeri

24. Poskod :

25. No telefon (Rumah / Bimbit) :         26. No telefon (Pejabat) :
        -                         -


D. MAKLUMAT AKADEMIK

27. Keputusan Peperiksaan :
  (Sila lampirkan salinan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun Semasa / Percubaan
  Penilaian Menengah Rendah dan kegiatan Ko-kurikulum murid)
  *Potong yang tidak berkenaan

       Keputusan Peperiksaan
                             * Keputusan Peperiksaan
                           Pertengahan Tahun / Percubaan
     Ujian Penilaian Sekolah Rendah
                            Penilaian Menengah Rendah
  Bil    Mata Pelajaran     Gred    Bil    Mata Pelajaran   Gred
   1  Bahasa Melayu I              1  Bahasa Melayu
   2  Bahasa Melayu II             2  Bahasa Inggeris
   3  Bahasa Inggeris              3  Sains
   4  Matematik                 4  Matematik
   5  Sains                   5  Kemahiran Hidup
   6                       6  Geografi
   7                       7  Sejarah
  Tahun peperiksaan UPSR :            8  Pendidikan Islam
  Nama sekolah / pusat :            Tahun peperiksaan :
  _________________________________
  _________________________________
                       3
E. PENGLIBATAN DALAM KO-KURIKULUM


28. Kelab/ Persatuan :
   Bil      Nama Kelab         Jawatan      Peringkat    Tahun
29. Sukan/ Permainan :
   Bil    Nama Permainan/ Jenis Acara          Peringkat      Tahun
30. Badan Beruniform :
   Bil   Nama Badan Beruniform       Jawatan      Peringkat    Tahun
31. Kursus / Program Luar Sekolah Yang Pernah Dihadiri :
                                          Sijil
   Bil    Nama Kursus / Program           Penganjur
                                        Ada   Tiada
                        4
F. GAMBAR PEMOHON

Sila letakkan gambar penuh calon di dalam ruangan ini.
                        5
G. PENGAKUAN


Saya mengaku telah menyemak serta mengesahkan bahawa:

  a) segala butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan betul;

  b) salinan sijil-sijil yang disertakan adalah benar dan betul.


 Tandatangan pemohon                    Tandatangan ibu bapa/ Penjaga_________________________                  __________________________
(             )                 (             )

Tarikh :_________________                  Tarikh :_________________H. UNTUK DIISI OLEH PENYELARAS / PENGETUA


32. Pernahkan murid ini terlibat dalam tindakan disiplin sekolah

  Ya
  Tidak
33. Jenis kesalahan :

  Ponteng sekolah
  Mencuri
  Bergaduh
  Lain-lain
  Jika lain-lain, nyatakan : ____________________________________Tandatangan :____________________________              Tarikh:_________________


Cop/ Jawatan :___________________________
                          6
I. KEPUTUSAN PANEL (KEGUNAAN PEJABAT)


34. Sokongan Pengetua   : Ya / Tidak
35. Keputusan panel    : _________
36. Sekolah ditempatkan  : ______________________________________________________
Tarikh : ___________________          ___________________________________
                          (Tandatangan Ketua Panel Pemilihan)
                     7