SURAT PEKELILING BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR by nak14542

VIEWS: 874 PAGES: 4

									 SURAT PEKELILING BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN
           DASAR PENDIDIKAN
       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
             BIL.1/2006

       Svarat dan Peraturan Menialankan Penvelidikan
        Pendidikan Di Institusi-institusi Di Bawah
           Kementerian Pelaiaran Malavsia

1. Tujuan

 Tujuan Surat Pekeliling ini ialah untuk menerangkan syarat dan peraturan
 yang berkaitan bagi memastikan semua kegiatan penyelidikan pendidikan
 yang melibatkan institusi di bawah Kementerian Pelajaran dapat dijalankan
 dengan lancar serta memberi sumbangan kepada pembangunan pendidikan
 negara.

2. Latar Belakang


 2.1. Peraturan bagi menjalankan penyelidikan di institusi pendidikan di bawah
    Kementerian Pelajaran pada masa lepas oleh penyelidik di Malaysia
    adalah tertakluk kepada Pekeliling Bahagian Perancangan Dan
    Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.
    1/2003.


 2.2. Surat Pekeliling Bil.1/2003 perlu dipinda memandangkan Kementerian
    Pendidikan telah pun dibahagikan kepada Kementerian Pelajaran(KPM)
    dan Kementerian Pengajian Tinggi. Terdapat perubahan bidang tugas
    dan fungsi Kementerian Pelajaran yang meliputi pendidikan pra sekolah,
    rendah, menengah, matrikulasi dan institusi pendidikan guru. Selain itu,
    premis KPM juga meliputi Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Jabatan
    Pelajaran Negeri, Jabatan/Bahagian, dan semua badan berkanun di
    bawah KPM.


 2.3. Penyelidik yang hendak menjalankan penyelidikan di mana-mana institusi
    yang dinyatakan di para 2.2 hendaklah memperoleh kebenaran daripada
    Kementerian Pelajaran.
                   1
3.1.3 Semua borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Pengarah,
   Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan sebelum
   penyelidikan boleh dimulakan. Ini bagi membolehkan BPPDP meneliti dan
   menyemak cadangan. penyelidikan. Proses ini akan mengambil masa dua
   minggu dari tarikh cadangan penyelidikan diterima. Ketua Jabatan/Fakulti/
   Institusi/Agensi hendaklah melengkapkan Bahagian B dalam Borang
   BPPDP 1/Form BPPDP 1 sebelum penyelidik menghantar permohonan
   tersebut ke alamat seperti para 3.1.2.

3.1.4 Setiap permohonan hendaklah lengkap dengan perkara- perkara seperti
     berikut:
    i.  Satu salinan Borang BPPDP 1/Form BPPDP 1;
   ii.  Satu salinan cadangan penyelidikan (research proposal) berserta
       instrumen kajian dan senarai sampel kajian yang dicadangkan; dan
   iii.  Tiga sampul sural yang bersetem dan mencukupi bagi tujuan pos
       semasa.

3.1.5 Kelulusan daripada Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
   Dasar Pendidikan adalah hanya untuk menjalankan penyelidikan.
   Kebenaran untuk menggunakan sekolah sebagai sampel
   penyelidikan hendaklah diperoleh daripada Pengarah Jabatan
   Pelajaran Negeri. Kebenaran untuk menggunakan lain-lain institusi
   sebagai sampel kajian hendaklah diperoleh daripada Ketua
   Jabatan/Pengarah Bahagian berkenaan.

3.1.6 Penyelidik tidak dibenarkan menjalankan penyelidikan di kelas-kelas
   peperiksaan awam di sekolah. Walau bagaimanapun dalam kes-kes
   tertentu, pengecualian akan diberikan dengan kebenaran daripada
   Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

3.1.7 Penyelidik tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif       dalam
   penyelidikannya. (Rujuk Lampiran A mengenai Isu-lsu Sensitif)
                   3
4. Kerjasama Ketua Institusi/Bahagian

  4.1. Ketua Institusi/Bahagian yang berkenaan adalah diminta memberikan
     kerjasama kepada penyelidik dan memastikan kegiatan penyelidikan di
     institusi/bahagian mereka sentiasa diawasi supaya tidak menjejaskan
     perjalanan institusi/bahagian masing-masing.

5. Tarikh Kuat Kuasa Dan Pembatalan

  5.1. Tarikh kuat kuasa peraturan-peraturan di alas ialah mulai 1 Oktober
     2006. Sural Pekeliling Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
     Pendidikan, Kemente'rian Pendidikan Malaysia Bil. 1/2003 bertarikh 10
     Oktober, 2003 dengan ini dibatalkan.
    DATO' DR. AHAMAD BIN SIPON
    Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
    Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k :
    Naib Canselor, Semua Universiti
    Pengarah, Semua Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran
    Pengarah, Institut Aminuddin Baki
    Pengarah, Semua Jabatan Pelajaran Negeri
    Pengarah, Semua Institut Pendidikan Guru
    Pengarah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
    Pengarah, Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri
    Pengarah, Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS)
    Pengarah, Semua Jabatan Penuntut Malaysia
                   5
                               LAMPIRAN A


               ISU-ISU SENSITIF

Dalam konteks keharmonian dan keselamatan nasional, isu-isu sensitif
bermaksud apa-apa isu yang boleh menyebabkan prejudis dan/atau kebencian
terhadap satu-satu kumpulan etnik dan/atau kumpulan agama sehingga
menimbulkan masalah keselamatan awam, keselamatan dalam negara dan/atau
integriti Kerajaan. Dalam menjalankan penyelidikan, perkara-perkara sensitif
berikut perlu dielakkan:

  1. Mempersoalkan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan
   dengan pembangunan ekonomi, pendidikan dan sosial.

  2. Mempersoalkan pelaksanaan peruntukan-peruntukan yang termaktub
   dalam Perlembagaan Persekutuan dan Negeri berkaitan Federal Laws,
   kebebasan beragama, kedudukan dan status Bumiputera, status Bahasa
   Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, kerakyatan, dan hak komuniti lain.

  3. Mempersoalkan kuasa, kebijaksanaan dan keupayaan sesuatu kumpulan
   dalam sesuatu bidang berasaskan kumpulan etnik.

  4. Mengaitkan dan menyalahkan sesuatu bangsa dan/atau kumpulan agama
   sebagai punca sesuatu insiden.

  5. Menganggap sesuatu kumpulan etnik dibiarkan atau diberi keutamaan
   dalam pelaksanaan sesuatu dasar tanpa memahami sebab-sebab di
   sebalik pelaksanaannya.

  6. Menimbulkan isu seks secara keterlaluan.

  7. Mendedahkan sesuatu yang boleh mengaibkan mana-mana individu atau
   kumpulan.
                  6

								
To top