Research Proposal writing by qau19822

VIEWS: 1,300 PAGES: 58

									   Research Proposal
      writing
                รศ.ดร. รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
                            ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
           ิ
การอบรมเชิงปฏิบัตการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย”
                                  วันที่ 12- 13 พฤษภาคม 2551
ณ หองเฟองฟา ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร
Content
 12 พฤษภาคม 2551
  09.00 – 12.00 น. ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั
          หลักการของการพัฒนาขอเสนอโครงการ
                               ั
  13.00 – 16.00 น. การตรวจเอกสารและการสืบคนขอมูลเพื่อการวิจย
          การฝกการตรวจเอกสาร
          การเขียน Research methodology
 13 พฤษภาคม 2551
  09.00 – 12.00 น. เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั
          ตัวอยางการเขียนขอเสนอโครงการสําหรับแหลงทุนตางๆ
              ั
  13.00 – 15.00 น. ฝกปฏิบติการเขียนและพัฒนาขอเสนอโครงการ

    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  2
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
แหลงทุน             การวิจัย

                writing

   Report                      Publication

Product
 Patent            Evaluation
  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  3
 ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
 แหลงทุน             การวิจัย

Proposal            writing

    Report                      Publication

Product
 Patent            Evaluation
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  4
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
              อาจารย/นักวิจัย

      การสรางองคความรูใหม

  proposal paper                     patent


                 ความรูใหม
 Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  5
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
              อาจารย/นักวิจัย

      การสรางองคความรูใหม

  proposal paper                     patent

                                     ขึ้นหิ้ง
                ความรูใหม
                                     สูสังคม
 Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008       6
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
 การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 เนื่องจากการวิจัยมีผลตอ
   การพัฒนาการเรียนการสอน
   พัฒนาความรูความสามารถของคณาจารยเพื่อการผลิตบัณฑิตทีมี  ่
   คุณภาพ
       ั
   ผลงานวิจยมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
          ่
   โดยเฉพาะอยางยิงในยุคปจจุบัน ซึ่งประเทศมุงไปสูระบบเศรษฐกิจและ
   สังคมบนฐานความรูและเทคโนโลยี
 จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เพิ่มขึ้นทุกปเนื่องจากการวิจัยมี
 บทบาทและเปนหนาที่หนึ่งที่สําคัญของอาจารย/บุคคลากร
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  7
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
อยางไรก็ตามมีขอเสนอโครงการวิจัยจํานวนไมนอยที่ยังไมผานการ
พิจารณา บางขอเสนอโครงการยังตองแกไขปรับปรุงใหมีความถูกตอง
ชัดเจน มีคุณภาพและนาสนใจ
นอกเหนือจากนี้แลวยังมีอาจารย นักวิจัยรุนใหมที่พรอมจะกาวสู
เสนทางนักวิจัยแตยังขาดประสบการณและทักษะในการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หนาที่รับผิดชอบการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพ
ในการวิจัยของนักวิจัย
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  8
ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
รวมทั้งการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหมๆ ดวยการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยหวังวาการฝกอบรมจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรทางการวิจัย เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงและโอกาสในการ
วิจัยอันจะเปนการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการนํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย (Research
University)
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  9
 ความสําคัญของการเขียนขอเสนอโครงการ
วัตถุประสงค
 เพื่อใหคณาจารย/บุคคลากร และผูเขารับการอบรมมีความรู
 ความเขาใจในการเขียนขอเสนอโครงการและทราบแนวทาง
 ของการเขียนขอเสนอโครงการ
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีประสบการณในการเขียนขอเสนอ
 โครงการบางสวน


    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  10
หลักการของการพัฒนาขอเสนอโครงการ

               รศ.ดร. รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
                         ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  11
หลักการของการพัฒนาขอเสนอโครงการ
 รูจักแหลงทุนตางๆ
   KURDI, วช, สกว. สวทช.
 ชนิดของทุนที่จะสมัคร เชน
     ั                             ่
  ทุนวิจยของ สกว. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยเพือ
  พัฒนาทองถิ่น
 วัตถุประสงคของทุน/โจทยวิจัย/ขอกําหนด
 ศึกษาเกณฑในการพิจารณา พรอมตรวจสอบวา เปนไปตาม
 ความสามารถ/ความชํานาญ/วัตถุประสงคหรือไม
 เริ่มเขียนขอเสนอโครงการ
     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  12
 Research paper
Paper writing (PhD students)
 Introduction :
  research problem
  objectives
  introduction of how objectives will be achieved (methodology),
  optional introduction of main findings and conclusions
 Literature review: review of previous work relating to
  research problem (to define, explain, justify)
  methodology (to define, explain, justify)
  results (particularly reliability, etc.)
 Method (how the results were achieved): explanation of
  how data was collected/generated
  how data was analyzed
  methodological problems and their solutions or effects
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  13
Research methodology
Paper writing
 Results and discussion:
  presentation of results
  interpretation of results
  discussion of results (e.g. comparison with results in
  previous research, effects of methods used on the data
  obtained)
 Conclusions:
  has the research problem been “solved”? to what extent
  have the objectives been achieved?
  what has been learnt from the results?
  how can this knowledge be used?
  what are the shortcomings of the research, or the
  research methodology? etc.
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  14
ตัวอยาง
 การสงขอเสนอโครงการตอ KURDI
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  15
Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  16
สวน ข: องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (1)
 1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย
 และสัดสวนที่ทําการวิจัย (%)] และหนวยงานประกอบดวย หนวยงาน
 หลักและหนวยงานสนับสนุน
 2. ประเภทของการวิจัย (ผนวก 3)
 3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 3)
 4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
 5. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
 6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
 7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  17
สวน ข: องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (2)
 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
 10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
 11 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จด
 สิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
 12 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
 13 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
 14 ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
 (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
 15 ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ)
 ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการเพิ่มเติม

     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  18
สวน ข: องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (3)
  16. งบประมาณของโครงการวิจัย
    รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
    [ปงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 4)]
    รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน
    แตละป [กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ผนวก 7)]
    งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย
    ตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)
                      ่      ั
  17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยทีคาดวาจะไดรบ
                   ้
  18. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึนไป
                   ั       ั
    คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจยวาโครงการวิจยไดรับการจัดสรร
    งบประมาณจริงในปงบประมาณที่ผานมา
  19. ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุน
  อื่น หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถามี)

     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  19
สวน ค: ประวัติคณะนักวิจัย (1)
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  20
สวน ค: ประวัติคณะนักวิจัย (2)
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  21
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (1)
 1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย
 และสัดสวนที่ทําการวิจัย (%)] และหนวยงานประกอบดวย หนวยงาน
 หลักและหนวยงานสนับสนุน
 2. ประเภทของการวิจัย (ผนวก 3)
   basic research
   applied research
   experimental development
 3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย - อุตสาหกรรมเกษตร
 4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
        ่ ่             ั ่
   สําคัญตอชือเรือง หรือเนื้อหาที่จะทําวิจย เพือประโยชนในการนําไปใช เลือก
   คนหาเอกสาร - ไทย และอังกฤษ
     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  22
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (2)
 5. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย –> สําคัญ
   research problems
 6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
   ชัดเจน
   เรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอๆ
    ่
   เชือมโยงความสําคัญและที่มาของ research problems
 7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
   ในเชิงปริมาณและคุณภาพ related to research problems
   เนื่องจากระบุใน title และ objectives ไมได
 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
                     ่        ่ ั
   หาเหตุผลที่นาเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกียวของกับเรื่องทีจะวิจย
   สังเคราะหใหเปน assumption และกรอบแนวคิด

     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  23
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (3)
 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
  กําหนดปญหาใหชัดเจน
  เขาถึงขอเท็จจริง –> literature review
  แสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปได จาก assumption ที่เกี่ยวของ
 10.เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
        ี่     ั
 11. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ เชน
  การเผยแพรในวารสาร
  จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
         ํ
  หนวยงานที่นาผลการวิจัยไปใชประโยชน
 12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
  อยาลืมของบประมาณสวนนี้ดวย

    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  24
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (4)
                    ่
  13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีทําการทดลอง/เก็บขอมูล
  14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจย ั
   ระบุเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ (เดือนและป)
   ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grantt chart) ให
   ละเอียด
          ้
  15. ปจจัยที่เอือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ)
            ่ 
  ระบุเฉพาะปจจัยทีตองการเพิ่มเติม
  16. งบประมาณของโครงการวิจัย
   รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่
   เสนอขอ (ผนวก 4)]


     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  25
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (5)
  16. งบประมาณของโครงการวิจัย (ตอ)
   รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่
   เสนอขอในแตละป [กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ผนวก 7)]
   งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปน
                            ั
   โครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจยแลว)
  17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
   output สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการและนําไปใชได
   outcome
     P = preliminary results
     I = intermediate results
     G = goal results
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  26
คําอธิบายองคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (6)

             ่
  18. โครงการวิจัยตอเนืองปที่ 2 ขึ้นไป
    คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัย ไดรับการจัดสรร
              ้
    ระบุวาโครงการวิจัยนีอยูระหวางเสนอของบประมาณจาก
           ่
    แหลงเงินทุนอืน หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัย
     ่
    อืน    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  27
Research proposal
According to TRF
 ความสัมพันธระหวาง                      Project Title

 ชื่อเรื่องถึงงบประมาณ :
                              Objective 1     Objective 2
   ความสัมพันธตอเนื่อง
   ตั้งแตชื่อเรื่อง             Indicator
   วัตถุประสงค หรือ
   เปาหมาย กิจกรรมตาง           Activity 1.1      Activity 1.2
   ๆ ลงไปถึงงบประมาณ
   เปนสิ่งที่นักวิจัยตอง           Budget         Budget
   คํานึงถึงเปนอยางมาก
                        Fig. Flow of project title to activities
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008        28
Research proposal
According to TRF

 วัตถุประสงค          ่
                สิงที่บอกใหทราบวา
   โครงการดังกลาวจะดําเนินการอะไร เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่
   กําหนดไว การกําหนดวัตถุประสงค การเขียนวัตถุประสงค
   สามารถเขียนไดในลักษณะของประโยคในเชิงนามธรรมหรือ
   เปนลักษณะในเชิงคุณภาพ (qualitative) ไมใชเชิงปริมาณ
   (quantitative) เปนการบอกใหเห็นภาพกวางวา โครงการ
   ดังกลาวจะดําเนินการอะไรในชวงเวลาหนึ่ง
                 ํ
   การเขียนวัตถุประสงค ไมจาเปนตองมีหลายขอ แต
   วัตถุประสงคที่เขียนไวนั้น สามารถทําไดจริงและบรรลุผล
   สําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  29
Research proposal
According to TRF
 วิธีการเขียนวัตถุประสงคที่ดี คือ ไมกวางหรือแคบเกินไป
 วัตถุประสงคดังกลาวตองสามารถบรรลุไดเมื่อเสร็จสิ้น
 โครงการนั้นๆ ภายในเวลาที่กําหนด
 ขอความในวัตถุประสงคจะตองกระชับและสามารถ
 วัดผลหรือประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
 ตัวอยาง
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  30
Research proposal
  According to TRF

      ตัวอยางวัตถุประสงค                        เหตุผล
 เพื่อพัฒนาเครื่องตัดแตงกิ่งไมชนิดที่สามารถ มีการระบุคุณสมบัติและ
   เลือกตัดได โดยเครื่องดังกลาวสามารถตัด  ขอกําหนดของอุปกรณที่จะ
   กิ่งขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-10       พัฒนาขึ้นมาอยางชัดเจน
   เซนติเมตรได และสามารถตัดแตงกิ่งใน    และอยูในวิสัยที่จะทําได
   ระดับความสูงจากพื้นดิน 5-6 เมตร ได    วัตถุประสงคดังกลาวสามารถ
   โดยใชคนปฏิบัติงาน 1-2 คน         วัดไดอยางเปนรูปธรรม
 เพื่อใหไดหมูบานตัวอยางนํารองการถายทอด มีการใหคํามั่นอยางชัดเจน
   เทคโนโลยีเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวหอม     (เพื่อใหได) รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่
   มะลิสําหรับนักสงเสริมในพื้นที่ทุงกุลา  สามารถวัดปริมาณได ภายใน
   รองไห อยางนอย 2 หมูบาน ภายใน 2 ป  เวลาที่กําหนด

      Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008    31
Research proposal
According to TRF
 ผลที่คาดวาจะไดรับ (Output)
    สิ่งที่โครงการนั้นจะตองบรรลุความสําเร็จเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้น
 และเห็นเปนรูปธรรม เชน สามารถเพิ่มผลผลิตขาวใหไดไมนอยกวา 10%
 ภายใน 1 ป เปนตน
  หากเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งมีเปาหมายในการตีพิมพในวารสาร-
 วิชาการ ก็อาจกําหนดเปาหมายวา จะมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
 ตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องภายใน 2 ป เปนตน


    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  32
      How to write
     a research proposal

                          ์
              รศ.ดร. รุงนภา พงศสวัสดิมานิต
                             ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
           ิ
การอบรมเชิงปฏิบัตการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย”
                                  วันที่ 12- 13 พฤษภาคม 2551
ณ หองเฟองฟา ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร
How to write a research proposal

 The goal of a research proposal is to present
 and justify a research idea you have and to
 present the practical ways in which you think
 this research should be conducted.
 When you are writing a proposal, keep in mind
 that
  it will enter a competition,
  being read in line with quite a few other
  proposals.
Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp
     Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  34
 How to write a research proposal

  You have to come up with a document that has an
  impact upon the reader:
    write clearly and well structured so that your
    message gets across easily.
    Basically, the proposal has to answer three big
    questions:
     what research project will you undertake,
     why is important to know that thing and
     how will you proceed to make that research
Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp
      Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  35
 How to write a research proposal

   Write an introduction with impact, and that leads to
   the formulation of your hypothesis.
   The research hypothesis has to be specific, concise
   (one phrase) and to lead to the advancement of the
   knowledge in the field in some way.
   Writing the hypothesis in a concise manner and,
   first, coming up with a good hypothesis is a difficult
   mission. This is actually the core of your application:
   it provides a statement that can be tested (argues
   ahead one of the possible answers to a problem), it
   is an idea, a concept, and not a mere fact, and is
   summed up in one phrase.
Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp
      Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  36
 How to write a research proposal


   In some cases, you will have no idea what
   the possible answer to a problem worth
   being researched is, but you will be able to
   think of a way to solve that problem, and
   find out the answer in the meantime.
Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp
      Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  37
 How to write a research proposal

  The next step in writing your proposal is
     to prove that that particular piece of research has
     not been done yet.  Literature Review.
     Inside it, you have to enumerate and critically
     analyze an impressive list of bibliography. The
     conclusion you should - objectively! - reach is that
     your idea of research has not been undertaken yet.
     Even more, you use this opportunity to prove solid
     theoretical knowledge in the field, and build the
     theoretical bases of your project.

Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp 12-13, 2008
       Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May  38
 How to write a research proposal

  The next step in writing your proposal is (continue)
    One tip: don't review all the articles and books
    in the fields even if you mention them in the
    bibliography list; pay attention in your analysis
    to those you will build on.
    to get your message across in clear, easy-to-
    grasp concepts and phrases is one of the
    winning papers' most important advantages .Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp 12-13, 2008
       Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May  39
 How to write a research proposal
    Now, why should your project be worth
    researching? Because it advances knowledge.
    Find arguments to convince the reader that s/he
    should give you money for that research:
      practical use,
      accelerating the development of knowledge in your
      or other fields,
      opening new research possibilities,
      a better understanding of facts that will allow a
      more appropriate course of action are possible
      reasons.
      Be clear and specific.
Source: http://www.eastchance.com/howto/res_prop.asp
      Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  40
    seaching using internet
         demonstration

Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  41
            Practices     Research problem           Keywords

Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  42
   การตรวจเอกสารและ
  การสืบคนขอมูลเพื่อการวิจัย
                รศ.ดร. รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
                          ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  43
Research proposal
Introduction in paper
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  44
การเขียน research methodology
                 รศ.ดร. รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
                           ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  45
Research methodology
                Project Title


             Objective 1       Objective 2

       Indicator


       Activity 1.1      Activity 1.2


         Budget         Budget


  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  46
Research methodology
According to TRF
 กิจกรรม (Activities)
 กิจกรรม คือการระบุสิ่งที่จะตองกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
 วัตถุประสงคที่วางไว
 กิจกรรมอาจมีหลายกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค
 เพียงขอใดขอหนึ่ง หรือ กิจกรรมหนึ่งอาจทําใหบรรลุเปาหมายหรือ
 วัตถุประสงคมากกวาหนึ่งไดเชนกัน
 ดังนั้นในการพิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการนั้น หากไมสอดคลอง
 กับเปาหมายหรือวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่ง ก็หมายความวากิจกรรม
 นั้นๆ จําเปนตองถูกตัดออกไป และในทางตรงกันขามหากกิจกรรมที่
                       ึ
 กําหนดไวแลวยังไมสามารถทําใหบรรลุถงเปาหมายหรือวัตถุประสงค
 ได ก็จําเปนตองเพิ่มกิจกรรมที่จําเปนเขาไปอีก เพื่อใหมีโอกาสบรรลุ
 วัตถุประสงคไดตามที่ตองการ
    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  47
Research methodology

Objective of method section
 The method section answers these two main
 questions:
  1. How was the data collected or generated?
  2. How was it analyzed?
 In other words, it shows your reader how
 you obtained your results.

                     source: www.languages.ait.ac.th/el21meth.htm

   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008       48
Research methodology

But why do you need to explain how you obtained your
results
  We need to know how the data was obtained
  because the method affects the results, eg.
     if you are investigating users' perceptions of
     the efficiency of public transport in Bangkok,
     you will obtain different results if you use a
     multiple choice questionnaire than if you
     conduct interviews.
     Knowing how the data was collected helps the
     reader evaluate the validity and reliability of
     your results, and the conclusions you draw
     from them.
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  49
Research methodology

But why do you need to explain how you obtained your
results
   Often there are different methods that we can
   use to investigate a research problem. Your
   methodology should make clear the reasons why
   you chose a particular method or procedure
   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  50
Research methodology
 The reader wants to know that the data was
 collected or generated in a way that is consistent
 with accepted practice in the field of study. For
 example,
   if you are using a questionnaire, readers need
   to know that it offered your respondents a
   reasonable range of answers to choose from
   (asking if the efficiency of public transport in
   Bangkok is "a. excellent, b. very good or c.
   good" would obviously not be acceptable as it
   does not allow respondents to give negative
   answers).
  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  51
Research methodology
 The research methods must be appropriate to the
 objectives of the study.
 The methodology should also discuss the problems
 that were anticipated and explain the steps taken to
 prevent them from occurring, and the problems that
 did occur and the ways their impact was minimized
 In some cases, it is useful for other researchers to
 adapt or replicate your methodology, so often
 sufficient information is given to allow others to use
 the work. This is particularly the case when a new
 method had been developed, or an innovative
 adaptation used


  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  52
Research methodology
       source: www.languages.ait.ac.th/el21meth.htm


Problems : irrelevant detail
 unnecessary explanation of basic procedures
  Remember that your readers will be people who have a level of
  expertise in your field and you can assume that they are
  familiar with basic assessments, laboratory procedures etc, so
  do not explain these in detail.
  For example: "Total chlorophyll content (microgram/gram
  vegetable tissue) was determined spectrophotometrically by the
  Anderson and Boardman method (1964), as adapted by Barth et
  al., (1992)" (Barth et al., 1993). the authors do not explain
  the Anderson and Boardman method (we can assume it is known
  in their field of study) nor their own previous adaptation of it
  (because the adaptation has already been recorded in the work
  they published in 1992).

   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  53
Research methodology
Problems
 unnecessary explanation of basic
 procedures
   "At each time interval, three
   replicates/treatment were taken, ground (stem
   and florets) with a Kitchen-Aid grinder Model K5-
   A and used for determination of reduced ascorbic
   acid" (Barth et al., 1993). they do record in
   detail their own procedures that have not been
   previously recorded: Notice that they specify the
   equipment used because it could affect the
   results


  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  54
Research methodology
Problems
 problem blindness
  Most of us encounter some problems when
  collecting or generating our data. Do not ignore
  significant problems or pretend they did not
  occur.
  Often, recording how you overcame obstacles
  can form an interesting part of the methodology,
  and means you can also give a rationale for
  certain decisions, plus a realistic view of using
  the methods you chose.

   Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  55
Research methodology when writing paper
 WRITING YOUR OWN METHOD SECTION
  Bear in mind the purpose of the method section.
  Keep notes of
   what you did,
   why you did it, and
   what happened. .
  Some researchers keep research diaries
   having a record of the methods used.
   making sure to develop some way of recording the work,
   then carefully selecting which material to include in the final
   methodology section
  Remember who your audience will be, and be careful not
  to include unnecessary details.

    Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  56
T  hank you
Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  57
A
cknowledgement
          KURDI, Kasetsart University
     Thailand Research Fund (TRF)  Research proposal writingม Rungnaphar Pongsawatmanit, May 12-13, 2008  58

								
To top