POOBLASTILO POWER OF ATTORNEY by miy51275

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                                                             SLOVENIA
                                     POOBLASTILO
                                   POWER OF ATTORNEY

                                   Podpisani - I/We undersigned
                            pooblaščam(o) zastopnico/ hereby authorize the attorney

                                   Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.
                                    Kotnikova 32, Ljubljana


                    da v mojem/našem imenu vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
                         / to file on my/our behalf at the Slovenian Intellectual Property Office
                   Pooblaščenec je upravičen, da v Sloveniji ukrene vse potrebno za pridobitev zaščite pravic
                                    intelektualne lastnine.

                  S tem pooblastilom je pooblaščenec nadalje upravičen, da vloži prijave in izboljšave, da plača in
                  prejema pristojbine, sprejema obvestila in listine ter ukrene vse drugo za zaščito mojih/naših
                                pravic v vsej dobi njihovega trajanja.

                  The said attorney is authorized to take any necessary steps for purpose of obtaining the protection
                      of rights of intellectual property according to the valid legal provisions in Slovenia.

                  By this Power of Attorney the said attorney is further authorized to file additional applications and
                  improvements, to pay and receive fees, to receive notice and documents, and to take other measures
                        for the protection of my/our rights in the entire course of their duration.
      Patent Attorney
Antonija FLAK, univ.dipl.inz.el.

    Kotnikova 32, p.p. 2706      Datum / Date                            Podpis / Signature
   SI-1001 Ljubljana, Slovenia

   Tel: + 386 (0)1 43 00 335
  Fax: + 386 (0)1 43 00 336
  GSM: + 386 (0)41 722 566

								
To top