Rapport – Barnevernets PUFF 1 by malj

VIEWS: 89 PAGES: 8

									                                                 1
PRAXIS–                      barnevern
    Praksisutvikling i barnevern, familievern og sosialtjeneste
            Rapport, april 2005 – febr. 2006

Deltakere: Barneverntjenesten i Kristiansand Kommune, Barneverntjenesten i
Arendal kommune, Barneverntjenesten i Søgne kommune, Barneverntjenesten i
Mandal kommune (fra 01.07.2005), Bufetat i region sør, Barnevernsamarbeidet i
Ivar kommunene og Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder deltar som observatører


                Prosjektets oppgaver
Oppgavene slik de står i samarbeidsavtalen
   Å være et bindeledd mellom høgskolen og praksisfeltet ved å sikre gjensidig
   informasjon om relevante forskningsprosjekt, seminar og kurs
   Å utvikle et nettverk for barnevernrelatert forskning både innad på høgskolen og
   mellom høgskolen og praksisfeltet
   Å skape en felles arena for drøfting av forskning, evaluering og fagutviklingsspørsmål
   Å stimulere til at kommunen og Bufetat (tidligere fylkeskommunen) driver faglig
   utvikling av egen virksomhet.

  Instituttet kan stille kontorplass til disposisjon for personer i samarbeidsprosjektet som i
  perioder skal arbeide med spesielle prosjekt


                  Hva har vi gjort?
Denne perioden har hatt fire hovedfokus:

1. Utvikling av de organisatoriske og faglige rammene omkring Praxis-Sør og Praxis-
barnevern

2. Avslutning av prosjekt, Evaluering i barnevernet.

3. Fagutvikling i kollegagruppene i barnevernet

4. Eksterne evaluerings/forskningsoppdrag
                                                         2
                 1. Praxis-Sør og Praxis-barnevern
  Rådet i Praxis Sør er primært et koordinerende forum mellom Praxis-barnevern, Praxis-
  familievern og Praxis-sosial, samt kontakten til Fakultet for helse og idrett. Hensikten er å
  kunne dra veksler på de ulike delprosjektene og utvikle felles tiltak for praksisutvikling på
  tvers av de tre fora.

  Det ble lagt mye arbeid i forberedelsen av ny søknad om midler fra Sørlandets
  Kompetansefond, noe som også ga et resultat vi er fornøgd med. Fra HiA ble det gitt
  mulighet for at Praxis-Sør kunne stå som selvstendig søker og Praxis-Sør var også en av
  de høyeste prioriterte søknadene utenom søknader knyttet opp til
  doktorgradsprogrammene. Nye midler gir nå muligheter til å øke innsatsen i Praxis-Sør
  gjennom tiltak på tvers.

  Videreutvikling av hjemmesida for Praxis-barnevern og for Praxis-Sør har vært et viktig
  tiltak i perioden.

  Det ble avholdt et orienteringsmøte i Vestre Vest-Agder med informasjon om Praxis-
  barnevern. Det resulterte i avtale med Mandal kommune

  Videre arrangerte Praxis-Sør en konferanse med tema, Praksisutvikling – kunnskap i, for
  og om praksis i sosialt arbeid 2 - 3 mars. Hovedforeleser den første dagen, var Ian Shaw,
  med tema evaluering av egen praksis. Andre dagen var knytta til særtrekk ved
  praksiskunnskap og hvordan få denne fram. Innlegg ved Anne Halvorsen, Solveig Sagatun
  og Sigrid Nordstoga. Alle innleggene ble kommentert av et tverrfaglig panel

  I Praxis-Sør regi ble det også arrangert et arbeidsseminar om praksisforskning 8-9. aug på
  Feda. Ian Shaw var hovedinnleder


  Praxis-sør har tatt initiativ til et informasjonsmøte med Fou enheten i Buf.dir. Hensikten
  var å drøfte mulige samarbeidsprosjekter                2. Prosjekt, Evaluering i barnevernet

  Prosjekt Evaluering i barnevernet var opprinnelig planlagt for en treårsperiode med slutt i
  juli 2005, men ble senere forlenget til ut 2005 siden disponeringen av midlene i prosjektet
  tillot det. Initiativet til prosjektet ble tatt av partene i samarbeidsforumet mellom
  praksisfeltet og Høgskolen i Agder som ble opprettet i 2000, og som fikk navnet
  Praksisretta utviklings- og forskningsforum (Barnevernets PUFF)1. Partene var enige om å
  søke midler til et prosjekt som skulle omfatte utviklingsarbeid og evaluering av
1
 Partene i dette samarbeidet var fra starten av Kristiansand Kommune, Fylkesbarnevernet i Aust og Vest- Agder
og HiA, den gang ved Institutt for samfunnsvitenskap, nå ved Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag.
Samarbeidet ble utvidet med Barneverntjenesten i Arendal kommune fra 1. august 2002. Fylkesmannsembetene i
Aust- og Vest-Agder har deltatt som observatør på møter og seminarer fra 1. januar 2002.
                                                 3


  barneverntiltak i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Prosjektets
  målsetting var vidt definert og besto i å evaluere barneverntiltak, samt utvikle mer varige
  evalueringsrutiner innen barneverntjenesten i Kristiansand kommune og det tidligere
  Fylkesbarnevernet i Vest-Agder, nå Bufetat Region Sør. Det er den siste delen som har
  fått størst oppmerksomhet, og prosjektets ulike aktiviteter og delprosjekter er utformet og
  gjennomført i nært samarbeid med ansatte og ledelse i barnevernet i Kristiansand og Vest-
  Agder. En vesentlig oppgave i prosjektet har vært å introdusere og prøve ut ulike former
  for evaluering, samt å gjøre evalueringsbegrepet relevant for barnevernets virksomhet.
  Kvalitative og praksis- og medvirkningsorienterte tilnærminger til evaluering er viet
  særlig oppmerksomhet. En grunnleggende premiss i prosjektet har vært at utviklingsarbeid
  og kunnskapsgenerering lykkes best mht. nytte og relevans når det skjer i samarbeid
  mellom forskning og praksis.

  Etter en relativt omfattende runde med samtaler og diskusjoner i det den gang
  fylkeskommunale barnevernet og barneverntjenesten i Kristiansand, ble det definert noen
  delprosjekter; a) Resultater i barnevernet - hva mener tidligere barnevernklienter om det?
  En intervjuundersøkelse, b) Evaluering av innføring av nye arbeidsmåter i
  barneverninstitusjon, c) Forsøk med fokusgrupper som metode for brukermedvirkning og
  evaluering i barneverninstitusjoner, d) Forsøk med høring for fosterbarn, e) Utviking og
  implementering av tiltaksplaner og evaluering i kommunal barneverntjeneste og f) Forsøk
  med kompetanseevaluering i barneverntjenesten. I tillegg kommer seminarer og utstrakt
  formidlingsvirksomhet.

  Prosjektet ble avsluttet 31.12.2005. Se egen rapport fra hele prosjektet. Videre har også
  Anne Halvorsen og Jorunn Gjedrem skrevet bok om evaluering i sosialt arbeid, som er
  under utgivelse på Universitetsforlaget. Gjennom Evaluering i barnevernet, er det etablert
  et lokalt og internasjonalt kontaktnett, opparbeida erfaringer med ulike evalueringsformer
  i barnevernet og ulike modeller for samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet, dette
  blir nå videreført og videreutviklet i Praxis-Sør.

  En gruppe sosionomstudenter laget en prosjektoppgave i tilknytning til Evaluering i
  barnevernet. Tema var foreldrenes deltakelse i utforming av tiltaksplaner for barna i
  barnevernet.
             3. Fagutvikling i kollegagruppene

a. Utvikling av barnevernundersøkelsen
De ulike kommunene har arbeidet med barnevernundersøkelsen utifra flere innfallsvinkler:
Søgne: Innføring av Aseba i undersøkelsen
Kristiansand: Arbeid med fagtekst
Barnevernsamarbeidet i Ivar-kommunene: Arbeid med fagtekst
Arendal: Bruk av nettverk i undersøkelsen

I perioden har vi hatt 4 miniseminar med erfaringsutveksling fra arbeidet i de ulike gruppene.
To seminar med eksterne forelesere:
Eivind Engebretsen, om tekstene i barnevernsvedtak
                                                4


Bente Lise Holte, om bruk av fagtekst i barneverntjenesten i Bærum

Publisering:
Knut Hagen. Paper på Forsa seminaret Nettverksmøte som metode i barnevernundersøkelser –
et åpnere barnevern?

b. Samarbeid mellom barnevern/fagteam i Arendal.
Det første samarbeidsmøtet, hva skal til for å legge et godt grunnlag for videre samarbeid?
Ved hjelp av systematisk observasjon og refleksjon skal en få fram kunnskap om hva som
hemmer og fremmer samarbeid i det første samarbeidsmøtet mellom fagteamet og
barneverntjenesten i Arendal.
Gjennom observasjon og refleksjon av tre møter, felles oppsummering og supplering med
andre erfaringer i ett halvdagsseminar, har gruppen løftet fram tema som kjennetegner det
første møtet. De tre møtene hadde ulike formål, ett var henvisning med familien til stede, ett
handlet om konsultasjon, ett startet som konsultasjon og endte med henvisning. Å ha familien
med på henvisningsmøte, krever at rollene er avklart på forhånd. På konsultasjonsmøtene var
det et ønske fra barneverntjenesten å involvere fagteamet i vurderingene av om
barneverntjenestens vurdering var tilstrekkelig, om det var noe de ikke hadde tenkt på og om
fagteamet event. ville tilrå et tiltak

Prosjektet videreføres til å gjelde samarbeid over en periode, og et utvalg med samarbeidspar
har ansvar for å registrere og legge fram erfaringer knytta til samarbeidet.

Publisering:
Ebbe Krohn-Holm, presentasjon av arbeidet på nasjonal fagteamlederkonferanse, Trondheim
2-3. november 2005
Hilde Heimholt Owren og Sigrid Nordstoga: Framlegg på Barnevernkonferansen i Agder 2.
sept.

c. Samarbeid fosterhjemstjenesten i Bufetat og fosterhjemsavdelingen i
Kristiansand Kommune
Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom statens fosterhjemstjeneste og kommunens
fosterhjemstjeneste?
Tre personer fra hver av etatene har sammen med Sigrid Nordstoga reflektert over en
samarbeidsprosess omkring en plassering som begge parter mente var et vellykket samarbeid.
Gjennom refleksjon i 5 møter har gruppen løftet fram områder som fremmet et godt
samarbeid. Erfaringene fra arbeidet i gruppa ble presentert for begge kollegagruppene og
supplert med andre erfaringer, på et heldagseminar. Et viktig tema synes å være støtten fra
kollegagruppa og leder, og betydningen av at begge parter har en felles delt oppfatning av
barna. Arbeidet skal videreføres i et nytt forsøk der begge saksbehandlerne utgjør et team og
deltar på alle møter i de respektive instanser.


Publisering
Svenny Karlson og Sigrid Nordstoga: Paper på, IFSW konferanse, Social Work 2005, Cyprus
How can Universities and Child Welfares Services cooperate in developing ”knowledge in
the field of practise” A case report
                                                        5


Sigrid Nordstoga: Paper på 5 th. International conference, Evaluation for practice, University
of Huddersfield: Developing ”knowledge in practise” A Case Report from cooperation
between an Academic Institution and Child Welfare Services


c. Innføring av Aseba i barnevernundersøkelsen Søgne
Fagteamet i Kristiansand og barneverntjenesten i Søgne, prøver ut kartleggingsverktøyet,
Aseba i alle undersøkelsessaker i Søgne. Aseba2 et verktøy for å systematisere innsamling av
informasjon i utrednings-/undersøkelsessaker, som grunnlag for å stille hypoteser om barnets
problem(er) og hjelpebehov. Dette kartlegges på grunnlag av spørreskjema til barnet (over en
viss alder) og dets omsorgspersoner. Praxis-barnevern skal bistå med evaluering av hvilken
betydning Aseba har for arbeidet og vurderingen i undersøkelsen.d. Veiledning i Barnevernsamarbeidet i IVAR kommunene
Torunn A. Ask har vært engasjert som veileder i det interkommunale barnevernsamarbeidet
for IVAR-området i 2005, og veiledningen fortsetter også ut våren 2006. I 2005 var det 8
samlinger (i Audnedal) i tillegg til deltakelse på fellesseminarer i regi av Praxis-barnevern.
Barnevernsamarbeidet har ønsket å øke faglig bevissthet og refleksjon ved – i etterkant - å
arbeide med egne tekster fra undersøkelsesrapportene som skrives. Det har særlig vært jobbet
med vurderingsdelen av rapportene, samt at gruppa nå også ser nærmere på sammenhengen
mellom bekymringen som gis i meldingen / oppdraget og det ”svaret” som vurderingen gir.
Annet

Skrivekurs
Ann Christin Nilsen holdt skrivekurs i Praxis Sør, flere fra Praxis-barnevern deltok på dette.

Deltakelse i referansegruppe i Bru-prosjektet
Sigrid Nordstoga sitter i referansegruppa.
Sosionomstudenter laget en prosjektoppgave våren 2005, om den faglige arbeidsmåten i Bru-
prosjektet.

Utvikling av kurs i fosterhjemsarbeid
På forespørsel fra Barneverntjenesten i Kristiansand, er det utviklet et 15 stp. Modul i
videreutdanning i fosterhjemsarbeid. Oppstart planlegges sept. 2006. Fosterhjemstjenesten i
Kristiansand og i Bufetat har vært referansegruppe i utviklingen av kurset. Bjørn Øystein
Angel har ledet arbeidet

Evaluering av familievoldsprosjektet, i samarbeid med Praxis-familievern


2
 Achenbach System of Empirically Based Assessment, på norsk Achenbachs system for empirisk basert
evaluering. Aseba benytter CBCL (Child Behaviour Checklist), som er et kvantitativt spørreskjema/sjekkliste,
som grunnlager
                                                6


Familiekontoret i Kristiansand, Barnevernvakta for Søgne, Songdalen og Vennesla og Agder
Politidistrikt har et samarbeid om behandling av familier med vold. Praxis-Sør skal bistå med
veiledning på egenevaluering av prosjektet.

Sosionomstudenter er i gang med prosjektoppgave om de tre etatenes kjennskap og nytte av
hverandres arbeidsområder i arbeid med familievold.

Oversikt over samarbeidsprosjekter mellom barnevernet og familievernet
Det er utarbeidet en oversikt over pågående samarbeidstiltak mellom barnevern og
familievern i Agder. Samarbeidet kan oppsummeres i tre type samarbeidsformer:
  1. Familiekontoret bidrar med ekspertise til barnevernets ansatte og fosterforeldre
  2. Familiekontoret bidrar med ekspertise til barnevernets klienter
  3. Familiekontoret og barnevernet samarbeider i samme tiltak

Oversikten er laget med tanke på eventuell utvikling av et enda mer systematisk samarbeid
mellom de to tjenestene.

Evaluering av kurs for foreldre med barn i fosterhjem
Fosterhjemstjenesten v/ Inger Haus har utviklet et kurs for foreldre med barn i fosterhjem.
Kurset skal evalueres i Praxis barnevern
           4. Eksterne evaluering/forskningsoppdrag

Evaluering
a. Evaluering av Interkommunalt barnevernsamarbeid i Ivar- regionen.
Hans Petter Sand har utført en evalueringsrapport av barnevernsamarbeidet i forbindelse med
at prosjektperioden går ut våren 2006.

b. Evaluering av Bru-prosjektet
Praxis-sør har fått i oppdrag å evaluere Bru-prosjektet. Hans Petter Sand er i gang med dette
arbeidet.

c. Evaluering av sedelighetsgruppa i friomsorgen
Arbeidet er sluttført og utgitt på skriftserien på HiA:
May-Linda Magnussen og Trond Stalsberg Mydland: ”uten gruppa vet jeg ikke hvor jeg
hadde vært…”Brukerevaluering av et tverretatlig tiltak for sedelighetsdømte i Kristiansand”
Skriftserien nr 120/2005 HiA

Forskningsprosjekter
a.Et kontrollregime i endring
Prosjektet tar for seg ulike aspekt ved de nye kontrollordningene av barnevernsinstitusjonene i
forbindelse med innføring av forvaltningsreformen i barnevernet. Anne Marie Støkken er
prosjektleder og Sigrid Nordstoga er prosjektmedarbeider. Det er satt av midler tilsvarende en
stilling i tre år. Prosjektet er finansiert av BFD
                                              7


b. Barnevernets håndtering av vold og seksuelle overgrep
Aud Keila Bendiksen Kjær er engasjert i ½ stilling som prosjektmedarbeider .Prosjektet ledes
av Anne Solberg og Svein Mossige på NOVA. Prosjektet er finansiert av BFD

c. Review over forskning på hjemmebaserte tiltak i barnevernet
Et oppdrag fra Bufdir er avsluttet i denne rapproten:
Anne Halvorsen, Ragnhild Jensen, Gro Kvåle og Solveig Sagatun: Systematisk oversikt over
forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet
                Organisering og økonomi
Styringsgruppa
Barneverntjenesten i Kristiansand v/ Svein Ove Ueland
Fagteamet i Arendal v/ Ebbe Krohn-Holm
Fagteamet i Kristiansand v/ Nan Lisbeth Haugenes Høgeli
HiA, Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag v/ Anne Marie Støkken
HiA, Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag v/ Sigrid Nordstoga
Barneverntjenesten i Arendal ved Kjell Fjermedal
Barneverntjenesten i Mandal ved Arve Lerum
Barnevernsamarbeidet i Ivar kommunene ved Sissel Tone Høyland
Barneverntjenesten i Søgne ved Jan Terje Einarsmo
Prosjektleder for Evaluering i barnevernet: Anne Halvorsen


Observatører:
Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Brede Skaalerud/ Torill Tallaksen
Fylkesmannen i Aust-Agder v/ Hans Ganes

Sigrid Nordstoga har hatt koordineringsansvar på HiA


Møter i styringsgruppa
Det har vært 3 møter i styringsgruppa: 07.06, 20.09. 9.12

Saker som har vært drøftet er:
  - Forberedelse av ny søknad til Sørlandets kompetansefond
  - Utveksling av informasjon fra de ulike arbeidsplassene
  - Planer for master i sosialt arbeid og velferdsfag
  - Planer for videreutdanning i fosterhjemsarbeid
  - Prof. Ian Shaw, hvordan bruke hans ressurser?
  - Utviding av PRAXIS – barnevern med flere kommuner
  - Planer og ressursbruk framover
  - Diskutering av bokprosjekt fra Evaluering i barnevernet
  - Avslutning av prosjekt, Evaluering i barnevernet
  - Samarbeid med FOU enheten i Bufdir


Møter i rådet for Praxis-sør:
                                          8


Fra Praxis- barnevern møter, Svein Ove Ueland, Anne Halvorsen og Sigrid Nordstoga
Det har vært avholdt 3 møter i perioden. Anne Halvorsen er koordinator for rådet.Økonomi
Se vedlegg, regnskap for året 2005
                Mål for neste periode

								
To top