IMPAK PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF DALAM PENDIDIKAN by ays20225

VIEWS: 604 PAGES: 2

									         IMPAK PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF DALAM PENDIDIKAN

                             Oleh:
                          Abd Aziz Kulop Saad
                         Kolej Matrikulasi Perlis


                             ABSTRAK

            Penggunaan multimedia interaktif dalam pendidikan telah mendapat perhatian
            utama sekarang sehingga wujudnya berbagai-bagai konsep multimedia dalam
            pendidikan seperti CAI, CAD dan E – Learning. Malah peringkat matrikulasi
            tidak ketinggalan dalam arus ini walaupun penggunaannya masih terhad.
            Sebahagian besar pensyarah masih lagi menggunakan kaedah konvensional
            dalam proses P & P. Kerana itu kajian telah dibuat bagi mengkaji sejauh mana
            keberkesanan penggunaan bahan pengajaran multimedia interaktif dalam
            pendidikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa kelebihan
            penggunaan bahan pengajaran multimedia interaktif berbanding kaedah
            konvensional seperti kuliah terutama dari aspek-aspek pengurusan isi
            kandungan, paparan maklumat dan unsur-unsur motivasi . Namum begitu,
            rekabentuk pengajaran (instructional design) adalah merupakan elemen penting
            yang harus diberi perhatian yang serius dalam membangunkan satu-satu bahan
            pengajaran multimedia interaktif supaya ianya dapat meninggalkan impak yang
            besar dalam pendidikan.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
            FAKTOR PENGHALANG TERHADAP AMALAN PERKONGSIAN
              PENGETAHUAN DI KALANGAN PENSYARAHPROGRAM
                      MATRIKULASI

                         Mohamad Nain Bin Jusoh
                         Kolej Matrikulasi Perlis

                             ABSTRAK

        Pengurusan pengetahuan muncul sebagai pengaruh utama terhadap kelangsungan dan
        kelebihan bersaing untuk sesebuah organisasi. Penumpuan pengurusan pengetahuan
        adalah terdiri dari keberkesanan pengambilan, perkongsian, penyimpanan dan
        penggunaan pengetahuan. Pemimpin organisasi mulai sedar tentang kenyataan bahawa
        kelangsungan jangka panjang sesebuah organisasi bergantung kepada keupayaan
        organisasi untuk menjana pengetahuan baru dan pembelajaran berterusan melalui
        persekitaran. Semua pihak iaitu pentadbir dan pensyarah sering menyatakan bahawa
        keupayaan kelebihan bersaing adalah asas kekuatan program matrikulasi

        Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penghalang terhadap amalan
        perkongsian pengetahuan dikalangan pensyarah dalam program matrikulasi. Analisis
        adalah berdasarkan kepada respon melalui borang soal selidik yang diberi oleh 135
        pensyarah matrikulasi di seluruh Malaysia.

        Dengan menggunakan Analisis Korelasi Pearson, keputusan menunjukkan tiga
        pembolehubah bebas iaitu atitud, masa dan ganjaran adalah sinifikan (p<0.05),
        mempengaruhi pelaksanaan perkongsian pengetahuan dikalangan pensyarah program
        matrikulasi. Keputusan juga menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara masa
        dan ganjaran dengan atitud.

        ‘Multiple regression analysis’ menunjukkan atitud pensyarah adalah signifikan dan
        mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perkongsian pengetahuan( Beta 0.268).
        Keputusan juga menunjukkan 17.2 peratus dari varian dalam proses perkongsian
        pengetahuan dapat diterangkan oleh tiga pembolehubah bebas ini iaitu attitude, masa
        dan ganjaran.

        Berdasarkan analisis statistk dari sample yang terhad ini, peyelidik dapat membuat
        kesimpulan bahawa adalah penting bagi program matrikulasi dapat memulakan amalan
        perkongsian pengetahuan ini dengan mempertimbang dan memberi penekanan terhadap
        tiga pembolehbebas iaitu atitud, masa dan ganjaran bagi menyuburkan kecemerlangan
        program yang berprestij ini.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

								
To top