Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

TAM SƠN QUỐC VƯƠNG

VIEWS: 6 PAGES: 4

									TAM SƠN QUỐC VƢƠNG

三山國王
三山國王,所指的三山是廣東揭陽縣的明山、 獨山與巾山。相傳早在一千三百多年前的隋代,三 神奉玉帝之命下凡鎮守三山,從此三神在巾山之 麓,經常顯靈。 關於三山國王的來歷,眾說紛云,一說謂:宋 太祖趙匡胤開國時,南漢後主劉張耽於淫樂,興起 為亂,太祖於是命王師南征。潮州太守王侍監赴三 山求神,果然雷電驟起風雨交加,劉張的軍隊受到 暴風雨的吹襲,終於拜北而被服。班師回朝之日見 有旌旗出現在城頭的雲中,旌旗上書寫著「潮州三 山神」幾個大字。太祖才領悟到劉張之亂得以平 息,實有神助,於是誥封巾山為「清化威德報國

王」,明山為「助政明肅寧國王」,獨山為「惠威 弘應豐國王」。 又傳,南宋帝昺時陳友蓮叛亂,昺帝率軍親 征,不幸敗北,其麾下九十九陣將均告敗亡,昺帝 落荒而逃被匪兵追到潮州,就在進退維谷,前有大 河,後有追兵呼嘯殺來的危急存亡關頭之際,突然 看到前面三山上,祥雲飛揚,每座山中都飄揚軍 旗,於是招手求救。結果出現一位將軍馳馬渡河, 殺退叛賊,救昺帝渡河脫險。回朝後昺帝派人訪查 三山軍番號,遍尋良久都無結果,官軍一致認為是 山神護衛,昺帝於是下令設廟奉祀,並敕封為三山 國王。 廣東客家人,傳承中原文化而奉尊三山國 王, 這種山嶽信仰是古代自然崇拜的遭風,客家移民所 到之處都興建廟宇供奉。此後,對三山國王的信

仰,從潮州擴展到廣東,甚至於台灣,並立三山國 王廟奉祀。 農曆二月十五日為三山國王千秋。

TAM SƠN QUỐC VƢƠNG
*Tam Sơn là chỉ cho ba ngọn núi lớn ở huyện Yết Dƣơng tỉnh Quảng Đông. Đó là :- Minh Sơn, Độc Sơn và Cân Sơn. Tam Sơn Quốc Vƣơng là ba vị thần đƣợc Ngọc Đế phong cho trấn thủ ba ngọn núi, trụ ở chân núi Cân Sơn, trải qua thời gian dài rất linh hiển. *Liên quan đến lai lịch của Tam Sơn Quốc Vƣơng, có nhiều truyền thuyết khác nhau :-Một thuyết cho rằng, hồi vua Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận mới lập quốc, Hậu Chúa của Nam Hán là Lƣu Trƣơng ham mê tửu sắc, dấy binh làm loạn, Thái Thổ ra lệnh cho Vƣơng Sƣ đi chinh phạt phƣơng Nam. Quan Thái Thú Triều Châu là Vuơng Thị Giám đến Tam Sơn để cúng bái xin Thần phù hộ. Quả nhiên, quân của Lƣu Trƣơng bị mƣa to gió lớn nổi lên làm chết vô số, kết quả Lƣu Trƣơng phải chịu thần phục nhà vua. Ngày ban sƣ về triều, Vƣơng Sƣ thấy có xuất hiện trên thành một đám mây năm sắc, trong mây có lá cờ thêu bốn chữ “Tam Sơn Quốc Vƣơng” phát hào quang rực rỡ. Liền đem sự việc tâu vua, Thái Tổ công nhận việc dẹp loạn thành công nầy là có sự hỗ trợ của Thần Linh, nên sắc phong cho vị thần ở Cân Sơn làm “Thanh Hóa Uy Đức Báo Quốc Vƣơng”, vị ở Minh Sơn làm “Trợ Chính Minh Túc Ninh Quốc Vƣơng” và vị ở Độc Sơn làm “Huệ Uy Hoằng Ứng Phong Quốc Vƣơng”. *Lại cũng có truyền thuyết , thời Bính Đế của Nam Tống , có loạn Trần Hữu Liên , Bính Đế thân chinh cầm quân đi đánh dẹp, chẳng may bị thua. Dƣới lá cờ chỉ huy của ông, chín mƣơi chín trận các tƣớng đều bị bại, Bính Đế lạc mất hàng ngũ, bị giặc truy đuổi chạy đến Triều Châu, trƣớc mặt là sông lớn, tiến thối lƣỡng nan. Quân giặc khí thế hùng hổ kêu la “giết ! giết !” chạy đến. Trong lúc tánh mạng chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, bổng thấy trên ba ngọn núi trƣớc mặt

lóe lên vầng hào quang, trên đầu núi xuất hiện những lá cờ cầu cứu. Kết quả có một vị tƣớng quân cỡi ngựa chạy trên sông ,xông lên bờ nhắm vào quân giặc mà tả xung hữu đột, làm cho quân giặc khiếp vía thối lui. Lại có chiếc thuyền đƣa Bính Đế qua sông thoát nạn. Sau đó, vị tƣớng biến mất. Khi về triều, Bính Đế nhớ công ơn cứu tử, cho ngƣời tìm đến Tam Sơn hỏi xem đội quân nào cứu giá, thì dân chúng cho biết không thấy quân sĩ nào cả. Ngƣời về báo lại, chắc là “thần binh của Tam Sơn” cứu giá. Bính Đế nhân đó sắc phong làm Tam Sơn Quốc Vƣơng”. *Xét ra, việc sùng bái núi non đã có từ thời con ngƣời cổ đại, là nét văn hóa phổ biến của Trung Nguyên, cho nên cƣ dân Quảng Đông thừa kế nền văn hóa đó mà lập Miếu thờ “vị thần của ba ngọn núi” ở địa phƣơng là Tam Sơn Quốc Vƣơng, cũng là việc tất yếu. Sau nầy, ngƣời Quảng Đông đi làm ăn nơi khác, cũng giữ phong tục thờ cúng Tam Sơn Quốc Vƣơng mà lập Miếu Thờ. Từ Triều Châu sang Quảng Đông, thậm chí cả Đài Loan cũng có nhiều Miếu Thờ Tam Sơn Quốc Vƣơng. *Ngày vía của Tam Sơn Quốc Vƣơng là ngày rằm tháng hai âm lịch. *Nhƣợc Thủy dịch (từ http://www.fushantang.com)


								
To top