(Microsoft Word - 09-12-18 Ordin340ria.doc) by qae20316

VIEWS: 26 PAGES: 28

									ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA DEVUIT DE DESEMBRE DE
DOS MIL NOU.
-
Núm. de la sessió: 54/2009.
A Andratx i al Saló d’Actes de la seva Casa Consistorial, quan són les dotze hores i quaranta
minuts, del dia devuit de desembre de dos mil nou, es reuneixen els senyors:
Sr. Gabriel PUIGSERVER I GIL DE SOLA
Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT
Sra. Antonia ENSENYAT ROS
Sra. Katia ROUARCH.
Sr. Joan MANERA JAUME.
sota la presidència de la Batlessa, Sra. Isabel ALEMANY MOYA, amb l’objecte de celebrar
sessió ordinària, en primera convocatòria, amb l’assistència del Secretari Accidental de la
Corporació Municipal, Sr. Guiem PUJOL PALMER.
ORDRE DEL DIA:
1R) SECRETARIA :
1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE DESEMBRE DE 2009.
1r/2n – DACIONS COMPTES.
2N ) ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA:
INTERVENCIÒ-COMPTABILITAT-
2n/1r – APROVACIÓ FACTURA DE SERVEIS DE MONITORS I SOCORRISTAS A
LES PISCINES MUNICIPALS, CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE
D’ENGUANY. (ÀREES DE JUVENTUD I ESPORTS).
2n/2n – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI DE CUSTODIA, ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 31 D’OCTUBRE
D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ).
2n/3r – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI DE CUSTÒDIA, ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 30 DE NOVEMBRE
D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ).
2n/4t – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI D’AMPLIACIÓ DE DUES
UNITATS PER LA CUSTÒDIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3
ANYS DEL 1 AL 31 D’OCTUBRE D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I
OCUPACIÓ).
2n/5è – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI D’AMPLIACIÓ DE DUES
UNITATS PER LA CUSTODIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3
ANYS DEL 1 AL 30 DE NOVEMBRE D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I OCUPACIÓ).  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 1 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
2n/6è – APROVACIÓ FACTURES FESTES POPULARS S’ARRACÓ 2009. (ÀREA DE
CULTURA).
2n/7è – APROVACIÓ FACTURA DE MARSAVE MALLORCA, S.L PELS SERVIES DE
VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CAMP DE MAR I SANT ELM
DEL TERME MUNICIPAL D’ANDRATX. (ÀREA DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT).
3R) ÀREES DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT,CEMENTIRI MUNICIPAL I GENT
GRAN:
3r/1r – SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL, 2N, DE LA SEPULTURA NÚM. 36, SECCIÓ 9ª,
SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX, A FAVOR DEL SR.
ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ.
3r/2n – SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 64, SECCIÓ 4ª, SECTOR I, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX, A FAVOR DE LA SRA. MAGDALENA FIOL
FRONTERA.
4T) ÀREA DE VIES          I   OBRES,      IL·LUMINACIÓ,          INFORMÀTICA  I
CONTRACTACIÓ:
4t/1r – APROVACIÓ DE LA FACTURA RELATIVA ALS TREBALLS DE VALORACIÓ
DELS LLOCS DE FEINA I POSTERIOR TRACTAMENT D’AL·LEGACIONS,
PRESENTAT PER LA EMPRESA CIAC FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS
HUMANS.
4t/2n – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DEL PAC D’ANDRATX.
4t/3r – 3ª CERTIFICACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL
AJUNTAMENT D’ANDRATX I LA CREACIÓ D’UNA OFICINA D’ANTENCIÓ AL
CIUTADÀ.
4t/4t – 4ª CERTIFICACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL
AJUNTAMENT D’ANDRATX. (RESTA CARPETA CUITADANA VIA WEB,
CARPETA DE L’EMPLEAT, GESTIÓ DOCUMENTAL).
4t/5è – 5ª CERTIFICACIÓ I ÚLTIMA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL
AJUNTAMENT D’ANDRATX (SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFIC, GUIA
CIUTADANA).
4t/6è – APROVACIÓ DE LA FACTURA PRESENTADA PEL SR. MATEU CARRIÓ
MUNTANER RELATIVA A HONORARIS CORRESPONENTS AL AVANÇ DE
L’ADAPTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DEL T.M. D’ANDRATX AL PLA
TERRITORIAL DE MALLORCA.
4t/7è – APROVACIÓ DE LA FACTURA PRESENTADA PER L’EMPRESA T-SYSTEMS
ITC IBERIA S.A.U, RELATIVA AL CONTRACTE DE MANTENIMENT
APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ.

  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                         Página 2 de 28
        Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
4t/8è – 1ª I ÚNICA CERTIFICACIÓ REFERIDA A LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
CONSULTORIA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DEL
PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA.
5È) ÀREA DE JUVENTUD I ESPORTS:
5è/1r – APROVACIÓ DELS DIES QUE ROMANDRAN TANCADES                     LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT L’ANY 2010.
6È) ÀREA DE CULTURA:
6è/1r – FESTA NIT VELLA 2009
7È) ÀREA D’URBANISME:
7È/1R – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR:
1r) EXPEDIENT MA: 50/99- REFERÈNCIA 56/08. LEIF OVERSON HOEG. PER A LA
MODIFICACIÓ EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, A BINIORELLA, PARCEL·LA A
DE CAMP DE MAR.
2n) EXPEDIENT MA:52/06- REFERÈNCIA 16/09. TABALONE ESTABLISHMENT,
S.L., PER A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE VIVENDA
UNIFAMILIAR ALÏLLADA I PISCINA AL CARRER SA COSTA NÚM.6 AL PORT
D’ANDRATX.
3r) EXPEDIENT MA:133/06, A&Z NETWORK INVESTMENT AND CONSULTING
TRUST,S.L., PER A PROJECTE BÀSIC DE REFORMA DE VIVENDA EXISTENT I
AMPLIACIÓ DE 5 VIVENDES ENTRE MITJANERES AL CARRER LIBERTAD NÚM.
34-36 D’ANDRATX.
4t) EXPEDIENT MA:9/09, FRANCISCA PLANAS AMENGUAL, PER A PROJECTE
BÀSIC I DE EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FORJAT UNIFAMILIAR ENTRE
MITJANERES AL CARRER PEDRO ANTONIO PUJOL NÚM. 10 D’ANDRATX.
5è) EXPEDIENT MA:13/09, VANESSA CAROLIN VON SPRECKELSEN, PER A
PROJECTE BÀSIC PER CANVI PARCIAL DE LA COBERTA EN VIVENDA
PLURIFAMILIAR, AL CARRER GENERAL BERNARDO RIERA, NÚM. 26
D’ANDRATX.
6è) EXPEDIENT MA:20/09, LYNNE CHRISTINE DODD, PER A PROJECTE BÀSIC
D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA, A
LA URBANITZACIÓ CALA LLAMP, AL CARRER SIRVIOLA NÚM. 33 AL PORT
D’ANDRATX.
7è) EXPEDIENT MA:30/09, ANTONIO RAMOS BLANCO, PER A PROJECTE BÀSIC I
DE EXECUCIÓ DE DEMOLICIÓ DE VIVENDA, PISCINA I ALJUB, AL POLÍGON
NÚM. 16- PARCEL·LA NÚM. 724 DEL CADASTRE DE RÚSTICA D’AQUEST TERME
MUNICIPAL.
7È/2N – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR,
PROJECTES D’EXECUCIÓ:
1r) EXPEDIENT MA:160/06, CONSULTORS PROIB,S.L., PER A PROJECTE DE
EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 10 VIVENDES I GARATGE
SUBTERRANI ENTRE MITJANERES AL CARRER LARACHE NÚM. 47
D’ANDRATX.

  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                         Página 3 de 28
        Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
2n) EXPEDIENT MA:13/09, VANESSA CAROLIN VON SPRECKELSEN, PER A
PROJECTE D’EXECUCIÓ PER CANVI PARCIAL DE LA COBERTA EN VIVENDA
PLURIFAMILIAR, AL CARRER GENERAL BERNARDO RIERA, NÚM. 26
D’ANDRATX.
7È/3R – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR,
LEGALITZACIÓ:
1r) EXPEDIENT LEG:13/08, TAYLOR ROYSTON, LEGALITZACIÓ D’OBRES
D’AMPLIACIÓ (MAGATZEM), DE VIVENDA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT
EXISTENT AL CARRER CALA DES CONILLS NÚM. 44, APART. E-31 A SANT ELM.
7È/4T – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR-
DECLARACIÓ DE INTERÈS GENERAL.
1r) SR. BERNAT PERE JOAN JOFRE I BONET, REFORMA DE INTERIOR D’ESPAI
SENSORIAL I DUES HABITACIONS. PROJECTE BÀSIC, AL CAMÍ C’AS VIDALS
NÚM. 42 D’ANDRATX.
7È/5È – RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE
27/02/2009 PER DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE L’EXPEDIENT MA:
61/07, ROMANI MALLORCA, S.L.
7È/6É – RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE
27/02/2009 PER DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE L’EXPEDIENT MA:
62/07, ROMANI MALLORCA, S.L.
8È) TORN D’URGÈNCIA:
9È) PRECS I PREGUNTES:
Oberta la sessió per la presidència, es tracten els assumptes que inclou l’ordre del dia, i
s’adopten els següents
ACORDS:
1R) SECRETARIA :
1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE DESEMBRE DE 2009.
Per la Sra. Batlessa Presidenta es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local de dia 11 de desembre de 2009, el qual s’aprova per unanimitat
dels assistents.
1r/2n – DACIONS COMPTES.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal dóna compte i lectura de:
A) ESCRIT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 1, DE PALMA
Escrit del subscrit per la Secretari Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1, de
Palma, de data 10 de desembre, i relatiu a l’Assumpte que es cita a continuació, ha tingut
entrada en aquestes oficines municipals en data 15 de desembre, ambdós d’enguany, núm.
15312 del Registre General d’Entrada de Documents.
Assumpte:
Núm. d’Identificació Únic: 07040 45 3 2009 0002158

  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 4 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Negociat: C
Procediment: DRETS FONAMENTALS 0000003 / 2009 001
Recurrent: Sr. Antonio CALAFELL SIMÓ
Contra: AJUNTAMENT D’ANDRATX.
- EXPULSIÓ DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, SR.
ANTONIO CALAFELL SIMÓ PER PART DE LA BATLESSA PRESIDENTA, SRA. ISABEL
ALEMANY MOYÀ DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIT
EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 26 DE NOVEMBRE D’ENGUANY.
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda: Donar-se per assabenta.
B) CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ANDRATX I LA
FUNDACIÓ DEIXALLES PEL DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA
D’EXCLUSIÓ SOCIAL.
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda: Donar-se per assabenta.
2N ) ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA:
INTERVENCIÒ-COMPTABILITAT-
2n/1r – APROVACIÓ FACTURA DE SERVEIS DE MONITORS I SOCORRISTAS A
LES PISCINES MUNICIPALS, CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE
D’ENGUANY. (ÀREES DE JUVENTUD I ESPORTS).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Joventut i Esports, Sra. Cecília
FERRER PUIGSERVER, en data 14 de desembre d’enguany, i que diu així:
“La Regidora que subscriu, vista la factura presentada pel CLUB DE NATACION
ANDRATX, amb Núm. de Registre d'Entrada de Factures 2009004629 de 04 de desembre
de 2009, relativa al servei de monitors i socorristes a les piscines municipals, corresponent al
mes de novembre de 2009.
Vist el comprovant i conforme de l'encarregat del servei.
Vist el corresponent document RC núm. 200900035653 a càrrec de la partida 09.452.227.02.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent ACORD.
1r) Aprovar la factura núm. 29/09 d’1 de desembre de 2009, del CLUB NATACION
ANDRATX, C.I.F. G-57124109, pel servei de monitors i socorristes a les piscines
municipals, corresponent al mes de novembre de 2009, i per un import total de 17.890,93
Euros, (DESET MILL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS).
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi el corresponent manament de pagament.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 5 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Joventut i
Esports, Sra. Cecília FERRER PUIGSERVER, en data 14 de desembre d’enguany, i que s’ha
transcrit més amunt.
2n/2n – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI DE CUSTODIA,
ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 31
D’OCTUBRE D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, en
data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“El Regidor que subscriu vista la factura presentada per ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA, S.L. amb núm. de Registre d'Entrada de Factures 2009004754, de
data 15 de desembre de 2009 relativa al servei de custodia, atenció i assistència a nins i nines
de 0 a 3 anys, de l’1 al 31 d’octubre de 2009.
Vists els documents justificatius que acrediten la realització del servei.
Vist el corresponent document AD núm. 200900000994 a càrrec de la partida pressupostària
09.422.227.12
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent Acord:
1r) Aprovar la factura núm. 09/362, de 15 de desembre de 2009, de ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA, amb C.I.F. B-07526007, pel servei de custodia, atenció i assistència
de nins i nines de 0 a 3 anys, corresponent de l’1 al 31 d’octubre, i per un import total de
28.500,14 €, (VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS).
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi els corresponents manaments de
pagament.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pe l Regidor Delegat de les Àrees d’Educació,
Formació i Ocupació, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
2n/3r – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI DE CUSTÒDIA,
ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 30 DE
NOVEMBRE D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, en
data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
 “El Regidor que subscriu vista la factura presentada per ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA, S.L. amb núm. de Registre d'Entrada de Factures 2009004756, de
data 15 de desembre de 2009 relativa al servei de custodia, atenció i assistència a nins i nines
de 0 a 3 anys, de l’1 al 30 de novembre de 2009.
Vists els documents justificatius que acrediten la realització del servei.
Vist el corresponent document AD num. 200900000994 a càrrec de la partida pressupostària
09.422.227.12
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent Acord:

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 6 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
1r) Aprovar la factura núm. 09/375, de 30 de novembre de 2009, de ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA amb C.I.F. B-07526007, pel servei de custodia, atenció i assistència de
nins i nines de 0 a 3 anys, corresponent del 1 al 30 de novembre , i per un import total de
28.500,14 €, (VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS).
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi els corresponents manaments de
pagament.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pe l Regidor Delegat de les Àrees d’Educació,
Formació i Ocupació, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
2n/4t – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI D’AMPLIACIÓ DE
DUES UNITATS PER LA CUSTÒDIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES
DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 31 D’OCTUBRE D’ENGUANY.(ÀREES D’EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I OCUPACIÓ).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, en
data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
El Regidor que subscriu vista la factura presentada per ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA, S.L. amb núm. de Registre d'Entrada de Factures 2009004755, de
data 15 de desembre de 2009, relativa al servei d’ampliació de dues unitats per a la custodia,
atenció i assistència a nins i nines de 0 a 3 anys, de l’1 al 31 d’octubre de 2009.
Vists els documents justificatius que acrediten la realització del servei.
Vist el corresponent document AD num. 200900000995 a càrrec de la partida pressupostària
09.422.227.12
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent Acord:
1r) Aprovar la factura núm. 09/363, de 11 de novembre de 2009, de ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA amb C.I.F. B-07526007, pel servei d’ampliació de dues unitats per la
custodia, atenció i assistència de nins i nines de 0 a 3 anys, corresponent de l’1 al 31
d’octubre, i per un import total de 5.324,70 € (cinc mil tres-cents vint-i-quatre euros amb
setanta cèntims).
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi els corresponents manaments de
pagament.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pe l Regidor Delegat de les Àrees d’Educació,
Formació i Ocupació, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
2n/5è – APROVACIÓ FACTURA RELATIVA AL SERVEI D’AMPLIACIÓ DE
DUES UNITATS PER LA CUSTODIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES
DE 0 A 3 ANYS DEL 1 AL 30 DE NOVEMBRE D’ENGUANY.(ÀREES
D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ).   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 7 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, en
data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
““El Regidor que subscriu vista la factura presentada per ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA, S.L. amb núm. de Registre d'Entrada de Factures 2009004757, de
data 15 de desembre de 2009, relativa al servei d’ampliació de dues unitats per a la custodia,
atenció i assistència a nins i nines de 0 a 3 anys, del 1 al 30 de novembre de 2009.
Vists els documents justificatius que acrediten la realització del servei.
Vist el corresponent document AD núm. 200900000995 a càrrec de la partida pressupostària
09.422.227.12
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent Acord:
1r) Aprovar la factura núm. 09/376, de 30 de novembre de 2009, de ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA amb C.I.F. B-07526007, pel servei d’ampliació de dues unitats per la
custodia, atenció i assistència de nins i nines de 0 a 3 anys, corresponent de l’1 al 30 de
novembre, i per un import total de 5.324,70 €, (CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS).
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi els corresponents manaments de
pagament.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pe l Regidor Delegat de les Àrees d’Educació,
Formació i Ocupació, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
2n/6è – APROVACIÓ FACTURES FESTES POPULARS S’ARRACÓ 2009. (ÀREA
DE CULTURA).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra. Antonia ENSENYAT
ROS, en data 14 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vista la nota d’objecció emesa per la Intervenció Municipal segons els articles 214 i 216.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals en data 14 de desembre de 2009, i respecte a la factura
presentada per MÚSICA I COMPLEMENTS, S.L., de data 04 de novembre de 2009, i amb
NIF núm. B-57357527, amb concepte de celebració Festes Populars S’Arracó 2009, (grups
musicals, equips de so i llum, generador, cadafal, etc ).
Proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:
1r) Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura amb registre d’entrada 2009004249
de 06 de novembre de 2009, presentada per MÚSICA I COMPLEMENTS, S.L., per un
import total de 19.221,20 Euros, (DENOU MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB
VINT CÈNTIMS), per la celebració Festes Populars S’Arracó 2009, (grups musicals, equips
de so i llum, generador, cadafal, etc.), i a càrrec de la partida del pressupost prorrogat de
despeses número 09.451.226.07 “Festes Populars”.
2n) Posar en coneixement de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria per a donar
compliment al present acord.”

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 8 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra.
Antonia ENSENYAT ROS, en data 14 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més
amunt.
2n/7è – APROVACIÓ FACTURA DE MARSAVE MALLORCA, S.L PELS SERVIES
DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CAMP DE MAR I SANT
ELM DEL TERME MUNICIPAL D’ANDRATX. (ÀREA DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT).
Donat compte pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal de l’expedient de
referència, pel 1r. Tinent de Batle, Delegat de les Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat,
interessa RETIRAR EL PRESENT ASSUMPTE DE L’ORDRE DEL DIA DE LA
PRESENT SESSIÓ als efectes d’incorporació de nova documentació sobre el particular; i
S’ACORDA PER UNANIMITAT dels assistents la petició formulada, conforme a allò que
assenyala l’art. 92.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
3R) ÀREES DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, CEMENTIRI MUNICIPAL I GENT
GRAN:
3r/1r – SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ
DELS DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL, 2N, DE LA SEPULTURA NÚM. 36,
SECCIÓ 9ª, SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX, A FAVOR
DEL SR. ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis Socials, Sanitat, Gent
Gran, Sra. María Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 14 de desembre d’enguany, i que
diu així:
“Vista la instància presentada pel Sr. Antonio MARTINEZ ORTIZ, R.G.E. núm. 14879, de
data 3 de desembre de 2009, per la que sol·licita autorització municipal per a la transmissió
dels drets funeraris del Nínxol 2n., de la Sepultura núm. 36, Secció 9ª, Sector I, del
Cementiri Municipal d’ Andratx, al seu favor.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 36 del Reglament del Servei dels Cementiris
Municipals del Terme d’Andratx, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
Acord:
1r) Autoritzar la transmissió dels drets funeraris del Nínxol 2n, de la Sepultura núm. 36,
Secció 9ª, Sector I, del Cementiri Municipal d’Andratx, a favor del Sr. Antonio MARTINEZ
ORTIZ, en qualitat de TITOL NOU; titularitat que correspon actualment a l’Ajuntament
d’Andratx.
Que es deixin en estalvi iguals o millors drets que sobre el mateix puguin acreditar terceres
persones.
2n) Així mateix, i d’acord amb l’article 34 del Reglament del Servei dels Cementiris
Municipals del terme d’Andratx, s’acorda que es procedeixi a l’expedició del títol
corresponent i que s’adoni del present acord al interessat, a Intervenció i es procedeixi a les
anotacions en els Llibres de Registre corresponents.”

  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 9 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis
Socials, Sanitat, Gent Gran, Sra. María Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 14 de
desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
3r/2n – SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ
DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 64, SECCIÓ 4ª, SECTOR I,
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX, A FAVOR DE LA SRA.
MAGDALENA FIOL FRONTERA.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis Socials, Sanitat, Gent
Gran, Sra. María Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 14 de desembre d’enguany, i que
diu així:
 “Vista la instància presentada per la Sra. Magdalena FIOL FRONTERA, amb R.G.E. núm.
15073, de data 10 de desembre de 2009, per la que sol·licita autorització municipal per a la
transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 64, Secció 4ª, Sector I, del Cementiri
Municipal d’Andratx.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 36 del Reglament del Servei dels Cementiris
Municipals del Terme d’Andratx, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1r) Autoritzar la transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 64, Secció 4ª, Sector I,
del Cementiri Municipal d’Andratx, a favor de la Sra. Magdalena FIOL FRONTERA, en
qualitat de esposa de Gabriel Tomás Enseñat, difunt i titular dels drets funeraris d’aquesta
sepultura.
Que es deixin en estalvi iguals o millors drets que sobre la mateixa puguin acreditar terceres
persones.
2n) Així mateix, i d’acord amb l’article 34 del Reglament del Servei dels Cementiris
Municipals del terme d’Andratx, s’acorda que es procedeixi a l’expedició del títol
corresponent i que s’adoni del present acord al interessat, a la Intervenció Municipal i es
procedeixi a les anotacions en els Llibres de Registre corresponents.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis
Socials, Sanitat, Gent Gran, Sra. María Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 14 de
desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.
4T) ÀREA DE VIES           I   OBRES,      IL·LUMINACIÓ,          INFORMÀTICA  I
CONTRACTACIÓ:
4t/1r – APROVACIÓ DE LA FACTURA RELATIVA ALS TREBALLS DE
VALORACIÓ DELS LLOCS DE FEINA I POSTERIOR TRACTAMENT
D’AL·LEGACIONS, PRESENTAT PER LA EMPRESA CIAC FORMACIÓ I
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
Donat compte pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal de l’expedient de
referència, per la Batlessa Presidenta, Sra. Isabel ALEMANY MOYA, interessa RETIRAR
   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 10 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
EL PRESENT ASSUMPTE DE L’ORDRE DEL DIA DE LA PRESENT SESSIÓ als
efectes d’incorporació de nova documentació sobre el particular; i S’ACORDA PER
UNANIMITAT dels assistents la petició formulada, conforme a allò que assenyala l’art. 92.1
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4t/2n – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DEL PAC D’ANDRATX.
Donat compte pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal de l’expedient de
referència, per la Batlessa Presidenta, Sra. Isabel ALEMANY MOYA, interessa RETIRAR
EL PRESENT ASSUMPTE DE L’ORDRE DEL DIA DE LA PRESENT SESSIÓ als
efectes d’incorporació de nova documentació sobre el particular; i S’ACORDA PER
UNANIMITAT dels assistents la petició formulada, conforme a allò que assenyala l’art. 92.1
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4t/3r – 3ª CERTIFICACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA
DEL AJUNTAMENT D’ANDRATX I LA CREACIÓ D’UNA OFICINA
D’ANTENCIÓ AL CIUTADÀ.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vista la 3ª certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del projecte de
Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (creació d’una Oficina d’Atenció
al Ciutadà), de la qual és adjudicatària l’empresa T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA
S.A.U., per un import de SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS,
IVA INCLÒS, (64.322,00 €), emesa pels tècnics municipals.
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
14 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent Acord:
1r) Aprovar 3ª certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del projecte
de Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (creació d’una Oficina
d’Atenció al Ciutadà), de la qual és adjudicatària l’empresa T-SYSTEMS ITC SERVICES
ESPAÑA S.A.U., per un import de SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-
DOS EUROS, IVA INCLÒS, (64.322,00 €), emesa pels tècnics municipals amb càrrec a la
partida REM 2009.121.626.01 del pressupost municipal vigent.
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
4t/4t – 4ª CERTIFICACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA


   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 11 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
DEL AJUNTAMENT D’ANDRATX. (RESTA CARPETA CUITADANA VIA WEB,
CARPETA DE L’EMPLEAT, GESTIÓ DOCUMENTAL).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vista la 4ª certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del projecte de
Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (Resta Carpeta Ciutadana via
Web, Carpeta de l’empleat, Gestió Documental), de la qual és adjudicatària l’empresa T-
SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., per un import de QUARANTA-QUATRE
MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS, IVA INCLÒS,
(44.822,40 n€), emesa pels tècnics municipals.
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
14 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent Acord:
1r) Aprovar 4ª certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del projecte
de Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (Resta Carpeta Ciutadana via
Web, Carpeta de l’empleat, Gestió Documental), de la qual és adjudicatària l’empresa T-
SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., per un import de QUARANTA-QUATRE
MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS, IVA INCLÒS,
(44.822,40 €), emesa pels tècnics municipals amb càrrec a la partida REM 2009.121.626.01
del pressupost municipal vigent.
2n.- Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
4t/5è – 5ª CERTIFICACIÓ I ÚLTIMA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ
ADMINISTRATIVA    DEL   AJUNTAMENT   D’ANDRATX  (SISTEMA
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFIC, GUIA CIUTADANA).
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vista la 5ª i darrera certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del
projecte de Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (Sistema
d’Informació Geogràfic, Guia Ciutadana), de la qual és adjudicatària l’empresa T-SYSTEMS
ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., per un import de SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA, IVA INCLÒS, (68.857,60 €), emesa pels
tècnics municipals.
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
15 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 12 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
1r) Aprovar 5ª i darrera certificació referida a la assistència tècnica per a la implantació del
projecte de Modernització Administrativa de l’Ajuntament d’Andratx, (Sistema
d’Informació Geogràfic, Guia Ciutadana), de la qual és adjudicatària l’empresa T-SYSTEMS
ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., per un import de SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA, IVA INCLÒS, (68.857,60 €), emesa pels
tècnics municipals, amb càrrec a la partida REM 2009.121.626.01 del pressupost municipal
vigent.
2n.- Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
4t/6è – APROVACIÓ DE LA FACTURA PRESENTADA PEL SR. MATEU CARRIÓ
MUNTANER RELATIVA A HONORARIS CORRESPONENTS AL AVANÇ DE
L’ADAPTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DEL T.M. D’ANDRATX AL
PLA TERRITORIAL DE MALLORCA.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
 “Vista la factura núm. 21 , relativa a honoraris corresponents a l’avanç de l’adaptació de les
Normes Subsidiàries d’Andratx al Pla Territorial de Mallorca, presentat pel Sr. Mateu
CARRIO MUNTANER, per import de VINT MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS,
(20.880,00 €)
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
02 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següentAcord:
1r) Aprovar la factura núm. 21, relativa a honoraris corresponents a l’avanç de l’adaptació de
les Normes Subsidiàries d’Andratx al Pla Territorial de Mallorca, presentat pel Sr. Mateu
CARRIO MUNTANER, per import de VINT MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS,
(20.880,00 €), amb càrrec a la partida 09.432.227.08 del pressupost municipal vigent.
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 13 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
4t/7è – APROVACIÓ DE LA FACTURA PRESENTADA PER L’EMPRESA T-
SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U, RELATIVA AL CONTRACTE DE MANTENIMENT
APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
 “Vista la factura núm. 9370131701 de data 24 de novembre de 2009, relativa al contracte
de manteniment aplicacions informàtiques de gestió, del qual és adjudicatària l’empresa T-
Systems ITC Iberia S.A.U., per un import de SET MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS
AMB SETANTA-UN CÈNTIMS, IVA INCLÒS, (7.221,71 €)
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
11 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent Acord:
1r) Aprovar la factura núm. 9370131701 de data 24 de novembre de 2009, relativa al
contracte de manteniment aplicacions informàtiques de gestió, del qual és adjudicatària
l’empresa T-Systems ITC Iberia S.A.U., per un import de SET MIL DOS-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS IVA INCLÒS, (7.221,71 €), amb càrrec a la
partida 2009.121.226.00del pressupost municipal vigent.
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
4t/8è – 1ª I ÚNICA CERTIFICACIÓ REFERIDA A LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
CONSULTORIA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DEL
PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de Contractació, Sr. Francisco
FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vista la 1ª i única certificació referida a l’assistència tècnica per a l’elaboració d’un Pla de
Comunicació del Projecte de Modernització Administrativa, presentada per l’empresa T-
SISTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., per un import de TRENTA MIL TRENTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS, (30.032,40 €).
I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data
14 de desembre de 2009, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent Acord:
1r) Aprovar 1ª i única certificació referida a l’assistència tècnica per a l’elaboració d’un Pla
de Comunicació del Projecte de Modernització Administrativa, presentada per l’empresa T-
SISTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U., , per un import de TRENTA MIL TRENTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS, ( 30.032,40 €), amb càrrec a la partida REM
2009.121.626.01 del pressupost municipal vigent.


   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 14 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
2n) Que per la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent
manament de pagament.
3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita pel 2n Tinent de Batle Delegat de l’Àrea de
Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 15 de desembre d’enguany, i
que s’ha transcrit més amunt.
5È) ÀREA DE JUVENTUD I ESPORTS:
5è/1r – APROVACIÓ DELS DIES QUE ROMANDRAN TANCADES LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT L’ANY 2010.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea d’Esports, Sr. Cecília FERRER
PUIGSERVER, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Vist que s’ha procedit a la programació tècnica i laboral de les instal·lacions esportives
municipals per a l’any 2010, la Regidora que subscriu considera que les mateixes haurien de
romandre tancades alguns dies, per la qual cosa proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent Acord:
1r) Aprovar el tancament de les instal·lacions esportives municipals en l’any 2010, d’acord al
següent detall:
PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS
1, 6 de gener
1 de març
1, 2, 5 i 6 d’abril
1 de maig
29 de juny
juliol ( dissabtes i diumenges )
1 al 31 d’agost
12 d’octubre
1 de novembre
6, 8, 24, 25, 31 de desembre
POLISPORTIUS MUNICIPALS ES VINYET Y PORT D’ANDRATX
1, 6 de gener
1 de març
1, 2, 5 i 6 d’abril
1 de maig
29 de juny

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                            Página 15 de 28
           Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
15 d’agost
12 d’octubre
1 de novembre
6, 8, 24, 25, 31 de desembre
PISCINES MUNICIPALS         EXTERIORS,       (ES    VINYET,      S’ARRACÓ  I  PORT
D’ANDRATX)
Estaran obertes al públic del 15 de juny al 15 de setembre.
S’ARRACÓ I PORT D’ANDRATX:
Juny i Setembre: de 10 a 19 hores
Juliol i Agost: de 10.30 a 20.30 hores
ES VINYET
Juny i Setembre: de 10 a 19 hores
Juliol i Agost: de 9 a 20.30 hores”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea d’Esports, Sr.
Cecília FERRER PUIGSERVER, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit
més amunt.
6È) ÀREA DE CULTURA:
6è/1r – FESTA NIT VELLA 2009.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Proposta
d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra. Antonia ENSENYAT
ROS, en data 15 de desembre d’enguany, i que diu així:
“Tenint en compte que aquesta Regidoria entén que per aquest any el lloc més adient per a la
celebració de la festa promoguda per aquest Ajuntament per a la Nit Vella sigui el Palau
Municipal d’Esports, i que en aquell Palau existeix una concessionària que explota el Bar
Cafeteria de propietat municipal.
Tenint en compte que per aquest Ajuntament seria molt oportú que l’empresa que explota el
Bar Cafeteria de propietat municipal, fes, per a la Nit Vella, una extensió del seu negoci i, a
més de l’explotació del Bar Cafeteria, portés l’explotació de dues taules barres adjacents per
a poder acollir a tots els veïnats que s’acostin al Palau Municipal d’Esports.
Tenint en compte que és costum d’aquest Consistori convidar als veïnats a xocolata i
ensaïmades en aquesta Nit Vella.
Fent ús de les atribucions legalment conferides, es proposa a la Junta de Govern Local, òrgan
de contractació competent en aquest procediment, que adopti el següent Acord:
1r) Permetre que l’empresa adjudicatària de l’explotació del Bar Cafeteria del Palau
Municipal d’Esports pugui ampliar la seva zona d’actuació el dia de Nit Vella, explotant a
l’hora dues taules barres que s’instal·larien en el mateix Palau.


  ________________________________________________________________________________
       Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 16 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
2n) Com a contraprestació, la dita contractista, haurà de fer-se càrrec del convit a xocolata i
ensaïmades abans esmentat.
3r) Aquella contraprestació explotació estarà sotmesa a les mateixes obligacions establertes
en el Ple de Clàusules Administratives Particulars del Contracte d’Explotació del Bar
Cafeteria del Palau Municipal d’Esports, (percebre els preus autoritzats, neteja i higiene,
respondre dels danys i perjudicis derivats del funcionament del servei, sotmetiment a
l’Ordenança Municipal de Residus, ....). L’incompliment d’aquestes obligacions es tractarà
com a incompliment del contracte d’explotació.”
La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària
acorda:
Aprovar la Proposta d’Acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra.
Antonia ENSENYAT ROS, en data 15 de desembre d’enguany, i que s’ha transcrit més
amunt.
7È) ÀREA D’URBANISME:
7È/1R – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR:
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal, es dóna compte dels següents
expedients de llicències urbanístiques d’obra major:
1r) EXPEDIENT MA: 50/99- REFERÈNCIA 56/08. LEIF OVERSON HOEG. PER A
LA MODIFICACIÓ EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, A BINIORELLA,
PARCEL·LA A DE CAMP DE MAR.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a LEIF OVERSON HOEG, en els termes i de
conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas s’assenyalen i les
següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ – NN.SS. 07:
Classificació del sòl: RÚSTIC.
Zonificació: ANEI.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Cal informar que la documentació referida a les modificacions s’ajusta bàsicament a les
Normes del Pla General vigent (PGOU ANDRATX 26.06.07) i a la modificació del PGOU
(1988) i el que disposava l’article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les
Illes Balears en el moment de sol·licitar-se la Llicència de Projecte Bàsic
Parcel·la mínima: 200.000 m2
Tipus d’ordenació: Aïllada.
Alçades: 8 mts.
Núm. Plantes: PB + 1.
Volúm: 1.500 m3.

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 17 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Ocupació: 3 % edificació, 4 % amb la resta d’elements construïts.
PRESSUPOST DE LES OBRES: -
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 3 mesos.
Termini d’Execució: 6 mesos.
Termini de Paralització: 3 mesos.
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
2n) EXPEDIENT MA: 52/06- REFERÈNCIA 16/09. TABALONE ESTABLISHMENT,
S.L., PER A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE VIVENDA
UNIFAMILIAR ALÏLLADA I PISCINA AL CARRER SA COSTA NÚM.6 AL PORT
D’ANDRATX.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a TABALONE ESTABLISHMENT, S.L. en
els termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas
s’assenyalen i les següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ – NN.SS. 07:

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 18 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Classificació del sòl: URBANITZABLE AMB PLA PARCIAL APROVAT.
Zonificació: U.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Cal informar que la documentació presentada per a les modificacions s’ajusta bàsicament a
les Normes del Pla General vigent (PGOU ANDRATX 26.06.07) i a la modificació del
PGOU (1988) d’aplicació a la data de sol·licitud del Projecte Bàsic
Zonificació: Plurifamiliar.
Tipus d’ordenació: Aïllada.
Alçades: 10 mts.
Núm. Plantes: PB + 2.
Volúm: 2 m3/m2.
Ocupació: 20 %.
PRESSUPOST DE LES OBRES: No es modifica.
TERMINIS: Els concedits a la llicència original.
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
3r) EXPEDIENT MA: 133/06, A&Z NETWORK INVESTMENT AND CONSULTING
TRUST, S.L., PER A PROJECTE BÀSIC DE REFORMA DE VIVENDA EXISTENT


   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                           Página 19 de 28
          Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
I AMPLIACIÓ DE 5 VIVENDES ENTRE MITJANERES AL CARRER LIBERTAD
NÚM. 34-36 D’ANDRATX.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a A&Z NETWORK INVESTMENT AND
CONSULTING TRUST, S.L. en els termes i de conformitat amb les condicions generals i
particulars que en el seu cas s’assenyalen i les següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ – NN.SS. 07:
Classificació del sòl: URBÀ.
Zonificació: INTENSIVA.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Cal informar que la documentació presentada s’ajusta a les Normes del Pla General vigent
(PGOU ANDRATX 26.06.07) i a la modificació del PGOU (1988) a la data de sol·licitud de
llicència.
Zonificació: Intensiva.
Tipus d’ordenació: Entre mitgeres.
Alçades: 11,50 mts. (màxim permès a la parcel·la)
Núm. Plantes: B + 3.
Volúm: .
Ocupació: 100 %, i 60 %. (màxim permès a la parcel·la)
PRESSUPOST DE LES OBRES: 447.575,00 €.
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 3 mesos.
Termini d’Execució: 24 mesos.
Termini de Paralització: 3 mesos.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
4t) EXPEDIENT MA:9/09, FRANCISCA PLANAS AMENGUAL, PER A PROJECTE
BÀSIC I DE EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE FORJAT UNIFAMILIAR ENTRE
MITJANERES AL CARRER PEDRO ANTONIO PUJOL NÚM. 10 D’ANDRATX.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a Sra. FRANCISCA PLANAS AMENGUAL
en els termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas
s’assenyalen i les següents característiques:

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 20 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ – NN.SS. 07:
Classificació del sòl: URBÀ.
Zonificació: PERI D’ES PANTALEU.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Els treballs pels que es sol·licita llicència responen als admesos segons les NN.SS. 07
d’Andratx dins el PERI D’ES PANTALEU. Es tracta d’obres de substitució de forjat i
reforma que no alteren volum ni nombre d’habitatges.
PRESSUPOST DE LES OBRES: 19.083,00 Euros.
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 3 mesos.
Termini d’Execució: 24 mesos.
Termini de Paralització: 3 mesos.
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
5è) EXPEDIENT MA: 13/09, VANESSA CAROLIN VON SPRECKELSEN, PER A
PROJECTE BÀSIC PER CANVI PARCIAL DE LA COBERTA EN VIVENDA
PLURIFAMILIAR, AL CARRER GENERAL BERNARDO RIERA, NÚM. 26
D’ANDRATX.   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 21 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a Sra. VANESSA CAROLIN VON
SPRECKELSEN en els termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que
en el seu cas s’assenyalen i les següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ – NN.SS. 07:
Classificació del sòl: URBÀ.
Zonificació: PERI D’ES PANTALEU.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Els treballs pels que es sol·licita llicència responen als admesos segons les NN.SS. 07
d’Andratx dins el PERI D’ES PANTALEU. Es tracta d’obres de substitució de forjat i
reforma que no alteren volum ni nombre d’habitatges.
PRESSUPOST DE LES OBRES: 8.300,00 Euros.
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 3 mesos.
Termini d’Execució: 24 mesos.
Termini de Paralització: 3 mesos.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
6è) EXPEDIENT MA: 20/09, LYNNE CHRISTINE DODD, PER A PROJECTE
BÀSIC D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I
PISCINA, A LA URBANITZACIÓ CALA LLAMP, AL CARRER SIRVIOLA NÚM.
33 AL PORT D’ANDRATX.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a Sra. LYNNE CHRISTINE DODD en els
termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas
s’assenyalen i les següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ:
Classificació del sòl: APTE PER URBANITZAR - P/9PA (Urbanització Costa d’Andratx).
Zonificació: UNIFAMILIAR - U.
Segons les NN.SS. vigents la parcel·la esta ubicada en el Polígon P/9PA (Urbanització Costa
d’Andratx) en sòl urbanitzable que compta amb Pla Parcial aprovat, modificat per les
NN.SS. 07, pel desenvolupament de la qual s’assigna el sitema de compensació i cooperació.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:


   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 22 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Cal informar que la documentació referida a la sol·licitud de llicència d’obres s’ajusta
bàsicament a les Normes Subsidiàries.
Alçada màxima: 8,5 mts.
Núm. Plantes: 2P.
Profunditat edificable: -
Edificabilitat: 1 m3/m2.
Aprofitament: 0,33 m2/M2.
Ocupació: 30 %.
Habitatges: 1.
Aparcaments: 2.
Locals: 0.
Piscina: 2.
PRESSUPOST DE LES OBRES: 650.000,00 €.
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 6 mesos.
Termini d’Execució: 24 mesos.
Termini de Paralització: 3 mesos.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
7è) EXPEDIENT MA: 30/09, ANTONIO RAMOS BLANCO, PER A PROJECTE
BÀSIC I DE EXECUCIÓ DE DEMOLICIÓ DE VIVENDA, PISCINA I ALJUB, AL
POLÍGON NÚM. 16- PARCEL·LA NÚM. 724 DEL CADASTRE DE RÚSTICA
D’AQUEST TERME MUNICIPAL.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, així
com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat de
Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en
votació ordinària acorda:
1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a Sr. ANTONIO RAMOS BLANCO en els
termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas
s’assenyalen i les següents característiques:
NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L’ACTUACIÓ:
Classificació del sòl: RÚSTIC PROTEGIT.
Zonificació: ARIP.
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT AMB CARÀCTER MÀXIM:
Cal informar que la documentació referida a la sol·licitud de llicència d’obres s’ajusta
bàsicament a les Normes Urbanístiques.
Alçada màxima: 8,0 mts.

   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 23 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Núm. Plantes: 2P.
Profunditat edificable: -
Edificabilitat: 2 %.
Aprofitament: -.
Ocupació: 3 %.
Habitatges: 0.
Aparcaments: 0.
Locals: 0.
PRESSUPOST DE LES OBRES: 17.086,00 €.
TERMINIS:
Termini d’Iniciació: 3 mesos.
Termini d’Execució: 12 mesos.
Termini de Paralització: - mesos.
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
7È/2N – EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR,
PROJECTES D’EXECUCIÓ:   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                           Página 24 de 28
          Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal, es dóna compte dels següents
expedients de llicències urbanístiques d’obra major – projectes d’execució:
1r) EXPEDIENT MA:160/06, CONSULTORS PROIB,S.L., PER A PROJECTE DE
EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 10 VIVENDES I GARATGE
SUBTERRANI ENTRE MITJANERES AL CARRER LARACHE NÚM. 47
D’ANDRATX.
Examinat l’expedient de referència i vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 02
de desembre de 2009, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents i en votació
ordinària acord: “Donar-se per assabentats”. Es condiciona la present llicència urbanística a
que:
1r) No es podran variar les determinacions del projecte bàsic que va obtenir llicència
urbanística.
CONDICIONS:
  -   Les esteses aèries i de nova creació hauran d’estar soterrades al finalitzar les obres.
     Al estar la població d’Andratx inclosa en un Àrea d’Assentament dins Paisatge
     d’Interès (AAPI), i segons l’article 20.2 de la Llei d’Espais Naturals.
  -   L’acabat superficial de les voreres haurà de ser igual a l’existent, és a dir, llamborda
     de formigó prefabricat en color groc. (Segons informe de Vies i Obres de data 1 de
     desembre de 2009).
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.


    ________________________________________________________________________________
         Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                           Página 25 de 28
          Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
2n) EXPEDIENT MA:13/09, VANESSA CAROLIN VON SPRECKELSEN, PER A
PROJECTE D’EXECUCIÓ PER CANVI PARCIAL DE LA COBERTA EN
VIVENDA PLURIFAMILIAR, AL CARRER GENERAL BERNARDO RIERA,
NÚM. 26 D’ANDRATX.
Examinat l’expedient de referència i vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 11
de desembre de 2009, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents i en votació
ordinària acord: “Donar-se per assabentats”. Es condiciona la present llicència urbanística a
que:
1r) No es podran variar les determinacions del projecte bàsic que va obtenir llicència
urbanística.
2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de
novembre de 2002.
L’article 9 del Pla Director Sectorial recull les obligacions dels productors de residus de
construcció i demolició i uns costs que hauran de ser previstos.
- S’HAURÀ DE PRESENTAR CONTRACTE SUBSCRIT AMB EL MAC AL RESPECTE.
3r) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment
de l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició,
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 26 de gener de 2006 i publicada en el
BOIB, núm. 45 de 30 de març de 2006.
Així mateix es fa constar que no es podrà ocupar la via pública mitjançant materials,
bastides, contenidors, grues o altres elements propis per a la construcció, sense comptar amb
la corresponent llicència municipal al respecte i s’han d’adoptar en tot moment les pertinents
mesures de seguretat per a les persones, vehicles o altres que circulin per l’esmentada via
pública.
4t) Es condiciona igualment l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment de
l’ordenança municipal reguladora de les obres considerades molestes que s’hagin de dur a
terme període de vacances i determinades franges horàries en el terme municipal d’Andratx,
aprovada Ple de la Corporació Municipal en data 29 de maig de 2008, publicada en el BOIB,
núm. 81 de 10-06-2008.
5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
7È/3R – EXPEDIENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRA MAJOR,
LEGALITZACIÓ:
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal, es dóna compte del següent expedient
de llicència urbanística d’obra major – legalització:
1r) EXPEDIENT LEG: 13/08, TAYLOR ROYSTON, LEGALITZACIÓ D’OBRES
D’AMPLIACIÓ (MAGATZEM), DE VIVENDA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
AÏLLAT EXISTENT AL CARRER CALA DES CONILLS NÚM. 44, APART. E-31 A
SANT ELM.
Vists els informes desfavorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, la
Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:
   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 26 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
1r) Denegar la llicència urbanística d’obra major EXPEDIENT LEG:13/08, TAYLOR
ROYSTON, LEGALITZACIÓ D’OBRES D’AMPLIACIÓ (MAGATZEM), DE VIVENDA
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT EXISTENT AL CARRER CALA DES
CONILLS NÚM. 44, APART. E-31 A SANT ELM. En base a l’informe del Tècnic
Municipal de data 23 de novembre que diu així: L’informe del Departament del Territori del
Consell de Mallorca amb registre d’entrada, núm. 11964 de data 05 d’octubre de 2009,
DENEGA la realització de les obres sol·licitades.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
7È/4T – EXPEDIENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRA MAJOR-
DECLARACIÓ DE INTERÈS GENERAL.
Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal, es dóna compte del següent expedient
de llicència urbanística d’obra major – declaració d’interès general.
1r) SR. BERNAT PERE JOAN JOFRE I BONET, REFORMA DE INTERIOR
D’ESPAI SENSORIAL I DUES HABITACIONS. PROJECTE BÀSIC, AL CAMÍ
CA’S VIDALS NÚM. 42 D’ANDRATX.
Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, la Junta
de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:
1r) Informar favorablement el Projecte presentat pel SR. BERNAT PERE JOAN JOFRE I
BONET, REFORMA DE INTERIOR D’ESPAI SENSORIAL I DUES HABITACIONS.
PROJECTE BÀSIC, AL CAMÍ CA’S VIDALS NÚM. 42 D’ANDRATX, amb
independència de les autoritzacions necessàries.
2n) Remetre l’esmentat projecte a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme,
i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, d’acord amb el que disposa l’article 37.1 de la
Llei 6/1997, de 08 de juliol, de Sòl Rústic de les Illes Balears.
3r) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
7È/5È – RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
DE 27/02/2009 PER DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE
L’EXPEDIENT MA: 61/07, ROMANI MALLORCA, S.L.
Vists els informes desfavorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, i
d’acord amb la Proposta d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr.
Epifanio MENDEZ VASCO, en data 10 de desembre d’enguany; la Junta de Govern Local
delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:
1r) Denegar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Roberto MAZORRIAGA LAS
HAYAS, contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2009, per la
qual se li denega la sol·licitud de llicència urbanística Expt. O-MA, núm. 61/2007, amb
fonament en que les obres que es pretenien dur a terme eren contraries a l’ordenament
urbanístic, d’acord amb el que preveuen els articles 41, 42 i 186 del Reglament de Gestió
Urbanística, ja que es preveu l’obertura d’un vial afectant a distints i diversos propietaris.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.


   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                          Página 27 de 28
         Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc
7È/6É – RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
DE 27/02/2009 PER DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE
L’EXPEDIENT MA: 62/07, ROMANI MALLORCA, S.L.
Vists els informes desfavorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient, i
d’acord amb la Proposta d’Acord subscrita pel Regidor Delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr.
Epifanio MENDEZ VASCO, en data 10 de desembre d’enguany; la Junta de Govern Local
delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:
1r) Denegar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Roberto MAZORRIAGA LAS
HAYAS, contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2009, per la
qual se li denega la sol·licitud de llicència urbanística Expt. O-MA, núm. 62/2007, amb
fonament en que les obres que es pretenien dur a terme eren contraries a l’ordenament
urbanístic, d’acord amb el que preveuen els articles 41, 42 i 186 del Reglament de Gestió
Urbanística, ja que es preveu l’obertura d’un vial afectant a distints i diversos propietaris.
2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària i als
Serveis d’Inspecció municipals als efectes oportuns.
8È) TORN D’URGÈNCIA.
No se’n formula.
9È) PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Batlessa Presidenta aixeca la sessió, quan són
les tretze hores i vint minuts, i s’estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el
Secretari Accidental de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
   ________________________________________________________________________________
        Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
                           Página 28 de 28
          Rfªdoc.:C:\Documents and Settings\gpujol\Escritorio\09-12-18 Ordinària.doc

								
To top