Docstoc

FIVE CORDUROY1

Document Sample
FIVE CORDUROY1 Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm R baøn 1 2 3 4 MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MARUBENI
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.29932 m 34R 1.42095 yd

87
87

côû voùc
-33R/1-35R/1-36R/2 -33R/1-35R/1-42R/1 -32R/1-33R/1 -32R/1-36R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
5 25 10 12 3 3 3 35R 36R 38R 40R 42R 22 23 12 10 20 12 12 3 12

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

10 12 3 3

4 5.47 1.42 5.50 3 4.26 1.42 4.28 2 2.64 1.42 2.66 2 1.42

soá BTP ch/boä 87 40 36 6 6 88 1 85
85

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: khaki
ñm bình quaân:

6 25 22 23 1 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.29186 m 34R 1.41280 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 7 8 9 10

côû voùc
-33R/1-35R/1-36R/2 -33R/1-35R/1-42R/1 -32R/1-33R/1 -36R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
3 25 9 12 4 4

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

9 12 4 6

4 5.47 1.42 5.50 3 4.26 1.42 4.28 2 2.54 1.42 2.56 1 1.42

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 21 24 12 85 9 18 36 12 12 36 6

8 6
12

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

4 1

25

21

24

86 1

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: Brown

Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.24709 m 34R 1.36383 yd

77
77

ñm bình quaân:

baøn 13 14 15 16

côû voùc
-33R/1-35R/1-36R/2 -33R/1-35R/1-42R/1 -32R/1-33R/1 -33R/1-42R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.47 1.42 5.50 4.26 1.42 4.28 2.54 1.42 2.56 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
1 23 12 7 1 1 4 1 24 1

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

12 7 1 4

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 19 23 11 77 12 24 48 7 7 21 4 19 24 1 11

2 8 79 2 103
103

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: navy
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.22250 m 34R 1.33694 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 13 14 15 16

côû voùc
-33R/1-35R/1-36R/2 -33R/1-35R/1-42R/1 -33R/1-36R/1-42R/1 -32R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.47 1.42 5.50 4.26 1.42 4.28 1.42 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
7 28 13 13 2 7 7 28 26 28 1 15

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

13 13 2 7

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 26 27 15 103 13 26 52 13 13 39 2 2 6

7 104 1 695
695

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton

MAØU VAÛI: bristol 051 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

Trang 1

ñm bình quaân:

0.21648 m

0.23675 yd

baøn

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.48

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

1 -32R/2-33R/3-34R/4-35R/4-36R/6-38R/1-42R/1 2 -33R/1-42R/2

32 13

21 4.79 1.48 4.81 3

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 57 109 124 129 194 32 50 695 64 96 128 128 192 32 32 672 13 26 39 64 109 7 128 128 192 4 -1 -2 32 58 8 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

711 16 351
351

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: Chacoal

Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THEÁU MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 0.03019 m 0.03302 yd

söû duïng cho maøu BROWN vaø NAVY caétSOÁ s/p baøn côû voùc tay LÔÙP ch
boä

ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 m m 1.51

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

1 -32R/2-33R/3-34R/4-35R/4-36R/6-38R/1-42R/1 17 2 -42R/1 c.tay 9

21 0.63 1.51 0.65 1

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 29 55 60 66 99 16 26 351 34 51 68 68 102 17 17 357 9 9 34 5 51 -4 68 8 68 102 2 3 17 1 26

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

366 15 343
343

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 0.03014 m 0.03297 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.51

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

1 -32R/2-33R/3-34R/4-35R/4-36R/6-38R/1-42R/1 16 2 -42R/1 c.tay 9

21 0.63 1.51 0.65 1

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 28 54 63 63 95 16 24 343 32 48 64 64 96 16 16 336 9 9 32 4 48 -6 64 1 64 1 96 1 16 25 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

345 2

Trang 2

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY KEÁ HOAÏCH: 3924 Keá Hoaïch
THÖÏCcaét Thöïc CAÉT:
ñm bình quaân:

3924

0.08333 m

0.09113 yd

baøn

côû voùc

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
34R 35R 36R 38R 40R 42R 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

32 -32R/3-33R/3-34R/6-35R/6-36R/9-38R/6-40R/3 110 33

36 2.98 1.51 3.00

soá BTP ch/boä 3924 3960

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 36

Trang 3

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 55.00 51.36 7.98

114.34 ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 49.50 51.36 10.24

111.10

ch +2MAÃU

meùt
T/HAO meùt 66.00 29.96 2.56

98.52

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 71.50 55.64

127.14

ch +16MAÃU

Trang 4

meùt
T/HAO meùt 153.92

153.92

ch +15MAÃU

meùt
T/HAO meùt 11.05

11.05

ch +2MAÃU

meùt
T/HAO meùt 10.40

10.40

Trang 5

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 330.00

330.00

Trang 6

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm S baøn 1 2 MAØU VAÛI: NAVY
ñm bình quaân:

MARUBENI
35
35 THÖÏC CAÉT: 1.42534 yd 36S 8 8

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.30333 m

côû voùc
-34S/3-36S/1 32S/1-35S/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
3 2 2 -1 24 2 22 24 2 2 2 8

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

8 2

4 5.20 1.42 5.23 2 2.52 1.42 2.54

soá BTP ch/boä 35 32 4 36 1 60
35

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: STONE

Löu yù:HAÏ SIZE 34 CHO SIZE 32= 1 CH MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.30333 m 36S 8 8 THÖÏC CAÉT: 1.42534 yd

ñm bình quaân:

baøn 7 8

côû voùc
-34S/3-36S/1 32S/1-35S/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
2 2 2 23 24 2 2

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

8 2

4 5.20 1.42 5.23 2 2.52 1.42 2.54

soá BTP ch/boä 35 32 4 36 1 35
35

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: KHAKI
ñm bình quaân:

24 2 8 1 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.30333 m 36S 8 8 THÖÏC CAÉT: 1.42534 yd

baøn 13 14

côû voùc
-34S/3-36S/1 32S/1-35S/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.20 1.42 5.23 2.52 1.42 2.54

tæ leä BTP theo sô ñoà
2 2 2 23 24 2 2

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

8 2

soá BTP ch/boä 35 32 4 36 1 46
35

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: BROWN
ñm bình quaân:

24 2 8 1 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.19114 m 36S 9 7 2 2 9 THÖÏC CAÉT: 1.30265 yd

baøn 13 14 15

côû voùc
-34S/3-36S/1 32S/1-35S/1 -34S/1-36S/2

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.20 1.42 5.23 2.52 1.42 2.54 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
2 2 1 2 22 22 21 2 2

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

7 2 1

soá BTP ch/boä 35 28 4 3 35 827

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton

MAØU VAÛI: bristol 051 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m 36S

#DIV/0!

THÖÏC CAÉT: yd

baøn 1 2 3 4

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.48 1.48 1.48

tæ leä BTP theo sô ñoà

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

soá BTP ch/boä

C.tay

1.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Trang 7

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: Chacoal

Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THEÁU MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K #DIV/0! m 36S #DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd

390

söû duïng cho maøu BROWN vaø NAVY caétSOÁ s/p baøn côû voùc tay LÔÙP ch
boä

ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 m m 1.30 1.51 1.32 0.38 1.51 0.40

tæ leä BTP theo sô ñoà

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

soá BTP ch/boä

1 2

c.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù: Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAØU VAÛI: white MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K
ñm bình quaân:

MAØUDÖÏNG FX1006

437

#DIV/0!

m 36S

#DIV/0!

THÖÏC CAÉT: yd

baøn 1 2

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.30 1.51 1.32 0.38 1.51 0.40

tæ leä BTP theo sô ñoà

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

soá BTP ch/boä

c.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 8

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924
ñm bình quaân:

0.08333 m

THÖÏC CAÉT: 3924 Thöïc caét 0.09113 yd

baøn 32 33

côû voùc
-34S/3-35S/3-36S/6-/6-/9-/6-/3

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
36S 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

m lôùp vaûi 32S 34S 35S

110

36 2.98 1.51 3.00

soá BTP ch/boä 3924 3960

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 36

Trang 9

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 41.84 5.08 46.92

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 41.84 5.08 46.92 ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 41.84 5.08 46.92 ch

meùt
T/HAO meùt 36.61 5.08

41.69 ch

meùt
T/HAO meùt

Trang 10

ch

meùt
T/HAO meùt

ch

meùt
T/HAO meùt

Trang 11

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 330.00

330.00

Trang 12

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm L SAU KHI GIAÛM baøn 1 2 3 MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MARUBENI
51 ch
51 THÖÏC CAÉT: 1.46844 yd 35L 36L 38L 8 16 8 8 8 16

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.34275 m 33L 34L 8 2 9 8 8 2 8 2 1 9 8 16 8

meùt

côû voùc
32L/1-34L/1-35L/1-38L/1 -36L/2 -33L/2-34L/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m

tæ leä BTP theo sô ñoà

8 8 1

4 5.58 1.42 5.61 2 2.93 1.42 2.95 3 1.42

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 51 32 44.88 16 23.60 3 51
68.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: khaki
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.36960 m 33L 34L 2 8 8 8 2 8 2 8 8 16 8 THÖÏC CAÉT: 1.49781 yd 35L 36L 38L 8 16 8 8 8 16

50 ch
50

baøn 4 5 6

côû voùc
32L/1-34L/1-35L/1-38L/1 -36L/2 -33L/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m

tæ leä BTP theo sô ñoà
8

8 8 2

4 5.58 1.42 5.61 2 2.93 1.42 2.95 1 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 50 32 44.88 16 23.60 2 50
68.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: BROWN
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.36960 m 33L 34L 2 8 8 8 2 8 2 8 8 16 8 THÖÏC CAÉT: 1.49781 yd 35L 36L 38L 8 16 8 8 8 16

50 ch
50

baøn 7 8 9

côû voùc
32L/1-34L/1-35L/1-38L/1 -36L/2 -33L/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m 5.58 1.42 5.61 2.93 1.42 2.95 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
8

8 8 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 50 32 44.88 16 23.60 2 50
68.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: NAVY
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.34275 m 33L 34L 2 8 8 8 2 8 2 8 THÖÏC CAÉT: 1.46844 yd 35L 36L 38L 9 16 8 8 8 16 1 9 16 8

51 ch
51

baøn 10 11 12

côû voùc
32L/1-34L/1-35L/1-38L/1 -36L/2 -33L/2-35L/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m 5.58 1.42 5.61 2.93 1.42 2.95 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
8

8 8 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 51 32 44.88 16 23.60 3 51
68.48

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton

MAØU VAÛI: bristol 051 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K
ñm bình quaân:

513 ch
513 +11MAÃU

0.22775 m 33L 34L 65 26 174 52 26 182 12

THÖÏC CAÉT: 0.24907 yd 35L 36L 38L 80 130 38 78 130 26 18

baøn 1 2

côû voùc
32L/2-33L/1-34L/7-35L/3-36L/5-38L/1 32L/2-38L/3

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m 1.48

tæ leä BTP theo sô ñoà

26 6

19 4.57 1.48 4.59 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 513 494 119.34 30

Trang 13

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

64 -1

26 182 8

78 130 -2

44 6

524 119.34 11 242 ch
242 +14MAÃU

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: Chacoal

Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THEÁU MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 0.02906 m 33L 34L 31 12 81 24 12 84 7 31 12 84 3 THÖÏC CAÉT: 0.03178 yd 35L 36L 38L 38 62 18 36 60 12 7 14 43 5 60 -2 26 8

söû duïng cho maøu BROWN vaø NAVY caétSOÁ s/p baøn côû voùc tay LÔÙP ch
boä

ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

m lôùp vaûi 32L m 1.51

1 2

32L/2-33L/1-34L/7-35L/3-36L/5-38L/1 32L/1-35L/1-38L/2

12 7

19 0.60 1.51 0.62 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 242 228 7.44 28 256 14
7.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Löu yù:HAÏ

CÔÕ DÖ CHO THEÁU
285 ch
285 +18MAÃU

MAØUDÖÏNG FX1006

Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAØU VAÛI: white MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K
ñm bình quaân:

0.03069 m 33L 34L 34 14 93 30 15 105 4 34 15 105 1 12

THÖÏC CAÉT: 0.03357 yd 35L 36L 38L 56 68 20 45 75 15 8 6 53 -3 75 7 21 1

baøn 1 2

côû voùc
32L/2-33L/1-34L/7-35L/3-36L/5-38L/1 32L/2-35L/4-38L/3

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m 1.51

tæ leä BTP theo sô ñoà

15 2

19 0.60 1.51 0.62 9

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 285 285 9.30 18 303 18
9.30

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Löu yù:HAÏ

CÔÕ DÖ CHO THEÁU

Trang 14

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924 ch
ñm bình quaân:

0.08333 m

baøn 32 33

côû voùc
-33L/3-34L/3-35L/6-36L/6-38L/9-/6-/3

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 32L m 2.98 1.51 3.00

THÖÏC CAÉT: 3924 +36MAÃU Thöïc caét 0.09113 yd meùt tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP T/HAO 35L 36L 38L 654 654 981 654 327 660 660 990 660 330

110

36 2.98 1.51 3.00

33L 34L 327 327 330 330

ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 15

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+11MAÃU

Trang 16

+14MAÃU

+18MAÃU

Trang 17

+36MAÃU

Trang 18

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm R baøn 1 2 3 4 5 6 MAØU VAÛI: NAVY PO:1243
ñm bình quaân:

MARUBENI
158
158 THÖÏC CAÉT: 1.40849 yd 34R 29

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.28792 m

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -33R/1-34R/1-38R/1 30R/2-33R/1-34R/2-36R/1-42R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 18 14 12 12 6 6

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

12 6 13 9 1 1

4 5.46 1.42 5.49 4 5.40 1.42 5.43 4 5.47 1.42 5.50 2 3.09 1.42 3.11 3 4.32 1.42 4.34 7 2.47 1.42 2.49

2 8 18

1 1 14

35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 18 27 18 12 7 158 12 12 48 6 6 30 26 26 52 18 18 1 1 3 2 1 1 8 29 18 27 19 1 12 7

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

159 1 158
158

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.23424 m 34R 29 THÖÏC CAÉT: 1.34978 yd

baøn 7 8 9 10 11 12

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -32R/2 30R/3-33R/2-34R/3-36R/1-42R/2

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 19 14 12 12 5 5

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

12 5 13 9 1 1

4 5.46 1.42 5.49 4 5.40 1.42 5.43 4 5.47 1.42 5.50 2 3.09 1.42 3.11 2 2.47 1.42 2.49 11 1.42

35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 18 27 17 12 7 158 12 12 48 5 5 25 26 26 52 18 18 3 29 18 1 27 17 12 2 7

2 3 8 19 2 14

2 13 158

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: KHAKI

Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.21848 m 34R 30 THÖÏC CAÉT: 1.33255 yd

158
158

ñm bình quaân:

baøn 13 14 15 16 17

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 30R/3-32R/1-33R/2-34R/4-36R/1-42R/2

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.46 1.42 5.49 5.40 1.42 5.43 5.47 1.42 5.50 3.09 1.42 3.11 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 18 14 12 12 5 5

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

12 5 13 9 1

3 8

1 18

2 14

35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 18 27 17 12 7 158 12 12 48 5 5 25 26 26 52 18 18 4 1 2 15 30 18 27 17 12 7

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

158

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: BROWN
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 1.27956 m 34R 29 THÖÏC CAÉT: 1.39934 yd

158
158

baøn 13 14 15 16 17

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 30R/2-33R/2-34R/1-42R/1

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.46 1.42 5.49 5.40 1.42 5.43 5.47 1.42 5.50 3.09 1.42 3.11 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 18 14 12 12 6 6

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

12 6 14 9 1

2

2

35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 18 28 17 12 7 158 12 12 48 6 6 30 28 28 56 18 18 1 1 7

Trang 19

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton

18 12 7 1 MAØU VAÛI: bristol 051 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K
ñm bình quaân:

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

8

18

14

29

18

28

159 1 632
632

0.21988 m

THÖÏC CAÉT: 0.24046 yd

baøn

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.48

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

30R/1-32R/3-33R/2-34R/5-35R/2-36R/4-38R/3-42R/1 1

2

-40R/10

28 5

21 5.20 1.48 5.23 10

34R 35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 32 73 56 117 72 109 69 48 28 632 28 84 56 140 56 112 84 28 616 50 50 28 -4 84 11 56 140 23 56 112 -16 3 84 15 50 28 2

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

666 34 316
316

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: Chacoal

Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THEÁU MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 0.02852 m THÖÏC CAÉT: 0.03119 yd

söû duïng cho maøu BROWN vaø NAVY caétSOÁ s/p baøn côû voùc tay LÔÙP ch
boä 30R/2-32R/6-33R/4-34R/10-35R/4-36R/8-38R/6-40R/2 1

ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

2

-36R/1-38R/1-40R/7-42R/10

c.tay

7 2

42 1.30 1.51 1.32 19 0.38 1.51 0.40

34R 35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 16 36 28 58 36 55 35 24 14 316 14 42 28 70 28 56 42 14 294 2 2 14 20 58 14 42 28 70 28 58 44 28 20 -2 6 12 -8 3 9 4 6 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROYEÁ HOAÏCH: K 0.02852 m THÖÏC CAÉT: 0.03119 yd

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

352 36 316
316

baøn

côû voùc

caétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

30R/2-32R/6-33R/4-34R/10-35R/4-36R/8-38R/6-40R/2 1

2

-36R/1-38R/1-40R/7-42R/10

c.tay

7 2

42 1.30 1.51 1.32 19 0.38 1.51 0.40

34R 35R 36R 38R 40R 42R ch/boä 16 37 28 59 36 54 34 24 14 316 14 42 28 70 28 56 42 14 294 2 2 14 20 58 14 -2 42 5 28 70 11 28 -8 58 4 44 10 28 20 4 6

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

352 36

Trang 20

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI: WhiteMAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY Keá Hoaïch KEÁ HOAÏCH: 3924
ñm bình quaân:

0.08333 m

THÖÏC CAÉT: 3924 Thöïc caét 0.09113 yd

baøn

côû voùc

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 2.98 1.51 3.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
34R 35R 36R 38R 40R 327 327 654 654 981 654 327 330 330 660 660 990 660 330

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

32 -32R/3-33R/3-34R/6-35R/6-36R/9-38R/6-40R/3 33

110

36 2.98 1.51 3.00

soá BTP ch/boä 3924 3960

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 36

Trang 21

Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 65.88 32.58 71.50 27.99 4.34 2.49 204.78

ch

meùt
T/HAO meùt 65.88 27.15 71.50 27.99 2.49

195.01

ch

meùt
T/HAO meùt 65.88 27.15 71.50 27.99

192.52

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 65.88 32.58 77.00 27.99

Trang 22

203.45 ch +34MAÃU

meùt
T/HAO meùt 146.44

146.44

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 9.24 0.80 10.04 ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 9.24 0.80 10.04

Trang 23

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 330.00

330.00

Trang 24

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

TAÙC NGHIEÄP C
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm s baøn 1 2 3 4 5 6 MAØU VAÛI: NAVY
ñm bình quaân:

côû voùc

soácaétSOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
32S 6 34S 30 35S 6 36S 13

s/p daøi roäng ch boä m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill soácaétSOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 C.tay 1 1 tæ leä sô ñoà
32S 4 34S 19 35S 4 36S 8

MAØU VAÛI: BROWN
ñm bình quaân: s/p daøi roäng ch boä m m

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 97% Cotton 3%spandex strech Twill soácaétSOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 1 tæ leä sô ñoà
32S 10 34S 14 35S 10 36S 20

MAØU VAÛI: SAND
ñm bình quaân: s/p daøi roäng ch boä m m

baøn 1 2 3 4

côû voùc

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: bristol 051
ñm bình quaân:

côû voùc

soácaétSOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
32S 34S 35S 36S

s/p daøi roäng ch boä 1.46 1.46 1.46 1.46 m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Trang 25

Löu yù:

MAØUVAÛI PHOÁI 100% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 15 16 17 18

MAØU VAÛI: Navy
ñm bình quaân:

côû voùc

soácaét SOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 c.tay

tæ leä sô ñoà
32S 34S 35S 36S

s/p daøi roäng ch boä 1.93 1.50 m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI PHOÁI 100% Cotton Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 25 26 27 28

MAØU VAÛI: stone
ñm bình quaân:

côû voùc

soácaét SOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
32S 34S 35S 36S

s/p daøi roäng ch boä 1.93 1.50 1.52 1.50 1.50 1.50 m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUDÖÏNG FX 1006 Söû duïng chung cho 3 nhoùm baøn 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MAØU VAÛI: Chacoal
ñm bình quaân:

côû voùc

soácaét SOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
32S 34S 35S 36S

s/p daøi roäng ch boä 1.93 1.50 1.52 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 26

Trang 27

MAØUDöïng :NX916 , K60"

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

baøn 32 33

côû voùc
-34S/3-35S/3-36S/6-/6-/9-/6-/3

soáCaétSOÁ baøn LÔÙP tay 1 1 110

tæ leä sô ñoà
32S 34S 327 3 35S 327 3 36S 654 6 654 6 981 9 654 6 327 3

s/p daøi roäng ch boä 36 2.98 1.51 2.98 1.51 m m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 28

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
NAVY
ñm bình quaân: daøi 1 m

MARUBENI
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S 13 #DIV/0!

101 ch
55

meùt

tæ leä BTP theo sô ñoà
6 30 6

lôùp vaûi 32S 34S 35S

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 55

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

-6

-30

-6

-13 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

-55 101 ch
35

BROWN
ñm bình quaân: daøi 1 m

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S 8 #DIV/0!

tæ leä BTP theo sô ñoà
4 19 4

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 35

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

-4

-19

-4

-8

-35

SAND
ñm bình quaân: daøi 1 m

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S 20 #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

101 ch
54

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 14 10

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 54

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

-10

-14

-10

-20

-54
KEÁ HOAÏCH: 3522 ch THÖÏC CAÉT: yd

bristol 051 MAÕ HAØNG: OTTOMAN
ñm bình quaân: daøi 1 m

#DIV/0!

m 36S

#DIV/0!

tæ leä BTP theo sô ñoà

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Trang 29

Löu yù:

Navy
ñm bình quaân: daøi 1 m 1.95

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: 1121 THÖÏC CAÉT: yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

stone
ñm bình quaân: daøi 1 m 1.95 1.54

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Chacoal
ñm bình quaân: daøi 1 m 1.95 1.54

MAÕ HAØNG: OTTOMAN #DIV/0! m 36S #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: 2401 THÖÏC CAÉT: yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

lôùp vaûi 32S 34S 35S

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 30

Trang 31

WhiteMAÕ HAØNG:
ñm bình quaân: daøi 1 m 3.00 3.00

OTTOMAN KEÁ Keá Hoaïch HOAÏCH: 3924 ch

0.08333 m

THÖÏC CAÉT: 3924 +36MAÃU Thöïc caét 0.09113 yd meùt tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP T/HAO 36S 654 654 981 654 327 660 660 990 660 330

lôùp vaûi 32S 34S 35S

327 327 330 330

ch/boä meùt 3924 3960 330.00

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

330 330 3 3

660 660 990 6 6 9

660 330 6 3

3960 330.00 36

Trang 32

Trang 33

Trang 34

Trang 35

Trang 36

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may Hoaøng Giang

########################

HD12/BM03 Laàn ban haønh /söûa ñoåi 1.1

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton Nhoùm R baøn 1 2 3 4 5 6 7 MAØU VAÛI: NAVY
ñm bình quaân:

MARUBENI
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.35775 m 34R 48 1.48485 yd

208
208

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -33R/1-34R/1-38R/1 -32R/2 -38R/1-42R/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
7 27 20 14 14 8 8 35R 36R 38R 40R 42R 10 41 31 14 10 14 14 8 8 42 42 10 7 7 2 8 1 28 1 21 1 49 1 10 42 1 31 2 14 10

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

14 8 21 5 7 3 2

4 5.46 1.42 5.49 4 5.40 1.42 5.43 4 5.47 1.42 5.50 2 3.09 1.42 3.11 3 4.32 1.42 4.34 2 2.47 1.42 2.49 2 1.42

7 6

soá BTP ch/boä 208 56 32 84 10 21 6 4 213 5 218
208

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.34488 m 34R 49 1.47078 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 7 8 9 10 11 12 13

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -33R/1-34R/1-38R/1 -32R/2 -38R/1-42R/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà
7 26 20 14 14 7 7

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

14 7 21 5 7 3 3

4 5.46 1.42 5.49 4 5.40 1.42 5.43 4 5.47 1.42 5.50 2 3.09 1.42 3.11 3 4.32 1.42 4.34 2 2.47 1.42 2.49 2 1.42

7 6

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 10 41 31 14 10 208 14 14 56 7 7 28 42 42 84 10 10 7 7 21 3 3 14 10

6 6 211 3

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

7

27 1

21 1

49

10

42 1

31

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAØU VAÛI: KHAKI MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

219
209

1.34488 m 34R 48

1.47078 yd

baøn 13 14 15 16 17 18 19

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1 30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -33R/1-34R/1-38R/1 -32R/2 -38R/1-42R/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.46 1.42 5.49 5.40 1.42 5.43 5.47 1.42 5.50 3.09 1.42 3.11 4.32 1.42 4.34 2.47 1.42 2.49 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà
7 27 20 14 14 7 7

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

14 7 21 5 7 3 3

7 6

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 10 42 31 14 10 209 14 14 56 7 7 28 42 42 84 10 10 7 7 21 3 3 14 10

6 6 211 2 172
164

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

7

27

21 1

49 1

10

42

31

MAØUVAÛI CHÍNH 100% Cotton

MAØU VAÛI: BROWN
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 1.36035 m 34R 38 1.48770 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 13

côû voùc
-32R/1-33R/1-38R/1-40R/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 5.46 1.42 5.49

tæ leä BTP theo sô ñoà
5 21 17 11 11

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

11

35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 8 32 24 11 8 164 11 11 44

Trang 37

14 15 16 17 18 19

30R/1-32R/1-38R/1-42R/1 -34R/2-36R/2 -35R/2 -33R/1-34R/1-38R/1 -32R/2 -38R/1-42R/2

6 16 4 7 3 1

5.40 1.42 5.43 5.47 1.42 5.50 3.09 1.42 3.11 4.32 1.42 4.34 2.47 1.42 2.49 1.42

6

6 32 8 7 6 7 32

6

6

7 1 2 11 8

24 64 8 21 6 3 170 6 827
789

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

6 1

23 2

18 1

39 1

8

32

25 1

MAØUVAÛI LOÙT TUÙI 65%poly 35% Cotton

MAØU VAÛI: bristol 051 MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

0.23888 m

0.26125 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m 1.48 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

30R/1-32R/3-33R/2-34R/5-35R/2-36R/4-38R/3-42R/1 1 30

21 5.20 1.48 5.23 10 2 4 1.30 1.48 1.32

2 3 4

-40R/10 -33R/1-36R/2-38R/1 -42R/2

6 27 4

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 26 101 77 183 38 156 117 53 38 789 30 90 60 150 60 120 90 30 630 60 60 27 54 27 108 8 8 30 4 90 -11 87 10 150 -33 60 174 22 18 117 60 38 7 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

806 17 390
372

MAØUDÖÏNG FX1006

MAØU VAÛI: Chacoal

Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THEÁU MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY 0.03048 m 0.03333 yd

söû duïng cho maøu BROWN vaø NAVY SOÁ s/p baøn côû voùc LÔÙP ch
boä

ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

30R/2-32R/6-33R/4-34R/10-35R/4-36R/8-38R/6-40R/2 42 1.30 1.51 1.32 1 9

2

-36R/1-38R/1-40R/7-42R/10

2

19 0.38 1.51 0.40

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 12 48 37 86 18 73 55 25 18 372 18 54 36 90 36 72 54 18 378 2 2 14 20 38 18 6 54 6 36 -1 90 4 36 18 74 1 56 1 32 20 7 2

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

416 44

MAØUDÖÏNG FX1006

Ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAØU VAÛI: white MAÕ HAØNG: FIVE CORDU ROY KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

437
417

0.03057 m

0.03343 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

m lôùp vaûi 30R 32R 33R

30R/2-32R/6-33R/4-34R/10-35R/4-36R/8-38R/6-40R/2 42 1.30 1.51 1.32 1 10

2

-36R/1-38R/1-40R/7-42R/10

2

19 0.38 1.51 0.40

34R 35R 36R 38R 40R 42R 42R ch/boä 14 53 40 97 20 83 62 28 20 417 20 60 40 100 40 80 60 20 420 2 2 14 20 38 20 6 60 7 40 100 3 40 20 82 -1 62 34 20 6

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

458 41

Trang 38


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/12/2008
language:
pages:38