Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

07v05939 CATALO

VIEWS: 6 PAGES: 6

  • pg 1
									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON………………………….

MAØU VAÛi-Fabric color: HEATHER GREY KEÁ HOAÏCH-Plan:

816-2303 379 ch
359

PO:07V05939
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.16505 yd

1.06532

m

meùt
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 25 25 6 36 25 9 2 36 8 43 25 18 3 43 54 57 54 10 12 14 54 54

size -10/1-12/1-14/1-16/1 4/1-6/1-8/1-18/1 -6/1-8/2-18/1 -6/2-12/3-18/2

layer 54 25 9 1

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 4 4.40 1.44 4.42 4 4.19 4 4.26 7 1.44 1.44 1.44 4.21 4.28

54 57 54 54

soá BTP ch/boä qty semi 16 18 ped 54 36 359 54 216 25 100 9 36 2 7
54 36

238.68 105.25 38.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

25

359

382.45

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON………………………….

MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

HEATHER GREY

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.16505 yd

816-2303 379 ch
359

1.06532

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc
size size -10/1-12/1-14/1-16/1 4/1-6/1-8/1-18/1 -6/1-8/2-18/1 -6/2-12/3-18/2

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay layer 54 25 9 1

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 25 25 6 36 25 9 2 36 8 43 25 18 3 43 54 57 54 10 12 14 54 54 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 4 4.40 1.44 4.42 4 4.19 4 4.26 7 1.44 1.44 1.44 4.21 4.28

qty semi 18 ped pcs/set

54 57 54 54

54 36 54 25 9 2 54 36

359 216 100 36 7 359

238.68 105.25 38.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

25

382.45

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 1

MAÕ HAØNG-Style:

816-2303 758
718 ch +50MAÃU

MAØU -Color:DÖÏNG tx 920

MAØU VAÛi-Fabric color: chacolate
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.10922 yd

0.09987

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2

côû voùc
size size 4/2-6/3-8/3-10/4-12/4-14/4-16/4-18/3 -8/2-10/2-12/3-14/2-16/2

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay layer 26 6

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 50 52 6 72 78 8 10 12 14 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 2.93 1.51 2.95 one 27 11 1.51

qty semi 18 ped pcs/set

86 108 114 108 108 72 78 104 104 104 104 78 12 12 18 12 12 116 8 78 6

718 702 66 768 50

76.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):
Löu yù(Note):

52 2

78 90 116 122 116 6 4 8 8 8 HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

76.70

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON…………………………. MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

chacolate

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

816-2303 61 ch meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay layer

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 6 8 10 12 14 16

cutting table 10 11 12

size

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 4.60 1.43 4.62 one 4.68 1.43 1.43 4.70

qty semi 18 ped pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): traûi maët uùp maët Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON………………………….

MAØU VAÛi-Fabric color: HEATHER GREY KEÁ HOAÏCH-Plan:

816-2303 379 ch
379

PO:07V05939
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.16613 yd

1.06631

m

meùt
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc

soá caét s/p SOÁ LÔÙP ch baøn tay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 27 27 6 38 27 9 2 38 8 45 27 18 3 45 57 60 57 10 12 14 57 57

size -10/1-12/1-14/1-16/1 4/1-6/1-8/1-18/1 -6/1-8/2-18/1 -6/2-12/3-18/2

layer 1 57 1 27 1 9 1 1 1

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 4 4.40 1.44 4.42 4 4.19 4 4.26 7 1.44 1.44 1.44 4.21 4.28

57 60 57 57

soá BTP ch/boä qty semi 16 18 ped 57 38 379 57 228 27 108 9 36 2 7
57 38

251.94 113.67 38.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

27

379

404.13

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON………………………….

MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

HEATHER GREY

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.16613 yd

816-2303 379 ch
379

1.06631

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2 3 4

côû voùc
size size -10/1-12/1-14/1-16/1 4/1-6/1-8/1-18/1 -6/1-8/2-18/1 -6/2-12/3-18/2

soá caét s/p SOÁ LÔÙP ch baøn tay layer 1 57 1 27 1 9 1 1

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 27 27 6 38 27 9 2 38 8 45 27 18 3 45 57 60 57 10 12 14 57 57 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 4 4.40 1.44 4.42 4 4.19 4 4.26 7 1.44 1.44 1.44 4.21 4.28

qty semi 18 ped pcs/set

57 60 57 57

57 38 57 27 9 2 57 38

379 228 108 36 7 379

251.94 113.67 38.52

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

27

404.13

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 3

Trang 4

MAÕ HAØNG-Style:

816-2303 758
758 ch +10MAÃU

MAØU -Color:DÖÏNG tx 920

MAØU VAÛi-Fabric color: chacolate
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.10922 yd

0.09987

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2

côû voùc
size size 4/2-6/3-8/3-10/4-12/4-14/4-16/4-18/3 -8/2-10/2-12/3-14/2-16/2

soá caét s/p SOÁ LÔÙP ch baøn tay layer 1 26 1 6

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 54 52 6 76 78 8 10 12 14 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 2.93 1.51 2.95 one 27 11 1.51

qty semi 18 ped pcs/set

90 114 120 114 114 76 78 104 104 104 104 78 12 12 18 12 12 116 2 78 2

758 702 66 768 10

76.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):
Löu yù(Note):

52 -2

78 90 116 122 116 2 2 2 2 HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

76.70

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON………………………….

MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

chacolate

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

816-2303 61 ch meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

soá caét s/p SOÁ LÔÙP ch baøn tay layer 1 1 1

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 6 8 10 12 14 16

cutting table 10 11 12

size

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 4.60 1.43 4.62 one 4.68 1.43 1.43 4.70

qty semi 18 ped pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): traûi maët uùp maët Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 5

Trang 6


								
To top