_2740A by buinguyenminhphuong

VIEWS: 21 PAGES: 10

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color:100% polyester #MTP703

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#2740A 3511 ch
3511 +9MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: #OAK

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31086 m

1.43358 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 756 100 100 100 100 54 196 96 12 40 649 100 100 100 100 54 196 42 905 200 200 200 200 108 44 616 100 100 100 100 54 98 64 2 46 585 100 100 100 100 54 98 32 2 48

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9

size -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/2-40/2-44/1-46/1 -38/3-44/2-46/1 -38/2 -44/2-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 7.88 1.44 7.91 6

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 3511 600 600 600 600 324 588 192 12 4
791.00 791.00 791.00 791.00 427.14 771.26 251.84

100 100 100 54 98 32 6 1

6 7.88 6 7.88 6 7.88 6 7.88 6 7.84 6 7.84 2 4

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

7.91 7.91 7.91 7.91 7.87 7.87

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 758 650 908 618 586 3520 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 1 3 2 1 9 Löu yù(Note): SIZE 38=SIZE 4,SIZE 40=SIZE 6,SIZE 42=8,SIZE 44=10,SIZE 46=12 MAÕ HAØNG-Style:

4614.24

MAØU -Color:Loùt 100%poly embossed#15790VAÛi-Fabric color: #OAK MAØU
ñm bình quaân:

0.23398 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.25588 yd

#2740A 3511 ch
3511 +17MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 756 200 200 54 200 102 40 649 200 200 54 200 42 44 46 585 200 200 54 100 34 48

cutting table 1 2 3 4 5

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2 -38/6-44/4-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 2.79 1.47 2.81 12

100 27 50 17

12 2.79 12 2.79 12 2.78 12 2.78

1.47 1.47 1.47 1.47

2.81 2.81 2.80 2.80

905 616 400 200 400 200 108 54 100 68

3511 1200 1200 324 600 204 3528 17

281.00 281.00 75.87 140.00 47.60 825.47

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

756 654 908 622 588 5 3 6 3 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color: Döïng #AP129

MAØU VAÛi-Fabric color: #CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.14910 yd

#2740A 3511 ch
3511 +17MAÃU

0.13634 m

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 756 200 200 54 200 102 40 649 200 200 54 200 42 44 46 585 200 200 54 100 34 48

cutting table 1 2 3 4 5

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2 -38/6-44/4-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 100 12 1.62 1.00 1.64

100 27 50 17

12 1.62 12 1.62 12 1.60 12 1.61

1.00 1.00 1.00 1.00

1.64 1.64 1.62 1.63

905 616 400 200 400 200 108 54 100 68

3511 1200 1200 324 600 204 3528 17

164.00 164.00 44.28 81.00 27.71 480.99

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

756 654 908 622 588 5 3 6 3

Trang 1

Trang 2

Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color:100% polyester #MTP703

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#2740A 3511 ch
3251 +15MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: #OAK

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31119 m

1.43393 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 700 100 100 100 100 20 182 93 6 2 40 601 100 100 100 100 20 182 42 838 200 200 200 200 40 44 570 100 100 100 100 20 91 62 46 542 100 100 100 100 20 91 31 4 48

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9

size -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/2-40/2-44/1-46/1 -38/3-44/2-46/1 -38/2 -38/1-40/1-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 7.88 1.44 7.91 6

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 3251 600 600 600 600 120 546 186 6 8
791.00 791.00 791.00 791.00 158.20 716.17 243.97

100 100 100 20 91 31 3 2

6 7.88 6 7.88 6 7.88 6 7.88 6 7.84 6 7.84 2 4

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

7.91 7.91 7.91 7.91 7.87 7.87

2

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 703 604 840 573 546 3266 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 3 2 3 4 15 Löu yù(Note): SIZE 38=SIZE 4,SIZE 40=SIZE 6,SIZE 42=8,SIZE 44=10,SIZE 46=12 MAÕ HAØNG-Style:

4282.34

MAØU -Color:Loùt 100%poly embossed#15790VAÛi-Fabric color: #OAK MAØU
ñm bình quaân:

0.23397 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.25588 yd

#2740A 3511 ch
3251 +25MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 700 200 220 188 96 40 42 44 46 48

cutting table 1 2 3 4 5

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2 -38/6-44/4-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 2.79 1.47 2.81 12

110 47 16

12 2.79 12 2.78 12 2.78

1.47 1.47 1.47 1.47

2.81 2.80 2.80

601 838 570 542 200 400 200 200 220 440 220 220 188 94 94 64 32

3251 1200 1320 564 192

281.00 309.10 131.60 44.80

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

704 608 840 578 546 4 7 2 8 4 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

3276 25

766.50

MAØU -Color: Döïng #AP129

MAØU VAÛi-Fabric color: #CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.14909 yd

#2740A 3511 ch
3251 +25MAÃU

0.13633 m

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 700 200 220 188 96 40 42 44 46 48

cutting table 1 2 3 4

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2 -38/6-44/4-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 100 12 1.62 1.00 1.64

110 47 16

12 1.62 12 1.60 12 1.61

1.00 1.00 1.00

1.64 1.62 1.63

601 838 570 542 200 400 200 200 220 440 220 220 188 94 94 64 32

3251 1200 1320 564 192 3276 25

164.00 180.40 76.14 26.08 446.62

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

704 608 840 578 546 4 7 2 8 4

Trang 5

Trang 6

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color:100% polyester #MTP703

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#2740A 3511 ch
2994 +20MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: #OAK

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31072 m

1.43342 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 645 100 100 100 88 168 84 6 2 40 553 100 100 100 88 168 42 772 200 200 200 176 44 525 100 100 100 88 84 56 46 499 100 100 100 88 84 28 4 48

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8

size -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/1-40/1-42/2-44/1-46/1 -38/2-40/2-44/1-46/1 -38/3-44/2-46/1 -38/2 -38/1-40/1-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 7.88 1.44 7.91 6

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 2994 600 600 600 528 504 168 6 8
791.00 791.00 791.00 696.08 661.08 220.36

100 100 88 84 28 3 2

6 7.88 6 7.88 6 7.88 6 7.84 6 7.84 2 4

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

7.91 7.91 7.91 7.87 7.87

2

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 648 558 776 528 504 3014 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 5 4 3 5 20 Löu yù(Note): SIZE 38=SIZE 4,SIZE 40=SIZE 6,SIZE 42=8,SIZE 44=10,SIZE 46=12 MAÕ HAØNG-Style:

3950.52

MAØU -Color:Loùt 100%poly embossed#15790VAÛi-Fabric color: #OAK MAØU
ñm bình quaân:

0.23398 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.25588 yd

#2740A 3511 ch
2994 +18MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 645 200 188 168 90 40 42 44 46 48

cutting table 1 2 3 4 5

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2 -38/6-44/4-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 100 set 2.79 1.47 2.81 12

94 42 15

12 2.79 12 2.78 12 2.78

1.47 1.47 1.47 1.47

2.81 2.80 2.80

553 772 525 499 200 400 200 200 188 376 188 188 168 84 84 60 30

2994 1200 1128 504 180

281.00 264.14 117.60 42.00

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

646 556 776 532 502 1 3 4 7 3 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

3012 18

704.74

MAØU -Color: Döïng #AP129

MAØU VAÛi-Fabric color: #CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.14912 yd

#2740A 3511 ch
2994 +102MAÃU

0.13636 m

meùt soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
36 38 645 200 220 192 40 42 44 46 48

cutting table 1 2 3

size -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/2-40/2-42/4-44/2-46/2 -38/4-40/4-44/2-46/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 100 12 1.62 1.00 1.64

110 48

12 1.62 12 1.60

1.00 1.00

1.64 1.62

553 772 525 499 200 400 200 200 220 440 220 220 192 96 96

2994 1200 1320 576 3096 102
Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

164.00 180.40 77.76 422.16

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 612 612 840 516 516 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -33 59 68 -9 17 Löu yù(Note): ha co du cho thieu

Trang 9

Trang 10


								
To top