039 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 7 PAGES: 20

									COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.51981 XXL 119

MAØU VAÛI: 401 Blueffo MAÕ HAØNG: ##### PO :4500652470 buy 02
ñm bình quaân:

2278 ch
2278 +1MAÃU

1.38971

m XL 449

meùt

baøn 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

côû voùc
S/4 -M/4 -M/4 -M/4 -L/4 -L/4 -L/4 -XL/4 -XL/4 -XXL/4 S/2-XL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.21 5.53 5.53 5.53 5.91 5.91 5.91 6.36 6.36 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.24 5.56 5.56 5.56 5.94 5.94 5.94 6.39 6.39

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 118 680 912 116 320 320 40 320 320 272

29 80 80 10 80 80 68 80 32 30 c.tay 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

320 128 120 2 680 912 1 449 120 1

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2278 116 151.96 320 444.80 320 444.80 40 55.60 320 475.20 320 475.20 272 403.92 320 511.20 128 204.48 120 3 2279 1
3167.16

Toång coäng thöïc caét: 118 ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 1

Trang 2

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.61402 XXL 84

MAØU VAÛI: 401 Blueffo MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

1001 ch
1001

1.47586

m XL 203

meùt

baøn 6 7 8 9 10 11

côû voùc
S/4 -M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 S/2-XL/3

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.21 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.24 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 82 280 352 80 280 352

20 70 88 50 21 c.tay 1

4 4 4 4 4 5

200 84 2 82 280 352 3 203 84

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1001 80 104.80 280 389.20 352 522.72 200 319.50 84 141.12 5 1001
1477.34

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 3

Trang 4

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.65921 XXL 128

MAØU VAÛI: 400 Blueffo MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

1044 ch
1044

1.51718

m XL 362

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6

côû voùc
S/4 -M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 S/3-M/1-L/2-XL/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.21 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.24 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 39 145 370 36 144 368

9 36 92 90 32 c.tay 1

4 4 4 4 4 8

360 128 3 39 1 145 2 370 2 362 128

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1044 36 47.16 144 200.16 368 546.48 360 575.10 128 215.04 8 1044
1583.94

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 5

Trang 6

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.67179 XXL 140

MAØU VAÛI: 060Anthra MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

978 ch
978

1.52868

m XL 350

meùt

baøn 5 6 7 8 9

côû voùc
-M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 -M/1-L/1-XL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 158 330 156 328

39 82 87 35 c.tay 2

4 4 4 4 3

348 140 2 158 2 330 2 350 140

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 978 156 216.84 328 487.08 348 555.93 140 235.20 6 978
1495.05

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 7

Trang 8

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.55272 XXL 39

MAØU VAÛI: 060Anthra MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

156 ch
156

1.41981 M 39 36

m L 39 36 36 3 3 39 3 39 XL 39

meùt

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
-M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 -M/1-L/1-XL/1-XXL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

9 9 9 9 3

4 4 4 4 4

36 3 39

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 156 36 50.04 36 53.46 36 57.51 36 60.48 12 156
221.49

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

39

Trang 9

Trang 10

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.64766 XXL 71

MAØU VAÛI: 022 FLTPWT MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

657 ch
657

1.50662

m XL 197

meùt

baøn 5 6 7 8 9

côû voùc
-M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 -M/1-XL/1-XXL/3

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 145 244 144 244

36 61 49 17 c.tay 1

4 4 4 4 5

196 1 145 244 1 197 68 3 71

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 657 144 200.16 244 362.34 196 313.11 68 114.24 5 657
989.85

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 11

Trang 12

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

TAÙC NGHIEÄP
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly soá caét SOÁ baøntay LÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tæ leä sô ñoà
S M 39 L 39 XL 39 XXL 39

MAØU VAÛI: 060 ANTHRAMAÕ HAØN PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân: s/p ch boä 5.21 5.53 5.53 5.53 5.53 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 6.36 6.36 6.36 6.69 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 daøi roäng daøi 1 M m lôùp vaûi S M 5.24 5.56 5.56 5.56 5.56 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.39 6.39 6.39 6.72

#DIV/0!

tæ

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

côû voùc

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 13

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! XL 39 XXL 39

MAÕ HAØNG: #####

5344 ch
156

PO :450064899 buy 02
#DIV/0! M 39 m L 39

meùt

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 156

-39

-39

-39

-39

-156

Trang 14

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.68246 XXL 107

MAØU VAÛI: 022 FLTPWT MAÕ HAØNG: ##### PO :450064899 buy 02
ñm bình quaân:

336 ch
366

1.53844 M 39 36

m L 62 60 156 3 2 62 2 158 XL 158

meùt

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
-M/4 -L/4 -XL/4 -XXL/4 -M/3-L/2-XL/2-XXL/3

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.53 5.91 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.56 5.94 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà

C.tay

9 15 39 26 1

4 4 4 4 10

104 3 107

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 366 36 50.04 60 89.10 156 249.21 104 174.72 10 366
563.07

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

39

Trang 15

Trang 16

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.61693

MAØU VAÛI: 010 BLACK MAÕ HAØNG: ##### PO :4500633586
ñm bình quaân:

5344 ch
5344 +12MAÃU

1.47852

m

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

côû voùc
S/4 -M/4 -M/4 -M/4 -M/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -XL/4 -XL/4 -XL/4 -XXL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.21 5.53 5.53 5.53 5.53 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 6.36 6.36 6.36 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.24 5.56 5.56 5.56 5.56 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.39 6.39 6.39 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL XXL 392 1573 1989 1055 335 396 400 400 400 376 400 400 400 400 392 400 400 256 336 1056 1 336 1

99 100 100 100 94 100 100 100 100 98 100 100 64 84

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 5344 396 518.76 400 556.00 400 556.00 400 556.00 376 522.64 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 392 582.12 400 639.00 400 639.00 256 408.96 336 564.48 5356 12
7918.96

Toång coäng thöïc caét: 396 1576 1992 ñaõ caét maãu: 4 3 3 Löu yù:

Trang 17

Trang 18

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

########################

TAÙC NGHIEÄP CAÉT :
KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 1 IM# 310883 -100PCT Poly

NIKE
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.61452

MAØU VAÛI: 010 BLACK MAÕ HAØNG: ##### PO :4500633586
ñm bình quaân:

8636 ch
8636 +16MAÃU

1.47632

m

meùt

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

côû voùc
S/4 S/4 -M/4 -M/4 -M/4 -M/4 -M/4 -M/4 -M/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -L/4 -XL/4 -XL/4 -XL/4 -XL/4 -XXL/4 -XXL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 M 5.21 5.21 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 6.36 6.36 6.36 6.36 6.69 6.69 m lôùp vaûi S M 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 5.24 5.24 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.39 6.39 6.39 6.39 6.72 6.72

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL XXL 681 2509 3360 1510 576 400 284 400 400 400 400 400 400 112 400 400 400 400 400 400 400 400 164 400 400 400 312 400 180 1512 2 580 4

100 71 100 100 100 100 100 100 28 100 100 100 100 100 100 100 100 41 100 100 100 78 100 45

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 8636 400 524.00 284 372.04 400 556.00 400 556.00 400 556.00 400 556.00 400 556.00 400 556.00 112 155.68 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 400 594.00 164 243.54 400 639.00 400 639.00 400 639.00 312 498.42 400 672.00 180 302.40 8652 12773.08 16

Toång coäng thöïc caét: 684 2512 3364 ñaõ caét maãu: 3 3 4 Löu yù:

Trang 19

Trang 20


								
To top