Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

M501198 _QUAN_ by buinguyenminhphuong

VIEWS: 26 PAGES: 20

									COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose ÑÔÏT 2 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520715

4302 ch
4302

1.17500 10 717 70 70 70 29 60 60 60 60 60 60 60 58

m 12 956

1.28500

yd

meùt soá BTP ch/boä 4302 350 350 350 145 300 300 300 300 300 300 300 290 180 180 180 177 4302
T/HAO meùt 415.10 415.10 415.10 171.97 343.80 343.80 343.80 343.80 343.80 343.80 343.80 332.34 225.60 225.60 225.60 221.84 5054.85

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
239 70 70 70 29 14 16 18 20 956 717 478 239 70 70 70 70 70 70 70 70 70 29 29 29 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 58 58 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 956 717 478 239

70 70 70 29 60 60 60 60 60 60 60 58 60 60 60 59

5 5.90 1.44 5.93 5 5.90 1.44 5.93 5 5.90 1.44 5.93 5 5.90 1.44 5.93 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76

120 120 120 120 120 120 120 116

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

239

717

956

ngöôøi laäp
MAØU LOÙT 100% Polyester
ñm bình quaân:

thuû tröôûng ñôn vò
MAÕ HAØNG: T520715 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

MAØU VAÛI: black

4302 ch
4302 +18MAÃU

0.06528 10 239 717 240 720 720 3

m

0.07139

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 960 960 720 480 240 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2 120 36 2.33 1.48 2.35

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 4302 4320 282.00 4320 18
282.00

Toång coäng thöïc caét: 240 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU Döïng :NW 3017 SOÏCMAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520715

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

4302 ch
4302 +18MAÃU

ñm bình quaân:

0.17889 10 239 717 100 300 140 420 240 1 720 3

m

0.19564

yd

baøn 2 3

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 400 400 300 200 100 560 560 420 280 140 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1 100 18 3.20 0.90 3.22 8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1 140 18 3.20 0.90 3.22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 4302 1800 322.00 2520 450.80
772.80

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI DÖÏNG CM 4013 MAØU VAÛI: chacoal KHOÂNG SOÏC

MAÕ HAØNG: T520715

4320 18 KEÁ HOAÏCH: 4302 ch
THÖÏC CAÉT:

4302 +18MAÃU

ñm bình quaân:

0.09083

m

0.09934

yd

meùt

Trang 1

baøn 19

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 239 717 240 720 720 3 12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 960 960 720 480 240 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2 120 36 3.25 0.90 3.27

soá BTP ch/boä 4302 4320 4320 18

T/HAO meùt 392.40 392.40

Toång coäng thöïc caét: 240 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò

Trang 2

Trang 3

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose ÑÔÏT 2 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520716

2160 ch
2160

1.22833 10 120 360 60 60 60 60 60 60 60 60

m 12 480

1.34332 14 16 18 480 360 240 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 480 360 240

yd 20 120 60 60

meùt soá BTP ch/boä 2160 300 300 300 300 300 300 180 180 2160 2160 ch
2160 T/HAO meùt 371.40 371.40 360.00 360.00 360.00 360.00 235.20 235.20 2653.20

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

60 60 60 60 60 60 60 60

5 6.16 1.44 6.19 5 6.16 1.44 6.19 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 3 3.90 1.44 3.92 3 3.90 1.44 3.92

120 120 120 120

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

120

360

480

120 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 20 120 120

MAØULOÙT 100% Polyester

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520716 0.06528 m 0.07139

baøn 1 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 120 360 120 360 12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

60

36 2.33 1.48 2.35

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 141.00

Toång coäng thöïc caét: 120 ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

360

480

480

360 240

120

2160

141.00

thuû tröôûng ñôn vò

MAØUDöïng :NW 3017 soïc

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520716

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

2160 ch
2160

ñm bình quaân:

0.17889 10 120 360 120 360 120 360

m

0.19564

yd 20 120 120 120

baøn 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

120

18 3.20 0.90 3.22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 386.40 2160 2160 ch
2160 386.40

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520716

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

VAÛI DÖÏNG CM 4013 khoâng soïc
ñm bình quaân:

0.09083 10 120 360 120 360 360

m

0.09934

yd 20 120 120 120

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

60

36 3.25 0.90 3.27

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 196.20 2160
196.20

Toång coäng thöïc caét: 120 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI DÖÏNG CM 4013 khoâng soïc white MAØU VAÛI:

MAÕ HAØNG: T520716

KEÁ HOAÏCH:

1026 ch

Trang 4

THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

#DIV/0! 10

m 12 14

#DIV/0! 16 18

yd 20

baøn 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m 3.53 0.90 3.55

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù: ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520716 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

MAØUVAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

4308 ch

#DIV/0! 10

m 12 14

#DIV/0! 16 18

yd 20

baøn 1 2 3

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m 0.89 0.89 0.89

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 5

Trang 6

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520716

2160
2160

1.22829 10 120 360 60 60 61 61 60 60 60 61

m 12 480

1.34327 14 16 18 480 360 240 60 60 61 61 60 60 60 60 60 60 61 61 60 60 60 60 60 60 482 2 361 241 1 1

yd 20 120 60 61

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

60 61 60 60 60 61 60 60

5 6.16 1.44 6.19 5 6.16 1.44 6.19 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 3 3.90 1.44 3.92 3 3.90 1.44 3.92

120 120 120 122

soá BTP ch/boä 2160 300 305 300 300 300 305 180 180 2170 10

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

121 1

362 2

482 2

121 1

MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520716 1.22838 10 57 171 58 58 60 54 m 12 228 1.34337 14 16 18 228 171 114 58 58 120 60 60 108 54 54 57 57 57 228 229 1 171 115 1 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

1026
1026

baøn 9 10 11 12

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 57 58

58 60 54 57

5 6.16 1.44 6.19 5 5.97 1.44 6.00 5 5.97 1.44 6.00 3 3.90 1.44 3.92

soá BTP ch/boä 1026 290 300 270 171 1031 5 2160
2160

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

58 1

172 1

58 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 20 120 122

MAØULOÙT 100% Polyester

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520716 0.07000 m 0.07655

baøn 1 2

côû voùc
8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

Caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 120 360 122 366 12 14 16 18 480 480 360 240 488 488 366 244

61

36 2.50 1.48 2.52

soá BTP ch/boä 2160 2196

Toång coäng thöïc caét: 122 ñaõ caét maãu: 2 Löu yù:
ngöôøi laäp

366 6

488 8

488 8

366 244 6 4

122 2

2196 36

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520716 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØULOÙT 60% Polyester

MAØU VAÛI: pasta

1026
1026

ñm bình quaân:

0.07000 10 57 171 58 174

m

0.07655

yd 20 57 58

baøn 3

côû voùc
8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 228 228 171 114 232 232 174 116

29

36 2.50 1.48 2.52

soá BTP ch/boä 1026 1044

Trang 7

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

58 1

174 3

232 4

232 4

174 116 3 2

58 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 20 57 58 58 1

1044 18 1026
1026

MAØUDöïng :NW 3017 soïc

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520716 0.20222 m 0.22115

baøn 1

côû voùc
8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

Caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 57 171 58 174 58 1 174 3 12 14 16 18 228 228 171 114 232 232 174 116 232 4 232 4 174 116 3 2

58

18 3.62 0.89 3.64

soá BTP ch/boä 1026 1044 1044 18

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUDöïng :NW 3017 soïc

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520716

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

2160
2160

ñm bình quaân:

m 10 120 360 121 363 121 1 363 3 12 14 16 18 480 480 360 240 484 484 363 242 484 4 484 4 363 242 3 2

yd

baøn 2

côû voùc
8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m 1.44

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 120 121 121 1 thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520716

121

18

soá BTP ch/boä 2160 2178 2178 18

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

ngöôøi laäp

MAØUVAÛI DÖÏNG CM 4013 khoângMAØU VAÛI: chacoal soïc

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

2160
2160

ñm bình quaân:

0.09861 10 120 360 122 366 366 6

m

0.10784

yd 20 120 122 122 2 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 1

côû voùc
8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 488 488 366 244 488 8 488 8 366 244 6 4

61

36 3.53 0.90 3.55

soá BTP ch/boä 2160 2196 2196 36 1026
1026

Toång coäng thöïc caét: 122 ñaõ caét maãu: 2 Löu yù:

MAØUVAÛI DÖÏNG CM 4013 khoângMAØU VAÛI: white soïc

MAÕ HAØNG: T520716

ñm bình quaân:

0.09861 10 57 171 58 174 58 1 174 3

m

0.10784

yd 20 57 58 58 1

baøn 2

côû voùc
8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 228 228 171 114 232 232 174 116 232 4 232 4 174 116 3 2

29

36 3.53 0.90 3.55

soá BTP ch/boä 1026 1044 1044 18

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù: ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520716 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØUVAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

4308

ñm bình quaân:

#DIV/0! 10

m 12 14

#DIV/0! 16 18

yd 20

baøn 1

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m 0.89

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP ch/boä

Trang 8

2 3

0.89 0.89

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 9

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +10MAÃU

meùt
T/HAO meùt 371.40 377.59 360.00 360.00 360.00 366.00 235.20 235.20 2665.39

ch +5MAÃU

meùt
T/HAO meùt 359.02 360.00 324.00 223.44 1266.46

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 153.72

153.72

ch +18MAÃU

meùt
T/HAO meùt 73.08

Trang 10

73.08

ch +18MAÃU

meùt
T/HAO meùt 211.12 211.12

ch +18MAÃU

meùt
T/HAO meùt

ch +36MAÃU

meùt
T/HAO meùt 216.55 216.55

ch +18MAÃU

meùt
T/HAO meùt 102.95 102.95

ch

meùt
T/HAO meùt

Trang 11

Trang 12

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520715

4302 ch
4302 +10MAÃU

1.17053 10 717 70 70 70 30 60 60 60 60 60 60 60 59

m 12 956

1.28010

yd

meùt soá BTP ch/boä 4302 350 350 350 150 300 300 300 300 300 300 300 295 180 180 180 177
T/HAO meùt 417.90 417.90 417.90 179.10 329.40 329.40 343.80 343.80 343.80 343.80 343.80 338.07 225.60 225.60 225.60 221.84 5047.31

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
239 70 70 70 30 14 16 18 20 956 717 478 239 70 70 70 70 70 70 70 70 70 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 958 2 718 479 1 1 240 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 70 70 30 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 59

5 5.94 1.44 5.97 5 5.94 1.44 5.97 5 5.94 1.44 5.97 5 5.94 1.44 5.97 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76

120 120 120 120 120 120 120 118

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

240 1

719 2

958 2

MAØU VAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520715 1.17268 10 113 338 55 55 58 58 70 70 70 15 m 12 453 1.28245 yd

4312 10 KEÁ HOAÏCH: 2034 ch
THÖÏC CAÉT:

2034 +3MAÃU

baøn 17 18 19 20 21 22 23 24 25

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1 -10/1-12/5-14/2

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
14 16 18 20 453 338 226 113 55 55 55 58 58 58 70 70 70 70 70 70 15 15 60 60 60 53 53 53 2 453 338 226 113

1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 58 70 70 70 15 60 53 1

5 5.94 1.44 5.97 5 5.94 1.44 5.97 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 5 5.70 1.44 5.73 3 3.74 1.44 3.76 3 3.74 1.44 3.76 8

140 140 140 30

1 339 1

5 455 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2034 275 328.35 290 346.26 350 401.10 350 401.10 350 401.10 75 85.95 180 225.60 159 199.28 8 2037 3
2388.74

Toång coäng thöïc caét: 113 ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520715 0.07000 m 0.07655 yd KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU LOÙT 100% Polyester

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

4302 ch
4302 +18MAÃU

baøn 1

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 239 717 240 720 720 3 12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 960 960 720 480 240 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

1 120

36 2.50 1.48 2.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 4302 4320 302.40 4320 18 2034 ch
302.40

Toång coäng thöïc caét: 240 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU LOÙT

MAØU VAÛI: pasta

MAÕ HAØNG: T520715

KEÁ HOAÏCH:

Trang 13

100% Polyester
ñm bình quaân:

THÖÏC CAÉT: 0.07000 10 113 338 114 342 114 1 342 4 m 0.07655 yd

2034 +18MAÃU

baøn 10

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 453 453 338 226 113 456 456 342 228 114 456 3 456 3 342 228 4 2 114 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

1 1

57

36 2.50 1.48 2.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2034 2052 143.64 2052 18 2034 ch
2034 +18MAÃU 143.64

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU Döïng :NW 3017

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520715 0.18000 m

KEÁ HOAÏCH:

THÖÏC CAÉT: 0.19685 yd

baøn 1

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 113 338 114 342 342 4 12 14 16 18 20 453 453 338 226 113 456 456 342 228 114 456 3 456 3 342 228 4 2 114 1

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

1 114

18 3.22 0.90 3.24

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2034 2052 369.36 2052 18
369.36

Toång coäng thöïc caét: 114 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520715 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU Döïng :NW 3017

MAØU VAÛI: chacoal

4302 ch
4302 +18MAÃU

ñm bình quaân:

0.18000 10 239 717 100 300 140 420 240 1 720 3

m

0.19685

yd

baøn 2 3

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 400 400 300 200 100 560 560 420 280 140 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1 8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

1 100 1 140 1

18 3.22 0.90 3.24 18 3.22 1.44 3.24

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 4302 1800 324.00 2520 453.60
777.60

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI DÖÏNG CM 4013

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520715

4320 18 KEÁ HOAÏCH: 4302 ch
THÖÏC CAÉT:

4302 +18MAÃU

ñm bình quaân:

0.09861 10 239 717 240 720 720 3

m

0.10784

yd

baøn 19

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 956 956 717 478 239 960 960 720 480 240 960 4 960 4 720 480 3 2 240 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

1 120 1

36 3.53 0.90 3.55

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 4302 4320 426.00 4320 18 2034 ch
2034 +18MAÃU 426.00

Toång coäng thöïc caét: 240 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG CM 4013

MAØU VAÛI: white

MAÕ HAØNG: T520715

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

ñm bình quaân:

0.09861 10 113 338 114 342 342 4

m

0.10784

yd

baøn 1

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 20 453 453 338 226 113 456 456 342 228 114 456 3 456 3 342 228 4 2 114 1

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

1 1

57

36 3.53 0.90 3.55

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2034 2052 202.35 2052 18
202.35

Toång coäng thöïc caét: 114 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò

Trang 14

Trang 15

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose ÑÔÏT 2 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520714

2160 ch
2160

1.12556 10 120 360 60 60 60 60 60 60 60 60

m 12 480

1.23092 14 16 18 480 360 240 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 480 360 240

yd 20 120 60 60

meùt soá BTP ch/boä 2160 300 300 300 300 300 300 180 180 2160 2160 ch
2160 T/HAO meùt 340.80 340.80 329.40 329.40 329.40 329.40 216.00 216.00 2431.20

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

60 60 60 60 60 60 60 60

5 5.65 1.44 5.68 5 5.65 1.44 5.68 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 3 3.58 1.44 3.60 3 3.58 1.44 3.60

120 120 120 120

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

120

360

480

120 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 20 120 120 120

MAØULOÙT 100% Polyester

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520714 0.06528 m 0.07139

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 120 360 120 360 360 12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

60

36 2.33 1.48 2.35

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 141.00 2160
141.00

Toång coäng thöïc caét: 120 ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520714 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØUDöïng :NW 3017 SOÏC

MAØU VAÛI: chacoal

2160 ch
2160

ñm bình quaân:

0.17889 10 120 360 120 360 120 360

m

0.19564

yd 20 120 120 120

baøn 14

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

120

18 3.20 0.90 3.22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 386.40 2160 2160 ch
2160 386.40

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520714

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

VAÛI DÖÏNG CM 4013 KHOÂNG SOÏC
ñm bình quaân:

0.09083 10 120 360 120 360 360

m

0.09934

yd 20 120 120 120

baøn 19

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

60

36 3.25 0.90 3.27

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 196.20 2160
196.20

Toång coäng thöïc caét: 120 ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 16

Trang 17

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose
ñm bình quaân:

ÑOÂNG BAÉC
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: T520714

2160 ch
2160 +10MAÃU

1.12775 10 120 360 61 61 60 60 60 60 60 61

m 12 480

1.23332 14 16 18 480 360 240 61 61 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 60 60 60 60 60 60 482 2 361 241 1 1

yd 20 120 61 60

meùt soá BTP ch/boä 2160 305 300 300 300 300 305 180 180
T/HAO meùt 348.92 343.20 329.40 329.40 329.40 334.89 216.00 216.00 2447.21

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -14/1-16/1-18/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

61 60 60 60 60 61 60 60

5 5.69 1.44 5.72 5 5.69 1.44 5.72 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 3 3.58 1.44 3.60 3 3.58 1.44 3.60

120 120 120 122

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

121 1

362 2

482 2

121 1

MAØUVAÛI CHÍNH 60% Polyester 35% Viscose

MAØU VAÛI: STONE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520714 1.09374 10 52 153 58 58 43 52 m 12 203 1.19613 14 16 18 203 153 102 58 58 86 43 43 104 52 52 44 44 44 14 14 yd

2170 10 KEÁ HOAÏCH: 916 ch
THÖÏC CAÉT:

916 +9MAÃU

baøn 9 10 11 12 13

côû voùc
8/1-10/1-14/1-18/1-20/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -10/1-12/2-14/1-16/1 -14/1-16/1-18/1 -12/1-16/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 50 58

58 43 52 44 14

5 5.69 1.44 5.72 5 5.46 1.44 5.49 5 5.46 1.44 5.49 3 3.58 1.44 3.60 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 916 290 331.76 215 236.07 260 285.48 132 158.40 28 925 9 2160 ch
2160 +36MAÃU 1011.71

Toång coäng thöïc caét: 58 153 204 197 153 102 ñaõ caét maãu: 6 1 -6 Löu yù:haï size 20 cho size 14= 7ch

58 8 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 20 120 122 122 2

MAØULOÙT 100% Polyester

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520714 0.07000 m 0.07655

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 120 360 122 366 366 6 12 14 16 18 480 480 360 240 488 488 366 244 488 8 488 8 366 244 6 4

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

61

36 2.50 1.48 2.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2196 153.72 2196 36
153.72

Toång coäng thöïc caét: 122 ñaõ caét maãu: 2 Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520714 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØULOÙT 60% Polyester

MAØU VAÛI: pasta

916 ch
916 +20MAÃU

ñm bình quaân:

0.07000 10 52 153 52 156 52 156 3

m

0.07655

yd 20 50 52 52 2

baøn 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 203 203 153 102 208 208 156 104 208 5 208 5 156 104 3 2

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

26

36 2.50 1.48 2.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 916 936 65.52 936 20
65.52

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 18

MAØUDöïng :NW 3017 soïc

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: T520714 0.18000 m

KEÁ HOAÏCH:

916 ch
916 +2MAÃU

THÖÏC CAÉT: 0.19685 yd

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 52 153 51 153 12 14 16 18 203 203 153 102 204 204 153 102 153 102 20 50 51 51 1

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

51

18 3.22 0.90 3.24

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 916 918 165.24 918 2 2160 ch
2160 165.24

Toång coäng thöïc caét: 51 153 204 204 ñaõ caét maãu: -1 1 1 Löu yù:haï côõ cö cho thieáu

MAØUDöïng :NW 3017 soïc

MAØU VAÛI: chacoal

MAÕ HAØNG: T520714

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

ñm bình quaân:

0.18000 10 120 360 120 360 120 360

m

0.19685

yd 20 120 120 120

baøn 14

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/1-10/3-12/4-14/4-16/3-18/2-20/1

120

18 3.22 0.90 3.24

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 388.80 2160
388.80

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520714 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØUVAÛI DÖÏNG CM 4013 khoâng soïc chacoal MAØU VAÛI:

2160 ch
2160

ñm bình quaân:

0.09861 10 120 360 120 360 360

m

0.10784

yd 20 120 120 120

baøn 1

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 480 480 360 240 480 480 360 240 480 480 360 240

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

60

36 3.53 0.90 3.55

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2160 2160 213.00 2160
213.00

Toång coäng thöïc caét: 120 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØUVAÛI DÖÏNG CM 4013

MAØU VAÛI: white

MAÕ HAØNG: T520714

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

916 ch
916 +20MAÃU

ñm bình quaân:

0.09861 10 52 153 52 156 52 156 3

m

0.10784

yd 20 50 52 52 2

baøn 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 16 18 203 203 153 102 208 208 156 104 208 5 208 5 156 104 3 2

8/2-10/6-12/8-14/8-16/6-18/4-20/2

26

36 3.53 0.90 3.55

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 916 936 92.30 936 20
92.30

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: T520714 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØUVAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

4308 ch

ñm bình quaân:

#DIV/0! 10

m 12 14

#DIV/0! 16 18

yd 20

baøn 1 2 3

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 8 m 0.89 0.89 0.89

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 19

Trang 20


								
To top