Docstoc

_2179

Document Sample
_2179 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 2004 ch
2004 +5MAÃU

1.63479

m

1.78783

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 2004 240 240 188 180 93 200 200 212 240 96 120
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 305.03 310.80 160.58 324.50 324.50 343.97 373.80 149.52 212.80

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 119

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

layer 60 60 47 60 31 50 50 53 60 24 40

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt 272 pcs length M h of 167 334 611 501 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 3 5.29 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 5.32

60 47

180 141 180 93 200 200 212 240 96 120

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

167

336 2

612 1

501

273 1

120 1

2009 3284.30 5

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16586 yd

#2179 2004 ch
2004 +6MAÃU

0.15166

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22W 24W 272 280 500 610 330 170 280 8 120 1 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: 119 120

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 12 28 50 61 33 17

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs length M h of 167 334 611 501 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

2004 120 280 500 610 330 170

19.44 44.52 77.00 90.89 48.51 24.48

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 170 330 610 500 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 -4 -1 -1 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

2010 304.84 6
Year

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27481 yd

#2179 2004 ch
2004 +1MAÃU

0.25128

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Trang 1

Trang 2

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 12 28 50 61 30 15

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs h of length M 167 334 611 501 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

22W 24W 272 280 119 120

qty semi consume ped M pcs/set

500 610 330 165 280 8 120 1

2004 120 33.48 280 75.60 500 129.00 610 151.89 330 77.40 165 36.45 2005 503.82 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 165 330 610 500 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -2 -4 -1 -1 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 2100 ch
2100 +2MAÃU

1.63473

m

1.78776

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 2100 240 240 220 180 117 216 220 200 240 112 117
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 356.95 310.80 202.02 350.46 356.95 324.50 373.80 174.44 207.48

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 116

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

layer 60 60 55 60 39 54 55 50 60 28 39

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt 298 pcs length M h of 175 350 636 525 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 3 5.29 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 5.32

60 55

180 165 180 117 216 220 200 240 112 117

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

175

352 2

636

525

297 -1

117 1

2102 3436.20 2

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16583 yd

#2179 2100 ch
2100 +10MAÃU

0.15164

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22W 24W 298 300 520 640 350 180 300 2 120 4 116 120

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 12 30 52 64 35 18

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs length M h of 175 350 636 525 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

2100 120 300 520 640 350 180

19.44 47.70 80.08 95.36 51.45 25.92

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 180 350 640 520 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 5 4 -5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

2110 319.95 10

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27467 yd

#2179 2100 ch
2100 +8MAÃU

0.25116

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Trang 5

+10MAÃU

Trang 6

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 12 30 52 64 32 16

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs h of length M 175 350 636 525 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

22W 24W 298 300 116 120

qty semi consume ped M pcs/set

520 640 352 176 300 2 120 4

2100 120 33.48 300 81.00 520 134.16 640 159.36 352 82.56 176 38.88 2108 529.44 8

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 176 352 640 520 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 2 4 -5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 5100 ch
5100 +4MAÃU

1.64032

m

1.79388

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 5100 280 280 280 280 280 300 180 180 180 168 260 260 260 260 260 280 240 240 240 132 180 84
T/HAO meùt consume M 454.30 454.30 454.30 454.30 454.30 486.75 310.80 310.80 310.80 290.08 421.85 421.85 421.85 421.85 421.85 454.30 373.80 373.80 373.80 205.59 319.20 181.72

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 262

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3 -24W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

layer 70 70 70 70 70 75 60 60 60 56 65 65 65 65 65 70 60 60 60 33 60 28

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 425 850 1581 1275 707 4 6.46 1.39 6.49 70 210 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 3 5.29 3 6.46 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.18 5.18 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 6.23 6.23 5.32 6.49

70 70 70 70 75

210 210 210 210 225 180 180 180 168 260 260 260 260 260 280 240 240 240 132 180 84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

425

852 1580 1275 2 -1

708 1

264 2

5104 8372.19 4

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16574 yd

#2179 5100 ch
5100 +20MAÃU

0.15155

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 262 270

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 27 70 128 159 85 43

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 425 850 1581 1275 707 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

700 1280 1590 850 430

5100 270 700 1280 1590 850 430

43.74 111.30 197.12 236.91 124.95 61.92

Trang 9

+20MAÃU

Trang 10

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 430 850 1590 1280 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 5 9 5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

700 -7

270 8

5120 775.94 20 #2179 4500 ch
4500 +2MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27456 yd

0.25106

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 24 63 113 138 68 34

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs h of length M 375 750 1379 1125 630 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

24W 241 240

630 1130 1380 748 374 630 240 -1

4500 240 630 1130 1380 748 374

66.96 170.10 291.54 343.62 175.44 82.62

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 374 748 1380 1130 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 -2 1 5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

4502 1130.28 2

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 11

Trang 12

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 4500 ch
4500 +2MAÃU

1.63426

m

1.78725

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 4500 240 240 240 240 240 300 180 180 180 90 240 240 240 240 240 180 240 240 240 32 180 60
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 486.75 310.80 310.80 310.80 155.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 292.05 373.80 373.80 373.80 49.84 319.20 106.40

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 241

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3 -24W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

layer 60 60 60 60 60 75 60 60 60 30 60 60 60 60 60 45 60 60 60 8 60 20

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 375 750 1379 1125 630 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 3 5.29 3 5.29 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.18 5.18 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 6.23 6.23 5.32 5.32

60 60 60 60 75

180 180 180 180 225 180 180 180 90 240 240 240 240 240 180 240 240 240 32 180 60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

375

752 1380 1125 2 1

630

240 -1

4502 7357.44 2

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16578 yd

#2179 4500 ch
4500 +10MAÃU

0.15159

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 241 240

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 24 63 113 138 75 38

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 375 750 1379 1125 630 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

630 1130 1380 750 380

4500 240 630 1130 1380 750 380

38.88 100.17 174.02 205.62 110.25 54.72

Trang 13

+10MAÃU

Trang 14

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

380 5

750 1380 1130 1 5

630

240 -1

4510 683.66 10 #2179 4500 ch
4500 +2MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27456 yd

0.25106

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 24 63 113 138 68 34

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs h of length M 375 750 1379 1125 630 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

24W 241 240

630 1130 1380 748 374 630 240 -1

4500 240 630 1130 1380 748 374

66.96 170.10 291.54 343.62 175.44 82.62

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 374 748 1380 1130 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 -2 1 5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

4502 1130.28 2

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 15

Trang 16

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 3504 ch
3504 +3MAÃU

1.63504

m

1.78810

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 3504 240 240 240 240 208 180 180 105 240 240 240 240 108 240 240 104 222
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 389.40 389.40 337.48 310.80 310.80 181.30 389.40 389.40 389.40 389.40 175.23 373.80 373.80 161.98 393.68

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 220

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

layer 60 60 60 60 52 60 60 35 60 60 60 60 27 60 60 26 74

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt 464 pcs length M h of 292 584 1068 876 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 4 6.20 3 5.29 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 6.49 6.49 5.18 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 6.23 5.32

60 60 60 52

180 180 180 156 180 180 105 240 240 240 240 108 240 240 104 222

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

292

584 1068

876

465 1

222 2

3507 5734.07 3

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16585 yd

#2179 3504 ch
3504 +6MAÃU

0.15165

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22W 24W 464 470 870 1080 580 290 470 6 220 220 220

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 22 47 87 108 58 29

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs length M h of 292 584 1068 876 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

3504 220 35.64 470 74.73 870 133.98 1080 160.92 580 85.26 290 41.76 3510 532.29 6 #2179

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 290 580 1080 870 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -2 -4 12 -6 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

MAÕ HAØNG-Style:

Trang 17

Trang 18

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27465 yd

3504

ch

3504 +16MAÃU

0.25114

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 22 47 87 108 53 27

boä m m m 14W 16W 18W 20W qly width lengt pcs h of length M 292 584 1068 876 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

22W 24W 464 470 220 220

870 1080 583 297 470 6 220

3504 220 470 870 1080 583 297

61.38 126.90 224.46 268.92 136.74 65.61

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 297 583 1080 870 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 5 -1 12 -6 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

3520 884.01 16

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 19

+16MAÃU

Trang 20

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.59653 m 1.74598 yd
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

AØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim

#2179 72 ch
72

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

1 2 3 4 5 6

14W/1-20W/3 -24W/3 -22W/3 -18W/4 -16W/4 -18W/1

layer 6 2 4 4 3 2

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt 6 12 18 18 12 6 pcs length M h of 4 6.46 1.39 6.49 6 18 3 5.29 3 5.15 4 6.46 4 6.20 1 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 5.32 5.18 6.49 6.23

6 12 16 12 2 6 12 18 18 12 6

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 72 24 38.94 6 10.64 12 20.72 16 25.96 12 18.69 2 72 114.95

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16650 yd

#2179 72 ch
72 +8MAÃU

0.15225

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 1 1 2 2 1 1

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt pcs length M h of 6 12 18 18 12 6 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

10 20 20 10 10 10 -2 10 4

72 10 10 20 20 10 10 80 8

1.62 1.59 3.08 2.98 1.47 1.44 12.18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 10 10 20 20 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 -2 2 2 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27527 yd

#2179 72 ch
72 +10MAÃU

0.25171

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table

size

layer

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt pcs h of length M 6 12 18 18 12 6 set one

72

Trang 21

Trang 22

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

1 1 2 2 1 1

10 2.77 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

2.79 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

10 10 20 20 11 11 10 -2 10 4

10 10 20 20 11 11 82 10

2.79 2.70 5.16 4.98 2.58 2.43 20.64

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 11 11 20 20 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 5 -1 2 2 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 23

Trang 24

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.64312 m 1.79694 yd
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

AØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim

#2179 168 ch
168 +5MAÃU

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

1 2 3 4 5

14W/1-20W/3 -24W/3 -22W/3 -18W/4 -16W/4

layer 14 5 10 11 7

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt 14 28 42 42 28 14 pcs length M h of 4 6.46 1.39 6.49 14 42 3 5.29 3 5.15 4 6.46 4 6.20 1.39 1.39 1.39 1.39 5.32 5.18 6.49 6.23

15 30 44 28 14 28 44 2 42 30 2 15 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 168 56 90.86 15 26.60 30 51.80 44 71.39 28 43.61 173 284.26 5 #2179 168 ch
168 +12MAÃU

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16659 yd

0.15233

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 2 3 4 4 3 2

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt pcs length M h of 14 28 42 42 28 14 set 1.60 1.49 1.62 one 10 20 10 1.57 10 1.52 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.59 1.54 1.49 1.47 1.44

30 40 40 30 20 30 2 20 6

168 20 30 40 40 30 20 180 12

3.24 4.77 6.16 5.96 4.41 2.88 27.42

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 20 30 40 40 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 6 2 -2 -2 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27736 yd

#2179 168 ch
168 +6MAÃU

0.25362

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1

size -24W/10

layer 2

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt pcs h of length M 14 28 42 42 28 14 set one 10 2.77 0.89 2.79 20

168 20

5.58

Trang 25

Trang 26

2 3 4 5 6

-22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

3 4 4 3 1

10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

30 40 40 33 11 30 2 20 6

30 40 40 33 11 174 6

8.10 10.32 9.96 7.74 2.43 44.13

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 11 33 40 40 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -3 5 -2 -2 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 27

Trang 28

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 9360 ch
9360 +9MAÃU

1.62552

m

1.77769

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 9360 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 96 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 72 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 168 240 240 240 240 240 240 240 192 120 120 72 9
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 155.76 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 124.32 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 272.58 373.80 373.80 373.80 373.80 373.80 373.80 373.80 299.04 183.00 183.00 109.80

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

layer 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 60 14W/1-20W/3 24 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 60 -22W/3 24 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 60 -18W/4 42 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 60 -16W/4 48 14W/2 60 14W/2 60 14W/2 36 14W/1-16W/2-18W/3-20W/2-22W/11
size 14W/1-20W/3

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 936 1872 2808 1872 1872 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 2 3.03 2 3.03 2 3.03 9 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 3.05 3.05 3.05

60 60 60 60 60 60 60 60 60 24

180 180 180 180 180 180 180 180 180 72 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 72 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 168 240 240 240 240 240 240 240 192

120 120 72 1

2

3

2

1

Trang 29

Trang 30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 937 1874 2811 1874 1873 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 2 3 2 1 Löu yù(Note): ñoùng thuøng theo tyû leä nhö treân MAÕ HAØNG-Style:

9369 ####### 9 #2179 9360 ch
9360 +30MAÃU

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16525 yd

0.15110

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4 5 6

-22W/10 -20W/10 -18W/10 -18W/10 -16W/10 14W/10

layer 188 188 180 101 188 94

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly width lengt pcs length M h of 936 1872 2808 1872 1872 set 1.57 1.49 1.59 one 10 1880 10 1.52 10 1.47 10 1.47 10 1.45 10 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.54 1.49 1.49 1.47 1.44

1880 1800 1010 1880 940 940 1880 2810 1880 1880 4 8 2 8 8

9360 1880 1880 1800 1010 1880 940

298.92 289.52 268.20 150.49 276.36 135.36

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

9390 1418.85 30

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27267 yd

#2179 9360 ch
9360 +15MAÃU

0.24933

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -22W/10 -20W/10 -18W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 188 188 180 101 170 85

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W 24W qly lengt width pcs h of length M 936 1872 2808 1872 1872 set one 10 2.68 0.89 2.70 1880 10 2.56 10 2.47 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.58 2.49 2.49 2.58 2.43

1880 1800 1010 1870 935

9360 1880 1880 1800 1010 1870 935

507.60 485.04 448.20 251.49 438.60 206.55

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 935 1870 2810 1880 1880 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 -2 2 8 8 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu Hcmc,Date Month FACTORY

9375 2337.48 15

Year

Trang 31

+30MAÃU

+15MAÃU

Trang 32

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:74% cotton 24%poly 2%spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Denim
PO:08S07034 ñm bình quaân(Average production cons):

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#2179 5400 ch
5400

1.63861

m

1.79201

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 5400 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 60 240 240 240 180 180 120 198 198 204
T/HAO meùt consume M 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 389.40 97.35 373.80 373.80 373.80 280.35 319.20 212.80 323.40 323.40 333.20

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 300

size 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 14W/1-20W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -22W/3 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -18W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -16W/4 -24W/3 -24W/3 -20W/3 -20W/3 -20W/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 41 42 43 44 45

layer 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 60 60 60 45 60 40 66 66 68

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 300 900 1500 1500 900 4 6.46 1.39 6.49 60 180 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 3 5.15 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.46 4 6.20 4 6.20 4 6.20 4 6.20 3 5.29 3 5.29 3 4.88 3 4.88 3 4.88 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 6.49 6.49 6.49 6.49 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.23 6.23 6.23 6.23 5.32 5.32 4.90 4.90 4.90

60 60 60 60

180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 60 240 240 240 180 180 120 198 198 204

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 300 900 1500 1500 900 300 ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): tyû leä ñoùng thuøng 1 3 5 5 3 1 Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

5400 8848.50

Year

MAØU Color:Loùt 100%poly taffeta

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16641 yd

#2179 5400 ch
5400

0.15217

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
24W 300 300

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3

-24W/10 -22W/10 -20W/10

layer 30 90 150

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs length M h of 300 900 1500 1500 900 set 1.60 1.49 1.62 one 10 10 1.57 10 1.52 1.49 1.49 1.59 1.54

900 1500

5400 300 48.60 900 143.10 1500 231.00

Trang 33

Trang 34

4 5 6

-18W/10 -16W/10 14W/10

150 90 30

10 1.47 10 1.45 10 1.42

1.49 1.49 1.49

1.49 1.47 1.44

1500 900 300 300 900 1500 1500 900 300

1500 223.50 900 132.30 300 43.20 5400 821.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.27642 yd

#2179 5400 ch
5400 +9MAÃU

0.25276

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

size

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -24W/10 -22W/10 -20W/10 -18W/10 -16W/11 14W/11

layer 31 90 150 150 82 27

boä m m m 14W 16W 18W 20W 22W qly width lengt pcs h of length M 300 900 1500 1500 900 set one 10 2.77 0.89 2.79 10 2.68 10 2.56 10 2.47 11 2.56 11 2.41 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2.70 2.58 2.49 2.58 2.43

24W 300 310

900 1500 1500 902 297 900 310 10

5400 310 900 1500 1500 902 297

86.49 243.00 387.00 373.50 211.56 65.61

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 297 902 1500 1500 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -3 2 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

5409 1367.16 9

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 35

Trang 36


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/12/2008
language:
pages:36