6013 M PO 035 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 2 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100% cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: Orange rust plaid KEÁ HOAÏCH-Plan:
PO:08S05035

#6013M 450 ch
450 +2MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.12378 m 1.22898 yd

ñm bình quaân(Average production cons):

meùt soá BTP ch/boä qty semi 450 236 160 48 8
T/HAO meùt consume M 276.71 177.60 53.64

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S 81 M L XL

size

1 2 3 4

-M/1-L/2-XL/1 S/2-M/1-XL/1 -M/4 S/1-M/1-XL/2

layer 59 40 12 2

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 4 4.67 1.44 4.69 4 4.42 4 4.45 4 1.44 1.44 1.44 4.44 4.47

149 117 103 59 118 59 80 40 40 48 2 2 4 82 1 149 118 1 103

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

452 507.95 2
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: white
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.30530 yd

#6013M 450 ch
450 +6MAÃU

0.27917

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1

S/2-M/4-L/3-XL/3

layer 38

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 3.33 0.89 3.35 one 12

81 149 117 103 76 152 114 114

450 456 127.30 456 127.30 6

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 76 152 114 114 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -5 3 -3 11 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÀU Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

Year

ØU -Color::80% COTTON 40%POLYESTER MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

#6013M 2664 ch meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutting table 9 10 11 12 13

size

layer

boä m m m qly lengt width pcs h of length M set one 5.51 1.48 5.54 5.51 5.51 5.24 5.24 1.48 1.48 1.48 1.48 5.54 5.54 5.27 5.27

4

6

8

10

12

14

16

18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng):

Trang 1

Trang 2

ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 3

Trang 4


								
To top