1444 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 3 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::65%poly 35%cotton TC 1486 MAØU VAÛi-Fabric color: 800-Grey

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#1444 Wikland 1005
1005

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.75159 m 1.91556 yd

C 207193
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
38 40 42 44 46 48 50 52 20 20 100 100 160 240 260 80 20 1 10 2 2 2 2 20 30 54 30 10 56

cuttin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size 38/2-54/2 -52/4 -50/4

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 5 set 7.40 1.48 7.43 4 4 7.84 4 7.71 4 7.44 4 7.29 4 7.12 4 6.93 4 6.79 2 9 1.48 7.87 1.48 7.74 1.48 7.47 1.48 7.32 1.48 7.15 1.48 6.96 1.48 6.82 1.48 1.48

soá BTP ch/boä qty semi 1005 20 20 100 100 160 240 260 80 20 9 1009 4 #1444 Wikland 1005
1005

10 81 10

261 241 161 101 100

5 25 -48/4 25 -46/4 40 -44/4 60 -42/4 65 -40/4 20 -54/2 10 -40/1-42/2-44/2-46/2-48/2 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

81 262 242 162 102 100 1 1 1 1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: VAÛI DÖÏNG FX204 VAÛi-Fabric color: white MAØU

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.14181 yd

ñm bình quaân:

0.12967 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
38 40 42 44 46 48 50 52 20 30 100 100 160 240 260 80 30 10 30 54 30 30 56 58

soá BTP ch/boä
qty semi ped

cuttin g 1 2 3 4 5 6 7 8

size 38/5-54/5 -52/10 -50/10 -48/10 -46/10 -44/10 -42/10 -40/10

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 6 set 1.30 1.50 1.32 10

10 81 30

261 241 161 101 100

3 10 10 16 24 26 8

10 1.40 10 1.36 10 1.32 10 1.29 10 1.27 10 1.23 10 1.20

1.50 1.42 1.50 1.38 1.50 1.34 1.50 1.31 1.50 1.29 1.50 1.25 1.50 1.22

1005 60 30 100 100 160 240 260 80 1030 25

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 30 80 260 240 160 100 100 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 20 -1 -1 -1 -1 -1 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE (PCC) TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG bình quaân: 0.06998 m ñm SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 Trang 1

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.07653 yd

#1444 Wikland 4020
4020

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2

#1444 Wikland
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

37.15 39.35 193.50 186.75 292.80 429.00 452.40 136.40

1767.35

#1444 Wikland
ch +25MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

7.92 4.26 13.80 13.40 20.96 30.96 32.50 9.76 133.56

#1444 Wikland
ch +40MAÃU

meùt
T/HAO

Trang 2

baøn

côû voùc
size

LÔÙPch

lôùp vaûi

semi product ratio of paper pattern
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

ch/boä
qty semi ped

cuttin g table 1 2 3 4

size -54/20 -48/20 -42/20

boä m m m length qly widt of pcs hM one layer set length 6 1.32 1.50 layer 1.34

987

###

735 740

120 120

37 110 50

20 1.36 20 1.38 20 1.40

1.50 1.38 1.50 1.40 1.50 1.42

### ### ### 13 ### 22 740 5 120

4020 120 740 2200 1000 4060 40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

meùt consume M

8.04 51.06 154.00 71.00 284.10

Trang 4


								
To top