cincinnati by buinguyenminhphuong

VIEWS: 22 PAGES: 8

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 340
340

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.56977 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.71672 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 40 34 36 38 40 40 120 120 40 1 1 1 1 41 1 20 40 20 20 42 44

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/1 -38/2 -36/4 -34/4 -32/2 -32/1-34/1-36/1-38/1

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 20 set 3.30 1.44 3.32 1

soá BTP ch/boä qty semi 340 20 40 120 120 40 4 344 4 #cincinnati 1000
1000

120 120

20 30 30 20 1

2 3.15 4 5.98 4 5.76 2 2.79 4

1.44 3.17 1.44 6.01 1.44 5.79 1.44 2.81 1.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

41 121 121 1 1 1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: VAÛI LOÙT 83%POLYESTER 17%COTTON WHITE MAØU VAÛi-Fabric color:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16330 yd

ñm bình quaân:

0.14932 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 32 34 36 38 40 40 50 42 44

soá BTP ch/boä
qty semi ped

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/10 -38/10 -36/10 -34/9 -32/10 30/10

boä m m m qly length widt pcs of layer set length h M one 5 10 1.60 1.47 1.62

120 380 320 100 100 320 387 120

10 32 43 12 4

10 1.60 10 1.58 9 1.34 10 1.47 10

1.47 1.62 1.47 1.60 1.47 1.36 1.47 1.49 1.47

40 40 120 387 320 100 7 50 10

1000 50 100 320 387 120 40 1017 17

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m

#cincinnati 1000
1000

soá BTP ch/boä
qty semi ped

30

32

34

36

38

40

42

44

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#cincinnati
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

66.40 63.40 180.30 173.70 56.20

540.00

#cincinnati
ch +17MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.10 16.20 51.20 58.48 17.88

151.86

#cincinnati
ch +26MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 2

cutting table 1 2 3 4

size -40/19 -36/19 -32/19

length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79 1.51

171

1000 152 703 171

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

171 11

703 3

152 12

1026 26

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

6.48 29.23 7.11

42.82

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 440
440

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.39989 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.53093 yd

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 32 80 34 36 38 20 20 40 42 44

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -38/2 -36/4 -34/4 -32/4 30/4 -34/1-36/1

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 10 set 3.09 1.44 3.11 2

soá BTP ch/boä qty semi 440 20 120 180 80 40 2 442 2

180 120 120 180

30 45 20 10 1

4 5.77 4 5.58 4 5.39 4 5.25 2

1.44 5.80 1.44 5.61 1.44 5.42 1.44 5.28 1.44

80 40 1 40 1 20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

80 181 121 1 1

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

#cincinnati 1000
1000

soá BTP ch/boä
qty semi ped

30

32

34

36

38

40

42

44

cutting table 1 2 3 4

size -40/19 -36/19 -32/19

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79 1.51

171

1000 152 703 171

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

171 11

703 3

152 12

1026 26

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#cincinnati
ch +2MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

31.10 174.00 252.45 108.40 52.80

618.75

#cincinnati
ch +26MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

6.48 29.23 7.11

42.82

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year

Trang 6

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 220
220

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.57409 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.72145 yd

giaøng 36 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 80 36 80 38 40 40 80 80 80 80 40 20 40 20 20 42 44

cutting table 1 2 3 4

size -40/2 -38/4 -36/2 -34/2

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 10 set 3.41 1.44 3.43 2

soá BTP ch/boä qty semi 220 20 40 80 80 220

10 40 40

4 6.49 2 3.15 2 2.98

1.44 6.52 1.44 3.17 1.44 3.00

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

#cincinnati 1000
1000

soá BTP ch/boä
qty semi ped

30

32

34

36

38

40

42

44

cutting table 1 2 3

size -40/19 -36/19 -32/19

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79

171 171 11 703 3 152 12

1000 152 703 171 1026 26

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#cincinnati
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

34.30 65.20 126.80 120.00 346.30

#cincinnati
ch +26MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

6.48 29.23 7.11 42.82

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year

Trang 8


								
To top