Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

DAVE

VIEWS: 15 PAGES: 12

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 089-white MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 38 ch
38 +2MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.27675 m

1.39627

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.53 1.48 2.55 one 2 2 2.60 1.48 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 37 38 33 34 1 2 38 1 2 1 MAÕ HAØNG-Style: 35 36 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 38 38 2 40 2
48.45 2.62 51.07

cutting table 1 2

size -32/2 -34/2

layer 19 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

0.37686 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.41214 yd

#DAVE P 114 ch
114 +4MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.23 1.45 2.25 one 6 2 0.84 1.45 0.86

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 111 114 33 34 3 4 114 3 4 1 35 36 37

cutting table 1 2

size -32/6 -34/2

layer 19 2

114 114 4 118 4

42.75 1.72 44.47

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06729 yd

#DAVE P 114 ch
114 +4MAÃU

0.06153 m

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly length width pcs length M of set one 11 0.65 1.50 0.67 4 0.26 1.50 0.28

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 111 110 33 34 3 8 35 36 37

cutting table 1 2

size -32/11 -34/4

layer 10 2

114 110 8 118 4

6.70 0.56 7.26

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 110 8 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 5 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Trang 1

Trang 2

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 16l-putty beige MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 38
38

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.27675 m

1.39627

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.53 1.48 2.55 one 2 2 2.60 1.48 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 37 38 33 34 1 2 38 1 2 1 MAÕ HAØNG-Style: 35 36 37 38

soá BTP ch/boä qty semi ped 38 38 2 40 2 #DAVE P 973
973

cutting table 1 2

size -32/2 -34/2

layer 19 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: SD CHO MAØU INK baøn
ñm bình quaân:

0.36764 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40206 yd

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 85 32 198 33 204 34 251 35 36 159 162 258 204 198 84 36 162 3 42 2 37 38 40 42

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 7 27 43 34 33 14 6

973 42 162 258 204 198 84 36 984 11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 36 84 198 204 258 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 7 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335
9335

0.06091 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
35 36 1286 37 38 286

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table

size

layer

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one

9335

Trang 5

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#DAVE P
ch +2MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

48.45 2.62 51.07

#DAVE P
ch +11MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

16.24 61.56 95.89 74.46 71.61 29.82 12.18 361.76

#DAVE P
ch +37MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 28A-Lt Petrol MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 38
38

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.27675 m

1.39627

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.53 1.48 2.55 one 2 2 2.60 1.48 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 37 38 33 34 1 2 38 1 35 36 37 38

soá BTP ch/boä qty semi ped 38 38 2 40 2

cutting table 1 2

size -32/2 -34/2

layer 19 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

2 1 Hcmc,Date... …..Month………….ear FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: SD CHO MAØU INK baøn
ñm bình quaân:

0.36764 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40206 yd

#DAVE P 973
973

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 85 32 198 33 204 34 251 35 36 159 162 258 204 198 84 36 162 3 42 2 37 38 40 42

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 7 27 43 34 33 14 6

973 42 162 258 204 198 84 36 984 11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 36 84 198 204 258 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 7 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335
9335

0.06091 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37 38

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

Trang 9

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#DAVE P
ch +2MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

48.45 2.62 51.07

#DAVE P
ch +11MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

16.24 61.56 95.89 74.46 71.61 29.82 12.18 361.76

#DAVE P
ch +37MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 10

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

1286 1287

286 286

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 11

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Trang 12


								
To top