VERONA by buinguyenminhphuong

VIEWS: 12 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 60N- blossom
PO:C212836/SMS 0901

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#VERONA P 38
36

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.13225 m 1.23824 yd

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 35 38 28 29 1 2 38 3 2 1 MAÕ HAØNG-Style: 30 31 32 33 34

cutting table 1 2

size -27/2 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 19 set2 2.24 1.485 2.26

soá BTP ch/boä qty semi ped 36 38 2 40 4 #VERONA P 32
38

1

2 2.33

1.485

2.35

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

0.31024 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.33928 yd

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 37 40 28 29 1 2 40 3 2 1 MAÕ HAØNG-Style: 30 31 32 33 34

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2

size -27/4 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 10 set4 1.21 1.45 1.23

1

2 0.71

1.51

0.73

38 40 2 42 4 #VERONA P 76
75

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.11891 yd

0.10873 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 74 77 28 29 1 2 77 3 2 1 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY 30 31 32 33 34

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2

size -27/7 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 11 7 0.71 1.50 0.73

1

2 0.54

1.50

0.56

75 77 2 79 4

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

42.94 2.35 45.29

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

12.30 0.73 13.03

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.03 0.56 8.59

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 131-STONE
PO:C212836/SMS 0901

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#VERONA P 38
36

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.13225 m 1.23824 yd

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 35 38 28 29 1 2 38 3 2 1 MAÕ HAØNG-Style: 30 31 32 33 34

cutting table 1 2

size -27/2 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 19 set2 2.24 1.485 2.26

soá BTP ch/boä qty semi ped 36 38 2 40 4 #VERONA P 32
38

1

2 2.33

1.485

2.35

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

0.31024 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.33928 yd

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 37 40 28 29 1 2 40 3 2 1 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY 30 31 32 33 34

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2

size -27/4 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 10 set4 1.21 1.45 1.23

1

2 0.71

1.51

0.73

38 40 2 42 4

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.11891 yd

#VERONA P 76
75

0.10873 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 27 74 77 28 29 1 2 77 3 2 1 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY 30 31 32 33 34

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2

size -27/7 -29/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 11 7 0.71 1.50 0.73

1

2 0.54

1.50

0.56

75 77 2 79 4

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 3

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

42.94 2.35 45.29

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

12.30 0.73 13.03

#VERONA P
ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.03 0.56 8.59

Trang 4


								
To top