Docstoc

53001 _2901_

Document Sample
53001 _2901_ Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08

D12/BM03 Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 667-Quartz Pink

COLUMBIA
KEÁ HOAÏCH:

MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

345

ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" THÖÏC CAÉT: 345 PO: I 58014 ( giaøng 16 ) ñm bình quaân: 0.83090 m 0.90868 yd caét SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP baøn côû voùc tay LÔÙP ch m m lôùp vaûi 4 6 8 10 12 14 16 ch/boä boä m 26 50 73 73 73 25 25 345 1 4/1-6/2-14/1-16/1 25 5 4.16 1.44 4.18 25 50 25 25 125 2 -8/2-10/2-12/2 36 6 5.03 1.44 5.06 72 72 72 216 3 4/1-8/1-10/1-12/1 C.tay 1 4 1.44 1 1 1 1 4 4 22 Toång coäng thöïc caét: 26 50 73 73 73 25 25 345
ñaõ caét maãu: Löu yù

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: 355-Spearmint HAØNG: AL8017/-BUY 07 MAÕ

KEÁ HOAÏCH:

345

ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" THÖÏC CAÉT: 345 PO: I 58014 ( giaøng 16 ) ñm bình quaân: 0.83090 m 0.90868 yd caét SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP baøn côû voùc tay LÔÙP ch m m lôùp vaûi 4 6 8 10 12 14 16 ch/boä boä m 26 50 73 73 73 25 25 345 1 4/1-6/2-14/1-16/1 25 5 4.16 1.44 4.18 25 50 25 25 125 2 -8/2-10/2-12/2 36 6 5.03 1.44 5.06 72 72 72 216 3 4/1-8/1-10/1-12/1 C.tay 1 4 1.44 1 1 1 1 4 20 21 22 Toång coäng thöïc caét: 26 50 73 73 73 25 25 345
ñaõ caét maãu: Löu yù

MAØU VAÛI CHÍNH PHOÁI LÖNG ADM3 001557-100% Cotton K56" Sd chung cho taát caùc maøu

MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá hoaïch: THÖÏC CAÉT: Thöïc caét 8265

ñm bình quaân:

0.04486

m

0.04906

yd

baøn 1 2 3 4 5 6 22

côû voùc
4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/5-10/5-12/5-16/1 4/2-6/1-8/3-10/1-12/1 -6/1-10/5-12/5

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.47 1.47 0.99 0.54

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 180 192 142 106 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 360 540 630 630 450 180 384 576 672 672 480 192 284 355 355 355 71 53 159 53 53 16 80 80

90 96 71 53 16

33 1.45 1.44 33 1.45 1.44 22 0.97 1.44 8 0.52 1.44 11

soá BTP ch/boä 8265 2970 3168 1562 424 176

Toång coäng thöïc caét: 620 1097 1630 1790 1790 ñaõ caét maãu: 1 3 12 4 5 Löu yù:

930 8

443 2

8300 35

MAØU VAÛI LOÙT MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét yd 8265

0.16101

m

0.17608

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.79 5.79 3.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 200 172 213 44 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 400 700 800 800 500 200 344 602 688 688 430 172 355 284 284 284 71 44 22 22

100 86 71 22

36 5.76 1.09 36 5.76 1.09 21 3.37 1.09 6 0.97 1.09

soá BTP ch/boä 8265 3600 3096 1491 132

Trang 1

Toång coäng thöïc caét: 629 1099 1630 1794 1794 ñaõ caét maãu: 10 5 12 8 9

930 8

443 2

8319 54

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong +ngoaøi baøn 43 44

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.14222 m 0.15554 yd

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 8265

ñm bình quaân:

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.12 4.86 4.84 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
6 8 10 12 14 16 619 1094 1618 1786 1785 922 441 190 380 665 760 760 475 190

95

36 5.09 0.99

soá BTP ch/boä 8265 3420

Toång coäng thöïc caét: 190 380 665 760 760 475 ñaõ caét maãu: -429 -714 -953 #### #### -447 Löu yù:

190 -251

3420 -4845

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng ngoaøi

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 4845

ñm bình quaân:

0.08745 6 714

m

0.09564

yd 16 251 255

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/15 -14/15 -12/15 -10/15 -8/15 -6/15 4/15

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.45 1.41 1.36 1.32 1.28 1.23 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
429 8 10 12 14 953 1026 1025 447 450 1035 1035 960 720 435 720 6 960 1035 1035 7 9 10 450 3 255 4

17 30 69 69 64 48 29

15 1.43 0.99 15 1.39 0.99 15 1.34 0.99 15 1.30 0.99 15 1.26 0.99 15 1.21 0.99 15 1.18 0.99

soá BTP ch/boä 4845 255 450 1035 1035 960 720 435 4890 45

Toång coäng thöïc caét: 435 ñaõ caét maãu: 6 Löu yù:

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 5421

ñm bình quaân:

0.05636 6 334

m

0.06164

yd 16 441 450

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/18 -14/18 -12/18 -10/18 -8/18 -6/18

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.11 1.07 1.02 0.99 0.96 0.94

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 10 12 14 858 1271 1595 922 936 1602 1278 864 342

25 52 89 71 48 19

18 1.09 0.99 18 1.05 0.99 18 1.00 0.99 18 0.97 0.99 18 0.94 0.99 18 0.92 0.99 0.99

soá BTP ch/boä 5421 450 936 1602 1278 864 342

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

342 8

864 1278 1602 6 7 7

936 14

450 9

5472 51

Trang 2

Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch

meùt
T/HAO meùt 104.50 182.16

286.66

ch

meùt
T/HAO meùt 104.50 182.16

286.66

CH +35MAÃU

meùt
T/HAO meùt 132.30 141.12 70.29 28.62

372.33

ch +54MAÃU

meùt
T/HAO meùt 579.00 497.94 240.69 21.78

Trang 3

1339.41

8265 ch

meùt
T/HAO meùt 486.40

486.40

8265 ch +45MAÃU

meùt
T/HAO meùt 24.65 42.30 93.84 91.08 81.92 59.04 34.80 427.63

8265 ch +51MAÃU

meùt
T/HAO meùt 27.75 55.64 90.78 70.29 46.08 17.86

308.40

Trang 4

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08

D12/BM03 Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 ( giaøng 16 ) ñm bình quaân: baøn 1 2 3 4 22

COLUMBIA
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 16 49 49

MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.83401 6 m 8 10 0.91209 12 14 49 49

704
704

côû voùc
4/1-6/2-14/1-16/1 -8/2-10/2-12/2 4/2 4/1-8/1-10/1-12/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 4.18 5.06 1.57

tæ leä BTP theo sô ñoà
74 49 24 1 74 98 1 97 145 145 145 98 144 144 144 1 145 1 145 1 145 49 49

soá BTP ch/boä 704 245 432 24 4 705 1 537

49 72 12 C.tay 1

5 4.16 1.44 6 5.03 1.44 2 1.55 1.44 4

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: 100-WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH:

ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" THÖÏC CAÉT: 537 PO: I 58014 ( giaøng 16 ) ñm bình quaân: 0.83102 m 0.90882 yd caét SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP baøn côû voùc tay LÔÙP ch m m lôùp vaûi 4 6 8 10 12 14 16 ch/boä boä m 50 74 121 121 121 25 25 537 1 4/1-6/2-14/1-16/1 25 5 4.16 1.44 4.18 25 50 25 25 125 2 -8/2-10/2-12/2 60 6 5.03 1.44 5.06 120 120 120 360 3 4/1-6/1 24 2 1.57 1.44 1.59 24 24 48 4 4/1-8/1-10/1-12/1 C.tay 1 4 1 1 1 1 4 5 22 Toång coäng thöïc caét: 50 74 121 121 121 25 25 537
ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: 255-MUD

MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH:

345

ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" THÖÏC CAÉT: 345 PO: I 58014 ( giaøng 16 ) ñm bình quaân: 0.83090 m 0.90868 yd caét SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP baøn côû voùc tay LÔÙP ch m m lôùp vaûi 4 6 8 10 12 14 16 ch/boä boä m 26 50 73 73 73 25 25 345 1 4/1-6/2-14/1-16/1 25 5 4.16 1.44 4.18 25 50 25 25 125 2 -8/2-10/2-12/2 36 6 5.03 1.44 5.06 72 72 72 216 3 4/1-8/1-10/1-12/1 C.tay 1 4 1.44 1 1 1 1 4 4 22 Toång coäng thöïc caét: 26 50 73 73 73 25 25 345
ñaõ caét maãu: Löu yù

Trang 5

haï size 6 cho size 4 =1 ch

MAØU VAÛI CHÍNH PHOÁI LÖNG ADM3 001557-100% Cotton K56" Sd chung cho taát caùc maøu

MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá hoaïch: THÖÏC CAÉT: Thöïc caét 8265

ñm bình quaân:

0.04486

m

0.04906

yd

baøn 1 2 3 4 5 6 22

côû voùc
4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/5-10/5-12/5-16/1 4/2-6/1-8/3-10/1-12/1 -6/1-10/5-12/5

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.47 1.47 0.99 0.54

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 180 192 142 106 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 360 540 630 630 450 180 384 576 672 672 480 192 284 355 355 355 71 53 159 53 53 16 80 80

90 96 71 53 16

33 1.45 1.44 33 1.45 1.44 22 0.97 1.44 8 0.52 1.44 11

soá BTP ch/boä 8265 2970 3168 1562 424 176

Toång coäng thöïc caét: 620 1097 1630 1790 1790 ñaõ caét maãu: 1 3 12 4 5 Löu yù:

930 8

443 2

8300 35

MAØU VAÛI LOÙT MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét yd 8265

0.16101

m

0.17608

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

CaétSOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.79 5.79 3.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 200 172 213 44 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 400 700 800 800 500 200 344 602 688 688 430 172 355 284 284 284 71 44 22 22

100 86 71 22

36 5.76 1.09 36 5.76 1.09 21 3.37 1.09 6 0.97 1.09

soá BTP ch/boä 8265 3600 3096 1491 132

Toång coäng thöïc caét: 629 1099 1630 1794 1794 ñaõ caét maãu: 10 5 12 8 9

930 8

443 2

8319 54

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong +ngoaøi baøn 43 44

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.14222 m 0.15554 yd

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 8265

ñm bình quaân:

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.12 4.86 4.84 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
6 8 10 12 14 16 619 1094 1618 1786 1785 922 441 190 380 665 760 760 475 190

95

36 5.09 0.99

soá BTP ch/boä 8265 3420

Toång coäng thöïc caét: 190 380 665 760 760 475 ñaõ caét maãu: -429 -714 -953 #### #### -447 Löu yù:

190 -251

3420 -4845

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng ngoaøi

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 4845

ñm bình quaân:

0.08745 6 714

m

0.09564

yd 16 251 255

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/15 -14/15 -12/15 -10/15 -8/15 -6/15 4/15

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.45 1.41 1.36 1.32 1.28 1.23 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
429 8 10 12 14 953 1026 1025 447 450 1035 1035 960 720 435

17 30 69 69 64 48 29

15 1.43 0.99 15 1.39 0.99 15 1.34 0.99 15 1.30 0.99 15 1.26 0.99 15 1.21 0.99 15 1.18 0.99

soá BTP ch/boä 4845 255 450 1035 1035 960 720 435

Trang 6

Toång coäng thöïc caét: 435 ñaõ caét maãu: 6 Löu yù:

720 6

960 1035 1035 7 9 10

450 3

255 4

4890 45

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 5421

ñm bình quaân:

0.05636 6 334

m

0.06164

yd 16 441 450

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/18 -14/18 -12/18 -10/18 -8/18 -6/18

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.11 1.07 1.02 0.99 0.96 0.94

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 10 12 14 858 1271 1595 922 936 1602 1278 864 342

25 52 89 71 48 19

18 1.09 0.99 18 1.05 0.99 18 1.00 0.99 18 0.97 0.99 18 0.94 0.99 18 0.92 0.99 0.99

soá BTP ch/boä 5421 450 936 1602 1278 864 342

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

342 8

864 1278 1602 6 7 7

936 14

450 9

5472 51

Trang 7

Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt 204.82 364.32 18.84

587.98

ch

meùt
T/HAO meùt 104.50 303.60 38.16

446.26 ch

meùt
T/HAO meùt 104.50 182.16

286.66

Trang 8

CH +35MAÃU

meùt
T/HAO meùt 132.30 141.12 70.29 28.62

372.33

ch +54MAÃU

meùt
T/HAO meùt 579.00 497.94 240.69 21.78

1339.41

8265 ch

meùt
T/HAO meùt 486.40

486.40

8265 ch +45MAÃU

meùt
T/HAO meùt 24.65 42.30 93.84 91.08 81.92 59.04 34.80

Trang 9

427.63

8265 ch +51MAÃU

meùt
T/HAO meùt 27.75 55.64 90.78 70.29 46.08 17.86

308.40

Trang 10

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08

D12/BM03 Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 ( giaøng 20 ) ñm bình quaân: baøn 1 2 3 22

COLUMBIA
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 16 49 49

MAØU VAÛI: 667-quartk Pink MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.93175 6 m 8 10 1.01898 12 14

920
920

côû voùc
4/1-6/2-14/2-16/1 4/1-6/1-10/1-12/1-14/1 -8/2-10/2-12/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.63 4.58 5.59

tæ leä BTP theo sô ñoà
74 121 169 193 193 121 49 98 98 24 24 24 24 24 170 170 170 194 1 122 1

soá BTP ch/boä 920 294 120 510 924 4 752

49 24 85

6 5.60 1.44 5 4.56 1.44 6 5.56 1.44

Toång coäng thöïc caét: 73 122 170 194 ñaõ caét maãu: -1 1 1 1 Löu yù:haï côõ dö cho thieáu

49

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: 355-Spearmint HAØNG: AL8017/-BUY 07 MAÕ

KEÁ HOAÏCH:

ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" THÖÏC CAÉT: 752 PO: I 58014 ( giaøng 20 ) ñm bình quaân: 0.90370 m 0.98830 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà soá BTP baøn côû voùc LÔÙP ch m m lôùp vaûi 4 6 8 10 12 14 16 ch/boä boä m 50 97 145 169 169 97 25 752 1 4/1-6/2-14/2-16/1 25 6 5.60 1.44 5.63 25 50 50 25 150 2 4/1-6/1-10/1-12/1-14/1 25 5 4.56 1.44 4.58 25 25 25 25 25 125 3 -6/1-10/1-12/1-14/1 23 4 3.80 1.44 3.82 23 23 23 23 92 4 -8/2-10/2-12/2 61 6 5.56 1.44 5.59 122 122 122 366 5 -8/2 12 2 1.44 24 24 22 Toång coäng thöïc caét: 50 98 146 170 170 98 25 757 ñaõ caét maãu: 1 1 1 1 1 5
Löu yù:

Trang 11

MAØU VAÛI CHÍNH PHOÁI LÖNG MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM3 001557-100% Cotton K56" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

8265
8265

0.04486

m

0.04906

yd

baøn 1 2 3 4 5 6 22

côû voùc
4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/5-10/5-12/5-16/1 4/2-6/1-8/3-10/1-12/1 -6/1-10/5-12/5

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.47 1.47 0.99 0.54

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 180 192 142 106 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 360 540 630 630 450 180 384 576 672 672 480 192 284 355 355 355 71 53 159 53 53 16 80 80

90 96 71 53 16

33 1.45 1.44 33 1.45 1.44 22 0.97 1.44 8 0.52 1.44 11

soá BTP ch/boä 8265 2970 3168 1562 424 176

Toång coäng thöïc caét: 620 1097 1630 1790 1790 ñaõ caét maãu: 1 3 12 4 5 Löu yù:

930 8

443 2

8300 35

MAØU VAÛI LOÙT MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét yd 8265

0.16101

m

0.17608

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.79 5.79 3.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 200 172 213 44 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 400 700 800 800 500 200 344 602 688 688 430 172 355 284 284 284 71 44 22 22

100 86 71 22

36 5.76 1.09 36 5.76 1.09 21 3.37 1.09 6 0.97 1.09

soá BTP ch/boä 8265 3600 3096 1491 132

Toång coäng thöïc caét: 629 1099 1630 1794 1794 ñaõ caét maãu: 10 5 12 8 9

930 8

443 2

8319 54

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.13824 m 0.15118 yd

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 8265

ñm bình quaân:

baøn 43 44 45 46 47

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.12 4.86 2.82 0.90

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 200 172 213 44 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 400 700 800 800 500 200 344 602 688 688 430 172 355 284 284 284 71 44 22 22

100 86 71 22

36 5.09 0.99 36 4.84 0.99 21 2.80 0.99 6 0.88 0.99

soá BTP ch/boä 8265 3600 3096 1491 132

Toång coäng thöïc caét: 629 1099 1630 1794 1794

930

443

8319

Trang 12

ñaõ caét maãu: Löu yù:

10

5

12

8

9

8

2

54

Trang 13

Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +4MAÃU

meùt
T/HAO meùt 275.87 109.92 475.15 860.94

ch +5MAÃU

meùt
T/HAO meùt 140.75 114.50 87.86 340.99

684.10

Trang 14

CH +35MAÃU

meùt
T/HAO meùt 132.30 141.12 70.29 28.62

372.33

ch +54MAÃU

meùt
T/HAO meùt 579.00 497.94 240.69 21.78

1339.41

8265 ch +54MAÃU

meùt
T/HAO meùt 512.00 417.96 200.22 19.80

1149.98

Trang 15

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

TAÙC NGHIEÄP C KHAÙCH HA
MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 ( giaøng 20 ) baøn 1 2 3 4 5 6 22 MAØU VAÛI: 100-WHITE
ñm bình quaân:

côû voùc
4/1-6/2-14/2-16/1 4/1-6/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 -8/2-10/2-12/2 -8/2-10/2-12/2

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 73 25 23 73 72

tæ leä sô ñoà
4 98 1 1 6 193 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 8 289 10 337 12 337 14 193 2 1 1 16 73 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 5.63 4.58 3.82 5.59 5.59

6 5.60 1.44 5 4.56 1.44 4 3.80 1.44 6 5.56 1.44 6 5.56 1.44 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 ( giaøng 20 ) soá caét SOÁ baøn côû voùc baøntayLÔÙP 4 6
50 97 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

MAØU VAÛI: 255-MUD
ñm bình quaân:

tæ leä sô ñoà
8 145 10 169 12 169 14 97 2 1 1 16 25 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 5.63 4.58 3.82 5.59

1 2 3 4 5 22

4/1-6/2-14/2-16/1 4/1-6/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 -8/2-10/2-12/2 -8/2

1 1 1 1 1 1

25 25 23 61 12

1 1

6 5.60 1.44 5 4.56 1.44 4 3.80 1.44 6 5.56 1.44 2 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 16

MAØU VAÛI CHÍNH PHOÁI LÖNG ADM3 001557-100% Cotton K56" Sd chung cho taát caùc maøu

MAØU VAÛI: 022- Stone

ñm bình quaân:

baøn 1 2 3 4 5 6 22

côû voùc
4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/5-10/5-12/5-16/1 4/2-6/1-8/3-10/1-12/1 -6/1-10/5-12/5

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 90 96 71 53 16

tæ leä sô ñoà
4 2 2 2 2 6 4 4 4 1 1 8 6 6 5 3 10 7 7 5 1 5 12 7 7 5 1 5 14 922 5 5 16 441 2 2 1 619 1094 1618 1786 1785

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.47 1.47 0.99 0.54

33 1.45 1.44 33 1.45 1.44 22 0.97 1.44 8 0.52 1.44 11

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI LOÙT ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" Sd chung cho taát caùc maøu

MAØU VAÛI: WHITE

ñm bình quaân:

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

soá Caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 100 86 71 22

tæ leä sô ñoà
4 2 2 3 2 6 4 4 5 8 7 7 4 2 10 8 8 4 1 12 8 8 4 1 14 922 5 5 16 441 2 2 1 619 1094 1618 1786 1785

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 5.79 5.79 3.39 0.99

36 5.76 1.09 36 5.76 1.09 21 3.37 1.09 6 0.97 1.09

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 100 86 71 22 tæ leä sô ñoà
4 2 2 3 2 6 4 4 5 8 7 7 4 2 10 8 8 4 1 12 8 8 4 1 14 922 5 5 16 441 2 2 1 619 1094 1618 1786 1785

MAØU VAÛI:

White

ñm bình quaân: s/p ch boä 36 5.09 0.99 36 4.84 0.99 21 2.80 0.99 6 0.88 0.99 daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 5.12 4.86 2.82 0.90

baøn 43 44 45 46

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

Trang 17

47

1
Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 18

Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08

D12/BM03 Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :

COLUMBIA
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 16 73 73

100-WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.93370 4 6 m 8 10 1.02111 12 14

1520 ch
1520 +5MAÃU

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1520 438 125 92 438 432
410.99 114.50 87.86 408.07 402.48

tæ leä BTP theo sô ñoà
98 193 289 337 337 193 73 146 146 25 25 25 25 25 23 23 23 23 146 146 146 144 144 144

98 Löu yù:

194 1

290 1

338 1

338 1

194 1

73

1525 5

1423.90

MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 0.90370 4 50 25 25 m 0.98830 14 97 50 25 23 yd

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

752 ch
752 +5MAÃU

tæ leä BTP theo sô ñoà
6 8 10 12 97 145 169 169 50 25 25 25 23 23 23 122 122 122 24 98 1 146 1 170 1 170 1 16 25 25

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 752 150 140.75 125 114.50 92 87.86 366 340.99 24 757 5
684.10

50 Löu yù:

98 1

25

Trang 19

022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

8265 CH
8265 +35MAÃU

0.04486

m

0.04906

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
4 6 8 10 12 14 16 619 1094 1618 1786 1785 922 441 180 360 540 630 630 450 180 192 384 576 672 672 480 192 142 284 355 355 355 71 106 53 159 53 53 16 80 80

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 8265 2970 132.30 3168 141.12 1562 70.29 424 28.62 176

620 1097 1630 1790 1790 1 3 12 4 5 Löu yù:

930 8

443 2

8300 35

372.33

WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: 8265 ch Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét 8265 +54MAÃU

0.16101

m

0.17608

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
4 6 8 10 12 14 16 619 1094 1618 1786 1785 922 441 200 400 700 800 800 500 200 172 344 602 688 688 430 172 213 355 284 284 284 71 44 44 22 22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 8265 3600 579.00 3096 497.94 1491 240.69 132 21.78

629 1099 1630 1794 1794 10 5 12 8 9

930 8

443 2

8319 54

1339.41

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.13824 m 0.15118 yd

KEÁ HOAÏCH: hoaïch 8265 ch Keá THÖÏC CAÉT: Caét +54MAÃU Thöïc 8265

tæ leä BTP theo sô ñoà
4 6 8 10 12 14 16 619 1094 1618 1786 1785 922 441 200 400 700 800 800 500 200 172 344 602 688 688 430 172 213 355 284 284 284 71 44 44 22 22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 8265 3600 512.00 3096 417.96 1491 200.22 132 19.80

Trang 20

629 1099 1630 1794 1794 10 5 12 8 9 Löu yù:

930 8

443 2

8319 54

1149.98

Trang 21

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 08

D12/BM03 Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 ( giaøng 20 ) ñm bình quaân: baøn 1 2 3 4 5 6 7 22

COLUMBIA
KEÁ HOAÏCH: :2045 Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét 2045 yd 16 1.02189

MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.93441 6 m 8 10

côû voùc
4/1-6/2-14/2-16/1 4/1-6/2-14/2-16/1 -8/2-10/2-12/2 -8/2-10/2-12/2 -8/2-10/2-12/2 4/1-6/1-10/1-12/1-14/1 -10/1-12/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.63 5.63 5.59 5.59 5.59 4.58 2.00

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 14 145 265 385 433 432 265 120 60 120 120 60 60 120 120 60 128 128 128 128 128 128 130 130 130 26 26 26 26 26 21 21 266 1 386 1 433 433 1 266 1 120

soá BTP ch/boä 2045 360 360 384 384 390 130 42 2050 5

60 60 64 64 65 26 21

6 5.60 1.44 6 5.60 1.44 6 5.56 1.44 6 5.56 1.44 6 5.56 1.44 5 4.56 1.44 2 1.98 1.44

Toång coäng thöïc caét: 146 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH PHOÁI LÖNG MAØU VAÛI: 022- Stone MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM3 001557-100% Cotton K56" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá hoaïch: THÖÏC CAÉT: Thöïc caét 8265

0.04486

m

0.04906

yd

baøn 1 2 3 4 5 6 22

côû voùc
4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/6-10/7-12/7-14/5-16/2 4/2-6/4-8/5-10/5-12/5-16/1 4/2-6/1-8/3-10/1-12/1 -6/1-10/5-12/5

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.47 1.47 0.99 0.54

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 180 192 142 106 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 360 540 630 630 450 180 384 576 672 672 480 192 284 355 355 355 71 53 159 53 53 16 80 80

90 96 71 53 16

33 1.45 1.44 33 1.45 1.44 22 0.97 1.44 8 0.52 1.44 11

soá BTP ch/boä 8265 2970 3168 1562 424 176

Toång coäng thöïc caét: 620 1097 1630 1790 1790 ñaõ caét maãu: 1 3 12 4 5 Löu yù:

930 8

443 2

8300 35

MAØU VAÛI LOÙT MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07 ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" Sd chung cho taát caùc maøu
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: 8265 Keá Hoaïch THÖÏC CAÉT: Thöïc caét yd 8265

0.16101

m

0.17608

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2 4/3-6/5-8/4-10/4-12/4-16/1 4/2-8/2-10/1-12/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 5.79 5.79 3.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
619 200 172 213 44 6 8 10 12 14 16 1094 1618 1786 1785 922 441 400 700 800 800 500 200 344 602 688 688 430 172 355 284 284 284 71 44 22 22

100 86 71 22

36 5.76 1.09 36 5.76 1.09 21 3.37 1.09 6 0.97 1.09

soá BTP ch/boä 8265 3600 3096 1491 132

Toång coäng thöïc caét: 629 1099 1630 1794 1794 ñaõ caét maãu: 10 5 12 8 9

930 8

443 2

8319 54

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong +ngoaøi baøn

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07
0.14222 m 0.15554 yd

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 8265

ñm bình quaân:

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
6 8 10 12 14 619 1094 1618 1786 1785 922 16 441

soá BTP ch/boä 8265

Trang 22

43 44

4/2-6/4-8/7-10/8-12/8-14/5-16/2

95

36 5.09 0.99 4.84 0.99

5.12 4.86

190

380

665

760

760

475

190

3420

Toång coäng thöïc caét: 190 380 665 760 760 475 ñaõ caét maãu: -429 -714 -953 #### #### -447 Löu yù:

190 -251

3420 -4845

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng ngoaøi

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 4845

ñm bình quaân:

0.08745 6 714

m

0.09564

yd 16 251 255

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/15 -14/15 -12/15 -10/15 -8/15 -6/15 4/15

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.45 1.41 1.36 1.32 1.28 1.23 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
429 8 10 12 14 953 1026 1025 447 450 1035 1035 960 720 435 720 6 960 1035 1035 7 9 10 450 3 255 4

17 30 69 69 64 48 29

15 1.43 0.99 15 1.39 0.99 15 1.34 0.99 15 1.30 0.99 15 1.26 0.99 15 1.21 0.99 15 1.18 0.99

soá BTP ch/boä 4845 255 450 1035 1035 960 720 435 4890 45

Toång coäng thöïc caét: 435 ñaõ caét maãu: 6 Löu yù:

MAØU DÖÏNG : AO 414 Sd chung cho taát caùc maøu Löng trong

MAØU VAÛI:

White MAÕ HAØNG: AL8017/-BUY 07

KEÁ HOAÏCH: hoaïch Keá THÖÏC CAÉT: Caét Thöïc 5421

ñm bình quaân:

0.05636 6 334

m

0.06164

yd 16 441 450

baøn 45 46 47 48 49 50 51

côû voùc
-16/18 -14/18 -12/18 -10/18 -8/18 -6/18

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.11 1.07 1.02 0.99 0.96 0.94

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 10 12 14 858 1271 1595 922 936 1602 1278 864 342

25 52 89 71 48 19

18 1.09 0.99 18 1.05 0.99 18 1.00 0.99 18 0.97 0.99 18 0.94 0.99 18 0.92 0.99 0.99

soá BTP ch/boä 5421 450 936 1602 1278 864 342

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

342 8

864 1278 1602 6 7 7

936 14

450 9

5472 51

Trang 23

Laàn ban haønh /Söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

ch +5MAÃU

meùt
T/HAO meùt 337.80 337.80 357.76 357.76 363.35 119.08 42.00 1915.55

CH +35MAÃU

meùt
T/HAO meùt 132.30 141.12 70.29 28.62

372.33

ch +54MAÃU

meùt
T/HAO meùt 579.00 497.94 240.69 21.78

1339.41

8265 ch

meùt
T/HAO meùt

Trang 24

486.40

486.40

8265 ch +45MAÃU

meùt
T/HAO meùt 24.65 42.30 93.84 91.08 81.92 59.04 34.80 427.63

8265 ch +51MAÃU

meùt
T/HAO meùt 27.75 55.64 90.78 70.29 46.08 17.86

308.40

Trang 25

COÂNG TY MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

TAÙC NGHIEÄP C KHAÙCH HA
MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56" PO: I 58014 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 MAØU VAÛI: 100-WHITE
ñm bình quaân:

côû voùc

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
4 98 6 193 8 289 10 337 12 337 14 193 16 73

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH ADM3 001557-100% Cotton Supeeba Plus Peach. K56"

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

côû voùc

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
4 417 6 8 10 12 14 773 16 292 773 1133 1301 1300

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI LOÙT ADM# 100267-65%POLY 35%COTTON.K42" soá Caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 tæ leä sô ñoà
4 417 6 8 10 12 14 773 16 292 773 1133 1301 1300

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân: s/p ch boä daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m

baøn 1 2 3 4 5 6 7

côû voùc

Trang 26

8

1
Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU DÖÏNG : AO 414

MAØU VAÛI:

White

ñm bình quaân:

baøn 48 49 50 51 52 53

côû voùc

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1

tæ leä sô ñoà
4 417 6 8 10 12 14 773 16 292 773 1133 1301 1300

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

COÂNG TY MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

TAÙC NGHIEÄP C
MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton , k56" PO: 05V02901 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 MAØU VAÛI: Gleam
ñm bình quaân:

KHAÙCH HA

côû voùc
-6/1-8/1-14/1-16/2-/1 -6/1-8/1-14/1-16/2-/1 -6/1-8/1-14/1-16/2-/1 -6/1-8/1-14/1-16/2-/1 -10/2-12/2-14/2 -10/2-12/2-14/2 -10/2-12/2-14/2 -10/2-12/2-14/2

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 89 88 61 90 89 88 61

tæ leä sô ñoà
6 327 1 1 1 1 8 327 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 654 12 654 14 981 1 1 1 1 2 2 2 2 16 654 2 2 2 2 18 327 1 1 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 6.37 6.37 6.37 6.37 6.19 6.19 6.19 6.19

6 6.34 1.44 6 6.34 1.44 6 6.34 1.44 6 6.34 1.44 6 6.16 1.44 6 6.16 1.44 6 6.16 1.44 6 6.16 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI LOÙT 65% Poly35% Cotton , k58"

MAØU VAÛI: White
ñm bình quaân:

baøn 9 10

côû voùc
-6/2-8/2-14/2-16/4-/2 -6/2-8/2-14/2-16/4-/2

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 85 79

tæ leä sô ñoà
4 6 327 2 2 8 327 2 2 10 654 12 654 14 981 2 2 16 654 4 4 327 2 2

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.28 1.28

12 1.26 1.47 12 1.26 1.47

Trang 27

11 12

-10/4-12/4-14/4 -10/4-12/4-14/4

1 1

95 69

4 4

4 4

4 4

12 1.26 1.47 12 1.26 1.47

1.28 1.28

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU DAÂY LÖNG 100% Cotton , k57"

MAØU VAÛI: soïc
ñm bình quaân:

baøn 13 14 15 16 17 18 19

côû voùc
-/10 -16/10 -14/10 -12/10 -10/10 -8/10 -6/10

soá Caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 33 66 99 65 66 33 33

tæ leä sô ñoà
4 6 327 8 327 10 654 12 654 14 981 16 654 10 10 10 10 10 10 327 10

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

10 3.18 1.44 10 3.18 1.44 10 3.18 1.44 10 3.18 1.44 10 3.18 1.44 10 3.18 1.44 10 3.18 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù: Löu yù:

MAØU DÖÏNG : 2600 100% Polyester , 36"

MAØU VAÛI:

White

ñm bình quaân:

baøn 20 21

côû voùc
-6/1-8/1-10/2-12/2-14/3-16/2-/1 -6/1-8/1-10/2-12/2-14/3-16/2-/1

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 170 158

tæ leä sô ñoà
4 6 327 1 1 8 327 1 1 10 654 2 2 12 654 2 2 14 981 3 3 16 654 2 2 327 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.25 1.25

12 1.23 0.90 12 1.23 0.90

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 28


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/12/2008
language:
pages:28