Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) by dou12761

VIEWS: 1,177 PAGES: 8

									SPS
Fakulti Pendidikan

Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)
 1. Institusi Penganugerah      Universiti Teknologi Malaysia
 2. Intitusi Pengajar         Universiti Teknologi Malaysia
 3. Profesional atau Badan Berkanun  Kementerian Pengajian Tinggi
   Akreditasi/ Jaminan Kualiti
 4. Nama Program            Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)
 5. Anugerah Muktamad         Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)
 6. Kod                TT03 SPS
 7. Bahasa Pengantar          Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 8. Mod Pengajian (Konvensional,    Konvensional
   jarak jauh, dll)
 9. Mod Operasi            Tadbir Kendiri
   (Francais, Tadbir Kendiri, dll)
 10. Skim Pengajian          Sepenuh Masa
   (Sepenuh Masa / Separuh Masa)
 11. Tempoh Pengajian
   Minima :             4 tahun
   Maksima :             6 tahun
   Jenis Semester              Bil. Semester             Bil. Minggu
                    Sepenuh Masa   Separuh Masa    Sepenuh Masa   Separuh Masa
   Lazim                 8        Tiada        14       Tiada
   Pendek                 4        Tiada        8        Tiada
 12. Syarat Kemasukan         Matrikulasi / Asasi Sains UM
                    i) Syarat Am Universiti
                       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/setaraf dengan baik
                       Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malysia di
                       peringkat SPM/setaraf.
                       Lulus Sijil Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM dengan mendapat PNGK
                       sekurang-kurangnya 2.00 dan lulus semua mata pelajaran
                       pengkhususan.
                       Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian
                       University English Test (MUET)

                    ii) Keperluan Khas Program
                       Lulus sekurang-kurangnya gred C (2.00) dalam DUA (2) kombinasi
                       mata pelajaran berikut:
                       - Matematik              - Ekonomi
                       - Fizik                - Perakaunan
                       - Kimia                - Pengurusan Perniagaan
                       - Biologi
                       Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan lulus
                       dalam matapelajaran Biologi/ Sains/Sains Tambahan di peringkat
                       SPM/setaraf.
                       Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak
                       Universiti.
                    STPM
                    i) Syarat Am Universiti
                       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan baik.
                       Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di
                       peringkat SPM/setaraf.
                       Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya:
                       - Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am
                       - Gred C (NGMP 2.00) dalam DUA (2) mata pelajaran lain
                       Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian
                       University English Test (MUET)
                    ii) Keperluan Khas Program
                       Lulus sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam DUA (2)
                       kombinasi mata pelajaran berikut:                          Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan

                          - Matematik S            - Geografi
                          - Matematik T            - Ekonomi
                          - Matematik Lanjutan T       - Perakaunan
                          - Fizik               - Sejarah
                          - Kimia               - Pengajian Perniagaan
                          - Biologi              - Bahasa Melayu
                          - Komputer
                          Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat
                          SPM/setaraf.
                          Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak
                          Universiti.
                       Diploma
                       i) Syarat Am Universiti
                          Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat
                          kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.
                          Mempunyai diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf
                          dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat
                          Universiti dan
                          Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian
                          University English Test (MUET).
                       ii) Keperluan Khas Program
                          Memiliki Diploma dari UTM atau dari mana-mana institusi yang
                          diiktiraf dan berkaitan dengan kursus yang dipohon serta lulus
                          dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50; atau
                          Kelulusan lain yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan
                          berkaitan dengan kursus yang dipohon serta diperakukan oleh Senat
                          UTM dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.50; atau
                          Bagi calon-calon yang mendapat PNGK kurang dari 2.50 dan 2.30 ke
                          atas tetapi mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman
                          bekerja dalam bidang yang dipohon juga layak memohon.
                          Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat
                          SPM/setaraf atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam
                          salah satu mata pelajaran Matematik di peringkat Diploma.
                          Calon dikehendaki menghantar keputusan peperiksaan yang lengkap
                          semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir)
                          ke UTM.
                          Calon juga dikehendaki mengemukakan salinan Diploma
                          atau surat pengesahan tamat pengajian
                          Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh Universiti
                       Catatan:
                       Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada
                       pengecualian kredit yang diluluskan oleh UTM
                       Untuk semua peringkat kelulusan - Keutamaan akan diberikan kepada calon yang
                       pernah mewakili peringkat Daerah atau lebih tinggi dalam bidang sukan. Lulus
                       temuduga yang dikendalikan oleh pihak universiti.

13.  Objektif Program
1.   Untuk membolehkan graduan berkebolehan di dalam bidang sains sukan dan profesion keguruan, berkemahiran dalam
    mengaplikasi teknologi maklumat dan mempunyai kemahiran generic untuk melengkapkan peranan guru yang beretika,
    kreative, inovatif dan efektif dalam institusi pendidikan
2.   Untuk menghasilkan graduan yang berkebolehan memberi gerak balas dan bersedia membuat penyesuaian dalam
    situasi yang berubah dan boleh melanjutkan pembelajaran secara berdikari di dalam pengembangan pengetahuan dan
    kemahiran-kemahiran baru dalam bidang sains sukan.

14. Hasil Pembelajaran Program
     Hasil Pembelajaran Yang       Kaedah Pengajaran dan              Pentaksiran
         Dihasratkan           Pembelajaran
                  (A) PENGETAHUAN TEKNIKAL DAN KETERAMPILAN
                     LO1. Pengetahuan Bidang Sains Sukan
   Menunjukkan pengetahuan terhadap   Kuliah, tutorial, seminar, kerja     Peperiksaan, laporan makmal,
   prinsip-prinsip pergerakan, sains  makmal, pembacaan terarah, kajian    pembentangan seminar,
   sukan, pendidikan jasmani dan    bebas, pembelajaran berasaskan      perbincangan, latihan berasaskan
   pedagogi pengajaran.         permasalahan.              permasalahan, projek kumpulan,
                                          projek bebas.                              Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan

                      LO2. Aspek Pengetahuan Pendidikan
 Menenjukkan pengetahuan,          Kuliah, tutorial, kelas-kelas amali   Peperiksaan, laporan makmal,
 pemahaman dan aplikasi prinsip-      komputer, makmal            pembentangan seminar,
 prinsip dan konsep pergerakan, sains                        perbincangan, latihan berasaskan
 sukan dan pendidikan di dalam                           permasalahan, projek berkumpulan,
 proses pengajaran dan pembelajaran                         projek reka bentuk, latihan simulasi,
                                          projek bebas

         LO3. Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Bidang Teknologi Maklumat & Multimedia
 Menyelesaikan masalah dengan        Penyelian projek, kuliah, tutorial,   Peperiksaan berasaskan
 mengintegrasi pengetahuan sains,      seminar, kerja makmal, pembacaan    permasalahan, laporan makmal
 teknologi maklumat, pendidikan,      terkawal, latihan simulasi, latihan   pembentangan seminar, projek
 rekabentuk dan kejuruteraan sukan di    berasaskan computer, penyelidikan    rekabentuk, projek penyelidikan
 dalam amalan sains pergerakan dan     bebas, pembelajaran berasaskan     individu.
 sains sukan                permasalahan

                      (B) KEMAHIRAN-KEMAHIRAN GENERIK
                        LO4. Kemahiran komunikasi

 Membentangkan secara verbal teori,     Projek berkumpulan, penyelidikan    Pembentangan verbal, laporan
 konsep, dan amalan bidang sains      bebas, tutorial, pengajaran mikro,   kumpulan log/dairi pembelajaran,
 pergerakan, sains sukan dan        latihan mengajar, latihan industri   laporan latihan industri dan penilaian
 maklumat pendidikan, bersesuaian                          pembelajaran.
 dengan keperluan pendengar

 Berkomunikasi dalam penulisan       Kuliah, projek kumpulan, penyelidikan  Penulisan kertas kerja, laporan
 berkenaan teori, konsep, dan amalan    bebas.                 makmal, karangan, tesis.
 bidang sains pergerakan, sains sukan
 dan maklumat pendidikan,
 bersesuaian dengan keperluan
 pembaca.
                      LO5. Kemahiran Kerja Berpasukan
 Bekerja secara menyeluruh sebagai     Tutorial, kerja makmal, kertas kerja  Laporan kumpulan, log/dairi
 sebahagian dari ahli kumpulan dan     kumpulan.                pembelajaran.
 bertanggungjawab terhadap
 kepelbagaian bentuk peranan dalam
 kumpulan.
               LO6. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Penyelesaian Masalah
 Pembelajaran kendiri, kreatif, inovatif  Penyelidikan bebas, penyelidikan    Laporan latihan industri dan latihan
 dan aktif melibatkan diri dalam proses   berkumpulan, latihan industri dan    mengajar, laporan penyelidikan
 pembelajaran dan pengajaran.        penyelesaian masalah.          bebas, potfolio pembelajaran.
           LO7. Pengurusan Maklumat dan Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat

 Berfungsi di pelbagai situasi bekerja   Tutorial, kerja makmal, kerja      Kerja kumpulan, log/diari
 dan berperanan sesuai dengan        kumpulan.                pembelajaran.
 keperluan profesion.
                       LO8. Kemahiran Keusahawanan
 Membentuk dan mengamalkan nilai      Tutorial, kerja makmal, kerja      Perancangan perniagaan, projek
 positif dalam proses pembelajaran     kumpulan, latihan industri       perniagaan, laporan kumpulan,
 dan pengajaran dan membentuk
                                          log/dairi pembelajaran, laporan latihan
 kesedaran dalam bidang
 keusahawanan sebagai kerjaya
                         LO9. Etika dan Integeriti
 Mengamalkan nilai positif dan       Tutorial, kerja makmal, kerja      Kerja kumpulan, log/diari
 menbentuk etika kerja sebagai       berkumpulan               pembelajaran
 komponen penting dalam profesion
 sains pergerakan, sains sukan dan
                 LO10. Kemahiran Kepimpinan dan Bersikap Proaktif
 Mengembang dan mengamalkan         Projek penyelidikan bebas,       Laporan latihan industri, penyelidikan
 kualiti kepimpinan yang baik        penyelidikan berkumpulan, latihan    bebas, potfolio pembelajaran
                      industri, latihan mengajar                                Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan
15.   Klasifikasi Khusus

 No                Klasifikasi                Jam kredit      Peratus (%)

 i.    Universiti
        a. Umum                              8
        b. Bahasa                             6
        c. Ko-kurrikulum                         2            13.0
 ii.    Teras Fakulti                            24            19.5
 iii.   Teras Program                            83            67.5
 iv.    Elektif Program                            -            -
 v.    Elektif Terbuka                            -            -
      JUMLAH                               123            100
      Klasifikasi mata pelajaran untuk program Sains Sukan
 A.    Asas Pendidikan
        a) Kuliah                             18
        b) Projek tahun akhir                       6           19.5%
      Jumlah jam kredit Bahagian A                     24
 B.    Bidang pengkhususan dan Pengkaedahan
        a) Kuliah                            32
        b) Makmal/kerja lapangan                     24
        c) Teknologi maklumat dan multimedia               15           57.7%
      Jumlah jam kredit Bahagian B                     71
 C.    Praktikum
        a) Pengajaran mikro                        1
        b) Latihan mengajar                        8
        c) Latihan industri                        3           9.8%
      Jumlah jam kredit Bahagian C                     12
 D.    Isu Semasa Pendidikan dan Masyarakat
        a) (a) Kursus Wajib Universiti                  8            6.5
      Jumlah jam kredit Bahagian D                     8
 E     Pengembangan bakat/individu (bakal guru)
        (a) Bahasa                            6
        (b) Ko-kurikulum                         2            6.5
      Jumlah jam kredit Bahagia E                      8
      Jumlah Jam Kredit Bahagian A, B, C, D dan E             123           100

16.   Jumlah Jam Kredit Bagi Pengijazahan 123 jam kredit

17.   Struktur, Kurikulum Dan Keperluan Penganugerahan Bagi Program
     Kursus ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa berasaskan tahun akademik dua (2) semester dengan beberapa mata
     pelajaran diajar dan ditaksir di setiap semester.
      Penilaian : 50% Peperiksaan, 50% Kerja kursus
      Nota: Sesetengah subjek dinilai berasaskan 100% kerja kursus
      Keperluan penganugerahan:
      Pelajar perlu:
      - Mencapai sejumlah 123 jam kredit dengan nilai minimum CPA 2.00.
      - Lulus Latihan Mengajar (setara dengan 8 jam kredit).
      - Lulus Latihan Industri (setara dengan 3 jam kredit).
      - Menyelesaikan Projek Sarjana Muda di tahun 4.
                               Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan

 SEM             MATA PELAJARAN               JAM PERTEMUAN      KRE
       KOD              NAMA              K    A     T
     ULT 1022   TITAS                       2              2
     SPM 1002   Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran       2              2
     SPP 1002   Falsafah Pendidikan                2              2
  I   SPR 1852   Anatomi                      2              2
     SPR 1862   Pengurusan Sukan                  2              2
     SPR 1912   Kecergasan Fizikal                 1    1          2
     SPR 1922   Olahraga                      1    1          2
     SPR 1932   Bola Keranjang/Bola Baling             1    1          2
            Jumlah                      13    3       16
     UHS 1152   Hubungan Etnik                   2              2
     UHB 1412   English for Academic Communication             4          2
     SPM 1012   Telekomunikasi dan Rangkaian            2              2
  II  SPM 1702   Reka Bentuk Perisian Multimedia          2              2
     SPP 1012   Psikologi Pendidikan                2              2
     SPR 1822   Pembelajaran Motor                 2              2
     SPR 1832   Pendidikan Luar                  1    1          2
     SPR 1942   Renang                       1    1          2
            Jumlah                      12    6          16
     UQ- - -- 1  Ko-Kurikulum I                       2         1
     ULT 2132   Islam dan Isu-Isu Semasa              2              2
     SPM 2102   Bahasa Pengaturcaraan I              2              2
  III  SPM 2322   Bahasa Gubahan                   2              2
     SPP 2002   Asas Pedagogi                   2              2
     SPR 2802   Kaedah Mengajar Sains Sukan                 2         2
     SPR 2813   Fisiologi                     3              3
     SPR 2872   Pendidikan Sukan Suaian              2              2
     SPR 2922   Hoki                        1    1         2
            Jumlah                       14    5         18
     UHS 2- -2   Elektif Kenegaraan                 2              2
     UHB 2422   Advanced English for Academic Communication         4         2
     SPA 2001   Pengajaran Mikro                      2         1
  IV  SPP 2032   Pengukuran dan Penilaian Pendidikan        2              2
     SPR 2912   Bola Sepak/Sepak Takraw              1    1         2
     SPR 2932   Kejurulatihan Sukan                2              2
     SPR 2942   Kaedah Latihan                   2              2
     SPR 2952   Tenis                       1    1         2
            Jumlah                       10    8         15
  V   SPA 3008   Latihan Mengajar                                8
            Jumlah                                     8
     SPM 2303   Teknologi Grafik, Animasi dan Video Digital    3              3
     SPM 3 --2   Elektif Teknologi Maklumat I            2              2
     SPP 3042   Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan        2              2
 VI   SPR 3802   Kecederaan Dalam Sukan               2              2
     SPR 3813   Biomekanik                     3              3
     SPR 3822   Pengukuran Dan Penilaian Dalam Sukan        2              2
     SPR 3902   Perniagaan Sukan                  2              2
     SPA 3113*   Latihan Industri (HW)                             3
            Jumlah                      16              16
     UQ- - -- 1  Ko-Kurikulum II                       2         1
     UHB 3 - - 2  Elektif Bahasa Inggeris                   4         2
     SPM 4- -2   Elektif Teknologi Maklumat & Multimedia II     2              2
     SPP 4052   Sosiologi dan Profesionalisme Pendidikan      2              2
 VII  SPR 4832   Psikologi Sukan                  2              2
     SPR 4882   Pemakanan Dalam Sukan               2              2
     SPR 4912   Gimnastik                     1    1         2
     SPR 4922   Bola Tampar                    1    1         2
     SPU 4902   Projek Sarjana Muda I                    4         2
            Jumlah                       10   12         17                         Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan

  SEM                      MATA PELAJARAN                JAM PERTEMUAN       KRE
           KOD                  NAMA               K    A     T
         SPP 4- - 2     Elektif Pendidikan                     2             2
         SPM 4712      Kaedah Mengajar Sains Komputer               2             2
   VIII    SPR 4802      Seminar Sains Sukan                    2             2
         SPR 4812      Sosiologi Sukan                      2             2
         SPR 4932      Ragbi/Bola Jaring                     1    1         2
         SPU 4904      Projek Sarjana Muda II                       8         4
                  Jumlah                           9    9         14
                  Jumlah Kredit Keseluruhan                              123

Catatan:     K : Kuliah     A : Amali     T : Tutorial    KRE : kredit
* Ditawarkan pada cuti pendek antara Semester VI dan Semester VIII


18.  Pemetaan Hasil Pembelajaran Program Merentas Mata Pelajaran

          Matapelajaran Ditawarkan                          Hasil Pembelajaran
    Kod     Kursus                             LO LO LO LO LO LO LO       LO LO LO
                                           1 2 3 4 5 6 7        8 9 10
  SPM 1002     Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran              b a  a 1 2 1 1         2 2
  SPM 1012     Telekomunikasi dan Rangkaian                   b b  a 1 2 1 1         2 2
  SPP 1002     Falsafah Pendidikan                       b a  b 2 2 2 2       2  2 1
  SPP 1012     Psikologi Pendidikan                       b a  b 2 2 2 2       2  2 2
  SPP 2002     Asas Pedagogi                          b a  b 1 2 2 2       2  2 2
  SPP 2032     Pengukuran dan Penilaian Pendidikan               b a  b 2 2 1 2       2  2 2
  SPP 3042     Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan               b a  b 2 2 2 2       2  1 2
  SPP 4--2     Elektif Pendidikan                        b a  b 2 2 2 2       2  1 2
  SPP 4052     Sosiologi dan Profesionalisme Pendidikan             b a  b 2 2 2 1       2  2 2
  SPU 4902     Projek Sarjana Muda I                      a a  b 1 1 2 2       2  2 2
  SPU 4904     Projek Sarjana Muda II                      a a  a 1 1 2 1       2  1 1
  SPR 1822     Pembelajaran Motor                        a b  c 2 1 2 2       2  2 2
  SPR 1832     Pendidikan Luar                         a b  c 1 2 1 1       2  2 1
  SPR 1852     Anatomi                             a b  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 1862     Pengurusan Sukan                         a b  c 1 2 2 2       2  2 2
  SPR 1912     Kecergasan Fizikal                        a b  c 2 2 2 1       2  2 2
  SPR 1922     Olahraga                             a b  c 2 1 1 2       2  2 2
  SPR 1932     Bola Keranjang/ Bola Baling                   a b  c 2 1 1 2       2  2 2
  SPR 1942     Renang                              a b  c 2 1 1 2       1  2 2
  SPR 2802     Kaedah Mengajar Sains Sukan                   a a  b 1 2 2 1       2  1 2
  SPR 2813     Fisiologi                            a b  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 2872     Pendidikan Sukan Suaian                     a b  c 2 2 2 2       2  1 2
  SPR 2912     Bola Sepak/ Sepak Takraw                     a b  c 2 1 1 2       2  2 2
  SPR 2922     Hoki                               a b  c 2 1 1 2       2  2 2
  SPR 2932     Kejurulatihan Sukan                       a b  c 1 1 1 1       2  2 2
  SPR 2942     Kaedah Latihan                          a b  b 2 2 2 1       2  2 1
  SPR 2952     Tenis                              a b  c 2 1 1 2       2  2 2
  SPR 3802     Kecederaan dalam Sukan                      a b  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 3813     Biomekanik                            a b  b 2 1 2 2       2  2 2
  SPR 3822     Pengukuran dan Penilaian dalam Sukan               a a  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 3902     Perniagaan Sukan                         a b  c 1 2 1 2       1  2 2
  SPR 4802     Seminar Sains Sukan                       a b  c 1 1 1 2       2  2 1
  SPR 4812     Sosiologi Sukan                         a b  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 4832     Psikologi Sukan                         a b  c 2 2 2 2       2  2 2
  SPR 4882     Pemakanan dalam Sukan                      a b  c 2 2 2 2       2  2 2
                                    Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan

         Matapelajaran Ditawarkan                         Hasil Pembelajaran
   Kod     Kursus                          LO LO LO LO LO LO LO        LO LO LO
                                       1 2 3 4 5 6 7         8 9 10
 SPR 4912    Gimnastik                         a b  c 2 1 1 2        2  2 2
 SPR 4922    Bola Tampar                        a b  c 2 1 1 2        2  2 2
 SPR 4932    Ragbi / Bola Jaring                    a b  c 2 1 1 2        2  2 2
 SPM 1702    Reka Bentuk Perisian Multimedia              a b  a 1 1 1 2        2  2 2
 SPM 2102    Bahasa Pengaturcaraan I                  b c a 1 1 1 1        2  2 2
 SPM 2303    Teknologi Grafik, Animasi dan Video Digital        b c a 1 1 1 1        2  2 2
 SPM 2322    Bahasa Gubahan                       b b  a 1 1 1 1        2  2 2
 SPM 3--2    Elektif Teknologi Maklumat dan Multimedia I        b b  a 1 1 1 1        2  2 2
 SPM 4--2    Elektif Teknologi Maklumat dan Multimedia II        a b  a 1 1 1 1        1  2 1
 SPM 4712    Kaedah Mengajar Sains Komputer               a a  a 1 1 1 1        2  2 2
 SPA 2001    Pengajaran Mikro                      a a  b 1 2 1 2        2  1 2
 SPA 3008    Latihan Mengajar                      a a  b 1 1 1 2        2  1 1
 SPA 3113    Latihan Industri                      a b  b 1 1 1 2        2  1 2
 UHB 1412    English for Academic Communication             c c c 1 2 1 1          2 2
 UHB 2422    Advanced English for Academic Communication        a a  c 1 2 2 2          2 2
 UHB3- -2    Elective for English Language               c c c 1 2 2 2          2 2
 ULT 1022    TITAS                           c    2 2   2        2  2 2
 ULT 2132    Islam dan Isu-Isu Semasa                  c    2 2   2        2  2 2
 UHS 1152    Hubungan Etnik                       c
 UHS 2__2    Elektif Kenegaraan                     c
 UQ ---1     Ko-Kurikulum I                       c    1 2   1         1  2  1
 UQ ---1     Ko-Kurikulum II                      c    1 2   1         1  2  1

Kekunci:
Kemahiran Teknikal: a = penyumbang utama kepada hasil; b = penyumbang sederhana kepada hasil; c = penyumbang kecil
kepada hasil
Kemahiran Generik: 1 = Sangat Perlu (dengan pentaksiran) 2 = Kurang Perlu (Pengenalan)

19.  Peluang Kerjaya
   Siswazah dari program ini boleh berkhidmat di mana-mana sekolah ataupun swasta atau sebagai bakal pensyarah di
   IPTA atau IPTS

20.  Program Merentas Kampus
   Pelajar diberi peluang untuk mendaftar beberapa kursus di universiti yang terlibat dan gred atau kredit boleh
   dipindahkan (sehingga 1/3 daripada jumlah kredit dalam kursus).

21.  Sokongan kepada Pelajar dan Pembelajaran
   1. Program pengenalan - orientasi dan kemahiran belajar
   2. Buku panduan akademik pelajar (berserta CD-ROM)
   3. Pakej Kemahiran Perpustakaan dan Kemahiran Belajar
   4. Fasiliti Internet dan e-pembelajaran
   5. Penasihat akademik untuk membantu perjalanan pembelajaran pelajar
   6. E-mel dan web peribadi untuk pelajar (http://siswa.utm.my)
   7. Makmal Penyelidikan Sains Sukan
   8. Pendidikan luar dan pusat rekreasi

22.  Kaedah Penilaian, Peningkatan Kualiti dan Tahap Pengajaran dan Pembelajaran
   1. Penilaian pengajaran untuk setiap semester
   2. Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran
   3. Staf dikehendaki memperolehi kelayakan peringkat Masters atau yang lebih tinggi
   4. Kursus peningkatan kemahiran staf.
                                Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08
SPS
Fakulti Pendidikan
23. Indikator Tahap dan Kualiti
  1. Anugerah terhadap pencapaian pengajar (cth: Tokoh Pendidik)
  2. Anugerah terhadap pencapaian pelajar (cth: Anugerah Dekan)
  3. Anugerah terhadap kecemerlangan sukan (cth: Olahragawan/ti Universiti / Negeri / Negara)

24.  Fasiliti sedia ada
   1. Makmal Penyelidikan Sains Sukan                 7. Makmal Fotografi
   2. Pusat Latihan Rekreasi Dan Kegiatan Luar             8. Makmal Audio/Video
   3. Bilik Rawatan Kecederaan Dan Urut Tradisional          9. Makmal Grafik
   4. Dewan Serbaguna Indoor                      10. Pusat Latihan Teknologi Informasi
   5 Makmal Komputer                          11. Makmal Kaunseling
   6. Makmal Multimedia
                              Buku Panduan Akademik mulai sesi 2007/08

								
To top