database esrc

Document Sample
database esrc Powered By Docstoc
					   DATABASE OF EXAMPLES OF THE FOCUS CONSTRUCTION IN HUNGARIAN

Examples are from the Hungarian National Corpus (Magyar Nemzeti Szövegtár)Database compiled by Gergely Pethő supported by ESRC funded research grant RES-000-22-0941, with Principal
investigators Ronnie Cann and Dan WedgwoodYou are welcome to download and use this document. Please reference this as G Pethő (2006) with web address. For
information on how the document was constructed or about the categorisation, please read the document at
http://www.lel.ed.ac.uk/~ronnie/database-structure.pdf
number datum                        translation                        group        search_t focus_ty
                                                                     erm   pe
   1 A közlekedési tárcánál újra napirendre vették a   In the ministry of transport the dismantling of almost   focus       -bA   other
    csaknem ezer kilométernyi vasúti mellékvonal    1000 kms of secondary railways has again been put on             (főnév)
    megszüntetésének tervét. További 2000        schedule. Another 2000 kms of secondary railways               /+w1 ige
    kilométernyi mellékvonalat pedig különböző     would be transferred to (lit.) [the operation of different
    társaságok üzemeltetésébe N.PSe3.ILL adná      companies]. (= would be operated by different
    V.TFe3 át a MÁV Rt. Bár a vasúti Reform Bizottság  companies)
    ( RB ) ülésén újra tárgyalták a kihasználatlan
    vonalszakaszok megszüntetési tervét, a szaktárca
    egyelőre nem áll elő a vasúti törvény szükséges
    módosítási javaslatával.
   2 A nemzetközi műkincspiacon csillagászati                                   complex predicate  -bA
    összegeket elérő Chagall-képeket előszeretettel                                          (főnév)
    hamisítják, s mint Meyer asszony bevallja: a                                           /+w1 ige
    bizottság szakértőit is néha elképesztik az egyre
    finomabb hamisítási technikák. - Ezek a
    legveszélyesebbek, mivel könnyen csapdába N.ILL
    csalhatják V.Tt3 a gyanútlan vásárlót - mondja az
    unoka, hozzátéve: Franciaországban már több jó
    minőségu hamisítványt elkoboztattak. A Párizsban
    született, de Bernben nevelkedett Meret Meyer
    elismeréssel beszél Chagall fehéroroszországi
    szülővárosáról, Vityebszkrol, ahol a szovjet
    rendszert kísérő elhallgatás után ma igyekeznek
    gondosan megőrizni a művész emlékét.

   3 A madártávlatból rögzített felvételek a város                                 complex predicate  -bA
    épületeit mutatják. A színpadról célba veszik és                                         (főnév)
    telibe találják, sorra romba N.ILL döntik V.Tt3 a                                         /+w1 ige
    házakat. Utoljára a színházépületet éri
    bombatalálat.
4 A menyem rokonai már kint vannak, de félek,      J. I., the vice president of the minority self-government focus stress-     -bA    identificati
 hamarosan megy a másik gyerek is. " Jovánovics    adds that gypsies from Mohács arrive usually [in     avoiding verb     (főnév)  onal
 Ibolya, a kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese   Toronto], and travel on from there to the city in which             /+w1 ige
 közbeveti, a mohácsi romák általában Torontóba    some family members of theirs already live.
 N.ILL érkeznek V.t3, és onnan megy mindenki
 abba a városba, ahol már élnek családtagjaik. A
 kanadai hatóságok állítólag még egyetlen romát
 sem utasítottak ki, és a munkavállalást is
 megoldották a bevándorlók valahogy.

5 Géza az egész társaságot magához rendelte a      He declared with a voice that allowed no contradiction stress-avoiding     -bA
 hegyre. Ellentmondást nem tűrő hangon jelentette   that the pear tree in front of his (wine) press-house     verb f-particle  (főnév)
 ki, hogy az ő présháza elotti körtefa pont a teljes  falls [exactly on the middle line of the full solar eclipse].          /+w1 ige
 napfogyatkozás középvonalába N.PSe3.ILL esik     His grandfather was an amateur astronomer, and has
 V.e3. A faültető nagypapa amatőr csillagász volt,   calculated already in 1938 where the young tree has to
 már 1938-ban kiszámította, hová kell ültetni a    be planted so that one would be able to admire the
 csemetét, hogy 61 esztendő múlva borozgatás      wonder of nature 61 years later while drinking wine.
 közben lehessen bámulni a természeti csodát.

7 Semmiféle helytelen és értelmetlen dologban nem My new job: I translate technical texts from French and complex predicate       -bA
 vettem részt, 19 ami által remélem, buzgalmadat  German; I earn somewhat more, too; I only send home                 (főnév)
 csak támogattam. (._._. ) Új munkaköröm: ugyanott if the scientific work runs into sand for good.                   /+w1 ige
 műszaki szöveget fordítok, franciából, németből;
 valamivel többet is keresek; haza csak akkor
 küldök, ha a tud. munka végleg kútba N.ILL esik
 V.e3. (._._. ) Egészségem rendben, bár mostanság
 kimerüléses fejfájás gyakran gyötör.

8 - Ketten voltunk egy szakasz ellen. Csapdába     We fell [into a trap].                   complex predicate  -bA
 N.ILL estünk V.Mt1. Honnan tudná ez a lány, mi                                            (főnév)
 egy szakasz?                                                             /+w1 ige
 9 Hatályos szabályzat azonban mindmáig nem       These all only allow the fund's money to be invested [in focus stress-     -bA    identificati
  készült el, csak belso, testületi döntés született,  stocks which are guaranteed by the state], so the vice avoiding verb      (főnév)  onal
  továbbá számlavezetési megállapodás az MA és a    president of the MA who has since resigned, Bella                /+w1 ige
  kincstár között. Ezek egyaránt csak azt        Balázs, has bought stocks illegally according to the
  engedélyezik, hogy az Alap pénzét államilag      ORTT, and without having informed the body to boot.
  garantált értékpapírokba N.PL.ILL fektessék
  V.TPt3, így az MA azóta már lemondott
  igazgatóhelyettese, Bella Balázs az ORTT tagjai
  szerint jogellenesen, ráadásul a testület tudta
  nélkül vásárolt befektetési jegyeket. Az ORTT most
  mindenesetre a befektetési jegyek értékesítéséről,
  valamint arról döntött, hogy kártérítési igénnyel
  lépnek fel a szabályszegőkkel szemben, és
  kezdeményezik a büntetojogi felelősség vizsgálatát
  is.
10 Az asszony akkorra már rég lenn volt valahol     Gyuri decided strongly, too, while getting into his     complex predicate  -bA
  napszámba. Gyuri is eltökélte keményen - mialatt   clothes, that he won't drink a single sip, but will start            (főnév)
  gúnyáit magára vette -, hogy egy kortyot se iszik,  [on some new work] at once.                           /+w1 ige
  hanem új munkába N.ILL fog V.e3 nyomban.
  Csakhogy csúnya, éles, északi szél indult el
  hajnalban a bércről.
11 15. ( 1 ) a ) Bármely állam vagy kormányközi       focus        -bA    identificati
  szervezet kijelentheti, hogy - a 3. Cikk ( 5 )                (főnév)  onal
  bekezdésének rendelkezései ellenére - csak olyan               /+w1 ige
  áruk vagy szolgáltatások tekintetében nyújtható be
  Hivatalához bejelentés, amelyek a Nizzai
  Osztályozás egyetlen osztályába tartoznak. b )
  Bármely állam vagy kormányközi szervezet
  kijelentheti, hogy - a 6. Cikk rendelkezései ellenére -
  ha a Nizzai Osztályozás több osztályába tartozó
  árukat, illetve szolgáltatásokat egy és ugyanazon
  bejelentésbe N.ILL foglalták V.TMt3, az ilyen
  bejelentés a védjegylajstromban két vagy több
  lajstromozást eredményez, feltéve, hogy az így
  keletkező minden egyes lajstromozás utalást
  tartalmaz az említett bejelentésből származó
  összes többi lajstromozásra. c ) Bármely állam
  vagy kormányközi szervezet, amely az a ) pont
  szerinti nyilatkozatot tette, kijelentheti, hogy - a 7.
  Cikk ( 1 ) bekezdésének rendelkezése ellenére -
  semmilyen bejelentés nem osztható meg.


12 A simmentali borjának fogadta fakorlátos, legelteto    complex predicate  -bA
  helyen, togyén mohón csüngött az istenadta, és                (főnév)
  elfeledte, hogy testvértelen. És elfeledte a futó               /+w1 ige
  erecskét, amely bukfenceket kacagva hányt, s mely
  hűs homályba N.ILL fogta V.TMe3 gyenge testét, el
  a zuzmószakállú ősmagányt. És elfeledte a forrás
  kis odvát, amelynek tükre csábító titok, s ha
  eltikkadva meg-megszomjazott, hát napverte,
  langyos vályúból ivott.
13 Meg aztán millennium is van, a Millenniumi       stress-avoiding   -bA
  Kormánybiztosi Hivatal is támogatta a produkciót,    verb        (főnév)
  kell valami magyaros motívum, nem lehet csak úgy              /+w1 ige
  egy általános emberi, " kozmopolita " históriával
  előrukkolni, jurta meg halászhálók és cigányprímás
  nélkül. Régebben az ilyet úgy hívták, hogy vörös
  farok, most nem tudom minek nevezik, azt sem,
  hogy milyen színű, de hogy farok, az biztos, és az
  is nagyon valószínű, hogy hatásvadász giccsbe
  N.ILL hajlik V.e3. Van is sikere.

14 Lengyelországban árvízriadót rendeltek el három     complex predicate  -bA
  sziléziai járásban, mert az elmúlt napok heves               (főnév)
  esőzései nyomán veszélyesen megduzzadt az                  /+w1 ige
  Odera, a Visztula és több kisebb folyó. A bőséges
  égi áldás miatt készültségbe N.ILL helyezték
  V.TMt3 az árvízvédelmi szakembereket több
  lengyel nagyvárosban is. Az időjárásról:
  Északkeleten folytatódik az erősen felhős idő,
  többfelé esővel, záporral.
15 Ezzel kapcsolatban bizonyára sokakban felmerül,     complex predicate  -bA
  hogy az óindiai eposzokban is találhatók utalások              (főnév)
  arra vonatkozóan, hogy a hozzájuk látogató istenek             /+w1 ige
  egyik járművét a " vimana " - t is higany hajtotta. A
  Mahábhárataból idézve: " A higanyban levő erőn
  át, ami a hajtó forgószelet működésbe N.ILL hozta
  V.TMe3, a vimana óriási távolságokat tudott
  megtenni az égen. " A fizika nyelvére lefordítva a "
  higanyban rejlő erő " nem lehet más, mint a
  hajtóműben fellépő elektromágneses erővonalak
  összessége, amelyet a higany, mint folyékony
  forgórész közvetített.
16 Ez történt évszázadokkal korábban Németalföldön.                             complex predicate  -bA
  Az olcsó balti gabona a földesurakat egyre                                          (főnév)
  nehezebb helyzetbe N.ILL hozta V.TMe3.                                            /+w1 ige
  Következésképpen a jobbágyok jövedelme is
  csökkent.
17 - A település foglalkoztatási struktúrája korábban  'The employment structure of the community is mainly focus        -bA    other
  elsősorban a mezőgazdaságra alapozott, ezért az   based on agriculture, therefore many people lost their          (főnév)
  állami gazdaság felbomlását követően sokan      job after the state farm was dissolved. Exploiting the          /+w1 ige
  munka nélkül maradtak. A határ közelségét      closeness of the border, many go over (to work) [to
  kihasználva nem kevesen Ausztriába N.ILL járnak   Austria], there is a significant number of commuters.
  V.t3 át, jelentős az in               Fortunately those who did not want to go abroad could
                            succeed in getting on as well, because a constantly
                            expanding wood processing factory, as well as tourism
                            and commercial undertakings have created work
                            opportunities.'

18 Hiszen az életrajza is oly változatos, hogy akár                             complex predicate  -bA
  romantikus, akár szürrealista regényt lehetne írni                                      (főnév)
  róla. Kezdjük ott, hogy dublini ír volt, buzgó                                        /+w1 ige
  katolikus, papnak készült, jezsuita iskolába N.ILL
  járt V.Me3, de egyetemistaként már orvos akart
  lenni. Közben papjelöltként is, orvosjelöltként is
  szenvedélyesen nyelveket tanult, fontosakat és alig
  ismerteket vegyesen.
19 Szemükre veti, hogy halandzsáznak, hogy nincs    There are schools which come [into fashion] quickly  complex predicate  -bA
  aranyalapja annak, amit mondanak. Vannak      and quickly decline.                           (főnév)
  iskolák, amelyek gyorsan divatba N.ILL jönnek                                         /+w1 ige
  V.t3, és gyorsan leáldoznak. Az
  egzisztencialistákkal például ma már senki nem
  törődik.
20 Kedves Venyerin, távolról sem tartom magam a      complex predicate  -bA
  téma szakértöjének, úgyhogy a kérdésem                   (főnév)
  egyáltalán nem akart provokatív lenni. De ha már              /+w1 ige
  felveted: a vörös csillagról jobban eszedbe
  N.PSe2.ILL jut V.e3 a kommunizmus, mint a Lenin
  képröl / szoborról? BaSand 02 / 25 / 99 11: 19: 54
  Igazán kiváncsi lennék a híres toleranciára, ha
  mondjuk nem V.I.Lenin, hanem A.Hitler képét
  árulnák a biziben.
21 Ráadásul ennyit meg pláne nem. Nos találtam egy     negation      -bA
  kiadványsorozatot amiben már valakik ezt                  (főnév)
  megcsinálták, viszont nem mindenkinek a kezébe               /+w1 ige
  N.PSe3.ILL jut V.e3 el. Igaz, hogy az Internet sem: -
  ( de azért 1-2 helyre csak eljut ebbe a formában
  innen a NETről.
22 Lehet, hogy nem mind szegények, de nekem úgy      complex predicate  -bA
  tűnt, hogy inkább azok, hogy a fiatal apa nagyon              (főnév)
  gondolkozott, mit engedhet meg magának a                  /+w1 ige
  játékboltban, mert sok gyereke van, és mit vegyen
  a születésnaposnak, úgy, hogy a többieknek is
  jusson valami, körbejárt, megnézte a kínálatot,
  barlangokba tévedt, ahol még mindig játékok
  voltak, aztán kijött a bolt elé, és állva, hosszan
  gondolkozott, nem lehetett sok pénz a zsebében.
  Az imádkozás itt fontosabb, mint az üzlet, de a
  beszélgetés is, a kávézóban és a boltokban ráérős
  diskurzusokat láttam, aztán egyszer csak eszükbe
  N.PSt3.ILL jut V.e3 valami, kijönnek,
  megszaporázzák a lépteiket, és nekilódulnak
  minden bizonnyal a túlvilág felé, ha átmenetileg
  érinteniük kell is a konyhát, vagy a műhelyt, vagy
  az iskolát. Némelyik arcon valódi elmélyedést
  láttam, nagyon finom bőrt, és egy újfalusi elemi
  iskolai társamra gondoltam, akit megfojtott a gáz, ő
  sem látta azt, ami kívül volt az ő képzelődésén.
23 A magyar-német viszony furcsa kettősségét az        stress-avoiding   -bA
  előadó az 1939-40-es szovjet-finn háború egyik       verb        (főnév)
  érdekes mozzanatával érzékeltette, amikor is                  /+w1 ige
  Magyarország 400-500 főből álló önkéntes
  zászlóaljat küldött a finnek megsegítésére, s ezzel
  a Szovjetunió és ( közvetve ) Németország ellen
  lépett fel. Hozzá kell tenni, hogy mivel északra, a
  két nagyhatalom által elfoglalt Lengyelország felé
  nem mehettek, az osztag megjárta a fél világot,
  amíg Finnországba N.ILL jutott V.Me3: akkor értek
  célba, amikor a felek már megkötötték a
  fegyverszünetet... Az 1938-45-ös időszak
  legsorsdöntőbb mozzanata a Szovjetunió elleni
  hadbalépés volt.
24 Ezért elhatározza, hogy Székelyt kicsinálja. A kicsit    complex predicate  -bA
  naiv, ilyen ügyekben járatlan, képviselőt galádul                (főnév)
  tőrbecsalják, politikailag, erkölcsileg ellehetetlenítik,            /+w1 ige
  börtönbe N.ILL juttatják V.Tt3. A hatóságok pedig
  nem képesek elejét venni az effajta ármánynak, mi
  több rendőrségestől, ügyészségestől bedőlnek
  neki.
25 A kincskeresők egy fémládát találtak a sekély        stress-avoiding   -bA
  vízben, és a fémkereső detektorok nagy           verb        (főnév)
  mennyiségű fémet jeleznek a parttól húsz méterre                /+w1 ige
  a tengerfenéken. Az első magyar egyetem. 2000.
  szeptemberére bemutatható állapotba N.ILL
  kerülhet V.e3 Pécsett az 1367-ben alapított első
  magyar egyetem. A török által megszállt Pécs 1664-
  es ostromakor Zrínyi Miklós hadvezér aláaknáztatta
  az akkor kaszárnyaként szolgáló egyetemi
  épületet, s az omladék megőrizte az eredeti
  alapfalakat, amelyekből rekonstruálható az első
  magyarországi egyetem és a Mária kápolna, ahová
  az alapító Vilmos püspököt is temették.
26 Frenkl Róbert: Az egészség a tét, nem a biztosítási   It probably had pragmatic reasons that the Fidesz -   focus       -bA    other
  torta Feltehetően elsősorban pragmatikus okai      taking the risk of possible reactions and the long term           (főnév)
  voltak annak, hogy a Fidesz - vállalva a várható     burden of the decision - decided to find a law technical          /+w1 ige
  reakciókat meg a döntés hosszú távú terhét - úgy     possibility to stop the local authority control of the
  döntött, megtalálja a jogtechnikai lehetőséget arra,   social insurance still before the end of the summer
  hogy a társadalombiztosítás önkormányzati        break of the Parliament and that this vast system
  irányítása még a nyári parlamenti szünet előtt      should get back [within direct government powers].
  véget érjen, és a hatalmas rendszer felügyelete     The pragmatic reason might simply have been that the
  közvetlen kormányhatáskörbe N.ILL kerüljön V.Pe3     renationalization of the social insurance should be
  vissza. A pragmatikus ok egyszerűen az lehetett,     carried out together, i.e. in accordance with the
  hogy a tb visszaállamosítására az államigazgatás     alteration of the higher level of the public
  felső szintjeinek a változásával együtt, azzal      administration.
  szinkronban kerüljön sor.

27 A már most is önálló három áramszolgáltató cég                                  stress-avoiding   -bA
  állami vállalatból szintén részvénytársasággá                                  verb        (főnév)
  alakul. A kormány ugyanis úgy döntött, hogy külön                                          /+w1 ige
  kézbe N.ILL kerül V.e3 a gyártás, a szállítás, illetve
  az eladás. Egy ilyen helyzetben azonban egy
  szabályozó hivatalra van szükség.
28 Mint ismeretes, a pozsonyi vezetés eddig                                     complex predicate  -bA
  következetesen elzárkózott attól, hogy az                                              (főnév)
  alapszerződés 15. cikkének teljesítését felügyelni                                          /+w1 ige
  hivatott kisebbségi vegyes bizottságba a szlovákiai
  magyar kisebbség képviselőit is bevonják. A Horn-
  Meciar megbeszélésen várhatóan szóba N.ILL
  kerül V.e3 a Párkány és Esztergom közötti híd
  ügye, s Horn Gyula felveti a kisebbségek
  nyelvhasználatát szabályozni hivatott törvény
  kérdését is.
29 Természetesen drágult a dizelolaj is. És még egy   Of course diesel has also become more expensive.      focus        -bA    other
  tétel jelent majd komoly többletkiadást a       And there is one further item which will mean a                (főnév)
  családoknak: az eddig az egészségbiztosítók által   significant additional expenditure to the families: a             /+w1 ige
  viszonylag nagy mértékben támogatott         significant part of the medicines which are to a
  gyógyszerek jelentős része a részlegesen       relatively large degree subsidized by the health
  támogatottak kategóriájába N.PSe3.ILL kerül V.e3   insurers will be moved [to the category of the partially
  át, illetve szabadáras lesz.             subsidized ones] or will become freely priced.

30 Ennek forrását kamarai tagdíjakból teremtettük elő.  The constant operation of the system costs [money] as complex predicate    -bA
  A rendszer folyamatos működtetése is pénzbe      well, and therefore a community service fee was                (főnév)
  N.ILL kerül V.e3, ezért a korábban alkalmazott    introduced instead of the duty which was used earlier,             /+w1 ige
  illeték helyett közigazgatási szolgáltatási díjat   but the amount of the fee did not change.
  vezettek be, a tarifa mértéke azonban nem
  változott. Az egyablakos rendszer kialakítása
  összesen 450 millió forintba került, ebben az
  összegben szerepel többek között a számítógépes
  hálózat költsége, a munkatársak betanítása, illetve
  az újonnan felvettek bére.
31 A férfiak egy része folyton dicsekszik. Ez az a                                 complex predicate  -bA
  típus, amelyik habozás nélkül föltűri a vádliján a                                          (főnév)
  nadrágot, hogy megmutassa izmait, sokat és                                              /+w1 ige
  szívesen mesél a munkájáról, miközben a hölgy
  hivatása cseppet sem érdekli, ha mégis szóba
  N.ILL kerül V.e3, szeme hirtelen üvegessé válik,
  majd hamarosan újra önmagára tereli a szót. A nőt
  nem tekinti szellemi partnernek, csak elejteni
  szeretné, mint valami zsákmányt, hogy azután
  hosszan mesélhessen a haveroknak a trófeáról.
32 " Szlovákia ma már lényegében eleget tesz az EU    stress-avoiding  -bA
  politikai kritériumainak " - mondta Van den Broek a  verb       (főnév)
  találkozó után. Schuster meggyőződését fejezte ki,           /+w1 ige
  hogy Pozsony az októberi EU-jelentés után a
  tagjelöltek élcsoportjába N.PSe3.ILL kerül V.e3. A
  főbiztos üdvözölte a szlovákiai kisebbségi
  nyelvtörvény megszületését, de leszögezte, hogy
  annak szövegéről még várják Max van der Stoel
  kisebbségügyi EBESZ-főbiztos mértékadónak
  tartott véleményét.

33 Itt jelenleg 60 ágyon gyógyulnak a betegek, de    stress-avoiding  -bA
  ezenkívül itt található a reumatológiai és      verb       (főnév)
  fizioterápiás egyetemi tanszék is. Az egészségügyi           /+w1 ige
  tárca tervei szerint ez a két épülettömb minél
  hamarabb az irgalmasok tulajdonába N.PSe3.ILL
  kerül V.e3. Ám a harmadik, a Frankel Leó úton lévő
  33-as szám alatt található ingatlan tulajdonjogát
  még nem rendezték: az eredetileg rendi tulajdonú
  Császárfürdő és a Törökfürdő mellé az 1980-as
  években épült egy ötemeletes - 250 kórházi ágyat
  kiszolgáló - szárny.
34 A debreceniek a női EHF-kupa negyeddöntőjének                                complex predicate  -bA
  első mérkőzésén hazai pályán 33-19-re kikaptak a                                         (főnév)
  Valenciától, így a szombati spanyolországi                                            /+w1 ige
  találkozó nem sok jót ígér. A női Bajnokok
  Ligájában a legjobb nyolc között a Dunaferr előny
  nélkül utazott a Podgorica otthonába, a 33-33-as
  döntetlennel zárult dunaújvárosi összecsapás után
  nehéz helyzetbe N.ILL került V.Me3 a címvédő,
  ráadásul a Montenegróban szombaton 20.15
  órakor kezdődő meccsen nemcsak az ellenféllel,
  hanem a fanatikus drukkerekkel is meg kell
  küzdenie Kiss Szilárd társulatának. Az
  erőviszonyokat tekintve megnyugtatónak lehetne
  nevezni a Herz-FTC négygólos előnyét ( 27-23 ),
  ám az osztrák Hypo Niederösterreich ellenfeleként
  még ennek a többszöröse is kevés szokott lenni.


35 Miután a rendszer önfinanszírozó, az OEP részéről   According to our sources the possibility also came up complex predicate  -bA
  semmilyen befektetésre nincs szükség a rendszer    (lit. got [into word]) that the project would be financed         (főnév)
  kiépítéséhez, üzembe helyezéséhez. (          by the government out of a World Bank loan with a             /+w1 ige
  Információink szerint szóba N.ILL került V.Me3 az a  guarantee by Lockheed Martin, in a way that health
  lehetőség is, hogy a projektet világbanki kölcsönből  insurance would have commissioned Lockheed Martin
  finanszírozta volna a kormány a Lockheed Martin    with developing the system.
  garanciája mellett, úgy, hogy az egészségbiztosító
  a Lockheedet bízza meg a rendszer kiépítésével. )
  Az ajánlatot tevő lockheedes Horváth Csaba
  ügyvéd és Markos András PR-szakértő
  segítségével jutott el Kovács Pálhoz, illetve a tb-
  önkormányzathoz.
36 Bankfúziók várhatók, csődök viszont már kevéssé    f-particle     -bA
  valószínűek - jelentette ki a SME-nek adott                (főnév)
  interjújában Juraj Rencko, a pénzügyminisztérium              /+w1 ige
  bankprivatizációs munkacsoportjának vezetője. A
  Szlovák Tudományos Akadémia ismert
  gazdaságpolitikai szakembere szerint amennyiben
  a környékbeli országokhoz hasonlóan nálunk is öt
  évvel ezelőtt kerül sor a bankkonszolidációra, ez a
  folyamat csak 15 milliárd koronába N.ILL került
  V.Me3 volna. Azóta viszont a bankokban annyi
  rossz hitel halmozódott fel, hogy a tavaly
  megkezdett programba 105 milliárd koronát kell
  fektetnie az államnak.

37 Rozsdatemető Néhány hete még úgy tűnt, hogy a     complex predicate  -bA
  hosszabb ideje súlyos gondokkal küszködő patinás              (főnév)
  osztrák családi vállalkozás, a háztartási eszközöket            /+w1 ige
  árusító Kaindl megússza külső tulajdonosok
  bevonásával, ám a múlt héten már a léte is
  veszélybe N.ILL került V.Me3. Jobb 40 százalékos
  tulajdonosnak lenni egy értékes vállalkozásban,
  mint 100 százalékosnak egy mit sem érőben.

38 A kongresszus mindenesetre újra megerősítette,     complex predicate  -bA
  hogy a DSZM pénzt és energiát nem kímélve                 (főnév)
  szervezi a választási kampányát. Miközben csak ez             /+w1 ige
  a kongresszus valószínűleg többe került, mint
  amekkora összeget a párttörvény engedélyez az
  egész kampányra, a Szlovák Demokratikus
  Koalíció elnöke, Mikulás Dzurinda szerényen
  kerékpáros országjárásba N.ILL kezdett V.Me3.
  Hogy melyik módszer lesz hatékonyabb, arra már
  most könnyedén megadható a válasz.
39 Miközben a sváboknál az események a fent       Only some Turks died, because those started to rund stress-avoiding     -bA    other
  említett módon zajlottak, a franciák akik eddig    [into the castle] all almost at the same time, where they verb focus    (főnév)
  ugyancsak késlekedtek szintén előrenyomultak, és   later barricaded themselves.                        /+w1 ige
  azon bátor elterelő támadásnak köszönhetően,
  melyet a svábok oldalán harcoló olaszok indítottak,
  szinte teljesen elhagyatva találták a bástyát; így
  oda ellenállás nélkül hatoltak be. Néhány török
  esett csak el, mivel azok szinte egyszerre
  mindnyájan a várba N.ILL kezdtek V.Mt3 rohanni,
  ahova azután be is zárkóztak. A következő éjszaka
  azután Camillo Capizucchi - aki 1.000 gyalogosával
  körülvette a várat - annak feladásáról tárgyalt
  velük.
40 Taródi szerint a tűzszerészek mindenképpen      According to Taródi the bomb disposal experts      focus uncertain   -bA    identificati
  hibázhattak. - Mintegy 15 méternyi távolságba     certainly must have made a mistake. They sent us              (főnév)  onal
  N.ILL küldtek V.Mt3 el minket - mesélte Lakatos    away [to a distance of about 15 meters], Lakatos Attila           /+w1 ige
  Attila. - Ott álltam a családommal az ajtóban,    told us. I stood there in the doorway with my family
  amikor hatalmas robbanás volt, majd porfelhő     when there was a huge explosion and a cloud of
  támadt.                        smoke appeared.
41 És tart egy darab ideig, és sajnos jóval a vége                                complex predicate  -bA
  felirat előtt be is fejeződik. De addig Stohl                                           (főnév)
  magabiztossága mögött titok feszül, lehengerlő és                                         /+w1 ige
  félelmetes, az edzések, a verekedni tanított fiúk
  jelenetei feszes formát öltenek, sebességbe N.ILL
  lendül V.e3 a történet, valami készül, a néző tele
  van várakozással. Még az olyan apróbb-nagyobb
  gikszerek, mint a helyi tévériporternő naivul
  direktbe sikeredett meghódítása, a jófiú súlyosan
  színtelen szerelme és közhelynél alig beszédesebb
  családi háttere sem ütnek komoly léket a film jó
  széllel hajtott vitorlásán.
42 Indonéziában érdeklődtek a magyar vetőmagvak,       This branch of the industry began an export offensive complex predicate    -bA
  továbbá gyümölcslevek és gyümölcskonzervek        (lit. swung [into an export offensive]), the export of pork          (főnév)
  iránt, s szó esett élelmiszer - és faipari        "achieved" the amount exported last year during the              /+w1 ige
  vegyesvállalatok alapításáról is - említette. Torgyán   first four months of the year.
  miniszter lapunk kérdésére, miszerint lassan
  kimerül a tárca exporttámogatási kerete, azt
  válaszolta: az ágazat exportoffenzívába N.ILL
  lendült V.Me3, a sertéshúskivitel az év első 4
  hónapjában " teljesítette " a tavaly kiszállított
  mennyiséget. Nem véletlen hát, hogy a támogatási
  keret kimerült, nem véletlen, hogy a költségvetéstől
  eredetileg 413 milliárd forintot kért a tárca - utalt a
  tavalyi költségvetési vitára.
43 Főv.Kgy.h. A Fővárosi Közgyűlés szükségesnek                                     complex predicate  -bA
  tartja, hogy a Fővárosi Önkormányzat és az                                                (főnév)
  Európai Beruházási Bank között 1998. október 15-                                             /+w1 ige
  én megkötött hitelszerződés életbe N.ILL lépjen
  V.Pe3, s ehhez - miután a Kormány elutasította az
  állami kezességvállalást - a Fővárosi
  Önkormányzat egy, az EIB által elfogadható k
  ereskedelmi bankkal kössön
  garanciamegállapodást. ( 37 igen, 15
  ellenszavazat, 4 tartózkodás )
44 Indokoltan hívta fel a figyelmet a meglévő helyzet    The bill in front of us is the codified version of this   focus       -bA    other
  változtatásának igényére és annak lehetőségeire      initiative, which according to the opinion of our group of           (főnév)
  is. Az előttünk fekvő törvényjavaslat e          representatives, too, provides enough opportunity for             /+w1 ige
  kezdeményezés kodifikált változata, amely         the legislation to modify the pertinent parts of the penal
  képviselőcsoportunk megítélése szerint is kellő      code [into the right direction]. The bill presented is of a
  lehetőséget nyújt a törvényalkotásnak ahhoz, hogy     small extent but its significance is huge even according
  a büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit      to the above mentioned.
  jó irányba N.ILL módosítsa V.TPe3. A benyújtott
  törvényjavaslat kis terjedelmű, azonban
  jelentősége a fent vázoltak szerint is igen nagy.
45 Zsuzsanna megérezte, hogy bajt csinált,        complex predicate  -bA
  tehetetlenül állt az apja és anyja között. Janka             (főnév)
  sürgőtt-forgott, hozta a Kun László kalapját,               /+w1 ige
  Zsuzsannának is fejébe N.PSe3.ILL nyomta
  V.TMe3 a nagy karimájú szalmakalapot, amelyben
  valaha az Árva került hozzájuk. Mindnyájan
  kesztyűt húztak, Zsuzsanna odaadta a kezét az
  anyjának, s valami meghatározhatatlan rémületben
  lépdelt mellette.
46 - Ahány történész, annyi " igazság "... Nem tartott  complex predicate  -bA
  attól, hogy darázsfészekbe N.ILL nyúl V.e3? - Az             (főnév)
  anyaggyűjtésnél és a későbbi fázisokban                  /+w1 ige
  folyamatosan konzultáltam az adott terület
  szakértőivel.
47 Nemes Nagy Ágnes nem. Ő nagy képekbe (        complex predicate  -bA
  tárgyakba, alakokba, helyzetekbe ) vagy éppen               (főnév)
  történetekbe N.PL.ILL öltözik V.e3. Lírája az               /+w1 ige
  ötvenes évek második felétől egyre
  személytelenebb.
48 A bonni külügyminiszteri egyezség óta egyébként    stress-avoiding   -bA
  látványosan megélénkült a Koszovó körüli       verb        (főnév)
  diplomáciai tevékenység. A G8 üzenetének                 /+w1 ige
  közvetítésével megbízott Csernomirgyin a hét
  elején Pekingbe N.ILL repült V.Me3, szerdán,
  lapzártánk után érkezik ugyanoda Schröder német
  kancellár, bár egyiküknek sincs sok esélye arra,
  hogy a hét végi téves bombatalálat után rávegyék a
  kínai vezetőket a bonni megállapodás alapján
  megfogalmazandó biztonsági tanácsi határozat
  elfogadására. Jugoszláviában egyébként ENSZ-
  alkalmazottak a világszervezet 15 tagú
  delegációjának koszovói látogatását készítik elő -
  ez lenne az első hivatalos külföldi küldöttség,
  amely a bombázások március 24-ei kezdete ót
  eljuthatna Pristinába.
49 Akár tizenöt évet is kaphat az egykori jugoszláv                              stress-avoiding   -bA
  elnök Tegnap hajnalban letartóztatták, s a belgrádi                            verb        (főnév)
  központi börtönbe N.ILL szállították V.TMt3                                          /+w1 ige
  Szlobodan Milosevicset. A volt jugoszláv elnök
  önként adta meg magát a belbiztonsági erőknek.

50 A pincében levő házaspárt az egyeki önkéntes                                complex predicate  -bA
  tűzoltók légzőkészüléket használva hozták ki. A nőt                                      (főnév)
  a mentők a helyszínen újraélesztettek, majd -                                         /+w1 ige
  súlyosan életveszélyes állapotban - helikopterrel
  kórházba N.ILL szállították V.TMt3.
51 Az parlament ifjúsági és sportbizottsága         The Committee on Youth and Sports discussed those uncertain      -bA
  megtárgyalta a Btk. módosítására tett javaslatok     proposals for the alteration of the Penal Code which         (főnév)
  közül azokat, amelyek szerint börtönbüntetést      would make it possible to impose imprisonment to both         /+w1 ige
  lehetne kiszabni a doppingszerek terjesztőire és a    dealers and consumers of dopes. The President of the
  fogyasztóira is. Páva Zoltán, a bizottság elnöke     Committee, Páva Zoltán replied to our question that
  kérdésünkre elmondta, hogy már az 1996-os        they had intended to insert the articles about doping
  sporttörvénybe N.ILL szerették V.TMt3 volna       already [into the 1996 sports law], but the then
  beilleszteni a doppinggal foglalkozó           government had rejected the idea saying that they
  paragrafusokat, de az akkori kormány elvetette az    were about to amend the Penal Code anyway, and it
  ötletet, azzal, hogy úgyis módosítani fogják a Btk.-t,  should be inserted into that, then. The proposal of the
  kerüljön majd be abba. A jelenlegi kormány        present government distinguishes between dealers
  javaslata különbséget tesz a terjesztő és a       and consumers.
  fogyasztó között.
52 - A szervizháttér is fontos... - A Renault Budakalász                           stress-avoiding   -bA
  a háttérszolgáltatások terén is az élvonalba N.ILL                             verb        (főnév)
  tartozik V.e3. A huszonhét állásos szervizben                                         /+w1 ige
  bármilyen márkájú személygépkocsi és kis
  haszonjármű javítását vállalják, természetesen a
  francia márkák
53 Viszont az is igaz, hogy az Európa Tanács                                complex predicate  -bA
  októberben közzétett jelentése azt is                                            (főnév)
  bebizonyította: mindenki tisztában van azzal, hogy                                      /+w1 ige
  Romániának még nagyon sokat kell fejlődnie
  ahhoz, hogy megfeleljen a nyugat-európai
  standardnak. Mint tudjuk: konkrét követelmény volt,
  hogy egyetlen intézmény foglalkozzon a
  gyermekvédelemmel, hogy az árvaházakat végre
  rendbe N.ILL tegyék V.TPt3. Másrészt feltétlenül
  szükség van a gazdasági újjáépítési stratégiára -
  legalább középtávra vonatkozóan.

54 Budapest egészére az önök által jegyzett anyag                              stress-avoiding   -bA
  szerint 13 százalékos a növekmény, 154 milliárdról                            verb        (főnév)
  174 milliárdra nőtt a forrásmegosztásban szereplő                                      /+w1 ige
  összegek része. Számmisztikába nem vagyok
  hajlandó belemenni, tessék tudomásul venni, hogy
  bűvészkedésekről van szó: amikor a kerületek
  pénzét elvonják és központi alapokba N.PL.ILL
  teszik V.Tt3, és azt visszaosztják a kerületeknek,
  ezzel nem támogatják a kerületeket, hanem
  újraosztást játszanak a számokkal. Van, aki azt
  mondja, hogy meglopják a kerületeket, a kerületi
  polgármesterek mondanak ilyeneket, ebben nem
  vagyok illetékes.


55 Riporter: Hogy érti, hogy ellenállásba N.ILL    What do you mean, they encountered resistance (lit.  complex predicate  -bA
  ütköztek V.Mt3? Pavelcze László: Elzárkóztak az  they bumped [into resistance])?                      (főnév)
  elől, hogy bemenjünk a területre, és megpróbáljunk                                      /+w1 ige
  akár élőt, akár halottat felkutatni.
56 Mint mondta, Albánia támogatja a békés         complex predicate  -bA
  megoldást. A macedón-koszovói határszakaszon a               (főnév)
  Koszovóban állomásozó nemzetközi                      /+w1 ige
  békefenntartók ( KFOR ) őrizetbe N.ILL vettek
  V.Mt3 három ( más forrás szerint hat ) albánt, akik
  a feltételezések szerint egy szakadár fegyveres
  csoport tagjai. A macedón-koszovói határon
  kialakult helyzetről ellentmondásos hírek érkeznek.

57 96. Ami az 1994. évi költségvetés zárszámadását     complex predicate  -bA
  illeti, bizottságunk ezt elég hamar megtárgyalta,              (főnév)
  még akkor, amikor az Állami Számvevőszék egy                /+w1 ige
  olyan jelentésre alapozott, amelyet utóbb korrigált a
  Pénzügyminisztérium. Ezért a később kiadott
  zárszámadásra vonatkozóan az Állami
  Számvevőszék akkor még nem készíthette el a
  maga megjegyzéseit, és a későbbi változatban a
  Pénzügyminisztérium már figyelembe N.ILL vette
  V.TMe3 az ÁSZ korábbi állásfoglalását. Ami a
  bizottság illetékességi körébe tartozik, röviden,
  néhány témában összefoglalható.

58 Hétfőn kezdődik a sofőr pere Osztrák bíróság      complex predicate  -bA
  ítélkezik annak a magyar buszsofőrnek az                  (főnév)
  ügyében, aki kőszegi és szombathelyi diákokat és              /+w1 ige
  kísérőiket szállító buszával még január 24-én
  Deutschlandsbergben szakadékba N.ILL zuhant
  V.Me3. A hétfő reggel kezdődő perben gondatlan
  veszélyeztetéssel vádolják majd a buszvezetőt.
59 A Főhatóság befolyásának okát abban kell keresni,   In parallel with the Main Authority there was a Council  focus  -t (főnév) identificati
  hogy úgy volt lehetősége ellenőrizni a tagállamok   of Ministers, the establishment of which was urged by       /+w1 nom. onal
  szén - és acéltermelését, hogy azok nem tudták    the Benelux states; they thought that this would         (főnév)
  visszahívni sem az egész testületet, sem az egyes   represent the interests of the smaller countries.
  tagokat. A Főhatósággal párhuzamosan működött
  a Miniszterek Tanácsa, amelynek létrehozását
  N.PSe3.ACC a Benelux N.NOM államok
  szorgalmazták; gondolván, az majd képviseli a
  kisebb országok érdekeit. A testület
  létrehozásának legfőbb célja a főhatóság nemzetek
  feletti jellegének kiegyensúlyozása, a nemzetállami
  érdekek védelmezése volt.

60 Az archív hangfelvételek döntő többsége a Magyar   The overall majority of the archive tape recordings   focus  -t (főnév) identificati
  Rádió adásaiban hangzott el; szerettek volna a    were delivered in the programmes of the Hungarian         /+w1 nom. onal
  forradalom alatt különleges szerepű SZER       Radio; they would have liked to send the excerpts from      (főnév)
  adásaiból is részleteket közölni, azonban - bár a   the broadcasts of the SZER, which played a special
  hanganyag Magyarországon van - még nem        role during the Revolution, but even if the tapes are in
  publikálható. Az archív filmfelvételeket N.PL.ACC a  Hungary, they cannot be published, yet. The archive
  filmgyár N.NOM munkatársai készítették; október    shots were made by [a team of the film studio]. On
  23-án több stáb is forgatott Budapesten, majd a    October 23, several crews were shooting in Budapest,
  következő napokban operatőrök járták a várost és   and in the following days, cameramen were strolling
  filmeztek. A szovjet intervenciót követően a KGB a  the streets taking shots. After the Soviet intervention,
  filmgyárban 2600 méternyi, a forradalom        the KGB seized 2600 metres of tapes recording the
  eseményeit megörökítő cellulózszalagot foglalt le,  event of the Revolution, which were then transported
  amit Moszkvába szállítottak.             to Moscow.
61 Az elmúlt két évben recesszió köszöntött a        During the past two years a recession has begun in the      -t (főnév)
  kilencvenes évek elején-derekán még prosperáló,     Hungarian pop industry, which had prospered during        /+w1 nom.
  stabilan évi 4-5 százalékos bővülést produkáló      the beginning and the middle of the 90s, expanding        (főnév)
  magyarországi poppiacra. Egyoldalúvá vált a       each year by 4-5 percent. The offer of popular music
  könnyűzenei kiadványok kínálata, elvétve akad      publications has become dull, there are very few
  vállalkozó új irányzatok, sztárok felfuttatására, és a  enterpreneurs who encourage new styles and new
  kiadók kasszáját N.PSe3.ACC a kalózkodás         stars, and the publishers are losing money [because of
  N.NOM is apasztja. A popzenei termelés és        piracy as well].
  fogyasztás nemzetközi toplistáján Magyarország
  jelenleg - a Hanglemezgyártók Nemzetközi
  Szövetsége ( IFPI ) statisztikái szerint - a
  középmezőnyben tanyázik, az elmúlt években
  elfoglalt 43-44. helyén a volt szocialista országok
  közül Oroszországon kívül Csehország és
  Lengyelország is megelőzi.

62 A kiírás alapján a rendezőnek 4000 fős fedett      According to the tender conditions, the organizer is   focus  -t (főnév) contrastiv
  csarnokkal kell rendelkeznie, de mint éppen a      supposed to have an indoor hall with 4000 people at        /+w1 nom. e
  tavalyi példa mutatja, ettől eltekinthetnek. A      his disposal, yet as last year's example shows it, it may     (főnév)
  belépőjegyek 40 százalékát N.PSe3.ACC a         be disregarded. 40 per cent of the admission tickets
  szervezők N.PL.NOM értékesíthetik. 1999-ben a      may be sold by [the organizers]. In the 1999 finals in
  Brnoban rendezett döntőben a házigazdák nem       Brno, the organizers did not make it to the Final Four,
  jutottak be a Final Fourba, ez meg is látszott a     which was reflected in low public interest. 5 percent of
  szurkolói érdeklődésen. A helyek öt százalékát az    the seats have to be reserved for accredited
  akkreditált újságírók számára kell fenntartani, a    journalists, and the remaining tickets are distributed in
  többi belépőt osztják szét egyenlő arányban a      equal proportions among the four participants of the
  döntő négy résztvevője között.              finals.
63 Tulajdonképpen a szerencse arculatát viselte,                                subordination stre  -t (főnév)
  lesújthatott rám, vagy kedvezhetett nekem,                                 ss-avoiding verb   /+w1 nom.
  lelkiismeretemet azonban egyik esetben sem                                            (főnév)
  érintette: igazi bűnőssé csak a szeretet igája alatt
  váltam, mondtam a feleségemnek. Gyerekkorom e
  szakasza a legbornírtabb válságba vetett,
  animisztikus hitvilágban éltem, akár az ősemberek,
  gondolataimat N.PSe1i.ACC annyi tabu N.NOM
  vette körül, hogy már-már anyagi erőt
  tulajdonítottam nekik, hittem a
  mindenhatóságukban, mondtam a feleségemnek.
  Közben viszont, s kétségkívül apám hatására, egy
  Mindenhatót is feltételeztem, aki gondolataimat már
  a megfoganásukkor ismeri és mérlegre teszi,
  márpedig gyakran támadtak mérlegelhetetlen
  gondolataim.

64 Itt szerették volna felépíteni a Benkő és a Magyar   They wanted to build a jointly owned house for the  focus        -t (főnév) identificati
  család közös házát és egy lovasklubot. A pénzt     Benkő and the Magyar family and a riding club here.            /+w1 nom. onal
  N.ACC Ildikó N.NOM szerezte banki kölcsönökből     The money was obtained by [Ildikó] through bank loans           (főnév)
  és különböző szponzorokon keresztül. " Én el      and various sponsors. "I was busy with the
  voltam foglalva a szervezéssel " - mondta Benkő. "   organisation", Benkő said.
65 Kizárólag szellemi szálakon kötődik a katolikus   The publishing house Szent Gellért, based in       f-         -t (főnév)
  egyházhoz a veszprémi székhelyű Szent Gellért    Veszprém, is connected to the Catholic church only by quantifier uncertai  /+w1 nom.
  Kiadó is. A kft formában működő, évi húsz-harminc  spiritual ties. The company, which operates as a     n         (főnév)
  címet kiadó vállalkozást N.ACC két nő N.NOM     limited liability company and publishes twenty to thirty
  vezeti, akik apácarendhez nem tartoznak ugyan, de  titles a year, is lead by [two women] who do not belong
  pap előtt tett magánfogadalmukban vállalták, hogy  to a nun order, but who have pledged in a private vow
  a misszió érdekében nem mennek férjhez. A      made before a priest that for the sake of the mission
  gazdasági tevékenységből származó jövedelem     they will not marry.
  elég arra, hogy eltartsuk magunkat, de ha
  családunk lenne, már szűkösnek bizonyulna a
  fizetség - mondta Nagy Alexandra, a kiadó
  igazgatója, hozzátéve, hogy egy harmadik
  fizetésnyi összeget rászorulóknak utalnak át.

66 A Marina Yachtsport Kft. elemi érdeke, hogy a honi  The Marina Yachtsport Ltd. has an essential interest in focus        -t (főnév) contrastiv
  gyártók prosperáljanak, hiszen nekik ad el,     the prosperity of native manufacturers, since they are           /+w1 nom. e
  mégpedig hajóépítéshez szükséges alapanyagokat    sold raw materials and equipments for shipbuilding by            (főnév)
  és felszereléseket. E cikkek 20 százalékát      the company. (or: …since they are the ones whom the
  kiskereskedők, 30 százalékát N.PSe3.ACC       company sells raw materials and equipments for
  magánemberek N.PL.NOM vásárolják meg tőlünk,     shipbuilding.) 20 percent of the articles are purchased
  de az oroszlánrészt jelentő 50 százalékot a     by retailers, 30 percent of them by [private individuals],
  hajóépítőknek adjuk el. Mi vagyunk legnagyobb    but we sell the biggest part of it, i.e. 50 percent to
  szállítóik, összes beszerzéseik 60 százalékát    shipbuilders. We are their biggest suppliers, they
  rajtunk keresztül bonyolítják le - mondja Kövendi  transact 60 percent of their purchase through us - says
  Dénes cégtulajdonos, aki az üzletmenetet       Kövendi Dénes, the owner of the company, who
  stílszerűen a hullámzó jelzővel illeti.       describes the course of business as fluctuating -
                            appropriately enough.
67 Radnóti Sándor esztéta - miként azt a        Bulgaria is the guest of honour of the book fare in  uncertain  -t (főnév) identificati
  Népszabadságban publikálta - lemondott a       Leipzig between the 25th and the 28 March, the           /+w1 nom. onal
  Kossuth - és Széchenyi-díj Bizottság Irodalmi    opening speech will be delivered by [head of state         (főnév)
  Albizottságában betöltött tagságáról, mert az idei  Petar Stoyanov]. Bulgaria is represented by about 120
  kitüntetések adományozásánál a miniszterelnök    publishers and 20 authors at the event, where more
  vezette főbizottság az általuk díjra javasolt hét  than 1800 publishing companies of 30 countries will be
  jelöltből mindössze kettőt fogadott el, három    present.
  szerzőt viszont az albizottságot megkerülve
  jutalmazott. Lipcsei Könyvvásár Bulgária a
  díszvendége március 25-28. között a Lipcsei
  Könyvvásárnak, a megnyitó beszédet N.ACC Petar
  N.NOM Sztojanov államfő tartja. Bulgáriát mintegy
  120 kiadó és 20 szerző képviseli az eseményen,
  ahol 30 ország több mint 1800 kiadója lesz jelen.

68 Törvénytelen adásvétel A konzorcium tagjai nem    The members of the consortium were not content with focus     -t (főnév) identificati
  elégedtek meg a majd 43 százalékos, 1, 5 millió   their right of ownership making up almost 43 percent,       /+w1 nom. onal
  forintért vásárolt tulajdonjogukkal, adásvételi   which they have bought for 1.5 million forints, and they      (főnév)
  szerződést kötöttek a társadalombiztosítási     entered into a sales contract with the local social
  önkormányzatokkal. Az eladó képviseletében a     insurance offices. As the representative of the seller,
  szerződést N.ACC Sándor N.NOM László, a       the contract was signed by [László Sándor, the then
  Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat akkori elnöke    president of the pensions insurance office].
  látta el kézjegyével. A 662 millió forint tb-
  önkormányzati tulajdonrész tíz százalékát harminc
  banki napon belül kellett volna befizetniük egy
  összegben.
69 Néhány évvel ezelőtt Szegeden voltam egy       A few years ago I was in Szeged for a month and held focus     -t (főnév) identificati
  hónapig, ahol angolul és magyarul tartottam     talks in English and Hungarian. The implantation of        /+w1 nom. onal
  előadásokat. A csípőprotézisek beültetését      artificial hips was begun [by Sir John Charlie] in 1961-      (főnév)
  N.PSe3.ACC Sir N.NOM John Charlie kezdte 1961-    62, and here (in Hungary) we began implanting them in
  62-ben. Magyarországon és nálunk 1972-ben      1972.
  kezdtük.
70 Egy másik elemző, Réti Róbert is 200-300 pontos    Another analyst, RR would have expected an increase uncertain     -bAn
  emelkedést várt volna a tőzsdeindextől, de egyre    of 200 to 300 points as well for the the stock exchange        (főnév)
  inkább úgy tűnik, megintcsak 9 ezer pont körül     index, but it becomes clearer and clearer that the BUX        /+w1 ige
  toporog majd nap végére a BUX. Befolyásolja a     will again be stuck at 9000 points again at the end of
  piaci szereplőket az is, hogy valaki nagy számban   the day. The fact that someone is selling Matáv stocks
  N.INE ad V.e3 el Matáv részvényeket és ez       [in large quantities] is influencing participants of the
  hatással van az indexre, de talán a kedélyekre is.   market as well, and this also has an effect on the
                             index, but possibly also on the mood.

71 2. Paraméter: var Dátumidő: DateTime; var Idő:                               stress-avoiding  -bAn
  Longint Az eljárás a DateTime adattípusú                                  verb       (főnév)
  paraméterrel megadott dátumot és időt pakolt                                         /+w1 ige
  formában N.INE adja V.Te3 vissza a Longint típusú
  változóban. A SetFTime eljárás például pakolt
  formában várja a dátumot.
72 Van egy határozati javaslatom. A határozati                                imperative    -bAn
  javaslatom pedig az - nemrég hoztunk határozatot                                       (főnév)
  arról, hogy a pénzügyi bizottság keretében                                          /+w1 ige
  N.PSe3.INE alakuljon V.Pe3 meg az ellenőrző
  albizottság -, hogy a pénzügyi ellenőrző albizottság
  vizsgálja meg a 2. és 3. pontban szereplő
  egészségügyi beruházásokat és terjessze
  jelentését a Közgyűlés 1996 júniusi ülésére,
  felelős: Moskovits Péter. Ezt írásban is be fogom
  nyújtani.
73 ( 3 ) A képviselőtestület hivatala: MISKOLC                                focus       -bAn    identificati
  MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI                                               (főnév)  onal
  HIVATALA ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal                                       /+w1 ige
  ) 6.§. A városi önkormányzat jelképeit és azok,
  valamint a város névhasználatának rendjét a
  közgyűlés külön rendeletben N.INE állapítja V.Te3
  meg. 7.§.
74 Itt találkozik az öreg vitézzel, apja és a maga    Here he meets the old soldier, the suppressed-lost   uncertain    -bAn    emphatic
  elnyomott-elvesztett másik felével, árnyékával. Ez   other half and shadow of his father and himself. This          (főnév)
  most kavargó indulatok, zsarnokoskodó erőszak,     clashes [in the form of swirling emotions, tyrannous          /+w1 ige
  heves érzékiség formájában N.PSe3.INE csap       violance and passionate sensuality] with his intellect
  V.e3 össze felsőbbrendűnek, hajthatatlannak hitt    which he had believed to be superior and unyielding. A
  szellemiségével. Újabb harc kezdődik.         new battle begins.

75 Kedden megnyílt Gyenge Valéria olimpiai                                   stress-avoiding  -bAn
  úszóbajnok " ígéret és Valóság " című fotókiállítása                             verb       (főnév)
  és bemutatták " ígéret " című könyvét. - Sok - sok                                       /+w1 ige
  évvel ezelőtt az első nemzetközi versenyem
  tiszteletdíja egy fényképezőgép volt - mondta az
  1952-es helsinki játékokon 400 m gyorson
  aranyérmes magyar úszónő, aki 1956 óta
  Torontóban N.INE él V.e3. - Azóta a fényképezés
  lett az úszás mellett a szenvedélyem.

76 Egész napos családi mozivá nőtte ki magát. A      He has grown to a whole-day family movie. At the New focus       -bAn    emphatic
  szilveszteri Dáridóban vadító bőrszerelésben      Year's Eve music show (s)he sang a few songs from            (főnév)
  N.INE énekelt V.Me3 el néhány számot a         his/her album [wearing a sexy leather dress]. He/she          /+w1 ige
  lemezéről. Jakupcsek Gabriellát is sikerült egy    was even able to oust J.G. once from the ring of Men's
  alkalomra kiszorítania a Férfisztriptíz ringjéből.   striptease.
77 Ezért én óvnék mindenkit a végletektől. Óvnék    I would caution others to claim that in connection with  uncertain  -bAn
  attól, hogy azt mondja, hogy bárki, aki jogilag   supporting the proposal made by Salamon, anyone            (főnév)
  magyar állampolgárnak számít, az minden       who counts legally as a Hungarian citizen can vote in         /+w1 ige
  bizonnyal a Salamon-féle javaslatnak a       an election at once, but I would also caution others to
  támogatása kapcsán máris választhat         formulate this [in an overly restricted way].
  Magyarországon, de óvnék attól is, hogy ezt
  túlzottan szűk körben N.INE fogalmazza V.Te3
  meg. Ez nagyon komoly pozitív tárgyalásokat, a
  gondolatoknak az ütközését igényli, és mind a
  Salamon-féle javaslat elfogadása óta, bizottsági
  elfogadása óta a sajtóban, mind pedig - egyébként
  én nem nagyon láttam még azokat a valóban
  nyomós érveket, amelyek ezt az összefüggést
  igazában igazolják - azt a személykört pontosan
  meghatározzák, hogy kik azok, akik igazában
  beleszólhatnak a mi belügyeinkbe, a mi belső
  magyarországi ügyeinkbe, akik esetleg már
  magyarul sem tudnak, megtehetik -e ezt, akiknek
  esetleg fogalmuk sincs arról, hogy Magyarországon
  milyen belső viszonyok vannak, megtehetik -e ezt,
  esetleg csak azért, mert valamiféle nosztalgia
  folytán kérnek egy igazolást arról, hogy a
  nagyapjuk valamikor Magyarországról kivándorolt.
78 A három csecsen fölkelő parancsnok kérte a       The three Chechen rebel commanders have asked the focus       -bAn    other
  harcosokat, tegyék le a fegyvert és támogassák a    soldiers to lay down their arms and to support the new       (főnév)
  köztársaság új közigazgatási vezetőjét, Kadirovot.   leader of the self-government, Kadirov. The influential       /+w1 ige
  A tábornoki rangban lévő befolyásos parancsnok a    commander who holds the rank of general addressed
  helyi tévé műsorában N.PSe3.INE fordult V.Me3 a    the public [in the local television program] and
  nyilvánossághoz és azt javasolta a még harcoló     recommended to the Chechens who were still fighting
  csecseneknek álljanak át Kadirovhoz és         to join Kadirov and help clean the republic together of
  segítsenek együtt megtisztítani a köztársaságot a   foreign mercenaries.
  külföldi zsoldosoktól. Emlékeztettek rá, hogy
  Kadirov Putyin államfő felhatalmazásával továbbra
  is amnesztiában részesítheti azokat, akik nem
  hajtottak végre súlyos bűncselekményeket.

79 Szerelmem... - Ezt követően végeláthatatlan      Then they both melted together [in an endless Kiss],  uncertain  -bAn
  Csókban N.INE forrtak V.Mt3 össze mindketten,     which was only stopped abruptly by the elevator           (főnév)
  melyet csak a 6. emeleten lágy mozdulattal       stopping softly on the 6th floor.                  /+w1 ige
  megálló lift akasztottt meg hirtelen. Ekkor egy erős
  férfikéz a szabad kezével ismét megnyomta, s
  mialatt megindultak lefelé, újabb csókok "
  garmadája " hagyta el ajkukat.
80 Kigyulladt egy autóbusz városunkban a         A bus caught fire in our town on the day of the     focus    -bAn    identificati
  választások napján, azután, hogy már napok óta     elections. Earlier it had driven around the down for        (főnév)  onal
  füstfelhőket eregetve közlekedett. A jármű a város   days spitting out clouds of smoke. The vehicle caught        /+w1 ige
  központjában N.PSe3.INE gyulladt V.Me3 ki       fire [in the city centre] because of a short-circuit.
  rövidzárlat következtében. Vezetője idejében
  megállt, és az utasoknak sikerült épségben
  leszállniuk.
81 Ilyen mindenekelőtt a csoport spontán, önfenntartó   One such thing is the group's spontaneous, self-     focus        -bAn    other
  tendenciája. Ez nyilvánul meg abban, hogy a      sustaining tendency. It is this which makes itself known           (főnév)
  csoport létének hangsúlyozásával normákat,       in the fact that by stressing its existence, the group            /+w1 ige
  értékeket teremt, feladatokat fogalmaz meg, s     creates norms and values, formulates goals, and gets
  ezeknek érdekében szerveződik és tagolódik:      organised and divided for the sake of these: it creates
  hierarchiát hoz létre, ezzel vezetőt állít a csoport  a hierarchy, thereby putting a leader to the front of the
  élére, szerepet ad tagjainak, amely lehetővé teszi,  group, it supplies its members with a role, which
  hogy a tagok a csoport érdekében N.PSe3.INE      makes it possible that the members can make use of
  használják V.Tt3 föl készségeiket Egy         their skills [for the interest of the group].
  csoporttörténést akkor tudunk hatékonyan
  elemezni, ha társas mezőnek fogjuk fel, és
  meghatározzuk azoknak az egységeknek a
  kölcsönhatását, amelyek az adott helyzethez -
  egyensúlyhoz vagy konfliktushoz - mint
  eredményhez vezettek.
82 Muflonok a vegyi üzemben A vágsellyei Duslo Rt.    In the chemical factory Duslo Inc. in Vágsellye, a     subordination focu -bAn    identificati
  vegyiüzemben a polgári védelem keretében olyan     warning or alarm system is being built up in the scope s            (főnév)  onal
  figyelmeztető, illetve riasztórendszert építenek ki,  of civil defence which would be used [in that case]              /+w1 ige
  amelyet abban az esetben N.INE használnának      when some kind of injurious substance gets into the
  V.Ft3, ha valamilyen káros anyag kerülne a       air, or an ecological disaster happens in the factory
  levegőbe, vagy olyan ökológiai katasztrófa történne  which would also endanger the inhabitants of the
  az üzemben, amely a környékbeli falvak lakosait is   nearby villages. In this case, people from the nearby
  veszélyeztetné. Ebben az esetben közvetlenül      villages could be alerted directly, and village sirens will
  riaszthatnák a környékbeli falvak lakosságát, az    be able to be switched on from the control centre in the
  üzemben működő irányító központból           factory, thus the leaders of the village can begin the
  kapcsolhatják majd be a községi szirénákat, így    evacuation of the inhabitants if necessary, or take the
  szükség esetén a falvezetői azonnal megkezdhetik    necessary measures.
  a lakosság kitelepítését, esetleg más szükséges
  intézkedéseket.
83 Nem ártana, ha a szerző fontolóra venné a                                    negation  -bAn
  következő tényeket: 1. Az egyház nemcsak az                                         (főnév)
  adventben N.INE hirdeti V.Te3 a szeretetet, hanem                                      /+w1 ige
  kétezer év óta mindig, mert Krisztus tanítása ebben
  rejlik. 2. A rendszerváltás óta a templomba járók
  számában nem tapasztalható lényeges változás,
  mindezt egyházszociológiai felmérések is
  bizonyítják. 3. A dalai láma tiszteletreméltó
  emberjogi harcos és a lámaista buddhizmus
  legfőbb képviselője. A tibetiek hite szerint ő
  Avalokitésvara bóddhiszattva mostani
  megtestesülése.
84 A holland ABN Amro bank megveszi az ING          The Dutch bank ABN Amro buys the American       focus   -bAn    identificati
  Barings pénzügyi konszern amerikai befektetési      investment bank of the financial corporation ING         (főnév)  onal
  bankját. A tranzakciót a két vállalat a következő     Barings. The transaction will be publicly announced by      /+w1 ige
  hetekben N.PL.INE hozza V.Te3 nyilvánosságra       the two companies [within the next few weeks].
  hivatalosan. Az ABN Amro 200 millió dolláros
  ajánlatot készít elő.
85 A több évtizedig tartó levéltári búvárkodások során                               uncertain  -bAn
  Feoktyisztov a 18. század elejétől a 19. század                                       (főnév)
  végéig tartó időszak sok száz moksa és erza                                         /+w1 ige
  nyelvemlékét vizsgálta meg, és számosat közülük -
  legalább részleteiben - közzé is tett, illetőleg hang -
  és alaktani, szókészleti szempontból, a nyelvjárási
  hovatartozás vonatkozásában N.PSe3.INE
  jellemzett V.Me3. Imént idézett művében
  megállapítja: a mordvin írásbeliség kialakulása
  minden bizonnyal a kereszténység 18. századi
  mordvinföldi megerősödésével áll összefüggésben.
86 A likviditás kínálati és keresleti oldalai önmaguktól  The offer and demand sides of cash flow will not by    focus  -bAn    identificati
  nem jöhetnek olyan minoségi egyensúlyba, amely     themselves reach a qualitative balance that would be       (főnév)  onal
  a bizalomra alapuló globális pénzügyi rendszer     required by a global financial system that is based on      /+w1 ige
  igényeit kielégítené. Ezért van szükség a bankok    trust. That is why an increased, national-international
  fokozott nemzeti-nemzetközi ellenőrzésére, a      supervision of the banks is necessary, as well as the
  nemzeti bankok feladatainak az új, globális       reconsideration of the mission of the national banks in
  helyzetben való újragondolására, a           this new, global situation, and the narrowing of the
  valutaárfolyamok kilengési sávjainak leszűkítésére,   fluctuating stripes of exchange rates, which would at
  amely egyben a piaci árak stabilitásához is       the same time lead to the stability of the market prices.
  vezetne. A valutapiac egyensúlya ideális esetben    The balance of the currency market could be reached
  egy, nemzetek feletti valuta megalkotásában       in an ideal case [with the establishment of a
  N.PSe3.INE jöhetne V.Fe3 létre, amely még        supranational currency], which in the present state of
  középtávon is, a jelen helyzetben, irreális       affairs, even on the middle run, seems to be an
  elvárásnak látszik. Paul Volker, a Federal Reserve   unrealistic expectation. The former President of the
  Bank korábbi elnöke is egy konvergenciára vezető    Federal Reserve Bank, Paul Volker proposes a stripe
  sávot ajánl - legalább a legfőbb valuták számára.    leading to convergence - at least for the most
                              important currencies.

87 A tervezetet a Polgári Kezdeményezéseket   To those interested, more detailed information will be       focus  -bAn    identificati
  Támogató Alapítvány ( NPOA ) PHARE EÚ alapból given [in the office of the FPSz in Rimaszombat].              (főnév)  onal
  támogatja. Bővebb információt a Fundament                                         /+w1 ige
  Polgári Szervezet rimaszombati irodájában
  N.PSe3.INE kaphatnak V.t3 az érdeklődők.
88 Az elmúlt években kicsikart 27 százalékos                                  negation  -bAn
  béremelés ellenére a kivonuló mentődolgozók                                       (főnév)
  bruttó átlagbére havi 30 ezer forint körül van, így                                   /+w1 ige
  nem csoda, hogy a fővárosban és Pest megyében
  jelentős létszámgondokkal küzd a szolgálat.
  Legalább 600 új bajtárs kellene ahhoz, hogy ne
  túlórában N.INE kelljen V.Pe3 pótolni az éppen
  hiányzókat, ám a túlórák számát törvény
  maximálja, a foglalkoztathatók számát pedig a
  pénzhiány korlátozza. Az azonnali - azaz a 15
  percen belüli kiérkezéshez kötődő - beavatkozások
  aránya 72 százalékos, ám még vannak az
  országban fehér foltok, ahol ennél többet kell várni
  a legsürgősebb eseteknél is.

89 Olyannyira azok, hogy tavaly októberben a        The candidate of the Workers' Party was reelected as uncertain  -bAn
  választásokon a Dolgozók Pártjának jelöltjét 63     president last October at the elections by a secure       (főnév)
  százalékos biztos többséggel polgármesterként      majority of 63 percent. Even thought he has to work [in     /+w1 ige
  újjáválasztották. Holott nehéz környezetben N.INE    a difficult environment]: the right-wing opposition is
  kell V.e3 dolgoznia: a jobboldali ellenzék erős, az ő  strong, they control the local newspapers, radio and
  kezén vannak a helyi lapok, a rádió, a televízió, és  television, and since democracy stands above
  mert a demokrácia mindenekfölött áll, a baloldali    everything, the left-wing leadership does not even think
  vezetőségnek esze ágában sincs korlátozni a       of restricting criticism.
  bírálatokat. Más kérdés, hogy ez a " társadalmi
  laboratórium " valóban mintául szolgálhat -e a többi
  fejlődő országnak, és egyáltalán, Porto Alegre,
  még ha színhelyként ideális is a globalizmus és a
  neoliberalizmus bírálatára, alkalmas -e Davosszal
  szemben az ellenáramlat nemzetközi
  képviseletére.
90 A találkozón megállapodtak, minden területen      In connection with his often mentioned delayed visit to focus      -bAn    identificati
  javítani fogják a kétoldalú kapcsolatokat. Sokat    Russia, Martonyi told us that Ivanov has invited him to         (főnév)  onal
  emlegetett, elhalasztott oroszországi látogatásával  Moscow now, indicating that the visit can be realised          /+w1 ige
  kapcsolatban Martonyi elmondta: Ivanov most      [at any time that is convenient to the Hungarian party].
  meghívta őt Moszkvába, jelezve, a látogatásra a
  magyar fél által kedvezőnek tartott időpontban
  N.INE kerülhet V.e3 sor. A magyar külügyminiszter
  ezt megelőzően külön megbeszélést folytatott
  Annan ENSZ-főtitkárral is.

91 " A közgyűlés után a volt vezérkar és az ellenzék is                             stress-avoiding  -bAn
  a Hotel Stadion presszójában N.PSe3.INE kötött                                verb       (főnév)
  V.Me3 ki, egy-egy sörre, kávéra. A két                                             /+w1 ige
  asztaltársaság előbb közeledett, majd keveredett.

92 Csak felmerül a kérdés, hogy az energia hogyan     The question arises by the way, how the energy comes focus        -bAn    identificati
  kerül le a földre. Hallottam olyanról hogy       to the Earth. I heard something about sending it down          (főnév)  onal
  mikrohullámú energia formájában N.PSe3.INE       [in the form of microwave energy], and converting it           /+w1 ige
  küldenék V.TFt3 le és ott visszaalakítanák villamos  back to electric power there. At the present level of
  energiává. A tudomány jelenlegi szintjén sajnos ez   science, however, the electric power - microwave
  elég rossz hatásfokkal működik a villamosenergia /   conversion works quite inefficiently.
  mikrohullám konverzió ( olyan 50% körüli
  értékekről hallottam ami azt jelentené hogy 50%
  veszteség az űrben 50% a földön a napelemtáblák
  hatásfokáról nincs információm a végén kb 25%
  hatásfok ).
93 Mivel az EU tagállamaiban meglehetősen eltérő     f-particle     -bAn
  tartalmúak és erejűek a munkahelyi                    (főnév)
  megkülönböztetés tilalmára vonatkozó előírások, a             /+w1 ige
  2003-tól hatályos új jogszabály közösségi szinten
  szögezi le, hogy az uniós munkahelyeken -
  beleértve a magánszektort és a közigazgatást -
  tilos a vallási meggyőződés, a kor, a szexuális
  irányultság, valamint a testi fogyatékosság alapján
  való közvetett, illetve közvetlen megkülönböztetés,
  akár munkaerő-felvételről, akár előléptetésről vagy
  szakmai képzésről van szó ( a nemi
  megkülönböztetés tilalmát egy régebbi direktíva
  már kimondta ). A főképp Írország által gerjesztett
  vita után a miniszterek úgy döntöttek, a vallási
  megkülönböztetés tilalmát az egyházi
  szervezeteknél is csak egészen szűk értelemben
  N.INE lazítják V.Tt3, tehát például katolikus
  iskolában csupán a hittantanártól követelhető meg
  a katolikus vallás, a többi oktatótól nem, s a
  homoszexualitás sem jogosít elutasításra. Nagy-
  Britannia nyomására a katonai munkahelyek hatévi
  haladékot kapnak a jogszabály bevezetésére.


94 Pedig lehetne, ha olyan lenne a törvény, és akkor   complex predicate  -bAn
  B. Á. egyéb elfoglaltság után nézne, de ha mégse,             (főnév)
  esetleg kellemetlen meglepetés érné. És egy pár              /+w1 ige
  ártatlan bolti eladó életben N.INE maradhatna
  V.Fe3. G.R. 02 / 19 / 98 16: 43: 00 Kicsit
  lemaradtam.
95 A pszichoanalitikus megfigyelések is már korán   Even psychoanalytic observations have recognised it subordination focu -bAn    identificati
  felismerték, hogy például a felettes-én leírt    early that e.g. in the described development of the   s       (főnév)  onal
  fejlődésében nem a szülői szándék és nevelési    superego, it is not the intentions of the parents and         /+w1 ige
  mód a lényeges, hanem a szülői viselkedés egész   their way of raising the child what count, but the whole
  rendszere. A szocializáció olyan értelemben N.INE  system of their behaviour. Socialization happens
  megy V.e3 kommunikáción át végbe, hogy a      through communication in [that sense] that each
  gyermeki személyiség minden fejlődési lépése egy  developmental step of the child's personality happens
  kommunikációs szisztémában történik. A fejlődés   in a communication system. The impetus of the
  hajtóereje biológiai: a gyermeki idegrendszer    development is of a biological nature: the maturation
  érése, valamint igen nagy receptív képessége és a  and the high receptive skills of the child's nervous
  bejutó információk strukturálására irányuló     system as well as its inclination to structure the
  hajlama.                      information that is input.

96 Rendőrök törték fel a kaput, mely elzárta az utat az On Saturday, the US President, Bill Clinton delivered a uncertain   -bAn    other
  Orbetellói-félszigeten lévő festői Sbarcatello    stumps speech [for the first time] to support the re-         (főnév)
  partszakaszra, amelyet maga a 89 éves        election of this vice-president, Al Gore.               /+w1 ige
  anyakirálynő szinte sohasem használt. A zöldek
  szerint törvénytelenül vált a holland királynő és
  szűk olaszországi baráti köre privát birtokává az
  olasz tengerpart egyik legszebb pontja. * Bill
  Clinton amerikai elnök szombaton első ízben N.INE
  mondott V.Me3 kortesbeszédet alnöke, Al Gore
  elnökké választásának támogatása céljából. * A
  Falkland-szigetekért vívott 1982-es brit - argentín
  háború óta szombaton először látogathattak el az
  Atlanti-óceán déli részében fekvő szigetre argentin
  állampolgárok.
97 Az AFS kezdeményezésére fél évszázaddal         On the initiative of AFS half a century ago, in 1947, it  f-       -bAn
  ezelőtt, 1947-ben a legyőzött Németország nyugati    was the western half of the defeated Germany and the quantifier uncertai  (főnév)
  fele és a győztes Egyesült Államok cserélt először   victorious United States who exchanged students for     n       /+w1 ige
  diákokat hosszabb-rövidebb időre. Napjainkra az     the first time for shorter or longer periods. By this time,
  AFS világhálózattá terebélyesedett, s jelenleg     AFS became a worldwide network, and now it has
  félszáznál több országban N.INE működnek V.t3      national centres operating [in more than 50 countries].
  nemzeti központjai. Az elmúlt évtizedekben több     In the last decades, several hundred thousands of
  százezer fiatal vett részt e nemzetközi         young people participated in this international
  csereprogramban, amelynek lényege a szigorú       exchange programme, the essence of which is strict
  önkéntesség.                      spontaneity.

98 " A palermói születésű Filippa Giordano muzsikus    F.G., who was born in Palermo, grew up [in a musician uncertain focus   -bAn    other
  családban N.INE nőtt V.Me3 fel: szülei         family]: her parents are opera singers, her brother is a          (főnév)
  operaénekesek, bátyja csellista, nagynénje       cellist, her aunt a pianist and piano teacher, and her           /+w1 ige
  zongoraművész és - tanár, nagyapja pedig egyike     grandfather was one of Sicily's last traditional singers.
  volt Szicília utolsó tradicionális énekmondóinak. " A
  hetvenes évek végén Rómába költöztünk - meséli -
  , de utána is rendszeresen visszajártunk Szicíliába,
  ahol a legtöbbet nagyapámtól tanultam.

99 Ezúttal július volt a csúcsidőszak, és az eddigi                               f-particle      -bAn
  augusztusi napok, szemben a múlt évvel, amikor                                           (főnév)
  május és június volt a legmelegebb, tehát a                                            /+w1 ige
  legnagyobb vízigényű is. A fogyasztás mértékéhez
  persze hozzájárul, hogy éppen ezekben a
  hetekben N.PL.INE nyaralnak V.t3 a legtöbben a
  várostól távol. Temesvári elmondta még, hogy a
  város vízfogyasztása évről évre csökken, ami a
  nagy vízigényű ipar hanyatlásával, az átalakuló
  fogyasztói szokásokkal, a fokozódó
  takarékossággal magyarázható, de a
  visszaeséshez hozzájárul az is, hogy sokan
  elköltöznek a fővárosból.
100 Putyin leszögezte, politikai ellenfeleik így akarják  Putin stated that their political adversaries want to   focus   -bAn    other
  meglovagolni azt, hogy az országban terrorista     capitalize on the fact that terrorist attacks are used in      (főnév)
  támadásokkal tartják rettegésben a lakosságot.     the country to keep the population in fear. A few days        /+w1 ige
  Néhány napja még Jelcin is hasonló hangnemben     ago Yeltsin, too, made statements [in a similar tone],
  N.INE nyilatkozott V.Me3 erről, ám azóta hallgat.   but since then he is silent. The Russian press has put
  Immár két időpontot röppentett fel az orosz sajtó az  into circulation already two dates when the head of
  államfő kórházba vonulásáról s lemondásáról, de    state would move into hospital and resign, but this
  ez eddig nem következett be.              hasn't happened so far.
101 Hazánk alvízi országként továbbra is ki van      Hungary, as a tail-bay country, is at the mercy of the  focus   -bAn    identificati
  szolgáltatva a romániai bányák veszélyeinek. Turi-   dangers of Romanian mines. The Environmental             (főnév)  onal
  Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, aki      Minister, Turi-Kovács Béla, who had been negotiating         /+w1 ige
  pénteken tárgyalt Walström aszszonnyal, kiemelte:   with Mrs. Walström on Friday, pointed out that Hungary
  mivel a peren kívüli megegyezés nem sikerült,     would enforce its claim for damages [by means of civil
  Magyarország polgári perben N.INE próbálja V.Te3    action] as they had not managed to settle out of court.
  majd érvényesíteni kártérítési igényét. Az új     The new Minister and Walström had also agreed that
  miniszter és Walström megállapodott abban is,     they would carry on negotiations on the environmental
  hogy a magyar uniós csatlakozás környezetvédelmi    file of Hungary's EU-accession.
  dossziéját a jövő év első felében fogják részletesen
  megtárgyalni.
102 Szinte megoldhatatlan problémát jelent a        Large-scale migration, too, is an almost insoluble      focus  -bAn    identificati
  nagyarányú elvándorlás is. A 15 milliós kurd      problem. A major part of the Kurdish population of 15        (főnév)  onal
  lakosság jelentős része a városokban N.PL.INE     million tries to find a job [in the cities], e.g. the number     /+w1 ige
  próbál V.e3 munkát találni, Isztambulban például    of Kurds living in Istanbul is estimated at 3 million. A lot
  hárommillióra teszik az ott élő kurdok létszámát.   of them only add to the number of the unemployed, but
  Közülük sokan csak a munkanélküliek számát       some of them have proved to be quite successful in
  gyarapítják, de néhányan igen sikeresnek        the carpet business.
  bizonyultak a szőnyegbizniszben.

103 A büntetőpontokat jogerős bírói, szabálysértési    Penalty points are registered on the basis of final    focus   -bAn    contrastiv
  határozatok alapján rögzítik. A pontok nem a      judgements of contravention. The points are not           (főnév)  e
  jogosítványokba kerülnek be, hanem a központi     recorded in the driving licenses, but they are registered      /+w1 ige
  számítógépes nyilvántartásban N.INE regisztrálják   [in the central computer records]. The idea was that
  V.Tt3 őket. Az akkori elképzelés szerint egyetlen   the maximum points cannot be given for any kind of
  szabálysértés sem érheti el a maximális        contravention except for high crimes.
  pontszámot, kivéve, ha nagyon súlyos a
  bűncselekmény.
104 Közben áldozatuk nyakából kitépték az ott hordott The crime was planned by the two robbers in advance, focus stress-    -bAn    other
  harisnyát, amiben 95 ezer forint volt. A      as the knew that the victim hid his/her saved money [in avoiding verb  (főnév)
  bűncselekményt a két rablógyilkos előre kitervelte, a purse kept hung around his/her neck].                 /+w1 ige
  miután tudták, hogy a sértett a nyakába akasztott
  erszényben N.INE rejtegeti V.Te3 összespórolt
  pénzét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
  nyereségvágyból társtettesként elkövetett
  emberölés miatt 15 és 14 év fegyházbüntetésre
  ítélte a testvérpárt.
105 Hasonló standardokat elfogadva azonban és ilyen                               uncertain    -bAn
  mentalitásról téve tanúbizonyságot, ők azt is                                        (főnév)
  bizonyítják ugyanakkor, hogy hajlandóbbak részt                                       /+w1 ige
  venni és közvetlenül bekapcsolódni a közéletbe (
  hiszen az adminisztratív decentralizáció éppen
  ilyen közösségi cselekvést feltételez ), de azt is,
  hogy felkészültebbek vállalni a szabad
  kezdeményezés égisze alatt lebonyolítandó
  vállalkozások számottevő kockázatait. Ha a
  románok szinte mindent a Fennvalótól és az
  Államtól várnak, a romániai magyarok ugyanannak
  a Fennvalónak a segítségében N.PSe3.INE
  reménykednek V.t3, de főleg saját
  erőfeszítéseikben. Pszichológiai szempontból az
  ehhez hasonló önbizalom és kockázatvállalás
  általában a többség jellemvonása, s nem az
  üldöztetés, marginalizáció, megkülönböztetés és
  asszimiláció fenyegette kisebbségeké.
106 A magyar Ki kicsoda lexikonban található 13 ezer (   In the Hungarian Who is Who lexicon, there are 13000 uncertain  -bAn
  ön ) " életrajzból " mégis mindössze tizenhárman    (auto) "biographies", but only 13 mention (especially      (főnév)
  említik ( többnyire politikusok, elsősorban Bibósok   politicians, mostly ones who had been in the Bibó        /+w1 ige
  ), hogy szakkollégiumi hallgatók, tanárok, vezetők   College) that they had been students, teachers,
  voltak. A " klub " szó tízszer ennyi szócikkben     directors of a special college. The word "club" appears
  N.INE szerepel V.e3: legtöbbször a Fészek Klub,     [in ten times as many articles] ...
  majd a Nyilvánosság Klub, és ilyen-olyan sportklub,
  RTL Klub... Azóta a klub szó töltete is megváltozott.


107 Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet The borders of Hungary are not identical to the cultural focus       -bAn    identificati
  kulturális határaival - mondta Hámori József   borders of the nation, the minister of culture J. H. said       (főnév)  onal
  kulturális miniszter Nagyváradon a hagyományos yesterday in Nagyvárad on the first day of the              /+w1 ige
  váradi egyhetes ünnepségsorozat, a Varadinum   traditional weeklong series of celebrations called
  első napján. A magyar kormány tagja Tőkés László Varadinum. The member of the Hungarian government
  református és Tempfli József katolikus püspök   talked [in the company of the Protestant bishop L.T.
  társaságában N.PSe3.INE szólalt V.Me3 fel egy, az and the Catholic bishop J.T.] on a meeting which was
  eredeti programban nem szereplő gyűlésen,     not in the original program and was organized because
  amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy    of the occasion that the court of appeals in Ploiesti
  sokéves huzavona és pereskedés után egy ploiesti- gave back to the Protestant church their ~ main
  i feljebbviteli bíróság véglegesen és       building finally and irrevocably after many years of ~
  visszavonhatatlanul visszaadta a református    procrastination and ~ legal disputes. The minister
  egyház székházát. A miniszter méltatta Nagyvárad praised the significance of Nagyvárad in Hungarian
  jelentőségét a magyar kultúrában, nemcsak a    culture, both in the past and in the future.
  múltban, hanem a jövőben is.
108 Ilyenkor Lorsy kijelentette, hogy megírja éjjel, de   As soon as Lorsy has arrived, a famous publisher     focus      -bAn    other
  aztán nem írta meg, vagy egyszerűen           asked him [in a letter] to visit him, (because) he wants          (főnév)
  tudomásunkra hozta, unja a témát, miután egyszer    to order a book from him on the history of fortifications         /+w1 ige
  már kifejtette előttünk. Egy neves kiadó, mihelyt    in France, with the title "From Vauban to Maginot".
  Lorsy megérkezett, levélben N.INE szólította      After a few further letters and phone-calls Lorsy did
  V.TMe3 fel: látogassa meg, könyvet akar rendelni    indeed take off for Boulevard St. Germain, where,
  tőle a francia erődítések történetéről, Vaubantól    about 1500 steps away from his hotel, the publisher
  Maginot-ig címmel. Néhány újabb levél és telefon    awaited him in his office.
  után Lorsy csakugyan el is indult a Boulevard St.
  Germain felé, ahol - mintegy ezerötszáz lépésnyire
  szállodájától - a kiadó várta irodájában.

109 Mint ahogy fentebb már említettem, a helsinki                                  stress-avoiding  -bAn
  szleng igazi ismeroje és kutatója HEIKKI                                     verb       (főnév)
  PAUNONEN, a Tamperei Egyetem finn nyelv                                              /+w1 ige
  professzora. Mivel Helsinkiben N.INE született
  V.Me3, egész eddigi kutatói pályája során
  érdeklodött a helsinki szleng története és mai
  helyzete iránt. Több tanulmányt írt a helsinki szleng
  fejlodésérol és jellemzo vonásairól, valamint
  szerepérol a helsinki köznyelvben ( PAUNONEN
  1988, 1989, 1990a, 1991c, 1992 és 1995 [ 1982 ] ).

110 Arra a kérdésemre, hogy tulajdonképpen melyik      To my question which country he/she would like to live focus        -bAn    identificati
  országban szeretne letelepedni, ennyit mond: -     in, he/she replied this much: "Believe it or not, I don't         (főnév)  onal
  Akár hiszed, akár nem, nekem az teljesen        care at all whether I find a place in Hungary or in            /+w1 ige
  mindegy, hogy Magyarországon vagy Angliában,      England, or maybe [in France], the only thing that
  esetleg Franciaországban N.INE találok V.e1       matters is that it must be a peaceful place, I have to be
  helyet, csak az az egy fontos, hogy az         able to walk along the street without concern, without
  mindenképpen békés hely legyen, bármikor        someone picking on me or telling me off angrily, where
  nyugodtan végigsétálhassak az utcán, ne         I'm not in the way of anyone, where I don't have to be
  kössenek belém, ne szóljanak rám ingerülten, ne     afraid of anything.
  legyek az útjában senkinek, ne kelljen félnem
  semmitől. Nekem már csak ez a fontos.
111 Mivel a KPEB vezetőjét az országos tanácskozás    As the head of the KPEB is elected by the national    focus  -bAn    identificati
  választja, a poszt betöltéséhez kongresszusi     conference, a congressional resolution is required to       (főnév)  onal
  határozatra van szükség. Az elnökség úgy döntött,  occupy this post. The presidency has decided that it        /+w1 ige
  hogy márciusban N.INE tesz V.e3 javaslatot a     will be [in March] that they propose a date for the
  kongresszus időpontjára, melyet a miskolci      conference, which they consider a continuation of the
  tanácskozás folytatásának tekint, mert az akkor   conference in Miskolc, because the mandates of the
  megválasztott küldöttek mandátuma érvényben     then elected delegates are still valid.
  van.
112 Hogy a német nyelvtudásomat tökéletesítsem,     In order to improve my proficiency in German, I was   focus   -bAn    other
  beadtak egy német házhoz Eperjesen. 1826-1831    put up at a German family in Eperjes. 1826-1831 On         (főnév)
  1826. november 2-án anyám elvitt Eperjesre. Az a   November 2, 1826, my mother took me to Eperjes.          /+w1 ige
  kevés iskolai ismeret, s az öntudat, amire a     Although some school experience and the confidence
  gimnáziumban N.INE tettem V.Me1 szert, és az     that I gained [at the grammar school], as well as the
  utazás örömet okozott, de mégis nagyon nehéz volt  journey all were a great pleasure for me, it was very
  anyámtól elválni s nehezemre esett a sok idegen   hard for me to part from my mother, and I had difficulty
  ember közt megmaradni. Ami azonban az itt      in being among many strangers. However, what made
  tartózkodásomat még nehezebbé tette, s ami      my stay over here even harder, and what discouraged
  elvette a kedvem a tanulástól, az az itteni     me from learning, was the local professors' rudeness,
  professzorok durvasága, megvesztegethetősége     corruptibility, and unfairness, with which they treated
  és igazságtalansága volt, amivel a fiúkkal szemben  the boys.
  felléptek.

113 Kanada szintén készséget mutatott a rendezés     "France will take action to convince the Security     focus  -bAn    other
  elősegítésére, amint azt a nyugat-európaiak is    Council to take responsibility in East Timor like they did     (főnév)
  felajánlották. " Franciaország fellép annak     [in the case of Kosovo] by forming KFOR", Chirac          /+w1 ige
  érdekében, hogy a Biztonsági Tanács ugyanúgy     announced on Wednesday in Paris.
  vállalja a felelősséget Kelet-Timoron, amint azt
  Koszovó esetében N.PSe3.INE tette V.TMe3 a
  KFOR megalakításával " - jelentette be Chirac
  francia szerdán Párizsban. Solana távozó NATO-
  főtitkár ugyancsak úgy foglalt állást, hogy a
  nemzetközi közösségnek sürgősen be kell
  avatkoznia Kelet-Timoron - bár azt is elmondta,
  hogy szerinte nem vonható párhuzam a koszovói
  és a kelet-timori helyzet között.
114 Mira Markovics aránylag sokat publikált, cikkeiből                              f-particle  -bAn
  kihámozhatók, hogy miféle mozgatórugók vezették,                                      (főnév)
  amikor férjével együtt újabb és újabb háborúba                                       /+w1 ige
  sodorták népüket. A kilencvenes évek elején még
  az etnikumok békés egymás mellett élését hirdette,
  de ezt csak az egykori, egységes Jugoszláviában
  N.INE tudta V.TMe3 elképzelni, képtelen volt
  felfogni, hogy más délszláv népek éppen a szerb
  dominancia miatt nem kívánnak a szerbekkel egy
  államban élni. Későbbi írásaiban már megjelent a
  pesszimizmus, a háborús fatalizmus. "


115 Az arany fokozatú támogatók között van a Malév                                f-particle  -bAn
  Rt., amely egy bizonyos - a bizottsági                                           (főnév)
  marketingigazgató által nem részletezett -                                         /+w1 ige
  összeghatárig ingyen röpíti a külföldön vizitáló
  MOB-tagokat. Érdekes, hogy a nemzeti
  légitársaság szinte csak az utolsó pillanatban
  N.INE vállalta V.TMe3 az olimpiai csapat
  szállítását, akkor is csak egy oda-viszsza turnust.
  Így végül az október 3-án landoló aranygépet a
  Malév szolgáltatja, ám nem ingyen: a rajthoz állt
  versenyzők utazását ugyanis megtéríti a
  Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

116 Lengyelország zárkózottságáról híres egykori     The days of Poland's former president who is famous   focus    -bAn    other
  elnökének hétköznapjai a kórház és a         for being reclusive are spent with moving to a fro          (főnév)
  tárgyalóterem közötti ingázással telnek. A      between the hospital and the courtroom. Recently he         /+w1 ige
  közelmúltban terjedelmes interjúban N.INE vallott   has confessed [in a large interview] to the Moscow
  V.Me3 a moszkvai Izvesztyija című lapnak magáról   newspaper Isvestiya about himself and the era which
  és arról a korszakról, amely a hatalom csúcsára    elevated him to the peak of power. The journalist had
  emelte. Négy hónapon keresztül várt az újságíró    waited for four months to be allowed to step into the
  arra, hogy belépjen a néhai elnök kis         small study of the former president.
  dolgozószobájába.
117 A telefonon érdeklődőket arról tájékoztatják, hogy    f-particle     -bAn
  mostantól fizetni kell a diagnózisért, a kezelésekért,            (főnév)
  a korábban ingyenes vizsgálatokat végző Szűcs                /+w1 ige
  Hajnalka doktornőt pedig a Dévai utcai
  tüdőgondozóban érhetik el... A megjelölt
  tüdőgondozó azonban a Nyírő Gyula Kórházhoz,
  így a fővároshoz tartozik, az angyalföldieknek így,
  és éppen a legkritikusabb időszakban, az
  allergiaszezon kellős közepén csak korlátozott
  számban N.INE van V.e3 módjuk igénybe venni a
  díjtalan kezeléseket. - A betegek személyesen
  keresnek, s el is jutnak hozzám a Dévai utcai
  tüdőgondozóba - hangsúlyozta munkatársunknak
  dr. Szűcs Hajnalka.
118 Bármilyen kitartóan próbálod, bármerre keresgélsz,    f-particle     -bAn
  egyszerűen nem vagy képes megtalálni a választ a               (főnév)
  problémádra. De, ha tudod, hogy hogyan használd               /+w1 ige
  az elektronikus levelezést, akkor a segítség
  gyakran csak néhány billentyű-leütésnyi
  távolságban N.INE van V.e3; egy e-mail üzenetben
  megkérheted a rendszerfelügyelőt vagy egy
  barátodat, hogy segítsen. A leggyorsabb módja az
  elektronikus levelezéssel való ismerkedés
  megkezdésének az, hogy küldesz magadnak egy
  levelet.
119 Egyes források azt állítják négy hónapig is       complex predicate  -bAn
  kibírhatják, egy brit szakértő szerint csak 48 óráig.            (főnév)
  Kedd, augusztus, 15., 7 óra 53 perc: A legénység "              /+w1 ige
  egyelőre életben N.INE van V.e3 " - jelentette ki
  Vlagyimir Kurojedov flottatengernagy. Elmondta,
  még nem állapították meg a szerencsétlenség
  okát.
120 Korábban sokféle elképzelés született a fővárosi    Earlier there were many ideas about subterranean     focus    -bAn    identificati
  föld alatti közúti alagutakra. Molnár László, a     road tunnels in the capital. M. L., the president of         (főnév)  onal
  Főmterv vezérigazgatója elmondta: ilyen az a terv    Főmterv told us that the plan, which carries through a        /+w1 ige
  is, amely a Rózsadomb - Sas-hegy térségében és     road [around Rózsadomb - Sas-hegy and along their
  vonalában N.PSe3.INE visz V.e3 végig a föld alatt    line] under the earth, is like this.
  egy utat. Egy másik terv szerint az Alkotás utcából
  érkezve a Böszörményi út előtt menne le a föld alá
  egy kétszer kétsávos pálya, és a Komjádi
  uszodánál jönne fel.
121 Azt, hogy az eskühöz kötött közméltóságok körével                                uncertain  -bAn
  kapcsolatosan bizonyos legyen a " feddhetetlenség                                      (főnév)
  ". Ki kell zárni a Iehetőségét, hogy bármilyen                                        /+w1 ige
  kapcsolatban N.INE volt V.Me3 korábban a III/III-
  as/III ügyosztállyal, tehát hálózati személy vagy
  SZT-tiszt volt. Ez a feddhetetlenség, fontos erkölcsi
  és politikai követelmény, és fokozottan érvényes az
  érintett körre, tehát a képviselők, miniszterek,
  miniszterelnök, köztársasági elnök, ügyészek,
  bírók, polgármesterek, a választott méltóságok,
  ezeken a posztokon olyan személyek képviseljék,
  akik nem zsarolhatóak, akik nem lehetnek a III/III-
  as/III ügyekkel kapcsolatos intrikák tárgyai, akik e
  tekintetben biztosan tiszták és feddhetetlenek.
122 Négy csapat - a Bayern München és a Paris Saint-                               complex predicate  -bAn
  Germain ( F-csoport ), illetve az AC Milan ( H ) és a                                      (főnév)
  Deportivo La Coruna ( E ) már továbbjutott a                                           /+w1 ige
  legjobb tizenhat közé. A forduló egyik érdekessége
  volt, hogy Zidane-t újra kiállították: a Juventus
  francia középpályása egy meccsen át büntetésben
  N.INE volt V.Me3, a Hamburg ellen visszatért a
  csapatba, de ismét csak idő előtt kellett elhagynia a
  pályát. Alig négy perccel Zidane piros lapja után
  leküldte a bíró az olasz csapat másik légiósát, a
  holland Davidsot is.

123 A születésszám alakulására gyakorolt pozitív                                 complex predicate  -bAn
  hatása 1977-ig tartott. Ezt követően és azóta is                                         (főnév)
  folyamatosan csökkent az élve születések száma,                                         /+w1 ige
  miközben a gyermekgondozási díj ' 96 áprilisáig
  hatályban N.INE volt V.Me3. Számokat említek: 80-
  ban 148 ezer, 90-ben 125 ezer, 95- ben 112 ezer
  az élve születések száma.
125 " - kezdetben így hívták be az utcán kódorgó    Currently the dance group consists of [four junior age  complex predicate  -bÓl
  srácokat, közülük szedték össze a tagokat.     groups and the adult dance ensemble].                    (főnév)
  Jelenleg négy utánpótlás-korosztályból és a felnőtt                                       /+w1 ige
  együttesből N.ELA áll V.e3 a tánccsoport. A
  legkisebbek csoportjában öt-hat évesek, a
  következőben az alsó és felső tagozatos általános
  iskolások táncolnak.
126 Hát bármennyire is leszólandó dolog az                                    complex predicate  -bÓl
  ökonometria, hidd el nekem, hogy a                                                (főnév)
  hasközgazdaságtan ellenében a matematikai                                            /+w1 ige
  módszerek és analitikák nagyobb szerepet kaptak
  az utóbbi évtizedekben az egyes fiskális és
  monetáris intézkedések során. A sok egyszeri
  tétellel egyetértek, de azért ne nevezzünk valamit
  fizetési mérlegnek, ha általában ad hoc tételekből
  N.PL.ELA áll V.e3 össze. Nemdebár?
127 ( Zilah / fejér ) * Két képzőművészeti kiállítást   focus       -bÓl    contrastiv
  nyitottak meg Szilágysomlyón szeptember 12- én.             (főnév)  e
  A református gyülekezeti házban dr. Hajdu Attila            /+w1 ige
  fekete - fehér és színes, számítógéptechnikával
  készített grafikáiból, a városi művelődési ház
  kiállítótermében pedig három nyírbátori művész:
  Farkas Anikó, Küzmös Enikő és Krivánik József
  munkáiból N.PSe3i.ELA állítottak V.Mt3 ki, mindkét
  esetben eddig nem tapasztalt érdeklődés mellett. A
  tárlatmegnyitók az idei Bátori Napok programjához
  tartoztak, akárcsak a testvérváros Nyírbátor Talán
  Teátrom műkedvelőinek a Tékozló fiú c. rockopera
  bemutatója, a fúvósok és mazsorettek fellépte,
  valamint a Sárkánykodás várjáték és a korondiak,
  körösfőiek kirakodóvására.


128 A konkurenciát firtató kérdésre pedig azt       stress-avoiding  -bÓl
  válaszolták, hogy szerintük a legnagyobb vetélytárs  verb       (főnév)
  Belgium, Németország, Bulgária és Franciaország.            /+w1 ige
  A kereskedők szerint gyorsabban nőhetne a
  magyar pizzák forgalma, ha két típusú termékből
  N.ELA állna V.Fe3 a kínálat. Az egyik magasabb
  árfekvésű lenne, dobozán latin betűs felirattal és
  kisebb cirill betűs kiegészítő szöveggel, a másik
  olcsóbb lenne, gyengébb csomagolással és cirill
  betűkkel.
129 A negyvenes évek közepétől kezdve vezető    The other, which is usually called arithmetical      f-particle focus  -bÓl    identificati
  egyénisége volt annak a fejlődésnek, ami ezt a geometry, developed [mainly out of his work].                 (főnév)  onal
  nagy hagyományú irányzatot pontos, modern                                           /+w1 ige
  alapokra helyezte. A másik, amelyet többnyire
  aritmetikai geometriának neveznek, jórészt az ő
  munkásságából N.PSe3.ELA bontakozott V.Me3 ki.
  Az egész számok tulajdonságainak kutatása, a
  számelmélet, más szóval, az aritmetika egyike a
  tudomány legrégebbi ágainak.

130 Kisvároshoz közeledtek, fölötte kitárt szárnyú   They were approaching a little town, over which there focus        -bÓl    other
  ragadozómadár körözött. Errefelé ritka látvány az  was a bird of prey circling with spread wings.              (főnév)
  ilyesmi, ezek a nagy madarak sűrű erdőségekből   Hereabouts, it is an unusual spectacle, these big birds          /+w1 ige
  N.PL.ELA csapnak V.t3 le a közeli rétekre, de    swoop down on nearby meadows [from dense forests],
  ennek körözésén, kitartó szemléjén meglátszott,   but one could tell from its circling and persistent
  igazi ragadozómadár. Már benn jártak az alacsony  inspection that it was a bird of prey. They were already
  házsorral szegélyezett főutcán, amikor a fenyegető passing along the main street lined with a row of small
  madár közelségétől megriadt galambsereg       hoses, when a flock of pigeons scared by the
  hullámzott el alacsonyan az út fölött.       imminence of the threatening bird swarmed low above
                            the road.
131 A tájelőadás azonban - a gyakori igények ellenére - A show in rural areas is very rare, despite there being focus       -bÓl    other
  fehér holló. Nehéz megfizetni, a színház is     often demands for it. It is hard to finance, and the           (főnév)
  megfontolja bevétel-kiadási oldalról. Így hát a   theatre considers it from the side of income and             /+w1 ige
  művészek PNSZ-beli jövedelmei előadásonként a expenses, too. So the wages of the artists in PNSZ are
  fizetésük 2 százalékát kitevő pluszból N.ELA    complemented [by a plus of 2 percent of their salary
  egészülnek V.t3 ki. Természetesen a         per performance]. Of course, the guest artists do not
  vendégművészek mindegyike sem kapja meg a 30 all receive the 30 thousand either.
  ezret.
132 A nyugdíjszerű ellátásoknál indokolt az a                                      f-particle    -bÓl
  megjegyzés, hogy differenciálni, hiszen ezeknek az                                          (főnév)
  ellátásoknak egy része kiegészítő jellegű, tehát                                           /+w1 ige
  nem kizárólag ebből él a támogatott személy.
  Kérdés, hogy ugyanolyan támogatást, illetve
  emelést szükséges -e tenni, mint például azoknál -
  például a nyugdíjasoknál -, akik kizárólag ebből a
  jövedelemből N.ELA élnek V.t3. Szóba került itt a
  minimálnyugdíj kérdése, és elhangzott, hogy a
  minimálnyugdíj nem emelkedik.

133 Tehát hisz a tragédia jövőjében? - Vasziljev orosz    So do you believe in the future of tragedy? - I like the  focus       -bÓl    identificati
  rendező gondolkodásával érzek rokonságot, ő       way of thinking of the Russian director, Vasiliev. He            (főnév)  onal
  rövid snittekből N.PL.ELA építi V.Te3 fel a világot, s  builds up the world [from short cuts], and even if there           /+w1 ige
  bár van összefüggés e snittek között, az nem       is a connection among the cuts, it is not very obvious.
  kínálja magát könnyen. Meg kell találni.         It has to be found.

134 Évente hatvan-hetven előadáson lép színpadra.      (S)he steps on the scene on 60-70 performances a      focus stress-   -bÓl    contrastiv
  Hozzánk Berlinből N.ELA érkezett V.Me3, ma este     year. To us (s)he arrived [from Berlin], (s)he will be   avoiding verb   (főnév)  e
  és huszonhatodikán énekli Puccini Turandot című     singing the title role of Puccini's opera Turandot today           /+w1 ige
  operájának címszerepét. A világsztár készséggel     evening and on the 26th.
  válaszolt kérdéseinkre.
135 A feladat: egy hét alatt találniuk kell legalább egy                                stress-avoiding  -bÓl
  exportképes terméket, majd két hónap alatt                                     verb       (főnév)
  meglelniük hozzá a külföldi vevőt is. Az LBS-en                                            /+w1 ige
  évente mintegy 240 diák kezdi meg tanulmányait,
  akiknek ma már csak mintegy ötöde brit, a többiek
  47 európai, észak-amerikai és ázsiai országból
  N.ELA érkeznek V.t3 ( a tanárok több mint fele
  ugyancsak külföldi ). Az MBA-képzésen 1989 óta
  26 kelet-európai hallgató vett részt, a tavalyi 55
  jelentkező közül tízen nyertek felvételt e régióból.
136 A tábor lakói közül elsősorban a gyerekek fogadták                                stress-avoiding  -bÓl
  nagy lelkesedéssel a szokatlan programot, a                                   verb       (főnév)
  felnőttek közül sokakat csak az ablakon való                                            /+w1 ige
  bekukucskálásig vitt a kíváncsiság. Japánból, Akita
  városából N.PSe3.ELA érkeztek V.Mt3 hazánkba a
  Seirei High School, egy jezsuita leánygimnázium
  ifjú muzsikusai, hogy négy karitatív koncerttel
  ajándékozzák meg a közönséget. - Előadásainkkal
  a bajbajutott embereken szeretnénk segíteni,
  zenénkkel nyújtani reményt nekik - fogalmazott
  Kumagai Yasutaka, a zenekar vezetője.

137 Így nézvést - vélekedések szerint - már az 1998-as  Looking at it this way - according to certain opinions -  focus       -bÓl    identificati
  választási kampány része az ellentételezés, s ezt   the setting-off is already a part of the 1998 election            (főnév)  onal
  állami pénzből N.ELA finanszírozzák V.Tt3 az     campaign, and this is being financed [from state               /+w1 ige
  ebben érdekelt politikai erők.            money] by the political powers who are interested in
                             this.
138 Hosszú távon - mi, kereszténydemokraták már                                   negation     -bÓl
  korábban is jeleztük - mindenképpen ez kell legyen                                         (főnév)
  a megoldás; természetesen a központi adó                                              /+w1 ige
  párhuzamos mérséklésével együtt. Az elkülönített
  állami pénzalapok jó lehetőséget nyújtanak ahhoz,
  hogy az állam által is preferált gazdaságpolitikai
  célokat ne csak költségvetési pénzekből N.PL.ELA
  finanszírozzuk V.Tt1 meg. Ugyanakkor, a lazább
  gazdálkodási feltételek mellett a közpénzek
  felhasználásának ellenőrzése is sokkal nehezebb.

139 De mint megtudhattuk, Havasalföldön          Caragiale used the method which was endorsed by      focus       -bÓl    contrastiv
  hasonlóképpen zseniálisan működött a         Balcescu [for a completely different reason].                (főnév)  e
  mítoszrombolás is. Caragiale egészen más célból                                          /+w1 ige
  N.ELA használta V.TMe3 a Balcescu által
  szentesített módszert. A híres demagóg,
  Catavencu szájába adott szövegek egy ' 48-as
  szónok, Dimitrie Bratianu szólamainak szinte
  szószerinti átvételei.
140 A víz, a természet és a magány a főszereplője Tar    The protagonists of Tar Sándor's short profile on the  focus  -bÓl    identificati
  Sándor öreg halászt bemutató rövid portréjának.     old fisherman are the water, the nature and loneliness.     (főnév)  onal
  Szakonyi Károly és Maros András azonos         Szakonyi Károly and Maros András bring out            /+w1 ige
  alaphelyzetből N.ELA hoz V.e3 ki mást: Szakonyi     something different [from identical basic situations].
  nosztalgiákat ébresztő prózát ír, a vidéki panzióban  Szakonyi writes a prose which awakes a feeling of
  szobát bérlő férfi a " házinéniben " egykori, hűtlenül nostalgia in the reader, the man who rents a room in
  elhagyott szerelmét ismeri fel. Maros alkalmi      the country guests-house recognises in his landlady
  szobabérlője az idős háziúrral makaózó         his one-time lover, whom he had faithlessly deserted.
  robbantgató, aki szobájában öntögeti a benzint az    The temporary tenant by Maros is the exploder who is
  üvegekbe a nagy durranáshoz.              playing (Macau ?) with the old landlord, and who has
                              the habit of pouring patrol into the glasses for the big
                              explosion.
141 A rendezvényről beszámoló China Daily          The China Daily reporting about the programme      focus  -bÓl    other
  magyarázatként hozzátette, hogy Kínában 1949      explained that Catholic religious life in China before      (főnév)
  előtt külföldi misszionáriusok irányították a katolikus 1949 was controlled by foreign missionaries, and it       /+w1 ige
  hitéletet, " hajtották végre a római pápa utasításait was them who "carried out the pope's orders". After the
  ". A népköztársaság 1949-es kikiáltása után a déli proclamation of the people's republic in 1949, the
  Szecsuán tartományból N.ELA indult V.Me3 el a      believers' "three selves" movement started [from the
  hívők " három ön... " mozgalma, amely az        Southern province of Sechuan], which opposed self-
  önigazgatást, az önellátást és az önálló        government, self-sufficiency, and independent
  igehirdetést állította szembe a Vatikán         evangelization to the influence of the Vatikan. The
  befolyásával. A püspök mostani beszédében        bishop repeated in his present speech that foreign
  megismételte, hogy " idegen erők nem          forces might not interfere in Church affairs, get a
  avatkozhatnak be az egyházi ügyekbe, nem        leading role in the churches, or intervene in China's
  juthatnak irányító szerephez az egyházakban, nem internal affairs with reference to religion.
  szólhatnak bele a vallásra hivatkozva Kína
  belügyeibe ".
142 Így aztán mindaz, amit az előző években a modern                               negation      -bÓl
  költészet és népköltészet párhuzamos értelmezése                                         (főnév)
  során elvileg leszűrtem, Kallós oldalán minden                                          /+w1 ige
  érzékemmel megragadható személyes
  élményemmé vált. Talán szerencsém volt, hogy
  Kallós nem az akadémiák irányából N.PSe3.ELA
  indult V.Me3 el népdalt, népzenét, imádságot,
  balladát, csujjogatót gyűjteni, hanem belső
  sugallatára hallgatva. Megbízatás és támogatás
  nélkül.
143 A film mindig csak utánozta a valóságot, az élet   Film has always only imitated reality, life always proved stress-avoiding  -bÓl    identificati
  mindig jobb dramaturgnak bizonyult. Még a      to be the better playwright. Even the wildest play of   verb       (főnév)  onal
  legvadabb fantáziajáték, a legkülönösebb sci-fi is  imagination, the strangest sci-fi departs really [from           /+w1 ige
  tulajdonképpen a valóságból N.ELA indult V.Me3    reality], it builds on the elements of reality. Now it
  ki, annak elemeiből építkezett. Most mintha     seems that the tide is turning: even when political,
  megfordulna a kocka: még a politikai, társadalmi   social events are presented, the Hollywood dramaturgy
  események megmutatásakor is a hollywoodi       is at play.
  dramaturgia működik.
144 A mögöttünk hagyott 10 évszázadban többször     In the past 10 centuries, we have had to put up a new focus         -bÓl    emphatic
  kellett új épületet emelnünk a Szent István-i    building several times on the foundations that had             (főnév)
  alapokra. Így volt ez tíz évvel ezelőtt is, amikor  been laid by St. Stephen. It was the case ten years             /+w1 ige
  közös elhatározásból N.ELA indultunk V.Mt1 el a   ago, too, when we set out on the road of great changes
  nagy változtatás útján. Olyan Magyarország jelent  [at our common will]. We saw a Hungary in our
  meg álmainkban, olyan Magyarországért küzdünk,    dreams; we fight for a Hungary, in which there will be a
  amelyben mindenki számára megnyílik a        chance for freedom, wealth, and respectable civil life
  szabadság és a jólét, a tisztes polgári élet     given for everyone.
  lehetősége.
145 Szabó László Zsolt a koncentrált alelnöki poszt     He denied that T. J. or any other politician had    focus  -bÓl    contrastiv
  létrehozását azzal indokolta, hogy egy kézben      influenced the appointment of Szenes to her favour:      (főnév)  e
  akarja tudni a műsorkészítést. Cáfolta azt, hogy    she was appointed by Szabó for this position [out of      /+w1 ige
  Torgyán József vagy bármely más politikus        professional conviction].
  közbenjárt volna Szenes kinevezése érdekében:
  Szabó szakmai meggyőződésből N.ELA jelölte
  V.TMe3 e posztra. Az új alelnöknek televíziós
  tapasztalatai mellett négy ( angoltanári, filozófiai,
  pszichológusi, vezető kommunikátori ) diplomája
  van, s pszichológiából doktorált.
146 A Szociális és Családügyi Minisztérium         The department's administrative undersecretary, Pulay focus  -bÓl    contrastiv
  nyolcmilliárd forinttal nagyobb költségvetési      Gyula said to our newspaper that they should make       (főnév)  e
  támogatást igényel, mint amennyi a PM terveiben     use [of 22.9 billion HUF] according to the proposal of     /+w1 ige
  szerepel. Pulay Gyula, a tárca közigazgatási      the Ministry of Finance, whereas they lay claim to 30.9
  államtitkára lapunknak elmondta: a           HUF from the chapter level budget.
  Pénzügyminisztérium javaslata szerint 22, 9
  milliárd forintból N.ELA kellene V.Fe3
  gazdálkodniuk, ezzel szemben a fejezeti szintű
  költségvetésből 30, 9 milliárdra tartanak igényt. Az
  igényelt többletet elsődlegesen a fogyatékosügyi
  program megvalósítására fordítanák, valamint a
  családpolitikai koncepcióból adódó feladatok
  végrehajtására, így például a családsegítő
  szolgáltatások fejlesztésére.
147 A szabadalmi ügyvivő tartózkodjék az ügyféllel való   It counts as an exception if the client visits the patents  f-particle focus  -bÓl    identificati
  egyoldalú kapcsolatfelvételtől és/vagy         procurator [specifically in order to ask for an                 (főnév)  onal
  véleménycserétől minden olyan ügyben, amelynél     independent expert opinion or to change his                   /+w1 ige
  tudja vagy a körülményekből tudnia kell, hogy      representative].
  abban más szabadalmi ügyvivő látja vagy látta el a
  képviseletet. Kivételt képez, ha az ügyfél
  kifejezetten független szakvélemény kérése vagy
  képviselőváltás céljából N.PSe3.ELA keresi V.Te3
  fel a szabadalmi ügyvivőt. Független szakvélemény
  kérése esetén a szabadalmi ügyvivő erről csak az
  ügyfél hozzájárulásával tájékoztathatja a másik
  képviselőt.

148 Leveszik róla az üvegtetőt, öccse befogja az      The glass ceiling is removed, his younger brother      focus        -bÓl    identificati
  állatokat, de Zoltán pólóját le kell róla vágni, mert  catches the animals, but Zoltán's shirt has to be cut              (főnév)  onal
  az egyik skorpió hiányzik. A veszélyes állat csak a   down from him, because one of the scorpions is                  /+w1 ige
  színfalak mögött, a fiú zsebéből N.PSe3.ELA kerül    missing. The dangerous animal is only found behind
  V.e3 elő. Tévéstáb, mentők érkeznek, az infúzió     the scenes, [in the boy's pocket].
  beadását vágóképnek rögzítik.

149 Nagyon örülök, hogy hasonló gondolatokra jutottál:   The problem is that the socialist party really does     uncertain stress-  -bÓl    contrastiv
  ) Továbbgondolva: a centrum politizálás csak akkor   personify the higher levels of society with its       avoiding      (főnév)  e
  lehet hosszútávon hitelképes, ha azt a         representatives but its major voter blocks (we are      verb focus     /+w1 ige
  középrétegek számára tálalják: a probléma az,      talking about a mass party) come from [population
  hogy a szocialista párt képviselőiben valóban a     groups which are deteriorating lately, and therefore
  felsőbb rársadalmi rétegeket személyesíti meg, de    they are more prone to radicalization].
  főbb választói blokkjai ( tömegpártról van szó ) az
  utóbbi időben romló helyzetű, ezért
  radikalizálódásra hajlamosabb
  népességcsoportokból N.PL.ELA kerülnek V.t3 ki.
  Tehát ami igaz Horn Gyula párton belül elfoglalt
  pozíciójára, és mozgására, sokszorosan igazabb
  választói preferenciákat tekintve.
150 Áldozataikat az " aranyapácskának " becézett ős      The face, head or the whole of the idols was made of  stress-avoiding  -bÓl
  szelleme fogadja az " aranydombnak " nevezett       [precious metals].                   verb       (főnév)
  áldozati helyen, ligetben. A bálványok arca, feje                                         /+w1 ige
  vagy egésze nemesfémből N.ELA készülhetett
  V.Me3, hasonlóképp az ongunok is. Úgy gondoljuk
  tehát, hogy Ajtony-t ( nevének misztikus tartalmát is
  figyelembe véve ), hasonlóan Saroltához és
  Gyulához, szláv alattvalói tükörfordítással nevezték
  Zoltán-nak.
151 Mivel töltjük az időnket? A címbeli kérdésre felel az                              stress-avoiding  -bÓl
  az időmérleg, amely a hazai népesség összetételét                                verb       (főnév)
  tükrözően kiválasztott körülbelül 11_000                                              /+w1 ige
  háztartásnak a múlt év szeptemberétől az idei
  szeptemberig negyedévenként 93 napos
  periódusban fölvett adataiból N.PSe3i.ELA készül
  V.e3. A Központi Statisztikai Hivatalnak nemrég "
  Időfelhasználás 1986 és 1999 őszén " címmel
  megjelent kiadványa egy tavalyi " átlagos őszi nap "
  adatait már összeveti a tizenhárom évvel
  korábbiakkal ( előzőleg ugyanis 1986/87-ben/1986
  vettek föl egész évet átfogó " időleltárt " ), így arra a
  kérdésre is feleletet kapunk, hogy mennyire
  változott időtöltésünk a nagy társadalmi változás
  során.
152 Sz. E.: - Az emberek nem kényszerűségből N.ELA                                  negation     -bÓl
  olvastak V.Mt3 Tolsztojt és Balzacot. A magas                                           (főnév)
  kultúra iránti vonzódásnak a két világháború közötti                                        /+w1 ige
  szociáldemokrata munkásság köréből származó
  hagyományai voltak.
153 Az Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek          focus  -bÓl    identificati
  sorozatban 1958-ban megjelenteti a Magyar            (főnév)  onal
  történeti szóalaktan I. A szótövek című művét,          /+w1 ige
  amelyben összefoglalja a névszó - és igetövek
  fejlődésének történetét. Egyetemi előadásainak
  kéziratából N.PSe3.ELA rendezte V.TMe3 sajtó alá
  E. ABAFFY ERZSÉBET és N. ABAFFY CSILLA A
  Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése ( 1982 ) és
  A magyar igeragozás története című kötetét ( 1990
  ). Bárczinak a nyelvi rétegekre irányuló vizsgálatai
  SZATHMÁRI szerint a következő négy területet
  érintették: a magyar nyelvjárások szinkrón
  vizsgálata, a történeti nyelvjáráskutatás, az irodalmi
  nyelv és az argó ( 80 ).
154 " Konszolidálás miatti társasági adó-különbözet    stress-avoiding  -bÓl
  kimutatása 61/I/61. § Ha az összevont (        verb       (főnév)
  konszolidált ) éves beszámoló alapján számított             /+w1 ige
  éves adózás előtti eredmény - az összevonás
  következtében - alacsonyabb vagy magasabb, mint
  a konszolidációba bevont vállalatok adózás előtti
  eredményeinek együttes összege, úgy a
  konszolidációba bevont vállalatok szerint és az
  összevont ( konszolidált ) eredménykimutatás
  szerint fizetendő adó különbözetéből azt az
  összeget, ami a megelőző évek, a tárgyév
  konszolidálási intézkedéseiből N.PSe3i.ELA
  származik V.e3 és várhatóan kiegyenlítődik a
  későbbi években, konszolidálás miatti társasági
  adókülönbözetként ki kell mutatni. Amennyiben a
  konszolidálásba bevont vállalatok
  eredménykimutatásai szerint fizetendő adó több,
  mint az összevont ( konszolidált )
  eredménykimutatás szerint fizetendő adó, akkor a
  különbözetet áthúzódó adókövetelésként, fordított
  esetben a különbözetet áthúzódó adótartozásként
  kell az összevont ( konszolidált ) mérlegben
  elkülönítetten kimutatni.
155 1. § A személyi jövedelemadóról szóló, többször    stress-avoiding  -bÓl
  módosított 1995. évi CXVII. törvény ( a        verb       (főnév)
  továbbiakban: Szja tv. ) a következő 53/A/53. §-sal           /+w1 ige
  egészül ki: 53/A/53. § Az átalányadózást alkalmazó
  mezőgazdasági kistermelő vélelmezett
  költséghányada 85 százalék, illetőleg a
  bevételének azon részéből, amely
  állattenyésztésből vagy állati termék előállításából
  N.PSe3.ELA származik V.e3, 94 százalék. 2. § Az
  Szja tv. a következő 78/A/78. §-sal és alcímmel
  egészül ki:
156 A rendőrök elfogtak egy budapesti férfit, akinél                                subordination    -bÓl
  hamis ötezreseket és a pénzhamisításhoz használt                                          (főnév)
  biztonsági papírt találtak - jelentette a                                              /+w1 ige
  HavariaPress. A lefoglalt papír állítólag abból a
  szállítmányból N.ELA származik V.e3, mely 1995-
  ben Dietmar Clodo közvetítésével került
  Magyarországra. K. Sándort sikkasztással, testi
  sértéssel, hivatalos személy elleni erőszakkal is
  gyanúsítják, de egy 150 milliós csalás, csempészet
  és magánokirat-hamisítás miatt is tart ellene az
  eljárás.
157 A zalaegerszegi rendezvényt maga az ötletgazda a    According to the organiser the event in Zalaegerszeg  focus        -bÓl    identificati
  nem egy olcsójános kategóriába sorolta, ami 16-18    does not exactly belong to the cheapstake category,             (főnév)  onal
  millió forintos költségvetést jelent. Ezt az összeget  which means a budget of 16-18 million forints. This             /+w1 ige
  teljes egészében támogatásokból N.PL.ELA szedik     sum is being collected [completely from sponsors],
  V.Tt3 össze - tudta meg a HVG a rendezvényt       HVG learned from Nap, Szél és Csillagok Publishing
  szervező, idén június 6-án kelt alapító okiratával   Ltd., who are organising the event, and who are
  egyelőre bejegyzés alatt álló Nap, Szél és Csillagok  currently being officially registered, their founding
  Kiadói Kft.-nél, ahol viszont már 20 millió forintra  document dates from 6th June. However, there the
  becsülték a büdzsét. Bár részleteket a cégnél nem    budget was estimated at 20 million forints.
  tudtak mondani, az biztos, hogy a támogatókra
  nemigen illik a Hamvas-idézettel érzékeltetett
  sokszínűség: a pénz nagy része állami forrásból
  érkezik.

158 Katarina Witt, kétszeres olimpiai bajnok ( 1984 és   K. W., twice olympic champion in figure skating (1984, uncertain focus f-  -bÓl    identificati
  1988 ) műkorcsolyázó a berlini bírósághoz fordult,   1988) went to court to block the publication of Stasi   particle     (főnév)  onal
  hogy tiltsa meg azoknak a Stasi-aktáknak a       documents which have been written about her. Witt              /+w1 ige
  nyilvánosságra hozását, amelyek róla készültek.     decided to do so after more and more was written
  Witt azért döntött így, mert az utóbbi hónapokban    about her private life, and the journalists have got their
  egyre többet írtak magánéletéről, s az újságírók az   information [mainly from the data of the former GDR]
  információkat főleg a volt NDK titkosrendőrségének   secret police.
  adataiból N.PSe3i.ELA szerezték V.TMt3. -
  Senkinek semmi köze ahhoz, hogy mit csináltam.
159 Hírek szerint a szerződés aláírására hétfőn kerül   It was said that Ruhrgas, which is one of the biggest focus    -bÓl    other
  sor Moszkvában. A hírek szerint a Ruhrgas, amely   importers of gas in Germany, buys one third of the gas       (főnév)
  az egyik legnagyobb német földgázimportőr, az     it sells [from Russia]. The company in Essen pays         /+w1 ige
  általa értékesített gázmennyiség egyharmadát     somewhat more than one billion marks for the
  Oroszországból N.ELA szerzi V.Te3 be. A        Gasprom shares.
  Gazprom-részvényekért valamivel több mint
  egymilliárd márkát fizet az esseni társaság.

160 A parlamentben működött egy választójogi                                  f-particle  -bÓl
  reformot előkészítő albizottság, akár ennek                                       (főnév)
  keretében is vitázhattak volna a pártok a                                        /+w1 ige
  javaslatokról, tette hozzá az előző kormány
  igazságügy-minisztere. Bauer Tamás
  szabaddemokrata képviselő szerint az lenne a
  helyes, ha a pártok magánszemélyektől sem
  kaphatnának adományokat vagy természetbeni
  juttatást, s kizárólag a költségvetési támogatásból
  és a tagdíjakból N.PL.ELA tartanák V.TFt3 fenn
  magukat. Az SZDSZ-es politikus lapunknak úgy
  fogalmazott: a minisztérium javaslatai közül a
  Dávid Ibolya által is támogatott módozat áll hozzá
  közelebb, de azt sem tartja elég szigorúnak.

161 Dr. Székely László kormánybiztos véleményével (                               negation   -bÓl
  Az exkormánybiztos magányossága, november 6. )                                      (főnév)
  azonban köteles vagyok vitatkozni. S higgye el,                                     /+w1 ige
  nem a Horn-kormány iránt érzett nosztalgiából
  N.ELA teszem V.Te1, erre okom sem lenne, hisz
  nem Ön az egyetlen, aki a szocialisták 1998-as
  vereségét a nyakamba sózza. Mint ahogy sokan
  mások, Ön is Nemcsók keretmegállapodás-
  tervezetéről beszél, holott kétszáz szaktanácsadó
  véleményét tükrözte az a javaslat, amelyet a
  kormány, azon keresztül a parlament, s azon is túl
  a lakosság elé tártunk.
162 Nem érdektelen, hogy az egyik versében arról      Interestingly he writes in one of his poems that the  uncertain focus  -bÓl    other
  beszél, hogy a világ gömbölyű, mint egy labda, és   world is round as a ball and everything that exists           (főnév)
  minden, ami van - mozog. Ez Galilei világnézete,    moves. This is Galilei's world view, and Rimay could           /+w1 ige
  és Rimay első kézből N.ELA tudhatott V.Me3 erről,   have known about this [first hand], because he had
  hiszen járt Velencében, ahol Galilei kísérletezett   been to Venice where Galilei was experimenting
  abban az időben. A tudomány és a hatóság még      around that time.
  sokáig vitatkozott a Föld gömbölyűségén, de
  Rimaynak ez már természetes.

163 Hogy a Duna-TV soviniszta lenne, arra ne                                   f-particle    -bÓl
  haragudj, de nem vagyok hajlandó szót                                              (főnév)
  vesztegetni. Ilyet maximum Meciar vagy                                             /+w1 ige
  Ceausescu szájából N.PSe3.ELA tudtam V.Me1
  eddig elképzelni. speaker 12 / 18 / 98 21: 09: 00
  Összenőtt tudatzavar?
164 Egy medve mentette meg egy 16 hónapos iráni      The life of a 16 months-old Iranian child was saved by focus       -bÓl    other
  gyermek életét - egy iráni lap szerint. A kisfiú    a bear, according to an Iranian newspaper. The little          (főnév)
  nomád szüleinek sátrából N.PSe3.ELA tűnt V.Me3     boy disappeared [from the tent of his nomadic              /+w1 ige
  el, és a keresésére indult csapat három nappal     parents], and the team who went to look for him found
  később - 9 kilométerre a tábortól - egy medve     him three days later, 9 kms from the camp, in the cave
  barlangjában bukkant rá. A gyermek tökéletes      of a bear.
  egészségnek örvendett, feltehetően annak
  köszönhetően, hogy a medve szoptatta.
165 Jelenleg az informatikusnak készülők - ha túl     Currently, those who want to study informatics can   focus       -bÓl    other
  vannak az érettségin - négyféle képzési szintből    choose from four kinds of educational levels after            (főnév)
  N.ELA választhatnak V.t3: tanfolyamokon,        secondary school: courses, private colleges, state            /+w1 ige
  magánfőiskolákon, illetve állami főiskolákon és    colleges and universities, to receive training in
  egyetemeken szerezhetnek informatikai tudást. A    informatics. Thus the palette is colorful enough, but
  paletta tehát kellőképpen színes, ennek ellenére    nevertheless one has to be prepared that there will be
  azonban tartós informatikushiányra kell felkészülni.  a constant shortage of informatics experts.
166 Amelyben a Rossz örökkön küzd a Jóval, ahol                                  f-particle  -bÓl
  szünet nélküli a harc a Sötétség és a Világosság                                      (főnév)
  erői között. Hatalomra pedig azért van szükség,                                       /+w1 ige
  mert csak a kizárólagosan birtokolt pozícióból
  N.ELA van V.e3 mód annak egyértelmű
  eldöntésére, hogy ki a Jó és ki a Rossz. Mondhatni,
  e világkép sok ezer éves örökség része és az
  újkori Európában is hol előkerül, hol eltűnik, de
  tartósan már nem képes meghatározóvá válni.

167 Pesterzsébeten a Városháza mellett a Vörösmarty                                focus    -bÓl    contrastiv
  utca egy részét veszik el az autósoktól. A VI.                                       (főnév)  e
  kerületben a Kodály köröndnél az Andrássy útból                                       /+w1 ige
  N.ELA vennének V.Ft3 el egy darabot a forgalom
  elől. A kerület most a fővárosi önkormányzat
  engedélyére vár, s tegnap a BKV-nak is levelet
  írtak, hiszen el kellene terelni a 4-es buszt is.

168 Még a kormányprogram vitájában sem kezdték       They did not even start the serious attack on the new  focus    -bÓl    emphatic
  meg a komoly támadást a nyugdíjemelés új tervei    plans for the pension rise during the debate on the         (főnév)
  ellen. Most, az önkormányzati választás előtt a    government programme. Now, nearing the local             /+w1 ige
  várható újabb vereség mérséklése céljából       elections, the issue has been dragged up [in order to
  N.PSe3.ELA vették V.TMt3 elő a kérdést. Erre      tone down another probable defeat].
  nincs erkölcsi joguk, hiszen sokat ártottak, uralmuk
  alatt romlott a nyugdíjasok helyzete, sőt a
  nyugdíjreform árát is a mai nyugdíjasokkal akarták
  megfizettetni.
169 Az alkotmányügyi bizottság messzemenően         But in the cultural commission this question was mainly f-particle focus  -bÓl    contrastiv
  tekintettel volt a többpárti egyetértésen alapuló    examined [from professional perspectives], and they            (főnév)  e
  kulturális bizottsági módosítási csomagra, és ezt    were looking for a political compromise, for the              /+w1 ige
  természetesen a későbbiekben is az alkotmányügyi     disputed questions that were raised by politics. The
  bizottság így fogja kezelni. A kulturális bizottságban  constitutional commission looked at these
  azonban elsősorban szakmai szempontokból         amendments from other points of view, and I am very
  N.PL.ELA vizsgálták V.TMt3 ezt a kérdést, és       happy to have heard from the undersecretary that the
  kerestek politikai jellegű kompromisszumot,       ministry of justice is also examining this issue from a
  politikailag felvetett vitás kérdésekben. Az       professional point of view.
  alkotmányügyi bizottság más szemmel nézte
  ezeket a módosítási indítványokat, és nagyon
  örülök államtitkár úr előbbi felszólalásának, hogy
  szakmai szempontból az Igazságügyi Minisztérium
  is foglalkozik ezzel a kérdéssel.

170 A csaknem negyven gyereknek a településen                                    focus       -hOz    identificati
  három családi házat vásároltak meg és újítottak fel.                                        (főnév)  onal
  A volt nevelőotthon átalakítása a mozgássérültek                                          /+w1 ige
  igényeihez N.PSe3i.ALL alkalmazkodik V.e3, s
  ehhez a megyei közgyűlés a Népjóléti
  Minisztériumtól és a megyei területfejlesztési
  tanácstól összesen 14, 5 millió, míg az Esély
  Szociális Alapítványtól és az együttműködő holland
  alapítványoktól 7, 4 millió forintot nyert. A
  bentlakásos szociális otthont a mozgássérültek
  megyei egyesülete irányítja a jövőben, miután az
  egyesület vállalta a szükséges berendezés
  beszerzését, az esélyes gondozottak felvételét,
  majd a létesítmény működtetését.

171 Torkom köszörülöm, köhintek, hogy szóljon végre,                                 stress-avoiding  -hOz
  ám ő csak mered maga elé. Időnként kezét                                     verb        (főnév)
  homlokához N.PSe3.ALL emeli V.Te3, és                                                /+w1 ige
  nyomkodja. És nem szól.
172 " Ekkor lépett ki a parancsnoksági sátorból Sipos   stress-avoiding  -hOz
  alhadnagy, Sztanek tisztelgett neki a fegyverével,   verb       (főnév)
  az alhadnagy a sapkájához N.PSe3.ALL emelte               /+w1 ige
  V.TMe3 a kezét, s nézte a közeledő csoportot.
  Közben az órájára pillantott.
173 Illyés fölülbírálja Juhász Gyulát, mondván, hogy az  stress-avoiding  -hOz
  eredetiben szó szerint arról van szó, hogy a "     verb       (főnév)
  sebesültek a döglött lovak hasába bújtak ". S ott            /+w1 ige
  pedig, ahol Juhász Gyula ezt fordítja: a
  trombitásnak kővé fagy ajka, ha trombitához N.ALL
  ér V.e3, Victot Hugo azt a szinte szürrealista képet
  vetíti elénk, hogy a trombitás a szájához emelt
  trombitájával együtt már rég megfagyva áll. " A
  valóságban persze ez éppoly nehezen hihető, akár
  a lovak hasába búvó sebesült - jegyzi meg Illyés -,
  de a versben épp ezek a valónál hatalmasabb
  képek szuggerálják belénk feledhetetlenül azt a
  valóságot, ami a költő szeme előtt lebeg.

174 Én az imént azért haladtam túl a javaslaton, mert a  stress-avoiding  -hOz
  javaslat a határozathozatal elhalasztására irányul,  verb       (főnév)
  tehát nem a tárgyalás félbeszakítására. Azért              /+w1 ige
  adtam meg Tirts képviselő úrnak a szót, s adom
  meg majd a többieknek is, s hogyha a vita
  befejezéséhez, határozathozatalhoz N.ALL
  érkezünk V.t1, akkor a Ház tud dönteni az ügyrendi
  javaslat tárgyában. ( 18.40 )
175 A földi élőlények esetében mindig az látszik, hogy    f-particle  -hOz
  ez a második szintű vezérlőrendszer és                (főnév)
  intelligencia mennyire fejletlen és tökéletlen az első        /+w1 ige
  színtűhöz képest. Mintha csak egy olyan
  magasszintű programnyelvről lenne szó, amely a
  hardvernek csak kevés eleméhez N.PSe3.ALL fér
  V.e3 hozzá, és egyébként is sok olyan döntést hoz,
  ami távol áll a tökéletestől és ideálistól. A fejlődés
  következő foka nyilván az kell legyen, hogy a
  második szintű rendszernek is el kell jutnia a
  hardver tökéletességének szintjére, sőt tovább is,
  hogy a visszacsatolás elvét alkalmazva
  kijavíthassa az esetleges hardverhibákat.
176 Legalább félszáz szervezet vallja céljának a     stress-avoiding  -hOz
  Balaton problémáinak megoldását, igazán komoly    verb       (főnév)
  szerepe azonban legfeljebb tíznek van közülük -            /+w1 ige
  vázolta a Balaton-megmentők súlyát és helyét a
  HVG kérdésére Rajcsányi Péter, a Fidesz
  országgyűlési képviselője, egyúttal a félszázból
  egynek: a Koalíció a Balatonért nevű parlamenti
  lobbycsoportnak a szervezője. A probléma már ott
  kezdődik, hogy a magyar idegenforgalom 16, 8
  millió kereskedelmi vendégéjszakájából tavaly 3, 5
  milliót hozó Balaton hullámai három megye partjait
  mossák, s bár sokan bíztak abban, hogy a
  megyerendszernek a régiók Magyarországával
  történő felváltása megnyitja az utat egy Balaton-
  régió kialakítása előtt, a dolgok jelenlegi állása
  szerint Közép-Európa legnagyobb tava hosszú
  távon is három közigazgatási egységhez N.ALL fog
  V.e3 tartozni. Hiányzik azonban az érintett
  önkormányzatok egységes akarata a Balaton-régió
  kialakításához: a kiemelt üdülőövezet 156
  településének csak mintegy a fele tagja például az
  önkormányzati érdekek érvényesítésére született
  Balaton Szövetségnek.
177 Ilyen esetben nyilvánvaló, hogy talán, ugyan már,   stress-avoiding  -hOz
  esetleg a Jogi Bizottság állásfoglalására szükség   verb       (főnév)
  lett volna, de nyilván azért volt felesleges a Jogi           /+w1 ige
  Bizottság állásfoglalása, mert az alku megköttetett
  a két koalíciós párt között, meg fogják szavazni;
  ugyan, mit szórakozunk mi azzal, hogy a Jogi
  Bizottság hogyan dönt, ez teljes mértékben nem
  érdekes. Utaltunk arra is, hogy a rendkívüli
  közgyűlés előtt négy nappal nem kaptuk meg az
  előterjesztést, nem tudtunk rá tisztességesen
  felkészülni, éppen ezért most már idejét látjuk
  annak, hogy a radikális ellenzék Budapest Főváros
  Közigazgatási Hivatalának vezetőjéhez
  N.PSe3.ALL forduljon V.Pe3 az ügyben, hogy
  megfelelő -e, az SZMSZ-szel, az önkormányzati
  törvénnyel összeegyeztethető -e ez a gyakorlat,
  amely a mi meglátásunk szerint törvénysértő, hogy
  az előterjesztések ebben a ciklusban szinte kivétel
  nélkül így kerülnek az aszta lunkra. Megjegyzem
  egyébként, a Jogi Bizottság egyhangúlag állást
  foglalt az ügyben, hogy legalább a Jogi Bizottságot
  illő lenne néhányszor megtisztelni azzal, hogy
  időben megkapja a hatáskörébe tartozó anyagokat,
  hogy véleményt tudjon nyilvánítani azokról, de
  sajnos ez nem működik.
178 Gál Judit szerint nem is lenne szerencsés, ha     stress-avoiding  -hOz
  minden, mérlegbeadási határidőt lekéső cég      verb       (főnév)
  ügyvezetőjét automatikusan feljelentenék, vagy             /+w1 ige
  átírnának az ügyükben a rendőrségre, mert az sem
  birkózna meg a nagy tömegű feladattal. A
  súlyosabbnak ítélt esetekben ( országszerte évente
  ezer körüli számban ) viszont most is a
  rendőrséghez N.ALL fordulnak V.t3 a cégbírák -
  állítja Gál Judit. * HVG 99/40/99. szám
  1999._október_9. Értékpapírpaiacok
179 Az " élet tengere " itt a turgenyevi filozófiai    According to the philosophical system of Turgenev, the uncertain focus   -hOz    contrastiv
  rendszernek megfelelően annak a végtelen,       "sea of life" is here the symbol of an endless and             (főnév)  e
  kiszámíthatatlan természetnek a jelképe, amellyel   erratic nature, compared to which the minute human             /+w1 ige
  szemben a parányi emberi lét csak egy " kicsi,    existence is nothing but a "little, wobbly boat" (376) that
  ingatag csónak " ( 376 ), amit bármikor        can be overturned by those "ugly monsters" (376)
  feldönthetnek azok a " rút szörnyetegek " ( 376 ),  which cannot be escaped. As for its function, it is this
  amelyeket nem lehet elkerülni. Ez a prózában írott  passage in prose that resembles [Turgenev's later
  szövegrész az, amelyik líraiságával Turgenyev     prose poems] with its lyric nature, and is akin to the
  későbbi prózai költeményeihez N.PSe3i.ALL       lyric parts that we have found in Storm's short story.
  hasonlít V.e3, funkcióját tekintve pedig azokkal a
  lírai betétekkel rokon, amelyeket Storm
  elbeszélésében láttunk. Ez az a kép, amely a
  szöveg egyik szervezőelvévé válik, végigszőve az
  elbeszélés egészét, ugyanolyan öszzekapcsoló
  szerepet töltve be, mint a vízililiomról szóló
  szövegrész, vagy a versek Stormnál.

180 Dehát az agykutatónak tudnia kell, hogy        But brain scientists have to know that the object of their focus stress-  -hOz    contrastiv
  búvárlásának tárgya sokkal bonyolultabb, mint     inquiry is much more complicated that we had        avoiding verb  (főnév)  e
  ahogy azt feltételeztük. Ma számítógéphez N.ALL    assumed. Today it's compared [to a computer], earlier           /+w1 ige
  hasonlítjuk V.Tt1, azelőtt a telefonközponthoz, még  to a telephone switchboard, still earlier those
  korábban az óraszerkezettel példálóztak az erről   contemplating it mentioned clockworks. In other words,
  töprengők: vagyis mindig az éppen legújabb      it was always compared to the newest technology, but
  technológiához mérték, de mindig kiderült, hogy    later it always turned out that it is more intelligent and
  valamennyinél okosabb és bonyolultabb. Holott a    more complicated than any of these.
  ma legfejlettebb technika ( vagy technológia ):
  holnap ócskavas.
181 Közvetve valószínűleg magam is ennek           According to a Finnish parapsychologist who is also   f-particle focus  -hOz    identificati
  köszönhettem, hogy a LAB-ba meghívott dolgozni;     working in Durham, Rhine most resembled [Stalin]:             (főnév)  onal
  mert nem sokkal előbb rövid időn belül hárman      both have thick hair, are autocratic and domineering,           /+w1 ige
  hagyták ott, és hirtelen több hely lett, mint amennyit  only Stalin has more tanks.
  a neki megfelelő színvonalú, épp állástalan
  kutatókkal betölthetett volna a hazaiak közül. Egy
  szintén Durhamben dolgozó finn parapszichológus
  szerint Rhine legjobban Sztálinhoz N.ALL
  hasonlított V.Me3: " Mindkettőnek sűrű a haja,
  mindkettő igen merev, autokratikus és
  hatalmaskodó - csak Sztálinnak több tankja van. " (
  D.
182 Van benne egy asztal, két nélkülözhetetlen szék,                                 f-particle focus  -hOz    identificati
  ahova a vendég leül, és levetheti, fölveheti,                                            (főnév)  onal
  föpróbálhatja a cipőjét. A műhelyrészben pedig van                                         /+w1 ige
  egy csiszológép, egy tágítógép, egy Textima tűző -
  és varrógép, a falon egy csokornyi vagy inkább egy
  füzérnyi sámfa, ez ma már csak dísz, mindössze a
  talpaláshoz N.ALL használják V.Tt3. Jutka élete -
  amúgy - a mögöttünk lévő évtizedeket példázza.

183 Te is állhatsz így saját életed, látásod, értékeid és                              uncertain focus  -hOz    identificati
  értéktelenséged előtt, bár lehet, hogy nem ez a                                           (főnév)  onal
  lehető legjobb megoldás. Belefáradsz egy idő után,                                         /+w1 ige
  az zavar a legjobban, ha egy különösen erőszakos
  árusnál saját módszereidet ismered fel, azokat az
  eszközöket, amelyeket közvetlen környezeted
  elviselhetővé tételéhez N.PSe3.ALL használsz
  V.e2, persze kényszerből. Sétálni kezdesz, sok
  árust, boltot végigjársz, sok portékát
  végigtapogatsz.
184 Tudják, hogy mondani sok mindenfélét lehet. Ezért,   So when a Hungarian catholic, a Hungarian protestant focus       -hOz    identificati
  amikor a magyar keresztény, a magyar keresztyén    and a Hungarian jew pray to [their Lord and God], they         (főnév)  onal
  és a magyar zsidó az ő Urához és Istenéhez       are actually addressing the same entity. A               /+w1 ige
  N.PSe3.ALL imádkozik V.e3, akkor tulajdonképpen    unpredictable god of fate, who sometimes becomes
  ugyanahhoz szólnak. Kiszámíthatatlan          gentle to them, and then is full of empathy.
  sorsistenhez, aki néha meglágyul irántunk, és aki
  ilyenkor maga a teljes megértés.

185 - Jó, gyertek utánunk! - A kis Recéék Péterhez                               stress-avoiding   -hOz
  N.ALL indultak V.Mt3. A tér sarkán az újságos                               verb        (főnév)
  kiabált, kezében lobogtatva az újságot:                                            /+w1 ige
186 A következő faxot kaptam csütörtök délután: "                               uncertain stress-  -hOz
  Frakcióvezető Úr! Sajnálattal értesültem arról, hogy                            avoiding verb    (főnév)
  a parlament 1995. március 20-ai ülésén dr.                                           /+w1 ige
  Torgyán úr hamisan idézett azon levelemből,
  melyet én Edouard Balladurhöz és a párizsi
  stabilitási konferenciához N.ALL intéztem V.Me1.
  Mellékelem az eredeti levél egy másolatát az Ön
  részére, és kérem a szöveg helyes megítélését,
  mivel félreérthetetlen, hogy a kommunista-fasiszta
  kormányok fogalom alatt csak azok a kormányok
  értendők, amelyek alá érintett etnikai népcsoportok
  tartoznak, nem pedig a magyar kormány.
187 Egy-másfél héten belül az egészségügyi tárca      wh question     -hOz
  elkészül a dolgozói létszámadatok                      (főnév)
  összegyűjtésével. A pontos számok ismeretében                /+w1 ige
  már nem lesz akadálya annak, hogy az ágazati
  érdekegyeztető fórum eldöntse, milyen kör és
  mennyi pénzhez N.ALL juthat V.e3 a Semmelweis-
  napi 15 milliárd forintos jutalom megmaradó 5, 1
  milliárd forintjából - tájékoztatta lapunkat Horváth
  Zsolt, a tárca politikai államtitkára. A minisztérium
  két hete a szakszervezeteknek azt javasolta, hogy
  az ágy mellett, három műszakban vagy ügyeleti
  rendszerben dolgozók juthassanak hozzá a
  pénzhez.

188 Illetve volt egy unokaöcscse, Karcsi, akivel néha    complex predicate  -hOz
  levelezett. Karcsi azt képzelte, hogy ő jómódú               (főnév)
  ember, kimegy hozzá Amerikába, és majd eltartja               /+w1 ige
  addig, amíg munkához N.ALL jut V.e3 vagy bekerül
  az egyetemre. De ezt nem vállalhatta.

189 Az eredmény meglepően azonos. Ahol a          uncertain stress-  -hOz
  színésznek csak ürügy a szöveg a viccre, és ahol a   avoiding verb    (főnév)
  rendező túlteng a színész rovására, nem hagyja               /+w1 ige
  érvényesülni személyes véleményét, alanyiságát:
  ugyanahhoz az eredményhez N.ALL jutnak V.t3 két
  ellentétes irányból. Elvész az emberi arc.
190 ( Ez nem jelenti azt, hogy a szakszervezetek     complex       -hOz
  túlhatalmi szerepe mindig és minden körülmények    predicate stress-  (főnév)
  között kívánatos, mert éppen az angol esetben vált  avoiding verb    /+w1 ige
  időszerűvé a szakszervezetek hatalmát korlátozó
  intézkedések meghozatala. Azt viszont mégis
  jelenti, hogy a jóléti társadalom csak ott jöhetett
  időben létre, ahol a szakszervezetek döntő
  szerephez N.ALL jutottak V.Mt3. ) A többi nyugat-
  európai társadalom és a megszállott Japán csak az
  Egyesült Államok politikai és gazdasági
  nyomásának köszönheti a jóléti rendszere
  kialakulását.

191 A következő öt évben pedig a válaszadók 90      complex       -hOz
  százaléka tervezi, hogy az értékesítést és a     predicate stress-  (főnév)
  marketingtevékenységet elektronikus úton végzi,    avoiding verb    /+w1 ige
  míg 83 százalékuk intézi beszerzéseit on-line
  módon. Az on-line üzleti megoldások kiépítésében
  óriási lehetőséget látnak a megkérdezettek: a
  válaszadók majdnem kétharmada - szemben a
  tavalyi 51 százalékkal - úgy gondolja, az
  elektronikus kereskedelem versenyelőnyhöz N.ALL
  juttatja V.Te3 őket. Az elektronikus kereskedés az
  USA-ban a legelterjedtebb, ahol az elmúlt három
  évben - az információs technológiával együtt - a
  gazdasági növekedés egyharmadát e két ágazat
  teljesítménye biztosította.

192 Az illetékes nem említette, hogy mekkora Slovnaft-  complex       -hOz
  részesedésről lehet szó. Ha összerakjuk a Tiszai   predicate stress-  (főnév)
  Vegyi Kombinát ( TVK ) megszerzését és a       avoiding verb    /+w1 ige
  Slovnaftot a PKN Orlen lehetőségeivel, az vezető
  helyhez N.ALL juttatna V.Fe3 mindnyájunkat a
  térségben - közölte a lengyel tanácsadó. A Molé a
  Slovnaft 36, 2 százaléka.
193 Az így kialakult földérték szerinti adózás - vagyis a  From all this we attain [an important connection    stress-avoiding   -hOz
  földjáradék társadalmasítása - egyúttal az egyetlen   between two important propositions concerning the    verb         (főnév)
  adó, amely igazságosnak tekintheto. Mindebből két    evolutive development of society]: one is the organic            /+w1 ige
  fontos - a társadalom evolutiv fejlődésére       directionality of evolution, the other is the view
  vonatkozó - megállapítás közötti összefüggéshez     concerning the state of "moral" development of the
  N.ALL jutunk V.t1: az egyik az evolució organikus    society.
  irányvonala, a másik pedig a társadalom " morális "
  fejlettségére vonatkozó nézet. Henry George-ra
  Spencer és Darwin fejlodéselmélete jelentos hatást
  gyakorolt, annál is inkább mert a
  természettudományok " szintetikus " felfogása a
  liberális kapitalizmussal párosult a társadalom
  gazdasági fejlodését illetoen.

194 Gyanakodva rosszindulatot sejtettem. Rettenetes In my rage I grabbed [my gun] involuntarily, but I was     stress-avoiding   -hOz
  dühömben önkéntelenül a pisztolyomhoz      able to control myself just in time.              verb         (főnév)
  N.PSe1.ALL kaptam V.TMe1, de még idejében erőt                                            /+w1 ige
  vettem magamon. Kikérdeztem az embereket.

195 A rendszerváltás startjánál tehát ott állt az      The situation of the intellectual was made even more subordination focu -hOz       identificati
  értelmiségi a maga tudásával, ámde a privatizációs   difficult by the fact that he had to ask, or rather implore s stress-avoiding (főnév)  onal
  taktikák ismerete és pénz nélkül, másik oldalon     [the very same bureaucrat] for an assignment whom      verb       /+w1 ige
  meg a tűzhöz közel állók, akik tudták, hogyan és    he had avoided so far as much as he could.
  miből kell és lehet nagyobb saját anyagi erőfeszítés
  nélkül kft.-k, rt.-k tulajdonos ügyvezetőjévé válni.
  Az értelmiségi dolgát még az is megnehezítette,
  hogy ahhoz a bürokratához N.ALL kellett V.Me3
  fordulnia, mit fordulnia, kuncsorognia megbízásért,
  akit eddig messze ívben elkerült. Plusz miközben
  tanácsadói szolgáltatásait - azaz tudását - próbálta
  áruba bocsátani, el kellett játszania a hülyét, hogy
  időnap előtt ki ne derüljön, tudásszintje néhány
  grádiccsal magasabb a megbízóénál.
196 Az értekezés elején helyet kell biztosítani a    The dissertation has to be submitted [to the school's   focus        -hOz    identificati
  témavezető, a szigorlati bizottság, a bírálók és a  doctoral committee] in a set format and a set quantity.            (főnév)  onal
  bírálóbizottság neveinek, valamint a szigorlat és a                                        /+w1 ige
  védés időpontjának rögzítésére ( 6. sz. melléklet ).
  ( 3 ) Az értekezést a kari doktori tanács által
  meghatározott formában és példányszámban a kari
  doktori tanácshoz N.ALL kell V.e3 benyújtani. ( 4 )
  Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés
  téziseit a kari doktori tanács által meghatározott
  példányban és nyelven.

197 A hólyaghurut folyamatos, fájdalmas vizelési ingert,                              complex       -hOz
  a hüvely gyulladása viszkető sárgás-fehéres                                  predicate stress-  (főnév)
  váladékozást okoz. Minden fent említett panasz                                 avoiding verb    /+w1 ige
  esetén feltétlenül orvoshoz N.ALL kell V.e3
  fordulni! Hogyan lehet megelőzni a bajt?
198 - Kétségtelen, kitűnően mutatna a                                       stress-avoiding   -hOz
  koncertpódiumon. Mégis a pedagógiához N.ALL                                  verb        (főnév)
  kényszerült V.Me3, majd a Rádióhoz, s                                               /+w1 ige
  minisztériumi kitérőre fanyalodott. Ez utóbbival
  kapcsolatban: érdekes, hogy a többek által csak
  Aczél-sameszként emlegetett Tóth Dezsőről
199 Kft.-k vagy magánvállalkozók tulajdonában vannak,                               focus stress-    -hOz    contrastiv
  az egyik vállalkozó például szállodaláncot akar                                avoiding verb    (főnév)  e
  kialakítani, és most építi a harmadik panzióját.                                          /+w1 ige
  Viszont az Ózon Panzió a Kereskedelmi és
  Vendéglátó-ipari Szakiskoláé, a volt Kemév
  Szálloda az egészségügy főiskolai kollégiuma lett,
  a sóstói Park Szálló a megyei pedagógiai
  intézethez N.ALL került V.Me3. A belvárosban lévő,
  háromcsillagos Korona Hotel, a Hotel Centrál és a
  Sóstó Fejlesztési Rt. által nemrég felújított,
  menedzserközponttá átalakított sóstói Svájci-lak (
  ezt magánvállalkozó üzemelteti ) a
  szállodaszövetség tagja.
200 Odaát néha túl erős is ez a kapcsolat· és                                    uncertain stress-  -hOz    identificati
  önmagában ez is probléma lehet. - Az amerikaiak                                 avoiding      (főnév)  onal
  nagyon ritkán tekintenek vissza, teszi hozzá, ami                                verb focus     /+w1 ige
  egyrészt azt az érzetet kelti, hogy nincs kontinuitás
  a múlttal, másrészt mindenkinek megvan az
  esélye, senki nem törődik azzal, mit csináltak a
  nagyszülei. - Bennem egyáltalán nincs
  pesszimizmus, húsz percnél tovább nem tudok
  letört lenni, fizikailag alkalmatlan vagyok rá. Ez a
  részem nagyon is amerikai. - Ugyanakkor többször
  visszatér arra, hogy milyen fontos számára a
  magyar származása. - Azokat a tulajdonságaimat,
  amelyeket a legjobban szeretek magamban, a
  magyar gyökereimhez N.PSe1i.ALL kötöm V.Te1:
  a humorérzékemet, életszeretetemet, a jó ételek
  szeretetét, azt, hogy bárhová kerülök is, talpra
  esem.ä Szerencsésnek tartja magát, mert nem
  maradtak sebei abból a szörnyű évszázadból,
  amelyet Magyarország végigélt. Pedig szüleit, akik
  a UPI, illetve az AP számára dolgoztak, 1956 előtt
  kémkedés vádjával letartóztatták ö édesapja két év
  után, nem sokkal a forradalom előtt jött csak ki a
  börtönből.


201 Azt olvasom, hogy 1971 óta kötik feltételekhez a    I read that the rank of town has been tied to certain  focus stress-    -hOz    identificati
  városi rangot. Krizsán Mária főtanácsos: - A 70-es   conditions since 1971. Main councillor K. M.: "During  avoiding verb    (főnév)  onal
  években 8 ezer főhöz N.ALL kötötték V.TMt3.       the 70s it was tied to [8 thousand people]." Reporter:            /+w1 ige
  Riporter. - Illetve valamilyen ellátási színvonalhoz.  "Or some standard of services."
202 Ma is holtvágányra kerületek a MÁV és a       The company tied serious discussions about wages     stress-avoiding  -hOz
  szakszervezetek tárgyalásai - a sztrájk tehát a   and the collective bargaining to [prior acceptance of a  verb       (főnév)
  meghirdetett időpontig folytatódik. A cég saját   statement of principles which contains the the               /+w1 ige
  korábbi javaslatait tartalmazó elvi nyilatkozat   company's own earlier proposals.]
  előzetes elfogadásához N.PSe3.ALL kötötte
  V.TMe3 az érdemi tárgyalásokat a bérekről és a
  kollektív szerződésről. Nagyrészt
  személyeskedéssel telt el a mai tárgyalás a MÁV
  és a szakszervezetek között.
203 Ha nem jól ütsz, kificamodik minden ujjad. A                                  stress-avoiding  -hOz
  szexepiles lány az asztalukhoz N.PSt3.ALL lép                                 verb       (főnév)
  V.e3. Minden fogával mosolyog.                                                  /+w1 ige
204 A KB hasonló intézkedése vagy döntése ellen az                                 focus       -hOz    identificati
  illetékes kar/önálló/kar intézet vezetőjéhez lehet                                        (főnév)  onal
  fellebbezést benyújtani. ( 2 ) Az EKOT döntése                                          /+w1 ige
  ellen fellebbezéssel a rektorhoz N.ALL lehet V.e3
  fordulni. * Vissza a tartalomjegyzékhez

205 Már úgy értem, egyáltalán nem fogom fel      At that time Ágnes had already expected that, or rather focus         -hOz    other
  tragikusan, ha csak a feleségem vagy... Akkoriban around the time when she married [Tamás].                   (főnév)
  Ágnes már számított erre, pontosabban azidőben,                                         /+w1 ige
  amikor Tamáshoz N.ALL ment V.Me3 feleségül.
  Három-négy szezonon keresztül csak jelentéktelen
  feladatokat kapott, pedig az igazgató azt mondta
  minden szeptemberben: Türelem, türelem.
206 Majd elfordult, s elindult maga előre egy szó nélkül.   focus stress-    -hOz    identificati
  A lány ekkor anyjához N.PSe3.ALL ment V.Me3,        avoiding verb    (főnév)  onal
  aki még mindig a havon kucorogva, hadonászva                  /+w1 ige
  átkozódott, s most, hogy a lány felkelni segítette,
  nem elég, hogy valóban fájt a melle meg a háta a
  Gyuri rúgásaitól, és vérzett a szája, még tetejébe
  színészkedni is kezdett, hogy nem bír - ehejaj,
  ehejaj, mindjárt elalél, hagyja őt itten -, valósággal
  mintha kétségbe akarná kergetni lányát, az árvát.
  Mikor végre hazaértek, Gyurit benne kapták aludva
  a lány tiszta ágyában, amit anyja aznap nagy
  gonddal vetett neki.

207 Szóval volt annak egy lánya, aki férjhez ment, úgy     complex predicate  -hOz
  húszéves korában. Nagyon jó dolgom volt ott, de                (főnév)
  aztán, amikor a lány, mármint az unokatestvérem                /+w1 ige
  férjhez N.ALL ment V.Me3, azt mondta egyszer ott
  előttem - valamiért eljött az urával, látogatni vagy
  ilyesmi -, hogy neki gyerek nem kell. Ott hallgatjuk,
  s azt mondja, hogy azt ő nem akarja, hogy ha
  hazajön a férje, hát előbb a gyereket csókolja meg,
  és csak azután őt.
208 A szájáról lekopott a festék, csak itt-ott ült egy piros  stress-avoiding   -hOz
  foltocska. A fiú megfordult, és úgy, ahogy volt,      verb        (főnév)
  zsebre dugott kezekkel, a kerítéshez N.ALL ment                /+w1 ige
  V.Me3. Hátát nekivetette a deszkának.
209 Ha netalántán a főpolgármester úrnak szüksége       complex predicate  -hOz
  lenne rá a szellemvasúton, a Gyorskocsi utcába                 (főnév)
  menet, csak szóljon, hátha vissza-adom. Bár még                /+w1 ige
  meggondolom, mert " nagyon a szívemhez
  N.PSe1.ALL nőtt V.Me3 ", s egyébként se
  szeretném, ha olcsón megúszná a főpolgármesteri
  hivatal, s még egyszer, új szalag vétele nélkül
  mehetne koszorúzni a soha-nem-volt fővárosi
  színekkel! Nos, emlékeztetőül mindenkinek!
210 Ismét feltápászkodott, de kicsavarták a karját, és                             stress-avoiding  -hOz
  térdre kényszerítették. Megfogták a lemberdzsek                              verb       (főnév)
  gallérját, és fejét a falhoz N.ALL próbálták V.TMt3                                     /+w1 ige
  verni, az első két taszítást kézzel kivédte, utána
  arccal nekicsapódott a csupasz tégláknak. A
  támadók a helyiség közepére húzódtak, vezetőjük
  a levegőbe emelte az öklét:

211 Önkéntes felajánlások, ígérgetések és bizonyos                               stress-avoiding  -hOz
  nyomásgyakorlás révén kialakult egy ágyszám-                                verb       (főnév)
  leépítési program. Megtakarítás ebből úgy lesz,                                       /+w1 ige
  hogy az orvos - és ápolói létszámot az ágyak
  számához N.PSe3.ALL rendelik V.Tt3 és a
  normatíva feletti létszámot szélnek ereszthetik. Ám
  ettől még mindig nem csökkennek a biztosító
  kiadásai, mert azokra nemcsak az ágyak száma,
  hanem az alkalmazottak száma sincs hatással.

212 A zenekar a Marseillaise-t játszotta; majd magyar                             stress-avoiding  -hOz
  himnuszként a Rákóczi-indulót. A rektor, a                                 verb       (főnév)
  szakállas kis Aulard, fürgén az előadóasztalhoz                                       /+w1 ige
  N.ALL sietett V.Me3. Minden nemzet a maga
  szabadságának bajnokát köszönti Petőfiben -
  Petőfi az egész világé, fejtegette könnyedén,
  erőfeszítés nélkül.
213 Kedves MaNcs! Bori Erzsébet múlt heti cikkének   I would like to make a comment [about a statement in  focus       -hOz    identificati
  egy megállapításához N.PSe3.ALL szeretnék      B. E.'s article from last week].                     (főnév)  onal
  V.TFt3 megjegyzést fűzni. A szerző azt írja, hogy a                                     /+w1 ige
  pepó hangsornak nem feleltethető meg jelentés a
  közmegegyezésben.
214 Szolgáltatónak kiszolgáltatottan A lap február 5-i    focus       -hOz    identificati
  számában megjelent, Zuglóban is drágul a                  (főnév)  onal
  kábeltévé című íráshoz N.ALL szeretnék V.TFt3               /+w1 ige
  néhány szót hozzáfűzni. Jól ránk ijesztettek 2000-
  ben, amikor beharangozták, hogy kábeltévé nélkül
  rövidesen nem lesz még tévénézési lehetőségünk
  sem.
215 Széttörték és megették. Még édes se volt, inkább     stress-avoiding  -hOz
  foghoz N.ALL tapasztotta V.TMe3 a nyelvet. - Már     verb uncertain  (főnév)
  nagy kislány vagy - mondta Hajnal -, nyugodtan               /+w1 ige
  fönn maradhatsz fél tízig.
216 Ezért kellett 45 millió forintot kifizetni, mert ha   stress-avoiding  -hOz
  egyébként a szerződést nem hosszabbítják meg,      verb       (főnév)
  akkor nulla forintért kellett volna kimenniük az              /+w1 ige
  ottani bérlőknek. Az is a történethez N.ALL tartozik
  V.e3, hogy ez életveszélyes volt akkor is, amikor a
  vagyonkezelési ügyosztály meghosszabbította a
  szerződést. Ez volt ennek a lényege.

217 A nyilvántartásban szereplők egynegyede pedig      stress-avoiding  -hOz    identificati
  nem kap járadékot. A múlt hét óta már a Gazdasági    verb focus    (főnév)  onal
  Minisztériumhoz N.ALL tartoznak V.t3 a                   /+w1 ige
  foglalkoztatáspolitikai feladatok. A sajtótájékoztatón
  elhangzott, hogy jövőre létrehoznak egy országos
  hatáskörű foglalkoztatási hivatalt, illetve az ország
  hét régiójában egy-egy központot.
218 A figurák mindkét esetben háttal állnak nekünk, az                               wh question stress- -hOz
  egyiknél imafal előtt, a másiknál egy homogén                                  avoiding verb    (főnév)
  rózsaszín felületben. A férfiak ruházata                                              /+w1 ige
  természetesen vallásuknak megfelelő, és a zsidó
  kultúrát jól ismerők számára a kalapok és kapedlik
  különbözősége nyilván még árnyaltabban,
  pontosan mutatja, mely csoportokhoz N.PL.ALL
  tartoznak V.t3. Isten felé forduló férfiak, egyiküknek
  sem láthatjuk az arcát.

219 A pályázat során tehát éppen arról születik majd     But the government has just agreed to a plan       subordination focu -hOz    identificati
  döntés, hogy mi szolgálja legjobban a Malév       according to which these two things should be       s stress-avoiding (főnév)   onal
  hosszú távú stratégiai érdekeit, azaz melyik       connected, in other words, that the new partial owner verb          /+w1 ige
  szövetség kínálja a legelőnyösebb feltételeket a     of Malév should belong [to the same alliance system]
  Malév sikeres jövőbeli szerepléséhez. - De a       that the company will enter a professional alliance with.
  kormány éppen egy olyan elképzelésre bólintott rá,
  hogy ez a két dolog lehetőleg kapcsolódjék
  egymáshoz, vagyis a Malév új társtulajdonosa
  ahhoz a szövetségi rendszerhez N.ALL tartozzon
  V.Pe3, amellyel a társaság szakmai szövetségre
  lép. - Így igaz, a Malév szempontjából az lenne a
  legjobb, ha a szakmai szövetséges és az új
  tulajdonos egy és ugyanaz lenne.
220 Az már száz százalék, hogy egyéves sikeres      complex predicate  -hOz
  szereplés után szintén távozik a csapattól Béres             (főnév)
  Tímea, aki a francia Orchies-hoz írt alá, valamint            /+w1 ige
  elhagyja a bajnokot Szlavica Pretreger is. A MiZo-
  Pécsi VSK vezetői folyamatosan tárgyalnak Ujvári
  Eszterrel, de Csák Magdolnával is rövidesen
  asztalhoz N.ALL ülnek V.t3, hogy
  elbeszélgessenek a folytatásról. A várható
  külföldiekkel kapcsolatban még nagy a titkolózás,
  konkrétumokról nem lehet beszámolni ügyükben,
  ám az érkező Kalmár-Nagy Dórával napokon belül
  meg fognak egyezni, ahogy Rózsa Gábor
  szakosztály-igazgató fogalmazott,, az utolsó
  órában járnak az egyeztetések´´.

221 Valóban különös, hogy ezek a lírai és színpadi    stress-avoiding   -hOz
  művei, amelyek körül soha se volt vita - a      verb        (főnév)
  közemlékezetben elhomályosodtak a nagy eposz               /+w1 ige
  mögött, amelyet megjelenése után legalább
  annyian ócsároltak, mint ahányan lelkesedtek érte.
  A költői út ilyen kezdeti kitérők után az eposzhoz
  N.ALL vezetett V.Me3. Ezt a költői utat azonban
  újra meg újra eltérítette Tasso korán
  megnyilvánuló, majd egyre erősödő
  idegbetegsége.
222 A művészet demokratizálódásának tulajdonképpeni    stress-avoiding  -hOz
  kezdete egyidős a színházi és olvasóközönségnek    verb       (főnév)
  azzal az átrétegződésével, amely a múlt század              /+w1 ige
  elején a bulvár színdarabok és tárcaregények
  keletkezésével jár együtt, és a tömeges
  mozilátogatással éri el tetőpontját. A fejedelmi
  udvarok magánszínházától a polgárság állami és
  városi színházain át a színházi trösztökhöz, az
  operától az operetthez és a revühöz N.ALL vezet
  V.e3 a fejlődés, mely a fogyasztók egyre szélesebb
  tömegeit igyekszik magához vonni, hogy felfedezze
  a művészeti üzem folyvást növekvő kiadásait. Az
  operett költségeit még egy közepes színház is
  vállalhatta, egy-egy revüt vagy nagy balettet már
  városról városra kellett vándoroltatni a vállalkozás
  befektetéseinek amortizációja* érdekében, a nagy
  filmek finanszírozásába bevonják az egész világ
  mozilátogatóit.
223 Az öreg, akit az egész ország a,, Vajdá " - nak                                  wh question  -hOz
  nevezett, becézett, gúnyolt vagy orákulumnak                                          (főnév)
  kijáró áhítattal tisztelt, napról napra kifogyhatatlanul                                    /+w1 ige
  anekdotázott, magyarázott, világpolitikai
  elemzéseket fejtegetett, vagy hazai állapotokat
  bírált, közben mindenki rendelkezésére állt, akinek
  széles ez országban valamiféle tanácsra volt
  szüksége. Se ő, se társasága nem csodálkozott,
  ha egy ismeretlen valaki odaült, elmondotta, hogy
  egyenest egy dunántúli faluból jött fel, hogy
  megkérdezze a Vajdát, hogyan intézhetnék el
  otthon családi torzsalkodásukat, vagy melyik
  orvoshoz N.ALL vigyék V.TPt3 a nagybeteg
  sógorasszonyt, vagy milyen pályára adja
  gyermekét, aki ügyes kézzel tud ostornyelet
  faragni, de sehogyan sem megy neki az iskolában
  megtanulandó számtan és mértan. A Vajda
  ilyenkor részletesen kikérdezte az idegent,
  elgondolkodott - és amit tanácsolt, azt az idegen
  hálásan köszönte... és megfogadta.

224 A német zöldek helyzete túl speciális ahhoz, hogy     The formation of the Green Party in 1980 had least to f-particle   -hOz
  ideát példa lehessen, de ha már a jelek szerint az     do [with ecological problems], although it became a         (főnév)
  ottani zöld indulás a példakép, akkor a Szövetség '    party out of civil initiatives (Bürgerinitiativen) against      /+w1 ige
  90/Zöldek/90 küszöbön álló bukásának okait is látni    nuclear power plants and nuclear intermediate storage
  kellene. A Zöld Párt 1980-as megalakulása a        sites (e.g. Gorleben).
  legkevésbé ökológiai problémákhoz N.PL.ALL volt
  V.Me3 köthető - annak ellenére, hogy az
  atomerőművek és a nukleáris átmeneti tárolók ( pl.
  Gorleben ) ellen alakult polgári
  kezdeményezésekből ( Bürgerinitiativen )
  szerveződött párttá.
225 Az angol lektorok három hétig 30-50 fő számára     "The English lectors will give a language course for 30 focus   -nÁl    other
  nyelvtanfolyamot tartanak, a kurzusokba bárki,     to 50 participants for 3 weeks. Anyone can register as      (főnév)
  korhatár és iskolai végzettség nélkül jeletkezhet. A  a student on the courses without age limit or           /+w1 ige
  tanárok az oktatásért cserébe azt kérik, hogy arra   qualifications. In return for the training, the instructors
  az időre, amit a faluban töltenek, családoknál     ask for board and lodging [at families] for the time they
  N.PL.ADE biztosítsanak V.Pt3 szállást és étkezést    spend in the village" said Andruskó Imre, the chief of
  számukra " - tájékoztatta lapunkat Andruskó Imre,    the KPK, who expects the applications of mayors who
  a Komáromi Polgári Klub vezetője, aki február      would like to join the above mentioned programme
  végéig várja azoknak a polgármestereknek a       until the end of February.
  jelentkezését, akik nyáron szeretnének
  bekapcsolódni az említett programba.
  Érdeklődésüket a következő címen jelezhetik:
  Andruskó Imre, Selye János Gimnázium.

226 Ebola-Reston fertőzést észleltek a fülöp-szigeteki   An Ebola-Reston infection has been observed in      focus  -nÁl    contrastiv
  Manilában. A második nagy Ebola-járvány 1995-      Manila, in the Philippines. The second great Ebola        (főnév)  e
  ben tört ki a zaire-i Kikwitben, 315-en fertőződtek   epidemic broke out in 1995 in Kikwit, Zaire. 315 people      /+w1 ige
  meg, közülük 244-en meghaltak. 1994-95-ben       got infected, and 244 died out of them. In 1994 and
  Elefántcsontparton egy embernél és számos        1995, [one man and a number of monkeys] were
  majomnál N.ADE diagnosztizáltak V.Mt3 vérzéses     diagnosed to suffer from hemorrhagic fever on Ivory
  lázat. Az Ebola elkülönítése óta összesen 1100     Coast. After the isolation of the Ebola virus, altogether
  ismert esetet diagnosztizáltak, az ismert fertőzöttek  1100 known cases have been diagnosed, and 793 of
  közül 793-an haltak meg.                the known diseased have died.
227 A MIÉP elnöke elöljáróban elmondta: a szeptember    The president of the MIÉP first explained that the    focus  -nÁl    identificati
  24-ére kiírt választások előtti légkört a        atmosphere before the elections set for the 24th         (főnév)  onal
  megfélemlítés és a csalás előrevetülő árnyéka      September is characterised by intimidation and the        /+w1 ige
  jellemzi, mert Milosevics szerint nem az a lényeg,   shadow thrown by the fraud to come, because
  hogy ki szavaz és kire, hanem az, hogy ki számolja   Milosevic thinks that what matters is not who will vote
  meg a leadott voksokat. Csurka hangsúlyozta,      for whom, but rather who counts the votes. Csurka
  hogy a választási eredmény és a részvételi arány a   stressed that the results of the election and the
  szavazatszámlálásnál N.ADE dől V.e3 majd el,      participation will be decided [during the counting of the
  mert a választási bizottságokban Milosevics       votes], because the election committees consist of
  emberei ülnek. A pártelnök ezért a szerbiai helyzet   Milosevic's men.
  félreismerésének nevezte azokat a híreszteléseket,
  amelyek szerint az ottani ellenzéknek van esélye a
  választások megnyerésére.


228 Chikán Attila: - Egészen biztos, hogy lesz. Ma az a   Chikán Attila said that "It will surely be made. Today, I focus  -nÁl    emphatic
  megtiszteltetés ért, hogy Clinton elnök úr asztalánál  had the honour to eat lunch [at the table of President      (főnév)
  N.PSe3.ADE ebédeltem V.Me1, 10-en ültünk az       Clinton], and we were 10 around the table; a select        /+w1 ige
  asztal körül, válogatottan olyan országok, amelyek   group of countries which played a significant role in the
  az előkészítésben fontos szerepet játszottak.      preparation process. These issues were on the
  Ezzek a kérdések ott napirendre kerültek és maga    agenda then, and Mr. Clinton himself, Mrs. Wasewski,
  Clinton elnök, Wasewski asszony, illetve az       as well as Mr. Lamé, on behalf of the EU, all claimed
  Európai Unió képviseletében Lamé úr is úgy       that they would do everything to make the final act."
  nyilatkozott, hogy mindent meg fognak tenni annak
  érdekében, hogy legyen záródokumentum.
229 Az engedélyokirat jóváhagyásakor vissza fogom       At the ratification of the permission document, I will   f-          -nÁl
  terjeszteni a tisztelt Képviselő-testület elé a kérdést  reintroduce the issue before the council with the      quantifier uncertai  (főnév)
  a háttértanulmányokkal, az egyeztetésekkel, az      background studies, the reconciliations, and the      n           /+w1 ige
  engedélytervvel, mint ahogy az lenni szokott. Ezért    permission plan in the normal manner. Therefore, I ask
  kérem képviselőtársaimat, hogy beruházási         you, my fellow representatives, to browse the papers
  rendeletünkkel kapcsolatban olvasgassák a         about our investment order, because then you will be
  papírokat, mert akkor itt 14 beruházásnál N.ADE      able to keep on referring to the background studies in
  emlegethetik V.Tt3 fel nekem a              connection with the document [in the case of 14
  háttértanulmányokat az okmány kapcsán,          investments], while the planning process is launched
  miközben az okmány indítja el a tervezés         by the document. By the way, in all probability,
  folyamatát. Egyébként minden bizonnyal, bár nem      although you cannot remember precisely, whether the
  pontosan tetszenek tudni emlékezni arra, hogy a 7-    arboretum is at branch 7, or branch 2 or 3, or
  es ágnál van -e, a 2-es ágnál, a 3-asnál, vagy hol    wherever, but I promise that if it is at branch 7, then the
  van az arborétum, de én ígérem, hogy ha a 7-es      professional planning will cover it, as well.
  ágnál van az arborétum, akkor nyilván a szakmai
  tervezés erre is ki fog terjedni.

230 Legalább 2 lehetőségünk van: 1. ) Azért ez a                                     f-particle       -nÁl
  határsebesség, mert a világ geometriáját az                                                 (főnév)
  elektromágneses kölcsönhatás szabja meg. 2. ) c                                               /+w1 ige
  nem is igazi határsebesség, azaz határsebesség
  jellege csak az elektromágneses jellegű
  jelenségeknél N.PL.ADE érvényesül V.e3 ( és pl.
  az atommagon belül, az erős kölcsönhatásra akár
  lényegesen nagyobb határsebesség is érvényes
  lehet ). Amit a második bekezdésedben írtál: A
  világ állandlónak tekinthető...
231 Az FHB az új rendelet megjelenése kapcsán abban                                f-particle     -nÁl    identificati
  reménykedik, hogy még nagyobb szeletet hasíthat                                          (főnév)  onal
  ki a piaci tortából - mondta érdeklődésünkre Zádori                                        /+w1 ige
  János kommunikációs igazgató. Szerinte ugyanis
  éppen az új lakásokra felvett hiteleknél N.PL.ADE
  érvényesülhet V.e3 a Jelzálogbank konstrukcióinak
  előnye: a lassabb, nehézkesebb ügyintézéshez 1,
  5 százalékkal kisebb kamat társul. Az igazgató
  elismerte, hogy ha a kölcsönt régebbi építésű lakás
  megvásárlására vagy korszerűsítésére kívánják
  felhasználni, a jelzáloghitelezés papírmunkája túl
  hosszú.


232 A nemzetközi ( USA + mindenki más ) bevételek (    International (the US and everyone else) returns (there focus        -nÁl    contrastiv
  nemzetközi még kevés van hiszen, még nagyon      are small international returns yet, since it has been            (főnév)  e
  kevés helyen lett bemutatva, Ausztrália és Új     played in very few places so far, and Australia and             /+w1 ige
  Zéland pedig nem egy népességbomba ) jelenleg a    New Zealand are no "population bombs") rank the
  filmet a 47-ik helyre rakják ( de mivel a film még  movie at number 47 at the moment (but as it has
  tulajdonképpen csak néhány országban lett       actually been played only in a few countries yet, these
  bemutatva ezek a bevételek majd csak Október     returns will only be interesting after October). Breaking
  után lesznek érdekesek ). A következő rekord     the next record will happen [with an income of 350
  megdöntése a 350 milliós bevételnél N.ADE fog     million $] (in the US). It also was held by Titanic with 55
  V.e3 bekövetkezni ( USA ), ezt eddig ugyancsak a   days, and as SW will certainly bring this amount of
  Titanic tartotta 55 nappal és mivel a SW ezt a    returns next week (during the weekdays), it will once
  bevételt ezen a hétvégén, de rossz esetben a     again beat Titanic. If the 350 million are earned by the
  következő héten ( hétközben ) már biztos behozza   end of the week, it will have achieved to catch it up in
  evvel ismét ráver a Titanicra. Ha a hétvégére     39 days.
  megvan a 350 akkor 39 nap alatt sikerült behozni
  ezt.

233 Te legalább kirakod őket. De engem faképnél      At least you throw them out. But as for me, they leave  complex predicate  -nÁl
  N.ADE hagynak V.t3. Mitől van ez?           me.                                     (főnév)
                                                                    /+w1 ige
234 Két izraeli meghalt és legkevesebb kettő megsérült   Two Israelis dies and at least two were injured on   focus  -nÁl    identificati
  csütörtökön délután egy pokolgépes merényletben     Thursday afternoon in a bombing at the border         (főnév)  onal
  Izrael és a Gázai övezet határán. Izraeli katonai    between Israel and the Gaza Strip. According to a       /+w1 ige
  forrás szerint a robbanószerkezetet, amelyet egy    military source in Israel, the explosive device, which
  átkelőhelynél N.ADE helyeztek V.Mt3 el,         was placed [at a border checkpoint], was detonated by
  feltehetőleg távirányítással hozták működésbe,     remote control when the Israelis tried to disarm it.
  amikor az izraeliek megpróbálták hatástalanítani
  azt. A libanoni Hezbollah televízió jelentése szerint
  a radikális Iszlám Dzsihád mozgalom röviddel
  később telefonon magára vállalta az akciót.

235 A szófukar holland vezette delegáció - melynek                                focus  -nÁl    identificati
  tagja a rúdugrósztárból NOB-taggá avanzsált ukrán                                   (főnév)  onal
  Szergej Bubka is - világ körüli útját zárja e héten a                                 /+w1 ige
  Szajna-parti metropolisban. Párizs előtt a még
  versenyben lévő többi jelöltnél N.ADE járt V.Me3 a
  csapat, sorrendben Pekinget, Oszakát, Torontót és
  Isztambult kereste fel. A NOB az öt pályázó közül a
  győztest az idén július 13-án Moszkvában hirdeti ki.

236 - Most nemcsak versei jelennek meg, hanem egy                                 focus  -nÁl    contrastiv
  kötetnyi prózája is. - A másik könyvem a                                        (főnév)  e
  Magvetőnél N.ADE jelenik V.e3 meg, Dongó a                                       /+w1 ige
  szobában a címe. Hosszabb időszak eredménye
  ez.
237 Mintegy 30-40 ezer anyánál nem ismerik ezt el                                   negation      -nÁl
  szolgálati időnek, a többinél elismerik. Ez biztosan                                         (főnév)
  feszültséget okoz, és erre nemcsak itt a jelen                                            /+w1 ige
  törvényjavaslatnál N.ADE kell V.e3 figyelemmel
  lennünk, hanem figyelemmel kell lennünk a
  nyugdíjreform kapcsán is, hogy mennyire becsüljük
  meg a szülő anyákat, és hogyan ítéljük meg a
  gyermekneveléssel eltöltött idő szolgálati időként
  történő elismerését. Erre az is felhívja a figyelmet,
  hogy a gyermeknevelési támogatásnál ugyanakkor
  szolgálati időként jelenik meg.

238 A hónapokig tartó kidolgozás során a törvény       During months of preparation, the details of the law   stress-avoiding  -nÁl    identificati
  részleteit úgy módosították, hogy azok a         have been altered in order to protect private individuals verb focus    (főnév)  onal
  magánembereket teljes mértékben megvédjék a       from abuse. The data protection commissioners                /+w1 ige
  visszaéléstől. Az adatvédők mégis bírálják, hiszen    criticize it, however, since in the case of fraud, the
  csalás esetén a bizonylatnak a felhasználónál      voucher has to be kept by [the user].
  N.ADE kell V.e3 lennie.
239 c ) a rendelés a külön jogszabályban foglalt                                   focus       -nÁl    identificati
  szakmai szabályok szerint történik, és d ) a                                             (főnév)  onal
  kiszolgáltatásra az OEP-pel e feladatra szerződött (                                         /+w1 ige
  a továbbiakban: szerződött ) forgalmazónál vagy
  gyártónál N.ADE kerül V.e3 sor. A gyógyszerek,
  gyógyászati segédeszközök és gyógyászati
  ellátások árához nyújtott támogatás

240 Széchenyi István apja. Tanulmányai befejezése                                   uncertain focus st -nÁl    identificati
  után a kőszegi területi táblánál N.ADE kezdte                                   ress-avoiding verb (főnév)  onal
  V.TMe3 pályáját, majd a horvát bán helyettese,                                            /+w1 ige
  később több megyében is főispáni helytartó és
  királyi biztos. II. József reformtörekvéseinek híve, a
  jozefinista politika támogatója. 1785-ben a pécsi
  kerület királyi biztosa, de a következő évben
  lemondott, Belgiumban és Angliába utazott. 1798-
  tól Somogy megye főispánja, 1800-tól pedig
  országbíró-helyettes.
241 Az elmúlt napokban úgynevezett riportútra mentem     During the past few days I went on a so-called report uncertain focus st -nÁl     identificati
  az 1100 méter magas Mike - csúcs alatt lévő        journey to the village under Mount Mike, which is 1100 ress-avoiding verb (főnév)   onal
  községbe. Természetesen Müller tiszteletesnél       meters high. Of course it was [at Reverend Müller's]           /+w1 ige
  N.ADE kezdtem V.TMe1 a tájékozódást. A          where I started my search for information.
  régimódni, filagóriás lelkészi lakban kellemesen
  elbeszélgettünk egy jó feketekávé mellett.

242 Üdvözletem a Tisztelt Fórumnak! Én 30 éves     I am 30 years old and a MIDI-fanatic. I started with      focus stress-   -nÁl    identificati
  vagyok, és MIDI megszállott, még Commodore 64- Commodore 64, then with Atari, and ended up finally         avoiding     (főnév)  onal
  el kezdtem az ipart, majd Atari-val, végül a PC-nél [with the PC].                         verb uncertain  /+w1 ige
  N.ADE kötöttem V.Me1 ki. A zenélést autodidakta
  módon tanultam, és tanulom folyamatosan.

243 Információnk szerint az említett eset Morvai                                    stress-avoiding  -nÁl    identificati
  Ferenc, a kisgazdapárt korábbi képviselőjének 300                                 verb focus    (főnév)  onal
  millió forintos hitele volt, amelyet politikai nyomásra                                       /+w1 ige
  vetetett át a jegybank vezetése át a CW Bankkal
  1993-ban. ( A nagyrédei " kazánkirály " fatelepére
  felvett hitele később a CW lízingcégénél
  N.PSe3.ADE kötött V.Me3 ki, majd a cégét
  felszámolták. ) Tegnap délután az MNB
  felügyelőbizottsága áttekintette a CW Bank
  helyzetét - értesültünk.
244 Ennek megfelelően a helyi hívás költsége a nappali    Accordingly, the cost of local calls in peak time will be focus      -nÁl    contrastiv
  időszakban több mint 14, a belföldi távolsági és a    reduced by more than 14 percent, and that of the              (főnév)  e
  nemzetközi hívásoké pedig átlagosan kilenc, illetve    inland and international calls will be reduced by 9 and          /+w1 ige
  12 százalékkal csökken. A legkedvezőbb változás      12 percent, respectively. The most favourable
  a helyközi, úgynevezett I. hívásoknál N.PL.ADE      alteration will be carried out [with the local or so called
  következik V.e3 be, amelynek díja átlagosan 34, 3     I. calls], the tariff of which wile be reduced by 34,3
  százalékkal csökken, és így azonossá válik a helyi    percent on average, thus becoming equal to local
  tarifával. Ez azokat a vidéki előfizetőket érinti     tariffs. This will affect those subscribers outside the
  kedvezően, akik azonos körzetszámú, azaz a        capital positively who telephone inside the zone with
  primér körzeten belül telefonálnak.            the same area code, i.e. inside the primary zone.
245 Legtöbb a gond az egyéni vállalkozóknál, valamint    The majority of the problems involve private      focus      -nÁl    contrastiv
  a hazai kis - és középvállalkozásoknál, sokszor     entrepreneurs, as well as with small and mid-size            (főnév)  e
  pusztán azért, mert nem ismerik az előírásokat. A    companies, in most cases solely because they do not           /+w1 ige
  multinacionális cégek bizonyítványa jobb, ők       know the regulations. Multinational companies are a
  viszont a bérek megállapításánál és a          shade better, but they make mistakes [with the
  kifizetéseknél N.PL.ADE követnek V.t3 el hibákat.    calculation and the paying of wages]. Some foreign
  Néhány külföldi befektető az olcsó fiatalkorú      investors tend to employ under age workers - illegally.
  munkaerőt foglalkoztatja szívesen és jogellenesen.

246 Nekünk az a problémánk, hogy sehová nem         Our problem is that we don't belong anywhere. Our     focus    -nÁl    contrastiv
  tartozunk. Egy komolyabb szponzornak nem         behavior is not really acceptable for a more serious          (főnév)  e
  igazán vállalható a viselkedésünk, ahhoz meg nem     sponsor, and we aren't artistic enough to ask [from           /+w1 ige
  vagyunk eléggé artisztikusak, hogy alapítványoknál    foundations].
  N.PL.ADE kuncsorogjunk V.Pt1. MaNcs: Az mit
  jelent, hogy nem vállalható a viselkedésetek?

247 Keresztes Ábel várt egy keveset. Amikor felismerte,                                 f-particle  -nÁl
  hogy az italhoz csak a söntésnél N.ADE lehet V.e3                                        (főnév)
  jutni, felállt, határozott léptekkel odakopogott, és                                       /+w1 ige
  befizetett egy nagyfröccsre. Ahogy visszatelepedett
  az asztalához, bizonytalan érzése támadt.

248 A jelenleg érvényes jogszabály szerint ma        According to the currently valid legislation everyone   focus    -nÁl    identificati
  mindenkinek átültethetők a szervei, aki ez ellen     can have their organs transplanted who had not             (főnév)  onal
  életében nem tiltakozott. Tiltakozni a háziorvosnál   objected to this while they were alive. You can make          /+w1 ige
  N.ADE lehet V.e3, aki egy kártyát állít ki a       an objection [to your family doctor] who writes a card
  kérvényezőnek, igazolandó a szerveire vonatkozó     for the petitioner which attests the prohibition against
  transzplantációs tiltást, amellyel párhuzamosan az    transplantation of that person's organs. At the same
  országos adatbázis is regisztrálja a kérést. Az     time a national database also registers this request.
  agyhalál beállta után a kórházban a szervkivétel
  előtt ellenőrizni kell a kártya meglétét, illetve azt,
  hogy a beteg szerepel -e az országos
  adatbázisban.
249 A debreceni Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú    For the ballet course of the Vénkert (Debrecen)       focus        -nÁl    identificati
  Művészetoktatási Intézmény balett tanszakára      Primary School and Basic Art School, children who                (főnév)  onal
  augusztus 30-tól, naponta 15-től 18 óráig várják a   would like to dance and move are welcome to come                /+w1 ige
  táncolni és mozogni vágyó gyermekeket az iskola     from 30th August daily at 6 o'clock PM in the sports
  tornatermében ( Sinai M. u. 6. ). Jelentkezni Vollay  hall of the school. To register, talk to ballet-master V.
  Enikő balettmesternél N.ADE lehet V.e3.         E. (lit. You can register [at ballet-master V. E.].)

250 Az Európai Unió számvevőszéke az elmúlt                                       uncertain focus   -nÁl    identificati
  évekhez hasonlóan idén is számos                                                    (főnév)  onal
  szabálytalanságot talált az EU gazdálkodásában. A                                            /+w1 ige
  számvevőszék tegnap hozta nyilvánosságra
  beszámolóját a tavalyi pénzügyi mérlegről és
  egyebek között megállapította, hogy a 90 milliárd
  eurós összköltségvetés körülbelül 5 százalékánál
  N.PSe3.ADE lehetnek V.t3 rendellenességek. Még
  kedvezőtlenebb a kép, ha annak az 5 milliárd
  eurónak az elköltését nézzük, amelyet a közösségi
  politikák ( oktatás és képzés, kutatás és fejlesztés,
  kultúra, energiapolitika, transzeurópai hálózatok )
  finanszírozására fordít Brüsszel.


251 Vagy felreertettem a magyarazatodat? 2. ) módszer                                  complex predicate  -nÁl
  szerint akár az is elképzelhető volna, hogy az                                             (főnév)
  emberi neuronokat egyesével kicseréljük nano-                                              /+w1 ige
  számítógépekre, és eközben az illető állandóan az
  eszénél N.PSe3.ADE lenne V.Fe3. Meg egy vakbel
  mutet kozben sincs eszenel az illeto ( altatas ).
252 A zománcozott lábosokból és fazekakból         focus       -nÁl    contrastiv
  legcélszerűbb egy-egy sorozatot vásárolni,                (főnév)  e
  amelynek a legkisebb tagja 0, 75 liter űrtartalmú, a           /+w1 ige
  legnagyobb pedig nyolc literes. A 0, 75 literes
  fémfülű lábasra csokoládéolvasztásnál, illetve a
  sütőtér gőzölésénél N.PSe3.ADE lesz V.e3
  szükségünk leginkább. Ha nem engedhetjük meg
  magunknak, hogy komplett edénysorozatot
  vegyünk, vagy a konyhaszekrényünkben nincs elég
  hely a tárolására, akkor a beszerzést a
  legszükségesebb edényekre korlátozzuk.

253 Meg kell tanulnia egy kicsit önkormányzati fejjel   stress-avoiding  -nÁl
  gondolkodni, mert a település egy közösség, mely    verb       (főnév)
  értéket ápol, közvetít és teremt. A polgármester             /+w1 ige
  feladata azt, hogy ezt a közösséget összefogja,
  ennek a közösségnek minden olyan feltételt
  biztosítson, hogy Tamási Áron gyönyörű sorainál
  N.PSe3i.ADE maradjak V.Pe1, ". azért vagyunk a
  világon, hogy valahol otthon legyünk benne. ".
  Tehát, hogy az emberek, akik településen laknak,
  otthon érezzék magukat.
254 Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető    stress-avoiding  -nÁl    identificati
  miniszterjelölt tegnapi bizottsági meghallgatása    verb focus    (főnév)  onal
  során kijelentette: az új kabinet tervei szerint a            /+w1 ige
  jövőben az egyházi ügyekkel a kultusztárca
  foglalkozik. Lukács László, a Magyarországi
  Katolikus Egyház kommunikációs irodájának
  igazgatója szerdán elmondta, hogy amikor az
  országgyűlési választások után a leendő kormány
  képviselői megkeresték egyházukat e témában a
  püspöki kar kinyilvánította, hogy szeretné, ha az
  egyházi ügyek változatlanul a Miniszterelnöki
  Hivatalnál N.ADE maradnának V.Ft3. Így az
  egyházak továbbra is társadalmi súlyuknak
  megfelelő rangú partnerrel tárgyalhatnának - tették
  hozzá - írja az MTI.
255 Az APEH információt kérhet a kereskedőktől, hogy    focus       -nÁl    identificati
  a nagyobb vállalkozások milyen összegben                 (főnév)  onal
  vásároltak, és az alapján ellenőrzi őket, hogy              /+w1 ige
  adózott jövedelmük arányban áll -e a nagy tételű
  beszerzéssel. Az adóbehajtás szigorodását jelzi,
  hogy az elképzelések szerint a bankoknak kell
  felelősséget vállalniuk azokért az adótartozásokért,
  amelyek behajtása azért hiúsul meg, mert értesítik
  a náluk számlával rendelkező vállalkozásokat,
  hogy az APEH behajtási eljárást kezdeményezett
  ellenük, s ily módon " segítséget " nyújtanak az
  ügyfélnek ahhoz, hogy más pénzintézetnél N.ADE
  nyisson V.Pe3 új számlát. A koncepció szerint
  jövőre már az APEH szedné be a tb-járulékokat, az
  adóval azonos rendszerben.

256 Nyeste József a könnyebb sérültek között került a   focus       -nÁl    identificati
  barcikai kórházba. A városházi megállónál N.ADE             (főnév)  onal
  szállt V.Me3 fel, ahol már egy szokatlan dolog              /+w1 ige
  történt: - Elöl szálltam fel, csak később mentem
  hátra.
257 Már postázza felszólító leveleit a gázszámla-      f-quantifier   -nÁl
  hátralékosoknak az Adonyi Díjbeszedő Kft., amely             (főnév)
  a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben szedi           /+w1 ige
  be a díjat hetvenezer fogyasztótól a Gázművek
  megbízásából. Négy kerületben, a Fővárosi
  Gázművek ( Főgáz ) Rt. mintegy hetvenezer
  fogyasztójánál N.PSe3.ADE szedi V.Te3 be a
  gázszámla ellenértékét az Adonyi Díj kft. A
  szerződéses partneri viszony 1992-ben jött létre a
  gázművek és az ötvenöt dolgozót foglalkoztató kft.
  között, ez utóbbit egyébként kifejezetten e feladat
  ellátására alapították.

258 Thule szigetével azonban nem általában a Nyugat,    focus       -nÁl
  hanem kifejezetten az ősi germánság kultúrája               (főnév)
  süllyedt volna el. Hasonlóan keveredtek a                 /+w1 ige
  szertartáselemek is: az SS-tisztek, Arthur király
  lovagjaihoz hasonlóan, ugyancsak kör alakú
  asztalnál N.ADE szerettek V.Mt3 helyet foglalni. A
  felvonulásokról készült fotók és filmfelvételek
  tanúsága szerint a nagy elődök vélt ruháiba és
  páncélzatába öltözöttek számos ismert okkultista
  jelképet hordoztak.
259 Mindig újabb és újabb határidőket tűzök ki magam    stress-avoiding  -nÁl
  elé, várom a csodát, mert tenni képtelen vagyok     verb       (főnév)
  ezen állapot ellen. ( Egyszer már volt egy                /+w1 ige
  kísérletem, amikor a hadseregnél N.ADE
  szolgáltam V.Me1 és nagyon-nagyon-nagyon
  elegem lett belőle. Akkor valóban bekattantam, és
  teljességel a véletlennek köszöhető, hogy
  rámtaláltak.
260 Meghalt egy honvédségi tűzszerész, amikor       focus       -nÁl    identificati
  szállításhoz készített elő egy második világháborús           (főnév)  onal
  aknagránátot Budapesten. A második                   /+w1 ige
  világháborús, 82 milliméteres aknagránátot egy
  étterem építésénél N.PSe3.ADE találták V.TMt3 a
  munkások Budapesten, a Könyves Kálmán körút
  és a Kőbányai út sarkán álló benzinkút mellett. Az
  áldozat - egy huszonhat éves tűzszerész
  járőrparancsnok - azonosította, majd szállításhoz
  készítette elő a szerkezetet, amikor az felrobbant.


261 A betegek némelyikénél idült nyirokpangást sikerült  focus       -nÁl    contrastiv
  feloldani, másoknál az évek óta fennálló                (főnév)  e
  székrekedést szüntették meg, de gyógyítottak vele            /+w1 ige
  idült vastagbélgyulladást is. A leglátványosabb
  gyógyulást egy 37 éves páciensnél N.ADE
  tapasztalták V.TMt3, aki Boeck-betegségben
  szenvedett. Ez a kórkép a testszövetek komplex
  gyulladását jelenti.
262 Budapesti közlekedési hírek: A belvárosban a     stress-avoiding  -nÁl    identificati
  Kecskeméti utcában javítják a gázvezetéket, ezért   verb focus    (főnév)  onal
  az Egyetem tér előtti útszakaszon csak egy nagyon            /+w1 ige
  szűk sáv járható. A VI.kerületben a Podmaniczky
  utcában a Szinyei Merse utcánál N.ADE tart V.e3 a
  közműjavítás, a Dózsa György út felé csak egy
  sávban lehet közlekedni. Szintén közműjavítás
  miatt forgalomkorlátozás van a Várban a Hunyadi
  János úton és a Szentháromság téren.
263 Kovács János, Kereszténydemokrata Néppárt       stress-avoiding  -nÁl    identificati
  képviseletében 1, 74 század százalékot ért el.     verb focus    (főnév)  onal
  Fehérgyarmaton eddig a szavazatok 91 és fél               /+w1 ige
  százalékát számolták össze, s ezután Lengyel
  János a Kisgazdapárt és a Fidesz közös jelöltje 48
  egész 8 tized százaléknál N.ADE tart V.e3, azaz
  már matematikailag sem hozható be csaknem
  2500 szavazatnyi előnye. Az MSZP és több kis párt
  jelöltje, Nemes István a voksok 35 egész 4 tized
  százalékát szerezte meg.
264 Ez van. Ha már a kártyánál N.ADE tartunk V.t1, ön   stress-avoiding  -nÁl
  még mindig nem terítette ki aduit a zsidó       verb       (főnév)
  világirányítással kapcsolatos TÉNYekről. Ez így             /+w1 ige
  rönonsz lesz, tisztelt uram.
265 Az agrártárca és a KVI vezetői már aláírták azt a   focus       -nÁl    identificati
  megállapodást, amely rögzíti: a felvásárolt               (főnév)  onal
  termőföld az államot képviselő kincstár tulajdonába           /+w1 ige
  kerül, az adásvétellel kapcsolatos gyakorlati
  teendők végrehajtása pedig elsősorban az
  agrártárca területi szakembereinek feladata lesz.
  Az értékesítési lehetőséggel élni kívánó
  földtulajdonosok a megyei hivatalokban, a körzeti
  falugazdásznál vagy a kincstár területi
  igazgatóságánál N.PSe3.ADE tehetik V.Tt3 meg
  földeladási ajánlataikat. A kormányzat korábban
  ígéretet tett arra, hogy azokat a földtulajdonosokat
  sem éri hátrány, sem büntetés, akik ajánlatukkal
  tulajdonképpen saját korábbi, illegális
  zsebszerződésüket fedik fel.
266 Tehát a tudomány vallás, amely ki van kiáltva                                  stress-avoiding  -nÁl    contrastiv
  abszolútnak a XX. sz. végére nem oldja meg az                                  verb focus    (főnév)  e
  emberiség problémáit, sőt erősen hanyatlik. Ezért                                         /+w1 ige
  aztán a fejlett országok kétségbeesett polgárai új
  kapaszkodók után néznek ( tek ) ( New Age ), ki
  visszatér a tradicionális vallásokhoz, ki távoli, keleti
  vagy törzsi vagy ki tudja milyen irányzatokat keres,
  s van ki pszichológusnál N.ADE tölti V.Te3 fél
  életét. Fellendül a parapszichológia, a
  pszichoterápia, a hipnózis.

267 - Nem kapkodtam el a döntésemet. Egyrészt                                    stress-avoiding  -nÁl
  továbbra is teljesen le vagyok törve amiatt, hogy a                               verb       (főnév)
  paksiak ellen elbuktunk a bajnokság                                                /+w1 ige
  negyeddöntőjében, másrészt nap nap után
  szembesülök azzal: megterhelt a hat év, amelyet a
  csapatnál N.ADE töltöttem V.Me1. Mi
268 Magából kivetkőzött " druida " az ősi köveknél (      23 persons were arrested on Monday by British police, focus      -nÁl    other
  Interneten ) - Huszonhárom személyt vett őrizetbe     after they had demolished the fence around               (főnév)
  hétfőn a brit rendőrség, miután ledöntötték az angol    Stonehenge, which is a part of English heritage, and,         /+w1 ige
  örökség részét képező Stonehenge körüli          clashing with the police, kept the druidic socitety from
  kerítéseket, és - összecsapván a rendőrökkel -       welcoming the rising sun on midsummer night, the day
  megakadályozták, hogy a druidák társasága Szent      of the summer soltice, [at their ancient holy place].
  Ivánkor ősi szenthelyénél N.PSe3.ADE üdvözölje
  V.TPe3 a nyári napéjegyenlőség napján felkelő
  napot. A környék a 80-as években számtalan
  rendzavarás színhelye volt, amikor a rendőrök
  megakadályozták, hogy a hippik koncerteket
  tartsanak a műemléknél.

269 - Mert sohasem tartottam a falkával. Egy-egy                                  focus       -nÁl    identificati
  győzelem után a futballisták többsége a Barnevál                                         (főnév)  onal
  igazgatójánál N.PSe3.ADE ült V.Me3, én viszont                                          /+w1 ige
  szívesebben csevegtem a " Loki "
  törzsszurkolójával, Csontival, akit egyébként Nagy
  Istvánnak hívnak és mozgássérü
270 Antikváriumban bukkantam rá, megvettem        I found it in a second-hand bookshop, I bought the    focus      -nÁl    identificati
  Kozocsa Sándor bibliográfus füzetét: Az 1942-ik év  book by the bibliographer K. S.: Work on literary history         (főnév)  onal
  irodalomtörténeti munkássága. Neveletlen       in the year 1942. With an ill-mannerered greed, I             /+w1 ige
  mohósággal a magam nevénél N.PSe3.ADE        opened it [around my own name]. I wondered whether
  ütöttem V.Me1 föl. Vajon írtak -e rólam -      there would be any papers regarded as literary history
  huszonnegyedik évembe léptem akkor -         on myself. I was 24 years old back then.
  irodalomtörténeti becsű tanulmányt.
271 nevével jelzett baloldali szövetségnek 98      The number of seats of members of parliament gained f-particle      -nÁl    identificati
  mandátuma van ( tehát elméletben sem lehet több   can most change [for the two winners], by 14 in all, so          (főnév)  onal
  112-nél ), a Szerb Radikális Pártnak 80, a Szerb   the relative strength of the big parties will not change         /+w1 ige
  Megújhodási Mozgalomnak pedig 45. Ez a három     significantly.
  párt uralja a politikai mezőnyt. Elsősorban a két
  győztesnél N.ADE változhat V.e3 a megszerzett
  képviselői helyek száma - összesen még 14-gyel, a
  nagy pártok közötti erőviszonyok tehát nem
  módosulnak lényegesebben. S e pártok között
  várhatóak megbeszélések az esetleges koalícióról.

272 PARASZT Azt mondom én, hogy sokfajta        I say that men says many kinds of truth, but it is [God]  focus      -nÁl    contrastiv
  igazságot mond az ember, de az Istennél N.ADE    who holds the highest truth.                        (főnév)  e
  van V.e3 a legnagyobb igazság. Az aztán pontot                                         /+w1 ige
  teszen minden után!
273 Ez ennek a tanulmánynak a lényege                                       focus stress-  -nÁl    identificati
  tulajdonképpen. De hogy ezt meg lehessen                                    avoiding verb  (főnév)  onal
  csinálni, ehhez javasolja a tanulmány a projekt                                        /+w1 ige
  társaságok létrehozását, figyelembe véve azt a
  közgazdasági és jogi környezetet, amelyben
  tulajdonképpen ez a beruházási program
  végigmegy, nevezetesen az adójogszabályok,
  amortizációs politika, mi van akkor, hogyha a
  fővárosnál N.ADE van V.e3 ez a jogosultság. S
  javaslatot tesz a projekttársaságok megalakítására,
  mert ebben a környezetben optimálisan a terhek
  kisimítása tulajdonképpen ebben a konstrukcióban
  valósítható meg.
274 A tárgyakra ösztönösen számít az ember, kialakult    complex predicate  -nÁl
  és beidegződött gyakorlatok alapján, nem                  (főnév)
  kivagyiságáért vagy előjogokért kell meglenni a               /+w1 ige
  lehetőségnek, hogy fegyvert tarthass. A legtöbb
  fegyvertartó az életben egyszer nem használja éles
  helyzetben a fegyvert, de ha legalább egyszer
  szükséged van rá jogosan, kéznél N.ADE van
  V.e3, s megment a sérüléstől, életedben
  összegyűjtött vagyonod elrablásától, esetleg
  megölésedtől nem hiszem, van ember ki azt
  mondja, hogy értelmetlen volt tartani. Sok
  munkával és pénzzel jár birtokolni, mert egy
  megbízható fegyvert alig 200e alatt kapsz,
  hozzátartozik a rendszeres gyakorlás,
  fegyelmezettebben kell élned, mert fokozottan
  felelős vagy a birtoklással kapcsolatos minden
  eseményért, de ha nem akarsz, nem tartasz.
275 Minden Wolfram - szálas izzólámpa ( vákuumos,      stress-avoiding   -nÁl    identificati
  gázzal töltött ) jelentős mértékben sugároz IR fényt.  verb focus     (főnév)  onal
  A vákuum izzólámpa maximális sugárzási                   /+w1 ige
  intenzitása T= 2500 K esetén 1160 nm
  hullámhossznál N.ADE van V.e3. A gázzal töltött
  ballonú izzólámpáé pedig T = 3000 K esetében 960
  nm hullámhossznál.
276 A görög sajtó egyébként nagy terjedelemben       focus        -nÁl    identificati
  foglalkozik az UEFA-kupa-selejtezővel, és a görög              (főnév)  onal
  csapat edzője, a szerb Dragoszlav Sztepanovics is              /+w1 ige
  mértéktartóbban nyilatkozik az esélyekről, mint
  tette azt két héttel korábban. Nem véletlenül,
  hiszen az előny ( 4-2 ) egyelőre a Ferencvárosnál
  N.ADE van V.e3. A mérkőzést a TV3 negyedórás
  csúszással közvetíti.
277 Felvágom a lila káposztát, a retket és a hagymát,                         focus       -nÁl    identificati
  megsózom, aztán ezt eszem egész nap. Régebben                                    (főnév)  onal
  nem figyeltem arra, hogy az, amit eszem, honnan                                   /+w1 ige
  származik, de mostanában már igen, ha lehet, a
  sarki zöldségesnél N.ADE vásárolok V.e1, és
  mindig rákérdezek, hogy amit elad, az magyar
  élelmiszer -e, ő pedig minden alkalommal biztosít
  róla, hogy igen, csak a répára nem lehet
  ráragasztani a nemzetiszínű címkét. Doc Origó
  átmenetinek tartja ezt a visszaesést, a téllel, a
  megvonással és a globális felmelegedéssel
  indokolja, de én tudom, hogy az egészet az a
  gravitációs szivárvány indukálja, amibe a Föld
  keveredett.
278 - Arca, barátsága, igaz embersége betódult az                           stress-avoiding  -nÁl    identificati
  ajtón, réseken, elfoglalta a lakás magaslatait, de                        verb focus    (főnév)  onal
  nyugtalansága, alighogy leült, már az ablakot                                    /+w1 ige
  feszegette, menekült tovább, beszélt velem, de
  már kireppent a nem létező kéményen, és a város
  zöldes, rézoxid t
279 Információink szerint a beadványban azt                              focus       -nÁl    identificati
  kifogásolja, hogy a folyamatban lévő eljárásoktól                                  (főnév)  onal
  teljesen elkülönítették a politikusokkal kapcsolatos                                /+w1 ige
  vizsgálódást. Pallag azt is indítványozza, hogy a
  teljesen elfogulatlan eljárás biztosítása érdekében
  az országban fellelhető valamennyi olajügyet egy
  helyen, a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál
  N.ADE vizsgálják V.Tt3. T. B.

280 A feleség 1 évet dolgozott Pesten. Építkezésnél The wife worked in Pest for one year. She was a  focus       -nÁl    other
  N.ADE volt V.Me3 segédmunkás. 14 évet dolgozott labourer [at a building site].                   (főnév)
  a helyi TSZ-ben. Az utóbbi 8 évben a KTSZ-ben                                    /+w1 ige
  dolgozott, majd annak felbomlása után 1 éve
  munkanélküli segélyben részesül.
281 Közben Lieberman a konvenció afrikai-amerikai                               uncertain  -nÁl    identificati
  csoportja előtt megerősítette: támogatja a                                      (főnév)  onal
  kisebbségnek járó pozitív diszkriminációt, és a                                    /+w1 ige
  magániskolák támogatása helyett a közoktatás
  fejlesztését szeretné. A konvención sokkal több a
  nő, a fekete, az ázsiai arc, mint a
  republikánusoknál N.PL.ADE volt V.Me3. Több a
  spanyol akcentus is.
282 Megteremtéséhez ördögi kört kell lebontani (                               uncertain  -nÁl
  miközben olyan égető gondok sem mellőzhetők,                                     (főnév)
  mint a válságos helyzetű egészségügy, a                                        /+w1 ige
  népszaporulat, a családépítés, a szennyvíztisztítás
  ). Ez az ördögi kör a tanári fizetéseknél kezdődik,
  és a tanári teljesítményeknél N.PL.ADE zárul V.e3.
  Azért ördögi, mert fordítva is igaz.

283 A Greg Fry ausztrál egyetemi tanár által       Exactly in the neighborhood there is New Guinea, for focus   -tól    other
  egyszerűen " puccsmániának " minősített jelenség   example, on one half of which, Papua New Guinea, the      (főnév)
  tovább is terjedhet, a térségben ugyanis akad még   weak governments succeeding each other, the           /+w1 ige
  robbanásveszélyes hely. Mindjárt a szomszédban    bankrupt economy, corruption and gang wars on the
  Új Guinea például, amelynek egyik felén, Pápua-Új   streets are the cake and ethnic tensions are the
  Guineán az egymást váltó erőtlen kormányok, a     skimmings, and the other half of which, Irian Java
  csődbe jutott gazdaság, a korrupció, az utcai     wants to separate itself [from Indonesia] by any means.
  bandaháborúk tortáján etnikai feszültség a hab,
  másik fele, Irian Jaya pedig Indonéziától N.ABL
  akar V.e3 mindenáron elszakadni. A rossz példát
  azonban akár az olyan apró államok is követhetik,
  mint Tuvalu vagy Kiribati.
284 Azt a félreértést akarták eloszlatni, amit a magyar   They wanted to dissolve a misunderstanding, which is focus  -tól    emphatic
  parasztság hagyományos királyhűségének         called the Hungarian peasant's traditional loyalty to the  (főnév)
  nevezünk. Egy politikai maffiától N.ABL akarták     king. They wanted to save the nation [from a political    /+w1 ige
  V.TMt3 megmenteni a nemzetet. Március után a      mafia].
  lapok, még a radikálisok is, sőt először épp azok, a
  nép megnyugtatására rögtön szétröppentik a
  birtokos osztály nagylelkűségéről szóló legendát.


285 Egyházi bérleményben a Pannon Rádió A Pannon                                focus  -tól    identificati
  Rádió a Szabadság téri református                                          (főnév)  onal
  egyházközségtől N.ABL bérli V.Te3 azt a lakást,                                   /+w1 ige
  ahol kialakította szerkesztőségét - erősítették meg
  lapunknak több forrásból. Az említett
  egyházközség lelkipásztora ifjabb Hegedűs Lóránt
  MIÉP-es képviselő, akinek egyik cikke kapcsán
  nemrégiben közösség elleni izgatás gyanúja miatt
  nyomozást indított az ügyészség.

286 Elvették volna a rendfokozatát, ha kommunista                                focus  -tól    identificati
  tiszthez, tartalékos tiszthez méltatlanul viselkedett                                (főnév)  onal
  volna. De hát meghagyták, mert hiszen itt van                                    /+w1 ige
  benne, hogy karhatalmista volt, legfeljebb itt a
  dátumok megint pontatlanok, de 56 decemberétől
  N.PSe3.ABL datálják V.Tt3 azt, amit az ő
  aláírásával készült dokumentum már november 15-
  től datál. Riporter: - Akkor ennek megfelelően a
  kettő közül pontosabbnak azt kell lefogadnunk,
  ahol Horn Gyula sajátkezű aláírása van és ezt az
  aláírást írásszakértő hitelesítette.
287 A tervek szerint a jövőben a polgármestereknek    According to the plans, mayors will have a greater    uncertain  -tól
  nagyobb lenne a hatásköre, befektetőkkel folytatott  power in the future, in the case of talks with investors,       (főnév)
  tárgyalások esetén szándéknyilatkozatot például    they would be allowed to make a statement of intention        /+w1 ige
  testületi határozat nélkül is tehetnének. A      even without a resolution of the council. Experience
  tapasztalatok szerint ilyen jellegű problémák miatt  shows that due to problems of this kind, settlements
  jelenleg több üzleti lehetőségtől N.ABL esnek V.t3  are deprived [of several business opportunities] at the
  el a települések, hiszen a vállalkozóktól nem     moment, since one cannot expect entrepreneurs to
  várható el, hogy kisebb horderejű kérdésekben is a  wait for the summoning of the representatives in the
  képviselők összehívására várjanak. Kófiás Endre,   case of issues of less significance.
  Ófalu polgármestere szerint csak a rosszul
  gazdálkodó településeket lenne célszerű
  körjegyzőségbe kényszeríteni.

288 {Te tényleg tanítottál? Hát öregem, én nem a                               negation      -tól
  drogtól N.ABL féltem V.Me1 a gyerekemet, hanem                                       (főnév)
  a magadfajta tanároktól. Sokkal ártalmasabb vagy,                                      /+w1 ige
  hidd el, a gyerekekre.}
289 Adél a szemét törölgette, szipogott, egyébként   Adél wiped her eyes, she sniveled, everyone else was focus        -tól    emphatic
  hallgatott mindenki. Én legmélyebben, mert én   silent. Most of all myself, because I had been afraid          (főnév)
  kezdettől N.ABL féltem V.TMe1 attól, amit Sutu   [from the beginning] of what Sutu said.                 /+w1 ige
  kimondott. - Mit játszanak itt - folytatta Sutu -,
  hiszen ismerik őt, nem megy az senkihez, sehová.

290 Meséli az Östreicher bácsi, hogy egyszer Egyiptom                               negation   -tól
  ellen fociztak a fiúk, és a kapitány bácsi nagyon                                      (főnév)
  félt. Akkor még nem a terroristáktól N.PL.ABL félt                                     /+w1 ige
  V.Me3, mert azok még meg se születtek, akárcsak
  én, csak azért félt, mert az egyiptomi fiúk olyan
  marha nagy arabok voltak. Szóval a félős kapitány
  bácsi azt mondta, hogy minden gólért fél dollár.
291 Először a német rendőrség jelzett nekünk az                                  focus f-       -tól    contrastiv
  Interpolon keresztül, hogy szexuálisan molesztált                               particle uncertain  (főnév)  e
  kiskorúak képei kerültek az internetre egy magyar                                         /+w1 ige
  számítógépről - idézte fel az ügy kezdetét Dézsi
  Mihály, a BRFK szóvivője. Később más nyugati
  országokból és Magyarországról is érkeztek
  hasonló jelzések a rendőrséghez, s ezek mind
  ugyanarra a gépre mutattak, így december elején
  megindult a nyomozás ( információink szerint a
  németek már júliustól N.ABL figyelték V.TMt3 az
  egyelőre ismeretlen elkövető tevékenységét ). Az
  biztosnak látszik, hogy a magyar nyomozás
  megkezdésekor Lévay gépéről már nem folyhatott
  a tiltott tevékenység, mert november 14-én fizetési
  problémákra hivatkozva internetszolgáltatója, az
  Internext Bt. felmondta a szerződését.


292 Ha ön felelősen gondolkodó embernek tartja       If you consider yourself a man of responsible thinking, focus        -tól    emphatic
  magát, akkor a további tragédiák elkerülése      then you must do it by all means to prevent further             (főnév)
  érdekében ezt mindenképpen meg kell tennie.      tragedies. It is no secret that if you do not do it self-          /+w1 ige
  Nem titkoljuk, amennyiben ezt nem teszi meg      critically and of your own accord, our trade union will
  önkritikusan, önszántából, szakszervezetünk ez     ask [the President of the Republic of Hungary] to
  esetben a Magyar Köztársaság elnökétől         declare you unworthy of being a judge on account of
  N.PSe3.ABL fogja V.Te3 kérni annak           the above stated reasons.
  megállapítását, hogy Ön a részletezettek miatt
  méltatlanná vált a bírói pályára. "
293 Marad elég pénz az urános károkra Pécs-Budapest                                focus        -tól    identificati
  Az uniós ISPA-pályázat ( a pécsi önkormányzat és                                          (főnév)  onal
  a Mecsekérc Rt. együttesen 10, 6 milliárd forintot                                         /+w1 ige
  igényelt a pécsi vízbázisok védelmére ) elbírálási
  szabályainak megváltozása a Mecsekérc Rt.-t 4, 4
  milliárd forint tervezett pénzügyi segítségtől N.ABL
  fosztotta V.TMe3 meg. A környezetvédelmi
  munkákat mindemellett maradéktalanul elvégzik.
294 A kereszténység és a közel-keleti vallások közötti  The Pope prayed for tighter contacts between        uncertain focus  -tól    identificati
  szorosabb kapcsolatokért és a katolikusok       christianity and religions in the Middle East, and for the          (főnév)  onal
  egységéért fohászkodott a Pápa délelőtti ammani    unity of catholics in his mass in Amman this morning,            /+w1 ige
  miséjén, amelyen több tízezer hívő vett részt. Az   in which several tens of thousands of believers took
  egységtől és a szolidaritástól N.ABL függ V.e3 a   part. Your future depends [on unity and solidarity],
  jövőtök - figyelmeztette szentbeszédében a      John Paul II warned catholics in Jordan and the Middle
  jordániai és a közel-keleti katolikusokat II. János  East in his holy speech.
  Pál. A misén, amelyen részt vettek a jordániai
  királyi család tagjai, ötven bíboros és püspök, s
  majdnem száz katolikus pap vette körül a katolikus
  egyházfőt.
295 - Másutt, például a Sziklás Hegységben jelentősek                               uncertain focus   -tól    identificati
  az olaj és gáz előfordulások. - Az erdészet "                                           (főnév)  onal
  gazdagsága " ( éves költségvetése ) az erőforrások                                         /+w1 ige
  kihasználásától, az eladásoktól N.PL.ABL függ
  V.e3 - A működési terület behatárolása általában
  nem egyszerű,
296 A kibocsátás lehet véletlen vagy szándékos A                                  negation      -tól
  szennyezőanyag koncentrációja nemcsak az                                              (főnév)
  emissziótól N.ABL függ V.e3, hanem a környezeti                                          /+w1 ige
  állapottól is. ( Pl. épületen belüli szellőzési
  feltételek, ha beltéri szennyezésről van szó. )

297 Erre a közeljövőben várhatóan több 100 milliárd                                focus uncertain   -tól    identificati
  forintnak megfelelő környezetvédelmi költség kerül,                                        (főnév)  onal
  de meg kell fizetni több tartalék erőmű, számos új                                         /+w1 ige
  erőmű és az EU-rendszerre való átállás hasonló
  nagyságrendű költségeit is. Az elkövetkező
  kormányok gazdaságpolitikai döntésétől
  N.PSe3.ABL függ V.e3, hogy ehhez újabb
  adónemek vagy adóemelések társulnak -e: a
  nemzetközi gyakorlat mindenesetre ezt tükrözi.
298 Az életkörülményeket meg 1%-ban mi irányítjuk.     f-particle    -tól
  99%-ban meg a sors. Kimondhatjuk-e ezután, hogy              (főnév)
  létünk-nemlétünk, az egész fene nagy mindenség              /+w1 ige
  csak a véletlen alakulásától N.PSe3.ABL függ
  V.e3? És ha kimondjuk, lesz-e erőnk, hogy azért a
  maradék 1%-ért brusztoljunk nap, mint nap?

299 Nagyrészt ennek is köszönhető, hogy a ET bürója     uncertain focus  -tól    identificati
  elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyet múlt hétfőn            (főnév)  onal
  mutatott be Daniel Tarchys főtitkár, és amely               /+w1 ige
  feltétlen támogatásáról biztosítja a román
  demokráciát és kormányt - mondotta Frunda. A
  kérdésre, hogy amennyiben megalakulna ez az
  ad_hoc bizottság, milyen romániai jelenségekre
  hívná fel a figyelmét, a szenátor korainak tartotta a
  választ, ez természetesen a romániai magyarság
  helyzetének további alakulásától N.PSe3.ABL függ
  V.e3. * A marosvásárhelyi szenátor ugyanakkor a
  Népújságban ezt hangsúlyozta: - Az ET-nek
  negyven tagországa van. Vannak olyan
  tagországok, ahol megoldott a kisebbségi kérdés,
  vannak olyanok, ahol amúgy nincsenek nagyobb
  problémák, és sajnos olyan országok is, amelyek
  egyáltalán nem ismerik el a kisebbségek létét.
300 Az első halála nyilván az volt, mikor azt képzelte, He died first [from rejection], wondering cluelessly, he  focus  -tól    identificati
  hogy miután nem engedett a fasiszta kormányzat didn't understand why he has to suffer because of his          (főnév)  onal
  felhívásának, és nem tért vissza, mikor hívták, ő is ancestry...                            /+w1 ige
  az ellenállókhoz tartozik, hiszen csak akkor
  jelentkezett, mikor már régesrégen más világ volt,
  a háború után. A visszautasítástól N.ABL halt
  V.Me3 meg először, tanácstalanul csodálkozva,
  nem értette, miért kell ártatlanul bűnhődnie a
  származása miatt, amiről se pozitív, se negatív
  értelemben nem tehet senki, ami igazán csak a
  Biblia különös rémei között indok az utódok
  büntetésére. Ezt az első halálát még valahogy
  elviselte, akkor még nagyjából azonos volt
  önmagával, bátran vállalta a másodikat is, ami jött,
  a börtönt, bár nem lehetett könnyű, hogy mennyire
  nem, azon mérem le, milyenné vált odabenn, mire
  kijött, valamit megtörtek benne, valami végképpen
  más lett.

301 Köszönöm. Érdemi módosító indítvány,                                      focus  -tól
  tulajdonképpen ügyrendi indítvány Győri Pétertől                                    (főnév)
  N.ABL hangzott V.Me3 el, mely szerint a Közgyűlés                                    /+w1 ige
  vegye le napirendjéről most az előterjesztést,
  készüljenek további számítások. Az indítványt
  szavazásra teszem fel.
302 Ezt Czucz József, a somorjai pékség tulajdonosa     subordination focu -tól    identificati
  javaslatára a doborgazi önkormányat, a Kormorán     s         (főnév)  onal
  Társulás, a Pékek és Cukrászok Nyugat-szlovákiai              /+w1 ige
  Céhe és a helybeliek szervezik. A bősi vízlépcső
  mögé szorult közel négyszáz lakosú község
  azokról a hasonlóan nehéz helyzetben levő külföldi
  kisközségektől N.PL.ABL igyekszik V.e3 példát
  venni, amelyek valamilyen tematikus fesztivállal
  csábítják a látogatókat. Doborgaz kemencékben és
  kondérokban főzött, sütött ételkülönlegességekkel,
  halászléfőző versenynyel, sőt a helybeli asszonyok
  által készített finomságokkal várja a látogatókat,
  akik természetesen az ártéri természetet is
  megcsodálhatják.


303 ( Most én a más topicbeli hozzászólásaidról, az     focus       -tól    contrastiv
  energiáról és az erőről való keresésedről is írok. )            (főnév)  e
  Mély értelem és titok meg Istentől N.ABL jön V.e3 a            /+w1 ige
  kijelentéssel, álommal, stb., emberek szolgálatán
  keresztül, vagy közvetlenül. A más úton szerzett
  felismerések a varászlás. szellemidézés,
  halottlátás, álofejtés, stb. kategóriájába tartoznak,
  melyek a Biblia szerint halálra méltók.
304 Mivel a szlovák oldalon még nem készült el az új    f-particle  -tól
  határállomás, Rajka előtt egy csomóponton              (főnév)
  keresztül a régi 15-ös - most 150-es - főútra hajtva        /+w1 ige
  lehet a szomszédos országba autózni. Az új
  határátkelőn két-három hét múlva indulhat meg a
  személygépkocsi-forgalom, míg tehergépkocsik
  csak az év végétől N.PSe3.ABL juthatnak V.t3
  kerülő nélkül az M15-ösön Szlovákiába. A ma
  átadásra kerülő autóúton száz kilométeres
  óránkénti sebességgel lehet majd hajtani, ám
  vannak szakaszok, ahol 80 kilométeres
  sebességkorlátozás lesz érvényben.
305 Alapvető megállapítására azt szeretném válaszolni,   negation   -tól    contrastiv
  hogy nem látok a Bankfelügyelet munkájában             (főnév)  e
  pazarlásra utaló jeleket. Előrebocsátom, mint            /+w1 ige
  ahogy ön is mondta, hogy a Bankfelügyelet
  erőforrásait nem a költségvetéstől, hanem az általa
  felügyelt banki, pénzintézeti rendszer szereplőitől
  N.PSe3i.ABL kapja V.Te3, a források
  felhasználására viszont a költségvetési
  gazdálkodás szabályait alkalmazza. Amikor tavaly
  márciusban a pénzügyminiszter úr fogakat ( sic! )
  ígért a szervezetnek, tisztában volt vele, hogy
  minőségi munkát csak felkészült és gyakorlott
  munkatársakat foglalkoztató felügyelettől várhat a
  kormányzat.
306 Az Investel jövő januártól tervezi a pénzügyi     focus       -tól    contrastiv
  szolgáltatások nyújtását, de ez nem jelenti azt,            (főnév)  e
  hogy a csoport pénzügyi forrásait kizárólag ez a            /+w1 ige
  cég biztosítaná. Ezt a továbbiakban is hazai és
  külföldi bankoktól N.PL.ABL kapja V.TPe3 majd a
  Matáv. A jelenleg egymilliárd forintos alaptőkéjű
  cég ugyanakkor nem kíván lakossági
  szolgáltatásokat nyújtani - hangsúlyozta a
  cégcsoport befektetési igazgató asszonya -, a
  Matáv a továbbiakban is elsősorban távközlési cég
  marad.
307 Ha nem egyértelmű, hogy melyek azok a helyzetek,   focus uncertain  -tól    contrastiv
  amelyek ( akárhogyan is megnyilvánuló )                 (főnév)  e
  rosszallással járnak. Rettenet 08 / 26 / 99 16: 09:           /+w1 ige
  50 egyszerű a válasz. azért tőled kapja, mert tőled
  kisebbet kap és akkor amikor elviseli. legalábbis
  erre nagyobb az esély, mintha mástól N.ABL kapná
  V.TFe3. valaki írta, hogy csak akkor szabad adni,
  mikor neked jobban fáj mint neki. nos van benen
  valami. ha akkor tudsz adni, akkor majdnem biztos,
  hogy jókor adod. Azért ahhoz, hogy olyankor meg
  tudd tenni, egysmást le kell jáccanod magadban.
  azt mondod a szülő hitetlenné válik. elárulok
  valamit. a szülő akkor válik hitetlenné, mikor a
  gyerek akorábbi hiedelemmel ellentétben
  rádöbben, hogy a szülő sem tud mindent. sőt, egy
  csomó dologban téved. véleményem szerint egy
  gyereket úgy kell nevelni, hogy ne mindig fogadja
  el a magyarázatot.
308 Legalábbis ezt állította ma a Whiskys         This is, at least, what the "Whisky man" claimed in his focus       -tól    identificati
  tanúvallomásában. Elmesélte, hogy egy belügyi     testimony. He said he had got the ground plan of the           (főnév)  onal
  alkalmazottól N.ABL kapta V.TMe3 meg a börtön     prison, as well as drawings that made it easy to map           /+w1 ige
  alaprajzát és olyan rajzokat, amelyek alapján nem   the security system, [from an employee of the Ministry
  volt nehéz feltérképezni a biztonsági rendszert. A   of the Interior]. He refused to tell the name of his
  segítő nevét nem akarta megmondani.          helper.

309 Az Állami Pénz - és Tőkepiaci Felügyelet                                   f-particle     -tól    identificati
  engedélye alapján az új társaság szolgáltatásai a                                        (főnév)  onal
  hitelreferencia-szolgáltatás, az ingatlan-                                            /+w1 ige
  nyilvántartás, illetve az ingójelzálog-nyilvántartás
  lesznek. Mint Török Béla, a Girodat Rt.
  igazgatóságának elnöke elmondta: csak olyan
  adatokat szolgáltatnak a rendszerhez csatlakozó
  bankoknak a természetes személyekről, amelyeket
  maguktól a bankoktól N.PL.ABL kaptak V.Mt3.
  Emiatt az adatok tartalmának minőségéért
  valójában a bankok felelnek, a Girodat öt évig
  jogosult az adósok nyilvántartására.

310 A folyó teljes hazai szakaszán egyre nagyobb      According to the head of the BAZ MKI, the situation   uncertain focus  -tól    contrastiv
  erőkkel dolgoznak a gátak védelmében          along the River Bodrog is returning back to normal, but          (főnév)  e
  Sárospatak, Bodroghalász, Bodrogolaszi és Zalkod    on the Tisza, we have to count on [an even more              /+w1 ige
  térségében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei       dangerous flood wave than the previous one] due to
  Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője szerint a   further rains.
  Bodrog mentén lassan stabilizálódik a helyzet, a
  Tiszán azonban az újabb esőzések miatt az
  eddiginél is veszélyesebb árhullámtól N.ABL kell
  V.e3 tartani. A magyar, a román, az ukrán és a
  szlovák környezetvédelmi miniszter budapesti
  tanácskozásán nem értett egyet Románia
  felelősségének kérdésében Pepó Pál és Romica
  Tomescu.
311 A többiek szabdságon vannak és a matsuk mellet                                 imperative focus  -tól    contrastiv
  heverik ki a meleget? nori 07 / 22 / 99 12: 53: 39                                         (főnév)  e
  Gyötör, Nem tudom, szabad-e macskabundát                                              /+w1 ige
  nyírni, ezt hozzáértőtől N.ABL kérdezd V.TPe2
  meg. Az esti száguldozásról macsekjaink már
  leszoktak, ezt kb. egyéves kor után hagyják abba,
  bár egy légy vagy szúnyog igen nagy attrakcióra
  készteti őket.
312 Sz' al megy. ( ezt nem az előttem szólótól N.ABL                                negation      -tól    contrastiv
  kérdeztem V.TMe1, mivelhogy őtet már rég                                              (főnév)  e
  ignoráltam ) Akkó mingyá gyüvök a válasszal.                                            /+w1 ige
  Medwe 07 / 31 / 98 15: 26: 00 Kedwes GLászló!

313 Soros György szerint fejlődő országban a vevők a   According to S.G., in a developing country it's the    focus       -tól    identificati
  szakemberek, fejlett országban az eladók. Dr.    buyers who are the experts, whereas in a well-                (főnév)  onal
  Gyarmati Andrástól, a Fogyasztóvédelmi        developed country it's the salesmen. We asked [dr. G.             /+w1 ige
  Főfelügyelőség főigazgatójától N.PSe3.ABL      A., the president of the consumer protection
  kérdeztük V.TMt1: mit szól ehhez? - Nagyon találó  inspectorate]: what is his opinion about this? "It is very
  megfogalmazás.                    well said."
314 Ilyen és ehhez hasonló kérdések vetődnek fel az                                 f-particle     -tól    identificati
  emberben, amikor kisebb-nagyobb beruházásra                                            (főnév)  onal
  készül. Segítséget, tanácsot legfeljebb                                              /+w1 ige
  környezetétől N.PSe3.ABL kérhet V.e3, ami viszont
  tovább fokozza a bizonytalanságot. Mert mást
  mond a kolléga, mást a sógor, mást diktál a vágy
  és mást a józan ész.
315 Így mutatkozik be Levente Péter, aki családja                                negation   -tól    contrastiv
  unszolására öt éve elhagyta Budapestet, pedig                                       (főnév)  e
  huszonvalahány költözés után a Terézvárosban                                       /+w1 ige
  otthont teremtett egy lerobbant bérházból. -
  Negyven éve van a pályán, mindenki ismeri,
  gyerekeknek szóló televíziós és színházi műsorai
  népszerűek, mégsem tűnik föl kereskedelmi
  televíziók beszélgetős műsoraiban, nem öntől
  N.ABL kérnek V.t3 tanácsot a főzőcskeblokkokban.
  Nem hívják, vagy ellenáll?

316 Marci bácsi hallgatott. Gyurka, a vőlegényjelölt    Uncle Marci remained silent. Gyurka, the bridegroom- f-particle  -tól    emphatic
  egyenest a pápától N.ABL kérte V.TMe3 egyházi     to-be had asked [the pope himself] to undo his church       (főnév)
  házassága felbontását. Erre kisebb egyházi       marriage. A lesser religious authority was not entitled      /+w1 ige
  méltóság nem volt jogosult.              to do this.
317 Tisztelt Országgyűlés! Az azonnali kérdések, a                                 focus   -tól    identificati
  kérdések és az interpellációk elmondására ma 14                                      (főnév)  onal
  órától N.ABL kerül V.e3 sor. Tisztelt Országgyűlés!                                    /+w1 ige

318 Egy darabig az átmenet irányát főleg az értelmiségi                             f-particle  -tól
  véleményformálók jelölték ki. Az új politikai                                       (főnév)
  szervezetek a politikai tárgyalások megindulásával,                                    /+w1 ige
  1989 tavaszától N.PSe3.ABL kezdték V.TMt3 csak
  meghatározni az eseményeket. Így a hatalom és az
  ellenzék közötti egyeztetések jelentik a következő
  határkövet, majd a berlini fal leomlása és a "
  négyigenes " népszavazás az újabb fordulópont.

319 Az augusztus elején teszt jelleggel elindított     The EMM service, which started early August as a test, focus    -tól    identificati
  Elender Mobil Mail ( EMM ) szolgáltatás lényege,    enables the subscribers to e-mail vie cell-phone by the      (főnév)  onal
  hogy az előfizetők az e-mail kiértesítő rendszer    help of an e-mail report system. You can subscribe for       /+w1 ige
  segítségével GSM-telefonon keresztül elektronikus   the EMM service [from September]. The monthly tariff
  levelezést folytathatnak. Az EMM szolgáltatásra    will probably be 1000 Ft, for which you can send 100
  szeptembertől N.ABL lehet V.e3 előfizetni: a      SMSs.
  várható havi díj nettó ezer forint, ezért száz SMS-t
  lehet küldeni.
320 Előcsatlakozási alapról van szó, amely a        f-particle  -tól    identificati
  társfinanszírozás elvén nyugszik, tehát a Brüsszeli         (főnév)  onal
  Bizottság hozzájárulása mellett a jelöltországoknak         /+w1 ige
  maguknak is elő kell teremteniük magán -, illetve
  állami költségvetési forrásokból a pénzt a Sapard
  fő célkitűzéseit megvalósító pályázatokra.
  Magyarországon már júliustól, de legkésőbb
  szeptembertől N.ABL lehet V.e3 pályázni az
  Európai Uniós programra - közölte a brüsszeli
  tanácskozáson a Torgyán József minisztert
  helyettesítő Tamás Károly politikai államtitkár.
  Tamás Károly a Sapard magyarországi céljai között
  a vágóhidak, a tejipar, az állattartó telepek Unió-
  konform fejlesztését, továbbá új típusú
  szövetkezetek létrehozását, valamint sajátos
  magyar mezőgazdasági - és élelmiszertermékeket,
  úgynevezett hungaricumokat gyártó modellüzemek
  létesítését emelte ki.

321 Legkorábban márciustól N.ABL léphetnek V.t3      f-particle  -tól    identificati
  életbe azok az új járulékfizetésről szóló szabályok,        (főnév)  onal
  amelyek enyhítenek valamit a megnövekedett             /+w1 ige
  társadalombiztosítási terheken. A három szaktárca -
  Pénzügy -, Népjóléti és Igazságügyi Minisztérium -
  vezetésével alakult bizottság munkájához a
  koalíciós pártok politikai döntése is szükséges.
322 Számos kisebb-nagyobb kiállításnak adtak helyet -                            focus  -tól    identificati
  a fővárosban és vidéken - múzeumok, művelődési                                  (főnév)  onal
  házak, egyetemi kollégiumok, klubok, Hazafias                                   /+w1 ige
  Népfront szervezetek, átmenetileg
  szerkesztőségek, könyvtárak és magán műtermek
  is. Az utóbbiak jelentősége a hatvanas évek
  közepétől N.PSe3.ABL nőtt V.Me3 meg, mivel
  számos, művészeti életünk lassú mozgását
  felfrissítő kiállításra nyújtottak lehetőséget. A
  reprezentatív gyűjteményes kiállítások ebben az
  időszakban is - mint korábban - a művészetpolitika
  homlokterében álltak.

323 Hajnalodott. Másnap reggel Illés megállt a nagy   The day was breaking. The next, morning, Illés stood focus  -tól    contrastiv
  családi tükör előtt, melyet a nagyszülőktől     in front of the huge family mirror, which they have     (főnév)  e
  N.PL.ABL örököltek V.Mt3, a nagyszülők pedig     inherited [from the grandparents], who, in turn, had got   /+w1 ige
  erdész ősöktől kaptak hagyatékul. Illés nézte az   it from their forester ancestors by inheritance. Illés was
  arcát, és keresett rajt valamit.           staring at his own face, and was looking for something
                             on it.
324 Kronológiai rétegek elkülönítése és esetleges     f-particle  -tól    identificati
  területi vonatkozásaik vizsgálata sem volt             (főnév)  onal
  lehetséges - részben a feldolgozott névanyag            /+w1 ige
  viszonylag kis mérete miatt, részben pedig azért,
  mert csak egy névfajtát ( a településneveket )
  dolgoztunk fel. A nem településnévi anyag teljes
  körű és rendszeres feldolgozása további
  lehetőségeket teremthet: ez ugyanis változatosabb
  jellegű, és így a nyelv több területéről nyújthat
  felvilágosítást ( így elsősorban a bennük foglalt
  közszói anyag feldolgozásától N.PSe3.ABL
  remélhetünk V.t1 újabb eredményeket ). A
  településnévi és nem településnévi helynevek
  kapcsolatának vizsgálata ezáltal teljesedhetne ki,
  és a névállomány lexikális elemzése is csak
  nagyobb és változatosabb névállományon lenne
  eredményesen elvégezhető.

325 Barátaink, rokonaik, munkatársaink olyasmire     uncertain  -tól
  panaszkodhatnak, ami lelki bajokra utalhat, azt          (főnév)
  mondják például: " nem érdemes élni ", " fáradt          /+w1 ige
  vagyok ", " ideges vagyok ", " annyira izgulok ", "
  nem tudok aludni ". Megváltozhat viselkedésük: a
  korábbi mosolygós arc feszültté, komorrá válik,
  nem mernek egyedül maradni, nem mernek
  járművel közlekedni, rosszullétektől N.PL.ABL
  rettegnek V.t3. Szándékuk ellenére kilókat fogynak
  vagy híznak.
326 David Penny, a GAP új-zélandi szóvivője szerint    stress-avoiding  -tól
  természetesen nem a majmok fogják megvédeni      verb       (főnév)
  önmagukat a jogtiprásokkal szemben, hanem                /+w1 ige
  emberek látják majd el jogi képviseletüket - éppen
  úgy, ahogyan az a gyermekek vagy gyámság alá
  helyezett fogyatékos személyek esetében történik.
  Ha az emberszabású csimpánzoktól megtagadunk
  bizonyos jogokat, akkor logikus, hogy ugyanezeket
  a jogokat a szellemileg visszamaradott gyerekektől
  is megtagadhatnánk - nyilatkozta a Der Spiegel
  német hetilapnak az a Peter Singer ausztrál
  bioetikus, akinek 1975-ben megjelent, Az állatok
  felszabadítása című könyvétől N.PSe3.ABL
  számítják V.Tt3 az állatjogi mozgalmak történetét.
  Vagyis Singer szerint a jogalanyisághoz nem kell
  értelmesnek lenni - elég ha embernek ( vagy
  emberszabásúnak ) születik valaki.


327 Egy jegy ára 40_000 lej, a belépők naponta 9-17    focus       -tól    identificati
  óra között válthatók meg az RMDSZ-székházban (              (főnév)  onal
  Simion Barnutiu u. 17 szám ). A szervezők szerint            /+w1 ige
  a jó hangulatot a bálkirálynő-választás, a tombola
  és a jelmezverseny fogja biztosítani. * A négyfalusi
  RMDSZ farsangi kosaras bálra hívja meg az
  érdeklődőket február 13-ra az alsótömösi diáktábor
  dísztermébe. * A zernyesti katolikus ifjúság február
  13-án 20 órától N.ABL szervez V.e3 farsangi bált a
  Celohart papírgyár éttermében. Mindenkit
  szeretettel várnak!
328 Öt helyettes államtitkárt nevezett ki Deutsch    Deutsch Tamás, the minister for youth and sport     focus stress-   -tól    contrastiv
  Tamás, az ifjúsági és sporttárca birtokosa      appointed five deputy secretaries of state for the newly avoiding verb   (főnév)   e
  pénteken az újonnan felállt minisztériumba.     created ministry. The mandate of four of them goes             /+w1 ige
  Közülük négynek január elejétől N.ABL szól V.e3 a  [from the beginning of January], and the one of H. G.
  mandátuma, ifj. Hölvényi Györgynek pedig - aki    jun., who accepted the appointment later, goes from
  később fogadta el a felkérést - február 8-tól. A   8th February.
  Magyar Mozgáskorlátozottak Szövetségének
  alelnöke, Európa - és világbajnok, olimpiai
  bronzérmes vívó, Szekeres Pál felel a
  fogyatékosok sportjáért.
329 Az EMA szerint a Rába nem jó irányban haladt -                                f-particle     -tól    emphatic
  legalábbis Zoltán Csaba, az alap befektetési                                           (főnév)
  igazgatója a HVG-nek ezzel magyarázta, miért                                           /+w1 ige
  váltak meg gépipari részvényeiktől. Az alap szinte
  a privatizáció pillanatától N.PSe3.ABL
  szorgalmazta V.TMe3 a futóműágazat fejlesztését,
  arra hivatkozva, hogy a Rába jelenleg a világ
  negyedik legnagyobb közútifutómű-gyártója, s ezt
  érdemes kiaknázni. A többi tulajdonos azonban -
  úgy tudni, közülük is elsősorban a Graboplast és a
  Menedzsment Kft. - a legutóbbi időkig még nem
  lelkesedett ezért az ötletért, amit a múlt héten
  Jancsó saját új stratégiájaként jelentett be.

330 Problematikus talán csak a női fej, de ennek lehet  The problematic thing is possibly just the female head, f-particle uncertain -tól    identificati
  kapcsolata a különböző egyszerre ijesztő és     but this may be connected to the different mythical             (főnév)  onal
  hatalmas mitikus alakokkal, Gorgókkal,        figures that are both scary and powerful, gorgons,              /+w1 ige
  szirénekkel, Múzsákkal stb. stb. A Szphinx      syrens, muses etc. The Sphynx had learned the riddle
  mindenesetre a Múzsáktól N.PL.ABL tanulta      [from the Muses], in any event. It is conceivable that
  V.TMe3 a rejtvényt. Elképzelhető, hogy a női fej   the female head simply means the highest goddess or
  egyszerűen a legfőbb istennőt vagy papnőt jelenti.  priestess.
331 Az ország államadóságaiból egyébként idén 90                                  f-particle    -tól    identificati
  milliárd dollár jár le, míg a devizatartalékok a                                         (főnév)  onal
  tőkekivonás következtében jelenleg nem érik el az                                        /+w1 ige
  50 milliárd dollárt. Európában a kedvező hírek
  áradata után elsősorban a belföldről érkező negatív
  fejleményektől N.PL.ABL tartanak V.t3 a
  befektetők. Németországban romlott az Info-Institut
  üzleti klímát feltérképező indexe, ami többek
  véleménye szerint csökkenő vállalati nyereségeket
  vetít előre.
332 Tegnap 25 helyről jelentettek új eseteket, és ezzel  New cases were reported from 25 places yesterday,     focus      -tól    other
  160 fölé emelkedett a megbetegedések által      thus the number of farms that have to struggle with the          (főnév)
  érintett gazdaságok száma. Míg a gazdaszövetség    diseases has grown above 160. While the chiefs of the           /+w1 ige
  vezetői már nemzeti válsághelyzetről beszélnek, és  farmer union are talking about a national crisis, and are
  a járvány fokozódásától N.PSe3.ABL tartanak V.t3,   afraid [of an escalation of the epidemic], competent
  a kormány illetékesei szerint a helyzetet szilárdan  government officials claim the situation was firmly in
  kézben tartják. Eddig több mint százezer állatot   control. More than 100.000 animals have had to be
  kellett leölni és megsemmisíteni, és még legalább   killed and annihilated so far, and the same will happen
  harmincezerre vár ugyanez a sors.           to at least another 30.000.

333 Az épületet a múlt héten zárták be biztonsági okok                               uncertain complex -tól
  miatt - mondta a Reutersnek a misszió szóvivője,                                predicate     (főnév)
  Larry Schwartz, aki azt is hozzátette: komolyan                                         /+w1 ige
  vették a fenyegetést, ami - szerencsére - nem
  bizonyult valóságosnak. A hónap elején az
  amerikai külügyminisztérium 40 afrikai
  nagykövetséget záratott be, mert Washingtonban
  merényletektől N.PL.ABL tartottak V.Mt3 Irak
  bombázása miatt. Hazarendeltek több Izraelben,
  illetve Kuvaitban dolgozó diplomatát és a két
  misszió munkatársainak családtagjait is.
334 folytatott kemény alku során minden elrontott,    f-particle     -tól
  elsietett lépésnek komoly, jóvátehetetlen                (főnév)
  következménye lehet. Elsősorban a nyugati érdek-             /+w1 ige
  képviseleti szervezetek állásfoglalásai mutatnak rá
  arra, hogy Európa a környezeti veszélyforrásokon
  vagy a munkaerő-vándorláson túl elsősorban az
  agrártermelés ugrásszerű növekedésétől
  N.PSe3.ABL tart V.e3, amikor az EU bővítése
  szóba kerül.
335 E védelemnek különösen olyan cselekedetekkel     subordination focu -tól    identificati
  szemben kell érvényesülnie, melyek célja: ( a )    s         (főnév)  onal
  valamely munkavállaló foglalkoztatását azon               /+w1 ige
  feltételtől N.ABL tegyék V.TPt3 függővé, hogy nem
  lép be valamely szakszervezetbe vagy abból kilép;
  ( b ) a munkavállaló elbocsátása vagy bármilyen
  más módon történő megkárosítása, szakszervezeti
  hovatartozása vagy szakszervezeti tevékenysége
  miatt, melyet a munkaidőn kívül, vagy a munkaadó
  hozzájárulásával a munkaidőn belül fejtett ki.

336 E körben is vizsgálhatjuk azonban azt, hogy az    focus       -tól    identificati
  önkormányzati rendelet nem ellentétes -e                 (főnév)  onal
  magasabb szintű jogszabállyal. A fővárosi                /+w1 ige
  közgyűlés rendeletéhez képest például a kerületi
  önkormányzat rendelete nem határozhat meg olyan
  megszorító feltételt, amely a lakásfenntartási
  támogatás juttatását az ügyfél együttműködési
  kötelezettségétől N.PSe3.ABL teszi V.Te3 függővé.
  Nem teheti ezt azért, mert sem az 1993. évi III.
  törvény, sem a fővárosi közgyűlés rendelete nem
  írt elő együttműködési kötelezettséget a
  lakásfenntartási támogatásnál.
337 A kuratórium elnöksége a tavalyi évről szóló      Bakó told our newspaper that they expect most of all   f-particle  -tól    identificati
  beszámolóját idén nyáron készíti el és az őszi     the parliament to solve the problems of the public          (főnév)  onal
  ülésszakon terjeszti az Országgyűlés elé. Mint     television channels. If the great advisory board cannot        /+w1 ige
  Bakó lapunknak elmondta, leginkább a          elect the new president of Hungarian Television on
  parlamenttől N.ABL várják V.Tt3, hogy megoldja a    Thursday, the executive vice-president Mendreczky
  köztévé problémáit. Amennyiben a            Károly will continue to supervise public television, but
  nagykuratóriumnak nem sikerül csütörtökön       the position of the president of Hungarian Television
  megválasztania a Magyar Televízió új elnökét, úgy   has to be advertised again within 15 days of the
  az ügyvezető alelnök, Mendreczky Károly vezeti     decision.
  tovább a köztévét, ám a döntést követő 15 napon
  belül új pályázatot kell kiírni a Magyar Televízió
  elnöki posztjára.
338 A megkérdezettek 85 százaléka nyilatkozta azt,                                  focus    -tól    contrastiv
  hogy több pénzt fordítana a hajléktalanok                                          (főnév)  e
  ellátására. Többségük, az összes voksoló                                           /+w1 ige
  kétharmada közpénzekből oldaná meg a
  problémát. 53 százalék az államtól N.ABL várja
  V.Te3 a megoldást, mivel a budapesti
  hajléktalanok az ország egész területéről érkeznek.
  A válaszadók 13 százaléka viszont a főváros
  kasszájából adna több forrást, mivel úgy vélik, hogy
  a probléma Budapesten keletkezik.
339 Ugyanakkor a német püspöki kar sokkal         They argue that if they do not continue the conselling,  focus    -tól    other
  valóságközelibb, megértőbb álláspontot képvisel.    this will on the one hand lead to an increased number         (főnév)
  Azzal érvel, ha kivonul a tanácsadásból, egyrészt   of abortions, and on the other hand those religious          /+w1 ige
  megnő az abortuszok száma, másrészt teljesen      women who are expecting financial and especially
  magukra hagyják azokat a vallásos nőket, akik az    spiritual help [from the church] would be abandoned.
  egyháztól N.ABL várnának V.Ft3 anyagi és
  elsősorban lelki támogatást. Különösen Karl
  Lehmann, a püspöki konferencia elnöke váltott ki
  nagy elismerést egyházi és világi körökben
  egyaránt, amikor újból és újból megpróbálta
  elfogadtatni Rómában érvelését.
340 FŐVÉDVONAL ( árvízvédelmi ): közepes és                                     focus    -tól    contrastiv
  nagyobb folyók legmagasabb árvizei ellen kiépített                                      (főnév)  e
  védelmi mű ( gátrendszer ). A ~ak a legnagyobb,                                        /+w1 ige
  az úgynevezett lokalizációs töltések pedig a kisebb
  árvízszintektől N.PL.ABL védenek V.t3, a nyúlgátat
  viszont egy meglevő gát magasítására építik. (
  Árvízi krónika )

341 A kht., amely ténylegesen ellátja a betegeket, külső                               f-particle  -tól    identificati
  cégtől kell hogy szolgáltatásokat vásároljon:                                         (főnév)  onal
  gyógyszereket, műszereket, informatikai                                            /+w1 ige
  eszközöket. A Fuziomed Kft. által kialakított
  rendszer szerint ezt csakis és kizárólag a Daref Rt.-
  től N.ABL veheti V.Te3 meg. Ez olyan alapvető
  kritérium volt kezdettől fogva, amelyből soha,
  szemernyit sem engedtek - ezért okkal
  feltételezzük, hogy számukra ez a rendszer
  lényege.
342 A rendőrség egyelőre csak szűk körben alkalmaz     Graphologists have been employed by the police only   focus    -rA    contrastiv
  grafológust. A Grafológiai Intézet munkatársai több   on a small scale so far. The staff of the Institute of        (főnév)  e
  mint tíz éve alkalmazzák a számítástechnikát a     Graphology has been using computer technology to           /+w1 ige
  kézírás vizsgálatára, a közelmúltban kidolgozott    examine handwriting for more than 10 years. Their
  módszerük azonban a személyiség eddiginél is      recently developed method makes it possible to
  pontosabb elemzésére N.POS.SUB ad V.e3         analyze the personality [more precisely than ever
  módot. Agárdi Tamás, az intézet vezetője lapunk     before]. Agárdi Tamás, the head of the institute said
  kérdésére elmondta: az írásvizsgálat          the examination of the handwriting was a rather
  meglehetősen szubjektív eljárás, így esetenként     subjective procedure; therefore sometimes expert's
  megalapozatlan szakvélemények is születnek.       opinions were unfounded.
343 A gazdasági elemzők véleménye ebből a         The opinion of the economical analysts is more worthy f-particle     -rA    identificati
  szempontból már inkább figyelemre méltó. A      of attention in this respect. The majority of the            (főnév)  onal
  polgári koalíció kormánya körül a higgadt, nyugodt,  economists close to the right-wing coalition               /+w1 ige
  józanul gondolkodó közgazdászok vannak        government is calm, impassive, sober, I respect [their
  többségben, az ő véleményükre N.PSt3.SUB adok     opinion] most of all.
  V.e1 elsősorban. Miközben az újságok oldalain
  találkozhattunk gazdaságpolitikai irányváltást
  sürgető véleményekkel, idegességgel is, a
  kormány környékén dolgozó közgazdászok
  köreiben ennek nyoma sem volt.

344 Jasztrezsemszkij ismét lehűtötte azokat a       He quoted the Chechen president, who said on      uncertain focus  -rA    other
  reményeket, amelyek szerint Maszhadov csecsen     Freedom Radio that he had been misunderstood,              (főnév)
  elnök esetleg bekapcsolódhat a politikai rendezési  when he was quoted in the Friday issue of the daily           /+w1 ige
  folyamatba. Idézte a csecsen elnököt, aki a      newspaper Kommersan Dailly as if he had ordered [a
  Szabadság Rádió műsorában elmondta:          one-sided ceasefire], and he denied that he would be
  félreértették őt, amikor a Kommerszan Dailly című   able to achieve the release of the captive Russians,
  napilap pénteki számában úgy idézték, mintha     and he does not even know where the Russian and
  egyoldalú tűzszünetre N.SUB adott V.Me3 volna     foreign hostages are kept.
  parancsot, cáfolta, hogy elérhetné az orosz foglyok
  szabadon bocsátását, azt pedig nem is tudja, hol
  tartják fogva az orosz és külföldi túszokat.
  2000._04._24. 16: 21: 00 H. Tóth Andrea
  Szolnoknál " már csak " 1013 centiméter magas a
  víz

345 A rendelkezésre álló első féléves statisztikák ezt                              focus       -rA    contrastiv
  már mutatják. Az idén az első hat hónapban a múlt                                       (főnév)  e
  év hasonló időszakában mértnél 38 százalékkal                                         /+w1 ige
  több - összesen 18 ezer - új lakás építésére
  N.PSe3.SUB adtak V.Mt3 engedélyt a hatóságok.
  Sasvári szerint kedvezőek az önkormányzati
  bérlakás-építési program tapasztalatai is.
346 Felkéri a főpol-gármestert, hogy az Intézmény                               imperative     -rA
  megszüntetésével kapcsolatos feladatok                                             (főnév)
  végrehajtását készítse elő, és az erre vonatkozó                                        /+w1 ige
  javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. Felkéri a
  főpolgármestert, hogy az üdülőingatlanok
  hasznosítására N.PSe3.SUB dolgoztasson V.Pe3
  ki megoldási javaslatokat. Úgy dönt, hogy a
  dolgozói üdültetés más formában való esetleges
  újjászervezése a fővárosi költségvetést illetően
  kizárólag a Fővárosi Önkormányzat Üdültetési
  intézménye megszüntetése miatt felszabaduló
  önkormányzati támogatásnak a nyugdíjbiztosítási
  tagdíjhoz adott munkáltatói hozzájárulással
  csökkentett része az üdülőingatlanok
  hasznosításából származó tartós forrás terhére
  vállalható.

347 Törtelnek tetszik. Kezét zsebre N.SUB dugja                                complex predicate  -rA
  V.Te3, kamaszosan hintázik a sarkán. - Odakünn                                         (főnév)
  minden rendben?                                                        /+w1 ige
348 A biológusok azonban a mikroklíma, az urbanizáció  But the biologists are also examining the effects of  focus       -rA    other
  hatásait is vizsgálják, és a Kommerszant Vlaszty  micro-climate and urbanisation, and according to a             (főnév)
  című hetilap tudományos kommentárja szerint ez   scientific comment in the weekly paper Kommersant             /+w1 ige
  utóbbi tényezők nem kevésbé befolyásolják az    Vlast, these latter factors do not influence life forms
  élővilágot, mint az úgynevezett globális      any less than so-called global warming. For examples,
  felmelegedés. A faágakon például a moszkvaiak    people living in Moscow are noticing [thick knots and
  vaskos csomókra és kitüremkedésekre N.PL.SUB    protrusions] on the tree branches, the likes of which
  figyelnek V.t3 fel, amelyekhez hasonlókat eddig a  had been mainly seen so far in plain and steppe
  Közép - és Dél-Oroszországra jellemző pusztai és  regions typical for Middle and South Russia.
  sztyeppi övezetekben látni inkább. De a városon
  belül leginkább azokon a forgalmas közlekedési
  útvonalakon szaporodnak el, ahol a hatalmas
  dömperek és teherautók rengeteg kipufogógázt
  bocsátanak a légkörbe.
349 Az összeget a három műszakban ágy mellett                                   f-particle  -rA    identificati
  dolgozó nővérek, orvosok, asszisztensek kaphatják                                      (főnév)  onal
  meg. A kórházak teljesítményarányosan jutnak                                        /+w1 ige
  hozzá ehhez a pénzhez, amit kizárólag bérezésre
  N.SUB fordíthatnak V.t3. Költségvetési tartalékból
  30 millió forintot biztosítanak az Országos Baleseti
  Intézet számára egy diagnosztikai eszköz
  beszerzésére.

350 A bírónak megvan a joga, hogy eltérően ítéljen                                 f-particle  -rA
  meg bizonyos kérdéseket. A probléma akkor                                          (főnév)
  keletkezik, amikor az állampolgár az eltérést                                        /+w1 ige
  tapasztalva három dologra N.SUB gondol V.e3
  csupán: szakmai hiba, alkalmatlanág vagy
  befolyásolás történt. Nem érzékeli, hogy ez teljesen
  természetes dolog.
351 A szakembereinkben rejlő innovatív képességeket    However, the innovative skills of our experts are    focus    -rA    identificati
  viszont már most is kamatoztatják a nagy cégek.    already being put to use by the big companies. It's this       (főnév)  onal
  Erre épít például a General Electric is, amikor    for example that General Electric expects when they         /+w1 ige
  kutatóközpontját Angliából Magyarországra N.SUB    move their research center from England [to Hungary].
  helyezi V.Te3 át. Általános tendencia, hogy a nagy
  cégek magyarországi irodái találják ki azokat a
  gazdasági, pénzügyi modelleket, amelyeket azután
  innen exportálunk Moszkvába, Varsóba, Prágába.
352 Néhány ágazatban volt kisebb mértékű a bővülés -   focus        -rA    identificati
  így a Budapesten egyértelműen zsugorodó                  (főnév)  onal
  vegyiparban -, míg a textilipar teljesítménye nyolc            /+w1 ige
  év alatt csaknem harminc százalékkal csökkent. Ez
  utóbbi, gazdasági szakemberek szerint, azzal
  magyarázható, hogy a befektetők a sokkal olcsóbb
  munkaerőt kínáló kelet-magyarországi piacra
  N.SUB helyezték V.TMt3 át gyártósoraikat, ami
  jelentős létszámleépítésekhez vezetett. A
  munkavállalók saját bőrükön egyébként sem
  igazán érezhették az ipari fellendülést.

353 Orbán Viktor azonban hagyott magának teret a     complex predicate  -rA
  kompenzálásra. A HVG információi szerint már a              (főnév)
  koalíciós tárgyalások elején mindkét partner               /+w1 ige
  tudomására N.PSe3.SUB hozta V.TMe3, hogy a
  megerősödő Miniszterelnöki Hivatal posztjaival
  maga rendelkezik. Ez utóbbi felépítése egyébként
  a HVG értesülései szerint a német kancellári
  hivatal ( HVG, 1998. június 6. ) mintáját követve
  nem egyszerűen a kormánystruktúra lenyomata
  lesz, hanem egymáshoz közeli szakterületeknek (
  például a honvédelemnek és a külügynek vagy az
  igazságügynek, a belügynek és a nemzetbiztonsági
  hivataloknak ) lesznek külön felelősei.


354 A több százezer érintettnek ugyanakkor - a      focus        -rA    identificati
  nyomtatvány megfelelő rubrikáját kitöltve - az              (főnév)  onal
  adóbevallásban március 20-ig (! ) kellene                 /+w1 ige
  nyilatkoznia. Akar László államtitkár nem látja
  súlyosnak a helyzetet, s a kormányrendeletet
  áprilisra N.SUB ígéri V.Te3. Addig az érintetteknek
  úgy kell adózniuk, mint eddig.
355 André de Cortanze, a Forma-1-es projekt francia    complex predicate  -rA
  technikai igazgatója is azt hangoztatja, hogy " a             (főnév)
  kocsi létrehozásánál nagy szerepük volt azoknak a             /+w1 ige
  mérnököknek, akik részt vettek a rali - és a Le
  Mans-i programban ". Mások türelemre N.SUB
  intenek V.t3 és azt mondják, hogy a Forma-1
  egészen " más tészta ", mint a rali vagy a
  megbízhatósági szakág. Óvatos Saito Akihito, a
  Toyota második embere is, aki az idei esztendőre a
  tanulást nevezte a legfontosabb feladatnak, a jövő
  évi versenyeken pedig azt, hogy a két piros-fehér
  kocsi a 107 százalékos határon belül teljesítsen a
  hivatalos edzésen és ezzel megszerezze a
  versenyeken való indulás jogát.

356 Hivatalosan ugyan nem jelentették be, de a sajtó    stress-avoiding   -rA    identificati
  tudni véli, hogy kilenc nagykövetet hazahív a     verb focus     (főnév)  onal
  Dzurinda-kabinet. A kormány a koalíciós                  /+w1 ige
  megállapodásban is rögzítette külpolitikai
  prioritásait, amelyek a mielőbbi NATO - és EU-
  tagság elérésére, az OECD-be való felvételre,
  illetve a szomszédos országokhoz fűződő
  kapcsolatok elmélyítésére N.PSe3.SUB irányulnak
  V.t3. A négy párt elhatározta azt is, hogy aktív
  külpolitikával igyekeznek javítani Szlovákia
  kedvezőtlen nemzetközi megítélésén.
357 A részletekről Kiss Katalint, a Főpolgármesteri    stress-avoiding   -rA    identificati
  Hivatal települési értékvédelmi ügyosztályának     verb focus     (főnév)  onal
  vezetőjét kérdeztük. - A Műemléki Alap 2001                /+w1 ige
  pályázatainak beadási határideje május 15. Mivel
  erre az idén csak 55 millió forintunk van, leginkább
  olyan pályázatokat várunk, amelyek a ház egy
  részének megmentésére N.PSe3.SUB irányulnak
  V.t3. Például kapuk, kapualjak, mozaikok, lámpák
  és belsőépítészeti elemek.
358 Nem kevés olyan iskolázatlanabb ember is akad -     f-particle  -rA
  főleg az idősebb korosztályokban -, akinek a nagy           (főnév)
  szegénységek utáni szerény igényeit az "               /+w1 ige
  emberarcú " kádárizmus kielégítette, miközben
  szokásszerű vallásosságát már mint " veszélytelent
  " nem bántotta. Nem feledjük, hogy a hívő tagozat
  szemfényvesztési manőverei elsődlegesen az
  apolitikus jámborságra N.SUB játszanak V.t3 rá:
  analógiás szóhasználatuk, " egyháztámogató "
  állásfoglalásaik ugyanúgy vannak megkomponálva,
  mint az öreg koldusok évszázados " keresztyén
  koreográfiája ". Mindkettő közvetlen hatásra tör.

359 Nyilván ez a lakáskoncepció az, amelyik jelen      uncertain  -rA
  formájában sovány, kellőleg nem tartalmazza              (főnév)
  azokat az elemeket, amiket tartalmaznia kéne.             /+w1 ige
  Nekem ezért volna egy olyan módosító javaslatom,
  illetve kiegészítő határozati javaslatom, és ezt be is
  adom írásban: " A Közgyűlés " a Fővárosi
  Önkormányzat lakáskoncepciója " című anyagot, a
  vitában elhangzottak figyelembevételével
  átdolgozásra N.SUB javasolja V.TPe3. "
  Köszönöm.
360 B. J. és G. L. a feladatot vállalták, majd        complex predicate  -rA
  folyamatosan szereztek és gyűjtöttek adatokat J.               (főnév)
  G. számára. Cselekményük a bíróság indoklása                 /+w1 ige
  szerint megvalósította a BHÖ. 37. pont, a )
  alpontjába ütköző és a BHÖ. 38. pont ( 1 )
  bekezdés első rendelkezése szerint minősülő
  hűtlenség bűntettét, mert a magyar állam
  gazdasági helyzetét érintő, valamint politikai jellegű
  adatokat kémleltek ki abból a célból, hogy a
  megszerzett adatok az idegen állam
  megbízottjának tudomására N.PSe3.SUB jussanak
  V.Pt3. - F. János volt követségi gépkocsivezetőt
  egy nyugati diplomata kémkedésre beszervezte és
  azzal a feladattal bízta meg, hogy katonai
  egységekre vonatkozó adatokat szerezzen meg.

361 E tényt lehet úgy magyarázni, hogy az előléptetési    subordination focu -rA     identificati
  politikát egyre erősebben befolyásolta a         s         (főnév)   onal
  nómenklatúra cinkelt kártyája. Azonban adódott               /+w1 ige
  egy másik, kevésbé démonisztikus magyarázat is,
  amely az adatok, illetve az összefüggések
  többszöri tesztelése után plauzibilisabbnak
  bizonyult: az nevezetesen, hogy a magukat
  komolyan a szakmájuknak szentelő szakképzett
  munkások, technikusok arra a következtetésre
  N.SUB jutottak V.Mt3, hogy szakmai feladataikat
  sikeresebben tudják ellátni, szakmai
  előmenetelüket jobban szolgálja, ha belépnek a
  pártba.... Ezt a nyilvánvalóan politikai döntést
  többnyire szakmai indokokat figyelembe véve,
  ideológiailag semleges alapon hozták meg (
  Bauman 1991 ).
362 " De most már, ha beledöglöm is... " A Körútra      stress-avoiding  -rA
  N.SUB kanyarodott V.Me3, s mintha külföldi lenne,    verb       (főnév)
  megcsömörlött turista, leroskadt a Tiszavirág               /+w1 ige
  kávéház üvegportáljának márványperemére. A
  szobrot a kiszögellésbe támasztotta.

363 Körülbelül szemközt volt a főleg             f-particle    -rA
  ponyvaregényekkel üzletelő Nova Könyvkiadó, ahol              (főnév)
  a szerzőknek csak elkészült kéziratokra fizettek              /+w1 ige
  igen alacsony honoráriumot; azaz éppen Rejtő
  Jenőnek nagy honoráriumot fizettek, amikor már
  országszerte várták az új Howard-könyvek
  megjelenését. Ő is csak kéziratra N.SUB kapott
  V.Me3 pénzt, de úgy, hogy soronként fizették. Nos,
  ha Rejtő a kávéházban ivott egy feketét, akkor az
  elkészült szövegből letépett három-négy sort,
  ebben már benne volt a borravaló is.

364 A kereskedelmi társaság TENDERFÜZETE           focus       -rA    identificati
  naponta 8-16 óra között szerezhető be az árverés              (főnév)  onal
  előtti nappal bezárólag az ÁVA Maros Területi               /+w1 ige
  Igazgatóságán. A TENDERFÜZET 1_500_000
  lejes ellenértékét, az 500_000 lej részvételi díjat és
  a 26_672_250 lej részvételi garanciát az eladó
  pénztárába, a Maros Területi Igazgatóság
  székhelyén, illetve a BRD marosvásárhelyi fiókjánál
  nyitott 251100980000607 sz. számlájára
  N.PSe3.SUB kell V.e3 befizetni. A
  TENDERFÜZETet az alábbi dokumentumok
  alapján adják ki:
365 A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy    complex predicate  -rA
  többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában             (főnév)
  intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen             /+w1 ige
  irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva
  megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás
  bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek
  Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos
  egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva,
  támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy
  Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel
  egyetértésben, azonnal megteszi azokat az
  intézkedéseket - ideértve a fegyveres erő
  alkalmazását is, amelyeket a békének és
  biztonságnak az észak-atlanti térségben való
  helyreállítása és fenntartása érdekében
  szükségesnek tart. Minden ilyen fegyveres
  támadást és az ennek következtében
  foganatosított minden intézkedést azonnal a
  Biztonsági Tanács tudomására N.PSe3.SUB kell
  V.e3 hozni. Ezek az intézkedések véget érnek, ha
  a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke
  és biztonság helyreállítására és fenntartására
  szükséges rendszabályokat.

366 Ami az átlagos bérszínvonalat illeti, az      uncertain      -rA
  százötvenezer forint. De ezt a jövedelmet,               (főnév)
  ugyancsak átlagosan, 13, 5 hónapra N.SUB kell             /+w1 ige
  V.e3 számolni. Ehhez jönnek azok prémiumok,
  amelyeket a középvezetőktől felfelé kapnak a
  munkatársak, s amelyek elsősorban a termékek
  értékesítéséhez kapcsolódnak: mértékük az
  alapfizetés 30-70 százaléka között mozog.
367 Az ezt megelőző időszakban - az Antall-Boross                                complex predicate  -rA
  kormány idején - Pungor Ernő személyében tárca                                          (főnév)
  nélküli miniszter felügyelte a tudománypolitika                                          /+w1 ige
  területét. Az 1998. évi választásokat követően
  ismét napirendre N.SUB került V.Me3 az ország
  tudományos életének a helyzete, hiszen az állami
  finanszírozás mértéke soha nem látott mélységbe
  zuhant. A bruttó nemzeti össztermék alig 0, 7
  százalékát fordították kutatásra és fejlesztésre (
  K+F ), míg a kilencvenes éveket megelőzően ez az
  érték elérte a három százalékot.

368 Balczó leszögezte, hogy számos olyan eredményt     Balczó has made it clear that they had been successful focus        -rA    identificati
  elértek, amelyben egyértelműen kimutatható a      in a number of affairs in which the initiative of MIÉP           (főnév)  onal
  MIÉP kezdeményezőkészsége. A Magyar Nemzeti      clearly showed. The examination of the role of the             /+w1 ige
  Bank szerepének tisztázása, a CW Bank ügye       Hungarian National Bank or the CW Bank affair both
  MIÉP-es felvetésre N.SUB került V.Me3 be a       have become public [following a suggestion by MIÉP],
  köztudatba. Csurka István elnök-frakcióvezető     and the speeches before the order of the day by the
  napirend előtti felszólalásai pedig nemzetstratégiai  party's president and leader of the caucus, Csurka
  kérdéseket világítottak meg.              István, have shed light on some national-strategic
                              issues.
369 Egy hosszú asztalon kiraktam az orosz                                     complex predicate  -rA
  parancsnokságok dossziéit az orosz frontnak                                            (főnév)
  megfelelően egymás mellé. Ezek tartalmazták az                                          /+w1 ige
  alárendelt egységek dossziéit, melyekbe minden
  beérkezett hír bejegyzésre N.SUB került V.Me3,
  hogy bármikor kéznél legyen az érdeklődésre
  számító csapattestre vonatkozó híranyag. Az
  osztályhoz befutott az összes lehallgatott hír, és
  megtörtént a kiegészítő és ellenőrző desifrírozása
  is.
370 Az a szempont pedig, hogy a Magyarok          complex predicate  -rA
  Világszövetsége a most befejezett gyűlésen                 (főnév)
  egyértelműen kérte, hogy térjünk át a második               /+w1 ige
  kamarára - ezt lehet úgy is felfogni, hogy a mi kint
  élő magyarjaink így látják kintről, hogy sokkal
  egészségesebb viszonyokat teremtene a
  törvényalkotás vonatkozásában, ha a második
  kamara létrejönne. Annak idején az volt az
  alkotmány-előkészítő bizottságban a
  megállapodás, hogy tulajdonképpen a
  koncepcióhoz mindig hozzá lehet nyúlni, ez egy
  nem állandóra lerögzített tétel, ami itt
  megfogalmazásra N.SUB került V.Me3. Hozzá
  lehet nyúlni, akkor most is megvan az a lehetőség,
  hogy ezt felülvizsgálva a második kamarával
  foglalkozzon az alkotmány-előkészítő bizottság, és
  azt hiszem, hogy a civil szervezetek
  megnyugtatását is szolgálná, hogyha erre
  visszatérnénk, és ezzel foglalkoznánk még egyszer
  átgondoltabban e tekintetben.

371 Az ebéd után, ami mindig péksütemény, felvágott,    complex predicate  -rA
  sajt és gyümölcs volt, elkezdődött a verseny. Ezen             (főnév)
  a napon a két magyar lány - Timi és Judit - is sorra            /+w1 ige
  N.SUB került V.Me3. Mi, fiúk, csütörtökön délelőtt
  tartottuk meg az előadásunkat.
372 A Nemzetközi Valutaalap ( IMF ) első                                      complex predicate  -rA
  vezérigazgató-helyettese szerint a világgazdaság                                          (főnév)
  alakulása a közeljövőben sokban függ attól, hogy                                          /+w1 ige
  mi történik az amerikai gazdasággal. Stanley
  Fischer szerint az amerikai jegybank szerepét
  betöltő Fed kamatemelésre N.SUB készül V.e3, az
  euró pedig erősödhet. Bár az euró súlya jelenleg
  nem eléggé érzékelhető, a piac előbb-utóbb fel
  fogja ismerni, hogy az egyesült Európa a tartós
  fejlődés útján halad - állította szombaton Christian
  Sautter francia pénzügyminiszter.

373 Az Alexandru Man polgármester íróasztalára került   The report that landed on Mayor Alexandru Man's desk focus         -rA    contrastiv
  jelentés lehangoló: a 122 km összhosszúságú 132    is depressing: from the 132 streets of Dés, which have           (főnév)  e
  dési utca közül csak a Vasile Alecsandri költő     a total length of 122 kilometres, only the one named            /+w1 ige
  nevét viselőn nincs gödör! Kolozsvárott a       after the poet, Vasile Alecsandri is without a pothole. In
  liberálisok kezdeményezésére N.PSe3.SUB        Cluj, there was a search for intact roads [on the
  kutattak V.Mt3 ép utcák után, s a hivatalos      initiative of the Liberals], and according to the official
  eredmény szerint a kincses városnak mindössze -    result, the treasure city has, in fact, all in all two streets
  írd és mondd - két olyan utcája van, amely nem     which do not need to be renovated.
  szorul fölújításra. 2000._március_20. ( hétfő )
  Gusto Pass
374 Olyan sokféleség azonban nem létezik, mely ne az    f-particle    -rA
  állandó változékonyságot eredményezné, s ezért a            (főnév)
  kispolgár még akkor sem tudja megtagadni az               /+w1 ige
  egyedül üdvözítő és a sokféleséget kizáró
  tanokhoz való vonzódását, ha azok a vesztét
  okozzák. A kispolgár a kommunizmustól való
  féltében szívesen menekül a fasizmushoz, s
  ugyanígy a fasizmustól való rettegésében a
  kommunizmushoz, mert inkább vállalja a
  sokféleségről való lemondást a rend érdekében,
  mint hogy átadja magát annak a
  változékonyságnak, amit a káosztól csak pillanatról
  pillanatra N.SUB lehet V.e3 megmenteni. Így aztán
  a kispolgár egyben a liberális társadalom
  legnagyobb ellensége is.
375 A bírák szerint Földi László és két társa csak     focus negation  -rA    contrastiv
  kisebb szabálytalanságokat követett el a keleti             (főnév)  e
  határvégek megfigyelésekor, de ezek társadalmi             /+w1 ige
  veszélyessége oly csekély, hogy szinte szóra sem
  érdemes. Egyedül a titkárnőt - a negyedrendű
  vádlottat - marasztalták el a katonai bírák, mert
  felettese szóbeli és nem írásbeli utasítására
  N.PSe3.SUB másolta V.TMe3 át a Nyírfa-
  jelentéseket egy olyan mágneslemezre, amelyik
  nem volt " iktatva ". A bíróság nem vizsgálta, hogy
  ki szivárogtatott ki először információkat a Nyírfa-
  dossziéból, és a bíró elmondása szerint azzal sem
  foglalkoztak, hogy az ügy kirobbantásának - máig
  tisztázatlan - körülményeit milyen politikai érdekek
  motiválták.
376 Azt gondolom, hogy minden miniszter számára       complex predicate  -rA
  fontos az országgyűlési támogatás tudata. Ezért               (főnév)
  ismételten megköszönöm a közlekedéspolitika                 /+w1 ige
  vitájában véleményt nyilvánító minden
  képviselőtársamnak, hogy észrevételeivel a
  közlekedésben dolgozók munkáját figyelemre
  N.SUB méltatta V.TMe3, és azt a jövőben is
  támogatja. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy
  állásfoglalásával erősítse meg a kitűzött fő
  irányokat, célokat és későbbi döntéseivel is járuljon
  hozzá ahhoz, hogy a kijelölt feladatokat
  eredményesen teljesíthessük.
377 Az ismeretek bozótjában megvillan a nagyvad       complex predicate  -rA
  mágneses sörénye, és ami addig biztos volt,                 (főnév)
  bizonytalan lesz, és a kirívó esztelenségről kiderül,            /+w1 ige
  hogy bölcsesség. Ez a vasszegekkel átvert
  földdarab engem végül is szeretetre N.SUB nevelt
  V.Me3. Odaképzelhettem a táj fölé a nagyobb
  műhelyt, melynek gyaluforgácsát zörgő avar
  képében söpri a szél - a látomás a megfigyelőre
  utalt: magunkra, a hétköznapjainkra, ahol nyilalló
  lélegzettel, pumpáló légzőizmokkal, göndör
  mellszőrökkel s fölmeredő pihékkel volt tele
  minden...
378 Megtelhetett vízzel a hajó orra Komoly         stress-avoiding   -rA
  meghibásodásra utal, hogy az orosz tengeralattjáró   verb        (főnév)
  a tengerfenékre N.SUB süllyedt V.Me3, és nem a               /+w1 ige
  felszínre emelkedett a vízballaszt működtetésével -
  nyilatkozta lapunknak Sárhidai Gyula, haditechnikai
  szakértő. Sárhidai szerint valószínűleg megtelt
  vízzel a hajó első része, amelyet ugyan
  légmentesen le lehet zárni, de a nagy súlytól a hajó
  elvesztette úszóképességét.
379 Családi örökségként " Guelf " volt, de egyre inkább   stress-avoiding  -rA
  elidegenedett a pápaság elsőségének           verb       (főnév)
  elismerésétől. A guelfek két pártra N.SUB                 /+w1 ige
  szakadtak V.Mt3, a " fekete guelfek " ragaszkodtak
  az egyértelmű egyháziassághoz, a " fehér guelfek "
  közeledtek a császárpárti ghibellinekhez. Dante
  ennek a fehér guelf irányzatnak a főalakja lett.

380 Az igazgató döntésével jó néhány gazdát         focus       -rA    other
  megkárosított, amit bizonyít a Hajdú-Bihar Megyei             (főnév)
  Bíróság tegnapi ítélete is. Kovács Kálmán                 /+w1 ige
  viszonválaszában kiemelte: a kormánynak a
  környezetvédelmi bizottság fideszes elnöke
  álláspontját kellene osztania, aki szerint a
  környezetvédelmi minisztérium hozzá nem értése a
  kormányra N.SUB száll V.e3 majd vissza, s
  elutasította a miniszter válaszát, a parlament
  azonban elfogadta azt. Nincs egyetértés az uniós
  parlament mandátumairól

381 Egy átlagos képviselőnek, aki az alapfizetésén     focus uncertain  -rA    identificati
  kívül két bizottsági tagság után kap pótlékot,              (főnév)  onal
  havonta hozzávetőlegesen bruttó 250-300 ezer               /+w1 ige
  forintos fizetés jár. Tehát 1, 5-2 milliós
  végkielégítésre N.SUB számíthat V.e3,
  amennyiben nem választják újra.
382 A Büntető törvénykönyv ( Btk. ) ősszel esedékes     focus uncertain  -rA    identificati
  módosításakor várhatólag törvénybe iktatják a "              (főnév)  onal
  különösen jelentős érték " fogalmát, melynek               /+w1 ige
  összege 800 millió forint lesz. Aki efölötti értékben
  károsítja meg mások tulajdonát, nagyobb
  büntetésre N.SUB számíthat V.e3, mint eddig. A
  törvénymódosítás érinti az internet egyes
  közleményeit is.
383 A pénzintézetek bizalmát a hitelekhez adott állami    focus       -rA    contrastiv
  garanciavállalással lehetne megerősíteni.                  (főnév)  e
  Eredetileg a zöldség - és gyümölcsfeldolgozók a               /+w1 ige
  költségvetési törvény alapján 16 milliárd forint
  állami garanciára N.SUB számíthattak V.Mt3.
  Ebből az összegből azonban az agrártárca már
  elköltött 2, 33 milliárd forintot több kisebb Szabolcs-
  Szatmár-Bereg megyei konzervgyár
  megsegítésére.
384 ( K&H ) a közeli napokban indítja azokat a        uncertain focus  -rA    contrastiv
  lakáshiteleket, amelyeket a Földhitel - és                 (főnév)  e
  Jelzálogbankkal ( FHB ) kötött szerződés révén               /+w1 ige
  közvetít ki az ügyfeleknek. Idén részben az új
  feltételű lakáshitelek kiközvetítése révén látványos
  növekedésre N.SUB számít V.e3 a bank vezetése
  a lakossági hitelezésben. Ebben az évben
  várhatóan 13 milliárd forintos záró állományt ér el a
  hitelintézet a lakossági hitelek területén, az előző
  év végi 8, 5 milliárd forinttal szemben.

385 " Felteszem, a sportminisztériumba címzett üzenet     focus stress-   -rA    identificati
  a klubcsődökre utalt, bár a Ferencváros aligha      avoiding verb   (főnév)  onal
  illeszthető ebbe a sorba, hiszen amíg a kispesti              /+w1 ige
  pályának 44 millió forint jut az állami
  stadionrekonstrukciós programból, addig a zöld-
  fehér egyesület ennek az összegnek csaknem az
  ötszörösére tarthat igényt - hitel formájában - az
  ISM-mel nem éppen szembemenő Magyar
  Labdarúgó Ligától. Értsd: túl azon a több mint
  egymilliárd forinton, amelyet az Üllői úti sporttelep
  átalakítására N.PSe3.SUB szán V.e3 a központi
  költségvetés... Ez a differencia az első félidőben
  nem mutatkozott meg a két csapat játékában, a
  kispesti pénzügyi nehézségek viszont ezúttal is
  tükröződtek a talaj állapotában.
386 Csakhogy a kormány ülésén Matolcsy váratlanul       stress-avoiding   -rA
  szembe került minisztertársaival. Kiderült ugyanis,    verb        (főnév)
  hogy az exporttámogatások megvonása esetén                  /+w1 ige
  egyrészt fontos piacok veszhetnek el, másrészt a
  felvásárlási árak mérséklődése miatt annyira
  lecsökkenhet a hazai sertésállomány, hogy
  Magyarország könnyen importra N.SUB szorulhat
  V.e3. Az érvek végül hatottak, így az ágazatnak
  szánt idei 4, 8 milliárd forintos kiviteli támogatásból
  megmaradt 3, 6 milliárdot is felhasználhatják az
  exportőrök.

387 Sajnos ennél rosszabb a helyzet. - Mi állhat       complex predicate  -rA
  amögött, hogy e kérések süket fülekre N.PL.SUB                (főnév)
  találnak V.t3? - Azt hiszem, az a rendszerváltozás              /+w1 ige
  után kialakult szemlélet, hogy ide csak akkor jön be
  a külföldi tőke, ha teljesen nyitottak és liberálisak
  leszünk.
388 Az optimizmus, a " válságnak vége " - jellegű       complex predicate  -rA
  kijelentések korainak bizonyultak. Bár René Petit,              (főnév)
  az FNTR szövetség elnöke " győzelemnek "                   /+w1 ige
  értékelte a hajnalig elhúzódott tárgyalások
  eredményét és biztonsági garanciákat emlegetett,
  a kamionosok körében vegyes fogadtatásra N.SUB
  talált V.Me3 az alku. Egyesek távoztak, mások Petit
  lemondását követelik és maradnak az utakon.

389 Gyagilevről is írtak már darabot, játszották sokfelé,   complex predicate  -rA
  Csincsilla úr címen. Múltkor Széki Jánostól                  (főnév)
  hallottam, hogy ő Romoláról készül írni, s bizonyos,             /+w1 ige
  hogy strindbergi drámát vagy Shaw-i vígjátékot ígér
  egy olyan fiatalasszony, aki ágyába visz egy Ifjú
  Istent és ezzel pokolra N.SUB taszítja V.Te3...
  Engem a Naplók Nizsinszkije érdekel.
390 Ezek döntő része a közüzemi szolgáltatásokkal állt  Currently there is an ongoing extensive touristic    focus  -rA    identificati
  kapcsolatban, s a vizsgálat megállapította, hogy a  inspection, which affects [commercial units,          (főnév)  onal
  panaszok túlnyomó többsége jogos volt. Jelenleg    restaurants and amusement instruments around          /+w1 ige
  átfogó idegenforgalmi ellenőrzés folyik, amely a   Balaton and the bend of the Danube].
  Balaton és a Dunakanyar kereskedelmi
  egységeire, vendéglátóhelyeire és a felállított
  mutatványos eszközökre N.PL.SUB terjed V.e3 ki.
  Az ellenőrzés méreteire jellemző, hogy nemcsak az
  érintett megyék ellenőrei vesznek benne részt,
  hanem a töb-bi felügyelőségtől is átirányítottak
  ellenőröket.
391 ( 1 ) A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a                                 focus  -rA    identificati
  továbbiakban: Szabályzat ) hatálya kiterjed Miskolc                                  (főnév)  onal
  Megyei Jogú Város Közgyűlésére, eltérő                                        /+w1 ige
  rendelkezés hiányában a kisebbségi önkormányzat
  testületeire, a városrészi önkormányzatra, a
  települési képviselőkre, a tanácsnokokra, a
  közgyűlés valamennyi bizottságára, a
  polgármesterre, alpolgármesterekre, a jegyzőre,
  továbbá a polgármesteri hivatal valamennyi
  köztisztviselőjére. ( 2 ) A Szabályzat hatálya a
  városi önkormányzat igazgatási területére
  N.PSe3.SUB terjed V.e3 ki. Az igazgatási területet
  külön rendelet állapítja meg.

392 Mert a nemzet szellemiségét mindenkor a        Because the spirit of the nation has always been    focus  -rA    identificati
  középiskolák alakították ki. Nem véletlen, hogy az  developed by the secondary schools. It is no          (főnév)  onal
  elnyomó, enyhébben fogalmazva a szellemiséget     coincidence that the repressive powers, or to put it      /+w1 ige
  kordában tartó hatalom mindig a középiskolákra    more mildly, the powers that keep the spirit in check
  N.PL.SUB tette V.TMe3 rá kezét. Nem vesszük      have always taken control of [the secondary schools].
  észre, hogy a szándék sohasem változik?        (lit. put their hand on [the secondary schools])
393 ELŐADÓ: Nagy tisztelettel mondom, hogy Atkári     focus        -rA    identificati
  Jánossal a törvényi rendezésre írandó levél                 (főnév)  onal
  tartalmára N.PSe3.SUB tettünk V.Mt1 javaslatot,               /+w1 ige
  mert úgy gondoljuk, hogy törvényi rendezés
  szükséges a köztemetés feltételrendszerének
  kialakításához, és az önkormányzatot csak törvény
  hatalmazhatja fel rendeletalkotásra. Ezért kérem
  figyelembe venni a 25-ös sorszámon beadott
  kiegészítő tartalmi javaslatot.

394 Valahogy úgy járt, mint Szolzsenyicin a        complex predicate  -rA
  Szovjetunióban, ahol első művei megjelenhettek, a              (főnév)
  későbbiek nem, bár Kao irodalma korántsem volt               /+w1 ige
  olyan közvetlen politikai tartalmú, mint az orosz
  íróé. 1988-ban Kao Hszing-csien Franciaországba
  emigrált, és megkapta a francia állampolgárságot,
  azóta ott ír - továbbra is kínaiul. A buszmegálló
  szövegét tartalmazó kínai nyelvű folyóiratot 1983-
  ban e sorok írója hazahozta Budapestre, a darabot
  Polonyi Péter lefordította magyarra, több színház is
  műsorára N.PSe3.SUB tűzte V.TMe3 azt. A mű
  becketti példázat.

395 Szorító a Szkénében Telnek az évek, és a        complex       -rA
  Szkénében, ha a szervezők telt házra N.SUB       predicate uncertai  (főnév)
  vágynak V.t3, még mindig A Mester és Margaritá t    n          /+w1 ige
  tűzik színre. Az Arvisurá nak vége, bár hosszan
  hervadt, sokáig agonizált, és most, hogy végre
  kimúlt, a nyomában árván maradt szegény
  színészek továbbra is csak keresik a helyüket.
396 Megvalósíthatatlannak és méltatlannak tartja a                                focus  -rA    identificati
  Szent Korona országjárását a Nemzeti Kulturális                                    (főnév)  onal
  Örökség Minisztériuma. A tárca ezzel a                                        /+w1 ige
  kisgazdapárt felvetésére N.PSe3.SUB válaszolt
  V.Me3, amely szerint jövőre különvonaton vinnék
  körbe az oszágban, majd végül a Parlament
  kupolacsarnokában helyeznék el a Szent Koronát.
  A miniszterelnök Szolnokon azt mondta, hogy
  nehéz tárgyalások folynak a kormány és a város
  vezetése között, de Orbán Viktor bízik abban, hogy
  sikerül megoldást találni, és meg tudják előzni a
  tavaszi árvízhez hasonló riadalmat.

397 Reméljük, ők hamar rendbe jönnek és nem követi    The owners were provided with liquid disinfectants    focus  -rA    contrastiv
  újabb megbetegedés ezt a kettőt. A lakók az     through the local authority, but [domestic detergents]      (főnév)  e
  önkormányzatokon keresztül kaptak folyékony     are still the most wanted before they can move back       /+w1 ige
  fertőtlenítő szert, de legnagyobb szükség a     into their houses. The flood has caused tremendous
  visszaköltözések előtt háztartási tisztítószerekre  damage to the roads along the River Bodrog, as well
  N.PL.SUB van V.e3 még most is. Óriási károkat
  okozott az árvíz a Bodrog mentén az utakban is.
398 Mint a Kreml indokol, " az orosz baloldali ellenzék   focus complex    -rA    identificati
  vezérei gyakorlatilag zsákutcába juttatták a       predicate uncertai  (főnév)  onal
  tárgyalási folyamatot, annak ellenére, hogy az      n          /+w1 ige
  államfő példa nélküli engedményeket tett nekik ". "
  Oroszország csakis közös erőfeszítéssel, a politikai
  erők összefogásával lábalhat ki a súlyos válságból
  ", jelentette ki a törvényhozásban Csernomirgyin,
  aki rövid beszédében a nagymértékben egyeztetett
  politikai, illetve gazdasági megállapodásban foglalt
  lépéseket tekintette programjának, azt
  hangsúlyozva, hogy nem szabad tovább
  vesztegetni az időt, Oroszországnak
  cselekvőképes kormányra N.SUB van V.e3
  szüksége, hiszen politikai és gazdasági
  összeomlás fenyegeti az országot. Az MTI
  jelentése szerint Csernomirgyin ellen szavaztak
  kivétel nélkül a kommunisták, a liberális Jabloko-
  frakció és a Vlagyimir Zsirinovszkij vezette Liberális
  Demokrata Párt tagjai.

399 Fordulatra N.SUB van V.e3 szükség az emberek       focus complex    -rA    identificati
  életkörülményeiben, hogy végre ne csak a         predicate uncertai  (főnév)  onal
  miniszterelnök beszédeiből hallják, javul a       n          /+w1 ige
  helyzetük - vélekedik Kovács László, az MSZP
  elnöke. Jónak tartja a párt szándékainak jelzésére
  Medgyessy Péter " jóléti rendszerváltás "
  kifejezését is.
400 A javaslat lehetőséget teremtene arra is, hogy az    focus complex    -rA    identificati
  ügyészség a saját hatáskörében nyomozott         predicate uncertai  (főnév)  onal
  ügyekben más hatóságot bízzon meg a titkos        n          /+w1 ige
  felderítéssel. Az ügyészségi törvény
  módosításához egyszerű parlamenti többségre
  N.SUB van V.e3 szükség. Aggályosnak tartja a
  titkosszolgálati eszközök alkalmazására
  felhatalmazott szervek körének újabb bővítését a
  volt igazságügy-miniszter.
401 Ezek az egyeztetések a mai napig sem vezettek     subordination focu -rA     identificati
  eredményre. A legutóbbi fázisban - ami a mai nap    s         (főnév)   onal
  délutánján történt - rögzült, hogy felhatalmazása az           /+w1 ige
  ELMÜ Rt. képviselőinek egy olyan dokumentum
  aláírására N.PSe3.SUB van V.e3, amely lényeges
  elemeiben nem képes a jogszerűség szempontjait
  maradéktalanul követni. A z én olvasatom szerint
  legalábbis két vonatkozásban nem képes erre: az
  egyik az, hogy alapvetően az eddig elért állapot
  legitimálása foglaltatik benne, a másik pedig az,
  hogy amennyiben ez a legitimálás az ELMŰ javára
  megtörténne, azt el kellene ismerni harmadik felek
  javára való továbbadás tekintetében is, tehát hogy
  az üzleti hasznosítással az ELMŰ más számára is
  érvényesíthetné ezeket a legitimált hálózati
  elemeket.


402 Közölték hitelkártyájának a számát, megadták      complex predicate  -rA
  azoknak a telefonoknak a számát is, amelyeket                (főnév)
  Magyarországon felhívott, illetve amelyekről                /+w1 ige
  telefonált. Amikor édesanyja kiutazott hozzá
  Miamiba, az ORFK értesítette az FBI-t, hogy melyik
  géppel érkezik meg, így ha követték volna az
  asszonyt, ő minden bizonnyal Lakatos nyomára
  N.PSe3.SUB vezette V.TMe3 volna az ügynököket.
  A rendőrségtől már eltávozott, a Lakatos ellen
  folyamatban lévő eljárásokban azonban korábban
  aktívan közreműködő volt rendőrök szerint az FBI "
  demonstrációs célból " fogta el májusban Lakatost.

403 A csatlakozás meg csak gyorsítja majd ezt a      focus complex    -rA    identificati
  folyamatot. Gyökeres változásra N.SUB volna      predicate uncertai  (főnév)  onal
  V.Fe3 szükség. De ahhoz még mindig túl jól élünk.   n          /+w1 ige
404 Azért gondolom, hogy aktuális ez a téma, mert      negation  -rA
  minden évben augusztusban köti meg a                (főnév)
  társadalombiztosítási önkormányzat, az               /+w1 ige
  egészségbiztosítás a szerződéseket a következő
  évi finanszírozásra, a vidéki kórházakkal például.
  Ekkor dől el, hogy mondjuk, egy 300 ágyas tatai
  kórházat leépítenek 118-ra, most retteg, mondjuk,
  egész Tata városa, hogy most leépítik még 50
  ággyal, és általában a lakosság, de még az
  orvosok tudta nélkül is jönnek azok a kemény,
  szinte utasítások, megszorítások, amelyek
  következtében egy város és a város környéki
  falvak - de ez nemcsak Tatára N.SUB vonatkozik
  V.e3, gondolom, az ország több volt járási
  székhelyét érinti ez a téma -, ellehetetlenülnek. Ezt
  a szót kell használni, hogy ellehetetlenül, mert
  egyszer már interpellációban, azonnali kérdésben
  nemcsak én, több ellenzéki képviselőtársunk is
  ecsetelte ennek a szakértő kormányzatnak és az
  egészségüggyel kapcsolatos kormányzati
  döntéseknek is a szakértelemnélküliségét,
  hatalmas társadalmi kárát.


405 A TENDERFÜZET 4_000_000 lejes ellenértékét az      focus   -n (főnév) identificati
  eladó pénztárába, a bukaresti központ székhelyén,         /+w1 ige onal
  vagy a BRD-SMB-nél nyitott 251100980900224 sz.
  számlájára kell befizetni. A TENDERFÜZETet az
  alábbi dokumentumok alapján N.PSe3.SUP adják
  V.TPt3 ki: - a füzet ellenértékének lefizetését
  igazoló utalvány másolata;
406 Sikere nyomán elszaporodtak az isten szabad ege    Due to its success, the number of open-air        focus  -n (főnév) other
  alatti színházi előadások. József Ferenc kir.     performances "under God's sky" considerably            /+w1 ige
  főherceg verses drámáját, a Kolumbuszt Szegeden    increased. Columbus, the verse drama by the royal
  egy hajón N.SUP adták V.TMt3 elő, valamint a     archduke Joseph Francis, was performed [on a ship] in
  pesti part mellett, a Parlament előtt horgonyzott a  Szeged, and the royal archduke's drama was also
  kir. főhercegi dráma azon örökbecsű sorokkal: " Itt  anchored on the Pest bank of the Danube in front of
  van a föld, nahát, nahát, / Felfedeztük Amerikát! "  the Parliament with the eternal lines: "Here is the land,
  Táray Ferenc címszereplésével a Nemzeti Színház    well, well / We have discovered America"
  tragikusai adták a művet, de egy hajósinas
  szerepében a fiatal Karig Sára is megpróbálkozott
  a színészettel.

407 Az Euroland résztvevői számára azonban már      From next year on, the national banks of the member focus     -n (főnév) other
  aligha van visszaút. Újévtől a tagországok nemzeti  countries are subordinated to the European Central        /+w1 ige
  bankjai az Európai Központi Banknak ( ECB )      Bank (ECB), i.e. they can now officially -though it has
  vannak alárendelve, vagyis hivatalosan is ( amint   been the case for a long time actually - forget about
  gyakorlatilag már régóta ) lemondhatnak arról,    shaping their indebtedness, inflation, and interest rates
  hogy szuverén módon N.SUP alakítsák V.Tt3       [in a sovereign way].
  eladósodásukat, az inflációt, a kamatlábakat. Az
  ECB függetlensége jogilag szilárdabb, mint a
  német Bundesbanké - amelyről egyébként
  felépítését nagyjából lemásolták -, nem
  utolsósorban azért, mert jogállásának
  változtatásához nem egyszerűen törvényre, hanem
  az összes résztvevő állam konszenzusára volna
  szükség ( HVG, 1998. december 19. ).
408 eközben a The Washington Post elemzése szerint     The special system of relationships which consituted  stress-avoiding  -n (főnév)
  a szoros, partneri együttműködés helyett        the backbone of the Atlantic alliance and which was  verb       /+w1 ige
  mindinkább zavarodottság, tanácstalanság és      based [on the common security interests against the
  mellőzöttség jellemzi. Szétesett az ötven éven át az  Soviet threat], fell apart, the article states.
  atlanti szövetség gerincét alkotó különleges
  kapcsolatrendszer, amely a szovjet fenyegetéssel
  szembeni közös biztonsági érdekeken N.PL.SUP
  alapult V.Me3, állapítja meg az írás. Egyértelműen
  nagy kihatású kulturális szakításról beszél Werner
  Wiedenfeld politológus, aki a német kormányban
  az amerikai-német kapcsolatok koordinátora.

409 Jellemző büntetési mód volt még a kukoricán vagy                               focus       -n (főnév) contrastiv
  fahasábon térdeltetés, a különböző eszközökkel                                         /+w1 ige e
  történő elfenekelés, vagy az a fenyegetés, hogy
  világgá küldik a gyermeket. Az egyik
  leghatékonyabb személyiségformáló büntetést
  általában lopás, vagy hazugság esetén
  N.PSe3.SUP alkalmazták V.TMt3. Ilyenkor az
  elkövető gyermeknek vissza kellett vinnie az elvett
  dolgot, szembenéznie a károsulttal és bocsánatot
  kérni, hazugság esetén pedig bevallania az igazat
  és ugyancsak bocsánatot kérni.

410 Martonyi előzőleg Sepsiszentgyörgyön járt, és az                               focus       -n (főnév) identificati
  egy éve hatalmon lévő magyar kormány egyik                                           /+w1 ige onal
  legfontosabb eredményének nevezte, hogy
  megerősítette a magyarságban az összetartozás
  érzését. Hozzátette, jó érzéssel tölti el, hogy a
  magyarság mindenütt a jó oldalon N.SUP áll V.e3,
  a demokrácia, az emberi jogok kiteljesedéséért
  küzd. Leszögezte, nem a határokat, hanem azok
  jellegét kell megváltoztatni.
411 Christine Arron, a franciák kétszeres Európa -    f-particle  -n (főnév)
  bajnok atlétája bejelentette, hogy nem indul az          /+w1 ige
  edmontoni világbajnokságon. Az 1998-as
  budapesti Eb-n 100-on és a 4x100-as váltóban
  aranyérmet nyert futónő idén sérülés miatt
  mindössze egy versenyen N.SUP állt V.Me3
  rajthoz, amelyen nem sikerült teljesítenie a 11.25
  másodperces nevezési szintet. o Szombaton és
  vasárnap rendezik meg Edmontonban az olimpiai
  távú ( 1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km
  futás ) triatlonvilágbajnokságot.

412 ( Egyes albán csoportok Szkopjét is Nagy-      focus    -n (főnév) identificati
  Albániához akarják csatolni, mondván, az "            /+w1 ige onal
  történelmi albán város ". ) A montenegrói lakosság
  7%-a albán, amely az anyaországgal határos
  területeken N.PL.SUP él V.e3. Ez a magas
  népszaporulat a gyakorlatban azt eredményezi,
  hogy az albánok felett " uralkodó " államok
  kénytelenek figyelembe venni az albán
  követeléseket.
413 A vádindítvány szerint az elsőrendű vádlott      Departing from the rules of border crossing, Kiss   focus  -n (főnév) other
  bizonyos P. Józseffel együtt igazgatósági tagja a C.  Kálmán gave permission to P. József to cross the       /+w1 ige
  B. L. Incorporation amerikai társaságnak, a      border being checked out of turn. According to the
  tábornok felesége viszont ugyanezzel a P.       accusation, several persons were allowed to cross the
  Józseffel közösen tulajdonosa a Nitrotrade Kft.-    border [in a similar way].
  nek, és Kiss Kálmán a határátlépés szabályaitól
  eltérve engedélyezte a soron kívüli ellenőrzéssel
  történő határátlépést P. Józsefnek. A vád szerint
  több személynek hasonló módon N.SUP
  engedélyezték V.TMt3 a határátlépést. Az
  ügyészség azt állítja, hogy a tábornok tavaly június
  8-án egy, a Ferihegyi repülőtérre érkezett
  küldeményt juttatott el beosztottjainak
  igénybevételével üzleti partnerének, P.
  Szabinának, s ugyancsak 1998 júniusában
  szabályellenesen vízumot adatott egy panamai
  állampolgárnak.
414 Politikai csatatérré válhatnak a kistérségek Bár                              focus  -n (főnév) identificati
  hivatalosan többször is cáfolták, makacsul tartja                                  /+w1 ige onal
  magát önkormányzati körökben az a vélekedés,
  hogy a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett
  kistérségi menedzseri hálózatot politikai alapon
  N.SUP építik V.Tt3 ki. Több Fidesz-kötődésű
  személy is felbukkant az állásokat elnyerők között.
415 ( 4 ) A nyilvántartott adatokat, továbbá az R. 3. § ( 4  focus  -n (főnév) identificati
  ) bekezdésében meghatározott adatokat               /+w1 ige onal
  tartalmazó nyomtatványokat a diákigazolvány
  utolsó érvényesítését követően oly módon kell
  törölni, illetve megsemmisíteni, hogy azok
  helyreállítása lehetetlenné váljon. Az adatkezelés
  célja megszűnik a tanulói, illetve hallgatói
  jogviszony megszűnésével, mely tényről a kezelőt
  a kiadó intézmény az erre rendszeresített
  adatlapon N.SUP értesíti V.Te3. ( 5 ) A kiadó
  intézmény nyilvántartást vezet a 4. § ( 1 ) bekezdés
  e ) - f ) pontjában meghatározott nyomtatványnak
  megfelelően, továbbá a 4. § ( 1 ) bekezdésében
  felsorolt egyes nyomtatványokról.

416 Hatami jelezte, hogy országa javítani akarja       focus  -n (főnév) identificati
  viszonyát az Európai Unióval, és hogy a külvilággal        /+w1 ige onal
  kiépített kapcsolatoknak a kölcsönös tiszteleten és
  a közös érdekek biztosításán kell alapulnia. Prodi
  pedig - aki szerdán N.SUP fejezte V.TMe3 be
  kétnapos iráni látogatását - reményét hangoztatta,
  hogy útja segít majd enyhíteni Irán nemzetközi
  elszigeteltségén. Az EU tagországai 1997
  áprilisában visszahívták nagyköveteiket
  Teheránból, miután egy német bíróság úgy
  határozott, hogy az iráni kormányzatot is felelősség
  terheli négy iráni ellenzéki 1992-es, berlini
  meggyilkolásáért.
417 A NATO főtitkára előbb márciusban a tagországok                               focus  -n (főnév) identificati
  állam - és kormányfőinek, majd május végén a                                     /+w1 ige onal
  védelmi minisztereknek írt levélben fejezte ki
  nyugtalanságát amiatt, hogy a tagországok nem
  értek el kellő előrehaladást a védelmi képességek
  fejlesztésében. A szövetség tavaly áprilisban
  Washingtonban, a koszovói válság csúcspontján
  N.PSe3.SUP fogadta V.TMe3 el azt a
  kezdeményezést, amelynek célja, hogy felvértezze
  a NATO-t a hasonló konfliktusok eredményesebb
  kezeléséhez szükséges hadi képességekkel.
  George Robertson a védelmi miniszterek ma
  kezdődő kétnapos ülésszakán fokozott nyomást
  kíván gyakorolni a tagállamokra, hogy biztosítsák a
  szükséges forrásokat a technikai fejlesztésekre.


418 A Crédit Lyonnais magánkézbe adását az előző,     Brussels has, however, made two reservations now:    focus  -n (főnév) contrastiv
  Alain Juppé vezette jobbközép francia kormány     the state property which is at 82 percent at the moment     /+w1 ige e
  három éve Brüsszelnek egyszer már megígérte,     -the remaining proportion is circulating [on the Paris
  ám azt elszabotálta. Brüsszel most azonban két    stock exchange] - must be brought down to 10 percent
  kikötést tett: a jelenleg 82 százalékos állami    until not later than next October, and foreigners must
  tulajdont - a fennmaradó hányad a párizsi tőzsdén   not be excluded from privatization.
  N.SUP forog V.e3 - 10 százalékra kell leszorítani
  legkésőbb a jövő év októberéig, s a privatizációból
  a külföldieket nem lehet kizárni. A francia kormány
  egyelőre még nem döntötte el, hogy a jelenleg 20-
  25 milliárd frankra becsült piaci értékű Crédit
  Lyonnais magánosítása miként történjen.
419 Megbízhatóságát - és talán a magyar fűrésztelepek   focus     -n (főnév) identificati
  műszaki színvonalát - jellemzi, hogy ezen a             /+w1 ige onal
  gatteren vágták le a Lignimpex egyvagonnyi
  mintaáruját, mellyel külföldön kívánják propagálni a
  magyar faipar áruválasztékát. A telephely sem
  sokkal különb, az alapanyagteret - ahol a
  feldolgozásra váró fát tárolják - egy mocsaras
  területen N.SUP helyezték V.TMt3 el, a rakodók
  néhány éve még térdig jártak a sárban, a helyzet
  azóta javult, mióta ide hordják a pankaszi téglagyár
  hulladékát, már jó három méter mélyen
  beletaposták a sárba. A fűrészüzem főleg szovjet
  lucfenyőt dolgoz fel, a luc gerendája és deszkája
  egyformán fehér, alig látni benne görcsöt.


420 Mi nem tudunk olyan előterjesztésről, amely Túrós   wh question  -n (főnév)
  András országos rendőrfőkapitány-helyettes              /+w1 ige
  felmentésére vonatkozott volna. Kérdezem: mi
  alapján N.PSe3.SUP hozta V.TMe3 meg a
  belügyminiszter úr a döntését? Valenta tábornok úr
  nem főkapitány-helyettes az Országos Rendőr -
  főkapitányságnál, így tehát Valenta tábornok
  leváltásával kapcsolatban semmifajta hatásköre
  nincs a belügyminiszternek.

421 - A közgyűlés 23 aranykoronát állapított meg. A    focus     -n (főnév) other
  földdel nem rendelkező tagnak ezt a juttatást            /+w1 ige
  földtulajdon-szerzés címén N.PSe3.SUP írja V.Te3
  elő a törvény, névre szólóan mindenkinek, de ezt
  sem adták ki 1993 tavaszáig. - Nem az a baj, mint
  negyvenötben,
422 A hagyatéki leltár igazi meglepetése azonban a     uncertain focus c  -n (főnév) identificati
  készpénz, melyet az elhunyt még életében "       omplex predicate  /+w1 ige onal
  előadott " a testamentumosoknak. A tetemes
  mennyiségű aranypénz ( az aranyak súlya a 3, 5 g-
  os átlagot tekintve majd fél kilogrammot nyomott ),
  köztük a 87 holland arany arra enged
  következtetni, hogy tulajdonosuk vagy hosszabb
  útra, a kor divatos utazásainak egyikére készült,
  vagy - ami valószínűbbnek látszik - üzleti úton
  N.SUP járt V.Me3, talán egyike volt Lengyelország
  posztó - vagy borkereskedőinek. Akár európai
  utazó, akár gazdag kereskedő volt, halála útközben
  érte, hazájától távol, sorsa azonban hozzásegítette,
  hogy egy magyarországi városban segítő szerzetes
  atyákra, nyelvét értő gyóntatóra sőt barátra,
  agóniájához csendes kolostori cellára,
  nyughelyként templomkriptára, s végakaratának
  teljesítéséhez gyakorlott, művelt hivatalnokokra
  leljen.

423 A gyártók részéről megfigyelhető az a törekvés,    focus        -n (főnév) identificati
  hogy ezek szolgáltatási szintjeit a minimumra               /+w1 ige onal
  szorítsák. Ez paradox módon a termékskála két
  szélső pólusán N.PSe3.SUP jelenik V.e3 meg: 1. A
  legkomplexebb, legnagyobb tudású rendszerek
  kialakítása során azt a gyakorlatot követik, hogy a
  kulcsot egy egyszerű, lokális intelligenciával
  általában nem rendelkező hardver interface illeszti
  egy számítógéphez, általában PC-hez.
424 Most soron következik a pénzintézetekről és a     focus     -n (főnév) contrastiv
  pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX.          /+w1 ige e
  törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz
  benyújtott módosító javaslatok határozathozatala.
  Az előterjesztést T/367/T. számon, a bizottságok
  ajánlását pedig T/367/8/T/367. számon N.SUP
  kapták V.TMt3 kézhez képviselőtársaim. Megadom
  a szót dr. Békesi László pénzügyminiszter úrnak,
  aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

425 De vajon a racionális dolgok közé tartozik -e egy   wh question  -n (főnév)
  törvény preambulumában kimondani azt, hogy piaci          /+w1 ige
  alapokon kívánnak magánkézbe juttatni, miközben
  e törvény szövege ingyenes vagyonátadást tesz
  lehetővé? Milyen piaci alapon N.SUP képzelték
  V.TMt3 az eredeti előterjesztők? Hát kérem
  szépen, nem kell akkor egy pártot azzal blamálni,
  hogy nem akar kiállni a tisztességes piaci
  viszonyok megteremtése mellett.

426 Kifejtette, hogy e folyamat következő láncszeme az  focus     -n (főnév) identificati
  október 21-én Budapesten sorra kerülő magyar-            /+w1 ige onal
  cseh-lengyel háromoldalú kormányfői találkozó
  lesz. * A magyar búza behozatalára kivetett
  rendkívüli cseh vám is szóba került. "
  Egyetértettünk Milos Zeman cseh miniszterelnökkel
  abban, hogy a problémát jó lenne az október 21-i
  budapesti találkozóig rendezni " - mondta Martonyi,
  aki a délelőtt folyamán kollégájával, Kavannal már
  megállapodott abban, hogy Budapest és Prága
  kétoldalú konzultációkon N.PL.SUP keresi V.Te3
  majd a megoldást. 1998._október_12. ( hétfő )
  Nehezen oldódó Swissair - rejtély
427 Ismét birtokába vehette a Bethlen téri ingatlanát a                            focus        -n (főnév) identificati
  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,                                          /+w1 ige onal
  amely csaknem ötven éven keresztül az ELTE
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolának
  adott otthont. Az épület az egyházi ingatlanok
  tulajdoni rendezéséről szóló törvény alapján
  N.PSe3.SUP került V.Me3 vissza jogos
  tulajdonosához jogilag már két éve, a főiskola
  azonban mostanra fejezte be a kiköltözést. A
  kulcsot tegnap adta át ünnepélyes keretek között
  Pálinkás József, az Oktatási Minisztérium politikai
  államtitkára.
428 Ismét frontot nyitott a politika. A napokban a    The President of the Hungarian Radio Public Fund, as focus       -n (főnév) other
  Magyar Rádió Közalapítvány elnöke, valamint a     well as those members of the board of trustees who           /+w1 ige
  kuratórium ellenzéki tagjai sajtótájékoztatón N.SUP  belong to the opposition, criticized [at a press
  kifogásolták V.TMt3, hogy az elmúlt hónapokban    conference] that voices of the governmental party have
  túlsúlyba kerültek a rádióban a kormánypárti     gained ascendancy on the radio the past few months.
  megnyilatkozások. Ez pedig, mondják a kurátorok,   And this was against the Media Act, say the trustees.
  ellentétes a médiatörvény betűjével.

429 A műkincsügyről szólva Keskeny Ernő kiemelte: az                             complex predicate  -n (főnév)
  orosz alkotmánybíróság idevágó állásfoglalásának                                       /+w1 ige
  teljes szövegét - amely a hírek szerint 80 oldal
  terjedelmű - még nem hozták nyilvánosságra.
  Budapest mindenesetre változatlanul napirenden
  N.SUP kívánja V.Te3 tartani a műkincsek
  visszaszolgáltatásának kérdését. A misszióvezető
  beszámolt arról, hogy a magyar fél több
  oroszországi levéltárban kutatási engedélyt kért
  szakértői számára a kint lévő műkincsek
  feltérképezésére.
430 A puccskísérletet cáfolják " Nevetséges a                                   focus  -n (főnév) identificati
  Kereszténydemokrata Néppárton belül puccsról                                      /+w1 ige onal
  beszélni csak azért, mert az országos elnökség a
  pártelnök akarata ellenére zárt ülésen N.SUP
  kívánta V.TMe3 megvitatni a hét végi választmányi
  ülés napirendjét " - nyilatkozta lapunknak Semjén
  Zsolt, a KDNP alelnöke. Az elmúlt hét végén Mizsei
  Zsuzsanna, a választmány elnöke puccskísérletnek
  minősítette, hogy Semjén a tagság több mint húsz
  százaléka aláírásával és a napirend megjelölésével
  rendkívüli választmányi ülést kért.


431 Keleti György lapunknak elmondta, tavaly ősszel    Keleti György said he had been thinking of resigning  focus  -n (főnév) identificati
  lemondását fontolgatta, szándékától azért állt el,   last autumn, and had changed his mind, because the       /+w1 ige onal
  mert akkor vele együtt a minisztérium teljes vezetői  whole "leader gang" of the Ministry would have left the
  garnitúrája távozott volna. Egyébként azt tervezi,   office with him. Otherwise, he is planning to say
  hogy a Szabó Jánost beiktató állománygyűlésen     farewell to the soldiers [on the line-up when Szabó
  N.SUP köszön V.e3 el a katonáktól. Keleti György,   János will be inaugurated].
  a távozó miniszter Demecs Zsolt felvétele

432 A hengeres kőoszlopok szabályos háromszög ( ek                                focus  -n (főnév) identificati
  ) et alkotó alakzatban állnak, a kegyhely                                       /+w1 ige onal
  felülnézetét egy papirusz megőrizte számunkra,
  másolatát képünkön N.PSt1.SUP láthatják V.Tt3.
  Ez az alakzat a tetraktüsz, a püthagóreusok egyik
  misztikus jelképe, mutatja - többek közt -, hogy a
  10 háromszögszám.
433 A 48. Eb házigazdája ugyanis Pozsony, közvetlenül   Namely, Pozsony, right on the other side of the     focus  -n (főnév) other
  a magyar-szlovák határ túloldalán, így kínálta    Hungarian-Slovakian border, is hosting the 48th         /+w1 ige
  magát a lehetőség, hogy Németh Ferenc         European Championship, thus the opportunity has
  szövetségi kapitány az innenső oldalon üsse fel a   presented itself that Németh Ferenc, the head coach of
  főhadiszállást. A választás a minden igényt      the national team should set up the headquarters on
  kielégítő mosonmagyaróvári Thermal Hotelra esett,   this side of the border. The choice has fallen on the
  amely idén május 1-jén nyitott, és bevallottan    Thermal Hotel in Mosonmagyaróvár which meets all
  reklámfogásként, kedvezményes áron N.SUP látja    needs and which opened on May 1 this year, and it
  V.Te3 vendégül Kovács Antalékat. A          receives Kovács Antal's team [at a reduced price] -
  Mosonnmagyaróvár-Pozsony út busszal          admittedly an advertising trick. It is approximately 45
  hozzávetőleg háromnegyed óra, s remélhetőleg     minutes bus drive from Mosonmagyaróvár to Pozsony,
  egyszer sem lesz több, mert a rajkai átkelőnél a   and hopefully it will not be longer at any of the
  magyar és a szlovák határőrparancsnok is egykori   occasions, since both the Hungarian and the Slovakian
  dzsúdós...                      chief border guards are former judoists at the border
                             crossing point at Rajka.

434 Novai a Hungária, majd a Dolly Roll tagja lett,    Novai became a member of Hungária, then that of     focus  -n (főnév) contrastiv
  Várkonyi pedig megalapította a Rock Színházat, és   Dolly Roll, and Várkonyi established the Rock Theatre,     /+w1 ige e
  musicaleket írt. Tavaly egy rádió által szervezett  and wrote musicals. Last year, the original members of
  fesztiválon N.SUP lépett V.Me3 fel ismét az ős-    Generál played with huge success once again [on a
  Generál, óriási sikerrel, azt a fellépést egy     festival organized by a radio], and that performance
  koncertalbum örökítette meg. Most újra összeáll a   was recorded on a concert album. Now the band is
  csapat, s mindenki ott lesz, aki a Generálon túl is  going to be reunited again, and everyone is going to be
  komoly eredményeket tudott felmutatni.        there, who could claim considerable success even
                             besides Generál.
435 2.§ Ez a rendelet 2001._január_1. napján                                   focus  -n (főnév) identificati
  N.PSe3.SUP lép V.e3 hatályba. Miskolc,                                        /+w1 ige onal
  2000._december_7.
436 Lapunk úgy értesült, hogy a tiltakozó szöveget az    We are informed that the makers of the film may as    focus      -n (főnév) other
  alkotók szabad választásuk szerint akár fel is     well, according to their free choice, read out the text          /+w1 ige
  olvashatják filmjük vetítése előtt. Tiltakozásul az   before the showing of their movie. As a protest against
  Országimázs Központ rendezvényszervezője, a       the uninvited but compulsory intervention of Happy
  Happy End Kft. kéretlen, ám kényszerű          End Ltd., the festival organizer of the Country Image
  közreműködése ellen, a filmesek által csak "      Centre, the ready-made logo originally ordered by the
  szemránckrémreklámnak " becézett embléma        Film Week Council, the figure with wings shaped from
  helyett jelvényen N.SUP lesz V.e3 hozzáférhető a    perforated film reel (and resembling the Lugosi
  Szemletanács által eredetileg megrendelt és       Dracula) will be available [on a badge] instead of the
  elkészült logó, a perforált filmszalagból formált    emblem nicknamed as "anti-wrinkle cream boost" by
  szárnyú ( Lugosi Béla Drakulájára emlékeztető )     the film-makers. Those who sympathize with the
  figura. Ezt a jelvényt tűzik ki a filmesek       protest of the film-makers will pin up this badge on the
  tiltakozásával szimpatizálók a február 6-ig tartó    festival that will last until February 6.
  rendezvényen.
437 A utcán Irina Habináková várt rá. Látta betérni a                                stress-avoiding  -n (főnév)
  Laurentzi-féle szállóba, és tudta, nemsokára újra                                verb       /+w1 ige
  az utcán N.SUP lesz V.e3. Odaintette magához.

438 A fontosabb pontok: - a közös költségvetés 1999-                                stress-avoiding  -n (főnév)
  es árakon nagyjából állandó szinten N.SUP marad                                 verb       /+w1 ige
  V.e3 a 2000-2006-os periódusban. A CAP és a
  strukturális politika eszközei kis mértékben
  korlátozódnak.
439 Eszerint évente 42 ezer digitális vonalat helyez                                uncertain     -n (főnév)
  üzembe, 25 ezret pedig felújít azzal a céllal, hogy a                                       /+w1 ige
  száz lakosra eső fővonalak száma 45-re
  emelkedjen, a telefonhálózat digitalizációja pedig
  elérje a 65 százalékot. Az 450 és a 900
  megahertzes mobiltelefon-hálózatot egyaránt
  üzemeltető EMT talán még a hagyományos
  telefonhálózatot működtető ETC-nél is
  látványosabb fejlődésen N.SUP ment V.Me3 át
  1991-es megalakulása óta. A 450 megahertzes
  mobiltelefon-hálózat Észtország közel egészét
  lefedi, míg a 900-as a 75 százalékán fogható.
440 A legnagyobb hangsúlyt kapott ígérvény, a        uncertain   -n (főnév)
  családtámogatási rendszer megújítása már                /+w1 ige
  messzemenően teljesült eddig is. A gyermekek
  utáni adókedvezményre vonatkozó javaslat még a
  múlt héten is kedvező változáson N.SUP ment
  V.Me3 át. A kormány támogatja, hogy az egy - és
  kétgyermekesek havonta 1700 forint, a három -
  vagy annál több gyermekesek havonta 2300 forint
  adókedvezményt kapjanak gyermekenként.

441 Az 1996-ban rögzített Dove c'é musica című CD-     f-quantifier  -n (főnév)
  ből 6 millió példányt adtak el, és Ramazzotti             /+w1 ige
  negyven platinalemezt vehetett át érte. 1997 őszén
  megjelent, Eros című albumán duettet énekelt
  Andrea Bocellivel és Tina Turnerrel. Idén Stilelibero
  című albumát nyolcvanhat koncerten N.SUP
  mutatja V.Te3 be. A nyugat-európai beszámolók
  szerint: " kolosszális és elegáns, új impressziókkal,
  lenyűgöző fényeffektekkel, egy kicsit dzsesszes
  hangvételben.
442 Amerikai kutatók egy teljesen új autós biztonsági   American researchers have introduced a brand new    focus uncertain st -n (főnév) identificati
  berendezést mutattak be a katasztrófavédelmi     car security system on the national conference of    ress-avoiding verb /+w1 ige onal
  szakemberek országos konferenciáján. A        catastrophe protection experts. The machine works [on
  szerkezet a légiközlekedésből ismert " fekete     the principle of the black box known from air
  doboz " elvén N.PSe3.SUP működik V.e3, az       transport]. In the case of an accident, it sends all
  autóban elhelyezett érzékelői segítségével baleset  important data to the local 911 center with the help of
  esetén minden fontos adatot, pl. az autó       its sensors that are placed installed in the car.
  sebességét, azt, hogy az utasok be voltak -e kötve,
  hol tört össze az autó és mennyire, stb. továbbít a
  helyi balesetbejelentő központba. Innen a
  rendőrség és a mentők, kórházakhoz kerülnek az
  információk, így sokkal hamarabb felkészülhetnek
  a sebesültek fogadására, a szerkezetbe épített
  műholdas helymeghatározó pontosan megmutatja,
  hogy hol történt a baleset.


443 Mindegy, hogy mi történik azután, de ennie kell.  He walked in the direction of the main square, his    focus        -n (főnév) other
  Újra elindult a főtér felé, léptei úgy kopogtak a steps knocked on the dead, empty street as if he was              /+w1 ige
  halott-üres utcán, mintha egy óriási betonvályú  strolling [on the bottom of a huge concrete vat].
  fenekén N.PSe3.SUP sétált V.Me3 volna. Mielőtt
  kilépett a templompark nyílt, védtelen szigetére,
  megállt, pár percig nem mert elmozdulni a fal
  árnyékából.
444 Nagyszámú álneveinek lélektani vizsgálata amúgy                               focus        -n (főnév) contrastiv
  is külön elemzést érdemelne. Tény azonban, hogy                                          /+w1 ige e
  hamarosan lemond erről a kettősségről, s
  Kecskeméten már - mint látni fogjuk - Petőfi néven
  N.SUP szerepel V.e3 a színpadon is. A névsorban
  a költő művészi álneve a színésztagok között
  olvasható.
445 Közben középiskoláit Miskolcon elhanyagolta,     Meanwhile, he neglected his high schools in Miskolc,    focus    -n (főnév) contrastiv
  legyünk őszinték nem igen ment neki a tanulás,    to be frankly, he did not do well with school work, thus        /+w1 ige e
  ígyhát apja lakatosinasnak, mai szóhasználattal    his father made a locksmith apprentice - or using the
  élve ipari tanulónak adta. Ezt a múltját Herman    present wording - an industrial apprentice out of his
  Ottó soha nem szégyelte, mert Bécsben aztán      son. Herman Ottó never felt ashamed of this past of
  beiratkozott a politechnikumba, de inkább a      his, because then he enrolled into the polytechnic in
  természettudományok érdekelték és autodikakta     Vienna, but he was rather interested in the exact
  módon N.SUP tanult V.Me3, gyötörte magát, és     sciences and he was studying [as an autodidact], he
  szerzett magas szintű tudományos műveltséget.     used every effort, and gained high level scientific
  Egyébként nagyon kalandos életet élt,         knowledge.
  Lombardiában az olasz gerillákhoz szegődött, a
  következő esztendőben már lengyel felkelő és a
  lengyel szabadságért harcolt, de mindezek előtt,
  hogy el ne felejtsük 1857-ben besorozták
  katonának és két évet lehúzott az Adria partján...

446 A hét közepétől újabb, jelentős csapadékra lehet   From the middle of the week, it will be rainy with great f-quantifier  -n (főnév)
  számítani, tehát újabb árhullámok indulhatnak el. A  probability, therefore further flood waves may start.          /+w1 ige
  napos, szeles idő és a folyamatos szivattyúzás    Due to the sunny and windy weather and ongoing
  hatására 15950 hektárra csökkent a víz alatt álló   pumping, the size of the agricultural areas under water
  mezőgazdasági terület, de továbbra is tizenegy    has shrunk to 15950 ha., but there is still alert [on 11
  belvízvédelmi szakaszon N.SUP tartanak V.t3      sections of inlands water protection].
  készültséget. ( t. m. i. )

447 Ebben a leglényegesebb a gazdákat illető                                     focus    -n (főnév) identificati
  közvetlen kifizetések ügye, ami a mai EU-                                           /+w1 ige onal
  agrártámogatások kétharmadára rúg. E kérdésről a
  tervek szerint 2003 táján N.PSe3.SUP tartanak
  V.t3 majd reformkonferenciát. Ennek függvényében
  lehet majd az EU-nak pénzügyileg is alátámasztott
  tárgyalási pozíciója, fogadókészsége.
448 Az akció elmaradt, de pénzt már korábban       focus       -n (főnév) identificati
  átutalták. ( Munkatársunk megtudta: a rendezvényt            /+w1 ige onal
  várhatóan a jövő év elején N.SUP tartják V.Tt3
  meg, változatlan feltételekkel. ) A szaktárca
  egyelőre nem kíván részleteket közölni az ügyben.

449 A kisgazda elnök a múlt héten levélben fordult Áder  stress-avoiding  -n (főnév)
  János házelnökhöz, s a Fővárosi Bíróság jogerős    verb       /+w1 ige
  döntésére hivatkozva kérte: a házvezetés jelentse
  be, hogy semmisnek tekintik az FKGP-frakció azon
  határozatát, amelynek alapján kizárták a kisgazda
  képviselőcsoportból. A házelnök külföldön N.SUP
  tartózkodott V.Me3, Szili Katalin, az Országgyűlés
  szocialista alelnöke azonban a kérdés kapcsán azt
  mondta: a képviselőcsoportok az Országgyűlés
  szervei, így mindig az a bejelentés az irányadó,
  amelyet a frakcióvezető tesz a Ház vezetése felé.
  Szentgyörgyvölgyi Péter kisgazda frakcióvezető
  már több alkalommal is megerősítette, hogy a
  Fővárosi Bíróság határozatát nem tekinti kötelező
  érvényűnek az FKGP-frakcióra nézve, így nem is
  kíván újabb, a Torgyán József kizárását " meg nem
  történtnek tekintő " bejelentést tenni.450 És mégis! Alig két évvel Világos után miféle     wh question    -n (főnév)
  reformokon N.PL.SUP törhette V.TMe3 volna a               /+w1 ige
  fejét egy magyar földesúr? Akik nemrég igazi
  reformokon törték a fejüket, azok börtönben
  vannak, ha túlélték a leszámolást, vagy
  emigrációban vannak.
451 Soros Györgyöt nagyon érzékenyen érintette az     stress-avoiding  -n (főnév)
  antiszemitizmus nyílt megjelenése. - Ez nagyjából a  verb uncertain  /+w1 ige
  Fotex-Fradi-Bognár-ügy idején N.PSe3.SUP történt
  V.Me3? - Kicsit korábban.
452 Nem mindegy, hogy ki mikor kerül kiszűrésre,                               complex predicate   -n (főnév)
  mikor kezdik el nála a kezelést. Ma már olyan                                          /+w1 ige
  kezelési rendszer létezik, amelyik a betegséget
  kordában tudja tartani, az immunrendszert szinten
  N.SUP tudja V.Te3 tartani, tehát a betegek klinikai
  tünetek nélkül, jó fizikai állapotban, jó immunológiai
  háttérrel élhetnek. Riporter: - Világszerte eddig két
  tucat oltóanyaggal kísérleteztek, ezek közül csak
  egy jutott el a széleskörű kipróbálás stádiumába.

453 Archer elismerte a lap értesülését. Élnek azok a The French cave explorers who disappeared [ten days focus           -n (főnév) other
  francia barlangászok, akik tíz nappal ezelőtt a  ago during the rainfalls in Southwest France], are alive.           /+w1 ige
  délnyugat-franciaországi esőzések idején     They were found by rescuers around Gramat.
  N.PSe3.SUP tűntek V.Mt3 el. Gramat környékén a
  mentők találták meg őket.
454 Paskai László bíboros küszöbönálló egyházi szintű                              subordination neg  -n (főnév) identificati
  moszvai látogatása szintén megerősíti, hogy                                 ation focus     /+w1 ige onal
  Magyarország helyszínt adna az eseménynek.
  Hozzátette: a katolikus és az orthodox egyház
  vezetőinek találkozója nem olyan módon N.SUP
  van V.e3 napirenden, hogy arra akár már holnap
  sor kerül ( het ) ne. A püspök bejelentette: idén
  összesen 356_796 adófizető ajánlotta fel személyi
  jövedelem adója egy százalékát - összesen 1
  milliárd 212 millió forintot - a katolikus egyház
  számára.
455 Keleti, mint a parlament nemzetbizottsági        focus        -n (főnév) identificati
  bizottságának elnöke, ebben a kérdésben is                  /+w1 ige onal
  szeretné meghallgatni Kövér Lászlót, a polgári
  titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert.
  A testület tegnapi ülése után Keleti lapunknak
  elmondta: az Omega-akció kapcsán ezen a héten
  pénteken N.SUP várják V.Tt3 Kövér Lászlót és
  Pintér Sándor belügyminisztert, március 17-én
  pedig Nikolits Istvánt, és az előző kormány
  belügyminiszterét, Kuncze Gábort is. A testület
  MSZP-s elnöke lapunkkal tudatta: emiatt arra kéri
  majd a titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli
  minisztert, hogy a zárt bizottsági ülésre mentse fel
  Kunczét és Nikolitsot titoktartási kötelezettségük
  alól.

456 Eredményesen szerepeltek az Aranytigris HKSE       focus        -n (főnév) identificati
  versenyzői a 2. tékvandó Diákolimpián, amelyet a               /+w1 ige onal
  napokban a fővárosban rendeztek meg. A viadalon
  15 klub 180 versenyzője küzdött a helyezésekért, s
  ebben a sűrű mezőnyben a pécsiek figyelemre
  méltó eredményt értek el: valamennyi indulójuk a
  dobogón N.SUP végzett V.Me3. Ennek
  köszönhetően Benkő Ágota és Árgyelán Zsolt
  tanítványai a csapatversenyben a 8. helyet
  szerezték meg, az Arany Tigrist csak a 10-15 fővel
  induló nagyobb klubok tudták megelőzni.

457 - Tudomásul kell vennünk, hogy az anekdotázós      subordination focu -n (főnév) identificati
  társasági életre ma már kevesebb idejük marad az     s         /+w1 ige onal
  embereknek - véli Galambos. - A hangsúly átkerült
  a programokra, a ház ma már leginkább akkor telik
  meg, ha olyan előadásokat, kiállításokat láthat a
  közönség,
458 A Szajbély György többségi tulajdonában álló Főnix   focus       -n (főnév) identificati
  IT Consulting Kft. 50 millió forintért megvásárolta a           /+w1 ige onal
  Montana Információtechnológiai és
  Kommunikációs Rt.-től a Montana-Griff
  Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 61
  százalékos üzletrészét. Az 1989-ben Griff Kft.-ként
  öt magánszemély - köztük Szajbély - által,
  Szegeden alapított cég többségi részesedését
  1998 elején N.SUP vette V.TMe3 meg a Montana
  17, 6 millió forintért ( HVG, 1998._február_28. ). A
  HVG kérdésére mind Vadász Pál, a Montana
  elnöke, mind a tavaly májusi lemondásáig a
  Montana vezérigazgatójaként tevékenykedő
  Szajbély hangsúlyozta, hogy a két vállalkozás
  továbbra is egymás üzleti partnere marad, a
  Montana értékesíti például a Griff fő termékét, a
  Forrás vállalatirányító szoftvert.

459 Annál kevésbé, mert ugyane cikk szerint Nagy Imre    stress-avoiding  -n (főnév) identificati
  " a hajnali órákban " vállalta el a Minisztertanács   verb focus    /+w1 ige onal
  elnöki tisztét. A szovjet csapatok akkor már
  Budapesten N.SUP voltak V.Mt3. 82 Ki hívta be az
  október 24-re virradó éjszaka az oroszokat?
460 Ábrahám Dezső esetében ilyen felhasználásra      focus       -n (főnév) identificati
  utaló adat nem merült fel, de nincs adat arról sem,           /+w1 ige onal
  hogy a juttatásnál a legminimálisabb gyanúja
  merült volna fel a céltól eltérő felhasználás
  lehetőségéről. " És az indoklás utolsó mondata így
  hangzik: " A kialakult helyzetben mint ügyvezető,
  más személyek bevonásával a számára
  lehetséges intézkedéseket pedig megtette, az
  általa megőrzött és átadott számlák alapján
  N.PSe3.SUP volt V.Me3 felmérhető az Alapítvány
  helyzete ". Az igaz, hogy a törvény nekem adott
  igazat, de Tőkés László rágalmai azóta is, ma is
  hatnak rám, mert a mocskot nehezebb lemosni,
  mint valakire igaztalanul rászórni.


461 A históriások által említett Hartyán a tizenharmadik  focus stress-   -n (főnév) contrastiv
  században nem a jelenlegi Újhartyán helyén       avoiding verb   /+w1 ige e
  feküdt. A régi település a mai község kesely-hegyi
  részén N.PSe3.SUP volt V.Me3, és az 1600-as
  években a török seregek visszavonulásának idején
  pusztult el. A tizenhetedik században
  Grassalkovich Antal újranépesítette magyar,
  szlovák és német telepesekkel a területet.

462 Mindezek alapján a gazdasági növekedés         uncertain focus  -rÓl    identificati
  ütemének csökkenése biztosra vehető. Az ipari              (főnév)   onal
  vállalkozók hónapok óta egyre csökkenő ütemű               /+w1 ige
  növekedésről és romló kilátásokról N.PL.DEL
  adnak V.t3 számot. Decemberben az ipar belföldi
  rendelésállománya a szokásosnál kisebb volt, az
  exporté nem változott, nőttek viszont a saját
  termelésű készletek.
463 Inge Strauch tapasztalatai szerint a lányok jobban  According to Inge Strauch's observations, girls     focus  -rÓl    contrastiv
  visszaemlékeznek álmaikra és szavakkal is jobban   remember their dreams more precisely and can          (főnév)  e
  képesek azokat leírni. Feltűnő az is, hogy a fiúk   describe them with words better, as well. It is also      /+w1 ige
  álmai reálisabbak - míg ők megtörtént         remarkable that the dreams of boys are more realistic -
  eseményekről N.PL.DEL álmodnak V.t3, addig a     while they dream [about events from real life], girls
  lányok inkább hozzáköltenek valamit. A gyerekek    rather embroider them.
  álmaiban szilárd helyük van az állatoknak is - a
  tízévesek minden negyedik álmában megjelennek.

464 Ha Lombroso érvelésmódja nem volna oly        If Lombroso's argumentation was not so vague, hurried focus   -rÓl    other
  hajmeresztően elnagyolt, kapkodó és - félve írom   and (I am afraid to write this) dilettante. He is talking    (főnév)
  le - dilettáns. A lángészről N.DEL beszél V.e3, de  about [the genius], but he does not define who he        /+w1 ige
  nem határozza meg, hogy kit és milyen alapon     considers a genius and on what grounds.
  tekint lángésznek. Nagyon úgy látszik, hogy " híres
  ", " kiváló ", " ismert " vagy akár csak " neves "
  ember példáját hajlandó felhasználni könyvében,
  ha az alátámasztani látszik elméleteit.

465 Rátgéber László vezetőedző - egyben a válogatott   R.L., main trainer and at the same time manager of the focus  -rÓl    emphatic
  szövetségi kapitánya - is egy, az Adrián úszó hajó  national team, answered the phone on board of a ship      (főnév)
  fedélzetén vette fel a telefont. - A Sopron nagyon  swimming in the Adriatic. Sopron has become very        /+w1 ige
  beleerősített, már edzésben van a legnagyobb     strong, the strongest home rival is already in training,
  hazai vetélytárs, ön pedig egy adriai hajóról N.DEL  and you are talking [from a ship in the Adriatic], and
  beszél V.e3, méghozzá igen kedélyesen. Mi az oka   even in quite a good mood. What is the reason for this
  a nagy nyugalomnak?                  great calmness?
466 Fazekas Ildikó ( Önszabályozó Reklámtestület )                              focus       -rÓl    contrastiv
  Hol van a reklám határa? címmel tart előadást.                                       (főnév)  e
  Kurucz Péter ( RTL Klub ) a híradók                                             /+w1 ige
  érdekességeiről N.PSe3i.DEL beszél V.e3,
  Nagyistók Tibor ( TV2 ) előadásának témája az
  internetes médiumok, Szabó László ( ISM ) az
  ifjúsági törvényről, Szever Pál ( Danubius Rádió )
  pedig a zenei szerkesztés szakmai titkairól beszél.
  A közönségtalálkozón Pataki Zitával, az RTL Klub
  és Knézy Jenővel, az M1 munkatársával
  beszélgethetnek.
467 Zsömike Volt benne igazság. De amikor valaki                               negation focus  -rÓl    contrastiv
  nem, mondjuk matematikáról N.DEL beszél V.e3,                                        (főnév)  e
  vagy valami egyéb egzakt dologról, hanem pl. egy                                      /+w1 ige
  másik emberről, vagy általában az életről, akkor
  nemigen tudok elvonatkoztatni az illeto stílusától.
  És bosszant, hogyha valamit le lehet írni világosan
  és kultúráltan is, akkor miért nem teszik meg úgy?

468 Most az amerikai külképviseletek elleni       So much so that according to W. C. new missile strikes focus      -rÓl    identificati
  merényletek, az azok ürügyén végrehajtott      cannot be ruled out, and M. A. is talking [about the -         (főnév)  onal
  afganisztáni és szudáni " megtorló csapások ",   anti-Islamic - war of the future].                   /+w1 ige
  majd a fokvárosi robbantás az első számú, még az
  orosz problematikát is megelőző téma ott.
  Olyannyira, hogy William Cohen szerint újabb
  rakétacsapások sem zárhatók ki, Madeleine
  Albright pedig a jövő - iszlámellenes - háborújáról
  N.PSe3.DEL beszél V.e3. Kadhafi, majd Szaddam
  Huszein után mára Oszama bin Laden lett a fő-fő
  ellenség.
469 Azáltal is vajon, hogy a jóslatot beteljesítette? A                            negation focus  -rÓl    contrastiv
  költő itt - épp itt - nem csatatéri halálról N.DEL                                     (főnév)  e
  beszél V.e3. " Ha előbb halok el... " ez inkább                                       /+w1 ige
  csöndes - ideillő -, őszi halált érzékeltet.
470 A gimnáziumból az utóbbi néhány hónapban nyolc     focus complex    -rÓl    contrastiv
  tanár távozott. - Szó sem volt arról, hogy nevelési   predicate uncertai  (főnév)  e
  elvek csaptak volna össze - állítja Horányi -,     n          /+w1 ige
  ideológiákba bújtatott középszerűségről N.DEL
  beszélhetünk V.t1. - Az fáj - tette hozzá Varga
  Péter -, hogy remek iskolát lehetett volna csinálni,
  nem olyat, ahol tanítás után megáll az élet.

471 A jelentkezések nagy száma feltételezi a magyar     focus        -rÓl    identificati
  városok lelkesedését, de a programok                     (főnév)  onal
  összeállítása és az azokon való részvétel                  /+w1 ige
  ugyanilyen hozzáállást igényel az EU tagállamaitól
  és a szervezeteitől is. Az első titkár a továbbiakban
  a csatlakozási folyamat felgyorsításának
  fontosságáról N.PSe3.DEL beszélt V.Me3 és azt
  mondta, hogy még számtalan törvényhozási,
  adminisztratív kérdés hátra van. Hozzátette: menet
  közben azonban nem szabad megfeledkezni az
  Európai Unió fő céljáról sem, az emberek
  egyesítéséről, a békéről, a stabilitásról és a jólét
  megteremtéséről.

472 Megállapodtak abban, hogy rövidesen közös        focus        -rÓl    identificati
  asztalhoz ülnek, és részletesen áttekintik, miként              (főnév)  onal
  működhet együtt a jövőben Magyarország és                  /+w1 ige
  Olaszország. A két politikus az Európai Unió
  bővítéséről és Európa jövőjéről N.PSe3.DEL
  beszélt V.Me3. Egyetértettek abban, hogy együtt
  kell gondolkozniuk arról, milyen Európát kell
  építeni.
473 - A magyar bérek csupán hatodát teszik ki az uniós   focus        -rÓl    identificati
  béreknek, miközben 300 órával többet dolgozunk.               (főnév)  onal
  Gazdasági növekedésről N.DEL beszélünk V.t1,                 /+w1 ige
  ám ezt a növekedést nem érzik az emberek, holott
  látszani kellene a béreken, a szociális
  ellátottságon, a válla
474 - Pontos tartalmi ismertetést kellett adnom, hiszen  For example, when we are talking [about personal     focus  -rÓl    identificati
  sok olyan kifejezés, amely Közép-Európában      autonomy], the Americans understand this in a very         (főnév)  onal
  megérthető, az Egyesült Államokban bővebb       different way.                           /+w1 ige
  kifejtést igényel. Például, amikor mi személyi
  autonómiáról N.DEL beszélünk V.t1, az amerikaiak
  valami egészen mást ér
475 A KMKSZ vezetője sürgette a szovjet típusú,      In his letter to the council, C. I. assured the Hungarians focus  -rÓl    identificati
  magyarellenes erők eltávolítását az anyaországbeli  living in Ukraine [of ongoing support from MIÉP] (= that      (főnév)  onal
  politikai életből. Csurka István a közgyűléshez    MIÉP would keep supporting them).                 /+w1 ige
  intézett levelében a MIÉP további támogatásáról
  N.PSe3.DEL biztosította V.TMe3 a Kárpátok alján
  élő magyarokat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális
  Szövetség március 31-én tartotta XII. közgyűlését a
  Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.

476 Az ellenzéki párt népszerűsége az összes                                    focus  -rÓl    identificati
  megkérdezett körében a tavaly júniusi 3, 6                                        (főnév)  onal
  százalékhoz képest idén májusra 2, 8 százalékra                                     /+w1 ige
  csökkent, úgy, hogy tavaly decemberben még 5
  százalék, az idei év első három hónapjában pedig
  stabilan négy százalék körül mozgott a
  támogatottsága. A választásra jogosultak körében
  ez az arány 6 százalékról N.DEL csökkent V.Me3
  4, 5 százalékra az utóbbi egy év alatt, miközben
  ebben a körben decemberben még 8, 6 százalékot
  mértek. A biztos választók körében az SZDSZ
  jelenleg 3, 6 százalékon áll a Szondánál, ez tavaly
  júniusban még 6, 7 százalék volt.

477 A törvény elfogadása óta viszont arra is lehetőség                               focus  -rÓl    identificati
  van, hogy ingyenesen tulajdonosokká válhassanak.                                     (főnév)  onal
  Az egyes kérésekről a kormány határoz, s részben,                                    /+w1 ige
  vagy egészében térítésmentes átadásról N.DEL
  dönthet V.e3. Az önkormányzatoknak
  természetesen az ingatlant arra kell használniuk,
  amire kapták.
478 A Magyarországon forgalmazott 5000-féle        focus       -rÓl    contrastiv
  orvosság közül az egészségbiztosító 3400 szer              (főnév)  e
  árához ad támogatást, ezek 25 százaléka az                /+w1 ige
  olcsóbb árú, azaz lejárt szabadalmi védettségű (
  generikus ) termék. A mostani alkuban ennek az
  1736 szernek az áráról N.PSe3.DEL egyezkedik
  V.e3 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (
  OEP ) a cégekkel. Eddig a szerek harmadánál
  átlagosan hét százalékkal mérsékelték termékeik
  árát a gyártók, 85 orvosság esetében áremelést
  jeleztek, ám egyelőre érvényben van az árstop.

479 A megkérdezettek 85 százaléka nyilatkozta azt,     stress-avoiding  -rÓl    identificati
  hogy több pénzt fordítana a hajléktalanok       verb focus    (főnév)  onal
  ellátására. Többségük, az összes voksoló                 /+w1 ige
  kétharmada közpénzekből oldaná meg a
  problémát. 53 százalék az államtól várja a
  megoldást, mivel a budapesti hajléktalanok az
  ország egész területéről N.PSe3.DEL érkeznek
  V.t3. A válaszadók 13 százaléka viszont a főváros
  kasszájából adna több forrást, mivel úgy vélik, hogy
  a probléma Budapesten keletkezik.
480 A kormányfő csupán hűvös távolságtartással      focus      -rÓl    contrastiv
  reagált a lemondás hírére, úgy fogalmazott: a             (főnév)  e
  kormánynak és a miniszterelnöknek nincs köze             /+w1 ige
  ahhoz, mi történik a parlament és az ügyészség
  viszonyában. Bár Dávid Ibolya igazságügyi
  miniszter tegnap kijelentette: mint koalíciós
  pártelnök és miniszter egyetlen egyeztetésen sem
  vett részt, amelyen Györgyi utódlásáról
  N.PSe3.DEL esett V.Me3 volna szó. Kormányhoz
  közelálló körökben lapunknak megerősítették, hogy
  már röviddel a lemondással kapcsolatos hírek
  felröppenése után megindult az utód keresése, és
  folytak egyeztetések Polt Péterrel, az állampolgári
  jogok országgyűlési biztosának általános
  helyettesével.

481 De akad elbeszélőnek nagymama, playboy,        subordination  -rÓl    identificati
  genetikus, rendőr, háziasszony vagy mondjuk a             (főnév)  onal
  száműzetésbe kényszerült ´ Császári Felsége              /+w1 ige
  egyik inasa, akitől azt tudhatjuk meg, hogy a
  császár unalmában mennyi fát aprított föl,
  miközben arra várt, hogy a német nép visszahívja a
  trónra, de nem hívta, úgyhogy baltázott tovább.
  Grass, mondhatni természetesen, akkor van
  elemében, amikor A bádogdob által is felölelt
  évekről N.PL.DEL esik V.e3 szó - amikor meg
  mondjuk az 1995-ös év kapcsán egy riporterféle a
  Love Parade-ról beszél, az elég kínos. Ugyanilyen
  hasadék érezhető minden olyan évtörténet között,
  amikor Grass a német traumákról, a háborúkról, a
  politikai ügyekről beszél, illetve amikor az
  életmóddal vacakol.
482 Részint azért nem, mert egy jó krimit inkább nézni-   focus    -rÓl    identificati
  olvasni kell ( ha valaki kedveli a műfajt, én igen ),        (főnév)  onal
  semmint beszélni róla, részint pedig azért, mert az         /+w1 ige
  ember szinte óhatatlanul elfecseg valami olyant (
  nem mondom meg, ki a gyilkos, úgysem hinnék el,
  hogy éppen egy ilyen félkarú, pepitakabátos alak ),
  amit inkább a rejtvényfejtés izgalmában égő
  nézőnek-olvasónak kellene kitalálnia. Hogy most
  mégis egy krimiről N.DEL esik V.e3 szó, annak két
  oka is van. A Bíbor folyók ( Les Rivires pourpres )
  francia film, s mióta Clouzot annak idején egy-két
  maradandó értékű művel ajándékozta meg az
  izgalmakat kedvelő nézőket ( kivált az Ördöngösök-
  re gondolok ), az ember figyelni kezd, ha Bretagne-
  tól Chamonix-ig valaki nyomozni kezd a
  filmvásznon valami rejtélyes ügyben.


483 " Azonnal leállítani Csermelyt " - hangzott az     imperative  -rÓl
  utasítás május 28-án, pénteken a délelőtti órákban          (főnév)
  a különféle hivatalok és minisztériumok Stumpftól          /+w1 ige
  Áderen át Várhegyiig tartó drótjain. A tizenegy
  órára összehívott sajtótájékoztató előtt néhány
  perccel megszólalt Szabó László Zsolt, a Magyar
  Televízió Rt. ügyvezető elnökének mobilja: a
  telefonáló felszólította Szabót, hogy a kezében
  szorongatott sajtcéduláról N.DEL felejtse V.TPe3 el
  Csermely Péter és Csúri Ákos nevét. Szabó
  bejelentette Szenes Andrea műsorszerkesztésért
  felelős alelnök megbízatását, aki az eddigi két
  alelnököt, a politikai műsorokért felelős Feledy
  Pétert és a kulturális alelnökként tevékenykedő
  Kővári Pétert váltja fel.
484 ELNÖK: Most az eredeti döntési javaslatokról      focus   -rÓl    identificati
  N.PL.DEL fogunk V.t1 határozni, minősített             (főnév)  onal
  többséggel. 54/2000/54.                      /+w1 ige
485 Nincs megjegyzés. A határozati javaslatról N.DEL    focus   -rÓl    identificati
  fogunk V.t1 szavazni. A Közgyűlés a                (főnév)  onal
  megállapodásban rögzített feltételek szerint            /+w1 ige
  egyetért a XVI. kerületi önkormányzat tulajdonát
  képező ambulancia épületének,
  gondozóépületének a hasznosításával és megköti
  a megállapodást, és felhatalmazza a
  főpolgármestert a megállapodás aláírására.
486 Az 1970-es évektől enyhült a történetírás        negation  -rÓl    identificati
  kiszolgáltatottsága. Nemcsak a régebbi korokról          (főnév)  onal
  N.PL.DEL folytak V.Mt3 termékeny - és a politika          /+w1 ige
  által közvetlenül nem befolyásolt - szakmai viták,
  hanem immár a Horthy-kor is kezdett szabadon,
  vagyis a kötelezően előírt ideológiai elvárásoktól
  mentesen kutatható időszakká válni. Az 1945 s
  különösen az 1948-49 utáni évek történéseiről,
  vagyis a " szocializmus győzelméről és teljes
  felépítéséről " mást, mint " üdvtörténeteket " persze
  még sokáig nem lehetett írni.
487 Tegnap megnyílt az észak-olaszországi városban a   focus      -rÓl    identificati
  közép-európai államfők kétnapos értekezlete,             (főnév)  onal
  melyen a résztvevők az európai integráció és az            /+w1 ige
  európai értékrend témaköréről N.PSe3.DEL
  folytatnak V.t3 eszmecserét. A vendéglátó Carlo
  Azeglio Ciampi olasz köztársasági elnök
  ünnepélyes keretek között fogadta a tágabb térség
  országainak legfőbb méltóságait: Mádl Ferenc
  magyar, Milan Kucan szlovén, Thomas Klestil
  osztrák, Václav Havel cseh, Leonyid Kucsma
  ukrán, Aleksander Kwasniewski lengyel, Petar
  Sztojanov bolgár, Rudolf Schuster szlovák,
  Johannes Rau német, Stipe Mesic horvát, Vojiszlav
  Kostunica jugoszláv, Ion Iliescu román és Vlagyimir
  Voronyin moldovai elnököt.

488 A résztvevőknek 2500 koronát kell befizetniük.    focus      -rÓl    identificati
  Ennek fejében a szervezők szállásról,                 (főnév)  onal
  étkeztetésről, azaz teljes ellátásról N.DEL              /+w1 ige
  gondoskodnak V.t3. A gyermekeket autóbusszal
  szállítják Vágsellyéről az oroszlányi önkormányzat
  Káptalanfüreden levő táborába.
489 Ennek ellenére, ha tudatunk támadó gondolatokkal   subordination  -rÓl    identificati
  van tele, a többi tudat nem válik automatikusan a           (főnév)  onal
  mi támadásunk áldozatává. Ennek egyszerű a              /+w1 ige
  magyarázata: a támadó gondolat arról a téves
  alapról N.DEL indul V.e3 ki, hogy a többi ember
  tudata céljaiban és szándékában különbözik a
  miénktől. Ha másokat megítélünk, ezzel arra
  teszünk kísérletet, hogy meggyőzzük önmagunkat:
  valamilyen szempontból előnyös a többieket
  önmagunktól alapvetően különbözőnek tekinteni.
490 Egy más fajta típusban, a folyadékkristályos ( LCD   By the way, recently LG signed a contract [about      focus       -rÓl    other
  ) monitorok terén is vezet az LG, 72 százalékával    creating a 50-50 percent shared ownership company]              (főnév)
  gyakorlatilag egyeduralkodó ebben a piaci        with Philips, to build the biggest screen factory in the           /+w1 ige
  szegmensben. Az LG egyébként a napokban 50-50      world.
  százalékos közös vállalat létrehozásáról
  N.PSe3.DEL írt V.Me3 alá szerződést a Philipsszel,
  a világ legnagyobb képernyőgyárának
  megépítésére. Kriván Bence
491 Második helyezést ért el a kassai Zsigmond József                                 focus       -rÓl    identificati
  István király megyerendszerét elemző pályázata -                                           (főnév)  onal
  külön említést érdemel, hogy ő nem a Konstantin                                           /+w1 ige
  Egyetem hallgatója. A harmadik díjat a bizottság az
  ötödéves magyar-angol szakos Dubovský
  Norbertnek ítélte, aki I. István királyról N.DEL írt
  V.Me3. A negyedik helyezett, a negyedik
  évfolyamos magyar-politológia szakos Kantár
  Csaba a trianoni békeszerződés következményeit
  elemző munkájáért részesült elismerésben.

492 - A múlt nyáron, sötét éjszakán, egy kékfényű,                                   stress-avoiding  -rÓl
  huncut kis csillag lecsúszott az égről. Magasról                                  verb       (főnév)
  N.DEL jött V.Me3, és fényes csíkot húzott a sötét                                          /+w1 ige
  égre, hogy visszataláljon. Egy tó tükréhez ért le, és
  ámultan látta magát benne.
493 Úgy tűnik tehát, hogy a vegyes mázas technikát                                   focus       -rÓl    identificati
  alkalmazó magyarországi ( udvari? ) műhely                                              (főnév)  onal
  megelőzte kortársait. A korsók, kancsók, tálak                                            /+w1 ige
  összefoglaló nevüket a készítési eljárásról N.DEL
  kapták V.TMt3: égetés előtt a felületükre többnyire
  geometrikus mintákat karcoltak, amelyeket
  különféle színű mázakkal töltöttek ki. A bekarcolt
  vonalak többnyire megakadályozták, hogy
  égetéskor a mázak összefolyjanak.
494 A kisgazda pártelnök szerint az említett időszakban  focus  -rÓl    identificati
  a földművelésügyi, az igazságügyi és a             (főnév)  onal
  környezetvédelmi tárca három helyettes             /+w1 ige
  államtitkára aláírt egy állásfoglalást, ami ellent
  mondott a hatályos jogszabályoknak és " az összes
  adásvételi szerződést ez alapján merték megkötni
  ". - Itt bizony csalásról, sikkasztásról,
  bűncselekményről N.DEL kell V.e3 beszélni, hiszen
  végül is a gazdákat megillető pénzt mások vágták
  zsebre - szögezte le a pártelnök. Elmondta, hogy
  az esetek egy részében már meg is indult a
  büntetőeljárás.
495 Endrédy úr a CSM privatizációjával kapcsolatban    focus  -rÓl    identificati
  tett fel kérdést. A menedzsmenti beruházásokról, a       (főnév)  onal
  fenntartásra fordított összegekről N.PL.DEL kérdez       /+w1 ige
  V.e3. DR. ENDRÉDY ISTVÁN ( Fidesz-MDF-
  MKDSZ ):
496 A levelet a magyar külügyi szóvivő délelőtti      focus  -rÓl    identificati
  sajtóértekezletén ismertette. A Krónika a pakisztáni      (főnév)  onal
  katonai puccs várható hatásáról N.PSe3.DEL           /+w1 ige
  kérdezte V.TMe3 Horváth Gábort. Horváth Gábor: -
  A Külügyminisztérium a hír napvilágra kerülése
  után folyamatosan figyelemmel kíséri a pakisztáni
  belpolitikai események alakulását, és reményét
  fejezi ki, hogy a katonai hatalomátvételt követően,
  mint ahogyan ezt a hatalomátvételt vezető
  tábornok is jelezte, mielőbb helyreáll a
  demokratikus intézményrendszer működése
  Pakisztánban.
497 Az amerikaiak 1989 októberében indították el az                                  focus       -rÓl    contrastiv
  Atlantis űrrepülőgép fedélzetéről a Galileo                                             (főnév)  e
  űrszondát, amely 1995 december elején Jupiter                                            /+w1 ige
  körüli pályára állt, s azóta szinte egyfolytában
  dolgozik. Most a Galileo Galilei csillagász által még
  a XVII. században felfedezett négy óriás Jupiter-
  holdról mutatunk be egy-egy teljes képet, majd a
  nagyon különböző felszínekről N.PL.DEL
  következnek V.t3 közelebbi felvételek. A sárgás
  színű Io és az Europa mérete a mi Holdunkéval (
  3476 km ), a szürkés színű Ganymedesé és a
  Callistóé pedig a Merkúréval ( 4878 km ) és a
  Marséval ( 6796 km ) vetekszik ( 1. kép ).
498 Nem " egész pályás letámadásról ", állandóan                                   stress-avoiding  -rÓl
  lerohanni feszülő szabadcsapatról, hanem                                     verb negation   (főnév)
  integráló erőről beszélek. Nem kis változásról                                           /+w1 ige
  N.DEL lenne V.Fe3 tehát szó. Az új elnök
  vezérletével képes lesz -e a Fidesz gyűjtőpárttá
  válni abban az értelemben, hogy politikai
  gyakorlata, feladatvállalása, kommunikációs
  készsége szempontjából széles politikai
  érdekképviseletet lásson el?
499 A 11.30 órai szentmise után rövid egyházzenei      A "fun afternoon" / "play-afternoon" is organized for   focus      -rÓl    identificati
  áhítat. Egész délután - a székesegyház kriptájában   children from 3 p.m. in Szent Imre room, in the course           (főnév)  onal
  - szentségimádás, majd 17.30 órakor litánia lesz.    of which a film [about the life of prince Saint Imre] will         /+w1 ige
  15 órától a Szent Imre teremben játékdélutánt      be shown. On November 5, from 5 p.m., an
  tartanak gyermekek részére, melynek keretében      ecumenical prayer meeting is held for the world peace
  Szent Imre herceg életéről N.PSe3.DEL lesz V.e3     and the victims of terrorism.
  filmvetítés. November 5-én 17 órától ökumenikus
  imádságot tartanak a terrorizmus áldozataiért és a
  világ békéjéért.
500 Kísérő bolygónk Földünkre gyakorolt befolyásáról   subordination focu -rÓl    identificati
  már kaphattunk némi ízelítőt az " Ezoterikus körkép  s stress-avoiding (főnév)   onal
  " - ben. Most egy olyan hatásáról N.PSe3.DEL lesz   verb        /+w1 ige
  V.e3 szó, ami kevésbé közismert. Ez nem más,
  mint a Hold természetes születésszabályozása,
  ami az " Asztrológiai gyermektervezés " - nek
  nevezett módszer alapjává vált.

501 Az élenjáró ország Nem, nem, most nem a néhai     negation stress-  -rÓl    identificati
  Szovjetunióról N.DEL lesz V.e3 szó, hiszen annak   avoiding verb   (főnév)  onal
  alig hetvenegynehány évet adott Klio, a történelem            /+w1 ige
  kiszámíthatatlan istenasszonya, és végérvényesen
  bevonta működési engedélyét. Én a világ leg-
  öregebb, de még ma is élő és példamutatóan aktív
  élenjáró országára, Franciaországra utaltam a
  címmel, arra a Franciaországra, amely 1789 óta
  folyamatosan élen jár mindenben, amit úgy hívunk,
  hogy haladás.

502 Aztán a sötétben, deszkákra kapaszkodva -       focus       -rÓl    identificati
  csónakot a hadak nem hagytak maguk mögött a               (főnév)  onal
  Balaton partján - jó messze kiúsztunk a vízbe. Itt            /+w1 ige
  utazásaimról, Párizsról, Amerikáról, a háborúról
  N.DEL meséltem V.Me1, vagy beszélgettem és
  vitatkoztam tanítványaimmal, akiket sikerült
  ellentmondásra tanítanom. Csak két zavaró, de
  gyorsan múló epizód adódott egy hónap alatt.
503 Minden fellelhető könyvet elolvastam róla, korabeli  focus  -rÓl    identificati
  némafilmeket néztem, tanulmányoztam az             (főnév)  onal
  arcképeit. Proustban az a csodálatos, hogy az         /+w1 ige
  életet úgy élte meg, mint irodalmi alapanyagot, és a
  hőseit kivétel nélkül mind a saját életének
  szereplőiről N.PSe3i.DEL mintázta V.TMe3. Kettős
  minőségében tartózkodik a fesztiválon az európai
  mozi nagy kaméleonja, Michel Piccoli: ő elnökli az
  első filmes alkotásokat díjazó Aranykamera
  zsűrijét, míg maga a fesztivál az Íme, itt vagyunk!
  című első rendezésével ( amelyet két éve már a
  Velencei Filmfesztiválon is bemutattak ) tiszteleg
  előtte.

504 Ha szervezetként szembenállnánk a hagyományos     focus  -rÓl    identificati
  orvosi társadalommal, épp az ellenkezőjét           (főnév)  onal
  gyakorolnánk annak, amit megvalósítani             /+w1 ige
  szeretnénk. Minden szülőnek, aki a gyermekét
  elhozza hozzánk, ma is mindig ugyanazt a tanácsot
  adom: - Hallgasson meg mindent, amit az orvos
  mond, de senkinek ne higgye el, amit a javulás
  várható esélyeiről N.PSe3i.DEL mondanak V.t3. Mi
  itt a Központban tudjuk, hogy a szabadságra, a
  boldogságra és a békére korlátlan az esély.

505 Király volt a CamelTrophy és 10 perc mulva a      focus  -rÓl    identificati
  Sugárnál lyukadtunk ki. Verseny: Volt öt            (főnév)  onal
  állójegyünk és egy Club tribün kártya, na ezzel a       /+w1 ige
  kártyával mind az öten a Silver tribünről N.DEL
  néztük V.TMt1 végig a sok finn között. Nem tom a
  TV-ben mutatták e, de a végén a Hakkinen ( mikor
  leintették már ), megállt elöttünk, nagy gáz
  kerékfüstölés - a még mindig azon vitázunk, hogy
  kettöt - vagy hármat váltott e föl közben, -- na ez
  király volt bár nem szeretem a Hakkinent!!
506 Kötelező lehet a magyar felirat Várhatóan a hónap   focus    -rÓl    identificati
  végén kerül a kormány, és az év második felében a          (főnév)  onal
  parlament elé az a törvénytervezet, amely a             /+w1 ige
  magyar nyelv használatának egyes kérdéseiről
  N.PSe3i.DEL rendelkezne V.Fe3 a gazdaságban
  és a köztájékoztatásban. Nem nyelvtörvényről van
  szó, hanem olyan szabályozóról, amely csak a
  legkérdésesebb területeket érinti, és ott sem tiltó,
  hanem kiegészítő jellegű.

507 Néhány hét múlva a Pesti Központi Kerületi       focus    -rÓl    identificati
  Bíróság november 9-i végzéséről kaptam pecsétes           (főnév)  onal
  iratot. Hivatkozással az 1989. évi XXXVII. törvény         /+w1 ige
  ilyen-olyan paragrafusaira, amelyek az
  amnesztiáról N.DEL rendelkeztek V.Mt3, a bíróság
  megszüntette a Fekete Sándor ellen indított
  büntetőeljárást. Indokolás: " Amennyiben a bíróság
  az ügyben ítéletet hozna, úgy a kiszabandó
  szabadságvesztés mértéke előreláthatólag a 3 évet
  nem haladná meg.
508 Az ajánlások között olvasható 1997-ben az a      f-particle  -rÓl    identificati
  felhívás, amely szerint a döntéshozatalban             (főnév)  onal
  nagyobb teret kell engedni a nőknek, és nem             /+w1 ige
  pusztán a jogszabályokban, a valóságban is teljes
  politikai, gazdasági egyenlőséget kell biztosítani
  számukra. Magyarország legutóbbi, tavaly
  márciusban készült nőpolitikai jelentése elsősorban
  szociális és családügyi intézkedésekről N.PL.DEL
  számol V.e3 be, de kevés jelét mutatja annak, hogy
  a kormányzat a nők esélyegyenlősége érdekében
  is komoly lépéseket kíván tenni. Zöldyné Szita
  Erzsébet, a szociális tárca nőképviseleti
  titkárságának vezetője nem ért egyet a
  megállapítással.
509 Háromszoros Zwack-nyereség Zelei Béla Kiugróan    focus       -rÓl    identificati
  jó eredményről N.DEL számolt V.Me3 be tegnap a             (főnév)  onal
  Zwack Unicum Rt. Az első félévi adózás előtti              /+w1 ige
  eredménye 822 millió forint volt, szemben az egy
  évvel ezelőtti 281 millió forinttal.

510 Tessék szavazni! A visszavonásról N.DEL        focus       -rÓl    identificati
  szavazunk V.t1. 26 - 2 - 3-mal nem vagyunk               (főnév)  onal
  határozatképesek. ELNÖK:                        /+w1 ige
511 Budapest ( MTI ) - Az amerikai OSI Industries Inc.  stress-avoiding  -rÓl    identificati
  lapértesülések szerint komolyan érdeklődik a Hajdú-  verb       (főnév)  onal
  Bét Rt. megvétele iránt. A hírek konkrét                /+w1 ige
  tárgyalásokról N.PL.DEL szólnak V.t3, de ezt a
  felek nem erősítették meg. Az OSI a McDonald's
  gyorsétteremlánc egyik legnagyobb
  húsbeszállítója, s több közös céget jegyez a Hajdú-
  Bét fő magyar konkurensével, a Bábolna Rt.-vel.

512 Eszébe sem jusson megnyomni a csatornaváltó      focus stress-   -rÓl    identificati
  gombját, hiszen ha csak egy pillanatra is elcsábul,  avoiding verb   (főnév)  onal
  biztosan lemarad valamiről. Jól ismerjük azokat a            /+w1 ige
  sorozatokat, amelyek a mindennapokról N.PL.DEL
  szólnak V.t3.. Az akár napi gyakorisággal
  folytatatódó családregények,
  szomszédságtörténetek, melyekben szerepet kap
  az aktuális politika, a szerelem és az aznapi
  újságok szenzációi egyaránt. /Szomszédok,
  Kisváros//Kisváros/
513 Amikor a Rokonokat dramatizáltam, szinte       stress-avoiding  -rÓl    identificati
  sistergett az időszerűségtől, annyira mainak tűnt.  verb focus    (főnév)  onal
  Sokszor azt mondom, hogy nem is kellene új               /+w1 ige
  tárcákat írni, csak elővenni Móriczot vagy
  Kosztolányit, és ezek az írások a máról N.DEL
  szólnának V.Ft3. A korrupcióról, a becsületes
  törekvések porba hullásáról, s lehetne sorolni
  tovább.
514 Zsoldos Attila NÉPSZAVA Lapunk információi       focus stress-  -rÓl    identificati
  szerint a Belügyminisztérium hetekkel ezelőtt     avoiding verb  (főnév)  onal
  elküldte a parlamenti bizottságnak azt az               /+w1 ige
  összesítést, amely az olajjal összefüggő
  bűncselekményekkel összefüggő nyílt és operatív
  nyomozásokról N.PL.DEL szól V.e3. A
  belügyminisztériumi anyagból kiderül: a rendőrség
  operatív eszközökkel nyomozást folytatott egy
  olyan magas rangú pénzügyminisztériumi
  köztisztviselő ellen, aki a szaktárcánál több
  parlamenti cikluson át vezető beosztásban volt.

515 Nálunk tíz éve van Föld napja, mindig április 22-én.  focus stress-  -rÓl    contrastiv
  Az eredetileg amerikai rendezvénysorozat célja,    avoiding verb  (főnév)  e
  hogy felhívja a lankadó figyelmet az optimális             /+w1 ige
  esetben zöld fákra és a sárga napra. 2000-ben a
  lakhatóbb Budapestről és a megújuló
  energiaforrásokról N.PL.DEL szól V.e3. Az előbbi
  egy nagy biciklis menetben nyilvánul meg, a
  Rácfürdő tövétől a Felvonulási térig.

516 MNyTK. 28. sz. 30 ) - kit inkább a sárga lé      focus      -rÓl    identificati
  mibenléte izgatott -, majd a Mi fán terem? című            (főnév)  onal
  könyvében O. NAGY GÁBOR ( Bp., 1979. 226-8 ).             /+w1 ige
  Elsőként a szólásban szereplő két helynévről
  N.DEL szól V.e3. Úgy véli, hogy az első egy ma is
  virágzó Hajdú-Bihar megyei falunak, a
  Berettyóújfalutól nem messze fekvő Henchidá-nak
  a neve.
517 Rapcsák Andrást, Hódmezővásárhely                                      focus stress-   -rÓl    contrastiv
  polgármesterét nem lepte meg a kormány döntése,                               avoiding verb   (főnév)  e
  mivel a kabinet már egyszer hasonlóképpen foglalt                                       /+w1 ige
  állást az ügyben. Szerinte a hódmezővásárhelyi
  ügy nem róla, hanem a demokrácia elleni éles
  támadásról N.DEL szól V.e3. - Kevesen tudják,
  hogy tavaly decemberben a közigazgatási hivatal
  vezetője a képviselőknek két hetet adott a
  törvényesség helyreállítására.

518 Számukra a lélek ébersége - Hamvas Bélával                                  stress-avoiding  -rÓl    identificati
  szólva - nem tudás, nem erő, nem tevékenység,                                verb focus    (főnév)  onal
  hanem szeretet. Eddigi darabjaik is jórészt a                                         /+w1 ige
  párkapcsolatok felhajtóerejéről és mélybe taszító
  konfliktusairól N.PSe3i.DEL szóltak V.Mt3.
  Hasonlóképp nagy szellemi kalandot ígér a valóság
  és a virtuális világ határán játszódó sokrétegű,
  Gertrúd és Aliz csodaországbeli különös története.

519 Egyes források szerint Michael Jackson apja már   According to certain sources, M. J.'s father has already focus      -rÓl    other
  megvette a kaszinócentrum megépítéséhez       bought the area needed to build the casino center. The          (főnév)
  szükséges területet. A Format osztrák magazin úgy  Austrian magazine Forman learned that the old Joe             /+w1 ige
  tudja, az öreg Joe a múlt csütörtökön Asamerrel   arrived in Budapest last Thursday together with
  együtt érkezett Budapestre, hogy a          Asamer to talk [about getting the casino permit].
  kaszinóengedély megszerzéséről N.PSe3.DEL
  tárgyaljon V.Pe3. A legendás popmenedzser azt
  nyilatkozta, hogy az európai Las Vegast kívánja
  felépíteni.
520 Berlusconi lemondatná Prodit A kormányválság    The leaders of the Italian opposition had been      focus       -rÓl    other
  megoldásáról N.PSe3.DEL tárgyaltak V.Mt3 az     negotiating [about the solution of the government              (főnév)
  olasz ellenzéki pártok vezetői Oscar Luigi Scalfaro crisis] with President Oscar Luigi Scalfaro, right before          /+w1 ige
  elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy a képviselőház the Eastern enlargement of the NATO was carried out
  tagjai kedd este - lapzártánk idején - végül is   on Tuesday evening (during our deadline) by the
  megszavazták a NATO keleti irányú bővítését. A   House of Representatives.
  szavazásra az eredeti elképzelések szerint a déli
  órákban került volna sor, de a képviselők az utolsó
  pillanatban szünetet hirdettek meg délutánra, s
  ebben a Reuters szerint része volt az Olaszország -
  Ausztria meccsnek is.

521 - Öt ember vesztette életét, tizen pedig                                   f-particle focus  -rÓl    contrastiv
  megsebesültek a vasárnapi légitámadásban,                                            (főnév)  e
  amelyet török harci gépek hajtottak végre Irán                                         /+w1 ige
  északnyugati részén - jelentette hétfőre virradóra a
  hivatalos iráni hírügynökség, mely szerint a
  légicsapás színhelye Nyugat
522 Az Európai Biztonsági és Együttműködési                                   f-particle     -rÓl    identificati
  Szervezet soros elnöke az orosz                                                 (főnév)  onal
  külügyminiszterhez fordul, amiért tényfeltáró                                          /+w1 ige
  küldöttségüket nem engedték be Csecsenföldre. A
  küldöttség így csak az ingusföldi
  menekülttáborokról N.PL.DEL tud V.e3 beszámolni.
  Ezek alapján a küldöttséget vezető norvég
  diplomata úgy látja, hogy a csecsenföldi háború
  nem orosz belügy.
523 Itt egy többletköltség vállalásáról van szó: aki                               subordination focu -rÓl
  figyelmesen elolvasta, tudja, hogy a 26 millió forint,                            s         (főnév)
  a címzett támogatást meghaladó keret fedezetéről                                        /+w1 ige
  van szó. Elvesztenénk az egész támogatást, ha ezt
  nem tudnánk biztosítani, de azt gondolom, itt a
  város olyan javaslatról N.DEL tud V.e3 dönteni,
  amelyik hasznos és racionális. ELNÖK:
524 ( Beszólás: Hát miről? ) Mi reméljük, hogy ezzel a                            focus         -rÓl    identificati
  beterjesztéssel, amivel a kormány beterjeszti a                                        (főnév)  onal
  parlament elé, erről a kérdésről N.DEL tudunk V.t1                                       /+w1 ige
  itt a parlamentben vitát rendezni, és valójában
  várjuk a kormánynak azokat a javaslatait, amelyek
  az adótörvények igazi problémáiról szólnak.
  Egyben szeretnénk a kormány figyelmét felhívni
  arra, hogy a mi tudomásunk szerint a
  hatásvizsgálatok korábban, ' 94-es számokon
  alapulnak.
525 Ráadásul öt ember csak puccsot tud csinálni,                               f-          -rÓl
  forradalmat nem " - mondta lapunknak egy Fidesz-                             quantifier uncertai  (főnév)
  tanácsadó. A legnagyobb koalíciós párt tájékozódik                            n           /+w1 ige
  ugyan a lázadóknál - két alsóbb szintű
  megkeresésről N.DEL tudunk V.t1 -, és a Fidesz-
  frakció egyes tagjai " erősen biztatják " a
  reformereket, ám Kövér László a Magyar Nemzet
  szombati számában leszögezte, hogy a koalíciónak
  nincs alternatívája. Zeng a minisztérium

526 A meccs hőse a mindössze húszéves, hirtelen     The hero of the game was 20-year-old Steve Gerrard, focus         -rÓl    emphatic
  növése miatt állandó izomproblémákkal küzdő     who is continuously suffering from muscle problems            (főnév)
  Steve Gerrard volt. A 16. percben harminc méterről  because of his sudden growth. In the 16th minute of            /+w1 ige
  N.DEL vágta V.TMe3 be a labdát Barthez        the game, he kicked the ball [from 30 meters] right into
  kapujába, igényt formálva az Év gólja címre.     Barthez's net, thus claiming the title for the Goal of the
  Huszonöt perccel később a sokoldalú középpályás   Year.
  beadása hozta helyzetbe válogatott kollégáját,
  Robbie Fowlert, aki ismét megtalálta elveszettnek
  tűnt góllövő cipőjét, és beállította a 2-0-ás
  végeredményt.
527 A lényegi változatlanság azért is aggasztó, mert   f-particle stress-  -rÓl
  június 13-a óta ismét működik az üzem. Mindössze   avoiding verb    (főnév)
  üzemi próbáról N.DEL van V.e3 szó, 50 százalékos              /+w1 ige
  kapacitással - állította a HVG-nek a nagybányai
  környezetvédelmi igazgatóság főfelügyelő-
  helyettese, Trif Lenuta. A technológiai próba célja
  kideríteni, hogy megfelelően működik -e a cián - és
  nehézfém-mentesítő berendezés - mondta Lenuta,
  holott később maga árulta el, hogy azt még be sem
  szerezte az Aurul.

528 A törvények szerint minden egyes illegális      stress-avoiding   -rÓl
  bevándorlót, akit elkapnak, könyörtelenül       verb         (főnév)
  menekülttáborba zárnak - a gyerekeket és az                /+w1 ige
  asszonyokat is. Jelenleg mintegy 3600 emberről
  N.DEL van V.e3 szó, akiknek az ellátása fejenként
  és naponta 53 amerikai dollárba kerül. A
  körülmények általában nagyon roszszak ezekben a
  táborokban.
529 Valóban, az egyik legnagyobb fontosságú és      stress-avoiding   -rÓl    identificati
  remélhetőleg a következő ciklust meghatározó     verb focus      (főnév)  onal
  kérdésről tárgyal ma a Közgyűlés. Egy több                 /+w1 ige
  évtizedes adósságról N.DEL van V.e3 szó: e város
  valóban értékes épületállományának
  megőrzéséről, felújításáról. Azt gondolom, hogy a
  program teljes működésének az alapvető feltétele
  egy csaknem tökéletes és az eddiginél jóval
  magasabb szintű együttműködés a kerületek és a
  főváros között.
530 A harmadik: miközben folytak ezek a viták, a     negation stress-  -rÓl    contrastiv
  magyar társadalom elismert tekintélyű csoportjai -  avoiding      (főnév)  e
  majdnem megalázó - lobbyzásra kényszerültek      verb focus     /+w1 ige
  annak érdekében, hogy ennek a pénznek akár
  csak a töredékéből is részesüljenek. Egy hónap
  leforgása alatt kiderült, hogy nem 60-70 milliárd
  forintról N.DEL van V.e3 szó, hanem a
  kamatbevételekről, és ezt 30-35 milliárd forintra
  tették. Ez tegnapelőtt 12 milliárd forintra apadt.
531 Elegendő -e az üdvözüléshez a hit Istenben -     negation stress-  -rÓl
  ahogy Luther tanította -, vagy az ember saját     avoiding verb   (főnév)
  cselekedetei is kellenek hozzá, ahogy a római              /+w1 ige
  katolikus egyház mondja. A németországi
  evangélikus egyházak tanácsának elnöke, Manfred
  Kock egy rádiónyilatkozatban úgy magyarázta a
  mostani dokumentumot, hogy nem
  kompromisszumról N.DEL van V.e3 szó, hanem
  azt a mezsgyét foglalták írásba, amelyen belül a
  katolikusok és lutheránusok egymás mellett
  élhetnek és kölcsönösen elfogadhatják egymást.
  Az utóbbi napok nyilatkozataiból ugyanakkor
  kiderült, hogyehhez még kitartó párbeszédre lesz
  szükség.
532 Amúgy a bányánál laza a hangulat, egy gép       stress-avoiding  -rÓl
  dolgozik, kettő nem; a többiek inkább a negyven    verb f-particle  (főnév)
  kilométerre lévő bányából fuvarozzák a homokot,             /+w1 ige
  mert távlatokban gondolkodnak. Mi meg abban,
  hogy itt vagy olyan túlszámlázások lesznek, mint az
  árvíz nagysága, vagy pedig egyszerűen
  szervezetlenségről N.DEL van V.e3 szó: logisztikus
  sehol a határon, hogy esetleg aszongya, gyerekek,
  innen visszük most a homokot, mert közelebb van,
  és könnyen hozzá is férünk. Belopakodtunk a
  téeszbe is: itt több dologtalan traktort meg
  munkagépet láttunk.
533 Arts Management, a Concert & Media és a                                  focus stress-   -rÓl    identificati
  Maskarás Báb-Komédiás Céh - szervezik. Annak                               avoiding verb   (főnév)  onal
  pedig nagyon örülök, hogy a Millenáris Park ügyeit                                      /+w1 ige
  intézve azt tapasztalom, hogy a művészeti élet
  torzsalkodásai ellenére amikor produkcióról,
  fellépésről N.DEL van V.e3 szó, mindenki mindent
  félretesz, s csak az számít igazán, hogy a
  közönség minél magasabb szintű előadást
  láthasson-hallhasson. - Minden egyes cégnek
  megvan a saját programszervező struktúrája -
  hogyan tudják mindezt itt együtt működtetni?

534 És talán itt van az eb elhantolva. Jobb a jobb 08 /                            focus stress-   -rÓl    identificati
  30 / 99 08: 46: 15 Emlékszem, a liberális                                 avoiding verb   (főnév)  onal
  hazugsággép Antall idején is összehazudott                                          /+w1 ige
  mindenfélét ilyen meg olyan vagyonokról, melyek
  persze később mind valótlannak bizonyultak, de
  hát ezeknek semmi sem drága, ha kedves
  elvtársaik hatalomba való visszajuttatásáról
  N.PSe3.DEL van V.e3 szó. Mert erről van szó,
  nemde, kedves liberális elvtársak?

535 1952 nyara után már regisztrálták a          After the summer of 1952 it has also been registered uncertain focus  -vAl    other
  takarmányhiány folytán visszaesett          that the less animals were born because of the lack of         (főnév)
  állatszaporulatot is, és okkal N.INS állapították   fodder, and it was right to state that "the farmers are        /+w1 ige
  V.TMt3 meg, hogy " a parasztság... lassan       slowly becoming disinterested in carrying on with a
  közömbössé válik aziránt, hogy intenzívebb...     more intensive stock-breeding." (lit. [with a reason]
  állattenyésztést folytasson. "            they stated that...)
536 Dehogy is, az orániaiak amúgy " nem gyűlölik " a   stress-avoiding   -vAl
  katolikusokat, ők csupáncsak " a római egyház     verb        (főnév)
  ellen " vannak, s mindössze szeretnék                   /+w1 ige
  felvilágosítani a katolikusokat hitük
  helytelenségéről. Ha aztán, mint e héten is,
  rálelnek egy négyszer főbe lőtt tizenéves katolikus
  lányra a protestáns fiúja ágyában, akkor
  nyilvánvalóan a meggyőzés túlzásba vitt esetével
  N.PSe3.INS állunk V.t1 szemben. Öt éve egy
  vezető orániait kizártak, mert meglátták, hogy
  társasági vacsorán asztalszomszédja katolikus pap
  volt.
537 1. Az Egyezmény értelmében az egyik Szerződő     complex predicate  -vAl
  Államban illetőséggel bíró személy kifejezés olyan            (főnév)
  személyt jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a             /+w1 ige
  jogszabályai szerint ott lakóhelye, állandó
  tartózkodási helye, a Központi Iroda vagy az
  üzletvezetés helye vagy más hasonló ismérv
  alapján adóköteles. 2. Amennyiben egy
  természetes személy az 1. bekezdés rendelkezései
  szerint mindkét Szerződő Államban illetőséggel
  N.INS bír V.e3, helyzete a következők szerint
  határozandó meg: a ) ez a személy abban a
  Szerződő Államban tekintendő illetőséggel bírónak,
  amelyben állandó lakhellyel rendelkezik; ha
  mindkét Szerződő Államban rendelkezik állandó
  lakóhellyel, úgy abban a Szerződő Államban
  tekintendő illetőséggel bírónak, amellyel személyi
  és gazdasági kapcsolatai szorosabbak ( létérdekek
  központja );
538 Angyal Imre kijelentette, feltérképezték már a     stress-avoiding  -vAl
  korrupciógyanús hivatalokat, a földművelésügyi     verb        (főnév)
  minisztériumot, illetve a munkavédelmi ellenőrző             /+w1 ige
  központot is említette. Angyal szerint nem kizárt,
  hogy Szlovákiában is szervezkedik az albán
  alvilág, feltehetőleg jelentős befolyással N.INS
  bírnak V.t3 az itteni kábítószerpiacon. Ugyanakkor
  figyelmeztetett, bár a rendőrségnek tudomása van
  az alvilág szervezkedéséről, a törvény szerint senki
  ellen nem lehet bűnvádi eljárást kezdeményezni
  megfelelő bizonyíték híján.

539 Az amerikai nemzet kialakulásának mítoszát       uncertain     -vAl
  nemcsak rögzítő, hanem azt folyamatosan                  (főnév)
  gazdagító és alakító, történelmi igazolást is célzó            /+w1 ige
  western a legjellegzetesebb tengerentúli műfajjá
  alakul. Az ismétlődő fordulatokra épülő
  cselekményvezetés, a sematikus jellemábrázolás
  idővel lélektani tartalommal N.INS bővül V.e3. A
  legjelentősebb korabeli rendezők, William Wayler,
  Fred Zinnemann, John Huston, John Ford,
  valamint Nicholas Ray művei már nem a harcot
  hangsúlyozzák, hanem a szembenálló felek belső
  indítékait és az összecsapás hatását a túlélő
  további életére.
540 Külföldön azonban még enynyire sem voltak       uncertain f-    -vAl    identificati
  irigylésre méltó helyzetben a magyar          quantifier focus  (főnév)  onal
  agrártermékek. Az ország külkereskedelmi                 /+w1 ige
  forgalma 1999-ben folyó áron számolva 9
  százalékkal N.INS bővült V.Me3. Az export értéke
  9, az importé pedig 8, 7 százalékkal nőtt.
541 Anyádnak segítettél. Kis bekecskében hajladoztál a You were helping your mother. You were bending over focus        -vAl    other
  cementes üzletben, zörgő kannákat gurítottál    in a cement shop in a small jacket, you were rolling          (főnév)
  odább, zománcos, kék merővel N.INS csorgattad away clanking cans, you were pouring the milk into my            /+w1 ige
  V.TMe2 edényembe a tejet. - Szerbusz - mondtam - bottle [with an enameled blue measuring pot]. "Hi", I
  , ráérsz?                     said, "do you have some time for me?"

542 Megállapítom, hogy mindenki szavazott.                                focus f-quantifier  -vAl    identificati
  Következik Manninger Jenő fővárosi képviselő                                        (főnév)  onal
  indítványa, mely szerint 18 millió 100 forinttal N.INS                                   /+w1 ige
  csökkentsük V.Tt1 a fejlesztési kiadási
  előirányzatot az Ikarus busz beszerzése feladaton,
  11 millió 900 ezer forinttal csökkentsük a fejlesztési
  kiadási előirányzatot a Békásmegyeri üdülő
  átépítés feladaton, 30 millió forinttal növeljük a
  fejlesztési kiadási előirányzat kerékpárút, - tároló
  építése feladaton. A pénzügyi bizottság nem
  támogatta.
543 A viadalon ezúttal is két magyar induló lesz,                             focus f-quantifier  -vAl    contrastiv
  Európa-bajnoknőink, Bátorfi Csilla és Tóth                                         (főnév)  e
  Krisztina. Bátorfi Csilla eddig két alkalommal N.INS                                    /+w1 ige
  diadalmaskodott V.Me3 ( 1987, 1992 ) és kétszer
  ezüstérmes lett ( 1989, 1996 ). Tóth Krisztina még
  nem végzett dobogós helyen, 1997-ben az ötödik
  helyet szerezte meg.
544 Az összeférhetetlenség létrejöttével a MAB, illetve                          focus        -vAl    identificati
  az FTT tagjának megbízatása megszűnik. " 15. § (                                      (főnév)  onal
  1 ) Az Ftv. 81. §-ának ( 2 ) bekezdése a következő j                                    /+w1 ige
  ) ponttal N.INS egészül V.e3 ki: ( ( 2 ) A MAB az
  oktatási miniszter, az FTT vagy felsőoktatási
  intézmény felkérésére véleményt nyilvánít )
545 ( 4 ) Az ingatlan-nyilvántartást kezelő szerv a     focus     -vAl    identificati
  nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés             (főnév)  onal
  jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi         /+w1 ige
  jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles
  tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel
  összefüggő adatokról. 57. § A kulturális javak
  védelméről és a muzeális intézményekről, a
  nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  szóló 1997. évi CXL. törvény 12. §-a a következő (
  4 ) - ( 5 ) bekezdésekkel N.PL.INS egészül V.e3 ki:
  " ( 4 ) A törvényben meghatározott feladataik
  teljesítése érdekében a cél megjelölésével, az
  Igazgatósághoz intézett írásbeli megkereséssel a (
  2 ) bekezdésben meghatározott adatok
  szolgáltatását igényelheti:

546 A következő idénytől az egyesület vezetése        f-quantifier  -vAl
  szeretné elérni, hogy jelentősen emelkedjen a              (főnév)
  bérletesek száma, ezért az egy évre érvényes              /+w1 ige
  állandó belépő átlagosan olcsóbb lenne, mintha
  valaki mérkőzésenként veszi meg a jegyeket. A
  pénteken lezárult átigazolási időszakkal
  kapcsolatban elhangzott, hogy a klub nyolc
  játékossal N.INS egyezett V.Me3 meg: Szűcs Lajos
  kapussal, Hrutka János, Keller József védőkkel,
  Pinte Attila középpályással, Hámori Ferenc és Alex
  Monken támadókkal. Visszatért az együtteshez a
  korábban kölcsönadott Schultz Levente és Fülöp
  Zoltán is.
547 A munkálatok éppen most zajlanak, úgy néz majd     The building is in progress, the room will look like a  focus  -vAl    identificati
  ki a helyiség, mint televíziós kommentátorállások   row of television commentator posts, and pentathletes       (főnév)  onal
  sora: az öttusázók és az érdeklődők külön-külön    and visitors will be able to follow the shooting-matches     /+w1 ige
  monitorokon követhetik figyelemmel a          on separate screens. Medvegy Iván, the director of the
  lőprodukciókat. Medvegy Iván versenyigazgató      competition explained that the computer analyzed the
  elmagyarázta, hogy apró mikrofonok segítségével    shots [with the help of tiny microphones]. Former
  N.PSe3.INS elemzi V.Te3 ki a találatokat a       World and Olympic Champion Fábián László, the chef
  számítógép. Az egykori világ - és olimpiai bajnok   de protocol of this WC remarked that 2 years ago, the
  Fábián László, a mostani vébé protokollfőnöke     competition had yet been organized on the WC in
  meg is jegyezte, hogy két éve, a szófiai        Sofia on a "manual" shooting range, where the targets
  világbajnokságon még a régi " kurblis " lőtéren    had been collected by the judges after each shot, who
  rendezték a versenyt, ahol minden lövés után a     had been analyzing them for long by holding them
  bírók begyűjtötték a lőlapokat, a fény felé tartva   towards the light. After this, everything could begin all
  hosszasan elemezgették, aztán kezdődött minden     over again…
  elölről...
548 Mint Anteusz a Földet, úgy érinti meg a szent     In his diary notes, he balances the tired hopelessness  focus  -vAl    identificati
  humuszt, hogy új erot merítsen belole, s kezében "   [by some kind of quiet hope]: maybe there will still be      (főnév)  onal
  zöld olajággal " továbbhaladjon az igaznak tudott   an awakening from our apparent death.               /+w1 ige
  úton ( Csillaghullás, Friss kenyér illata, Szegények
  kórusa, Szombat este, Egyedül az éjszakában,
  Kibontott zászló; Elfordulok a rossz bírótól ).
  Naplójegyzeteiben ( Kis könyv haldoklásunk
  emlékére ) a fáradt reménytelenséget egyfajta
  csöndes bizakodással N.INS ellensúlyozza V.Te3:
  tetszhalott állapotunkból talán még lesz ébredés.
  1945-ben bizakodó örömmel üdvözli "
  újjászületésünk ünnepét ": az elso szabad
  karácsonyt.
549 A bányászati tevékenységgel okozott egyéb károk    No compensation is due for damage in a building if the focus     -vAl    other
  megtérítésére a Polgári Törvénykönyv         building was built within the boundaries of an area that       (főnév)
  rendelkezései az irányadók. ( 3 ) Nem jár       was reserved for mining or withing the boundaries of         /+w1 ige
  kártalanítás az építményben keletkezett kárért, ha  the grounds of a mine, [without permission, or in
  az építményt bányaművelésre fenntartott területen   violation of conditions stated in the permission (in order
  vagy bányatelek határain belül építési engedély    to prevent damage)].
  nélkül vagy abban - a kárelhárítás érdekében -
  megszabott feltételek megsértésével N.PSe3.INS
  emelték V.TMt3. ( 4 ) A bányakártalanítást - eltérő
  megállapodás hiányában - pénzben kell megfizetni.

550 A hizlaldában egyelőre marad a régi technológia,   In the fattening coop the old technology remains, and  focus    -vAl    identificati
  egyúttal megmarad egyetlen, az utolsó trágyató,    the only, the last remaining dung lake also is kept,         (főnév)  onal
  melyet a szerződés értelmében 2002-ig kell      which must be disposed of by 2002, according to the         /+w1 ige
  felszámolni. A kellemetlen szagot addig is      contract. Until then, the unpleasant smell will be
  különböző kemikáliákkal N.PL.INS enyhítik V.Tt3. A  lessened [by certain chemicals].
  RÁSET Kft. tervezi, hogy vidékre, egy Galga menti
  ingatlanra költözteti sertéstelepét, ám az
  ötvenmillió forintos beruházás anyagi forrását még
  elő kell teremteniük.
551 Horvátországból egyáltalán nem jönnek járművek.                                f-particle  -vAl
  A forgalomellenörző helyre jelenleg csak gyalog                                      (főnév)
  vagy kerékpárral N.INS érkeznek V.t3 utasok -                                       /+w1 ige
  tájékoztatta a Krónikát a pécsi Határőr Igazgatóság
  vezetője Lovász József, dandártábornok, aki
  közölte: nincs pontos információjuk egyelőre arról,
  hogy meddig tarta a tiltakozás. A Horvátországba
  igyekvőknek azt tanácsolják, hogy Udvar felé
  induljanak el, ahol jelenleg is zavartalanul
  átjuthatnak, viszont a megnövekedett forgalom
  miatt máris egy órára nőtt a várakozási idő.
552 Mint mondta: Groznijnak ki kell adnia a területén   He said, Grosny has to extradict the Islamic resurgents focus      -vAl    other
  menedéket találó iszlám lázadókat, egyébként      that have found refuge within its territory, or their bands       (főnév)
  bandáikat irgalmatlanul felszámolják. Putyin      will be eradicated without mercy. Putin has threatened          /+w1 ige
  gazdasági szankciókkal N.PL.INS fenyegette       Chechnia [with economic sanctions] if it protects
  V.TMe3 meg Csecsenföldet, ha az iszlám vallás     wrongdoers in the name of the Islamic religion.
  nevében gonosztevőket védelmez. Moszkvában
  eközben befejezték a tegnap felrobbantott
  romjainak eltakarítását.
553 Pedig belpolitikusként és főleg pártpolitikusként is                             stress-avoiding  -vAl    identificati
  meghatározó szerepe volt az elmúlt évtizedekben a                               verb focus    (főnév)  onal
  Szövetségi Köztársaság és az FDP sorsának                                            /+w1 ige
  alakításában. Ő szervezte pártjának 1996-os
  kiválását Ludwig Erhard kormányából, amiért
  háromévi ellenzékiséggel N.INS fizettek V.Mt3 a
  szabaddemokraták. Genscher és a párt tanult a
  leckéből, amit bizonyított az 1969-es
  szociálliberális koalíció tető alá hozása csakúgy,
  mint az 1982-es fordulat, a Helmut Kohl
554 A szocializmus évtizedeiben talán éppen a közép-   In the past few years, something has finally changed: uncertain focus  -vAl    other
  európaiság etosza nem nyerte el a hivatalos zenei   Mahler's oeuvre has still not gained the place it should        (főnév)
  élet nagyhatalmú irányítóinak tetszését, de az sem  have on the range of concerts, but most of our             /+w1 ige
  kizárt, hogy Mahler szimfóniáit és monumentális,   orchestras take up the oeuvre of the late Romantic
  zenekari kíséretes vokális műveit elkényelmesedő   master [at least relatively regularly].
  szimfonikus együtteseink túlságosan nehéznek és
  terjedelmesnek találták ahhoz, hogy folyamatosan
  repertoáron tartsák. Az elmúlt években valami
  végre megváltozott: a mahleri életmű ugyan máig
  sem nyerte el méltó helyét a koncertpalettán ( nem
  beszélve a nyugat-európai és tengerentúli
  hanglemezipar szinte hihetetlen
  termelékenységéről, amellyel nem
  versenyezhetünk ); de zenekaraink többsége
  legalább viszonylagos rendszerességgel N.INS
  foglalkozik V.e3 a késő romantikus mester
  életművével. Más kérdés, hogy ritkán születnek
  olyan kiemelkedő produkciók, amelyek segíthetnek
  a szó jó értelmében vett Mahler-kultusz
  megteremtésében.

555 Pályázni a vállalkozásfejlesztés, továbbképzés,                              focus       -vAl    identificati
  valamint regionális és helyi együttműködés                                          (főnév)  onal
  területén lehet. Elsősorban azok a kis - és                                          /+w1 ige
  középvállalkozók esélyesek, akik
  idegenforgalommal, rendezvényszervezéssel,
  étkeztetéssel, szállásnyújtással N.INS foglalkoznak
  V.t3. Támogatást kaphatnak azok az
  önkormányzatok és szervezetek is, amelyek
  kimutathatóan nem a haszonelvűség alapján
  szerveznek szabadidőprogramokat.
556 Nagy Sándor, a GE Lighting Tungsram gépdivízió-    f-particle  -vAl    identificati
  igazgatója szerint kedvező, hogy a magyar              (főnév)  onal
  gépgyártó cégek és a nagy gépgyárak között             /+w1 ige
  szoros kapcsolat alakult ki. A multinacionális cégek
  érdeke, hogy közvetlenül csak a fő profillal N.INS
  foglalkozzanak V.Pt3. A kisebb cégeknek ezért a
  részfolyamatokat kiadják alvállalkozásba.

557 Engedje meg, hogy nagyon röviden néhány tényt     focus    -vAl    identificati
  soroljak fel az általam feltett kérdés indoklásánál         (főnév)  onal
  elmondottak alátámasztására. 1994 őszén, amikor           /+w1 ige
  a kormány július 15 -e után megkezdte a
  tevékenységét, rögtön egy minisztériumi és Magyar
  Honvédség parancsnoksági átszervezéssel N.INS
  foglalta V.TMe3 le magát. 1995 tavaszán az ön
  jelenlétében kinevezték az új katonai kerület
  vezetőjét és a magasabb elöljárókat, majd ' 95
  júliusában egy másik határozatot hoztak a
  parlament elé, s végül 1995 decemberében egy
  olyan végrehajtási folyamatba kezdtek, amely
  alapján az a veszteség, amelyet a parlament előtt
  említettem, gyakorlatilag be is következett.
  Mindennek figyelembevételével olyan helyzet állt
  elő, hogy a koncepciótlansággal az egyes
  területek, így - többek között - a légierő
  felkészülése szinte nullára beáll.
558 Egészen addig nem foglalkoztam a feleségem       I had not been interested in the course of my wife's   focus      -vAl    identificati
  pályafutásával, amíg másfél éve, egy vacsora      career, until she said on and a half years ago while we          (főnév)  onal
  közben azt nem mondta: a térde miatt nem bírja     were having dinner that she could not play anymore             /+w1 ige
  tovább a játékot. Akkor elhatároztam, hogy a      because of her knee. Back then, I decided to have her
  legjobb orvosokkal N.PL.INS fogom V.Te1         cured [by the best doctors], and I started to collect all
  meggyógyíttatni, s elkezdtem minden, térdére      information and documents concerning her knee.
  vonatkozó dokumentumot, információt gyűjteni.
  Ezek alapján kiderült, egy korábbi edzője súlyosan
  befolyásolhatta feleségem egészségi állapotát, és
  folyamatosan megalázott egy sérült embert.

559 Maszhadov, a törvényesen megválasztott csecsen     The legally elected Chechen President, Masadov was focus          -vAl    contrastiv
  elnök azon a címen lett illegitim, hogy, úgymond, "   declared illegitimate on the pretext of "not having been          (főnév)  e
  nem az oroszországi törvények szerint választatott   elected by the Russian law", "not keeping the situation          /+w1 ige
  meg ", " egyébként sem ura a helyzetnek ", "      under control, anyway", and "being in league with the
  lepaktált a terroristákkal ". Mint látható, a háborús  terrorists". As we can see, the war vocabulary,
  szókészlet a korábbihoz viszonyítva most a "      compared to the earlier one, has been enriched [with
  terrorista " jelzővel N.INS gazdagodott V.Me3.     the attribute "terrorist"].
  Holott koránt sincsenek minden kétséget kizáró
  bizonyítékok arra, hogy a több mint 300
  emberéletet követelő moszkvai, bujnakszi és
  volgondonszki robbantásokat csecsenek követték
  volna el.
560 A mérkőzés sorsát elsősorban az önhibák közti                                  focus uncertain  -vAl    identificati
  különbség döntötte el: az orosz klasszis 78, míg                                          (főnév)  onal
  riválisa csak 49 könnyűnek látszó helyzetben                                            /+w1 ige
  rontott. Clement már a találkozó elején meglepte
  orosz riválisát, rendkívül pontos játékkal N.INS
  gyűjtötte V.TMe3 a pontokat. Kafelnyikov álmosan
  teniszezett, mintha nem gondolt volna arra, hogy
  baj érheti.
561 Hirtelen valahogy nem akartam tudni a részletekről.  stress-avoiding   -vAl    identificati
  Másnap Editet Icával N.INS hagytam V.Me1, én      verb focus      (főnév)  onal
  pedig elindultam a város központja felé.                  /+w1 ige
  Találkoztam egy néhány volt osztálytársammal és
  bajtársammal, akik már korábban szabadultak fel.

562 Budai Zoltánnak, a Gazdasági Minisztérium       focus f-quantifier  -vAl    contrastiv
  helyettes államtitkárának tájékoztatója szerint az             (főnév)  e
  ország turisztikai bevételei az első negyedévben              /+w1 ige
  elérték a 767 millió eurót, ami jelentős, 21
  százalékos többletet jelent az előző év hasonló
  időszakához képest. Az aktívum több mint
  háromnegyed részben fedezte a külkereskedelmi
  mérleg hiányát, és 25,3 százalékkal N.INS haladta
  V.TMe3 meg a folyó fizetési mérlegét. A bevételek
  kedvező alakulása mögött a vendégek és az
  eltöltött vendégéjszakák számának pozitív
  változása húzódik - tudtuk meg.

563 Időnként dühödt bekiabálások, jelszó skandálás és   uncertain complex -vAl     identificati
  kivonulás tarkította a szenátus és a képviselőház   predicate focus  (főnév)    onal
  együttes ülését, amelynek hangulatát nem                 /+w1 ige
  befolyásolta a kormányválság és a választások
  közeledése. A legnagyobb kormánypárt elnöke
  szerint az emberek 89-ben kitalált ellenséggel
  N.INS harcoltak V.Mt3. Ion Iliescu az akkor
  hatalomra került politikus, jelenleg ellenzéki vezér
  viszont ingerülten elutasította, hogy államcsíny,
  összeesküvés vagy elorzott forradalom történt
  volna.
564 A kiesett jelölt nevét a szavazólapon át kell húzni. (                               focus       -vAl    identificati
  4 ) A szavazólap átvételét a választópolgár a                                            (főnév)  onal
  névjegyzéken saját kezű aláírásával N.PSe3.INS                                            /+w1 ige
  igazolja V.Te3. Az írásképtelen választópolgár
  helyett - e tény feltüntetésével - a szavazatszámláló
  bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

565 A gyakorlatban aki nem akarta magzatát          And because "crisis situation" is a rather subjective   focus uncertain  -vAl    other
  megtartani, erre az utolsó fordulatra hivatkozva     category, whoever certified [by her signature] that she           (főnév)
  kérte az abortuszt. S miután a " válsághelyzet "     was in a crisis situation could have an abortion.              /+w1 ige
  meglehetősen szubjektív kategória, aki aláírásával
  N.PSe3.INS igazolta V.TMe3, hogy
  válsághelyzetbe került, elvetethette magzatát. Az
  Alkotmánybíróság éppen ezt kifogásolta, amikor
  úgy fogalmazott: A magzat életének védelme
  annak megfogantatásától kezdve állami
  kötelesség, tehát a terhesség kezdeti szakaszában
  sem lehet egyedül az anya önrendelkezési joga az
  irányadó.
566 Ezek az eredmények pedig akár              And these results may even change the national      focus       -vAl    other
  megváltoztathatják az országos arányokat is. A      proportions. The parties try to improve their chances            (főnév)
  pártok helyi egyezségekkel N.PL.INS igyekeznek      [by local agreements]. The parties have held a press            /+w1 ige
  V.t3 növelni esélyeiket. A pártok csütörtökön      conference about their agreements separately on
  Nyíregyházán külön-külön tartottak            Thursday in Nyíregyháza.
  sajtótájékoztatót megállapodásaikról.
567 Nem vigasztalóbb a helyzet akkor sem, ha a        The situation isn't any more comforting if we look at   focus negation  -vAl    other
  díszpolgári címeket, az utcaneveket vagy a        titles of honorary citizen, street names or honorary            (főnév)
  díszsírhelyeket tekintjük. A nők, úgy tűnik, még     gravesites. It seems that women don't get [an equal             /+w1 ige
  holtukban sem egyenlő eséllyel N.INS indulnak      chance] of getting public acknowledgment even after
  V.t3 a közelismeréséért. Erre utal legalábbis az a    their death.
  tény, hogy a városvédők által kibocsátott
  temetőtérképeken - amelyek a híres halottak
  névsorát rögzítik - elenyészően kevés nő nyomára
  bukkanhatunk.
568 Addig azonban amíg erre nincs módunk, az olyan                                  focus  -vAl    identificati
  helyzetekben is tehetetlenek vagyunk, mint például                                    (főnév)  onal
  a nemrégiben zajló vendéglős botrányok. Ez nem                                      /+w1 ige
  azt jelenti, hogy a kamara kemény és drasztikus
  lépésekkel N.PL.INS intézkedne V.Fe3 minden
  esetben, de mindenképpen a vállalkozók etikátlan
  magatartásának visszaszorításáért küzdene.
  Például negatív listák helyett kiadványokban
  jelentetnénk meg az általunk ajánlott vendéglátó-
  ipari egységek listáját.

569 Persze már a Monarchiában sem szerették, bár      They were not willing to let him disembark from his   focus  -vAl    other
  sokáig nem tudták, hogy focista barátjának ( aki    ship and set foot on shore in Australia, either, so he      (főnév)
  történetesen lakatos volt ) és a véletleneknek     jumps over the handrail, and tours the country with a      /+w1 ige
  köszönhetően ő leplezi le Redl ezredes, a rettegett   plaster cast on his leg to write his experiences about
  katonai kémfőnök ellenoldalú spionkodását,       the 5th continent [under the title A Jump to the Other
  homoszexuális gyöngéit és öngyilkosságának igaz     Hemisphere].
  történetét. Ausztráliában sem akarták megengedni,
  hogy a hajójáról a szárazföldre lépjen, ezért a
  korláton át leugrik, és begipszelt lábbal járja végig
  az országot, hogy aztán Ugrás a túlsó féltekére
  címmel N.INS írja V.TPe3 meg élményeit az ötödik
  kontinensről. Magyarországon is többször
  megfordult - rendszerint csak átutazóban -, de
  Horthyról és környezetéről így is megvolt a nem
  éppen hízelgő véleménye.
570 Korábban a politikus azért ajánlotta fel lemondását,                              negation      -vAl
  mert a Postabanktól kedvezményes hitelt vett fel. A                                        (főnév)
  frakció mai ülésén elhangzott: az ügyben érintett                                         /+w1 ige
  szocialista politikusok magánemberként,
  jóhiszeműen és jogszerűen vették fel a hitelt, csak
  annyiban hibáztak, hogy nem kellő körültekintéssel
  N.INS jártak V.Mt3 el. A szocialisták véleménye
  szerint a kormány a VIP-hitelekkel saját, sok
  milliárdos hiteleiről akarja elterelni a közvélemény
  figyelmét.

571 Nem az a számítógép lesz keresett, amelyik     Not the medicine that involved [less research and     f-         -vAl   identificati
  olcsóbb, hanem amelyik korszerűbb. Nem azt a    production costs] can be sold with a big profit, but the  quantifier focus st (főnév)  onal
  gyógyszert lehet nagy nyereséggel eladni, ami    one that cures better.                   ress-avoiding verb /+w1 ige
  kevesebb kutatási és gyártási költséggel N.INS járt
  V.Me3, hanem azt, ami jobban gyógyít. Ez a
  fordulat ma már szinte a gazdaság minden
  területén jellemző.
572 A könyvtárfejlesztés másik indoka a könyvtárak                                 subordination focu -vAl    identificati
  megváltozása. Az " olcsóság " időszakában a hazai                               s stress-avoiding (főnév)   onal
  könyvek beszerzését is inkább az egyénekre                                   verb        /+w1 ige
  hárították, ami azzal a következménnyel N.INS járt
  V.Me3, hogy könyvtárainknak ebben a
  vonatkozásban is óriási hiányai vannak. Ebbe a
  kérdéskörbe sorolom azt is, hogy könyvtáraink
  évtizedeken keresztül nem - vagy alig - kaptak
  valutát külföldi könyvek beszerzésére, aminek
  következtében óriási hiányok vannak.
573 A kormány jövő évi költségvetési tervezetének                                  f-particle     -vAl    contrastiv
  alapvető célkitűzése, hogy a nagy                                                 (főnév)  e
  munkanélküliséggel sújtott, alacsony helyi                                             /+w1 ige
  adóbevétellel rendelkező települések számára több
  forrást kíván juttatni. Ám a nemes és támogatandó
  cél érdekében az állam jórészt a természetszerűleg
  nagyobb bevétellel rendelkező, gazdagabb
  városoktól von el forrásokat, míg a maga részéről
  legfeljebb a reálérték felett pár százalékkal
  megnövelt támogatással N.INS járul V.e3 hozzá a
  kiegyenlítődéshez. Vegyen vissza beruházásaiból
  a " gazdag " város, pótolja az elvonásból származó
  kiesést a " helyi metropolis " saját bevételeiből, az
  állami költségvetés keretei erre szűkösek.


574 Antal István edző a következőket nyilatkozta a     Trainer A.I. told us the following about the defeat   uncertain focus  -vAl
  Steaua elleni vereségről: " Kikaptunk 4-3 arányban,   against Steaua: " We were defeated 4 to 3, but two of           (főnév)
  ám a fővárosiak két gólja nem volt szabályos és ezt   the goals of the team from the capital were against the          /+w1 ige
  később Dinu is beismerte. Sok technikai hibával     rules, and this was later also admitted by Dinu himself.
  N.INS játszott V.Me3 a csapat és állandóan       The team played [with many technical mistakes], and
  veszélyeztettük a saját kapunkat. Totális        we were putting our own goal into danger all the time.
  presszinggel próbálkoztunk, ám a hátvédek
  majdnem minden esetben a támadófelületben
  ragadtak...
575 Vagy ugyancsak az ügyrendi törvényre utal, hogy a   negation   -vAl
  polgári perrendtartás bizonyos eljárási elveket           (főnév)
  érintő rendelkezései megfelelően alkalmazandók,           /+w1 ige
  kivéve, ha az ügyrendi törvény másként
  rendelkezik - az összeférhetetlenség kérdése, az
  anyanyelv használata, a képviselet kérdése. De
  ezek abszolút érintőleges, utaló rendelkezések,
  amelyek nem a teljesség igényével N.PSe3.INS
  jelölik V.Tt3 ki a törvényhozás feladatát, hogy az
  ügyrendi törvényben mit szükséges szabályozni.
  Eltelt több mint hat év, és az Alkotmánybíróság
  ilyen hiányos törvényi háttér mellett volt kénytelen
  működni.

576 ( Hogy milyen bíráskodást? 16 személyi hibát 10    f-particle  -vAl
  ellenében, miközben az egyik fél szorosan fogott          (főnév)
  és a padról is folyamatosan dumált, a másik meg           /+w1 ige
  csendben zónázott. ) Ratko Rudics szövetségi
  kapitány nyakán annyira kidagadtak az erek
  üvöltözés közben, hogy a csapatorvost nem lett
  volna szabad messzire elengedni, látszott az
  arcán, én is csak régi ismeretségünkre való
  tekintettel N.INS kaptam V.TMe1 egy pofon helyett
  egy mondatot: - Mit tehettünk volna hét emberrel
  kilenccel szemben?

577 ( 3 ) Az ülésről bejelentés nélkül távollévő      focus    -vAl    identificati
  képviselők képviselői tiszteletdíjának 10%-a            (főnév)  onal
  megvonásra kerül. ( 4 ) Az ülést a legfeljebb öt          /+w1 ige
  perces szünet elteltét követően a következő
  napirendi pont tárgyalásával N.PSe3.INS kell V.e3
  folytatni. Amennyiben a következő napirend is
  határozathozatalt igényel, és a Közgyűlés továbbra
  sem határozatképes, a Közgyűlést be kell
  rekeszteni.
578 Csapos vezetés alkalmazása esetén metszetben                                  focus       -vAl    identificati
  kell megmutatni és beméretezni a vezetőcsap és                                           (főnév)  onal
  furata méreteit. Műhelyrajzon az illeszkedő,                                            /+w1 ige
  kapcsolódó és működési méreteket tűréssel N.INS
  kell V.e3 megadni. A tűrések megállapításánál
  figyelembe kell venni a gyártási pontosság
  követelményei mellett azt is, hogy milyen
  módszerrel készül a süllyesztékszerszám (
  forgácsolás, szikraforgácsolás stb. ).

579 A középfokú oktatás patinás bázisa a Ciszterci     Vice director K.G. said that although the final list of  focus uncertain  -vAl    other
  Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, ahova jelenleg 743     admitted students is not yet available, it seems that the          (főnév)
  tanuló jár. Kalász Gyula igazgatóhelyettes       have to expect [excess applications], which is proved            /+w1 ige
  elmondotta, hogy bár még a végleges felvételi lista  by nothing more clearly than by the fact that the four-
  nem áll a rendelkezésükre, úgy tűnik, hogy       year grammar school has received 274 applications,
  túljelentkezéssel N.INS kell V.e3 számolniuk, amit   and at most 155 students can be accepted, and of the
  mi sem bizonyít jobban, minthogy a négyosztályos    86 who have applied for a place in the six-year system,
  gimnáziumba 274-en jelentkeztek s maximum 155     only 36 can start school next year.
  főt vehetnek fel, a hatosztályos képzésre jelentkező
  86 főből pedig csupán 36-ot iskolázhatnak be a
  következő tanévre. A Pécsi Református Kollégium
  Gimnáziuma és Általános Iskolája iránt ugyancsak
  nagy az érdeklődés.

580 A képviselőtestületek érthető módon elsősorban a    From this it follows that a higher wage cannot be paid  focus       -vAl    other
  települést érintő szolgáltatások ellátására      even for excellent performance, and this makes it              (főnév)
  törekednek, hiszen választóik előtt elsősorban     almost impossible for the local councils to find              /+w1 ige
  ezért felelnek. Ennek az a következménye, hogy     appropriate professionals in several areas where they
  kiemelt bért még kiemelt teljesítményért sem      have to compete [with the private sector].
  tudunk adni, s ez szinte lehetetlenné teszi, hogy az
  önkormányzatok megfelelő szakembereket
  találjanak számos olyan területen, ahol a privát
  szférával N.INS kell V.e3 versengeniük. Hadd
  szóljak még röviden a tisztviselők képzésének
  kérdésköréről.
581 A magyar kormány munkájában továbbra is abból      The Hungarian government still assumes in its work   focus          -vAl    other
  indul ki, hogy az ország már 2002-től tagja lesz az   that the country will be a member of the EU by 2002,              (főnév)
  Európai Uniónak, mondta Katona Kálmán, a hét      KK said at the celebration before the round table                /+w1 ige
  európai távközlési miniszter kerekasztal        discussion of the seven European ministers of
  beszélgetését megelőző ünnepségen. Hozzátette,     telecommunication. He added that the new unified
  2000-re elfogadják az új egységes hírközlési      telecommunications act will be enacted by 2000. It is
  törvényt, az előkészítő munka az Unió          being prepared [with the assistance of the EU] and
  támogatásával N.PSe3.INS készül V.e3 és         because of it Hungary will not need interim exceptions
  lehetővé teszi, hogy Magyarországnak ne legyen     with respect to the adoption of the laws and the
  szüksége átmeneti mentességekre a közösségi       achievements of the community.
  szabályok és vívmányok átvételében. A hírközlés -
  mondta Katona Kálmán - a magyar gazdaság
  huzóágazata lett.

582 Nagyon szeretek fát vágni. Ha csak lehet,        I love to cut trees. If possible, I start the day [with tree- focus       -vAl    identificati
  favágással N.INS kezdem V.Te1 a napot. - Álmodni cutting].                                       (főnév)  onal
  szoktál?                                                                /+w1 ige
583 Odaadó, meghallgató, bátorító foglalkozásra van                                    stress-avoiding  -vAl
  szükségem ahhoz, hogy teljesítsek. A Sivananda                                    verb       (főnév)
  iskolában szeretetettel fogadtak, keleti illatok vettek                                         /+w1 ige
  körül, meleg teával N.INS kínáltak V.Mt3. S ezt a
  segítve tanítást választottam.

584 A cseh parlament úgy döntött, hogy kárpótlást      The Czech parliament decided to compensate those      focus        -vAl    identificati
  nyújtanak azoknak a zsidó polgároknak, akiket      Jewish citizens who were persecuted during the Nazi               (főnév)  onal
  üldöztek Csehország náci megszállásának idején.     occupation of Czechia. The Czech parliament would                /+w1 ige
  A cseh parlament törvénnyel N.INS kívánja V.Te3     like to return [by law] to the Jews and their
  visszajuttatni a zsidóknak, illetve szervezeteiknek   organizations the property that was confiscated from
  azt a vagyont, amelyet Csehország német         them during the German occupation of Czechia,
  megszállása idején, tehát 1938 ősze és 1945       between the autumn of 1938 and May 1945.
  májusa között koboztak el tőlük. A képviselőházban
  senki nem szavazott a kormány törvényjavaslata
  ellen, a kommunisták is csak tartózkodtak.
585 " Pakisztán iszlám ország, ám az iszlám                                    uncertain focus   -vAl    other
  szolidaritáson kívül nem sok fűzi a többi iszlám                                          (főnév)
  államhoz. Ezért úgy gondolom, hogy az iszlám                                            /+w1 ige
  atomfegyver emlegetésének csak szlogen szinten
  van jelentősége " - mondta Dr. N. Rózsa Erzsébet
  arra a kérdésre, vajon joggal N.INS kongatják V.Tt3
  -e a vészharangot Izraelben, és néhány más
  országban a pakisztáni kísérleti robbantások
  nyomán. Líbia például az elmúlt években annak
  ellenére nem jutott az áhított fegyverhez, hogy a
  közel-keleti államok közül egyedüliként többször is
  próbált " venni ", és ugyane célból nagy pénzekkel
  beszállt az észak-koreai nukleáris programba.

586 A januári fizetésimérleg-hiány minden korábbi     You must not draw neither too optimistic nor too     uncertain focus  -vAl    other
  várakozásnál kevesebb, sőt kevesebb a megelőző     pessimistic conclusions from the data of one month but           (főnév)
  három év januárjaiban keletkezett adatoknál is -    it may be inferred resonably (lit. [with good hope]) that          /+w1 ige
  kommentálta Járai Zsigmond pénzügyminiszter a     this relatively favourable tendency can be maintained
  jegybanki információt, majd hozzátette: az       in spite of the fact that the Western-European
  áruforgalmi mérleg viszonylag jól alakult, az export  economic growth seems to be slackening.
  a tervezettnél több lett, az import nem nőtt a
  számított mértékben, s ugyancsak kedvező, hogy a
  tőkebevonási mérleg is pozitív, mivel 317 millió
  dollárt tett ki. Az egy hónapos adatokból sem
  túlzottan optimista, sem túlzottan pesszimista
  következtetéseket nem szabad levonni, arra
  viszont jó reménnyel N.INS lehet V.e3
  következtetni, hogy a viszonylag kedvező
  tendenciát annak ellenére sikerül fenntartani, hogy
  a nyugat-európai gazdasági növekedés lassulni
  látszik. Az tény tehát, hogy a költségvetési
  tartalékok - körülbelül 50 milliárd forint -
  befagyasztására sor került, ám egyáltalán nem
  látszik indokoltnak különösebb megszorító
  intézkedéseket hozni.
587 Mártonffy hatéves korában kezdte el a         focus        -vAl    identificati
  zenetanulást: 1961-től hivatásos muzsikus,                 (főnév)  onal
  előadóművész, több zenekarban is csillogtatta                /+w1 ige
  tehetségét. A zene segítette abban, hogy
  megfordulhasson a világ nagyvárosainak
  színpadjain, argentin, brazil, amerikai és más
  nemzetközi együttesekkel N.PL.INS lépett V.Me3 a
  világot jelentő deszkákra. A magyar zenei életben a
  mai napig meghatározó a jelenléte.

588 A Magyar Honvédségnél két három év alatt a felére   f-quantifier focus  -vAl    identificati
  csökkent a bűnesetek száma, és 40 százalékkal                (főnév)  onal
  N.INS lett V.Me3 kevesebb a bűncselekményt                 /+w1 ige
  elkövetők száma. Fodor Lajos vezérezredes, a
  Magyar Honvédség parancsnoka a hadsereg
  vezetőinek tartott értekezleten ugyanakkor arról is
  beszámolt, hogy csak ebben az évben 120 millió
  forint értekben loptak el a honvédségtől egyebek
  között ruhát, üzemanyagot és megjelent a
  megélhetési bűnözés mellett a kábítószer
  fogyasztás is a sorállományban.

589 A devizaliberalizáció hatására szerdán hatalmas    focus        -vAl    identificati
  forgalomban tovább erősödött a forint, záráskor 8,             (főnév)  onal
  86 százalékon állt a centrumtól a sáv erős oldalán -            /+w1 ige
  értesült az MTI-ECO. A hét első két napján több
  mint négy forinttal N.INS lett V.Me3 olcsóbb az
  euró a bankközi piacon. Az amerikai dollár egy nap
  alatt 4, 60 forinttal került kevesebbe.
590 Felemásan teljesítettek a gyógyszergyári                                    focus f-quantifier  -vAl    identificati
  részvények: a Richter ára végre ismét elérte a                                           (főnév)  onal
  18000 forintos záróértéket, az Egis ellenben 8165                                          /+w1 ige
  forintra gyengült. Az OTP 40 forinttal N.INS lett
  V.Me3 olcsóbb, az utolsó kötés 10820 forinton
  született a bankpapírra. A kárpótlási jegy záróára
  875 forint lett, ami 15 forinttal alatta marad hétfői
  záróértéknél.
591 Csomagot természetesen nem kaphattak otthonról,     Of course, they could not receive packages from     focus        -vAl    other
  mint ahogy levelet sem írhattak, és látogatót sem    home, just as they could not receive visitors; the             (főnév)
  fogadhattak; a rabok ugyanúgy nem tudtak semmit     prisoners did not know anything about their relatives,           /+w1 ige
  hozzátartozóikról, mint azok róluk. Sári heteken át   just as those did not know anything about them. Sári
  lesütött szemmel N.INS ment V.Me3 be a gyárba;     would go to the factory [with downcast eyes] for weeks;
  állandóan úgy érezte, mindenki őt figyeli, s a     she was constantly feeling that she was being watched
  leselkedő tekintetekből kajánságot és félelmet vélt   by everyone, and she thought she could see gloat and
  kiolvasni. Még aznap reggel, amikor védencemet     fear in the scrutinizing look in their eyes.
  elvitték, elment a kerületi rendőrkapitányságra, de
  ott az Államvédelmi Hatósághoz utasították,
  mondván, hogy az ügy nem az ő hatáskörükbe
  tartozik.
592 De hadd bocsássam előre, mivel ez a kérdés itt                                  focus         -vAl    identificati
  egyszer már előkerült, szeretném újfent leszögezni                                           (főnév)  onal
  azt, hogy úgy gondolom, nem feladatunk az, hogy                                            /+w1 ige
  olyan ügyekbe beleszóljunk és állást foglaljunk,
  netán egy rossz évtizedes hagyományt követve
  valahogy kívülről-belülről, a hatalom képviselőiként
  megjelenve, igazságot szolgáltassunk, ami az
  egyetemi autonómia körébe tartozik. Ezt azért is
  szeretném előrebocsátani, mert a Szent-Györgyi
  Albert Orvostudományi Egyetem rektorának a
  megválasztása, illetve az ő megbízatásának a
  meghosszabbítása 1993. szeptember 1-je előtt
  történt, akkor, amikor az intézmény még a Népjóléti
  Minisztérium felügyeletével N.PSe3.INS működött
  V.Me3. Az első megbízatást a rektor úr egyébként
  1991-ben kapta két év időtartamra, majd 1993-ban
  négyéves időtartamra, 1997. június 30-ig kapta ezt
  meg.


593 A szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak, és                                 f-          -vAl    identificati
  van influenza elleni oltóanyag is. Egy hét alatt 20                               quantifier uncertai  (főnév)  onal
  százalékkal N.INS nőtt V.Me3 a megbetegedések                                  n focus        /+w1 ige
  száma Fejér megyében. Jelenleg 1510 beteget
  kezelnek magas lázzal, hányással, hasfájással járó
  tünetekkel.
594 - Mert nem tudok könyvelni - mondta szárazon       "Because I cannot do the accounting", M. said dryly.  uncertain focus    -vAl    emphatic
  Méderné. Teljes erővel N.INS nyomkodta V.TMe3 a She pushed the full bag [with all her strength], but the                (főnév)
  teli zsákot, de a tizedik köpeny így is kilógott. - Ilyen tenth coat was still hanging out.                      /+w1 ige
  pici asszonyka, és nem fér a keretbe... - mondta
  Szontágh.
595 Mivel ezek jócskán meghaladták az importárukét,    As these have considerably exceeded that of the    focus      -vAl    contrastiv
  kidolgozták a KAP egyik legfontosabb eszközét, a   imports, one of the most important means of the KAP,          (főnév)  e
  lefölözési rendszert, mely a közös piac védelmét   the "cream-off system" was worked out, which was            /+w1 ige
  szolgálta. Az agrártermékek kivitelét pedig      supposed to protect the common market. The
  közösségi szintű exporttámogatásokkal N.PL.INS    exportation of agricultural products was encouraged
  ösztönözték V.TMt3. Ezek az intézkedések       [with financial aids at community level]. These
  egyértelműen Franciaország érdekeiben álltak.     measures were obviously in the interest of France.

596 " Minden egyes hazugság meggyorsítja az órát " -   "Every lie speeds up the clock", Peter says. The man uncertain focus  -vAl    emphatic
  válaszolja Péter. Az ember távozása előtt még     looks back into the room once again and spots a clock         (főnév)
  egyszer visszapillant a szobába, s meglát a      on the ceiling, both hands of which are spinning [at an        /+w1 ige
  mennyezeten egy órát, amelynek mindkét mutatója    insane speed]. "What about that?", he asks with wide
  őrült sebességgel N.INS pörög V.e3. " És az? " -   open eyes.
  kérdezi tágra nyílt szemmel.
597 Nebojsa Vújovics a ma reggel megszakadt, majd                                wh question   -vAl
  alacsonyabb szinten újra inditott macedóniai                                         (főnév)
  tárgyalások egyik résztvevőjeként a szerbiai állami                                     /+w1 ige
  televiziónak nyilatkozott. Elmondta, hogy a szerb
  parlament által elfogadott megállapodás szerint
  egyedül az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozhatja
  meg, mekkora nemzetközi haderő jöhet Koszovóba
  és az milyen mandátummal N.INS rendelkezik V.e3
  majd jugoszláv területen. " Az Észak-Atlanti
  Szerződés nem előlegezheti meg a Biztonsági
  Tanács majdani döntését.
598 A Riegler Építőipari Kft. adó - és                                       stress-avoiding   -vAl
  társadalombiztosítási tartozása például mára több                               verb        (főnév)
  mint 260 millió forint. " Húsz éve tevékenykedem                                          /+w1 ige
  az építőiparban, cégem sikeresen működik,
  megfelelő referenciákkal N.PL.INS rendelkezik
  V.e3 " - állította minapi sajtónyilatkozatában Rigler
  Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője, akinek
  tavaly nyáron 3 millió forint tőkével alapított új cége,
  a BRS-2000 Kft. banki hitelekből megveszi az Alba
  Regia Építő Vállalkozó Holding Rt. ( ARÉV Rt. )
  tulajdonjogának 62 százalékát.

599 A hét végén újra felbőgnek a motorok a           Over the weekend the engines will roar again on the focus       -vAl    identificati
  Hungaroringen. A mogyoródi pályán tizenharmadik      Hungaroring. On the track in Mogyoród, the Hungarian          (főnév)  onal
  alkalommal N.INS rendezik V.Tt3 meg a Forma-1-       grand prix of Formula 1 car racing championship will          /+w1 ige
  es autós gyorsasági világbajnokság Magyar         be held [for the 13th time].
  Nagydíját. A verseny minden eddiginél
  izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen a Ferrari-istálló
  számára némi túlzással az utolsó lehetőség
  kínálkozik, hogy Michael Schumacher utolérje az
  éllovas Mika Häkkinent.
600 - Mekkora terven felüli bevételek állnak a                                   stress-avoiding   -vAl    identificati
  pótlólagos idei kiadásokkal szemben? - Ha a                                  verb uncertain fo  (főnév)  onal
  korábban előrejelzettnél erőteljesebb növekedést                                cus         /+w1 ige
  és az emiatt növekvő adóbefizetéseket nézzük,
  mintegy 150 milliárd forint többletbevétellel N.INS
  számolhatunk V.t1. De
601 Igaz, menetlevelet kell vezetni, de ez enyhe      We got my car when it was 10 months old [with the       focus       -vAl    other
  büntetés a dízel ÁFÁ-jának visszaigénylési       help of relatives who live in Austria], and it cost 2.5             (főnév)
  lehetősége fejében. Az én autómat 10 hónapos      million in total, of which (it being a van) the VAT was             /+w1 ige
  korában Ausztriában élő rokonság segítségével      refunded.
  N.PSe3.INS szereztük V.TMt1 be, s mindösszesen
  kb. 2, 5 millióba került, amiből - lévén teherautó -
  az ÁFA visszajött. Az autó amúgy full extrás (
  mindenféle elektronika, klíma, természetesen az
  összes terepkellék stb. ).

602 Megropogtatta viháncolva, aztán haza indította.     Peter was draining the water from the ditch [in a       uncertain focus  -vAl    other
  Péter füttyös kedvvel N.INS szivattyúzta V.TMe3 a    whistling mood].                                 (főnév)
  vizet az árokból. Olykor bele-beledanázott a                                               /+w1 ige
  szivattyú prüsszögő, csobogó ritmusába.
603 Utazónkat meghívták a Magyar Tudós Társaság (                                     subordination focu -vAl    identificati
  1858 után Magyar Tudományos Akadémia )                                        s         (főnév)  onal
  üléseire, és Széchenyi István a pesti kaszinóba is                                            /+w1 ige
  bevezette, ahol a reformkor irodalmi és a politikai
  kiválóságaival találkozott. " Pesti látogatásom alatt
  annyi jóindulattal és vendégszeretettel N.INS
  találkoztam V.Me1, hogy azért nem is lehetek
  eléggé hálás. Ha az ember Svédországból
  Magyarországra utazik, tulajdonképpen leírta az
  európai civilizáció teljes átmérőjét, és annak a
  másik végén kötött ki.
604 Tehát átgondoltabban és profibb módon kezdtek      So they started the eradication of villages in a more     focus       -vAl    identificati
  hozzá a faluromboláshoz, mint Ceausescu. A       thought-out and professional way than Ceausescu.                 (főnév)  onal
  román diktátor látványosan, de kis hatásfokkal     The Romanian dictator could "work" in a spectacular               /+w1 ige
  N.INS tudott V.Me3 " dolgozni ", s őnáluk hamar     way, but [with little efficiency], and there the effort was
  abba is hagyták az erőlködést. Minálunk nem.      quickly stopped. But here it was not.
605 Meggyőződésem, hogy elsősorban azok fogják a     I am convinced that the present draft plan will be     uncertain focus  -vAl    identificati
  jelenlegi tervezetet támadni, akik az         primarily attacked by those who have made the anti-             (főnév)  onal
  alkotmánysértő törvényt megalkották. Még az is    constitutional law. It might as well happen that they will          /+w1 ige
  előfordulhat, hogy alkotmányellenességgel N.INS    accuse the bill [of being unconstitutional], since they
  vádolják V.Tt3 a tervezetet, hiszen ők már csak    know very well, indeed, how to solve this problem by
  tudják, hogyan lehet e problémát alkotmányosan    constitutional means…
  megoldani. Támadni fogják, hogy nem elég széles
  körre terjed ki az átvilágítás, pedig az
  alkotmánybírósági határozat nem arról szól, hogy
  bővíteni kell az átvilágítottak körét, hanem arról,
  hogy egyértelműen kell meghatározni a személyes
  érintettséget, objektív és nem szubjektív alapon.

606 ( Az alkotmány a " kormányalakítási megbízás "                                 focus        -vAl    identificati
  kifejezést nem használja. A köztársasági elnök a                                          (főnév)  onal
  33. szakasz ( 3 ) bekezdésre támaszkodik, amely                                          /+w1 ige
  szerint " a miniszterelnököt a köztársasági elnök
  javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének
  szavazatával N.PSe3.INS választja V.Te3. A
  miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a
  Kormány programjának elfogadásáról az
  Országgyűlés egyszerre határoz.
607 A hatályos törvények alapján ifj. Hegedűs Loránt     wh question  -vAl
  leszögezte, a lakóhely megjelölése a kötelezően            (főnév)
  megválaszolandó kérdések közé tartozik. A fent             /+w1 ige
  említett kivételeket vizsgálva, a politikus rámutatott
  arra: a MIÉP sajnálja, hogy az anonimitás mellett
  nem tudhatjuk meg a vallásos emberek számát, s
  arról sem lesz adat, hogy Szent István államának
  megmaradt örökségében milyen aránnyal N.INS
  vannak V.t3 jelen a kisebbségek, a különböző
  etnikumhoz tartozó magyar és külföldi
  állampolgárok. Az utóbbi hetek egyik politikai
  viharát felemlítve utalt rá, hogy a Budapesti
  Közigazgatási Hivatal vezetője a pontos
  arányszámok ismeretében könnyen tudná igazolni
  a közérdek sérelmét, amikor a külföldiek
  lakásvásárlását árfelhajtó hatásuk miatt korlátozni
  kívánja.
608 És amire ciklusközben nem volt elég a Horn Gyula     wh question  -vAl
  útjából visszavonuló Békesi László és Nagy Sándor           (főnév)
  példája, hogy a párthasogatásokat ezen az oldalon           /+w1 ige
  is megelőzzék, mert az élettől elrugaszkodott
  spekuláció bűverejével nem tudott mérkőzni a
  józan paraszti ész, arra most rákényszeríti a váltást
  akarókat, de az áldozathozatalban tétovázókat a
  nemzeti túlélés parancsa. Decemberben a
  Batthyány professzori összejövetel egy
  beszélgetésén Tar Pál elmondta, milyen lesújtó
  érzéssel N.INS vették V.TMt3 a hírt Orbán Viktorral
  Párizsban, hogy az MSZP újra előretört a Fidesz
  rovására. De a jelen levő közvélemény-kutatónak
  ebben valami nem stimmelt.
609 A szakmától itt, Magyarországon - a Balettintézettől                              f-quantifier     -vAl
  kezdve az Operaházon át egészen a győri                                               (főnév)
  időszakig - semmi jót nem kaptam. Egy-két                                              /+w1 ige
  emberrel, egy-két jelentős művésszel N.INS voltam
  V.Me1 és vagyok jó kapcsolatban. Számomra
  nincs szakma.
610 Elkaptam a papírt nagyon kíváncsian. Kézzel     I grabbed the piece of paper and was very curious. It   uncertain      -vAl    identificati
  N.INS volt V.Me3 írva, mint ahogy a napi       was written [by hand], like the daily protocols that were           (főnév)  onal
  jegyzőkönyveket velem kapcsolatban is írták.     written about me as well.                           /+w1 ige
  Ebben a jegyzőkönyvben Balatoni kérdésekre
  válaszolt az én elrejtett értékeimmel kapcsolatban.

611 Ez nem más, mint egy teherautó, amelynek a                                   complex predicate  -vÁ
  belsejében kialakítottak egy műhelyt az                                               (főnév)
  ellenőrzésekhez szükséges berendezésekkel. A                                            /+w1 ige
  kamiont tizenöt perc alatt vizsgálóállomássá N.FAC
  alakíthatják V.Tt3, így az ellenőrök bárhol
  felbukkanhatnak Pest megye útjain. A régióban
  már korábban is volt ilyen jármű, s használata
  megdöbbentő tapasztalatokkal szolgált: annak
  ellenére, hogy érvényes műszaki vizsgával
  rendelkező autókat ellenőriztek, a járművek több
  mint felénél találtak hiányosságokat.
612 Érdeklődésünkre így fogalmazott: tárgyaltak az    complex      -vÁ    identificati
  agrártárcával bizonyos ügyekben, pénzhez       predicate focus  (főnév)  onal
  azonban nem jutottak. A Népszava beszámolt arról            /+w1 ige
  is, hogy egy mátészalkai mezőgazdasági
  szakközépiskola tízmillió forinttal történő
  támogatását az FVM-nél csak úgy tartották
  lehetségesnek, ha az intézményt mintagazdasággá
  N.FAC alakítják V.Tt3, ennek a koncepcióját
  nyújtják be a kht.-hez. Bajkán Barnabás, az
  intézmény igazgatója, debreceni tudósítónk
  érdeklődésére megerősítette: ő maga és kollégái
  tavaly két, a térség agrárhelyzetével kapcsolatos
  tanulmányt készítettek, ennek fejében bruttó
  tízmillió forintot kaptak a minisztériumtól az
  Agrárinnovációs Kht.-n keresztül.

613 A kialakult helyzet azzal is együtt jár, hogy     focus       -vÁ    identificati
  beszűkültek a tőzsdén keresztül történő pótlólagos           (főnév)  onal
  tőkebevonás lehetőségei, miközben számolni kell             /+w1 ige
  azokkal a többletköltségekkel, amelyek a tőzsdei
  jelenlétből adódnak. Az ajánlattevő ezért arra
  törekszik, hogy kivezesse a BÉT-ről a
  Graboplastot, és azt zártkörű részvénytársasággá
  N.FAC alakítsa V.Te3 át. Az ABC vételi ajánlata azt
  is aláhúzta, hogy a társaság folytatódó
  fejlődéséhez expanzív növekedési stratégiára,
  akvizíciókra van szükség.
614 A család 1915-ben - a VI. kerületből - a divatos   focus        -vÁ    identificati
  Lipótvárosba, a Falk Miksa utca 30. számú ház               (főnév)  onal
  egyik tágas lakásába költözött. Ott már elegendő             /+w1 ige
  hely volt arra ( 1927-ig a nagymama is velük lakott
  ), hogy a lakásban egy szobát kísérleti
  laboratóriummá N.FAC alakítsanak V.Pt3 át a két
  természettudományos érdeklődésű nagyobbik fiú,
  Dénes és Gyuri számára. A szalonban kényelmes
  fotelek sorakoztak a perzsa szőnyegeken,
  bronzpárduc nyújtózkodott a komódon, s a
  sarokban pálma tette lakályosabbá a szobabelsőt.

615 Az Ig-molekulák megjelennek a B-sejtek felszínén,   complex predicate  -vÁ
  és létrehozzák az antigénreceptor antigént                (főnév)
  felismerő egységét. Az antigénnel való találkozás             /+w1 ige
  után a B-sejt osztódik, majd ellenanyag-molekulát
  nagy mennyiségben termelő plazmasejtekké
  N.PL.FAC alakul V.e3 ( differenciálódik ). Olyan B-
  sejt klón ( egy sejtből származó, azonos
  tulajdonságú sejtek csoportja ) képződik tehát,
  amelynek mindegyik tagja azonos antigén ( epitóp )
  felismerésére képes receptort hordoz, és ezzel
  azonos szerkezetű ( következésképpen azonos
  specificitású ) Ig-molekulát termel.
616 A pénzügyi kormányzat a számviteli törvény                                   complex      -vÁ    other
  módosításával azt szeretné elérni, hogy a hitelezők                              predicate focus  (főnév)
  és a tulajdonosok a leghitelesebb képet kapják a                                         /+w1 ige
  tőzsdén szereplő vállalkozásokról. Járai Zsigmond
  pénzügyminiszter szerint az értékpapír-törvény
  módosítása pedig a hazai jogalkotást viszi
  közelebb az Európai Unióban elfogadott
  normákhoz azzal, hogy a tőzsde
  részvénytársasággá N.FAC alakulhat V.e3. Több
  mint 3 százalékkal csökkent a budapesti
  tőzsdeindex.

617 Márpedig e város főpolgármestereként Budapest      My reservations, which have condensed during the    focus      -vÁ    other
  lakosságának egésze életkörülményeiért vállaltam    past long months [to a clear opinion], are strengthened         (főnév)
  felelősséget. Aggályaimat, amelyek az elmúlt      by the fact that the program bureau has been unable to          /+w1 ige
  hosszú hónapok alatt egyértelmű állásfoglalássá     make a comprehensible financing plan during its
  N.FAC álltak V.Mt3 össze, csak növeli, hogy a      several years of operation.
  programiroda képtelen volt többéves működése
  alatt áttekinthető finanszírozási tervet készíteni.
  Még a pénzügyi problémák kezelhető felvetéséhez
  sem jutott el az az előterjesztés, amelyet elkészülté
  után a kormánytól a napokban kézhez kaptunk.

618 A lap első száma 1938. augusztus 25-én jelent                                 stress-avoiding  -vÁ
  meg, a kezdeti húszezres példányszám hamarosan                                 verb       (főnév)
  ötvenezerre emelkedett, sőt hétvégenként elérte a                                        /+w1 ige
  nyolcvanezret. Igényes külpolitikai elemzései, a
  publicisták bátorsága és a szép hagyományra
  visszatekintő sorok közötti olvasás a
  szélsőjobboldal és a nyilasok kedvenc céltáblájává
  N.PSe3.FAC avatta V.TMe3 a lapot, amelyet 1940
  júniusában be is tiltottak két hétre. Pethő Sándor
  nem is maradhatott sokáig főszerkesztő.
619 Megtanította őket az öngyógyításra, és a Reiki                               complex       -vÁ
  alkalmazásával járó gondolkodásmódra. Követői                               predicate stress-  (főnév)
  közül egy nyugalmazott tengerésztiszt, Csujiro                               avoiding verb    /+w1 ige
  Hajasi bizonyult legeredményesebbnek a Reiki
  technikájának és filozófiájának átvételében, ezért
  élete végén nagymesterré N.FAC avatta V.TMe3
  őt. Miután Usui rábízta módszerének lényegét a
  tanítványára, kérte, hogy érintetlenül őrizze meg
  azt.
620 Tegnap délután Sásdon a képviselő-testület tagjai,                             stress-avoiding   -vÁ
  a település várossá nyilvánításának hatodik                                verb        (főnév)
  évfordulója alkalmából, ünnepi ülést tartottak, ahol                                      /+w1 ige
  kitüntetéseket adtak át. A város díszpolgárává
  N.PSe3.FAC avatták V.TMt3 Bükkösdi László
  filmrendezőt, újságírót, aki jelenleg Pécsett él, de
  eredetileg Sásdról származik. A kitüntetéssel eddigi
  életművét és a város hírnevének jobbításáért
  végzett tevékenységét ismerte el a város.

621 (... ) A hruscsovista-kádárista zombi és a tév-                              complex predicate  -vÁ
  internetfogyasztói klón találkozásából a                                            (főnév)
  műtőasztalon megszületett a dögunalmas                                             /+w1 ige
  Frankenstein-gyerek, amely puszta látszat, de
  represszív terrorjával azt is látszattá N.FAC bűvöli
  V.Te3, ami valódi: a magyar népet és nehezen
  kiküzdött szabadságát. " ( Tamás Gáspár Miklós:
  Levegőt, Mozgó Világ, 1999. május )

622 A másik metamorfózis - az idő A film már nem     The film is not a single animated photograph anymore, focus negation   -vÁ    other
  egyetlen, mozgásba hozott fénykép, hanem mozgó but is broken up into [infinitely many different                (főnév)
  képek vagy beállítások végtelen sok, különféle    conditions of moving pictures or sets.]                 /+w1 ige
  feltételeivé N.PSe3i.FAC darabolódik V.e3 szét.
  Ugyanakkor azonban a mozgó fényképek olyan
  szisztematikus rendjét fejleszti ki, mely teljesen új
  térbeli és időbeli ismertetőjelekre tesz szert.
623 Néhány perc múlva az egyik összerogyott. Amikor     complex predicate  -vÁ
  magához tért, meglátta a társa szénné N.FAC égett              (főnév)
  V.Me3 tetemét. A helyszínre érkezett kutatók                 /+w1 ige
  megdöbbenve tapasztalták, hogy a pásztor inge
  nem gyulladt meg.
624 És pályája elején találkozott Giulietta Masinával, aki  complex predicate  -vÁ
  az életben is szerető és hű társa volt. A könyv               (főnév)
  legszebb lapjain modern Philemon és Baucis                  /+w1 ige
  történetté N.FAC emelkedik V.e3 szerelmük. A
  Federico Fellini a filmkészítés titkaiba vezet be.

625 Mennyivel kellemesebb itt lenni most, hogy senki     stress-avoiding   -vÁ
  sem fut ki a teremből " - utalt Lýdia Bencová      verb        (főnév)
  emlékezetes rozsnyói kirohanására az államtitkár,              /+w1 ige
  és hangsúlyozta: a Szlovák Köztársaság Oktatási
  Minisztériuma partnernek tekinti az SZMPSZ-t. Az
  ünnepi összejövetelen Sapszon Ferenc
  vezetésével fellépett a Szlovákiai Magyar
  Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, amelyet az
  SZMPSZ testületileg tiszteletbeli tagjává
  N.PSe3.FAC fogadott V.Me3. A szövetség számos
  kitüntetést - emlékérmet és díszoklevelet - adott át
  legtevékenyebb tagjainak.

626 Áder János házelnök korábban június 3-át és 4-ét     stress-avoiding   -vÁ
  javasolta, ám ezt a hétvégi időpontot az ellenzék    verb        (főnév)
  elutasította. Eközben az Országgyűlés elnökéhez               /+w1 ige
  megérkezett az az 50 aláírás is, amellyel Mádl
  Ferencet köztársasági elnökké N.FAC jelölik V.Tt3.
  Mádl Ferenc megismételte, hogy csak a hivatalos
  bejelentés napján tudta meg, hogy ő a Független
  Kisgazdapárt elnökjelöltje.
627 Az ezredforduló idején még csak húszéves III. Ottót                               stress-avoiding  -vÁ
  már háromévesen német királlyá koronázzák. 996-                                 verb       (főnév)
  ban, vagyis mindössze 16 évesen Rómába vonul,                                           /+w1 ige
  és rokonát, Karintiai Brunót V. Gergely néven
  pápává választatja. Az új pápa ezt azzal hálálja
  meg, hogy III. Ottót német-római császárrá N.FAC
  koronázza V.Te3. Két év sem telik bele, és a római
  városi nemesség fellázad V. Gergely ellen - a
  pápát elűzik székvárosából.

628 Külön említést érdemel, hogy e nyomaték nagy    With this engine, the RAV4 has advanced to be [a      focus uncertain  -vÁ    other
  része már egészen alacsony fordulatszámon      multiple record-holder] in the category of light off-road           (főnév)
  megjelenik, ami a Toyota-féle VVT-i-szelepvezérlés cars.                                     /+w1 ige
  sajátja. A RAV4 ezzel az erőforrással többszörös
  csúcstartóvá N.FAC lépett V.Me3 elő a könnyű off-
  roadok kategóriájában ( egy LE-re eső tömeg: 9 kg,
  legnagyobb sebesség: 175 km/óra/km,
  átlagfogyasztás: 7, 3 l/100/l km ). Híven tükrözték
  mindezt a volán mögött szerzett tapasztalataink is.


629 ( Hess ), majd a 31. ( Leiningen ) gyalogezredben                                focus       -vÁ    contrastiv
  szolgált, 1845-tol tartósan szabadságolt altisztként.                                       (főnév)  e
  1848. október 26-án a bánsági hadtest vezérkari                                          /+w1 ige
  századosává nevezték ki, november 25-tol a 10.
  honvédzászlóalj századparancsnokaként vett részt
  a szerbek elleni akciókban. 1849. február 10-én
  alezredessé N.FAC léptették V.TMt3 elo. Katonái
  tuzbe mentek volna érte.
630 Ezt a tisztséget eddig Háfez Asszad töltötte be. Az    This post was previously occupied by Hafez Assad.    focus uncertain  -vÁ    other
  ügyvezető államfő az alelnök, Abdel Halim Haddam     The vice president, A. H. H. became provisional head            (főnév)
  lett, és ebben a minőségében ezredesből          of state, and in this quality he promoted the son and           /+w1 ige
  tábornokká N.FAC léptette V.TMe3 elő az elhunyt      likely successor of the previous head of state, Basar,
  államfő fiát és várható utódját, Basart, aki átvette a  from colonel [to general], who then took over the
  hadsereg irányítását. Asszad fiának eddig nem volt    leadership of the army.
  semmilyen tisztsége sem a kormányban, sem a
  kormányzó Baath-pártban.

631 Voltak, akik a zsenigyűjtésre specializálódtak,                                  stress-avoiding  -vÁ
  mások a manipuláló csoporthoz kerültek. Külön                                   verb       (főnév)
  művészetté N.FAC lett V.Me3 a nyomok gyártása.                                            /+w1 ige
  Cikkek, novellák születtek.
632 Magyargyerőmonostoron született 1802. január 25-                                  focus       -vÁ    other
  én. 1823-tól Selmecen, a Bányászati és Erdészeti                                           (főnév)
  Akadémián folytatta tanulmányait. 1825-ben                                              /+w1 ige
  bányagyakornok, később napidíjas olvasztómester
  lett Radnán. A csertési kohóüzem
  kémlőhelyettesévé, majd Zalatnán kohóellenőrré,
  kohónaggyá N.FAC nevezték V.TMt3 ki. Az erdélyi
  kincstár tanácsosa is volt.
633 Ez alatt az idő alatt azonban sok minden         However, many things changed during this time.      focus       -vÁ    other
  megváltozott. Budapest a malomipar magyar, sőt      Budapest grew into the centre of the Hungarian and in           (főnév)
  európai központjává N.PSe3.FAC nőtte V.TMe3 ki      fact also [the European centre] of milling industry. The          /+w1 ige
  magát. Az Alföld, Bácska búzáját itt őrölték lisztté, s  wheat from the Great Hungarian Plain and Bácska was
  szállították tovább Nyugat-Európába.           ground to flour here, and transported on to Western
                               Europe.
634 Amikor egy ország életében távolság keletkezik a                                  uncertain complex -vÁ
  polgárok és a politika képviselői között bármely                                  predicate     (főnév)
  csoport kirekesztése következtében, az a                                               /+w1 ige
  demokrácia alapjait fenyegeti. Ez a távolság
  Magyarországon egyre szélesebb szakadékká
  N.FAC nőtt V.Me3 az utóbbi években. A
  macsópolitizálás általánosan elfogadott normává
  lett, persze nemcsak nálunk.
635 Frankenstein azonban eltér minden korábbi       uncertain complex -vÁ
  változattól, mert nem a mágiára támaszkodik,      predicate     (főnév)
  hanem a korszerű tudományra, a kémiára, a                /+w1 ige
  fizikára. Látomása alapján kezdte írni az
  elbeszélést, amely regénnyé N.FAC növekedett
  V.Me3. A mű 1818. március 11-én jelent meg,
  három kötetben, Londonban, a Finsbury Square-
  en, Lackington, Hughes, Hardin, Mayor és Jones
  urak kiadásában.
636 Egyre bizonyosabbá válik bennünk a felismerés,     stress-avoiding   -vÁ
  hogy rend híján a szabadság jótéteményei        verb        (főnév)
  élvezhetetlenek, sőt önnön karikatúrájukká                 /+w1 ige
  N.PSt3.FAC silányulhatnak V.t3. Rend nélkül,
  vagyis mindannyiunk által elfogadott szabályok, az
  értelmükbe vetett közös hit, és a betartásukhoz
  elengedhetetlen erő nélkül.
637 A huszárcsók nemcsak nagyon finom is, de sokáig    complex predicate  -vÁ
  frissen eláll. 15 deka finomlisztet 15 deka                (főnév)
  rétesliszttel, 20 deka vajjal vagy margarinnal               /+w1 ige
  összemorzsolunk, és 10 deka porcukorral, két
  tojássárgájával meg csipetnyi sóval összegyúrjuk.
  Cipóban, folpackba csomagolva egy óráig
  pihentetjük, majd hüvelykujjnyi rudakká N.PL.FAC
  sodorjuk V.Tt1. Kétcentis darabokra vágjuk, és
  ezeket gömbökké sodorjuk.

638 Ezért is van egyetértés abban, hogy a kikötő      uncertain complex -vÁ
  melletti üzletsort - amely egyébként ma is mutatós -  predicate     (főnév)
  vállalkozói tőke bevonásával átépítsük. Európai             /+w1 ige
  színvonalú üdülőhellyé N.FAC szeretnénk V.TFt1
  fejleszteni Fonyódot. - Fonyódot iskolavárosként is
  emlegetik.
639 A kolonizáció lehetséges üteméről azonban        uncertain stress-  -vÁ
  eltérnek a vélemények. " Ha az üvegházgázok 10     avoiding verb    (főnév)
  százalékos hatékonysággal ejtik csapdába a                 /+w1 ige
  napfényt, akkor mintegy száz év alatt vastag szén-
  dioxid atmoszféra jöhetne létre, amely 600 év alatt
  vízben gazdag bolygóvá N.FAC tenné V.TFe3 a
  Marsot " - állítja Christopher P. McKay, a NASA
  ökológusa. Szerinte ezek a számok bátorítóak,
  mert ha a folyamat beláthatatlan ideig tartana,
  senkit sem foglalkoztatna komolyan a Mars
  benépesítése.
640 Megváltoztatni? - kérdezte csodálkozva Schröder. -   stress-avoiding   -vÁ
  Itt ül a vacsoraasztalnál Herr Wickert, az ARD-nek,   verb        (főnév)
  a német egyes csatornának kíméletlen                    /+w1 ige
  híradóműsor-vezetője, aki habozás nélkül főhírré
  N.FAC tenné V.TFe3, ha a kormányfő visszaélne
  helyzetével. Kötelessége, hiszen a közszolgálatnál
  dolgozik.
641 A munkatársnői nem láttak rajta ijedtséget,       stress-avoiding   -vÁ
  megbánást. A Rendőrtiszti Főiskolán, a jogerős     verb        (főnév)
  ítéletet követően - bármi lesz is az ügy kimenetele -            /+w1 ige
  a tananyag részévé N.PSe3.FAC teszik V.Tt3 F.
  Tímea esetét - tudta meg a Népszabadság. A Nyírő
  Gyula Kórház szakápolójának esete ugyanis a
  hazai kriminalisztika történetében példa nélküli
  eset.
642 Ettől függetlenül tény, hogy Kína most komoly     stress-avoiding   -vÁ
  áldozatokat hozva nem ismétli meg ezt a lépést,    verb        (főnév)
  aminek beláthatatlan következményei lennének az              /+w1 ige
  ázsiai pénzügyi folyamatokra. Clinton, aki
  elnökjelöltként maga is bírálta elődeit Kína miatt,
  elnöksége alatt felismerte, hogy Peking egyszerűen
  megkerülhetetlen; súlya előbb-utóbb az Egyesült
  Államokkal egyenlő szereplővé N.FAC teszi V.Te3
  a glóbuszon. Akkor pedig jobb, ha folyamatos
  párbeszéddel, mindkét fél számára előnyös
  szellemi-anyagi együttműködéssel megpróbálja
  terelgetni Kínát a megfelelő irányba.

643 Az Unió idei éves jelentése alapvetően nagyon     complex predicate  -vÁ
  kedvező a magyar felkészülésről, noha sokkal               (főnév)
  kritikusabb, mint a tavalyi - tette hozzá. Szóvá             /+w1 ige
  N.FAC teszi V.Te3 a jelentés például azt, hogy a
  kormány nagyon erőteljesen próbál beavatkozni a
  közszolgálati médiába, és saját médiahatalmat
  akar kiépíteni. A Martonyi János irányította
  integrációs diplomácia folyamatos, azt folytatja,
  amit mi is tettünk - állapította meg a
  sajtóbeszélgetésen Szent-Iványi István.
644 Orosz tisztségviselők szerint a hitel halasztásának  complex predicate  -vÁ
  nem gazdasági, hanem politikai oka van. A Hetek              (főnév)
  közül többen szóvá N.FAC tették V.TMt3, hogy               /+w1 ige
  Oroszország nem kaphat pénzt, amíg folyik a
  hadjárat Csecsenföldön. Oroszország kész
  együttműködni a nemzetközi szervezetekkel, így az
  Összeurópai Bizonsági Szervezettel is a
  csecsenföldi menekültkérdés megoldásában.
645 E háborúság egyes vélemények szerint a színfalak    complex predicate  -vÁ
  mögött hosszabb ideje zajló hatalmi harc egy                (főnév)
  fejezete volt, mely az állam által évente több               /+w1 ige
  százmillió forinttal támogatott futam rendezésével
  kapcsolatos jogok újraelosztása okán robbant ki.
  Az öt elnökségi tag puccsszerű távozása
  működésképtelenné N.FAC tette V.TMe3 a
  prezídiumot, a rendkívüli közgyűlés kiírását emiatt
  nem lehetett elkerülni. Csakhogy a tanácskozás
  előkészítése közben kiderült: december elsején
  lejárt a szövetség valamennyi, 1996-ban - vagyis a
  Magyar Autó - és Motorsport-szövetség
  kettéválásakor - megválasztott tisztségviselőjének -
  így az elnökség mellett az intézőbizottsági tagok, a
  szakág - és bizottságvezetők - mandátuma is,
  ugyanakkor az alapszabály szerint csupán 1999.
  január végén kellene tisztújító tanácskozásra
  toborozni az autóstársadalom képviselőit...


646 A nyugati fővárosokban tehát azért is törekedhettek  stress-avoiding   -vÁ
  minden határon túl Hitler - korabeli kifejezéssel -  verb        (főnév)
  megbékítésére, mert egy ponton találtak közös               /+w1 ige
  érdeket. Nevezetesen hogy külpolitikai
  erőszakossága mellett kemény kézzel
  megregulázta a kommunista irányzatot, s így
  nemcsak szavakban, hanem tettekben is az
  antibolsevizmus egyik európai bástyájává
  N.PSe3.FAC tette V.TMe3 Németországot - értékel
  a HVG kérdésére Sipos Péter történész. Ilyen
  körülmények között nem véletlen, hogy Hitler
  összes külpolitikai eredményét uralmának első öt
  évében, 1933-1938 között érte el - csinált kasszát a
  Führer sikereiről Henry Kissinger.
647 Iulianus " Apostata " ( a hitehagyott ) római császár   uncertain complex -vÁ
  361 táján hosszasan elemezte, mennyire fontos       predicate     (főnév)
  Róma birtoklása. Egyik mondata szállóigévé                 /+w1 ige
  N.FAC tömörült V.Me3: Sok út vezet Rómába.
  Ebből lett a közismert " javított " változat: Minden út
  Rómába vezet.
648 Egyéb veszedelmek között eddigi gyarmatosítónk      complex predicate  -vÁ
  bizonytalan helyzete is új földrengések és tragédiák             (főnév)
  forrása lehet. Őrizzük tehát '56 emlékét úgy, mint              /+w1 ige
  az optimizmus halvány üzenetét, a reményt, hogy
  az ember felül tud emelkedni önmagán, nehéz
  helyzetében is úrrá N.FAC tud V.e3 lenni nemcsak
  az elnyomáson, hanem saját önpusztító és
  megalkuvó ösztönein, Sziszifusz módján - a
  szabadság, az igazságosság, az emberi méltóság
  irányába. ( Elhangzott az '56-os Magyar
  Forradalom Történetének

649 Közgazdász és történész, a Jeruzsálemi Héber       stress-avoiding   -vÁ
  Egyetemen végzett. Igen fiatalon került a politikai    verb        (főnév)
  életbe - már 24 évesen Kiriat Malachi kisváros                /+w1 ige
  polgármesterévé N.PSe3.FAC választották V.TMt3,
  1977-ben pedig parlamenti képviselő lett. 1984-ben
  Jichak Samír akkori miniszterelnök adta meg neki
  az első komoly lehetőséget, amikor bevette a
  kormányába. Azóta számos miniszteri posztot és
  sok közéleti szerepet töltött be, Benjamin
  Netanjahu kormányában például miniszterelnök-
  helyettes és a turisztikai tárca vezetője volt.
650 A szobor ma is a múzeum bejáratánál található. "   stress-avoiding  -vÁ
  Petőfi Sándort 1847-ben Rimaszombatban Gömör     verb       (főnév)
  vármegye tiszteletbeli táblabírájává N.PSe3.FAC             /+w1 ige
  választották V.TMt3, a költőnek ez volt az egyetlen
  közéleti kitüntetése. - mondta B. Kovács István. -
  Ennek apropóján is talán el lehetne gondolkodni
  azon, vajon Petőfi Sándor, a közéletiség, a
  művészet, a magyarság jelképes alakja, nem
  érdemelné -e meg, hogy Rimaszombatban köztéri
  szobra álljon.
651 Később, egészen 1959-ig az Ifjú Szivek        stress-avoiding  -vÁ
  tánckarának művészeti vezetője és koreográfusa    verb       (főnév)
  volt, emellett együttesvezetőket és koreográfusokat           /+w1 ige
  nevelt, módszertani anyagokat írt. Harminckét
  esztendőt szentelt a Csemadoknak
  szakelőadóként, szervezőként. 1969-ben a
  Csemadok Központi Bizottsága országos titkárává
  N.PSe3.FAC választották V.TMt3, a prágai
  események után azonban leváltották, kizárták a
  pártból, tíz évig nem publikálhatott. 1989-ben
  rehabilitálták, 1992-ben nyugdíjba vonult. 1995-
  1996-ban az Ifjú Szivek megbízott igazgatója volt.
  Amikor a hudeci kultúrpolitika megfosztotta az
  együttest jogalanyiságától, lemondott.

652 Torgyán József az MSZP-s javaslat kapcsán       stress-avoiding  -vÁ
  emlékeztetett arra, hogy korábban sem volt szokás   verb       (főnév)
  egyeztetni az ellenzékkel ebben a témában. A              /+w1 ige
  parlament legfőbb ügyésszé N.FAC választotta
  V.TMe3 Polt Pétert, aki május 16- ikán veszi át
  hivatalát. Az állampolgári jogok országgyűlési
  biztosának eddigi általános helyettesét a
  köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek.
653 Mégis valószínűtlen, hogy regionális                                        stress-avoiding  -vÁ
  tőzsdeközponttá váljon, hiszen a legnagyobb                                    verb       (főnév)
  veszélyt az jelenti számára, hogy a fejlett nyugati                                         /+w1 ige
  tőkepiacokon forgatják majd a magyar
  részvényeket is a külföldi befektetők. Így várhatóan
  néhány év múlva egy integrálódó európai
  tőkepiacon közkatonává N.FAC válik V.e3 a vakok
  félszemű királya.
654 Az MSZT ezt mindig felveti, a nemzeti program                                   stress-avoiding  -vÁ
  tervezetébe is belekerült, a közigazgatási                                     verb       (főnév)
  egyeztetés előtti változatból azonban ez a                                              /+w1 ige
  bekezdés kimaradt. Miután itt törvénymódosítás
  szükséges, ez már nem az MSZT hatásköre -
  érvelt Haba József -, így ha nem történik változás e
  téren, s ez az EU-csatlakozás gátjává N.PSe3.FAC
  válik V.e3, a testület nem vállalja a felelősséget. (
  rakonczai )
655 L. úr ugyanis, akivel szomszédok vagyunk, előbb     The twelve - fourteen? - shops make me curious       uncertain focus  -vÁ    other
  egyiptomibútor-árusítással foglalkozott, azután     nevertheless, especially because when I was walking             (főnév)
  természetgyógyászattal, most pedig antik        lately in Falk Miksa street, I saw that the whole street           /+w1 ige
  bútorokat, porcelánokat és más régiségeket árul. A   had changed [into antiques shops].
  tizenkét - tizennégy? - üzlet azért fölcsigázza a
  kíváncsiságomat, annál inkább is, mert nemrég a
  Falk Miksa utcában járva láttam, hogy szinte az
  egész utca régiségkereskedésekké N.PL.FAC
  változott V.Me3 át. - Végül is elfogadom a
  meghívást, és sorra járom az egy-két-három éve
  nyílt üzleteket, mitől a bátorság, mitől az üzleti
  remény, hogy ennyien, itt, meg tudnak élni?
656 Bozót - és erdőtüzek pusztítanak Bosznia-       stress-avoiding  -vÁ
  Hercegovinában, Szarajevó közelében és        verb       (főnév)
  Bulgáriában. A görög főváros valóságos                 /+w1 ige
  kemencévé N.FAC változott V.Me3, Athénban ma
  árnyékban 45 fokot mutattak a hőmérők. A
  helyzetet súlyosbította a szennyezett levegő és az,
  hogy a köztisztasági dolgozók sztrájkoltak. 40 fok
  fölötti hőmérsékleteket mértek Törökország déli és
  dél-keleti részén, valamint Olaszországban is.

657 Ez fogja ellátni az embert olyan tulajdonságokkal,  stress-avoiding  -vÁ
  amelyek képessé teszik az emberi korlátok       verb       (főnév)
  áthatolására, hogy részévé válhasson a természet            /+w1 ige
  ötödik, szellemi birodalmának. A szoláris Angyal
  első erőfeszítése az állatembereket emberi
  lényekké N.PL.FAC változtatta V.TMe3, a második
  pedig az emberi lényeket - az emberi család
  tapasztalatait ismerő - szellemi egyedekké fogja
  változtatni. Evégből a szoláris Angyal, a lélek,
  újraszervezi önmagát és irányt változtat, hogy
  erejét az emberek világára visszairányíthassa.

658 Simon Zoltán írása a NÉPSZAVÁNAK Csurka        stress-avoiding  -vÁ
  István, a MIÉP elnöke kijelentette, hogy pártja a   verb       (főnév)
  harmadik politikai erővé N.FAC vált V.Me3 a dabasi           /+w1 ige
  időközi választások első fordulója után. A MIÉP és
  a Fidesz 13, illetve 39 százalékos eredményét
  összeadva több mint 50 százalék jön ki, ami
  lehetővé teszi a közös kormányzást.
659 Éveken keresztül virágzott a Dél-Alföld országútjain  stress-avoiding  -vÁ
  a szexturizmus, ami azt jelentette, naponta      verb       (főnév)
  átlagosan kétszáz-háromszáz nő állította le a              /+w1 ige
  gépkocsikat, főleg a külföldieket és öt-tíz ezer
  forintért ajánlották szerelmi szolgáltatásaikat. A
  feketegazdaság első számú ágazatává
  N.PSe3.FAC vált V.Me3 ez a tevékenység, ami
  csak a dél-magyarországi régióban évente
  egymilliárd forintot jövedelmezett. Ennek az
  összegnek a háromnegyed részét természetesen
  adózatlanul 10-15 társaság, 150-200 személy tette
  zsebre, majd kétes hírű vállalkozásokba fektetve
  tovább szélesítették a fekepénzek forrásait.

660 A Balaton-felvidéket ugyanakkor alig érintette az   stress-avoiding  -vÁ
  agrártárca úgynevezett intervenciós óborlepárlási   verb       (főnév)
  akciója. Létkérdéssé N.FAC vált V.Me3 hát a               /+w1 ige
  gazdák számára, hogy eladhassák idei
  szőlőtermésüket. Ám a felvásárlók
  fogadókészsége is közepesnek bizonyult.
661 Azt is mondhatnám, tervkovács. Hogy jómódjának     stress-avoiding  -vÁ
  még a roncsait sem tudta megmenteni,          verb       (főnév)
  vagyonának aranyban-ékszerben megmaradt                 /+w1 ige
  része oly hamar füstté N.FAC vált V.Me3, hogy
  öregkorában csaknem koplalt, abban nem kis
  része volt, hogy egykori életformájának szétesése
  után fantasztikusnál fantasztikusabb terveket agyalt
  ki élete felvirágoztatására. Ezekhez, minden
  szerető szó, baráti jó tanács, hozzáértő vélemény
  ellenére, a családunkra oly jellemző konoksággal
  körömszakadtáig ragaszkodott.
662 Az - ik ugyanis úgy alakíthatja át a cselekvő tárgyas  f-particle stress-  -vÁ
  igét, hogy a cselekvés tárgya grammatikai alannyá    avoiding verb    (főnév)
  válik, az aktív cselekvő ( ágens ) pedig nem is               /+w1 ige
  szerepelhet az ige szorosan vett bővítményei
  között ( A fát törik: A fa törik ). Így az ikes ige
  elsősorban a mediális, a történést kifejező igenem
  alaki kitevőjévé N.PSe3.FAC vált V.Me3... " ( E.
  ABAFFY 1992: 217 ).

663 Elkészítése: A tehéntúrót burgonyanyomón        complex predicate  -vÁ
  áttörjük, és simára keverjük a cukorral. A mandulát             (főnév)
  ledaráljuk, a tejszínt habbá N.FAC verjük V.Tt1,               /+w1 ige
  majd a kakaóval együtt a túróhoz adjuk. A
  csokoládét darabokra tördeljük és egy lábasban a
  vajjal, a kakaóval és a kávéval, lassú tűzön,
  folytonos keverés mellett felolvasztjuk.
664 A Balassa János Kórház a jelenlegi           uncertain focus st -ként    identificati
  osztályszerkezettel működne tovább a mi         ress-avoiding verb (főnév)   onal
  elképzelésünk szerint. Aktív ágyszám: 100;                 /+w1 ige
  krónikus ágyszám: 100; ápolási ágy: 143. Az aktív
  ágyak osztályszerkezete a következőképpen
  N.FOR alakulna V.Fe3: 30 sebészeti, 30 szülészeti-
  nőgyógyászati és 40 belgyógyászati ágy. Ebben
  segítene a Máltai Szeretetszolgálat ajánlata.

665 26. § ( 1 ) Az egyéni szabadalmi ügyvivő, a       uncertain      -ként
  szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői               (főnév)
  társaság és a szabadalmi ügyvivőt foglalkoztató               /+w1 ige
  gazdálkodó szervezet ( 6. § ( 2 ) bek. )
  munkaviszonyban szabadalmi ügyvivőjelöltként
  N.FOR alkalmazhatja V.Te3 azt, akit a szabadalmi
  ügyvivőjelöltek névjegyzékébe bejegyeztek. ( 2 ) A
  szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékébe -
  kérelmére - azt kell bejegyezni a Szabadalmi
  Ügyvivői Kamaránál, aki
666 Az EFQM-et - melynek Európa 36 országában több                               uncertain focus  -ként   identificati
  mint 850 cég és szervezet a tagja - 1988-ban azzal                                      (főnév)  onal
  a céllal alapította 14 nagyvállalat, hogy növelje a                                     /+w1 ige
  kontinens vállalatainak versenyképességét. Ma
  Európa 25 vezető vállalatának kétharmada a tagja,
  és a szervezet által kidolgozott modellt
  valamennyien stratégiai alkotóelemként N.FOR
  alkalmazzák V.Tt3 vállalatirányítási rendszerükben.
  A minőségfejlesztési alapítvány az Európai
  Bizottság támogatásával 1991-ben létrehozta az
  Európai Minőségi Díjat, melyet minden évben négy
  kategóriában osztanak ki a szervezet soros éves
  fórumán.

667 Ezzel magyarázták, miért fordultak az ausztrálok  In connection with the refugees the Australian nation  uncertain focus  -ként   emphatic
  egyre inkább a bevándorlók és a multikulturalizmus stands supports the government in unison. (lit. stand           (főnév)
  ellen. A menekültekkel kapcsolatban ma az     behind the government [as one man])                    /+w1 ige
  ausztrál nemzet egy emberként N.FOR áll V.e3 a
  kormány mögött. A melbourne-i Herald Sun
  közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 96
  százaléka a Tampán lévők viszszatoloncolását
  javasolja, mert " úgyis csak a bűnözési
  statisztikákat rontanák ".

668 Az V. fejezet szól a hivatásos állami, másrészt a                             focus complex   -ként   contrastiv
  hivatásos és önkéntes önkormányzati                                    predicate     (főnév)  e
  tűzoltóságokról. Utóbbit köztestületként N.FOR                                        /+w1 ige
  definiálja V.Te3, amely egyesületként működve
  vonja be a civil társadalmat a tűzvédelem és
  műszaki mentés feladatkörébe. Ezt is nagyon
  fontosnak tartjuk; ezek korábban működtek
  Magyarországon is.
669 Hiszen ha az állam csökkenti a medicinák                                     uncertain complex -ként
  támogatásának mértékét - mint ahogy azt tervezik                                 predicate     (főnév)
  és tették tavaly is -, akkor a lakosság terhei akkor is                                       /+w1 ige
  növekednek, ha a gyártók egyetlen forinttal sem
  emelnek árat. A gyártók példaként N.FOR említik
  V.Tt3, hogy a múlt esztendőben a tb-támogatást
  élvező gyógyszerek ára 21 százalékkal emelkedett
  összesen. Ennek azonban csupán ötszázalékos
  mértékben volt oka a gyártók termelői árának
  növekedése.

670 Az immár hagyományosan jó magyar-dél-afrikai       The delegation led by Török Ádám, the chief of the    uncertain focus  -ként   other
  tudományos és technológiai együttműködés eddigi      National Committee for Improvements in Technology             (főnév)
  eredményeiről, valamint a következő közös         and Baldwin Sipho Ngubane, the Minister of Culture             /+w1 ige
  projektek előkészítéséről tárgyalt szombaton       and Technology of the Republic of South-Africa was
  Baldwin Sipho Ngubane, a Dél-afrikai Köztársaság     negotiating on Sunday about the foregoing results of
  kulturális-technológiai minisztere és Török Ádám,     the now traditionally good Hungarian-South-African
  az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke     scientific and technological cooperation. The South-
  vezette küldöttség. A dél-afrikai miniszter Nelson    African minister has come to Hungary [as a member of
  Mandela államfő kíséretének tagjaként           the suite of the head of state Nelson Mandela]. On the
  N.PSe3.FOR érkezett V.Me3 Magyarországra. A        scientific-technological discussions, the scientific and
  tudományos-technológiai tárgyalásokon a          technological joint commission's next meeting in
  tudományos és technológiai vegyes bizottság        Pretoria was prepared.
  soron következő pretoriai ülését készítették elő.

671 A saját gondolataid, saját érzéseid ( kontroll híján )                              stress-avoiding  -ként
  kezdenek kóros jelentőséggel bírni. A többieket                                  verb        (főnév)
  nem csak hogy nem érted, hanem minden                                                /+w1 ige
  megnyilvánulásukat a személyed elleni
  támadásként N.FOR értékelsz V.e2. Bezárkózol.
672 Jane Asher színésznőt olvasztott          Actress Jane Asher has been painted with chocolate     uncertain focus  -ként   other
  csokoládékrémmel festették be, s bár már      cream, and thus her person can be desirable even for             (főnév)
  ötvenéves, ilyképpen egyénisége az ínyenceknek gourmets, even though she is almost 50. By the way,                /+w1 ige
  is kívánatos lehet. Hajdan egyébként Paul      she was photographed a long time ago [as the
  McCartney barátnőjeként N.PSe3.FOR         girlfriend of Paul McCartney].
  fényképezték V.TMt3 MTI-telefotó
  1997._május_30., péntek Eltaposta a teherautó
673 Nincs olyan ulticsata, amelyen annyi kontra     The stories range from the quite petty cases involving focus         -ként   emphatic
  hallatszana, mint egy korrupciós eseteket taglaló  a few thousand forints, like acquiring the right to rent a          (főnév)
  beszélgetésen. Az egészen piti - mondjuk egy öt   shop that is five square meters big, to actions involving          /+w1 ige
  négyzetméteres üzlet bérleti jogának megszerzését billions. These are accepted by now [almost as a
  jelentő - pár ezer forintos ügyektől egészen a   natural phenomenon] by Hungarian society, which has
  milliárdos magasságokba emelkedő akciókig      entered its eleventh year of new democracy.
  ívelnek a történetek, amelyeket immár szinte
  természetes jelenségként N.FOR fogad V.e3 el az
  új demokrácia tizenegyedik évébe lépett magyar
  társadalom. Pályám sajátos fordulatai úgy hozták,
  hogy néhány éven át egyik minisztériumunk
  főosztályvezetője lehettem, s bizonyos
  önkormányzati múlttal is megvert-megáldott a sors -
  tanúsíthatom: a korrupció valóban köztünk jár, itt
  van.

674 Hirew 19.00 Az ügyvezető orosz államfő                                    focus        -ként   identificati
  lehetségesnek Oroszország csatlakozását a NATO-                                         (főnév)  onal
  hoz, de csak akkor, ha egyenlő tagként N.FOR                                           /+w1 ige
  fogadják V.Tt3. Vlagyimir Putyin a BBC-nek azt
  mondta, hogy Moszkvában eddig azért zártak ki
  minden ilyen lehetőséget, mert az orosz vezetést
  megpróbálták kihagyni a NATO keleti bővítésről
  folytatott vitából.
675 Az üzleti szféra szereplőit érzékelhetően nem       On the economical forum the advantageous location of uncertain focus   -ként   identificati
  befolyásolják a kisebb-nagyobb nemzetközi         our region, which links several European regions             (főnév)  onal
  politikai feszültségek; ezt bizonyítja, hogy a kiállítók  together, did play an important role indeed, like B.B.,         /+w1 ige
  több mint 13 százaléka külföldi, és szinte minden     the vice president of the county council had mentioned
  gazdasági ág képviselteti magát a felsorolt        in his opening speech [as something that would be
  országokból. Az üzleti fórumon - ahogy           desirable].
  nyitóbeszédében Bokor Béla, a megyei közgyűlés
  alelnöke igényként N.FOR fogalmazta V.TMe3 meg
  - érvényesült térségünk számos európai régiót
  összekötő jó elhelyezkedése. Hasonló
  érdeklődésre számítanak ma 11 órakor a Visegrádi
  Négyek magyar-cseh-szlovák - lengyel üzleti
  találkozóján is.

676 Természetesen készülnek könnyebb zöldség -,        We eat our salads with a dressing that contains salt  uncertain focus  -ként   identificati
  püré -, krém - és gyümölcslevesek is Salátáinkat      and vinegar, and we usually eat them with meats [as a          (főnév)  onal
  sós, ecetes lével készítjük és általában          sour food that goes along with the main dish]. In the          /+w1 ige
  húsételekhez savanyúságként N.FOR fogyasztjuk       cuisine of many other nations, salad dressings are
  V.Tt1. Sok más nemzet konyháján cukor nélkül,       made without sugar and with oil and are often eaten as
  olajjal készítik a salátaöntetet és gyakran önálló     a meal by itself.
  fogásként fogyasztják
677 December elsejétől ugyanis Buzsi András ezredes                                 uncertain focus  -ként   identificati
  a kézdivásárhelyi rendőrség parancsnoka. Előde,                                           (főnév)  onal
  palade Eugen százados - saját kérésre - a megyei                                          /+w1 ige
  rendőrség bűnügyi tisztjeként N.PSe3.FOR folytatja
  V.Te3 tevékenységét. A kinevezés kapcsán sokan
  kérdezik: valami elmozdulás történt a rendőrság
  lakossági kapcsolataiban?

678 P.??? Még így, magában, teljes magányban,         Even like this, by himself, all alone, he only thought focus       -ként   identificati
  elgondolni is rövidítésként N.FOR gondolta V.TMe3     about the name of his wife, his wife in Denmark [as an          (főnév)  onal
  el a felesége, dániai felesége nevét. P.-t Dániában    abbreviation]. He married P. in Denmark with forged           /+w1 ige
  hamis papírokkal vette el.                 papers.
679 Információink szerint a lakás tulajdonosa Csatári     M.G., the fiancee of C.B. told us that she believes that focus       -ként   identificati
  Bence, a Mai Nap újságírója. Mészáros Gabriella,     their jointly owned flat was put on fire [because of an          (főnév)  onal
  Csatári Bence menyasszonya lapunknak elmondta,      article that uncovered something, and that has been            /+w1 ige
  hogy gyanúja szerint egy megírt, de meg nem        written but not published, as a threat].
  jelent leleplező cikk miatt, fenyegetésként N.FOR
  gyújtották V.TMt3 fel közös lakásukat. Előző
  munkahelyén - egy étteremlánc egyik
  vendéglátóhelyén - ugyanis olyan visszaéléseket
  fedezett fel, amelyet nyilvánosságra akartak hozni.

680 Május 13.: NATO-bombák Korica faluban 87 civil      NATO-bombs killed 87 Albanian civilians in the village uncertain focus c  -ként   other
  albánt ölnek meg. Brüsszel úgy tudja, hogy a szerb    Korica. Brussels assumes that the Serb army had used omplex predicate   (főnév)
  hadsereg élő pajzsként N.FOR használta V.TMe3 a      the refugees who were returning home [as a living             /+w1 ige
  hazatérő menekülteket. Május 17.: Háborúellenes      shield].
  tüntetések Alekszandrovascon és Krusevacon.

681 Szavaink ugyanis szimbolikus jelek, amelyek az                                  uncertain focus  -ként   identificati
  adott tárggyal jelentés viszonyban állnak. 13//13/                                          (főnév)  onal
  1l.//1l./ Az " objektiváció " kifejezés W.Dilthey-tól (                                       /+w1 ige
  1883 ) származik, amelyet összefoglaló
  fogalomként N.FOR használt V.Me3 mindazokra az
  emberi tevékenység által anyagba rögzített jelekre,
  ill. tárgyakra, amelyekre Henry George is utalt.
  Megértésük egyetlen elfogadható alapja a közös
  emberi természet, ezért a szellem " objektív "
  megnyilvánulásainak tekinthetők.

682 A számára épített karámot öt perc alatt átugorja: be                               uncertain     -ként
  akar illeszkedni, de a maga módján, saját törvényei                                         (főnév)
  szerint. A kecske idegen nálunk, a kutya                                               /+w1 ige
  megkergeti, a macska fél tőle, de kutyaként követ
  és macskaként N.FOR hízeleg V.e3: néhány nap
  alatt eldöntötte, ez a hazája. Mindnyájan szeretjük
  ezt a kecskét, virágaink gyilkosát, dísznövényeink
  szorgos pusztítóját.
683 Vagyis azt, hogy az egyház ( ak ) közhatalmi     Namely, that churches do not perform state power      focus       -ként   contrastiv
  funkciót nem gyakorolnak, azaz MINT SZERVEZET     functions, i.e. AS AN ORGANIZATION, they do not                (főnév)  e
  nem vesznek részt a törvényhozásban, a        take part in legislation, and in the executive power, AS           /+w1 ige
  végrehajtó hatalomban, MINT SZERVEZET nem       AN ORGANIZATION, they do not support parties that
  támogatnak a közhatalmi feladatok ellátására     compete for performing tasks covering the power of
  pályázó pártokat, MINT SZERVEZET nem         the state, AS AN ORGANIZATION, they do not run
  indítanak képviselő jelölteket stb. Az Alkotmány   candidates for representatives, etc. However, the
  azonban nem tiltja, hogy például egy pap vagy     Constitution does not prohibit e.g. a priest or a minister
  lelkész vagy bármely vallás hivatalos képviselője   or an official representative of any religion from
  akár valamely párt színeiben, akár egyéni       running in the elections whether under some party's
  képviselőjelöltként N.FOR induljon V.Pe3 a      colours or [as an individual candidate]. There are
  választásokon. Vannak is olyan vallási vezetők    actually religious leaders or official representatives
  illetve hivatalos képviselők akik élnek ezzel a    who take this opportunity.
  lehetőséggel.

684 A kettes számú választókerületben egyéni                                    stress-avoiding   -ként   identificati
  jelöltként is indult, 359 szavazattal a második                                 verb uncertain fo  (főnév)  onal
  helyen végzett. Mindenki aktív közéleti és szakmai                               cus         /+w1 ige
  emberként N.FOR ismeri V.Te3, önmagáról a
  következőket mondta el: - 1956-ban születtem
  Siklóson. 1980-ban, amikor elvégeztem a főiskolát,
  Tolna megyébe kerültem, majd 1981-ben férjhez
  mentem, azóta Békéscsabán élek.

685 Vagy az egykori Szovjetunió jogutódja, az ' 56-os   Or could Moscow, the successor of the former Soviet uncertain focus      -ként   identificati
  Magyarországot elözönlő, a ' 68-as Csehszlovákiát   Union, who invaded Hungary in 56, taught                   (főnév)  onal
  móresre tanító, az Afganisztánt lerohanó, a      Czechoslovakia a lesson in 68, attacked Afghanistan              /+w1 ige
  Csencsenföldet végiggyilkoló Moszkva lenne      and killed his way through Chechnia, be the one who
  birtokában a végső igazságnak? És hogy jön ahhoz   holds the ultimate truth? And on what basis would
  Britannia, Franciaország vagy éppen az Egyesült    Britain, France or the USA for that matter be justified to
  Államok, hogy világi legfelső bíróságként N.FOR    judge [as the worldly supreme court]?
  ítélkezzék V.Pe3? Emlékszünk például a
  jogforrásra, a helsinki záróokmányra, a " kosarakra
  ", az emberek, eszmék és információk szabad
  áramlásának nemzetközi jogi garanciáira.
686 Ekkor hallották először a közös kívánságokat                                  focus       -ként   identificati
  amelyeket eddig nem mert senki hangosan                                              (főnév)  onal
  kimondani. Ellágyító muzsikaként N.FOR itta                                            /+w1 ige
  V.TMe3 be fülük az olvasó kiabáló hangját.
  Andrisnak hangosan vert a szive, a torkáig
  dobogott a hang. "
687 b ) a költségvetés szempontjából megvalósítható -                               negation focus   -ként   identificati
  e, illetőleg hogyan valósítható meg. ( 3 ) Az                                           (főnév)  onal
  alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó                                           /+w1 ige
  bizottság ( a továbbiakban: Alkotmányügyi
  bizottság ) - ha nem kijelölt bizottságként N.FOR jár
  V.e3 el - az Országgyűlés elnöke vagy a kijelölt
  bizottság felkérésére ajánlást nyújt be, továbbá
  saját kezdeményezésére ajánlást nyújthat be
  minden törvényjavaslathoz a 95. § ( 3 ) bekezdés a
  ) - c ) pontjában meghatározott kérdésekről. Az
  Alkotmányügyi bizottság szükség szerint módosító
  javaslatot tesz.

688 c ) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője,                                uncertain focus  -ként   identificati
  vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes                                           (főnév)  onal
  képviselője. ( 2 ) Az eseti gondnok az eljárásban                                         /+w1 ige
  törvényes képviselőként N.FOR jár V.e3 el. A
  bizonyítási eszközök
689 Mindez a munkáltatóknak kedvez, hiszen így az      Labour relations have particular conditions, so for   focus uncertain  -ként   contrastiv
  alkalmazás olcsóbb és egyszerűbb, csakhogy sok     example the worker beside a conveyor belt or the             (főnév)  e
  esetben törvénytelen. A munkaviszonynak         secretary of a big company could only be employed             /+w1 ige
  megvannak a sajátos feltételei, ezért például a     like this according to the legislation. Nevertheless,
  futószalag melletti munkás vagy a nagy cég       there is an increasing number of people who go to their
  titkárnője a jogszabályok szerint csak így lenne    place of work every day [as self-employed].
  alkalmazható, mégis egyre többen vállalkozóként
  N.FOR járnak V.t3 be mindennap a
  munkahelyükre. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók
  többsége nem tartja be a törvényeket.
690 Következik a 31. sorszámon kiosztott         focus       -ként   identificati
  közművállalatok ügyrendje. Napirendre vétel               (főnév)  onal
  esetén utolsóként N.FOR javasolja V.Te3 tárgyalni            /+w1 ige
  az előterjesztő. 521/2000/521 ( III.30. )
691 A kerettantervek kidolgozása során a készítők a    uncertain focus  -ként   identificati
  korszerű ismeretkörök beemelésére, a készség -             (főnév)  onal
  és képességjellegű követelmények előtérbe                /+w1 ige
  állítására, valamint az irreálisan szélesre duzzadt
  ismeretanyag mennyiségének csökkentésére
  törekedtek. Kötelező tantervi modulként N.FOR
  jelenik V.e3 meg a kerettantervekben a hon-és
  népismeret, a tánc és dráma, az egészségtan, a
  mozgókép és médiaismeret, az emberismeret és
  etika, valamint a társadalomismeret. Az összes
  tantárgyi kerettanterv fontos része a készség - és
  képességfejlesztést biztosító feladattípusok és
  tevékenységi formák évfolyamonkénti
  számbavétele.

692 F8 ( 2 ) Hangtani szempontból a köznyelvi       focus       -ként   contrastiv
  kiejtésnek megfelelő gyenge alakváltozatban él hét           (főnév)  e
  kutatóponton, melyek közül hat településen az első           /+w1 ige
  válasz ez a szó, míg egyszer második válaszként
  N.FOR jelenik V.e3 meg a szó köznyelvi kiejtési
  formájában. A köznyelvitől való eltérés egyrészt az
  első mássalhangzó, másrészt az első, illetve
  második magánhangzó realizációjában figyelhető
  meg.
693 - Végül, ha nem is a tervezett időpontban, de     focus       -ként   contrastiv
  meghallgatta önt az olajbizottság. - Más az, amikor           (főnév)  e
  letartóztatottként viszik az embert a                  /+w1 ige
  meghallgatásra, mint ha szabad emberként N.FOR
  jelenik V.e3 meg a testület előtt. Nem annyira
  hiteles.
694 Minderre pedig azért van lehetőség, mert        uncertain  -ként   identificati
  megváltozott a támogatási rendszer. Idén először a         (főnév)  onal
  műsorszolgáltatási alap mecénásként N.FOR              /+w1 ige
  jelentkezik V.e3 a pályázatoknál, és a Magyar
  Rádió eddig 65 műsorra nyert kisebb-nagyobb
  összegeket. Hajdu István azt is elmondta, hogy a
  hírműsorokban nem lesz alapvető változás, de
  például a Krónikát igyekeznek még egységesebbé,
  szerves egésszé tenni.

695 A program szerint az eredetileg beépítésre szánt    focus    -ként   contrastiv
  terület nagysága csökken, mivel a Megyeri út            (főnév)  e
  Farkaserdő felőli oldalán korábban szereplő             /+w1 ige
  intézményterület helyett az Óceánárok út és a
  Homoktövis utca közötti teljes szakaszon
  zöldfelület létesül, illetve marad fenn. 3. Budapest,
  XVI. kerület János utca - Gusztáv utca - Piski utca -
  Vörösmarty utca által határolt tömbben a 112869
  hrsz. terület keretövezet módosítása Az 1999.
  január 1-én hatályba lépett Fővárosi Szabályozási
  Keretterv a területet L4 lakó keretövezetként
  N.FOR jelöli V.Te3, azonban a helyszín
  ismeretében az övezeti besorolást tévesnek ítéltük.
  Az ingatlan tulajdonosa, a Power Quattro
  Teljesítményelektronikai és Építőipari Rt.
696 " Nagyon csodálkoztak " a küldöttség tagjai azon,    Mrs. Maes is Flemish, the other representatives are   uncertain focus c  -ként   other
  hogy a magyar nyelv még a magyar többségű        Walloons, but they all agreed that in villages where the omplex predicate  (főnév)
  falvakban sem hivatalos nyelv. Maes asszony       proportion of the Hungarian minority is over 20               /+w1 ige
  flamand, képviselőtársai vallonok, de egyetértettek   percent, Hungarian should be made [a second official
  abban, hogy azokban a falvakban, ahol a magyar     language].
  kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot, a
  magyart második hivatalos nyelvként N.FOR
  kellene V.Fe3 bevezetni, mert tapasztalatuk szerint
  a nyelvhasználat pillanatnyilag csak a
  polgármesterek akaratától függ. Ennek kapcsán - s
  ezt külön hangsúlyozták - hiányolták a reciprocitást.

697 A büntetés mértékét ezen a fórumon viszont már                                 focus         -ként   identificati
  nem lehet kifogásolni. A négyszintű bírósági                                             (főnév)  onal
  szervezet kialakítását akkor is jelentős                                               /+w1 ige
  eredményként N.FOR kellene V.Fe3 értékelni, ha
  az előző kormány találmánya lenne. De nem erről
  van szó, hiszen Magyarországon még a második
  világháború után is efféle rendszer működött,
  vagyis az elsőfokú ítéletekkel szemben két fórum
  állt jogorvoslati rendelkezésre.

698 Hogy másra ne utaljak, a megyei kórházra        My suggestion is that in the future it should be    uncertain focus    -ként   contrastiv
  példának okáért, amelynek ma a fő gondja abban     established [as an elementary principle] that ...              (főnév)  e
  áll, hogy a tulajdonos, a pénzügyi és szakmai      institutions fulfilling special functions should be             /+w1 ige
  jogosítványok mind más helyre vannak telepítve -    controlled by the the legitimately elected county
  most ezt nem részletezném. Javaslatom szerint a     council.
  jövőben alapelvként N.FOR kellene V.Fe3
  kimondani, hogy a térségi felvevő körű, vagy a
  megye egészére szolgáltató középfokú, avagy
  speciális feladatokat ellátó intézmény közvetlenül a
  legitimen választott megyei közgyűlés irányítása
  alá tartozzon. Mert egyébként például hogyan
  lásson el koordinációt a megyei közgyűlés a
  középfokú beiskolázás tekintetében?
699 A gyerekek tükörképeink. Napként N.FOR kellene Children are our mirror images. We should be shining     uncertain focus  -ként   contrastiv
  V.Fe3 világítanunk, utat mutatnunk a számukra, és [like the sun], show them a way, and instead we are             (főnév)  e
  ehelyett sötétek vagyunk. - Nem túl derűlátó...  dark.                                    /+w1 ige

700 Megbízza a MIK Rt igazgatóját a szükséges                                  uncertain focus  -ként   identificati
  intézkedések megtételére. Az értékesítésből                                          (főnév)  onal
  befolyó összeget - az értékesités költségével                                         /+w1 ige
  csökkentve - a Semmelweis Kórház részére a
  szakmai minimumfeltételek megteremtésének
  forrásaként N.PSe3.FOR kell V.e3 figyelembe
  venni, az értékesitéskor érvényes jogszabályok
  szerint. Felelős: Fejér István alpolgármester
  Határidő: átvételt követően azonnal Közreműködik:
  MIK Rt.
701 S mivel Mándi László, a megyei katasztrófavédelmi                              focus       -ként   identificati
  igazgatóság igazgatóhelyettese nem kívánt a vegyi                                       (főnév)  onal
  fegyverekkel történő támadásról nyilatkozni, arról                                       /+w1 ige
  faggattuk, mit tudnak tenni a katasztrófavédelmi
  szakemberek, ha mérgező, illetve vegyi anyag
  kerül a környezetbe. - Baleset vagy szándékos
  cselekedet következményeként N.PSe3.FOR
  kerülhet V.e3 mérgező anyag a környezetbe.
  Szerencsére az utóbbi a megyénkben még nem
  fordult elő - nyilatkozta az ezredes.


702 A keresztény hagyomány a húsvéti locsolást a     The Christian tradition traces the custom of Easter   focus      -ként   contrastiv
  keresztelésre vezeti vissza, amely hajdan      sprinkling back to baptism, which in olden days was            (főnév)  e
  vízbemerítéssel, leöntéssel történt. Más       performed by dipping into or spilling water on the            /+w1 ige
  magyarázat szerint ez a mulatság a vidámság     baptised. According to another explanation, this kind of
  túlcsordulásának jeleként N.PSe3.FOR került     amusement has become a one of the Easter customs
  V.Me3 a húsvéti szokások közé. Magyarországon    [as a sign of the overflow of cheerfulness].
  ebben az évben is munkaszüneti nap volt.
703 Így került sor Dávid Ferenc elítélésére és       uncertain focus  -ként   contrastiv
  bebörtönzésére 1579-ben. A nézeteiben                  (főnév)  e
  mindinkább radikalizálódó prédikátort ugyanis aki            /+w1 ige
  katolikus gondolkodóként N.FOR kezdte V.TMe3,
  majd személyében mintegy végigjárva a reformáció
  történetének lépcsőfokait, előbb lutheránus,
  később kálvinista, végül unitárius nézeteket vallott
  és hirdetett sem Socinusnak, sem Blandratának
  nem sikerült rávennie arra, hogy visszavonja ama
  nézetét, amely szerint Krisztushoz semmilyen
  értelemben nem szabad imádkozni, mert az imádat
  egyedül és kizárólag az Atyát illeti meg. Kötelező
  hitvallás, amelyet az unitáriusoknak követniük
  kellene, nem létezik, ám az egyes gyülekezetek
  vezetői, ha akarnak, saját unitárius kátékat
  bocsáthatnak ki.
704 1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai       uncertain stress-  -ként
  megadják egymás számára azt a tájékoztatást,      avoiding verb    (főnév)
  amely az Egyezmény rendelkezéseinek vagy a                 /+w1 ige
  Szerződő Államokban az Egyezmény hatálya alá
  tartozó adókra vonatkozó belső jogszabályi
  rendelkezések végrehajtásához szükséges,
  amennyiben az ezek szerinti adóztatás nem
  ellentétes az Egyezménnyel, és az adóztatás
  kijátszásának megakadályozását szolgálja. A
  Szerződő Állam a kapott tájékoztatást ugyanúgy
  titokként N.FOR kezeli V.Te3, mint ennek az
  Államnak a belső jogszabályai szerint megszerzett
  információt, és csak olyan személyek vagy
  hatóságok ( beleértve a bíróságokat és a
  közigazgatási szerveket ) előtt fedi fel, amelyek az
  Egyezmény hatálya alá tartozó adók kivetésével
  vagy beszedésével, azok érvényesítésével és a
  velük kapcsolatos peres eljárással vagy a
  jogorvoslat elbírálásával foglalkoznak. Ezek a
  személyek vagy hatóságok a tájékoztatást csak
  ilyen célokra használhatják fel.
705 Csütörtök délutánig nem érkezett meg Nisbe és      focus negation   -ként   contrastiv
  Pirotba az a tizenöt tartálykocsi, amely az Energiát            (főnév)  e
  demokráciáért nevű akció keretében fűtőolajat                /+w1 ige
  szállít két ellenzéki önkormányzatú dél-szerbiai
  városba. A késés oka, mint Zoran Zivkovics nisi
  polgármester kijelentette, hogy a jugoszláv
  hatóságok ígéretük ellenére nem humanitárius
  segélyként, hanem közönséges behozatalú
  árucikként N.FOR kezelik V.Tt3 az olajat, és a
  minták megvizsgálása után vámot akarnak kivetni
  a szállítmányra. Zivkovics a BETA
  hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a nisi
  hőtelep már csak két napra elegendő fűtőanyag-
  tartalékkal rendelkezik, mivel az állami vállalat
  hetek óta késlekedik a kifizetett tüzelnivaló
  leszállításával.
706 A bennük lévő anyagot hozzáférhetővé tesszük a     uncertain stress-  -ként
  kutatók számára, hogy minél hamarabb, például a     avoiding verb    (főnév)
  kritikai kiadás további köteteinek a kiadása során is            /+w1 ige
  hasznosíthassák. Majd további egységként
  elkészítjük a versek szókincsének a tárát, és
  ugyancsak külön egységként N.FOR kezeljük V.Tt1
  Csokonai egyéb prózai írásainak a szóanyagát. Ez
  kétségtelenül kényszerű szétválasztás, viszont így
  lehetőség nyílik arra, hogy az író szókincsét
  műfajok szerinti megoszlásban és
  összehasonlításban vizsgálhassák az érdeklődők.
707 Osszák a pénzt, vigyék a pénzt és akit akartak,                               uncertain stress-  -ként   identificati
  kilóra is megvettek. Riporter: - Nem akarok én                                avoiding      (főnév)  onal
  koalíciós feszültségeket szítani, de pontosan                                verb focus     /+w1 ige
  Györgyi Kálmán neve kapcsán kell megemlíteni,
  hogy Dávid Ibolya igazságügyminiszter Györgyi
  Kálmánt miniszteri biztosként N.FOR kívánja V.Te3
  alkalmazni, Önök pedig a meghallgatáskor,
  legalábbis a meglévő dokumentumok alapján
  igencsak elmarasztalták őt. Pallag László: -
  Reméljük, hogy érzékelni fogja Dávid Ibolya ennek
  a súlyát és annak ellenére, hogy nagyon sokan jó
  szakembernek tartották Györgyi Kálmánt, nem
  volna szabad, hogy ezek után a minisztériumban
  tanácsadóként tevékenykedjen.

708 Köves első érzése - alighanem a szakadatlan     ... The dog started barking again at once, its tail, this uncertain focus  -ként   emphatic
  loholás eredménye, amely lassan vakká teszi a    lively voice of a dog's happyness, was knocking [like a           (főnév)
  környezete iránt és minden véletlenben, legyen az rain-shower] on the canvas of the raincoat.                  /+w1 ige
  bármilyen természetű, már csupán akadályt láttat
  vele - a fukar kelletlenség volt: még majd hiábavaló
  udvariaskodásra kell vesztegetnie a szűken mért
  időt. De még így is csaknem megmosolyogtatta az
  öreg öltözéke: bár a rekkenő nap ígérete már a zárt
  lépcsőházba is beszivárgott, az öregúr nehéz
  bakancsot, vastag gyapjúzoknit, térdnadrágot és
  viharkabátot viselt, a vállát nagy hátizsák nyomta,
  egyik kezében súlyos bőrönd, a másikkal meg a
  kutyáját szorította a melléhez - meglátva Kövest, a
  tacskó azonnal ismét felugatott, farka, a kutyaöröm
  e lendületes szószólója, záporként N.FOR kopogott
  V.Me3 a viharkabát vásznán. Köves, nyelve
  hegyén valami futó üdvözléssel épp előrébb lépett:
  most meg két újabb ember vonta magára a
  figyelmét.
709 Azonos lehet azzal az István jogtudorral, aki 1300-  uncertain focus  -ként   identificati
  1303-ban erdélyi esperesként és királyi                 (főnév)  onal
  alkancellárként fordul elő az oklevelekben. A              /+w1 ige
  veszprémi egyházmegyét 1311-1322 között 21.
  püspökként N.FOR kormányozta V.TMe3.
  Bizalmasa Róbert Károlynak, aki 1313-ban
  Veszprém megye örökös főispánságával tüntette ki
  a mindenkori veszprémi püspököt.
710 Jogszabálynak minősül a Ptk. 685. § a ) pontja     uncertain     -ként
  alapján az önkormányzati rendelet is, amennyiben             (főnév)
  törvényi felhatalmazás alapján jön létre. Mivel a            /+w1 ige
  szemétszállítási díj a közös költség része, ennek
  nem fizetése esetén a társasházközösség a nem
  fizető tulajdonostárssal szemben polgári peres
  eljárás keretében az elmaradt közös költség mellett
  kártérítésként N.FOR követelheti V.Te3 a két
  késedelmi kamat közötti különbözetet is. Mindezek
  alapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
  az ügyben alkotmányos joggal kapcsolatos
  visszásságot nem észlelt.

711 Természetesen már az sem volt véletlen, hogy      focus stress-   -ként   identificati
  Orbán Viktor németországi látogatására időzítve    avoiding verb   (főnév)  onal
  jelent meg a tekintélyes konzervatív Frankfurter             /+w1 ige
  Allgemeine Zeitung pengeéles bírálata a magyar
  kormány belpolitikájáról. Ez azonban éppúgy
  lepergett a vezető kormánypárt stratégáiról, mint az
  azóta megjelent hasonló írások és politikusi
  intések, mintha csak a hazai kritikához hasonlóan
  jelentéktelen firkászok magánvéleményeként
  N.PSe3.FOR lehetne V.Fe3 felfogni a dolgot.
  Súlyosabb gond tehát az a stílus, amelylyel
  miniszterelnökünk a magyar nemzeti
  méltóságtudatot képviseli.
712 Együttesen tehát több frakció kéri, hogy személyi                             uncertain focus  -ként   identificati
  döntéseket tárgyaljunk. Úgy gondolom, ez 4.                                         (főnév)  onal
  napirendi pontként N.FOR lenne V.Fe3 tárgyalható.                                      /+w1 ige
  Rostás úr.
713 Ha sikerül megtudnunk vagy kikísérleteznünk az                               f-particle    -ként   identificati
  optimális kiviteli módot, akkor ennek a                                           (főnév)  onal
  szerkezetnek ma még felbecsülhetetlen szerepe                                        /+w1 ige
  lesz az emberiség fejlődésében. Mint tudjuk pozitív
  szubatomi energiabesugárzással súlytalanná lehet
  tenni különböző tárgyakat, ez a szerkezet tehát
  elsősorban antigravitációs erőgépként N.FOR lesz
  V.e3 használható. Az egyenáramú kivitel jól
  irányítható sugárzását kihasználva ezzel a
  hatékony energiagenerátorral már biztató
  eredményeket érhetünk el a " repülő csészealj "
  építés, és a dematerializációs
  hulladékmegsemmisítés terén is.

714 Hát forduljunk segítségért a Magyar Értelmező     So let us look for assistance in the Hungarian    uncertain focus  -ként   identificati
  Kéziszótárhoz! Az például a retyerutya szót a     dictionary. That explains the word retyerutya, for           (főnév)  onal
  következőképpen N.FOR magyarázza V.Te3:        example, [in the following way]: toggery, baggage.           /+w1 ige
  cókmók, motyó. Már a menni, járni hangfestő
  rokonai, barátai és üzletfelei önmagukban véve
  megtöltenének egy egész szótárt.
715 Kiss Gyula ( Fidesz ) szerint a szerződés méltatlan  According to K. G. (Fidesz) the contract loads an     focus      -ként   contrastiv
  terheket ró a kiszolgáltatott helyzetű kórházra,    unworthy burden upon the hospital, which is in a              (főnév)  e
  Zsinka László ( MIÉP ) pedig azt is megjegyezte,    helpless situation, and Z. L. (MIÉP) also noted that 59          /+w1 ige
  hogy a 200 millió forintos hitel után fizetendő 59   million interests on a loan of 200 million forints are
  millió forint kamat indokolatlanul magas. További   unwarrantedly high. It was noted by the MP of MIÉP
  kifogásként N.FOR merült V.Me3 fel a MIÉP       [as a further complaint] that the council wants to make
  képviselője részéről, hogy a tervezett         the planned conversions and reorganisations before
  átalakításokat, átszervezéseket még a kórház      the report on the auditorial investigation concerning the
  gazdálkodásáról folytatott állami számvevőszéki    hospital's management is published.
  vizsgálat közzététele előtt végre kívánja hajtani az
  önkormányzat. Szolnoki Andrea ( SZDSZ )
  főpolgármester-helyettes azzal igyekezett igazolni
  az uzsorakamattal egybekötött segítséget, hogy a
  többi kórháznál is ezt a technikát alkalmazták.


716 Harmadrészt arra, hogy annak idején már az előző                                f-particle    -ként   identificati
  ciklusban is lehetőség lett volna egy olyan                                            (főnév)  onal
  jogszabály megalkotására, amely a nyilvánosságra                                         /+w1 ige
  hozatalról rendelkezik, és ezt nem tettük meg. De
  ezt csak bevezető megjegyzésként N.FOR
  mondom V.Te1. Kérem, hogy azok, akik igénylik,
  hogy a miniszter úr ezt a tájékoztatását most tartsa
  meg, kézfelemeléssel jelezzék.

717 Fritz Busch ugyanis 1923-ban zeneiskolát alapított                               stress-avoiding  -ként   identificati
  az utánpótlás képzésére. Az intézmény 1952 óta                                 verb focus    (főnév)  onal
  zenei főiskolaként N.FOR működik V.e3, amelyben                                          /+w1 ige
  az együttes ötven tagja tanít. 1993 óta létezik a
  zenekari akadémia, amelynek tagjai főiskolát
  végeztek és kétéves tanfolyamon ismerkednek
  meg a Staatskapelle tevékenységével.
  1998._augusztus_24., hétfő Növekszik Károly
  népszerűsége
718 Ha az egyik hullámvezetőben terjedő fény        stress-avoiding  -ként
  frekvenciája megegyezik a mikrorezonátor        verb       (főnév)
  valamelyik sajátfrekvenciájával, akkor a fény a             /+w1 ige
  rezonátoron keresztül átlép a másik
  fényvezetőszálba, egyéb frekvenciák esetén
  viszont zavartalanul halad tovább. A
  mikrorezonátor tehát fénykapcsolóként N.FOR
  működik V.e3, amelyik hullámhossz szerint engedi
  át a fényt. A rezonátor sajátfrekvenciáit részben a
  félvezetőanyagon alkalmazott előfeszültséggel,
  részben a hőmérséklettel lehet szabályozni.

719 Az egyesítéssel megszűnt az egyetemi színvonalú    stress-avoiding  -ként
  mérnökképzés, mert a József Ipartanodát ekkor     verb       (főnév)
  még nem fejlesztették műegyetemmé. Technikai               /+w1 ige
  intézetként N.FOR működött V.Me3 tovább, a
  mezőgazdasági és a kereskedelmi szakot
  leépítették, az oktatás nyelve a német lett. Később,
  1851-ben az előkészítő osztály helyett saját,
  hároméves főreáliskolát szerveztek.
720 Ha viszont mégis muszáj azon spekulálnunk, hogy                                  focus  -ként   identificati
  van -e valamilyen elengedhetetlen funkciója a                                       (főnév)  onal
  csiklónak, ott és úgy, ahogy található, tekintsünk rá,                                   /+w1 ige
  mint egy liftgombra, amely megfelelő stimuláció
  esetén kitárja a liftajtót, hogy együtt - tehát
  konszenzussal - léphessünk be a kilövősilóba, és
  bíborban, bársonyban, gyöngyös koszorúban
  elrepülhessünk. Csak extra csemegének írom ide,
  hogy biológusok legfrissebb kutatásai szerint a
  nőké az eredeti, standard méretű klitorisz a (
  prototípus ), és a férfiaké egy későbbi fejlődés
  eredményeként N.PSe3.FOR nőtte V.TMe3 túl
  magát, és lett belőle pénisz. Magyarán, ezen
  biológusok szemüvegén át tekintve a
  világegyetemet, a klitorisz valójában eredetileg is
  női jellegű szerv, nem pedig csökevényes hímtag,
  így orgazmikus " juttatásai " magától értetődően,
  mintegy történelmi jogon " járnak " a nőknek.

721 E kínos esettől nem függetlenül fura nyilatkozatot    The Roman Orthodox bishop from Gyula made a       focus  -ként   identificati
  tett tavaly tavasszal a romániai Nagyszebenben a     strange statement last spring in Nagyszeben,           (főnév)  onal
  gyulai román ortodox püspök. A magyar hírközlő      Romania, not independently from this embarrassing        /+w1 ige
  szervek által is átvett hír szerint egyebek mellett azt  case. According to the news also taken by the
  állította, hogy Magyarországon üldözik a         Hungarian media, he claimed among others that
  románokat, az Országos Román Önkormányzat         Romanians were pursued in Hungary, and the National
  nem képvisel senkit, a gyulai román gimnáziumban     Association of the Romanian Local Authorities did not
  idegen nyelvként N.FOR oktatják V.Tt3 a románt, s     represent anyone; at the Romanian high school in
  hogy hiába kért találkozót Orbán Viktortól, a       Gyula, Romanian was taught [as a second language],
  miniszterelnök nem fogadta őt. Az állítólagos       and that he had asked for an appointment with Orbán
  kijelentések ellen a leghevesebben Kreszta Traján     Viktor in vain, the Prime Minister had not received him.
  ORÖ-elnök és Budai János, a román középiskola       The alleged statements were protested against the
  igazgatója tiltakozott.                  most by Kraszna Tarján, the President of ORÖ, and
                               Budai János, the headmaster of the Romanian high
                               school.
722 K. márciusban még lízingelt, de már rajta volt az     In March, K. had still been leasing, but the USA was  uncertain focus   -ként   emphatic
  USA vigyázó szeme. Nyilvánvalóan nemcsak rajta,      already watching him. Obviously not only him, but the            (főnév)
  hanem az egész szovjet misszión, amelyet az USA      whole Russian mission, which was by the way helped              /+w1 ige
  egyébként igaz szövetségesként N.FOR segített       by the USA [like by a real ally].
  V.Me3. Aztán a Cég kiválasztotta a " leggyöngébb
  láncszemet ", amelyet a legkönnyebb táncba (
  pontosabban, mint " írónk " könyvéből kitetszik:
  táncos helyekre ) vinni, és jól megtölteni üres
  zsebeit.
723 Ellenkezőleg! A nacionalizmust mégis szinte        On the contrary. Nevertheless, nationalism was swung uncertain focus     -ként   other
  kormányzati bunkóként N.FOR suhogtatták V.TMt3       above him [almost like a governmental bludgeon].               (főnév)
  fölötte. A nyolcvanas évek elején egy                                                  /+w1 ige
  dokumentumfilmben egy nyugatnémet futballista
  világsztárt arról faggatott a kérdező: mért lett
  futballista?
724 Korlátozzák a műemlék jellegű épületekre                                      focus complex    -ként   contrastiv
  kifüggeszthető reklámfeliratok méretét, és minden                                 predicate uncertai  (főnév)  e
  változtatást, ami a műemlékek állagát vagy képét                                  n          /+w1 ige
  esetleg ronthatja, be kell jelenteni a Kulturális
  Örökségvédelmi Hivatalnál. Új fogalomként N.FOR
  szerepel V.e3 a régészeti védőövezet, a történeti
  táj, a történeti kert és számos olyan megkötés,
  amely kulturális örökségünk védelmében és a
  feltárási munkálatok elősegítésére született meg.
  Várhatóan csökken a műemlékeket szándékosan
  rongálók száma, hiszen a védett értékek, képek -
  mint Debrecenben az egykori Pál söröző falán a
  tiszai halász - megrongálásáért, elpusztításáért 50
  ezer forinttól 125 millió forintig terjedő bírságot kell
  fizetni - tette hozzá Karácsonyi György, a
  Debreceni Értékmentő Alapítvány elnöke.
725 ( 1 ) Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta. ( 2 )                              focus complex   -ként   identificati
  Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg,                                predicate     (főnév)  onal
  azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki az                                         /+w1 ige
  elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben
  feltalálóként N.FOR szerepel V.e3. ( 3 ) Ha többen
  közösen alkották a találmányt, a feltalálók
  szerzőségi részarányát - ellenkező megjelölés
  hiányában - egyenlőnek kell tekinteni.

726 A III. korcsoportos lányoknál ( 1988-89-es                                    uncertain complex -ként
  születésűek ) Csernák Enikő, a helyi Erkel Ferenc                                predicate     (főnév)
  Általános Iskola tanulója ötödik lett, az V.                                            /+w1 ige
  korcsoportban ( 1984-85 ) Drobny Dóra ( Cegléd,
  Bem József Szakmunkásképző ) ezüstöt szerzett.
  Újoncként N.FOR szerepelt V.Me3 a lányoknál az
  érdi Vörösmarty Gimnázium - egyik futójuk Antal
  Beáta NB II-es kézilabdázó -, a budakeszi, s a
  pándi általános iskola együttese. Egyéniben indult
  a budakeszi Pápai Veronika ( Nagy Sándor József
  Gimnázium ), s a törteli Szendrei Sándor.

727 Bubbanty! A te kedvenc Popper elvtársad a Nagy      Your favourite comerade Popper served the socialists  focus uncertain  -ként   other
  Pufajkás tanácsadójaként N.PSe3.FOR szolgálta      during the fallen government [as an advisor of Horn].           (főnév)
  V.TMe3 a szocikat a bukott kormány idején.. Azóta    Since then, he has been throwing mud at the                /+w1 ige
  a 168 óra cimű szabad demokrata magazinban        government in the Free Democtrats' magazine called
  dobálja a sarat a kormányra.               "168 óra".
728 A Bécsi Konzervatórium opera szakos növendékei      stress-avoiding  -ként
  egy Közép-Európában talán kevéssé ismert         verb       (főnév)
  Broadway-musical előadására vállalkoztak. Az                /+w1 ige
  óceánon túl, eredetileg 1991-ben bemutatott Titkos
  Kert lírai történetet dolgoz fel a virágok, állatok és
  emberek iránt érzett őszinte szeretet gyógyító
  hatalmáról, s New Yorkban az egyik legsikerültebb
  gyermekmusicalként N.FOR tartják V.Tt3 számon.
  Az előadás egyúttal a Konzervatórium új
  részlegének avatója is, a belvárosi Singer-strassén
  a ferences rendi kolostor két emeletét alakították át
  Bécs város jelentős anyagi hozzájárulásával, s az
  itteni teremben került sor a bemutatóra.


729 A Szent Klotild-templom első orgonistája César      stress-avoiding  -ként
  Franck volt. Jacques Taddeit, XX. századi utódját    verb       (főnév)
  César Franck műveinek legkiválóbb előadójaként               /+w1 ige
  N.PSe3.FOR tartják V.Tt3 számon. Zongoristaként
  kezdte pályáját - meséli -, harmincéves korában
  egy híres francia orgonista figyelt fel rá és érezte
  meg benne az ígéretes orgonistát.

730 Komárom és Érsekújvár között - a Dunamenti        stress-avoiding  -ként
  síkság legmelegebb részén - fekszik Ógyalla, a      verb       (főnév)
  Komáromi járás 8000 lakosú városa. A közeli                /+w1 ige
  Zsitva folyónak és a megfelelő klímának
  köszönhetően mindig is mezőgazdasági jellegű
  településként N.FOR tartották V.TMt3 számon, s
  valószínűleg főleg ennek köszönhetően már a
  régmúltban is lakott volt. Erről tanúskodik az a
  nagyszámú antropológiai lelőhely is, melyek
  feltárása során kvádok, darkok, markomanok,
  górok, avarok és hunok temetkezési helyeire
  bukkantak a népvándorlás idejéből.
731 Befejeződött a bizonyítási eljárás a Várhegyi-per   V. A., the political under-secretary of the Ministry of  uncertain focus  -ként   other
  pénteki tárgyalásán a Buda környéki Bíróság előtt;   National Cultural Heritage is charged by the                (főnév)
  a perbeszédeket november 7-re, illetve 9-re tűzték   prosecution with corruption and misappropriation for            /+w1 ige
  ki, ítélet november 16-án várható. Várhegyi Attilát,  what the politician did in 1994-1995 [as the mayor of
  a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának     Szolnok].
  politikai államtitkárát az ügyészség vesztegetéssel
  és hűtlen kezeléssel vádolja azért, amit a politikus
  szolnoki polgármesterként N.FOR tett V.Me3 1994-
  1995-ben. Megszüntették az eljárást

732 Valóban érzéketlenek vagyunk, ha azt vesszük,                                  stress-avoiding  -ként
  hogy nem kaptuk meg a pénzjegynyomdától a                                    verb       (főnév)
  bankjegykibocsátási jogot, mert akkor ezen a                                            /+w1 ige
  problémán valószínűleg segíteni tudtunk volna 30
  vagy 40 milliárd forint erejéig és nemcsak 5, 2
  milliárddal, amely azonban úgy hiszem, a jelen
  helyzetben nem kevés. Ha eljön az az idő, amikor a
  kisgazda kormányzat földművelésügyi
  minisztereként N.PSe3.FOR tisztelhetem V.Te1
  önt, akkor remélem, ilyen kérdéseket nem kell
  feltenni, mert nyilván nem is kell már dolgozni a
  földön, mindenki enélkül is megkapja a megfelelő
  jövedelmet és meglesz a mindennapi betevő
  kenyerünk. Ezt csak a kérdése stílusának
  illusztrálásaként voltam bátor megjegyezni.

733 JUHÁSZ LÁSZLÓ 2000._november_09., csütörtök                                   uncertain complex -ként
  Busht tegnap reggel már győztesként N.FOR                                    predicate     (főnév)
  ünnepelték V.TMt3, ennek ellenére még Gore is                                           /+w1 ige
  nyerhet Újraszámlálás Floridában
734 Kína a WTO-ban: keleti veszedelem? Alig több      Not much more than a month ago, most commentaries uncertain complex -ként      contrastiv
  mint egy hónapja a kommentárok többsége a       celebrated the programmatic decision [as the victory of predicate focus (főnév)   e
  szabadkereskedelem győzelmeként N.PSe3.FOR       free trade]: China can joint the WTO officially after a         /+w1 ige
  ünnepelte V.TMe3 az elvi döntést: Kína 15 éve     marathon-like series of negotiations which have been
  húzódó, maratoni tárgyalássorozat után         going on for 15 years. After China joined the members
  hivatalosan is beléphet a Kereskedelmi         of the WTO yesterday officially, there were hardly any
  Világszervezetbe ( WTO ). Miután Kína tegnap      analyses that did not discuss fears and uncertainties
  hivatalosan is belépett a WTO tagjai közé, alig    concerning the Chinese membership.
  akadt elemzés, amelyik ne a kínai tagságot övező
  félelmeket és bizonytalanságot taglalta volna.

735 A Meztelen ebédben megjelenő erőszak és szex     Because of the violence and sex in Naked Lunch,    focus       -ként   identificati
  miatt Burroughs ellen közszeméremsértés címén     Burroughs was also sued for public indecency; the             (főnév)  onal
  per is indult; kiadói fellebbezése után a könyv 1962- book could be published in 1962 also in the US after           /+w1 ige
  ben az Egyesült Államokban is megjelenhetett.     an appeal by its publishers. Burroughs later supported
  Burroughs később felkarolta a beatnemzedék íróit, the writers of the beat generation and he became
  és szóvivőjükként N.PSt3.FOR vált V.Me3 ismertté - famous [as their spokesman] - said the MTI.
  közölte az MTI. 1997._augusztus_04., hétfő A
  mandátumok elosztásán múlt a közös fellépés

736 Bakonyi táj ( képek ) Torockón ( Bukarest / ferencz  Although she graduated in electrical engineering in  uncertain focus  -ként   contrastiv
  ) * Bár elektromérnökit végzett Kolozsváron, a     Cluj, Holányi Julianna, who was born in Nagyenyed,            (főnév)  e
  nagyenyedi születésű Holányi Julianna - főként     became famous [as a painter] in Transylvania, in her           /+w1 ige
  Magyarországra való kitelepedését követően -      mother-country but also in the whole wide world -
  festőként N.FOR vált V.Me3 ismertté Erdélyben, az   mainly after she had settled down in Hungary.
  anyaországban, de a nagyvilágban is. Legutóbb az
  augusztus 18- án zárult torockói tárlaton mutatta be
  a balatoni, bakonyi tájat idéző akvarelljeit, melyek
  viszont a szülőföld, Nagyenyed és környéke
  hangulatát is sugallják.
737 Értelmezhető úgy is, hogy kizárólagosságra                                   focus    -ként   contrastiv
  törekvő hatalmi irányultságról van szó.                                           (főnév)  e
  Értelmezhető úgy is, hogy tényként N.FOR van                                        /+w1 ige
  V.e3 leírva. Ezzel nem azt mondom, hogy minden
  egyes újságíró, minden egyes sajtóorgánum, de
  azt mondom, hogy arányaiban valóban ez a
  helyzet.
738 Nem arra tesz képessé, hogy háborúkat nyerjünk,    Kovács László - who, by the way, received a phone     focus    -ként   identificati
  hanem hogy azokat elkerüljük - emelte ki a      call today from NATO Secretary General, Javier            (főnév)  onal
  csatlakozási folyamatban komoly érdemeket       Solana on the occasion of becoming a member -             /+w1 ige
  szerzett pártelnök. Kovács László - akit egyébként  remarked bitterly in a personal digression that he
  a nap folyamán a taggá válás alkalmából felhívott   would, of course, have been very glad if he had been
  Solana NATO-főtitkár is - személyes kitérőként    able to participate in the celebrations for the 50th
  kissé keserűen jegyezte meg, természetesen      birthday of the alliance [as the Foreign Secretary of the
  nagyon örült volna, ha immár a NATO-tag        member state Hungary], but he would have liked to
  Magyarország külügyminisztereként N.PSe3.FOR     attend them as a politician of the opposition, as well.
  vehetett V.Me3 volna részt a szövetség ötvenedik
  születésnapjának ünnepségein, de ellenzéki
  politikusként is szívesen lett volna jelen. Horn
  Gyula a történelmi nap méltatása mellett
  elsősorban a tagság érdekében az elmúlt négy
  évben tett lépésekre helyezte a hangsúlyt, "
  sekélyesnek, alpárinak és igazságtalannak "
  nevezve a szociálliberális kormány eredményeit
  elvitató kijelentéseket.

739 Siklós Mária három év múlva kérheti újrafelvételét.                              f-particle  -ként   identificati
  Ha a büntetés életbe lép, Siklós legfeljebb                                         (főnév)  onal
  társtervezőként N.FOR vehet V.e3 részt bármilyen                                      /+w1 ige
  munkában - tette hozzá Vajai. Információink szerint
  Siklós Mária két jelenlegi megbízását, a Nemzeti és
  a Budapesti Operett Színház tervezését a mostani
  döntés nem érinti, mivel mindkét épületre korábban
  kiadták az építési engedélyt.
740 Az ügyvéd elmondta: a miniszterelnök-jelölt - a jogi                             negation focus  -ként   contrastiv
  terminológia szerint - " egyéb érdekelt ", ami                                         (főnév)  e
  lényegében azt jelenti, bizonyos esetekben eljárhat                                      /+w1 ige
  a rendőrségen, okiratokat adhat be és indítványt
  tehet. A megbízó jogi státusából adódóan Bánáti
  nem védőként N.FOR vesz V.e3 részt a
  büntetőeljárásban, hanem jogi képviselőként. Nincs
  szó arról, hogy meg kellene jelenniük a nyomozók
  előtt a politikus gyanúsítottá nyilvánítása miatt -
  közölte az ügyvéd.

741 Zalaegerszegen gyakornok, 1947. Október 4-én      In 1848, he volunteered for the 7th battalion among the focus      -ként   contrastiv
  Zala vármegye országgyűlési ifjai közé         first. He took part in the battles of Pákozd and            (főnév)  e
  választották. 1848-ban önkéntesként elsők között    Schwechat [as a sergeant], and he was promoted             /+w1 ige
  jelentkezett a 7. honvédzászlóaljhoz. Őrmesterként   second lieutenant in December. In February 1849, he
  N.FOR vett V.Me3 részt a pákozdi és a schwechati    became a prisoner of war, and in September, he was
  csatákban, decemberben hadnaggyá léptették elő.    enlisted in the imperial army, from where he was
  1849 februárjában fogságba esett, szeptemberben    released for a ransom in 1852.
  besorozták a császári hadseregbe, ahonnan 1852-
  ben váltságdíj ellenében bocsátották el. A
  kiegyezés után közhivatalt vállalt, 1972-től
  aljárásbíró Nagykanizsán. 1894-ben vonult
  nyugalomba, előbb Lukafán, később
  Zalaegerszegen telepedett le.
742 A lakóhely szabad megválasztásának joga - mint                               uncertain complex -ként
  az egyéni szabadságjogok egyik alapvető fajtája -                             predicate     (főnév)
  már akkor a különböző mozgalmak egyik fő                                           /+w1 ige
  követelése volt, amikor még sem alkotmányról,
  sem alkotmányos jogok katalógusáról nem
  beszélhettünk. A magyar történelemben sajnos
  hosszan elhúzódó késő középkor a maga második
  jobbágyságával fájó bélyegként N.FOR viselte
  V.TMe3 a jobbágyok röghöz kötöttségének
  korántsem haladó hagyományát. Ezt a
  méltánytalan helyzetet csak az 1848-as
  törvényalkotása tudta végérvényesen felszámolni.

743 Mint kiderült, rosszul gondolta... Ám Egerszegi az  But even so, with her 5 individual gold medals and one uncertain focus  -ként    other
  1988-1996 között szerzett öt egyéni arany - és egy  silver medal which she had won between 1988 and             (főnév)
  ezüstérmével Atlanta után így is minden idők     1996, she retired after Atlanta [as the most successful         /+w1 ige
  legeredményesebb úszónőjeként N.PSe3.FOR       female swimmer of all times] (even the great American
  vonult V.Me3 vissza ( öt egyéni aranya még a nagy  swimmer, Mark Spitz doesn't have five individual gold
  amerikai úszónak, Mark Spitznek sincs! ). Atlanta  medals).
  legeredményesebb versenyzője is egy úszónő volt,
  négy aranyérmével az amerikai Van Dyken, a "
  doppinggyanús ", ír Smith " kisasszony " három 1.
  és egy 3. helyet könyvelhetett el.

744 Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az                              it-cleft      az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT a ki megigazít; Kicsoda az, a
  ki kárhoztat?
745 Most hozzájuk kiált, nekik panaszkodik. Választ                              it-cleft      az /+w0 ,
  sem vár, de talán ez a személyesség az Pro.NOM ,
  WPUNCT a fájdalmasan visszatekintő hányszor
  keserűsége, amely a költészetében oly gyakori
  kiáltásoktól megkülönbözteti.

746 Ketsegtelenul Robespierre volt az Pro.NOM ,                                it-cleft      az /+w0 ,
  WPUNCT aki kesobb a bolsevikok es Lenin
  terrorhoz vezeto utjat egyengette .
747 Ha ugyan szabad a " véletlen " szót egyáltalán     it-cleft  az /+w0 ,
  kiejteni a szánkon, mikor Rilkéről beszélünk. Éppen
  ő az Pro.NOM , WPUNCT aki nehezen turi
  versében az esetlegest. Ennek a laza indítású
  versnek a két első sorát is utólag kérlelhetetlenül
  indokolja, belekötözi a versébe, már csak azért is,
  mert hiszen az első sorban találja meg azt a szót,
  amire versét építi.
748 A Keresztelő alakja az adventi várakozás jeles     it-cleft  az /+w0 ,
  alakja. Ő az Pro.NOM , WPUNCT aki rámutat
  Jézusra, Ő az, aki közvetlenül előkészíti Jézus
  útját.
749 Igen ám, de miféle érdek lehet az Pro.NOM ,       it-cleft  az /+w0 ,
  WPUNCT amely ekkora befolyást gyakorol
  ezeknek az anyagelvű gondolkozás alapjain álló
  kutatóknak a megnyilatkozásaira? Csak nem
  anyagi érdek?
750 Meg kellene vizsgálni, hogy a létező          it-cleft  az /+w0 ,
  részaránytulajdon vagy a polgári törvénykönyv
  szerinti közös tulajdon az Pro.NOM , WPUNCT
  amely jobban szolgálja mind a tulajdonosok, mind
  pedig az előbb említett működőképes
  mezőgazdaság birtokstruktúrájának szempontjait.

751 A Microsoft rettentően gyors. Ez az Pro.NOM ,      it-cleft  az /+w0 ,
  WPUNCT ami legjobban vonzott benne: az
  eredményorientáltság.
752 Az elmúlt egy hétben azon gondolkoztam, mi az      it-cleft  az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT ami változott Zágrábban. A
  sajtó aligha, az állami rádió és televízió ugyanazt a
  szöveget nyomja, a kereskedelmi rádiók eddig sem
  kímélték a hatalmat, nem is szerette őket a
  Tudjman-éra.
753 De az utca sem sokkal különb. Valamelyik reggel     it-cleft  az /+w0 ,
  kb. a 200-adik levegővételem volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT amiben nem éreztem a bagófüstöt.
  Szerintem be kellene tiltani a gyártását, és a
  forgalmazását.
754 A fenntartható növekedés rendjéhez az          it-cleft  az /+w0 ,
  önkormányzatiság megerősítésére, kiteljesítésére
  van szükség. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit már
  most, a globalizmus uralma idején is elkezdhetünk
  megvalósítani.
755 Visszafelé: az eddigi négy darab ezresért nem      it-cleft  az /+w0 ,
  egészen 18 órát lehet a hálón lógni. Csak
  elvakultan céghű dologzó lehet az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki nem átallja kijelenteni, hogy mindez
  a jelenleginél nem kedvezőtlenebb lehetőség.

756 A kisebbségekért felelős miniszterelnök-         it-cleft  az /+w0 ,
  helyettestől konkrét tervezeteket és új ötleteket vár,
  amelyek javítanának a kormánykoncepción. Csáky
  lapunknak elmondta, a tárcaközi egyeztetés a vége
  felé jár, és ő volt az Pro.NOM , WPUNCT aki nem
  fogadta el a minisztériumok formális értékelését.

757 Sajnos a magány legtöbbször így is, úgy is a       it-cleft  az /+w0 ,
  melankóliával rokon. A társaság az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely hol felvidítja, hol feldúlja az
  embert. Mindenesetre azok is, akik sem családi,
  sem munkahelyi ütközéseknek nincsenek kitéve,
  ahogy az utcára kilépnek, érintkezésbe kerülnek
  azzal a közeggel, amelynek alapeleme az
  ingerültség.
758 Inkább a földrengés okozta pánik okozott        it-cleft  az /+w0 ,
  zavarokat, nem volt energiaellátás, a közlekedési
  lámpák nem működtek, telefonvonalak nem
  működtek egy órán keresztül és itt inkább a pánik
  az Pro.NOM , WPUNCT ami egy-két órán keresztül
  gondot okozott.

759 Ezelőtt majdnem két esztendővel, 1997         it-cleft  az /+w0 ,
  októberében, szövetségünk V. Kongresszusán
  pontosan meghatároztuk, hogy a rákövetkező
  időszakban hogyan kell cselekednünk, és mi az
  Pro.NOM , WPUNCT aminek elsőbbséget kell
  biztosítanunk. A programhoz csatolt cselekvési
  prioritások tartalmazták ezeket a közvetlen célokat,
  és véleményem szerint legelőször is azt kellene
  megvizsgálnunk, hogy ki hogyan járult hozzá ennek
  a kongresszusi döntésnek a végrehajtásához,
  illetve mi valósult meg, és mi maradt papíron abból,
  amit akkor elképzeltünk.
760 Ráadásul alkalmat ad a javításra. Az első       it-cleft  az /+w0 ,
  eredményénél a diák látja, mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit elrontott, joga van megtanulni és
  később bizonyítani, hogy alkalmas az egyetemre.

761 Mint ahogy kiterjeszti joghatóságát egy másik     it-cleft  az /+w0 ,
  ponton is, amikor a magyar állam hívja életre azt az
  intézményt a szomszéd országokban, amely a
  magyar igazolványhoz szükséges ajánlásokat
  kiadja. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit én
  kifogásolok, s amit Farkas szemlátomást nem akar
  érteni.
762 Korányi ezután maga is részese lett az         it-cleft  az /+w0 ,
  eseményeknek. A költő aznap a múzeumnál nem
  szavalta el a Nemzeti dalt A jogászoknál ( ugyanott,
  ahol a mai jogi kar is található ) Vidats János tűnt
  fel, aki mint joghallgató mondott beszédet az
  Egyetem téren, később pedig a Landerer és
  Heckenast-nyomdában ő volt az Pro.NOM , aki
  Pro.NOM a nép nevében lefoglalta a nyomdagépet.
  A tömeg szakadó esőben ért az épület elé, s míg
  odabenn nyomtatták a Tizenkét pontot és a
  Nemzeti dalt, az ifjúság hangadói szónokoltak.
  Olyanok is szóhoz jutottak, mint Bulyovszky Gyula,
  Egressy Gábor és Degré Alajos, akit láttunk reggel
  a hajóval megérkezni.
763 Az ui. a patkányok " privilégiuma ", ők menekülnek    it-cleft  az /+w0 ,
  elsőként a süllyedő hajóról, a kapitány pedig
  utolsóként. Ami meg a parasztokat illeti, nem sok
  házban történhet meg az, hogy a pártelnök és a
  miniszterelnök aláírását semmibe veszi saját
  pártjuknak minisztere, miként azt Andrei Marga úr,
  a " multikultúra " bajnoka teszi. Úgy néz ki, a Babes-
  Bolyai volt és jövendőbeli rektora az Pro.NOM , aki
  Pro.NOM a Pruteanu ütötte léket a hajón nemhogy
  foltozni, inkább tágítani akarja, mintha csak azért
  esküdött volna fel a kormányprogram
  végrehajtására, hogy legyen mit megszegnie. S ha
  már a szekeret fogjuk a lovak elé - amennyiben
  még nincs tanügyi törvény, de a Petőfi-Schiller
  egyetem tervét koncként bedobták a köztudatba -
  részemre a Romániai Humanista Párt elképzelése
  volna rokonszenvesebb, azaz egy valóban
  multikulturális nemzeti kisebbségi állami egyetem,
  ahol bárki, beleértve az ortodox román
  etnikumúakat is, a 16 nemzeti kisebbség nyelvének
  valamelyikén óhajt tanulni. Természetesen a
  félmillió aláírással megtámasztott és a V. Ciorbea
  kormányrendeletében foglalt magyar nyelvűvel
  kezdődően!
764 Legszerencsésebb az, akinek minden használ,      it-cleft  az /+w0 ,
  minden realitás, legyen az akár lemondás, akár
  pozitívum. És realitás bennünk a fantasztikus is, a
  gyökerében mindenesetre... Kérlek, ne haragudj,
  hogy akkor úgy felkavartalak-zavartalak ezekkel a
  dolgokkal; énvelem valahogy inkább a fordítottja
  esett meg, csak pár esztendővel idősebb
  koromban, mint amilyen te voltál; Babitsra
  gondolok: abban a kettesben ő, az idősebb volt az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM csak vágyott, vágyott és
  kívül volt majdnem minden tapasztalaton és
  szörnyen rászorult a baráti gyerekemberre,
  énreám, hogy megtárgyalja a maga ezerszer
  fülledtebb problémáit, amelyeket a kortársaival
  szégyellt volna csak fölvetni is. " Trágár ",
  közönséges értelemben, nem akartam lenni veled
  szemben. Valami pedagógusi ösztön vezetett.

765 Rusznák Miklós képviselő úrnak adom meg a szót,    it-cleft  az /+w0 ,
  KDNP. RUSZNÁK MIKLÓS ( KDNP ): Köszönöm
  szépen, elnök úr! Hallgatva ezt a vitát, úgy
  gondolom, nem az én személyem az Pro.NOM , aki
  Pro.NOM ebben lényegesen változtatni tud ezeken
  az álláspontokon és hozzászólásokon, de az
  igazságot egy picit közelítve, időtakarítás céljából
  akarunk ezen a Házszabályon változtatni. Tisztelt
  Képviselőtársaim! Elgondolkodtak önök azon, hogy
  hogyan lehet időt megtakarítani egy
  törvényhozásban?
766 Hazug lennék, ha azt mondanám, hogy megtisztelő      it-cleft  az /+w0 ,
  ez a terjedelmes érdeklődés, de hogy tanulságos,
  azt mindenképpen állítom. A cím, ahogy azt kell,
  tömören kifejezi az írás lényegét: Gyűlölet és
  tehetetlenség. A félremagyarázások elkerülésére
  azonnal leszögezem, természetesen én, a
  jobboldali, szélsőséges szerkesztő vagyok az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM gyűlölködik, és ugyancsak
  én vagyok az, aki tehetetlen egyben. Merthogy egy
  vesztes ügy, a nemzeti értékek hirdetése a
  globalizmus korában csakis tehetetlenségbe
  fulladhat. Na meg felkészületlen, tájékozatlan, a
  nagy összefüggésekre vak, az okos szóra süket,
  ennek megfelelően erőszakos és veszélyes is
  vagyok.

767 Ékes példa erre Popi, akiről szülei azt írták a      it-cleft  az /+w0 ,
  kérdőívre, hogy a kisfiúnk normál iskolai
  rendszerben már megbukott volna. Oly mértékben
  érdeklődik a történelem iránt, hogy a kezdetben
  meg sem mukkanó gyereket mára már az egész
  osztály tátott szájjal hallgatja és sokat tanulnak tőle.
  Ő az Pro.NOM , aki Pro.NOM megtalálta a neki
  legmegfelelőbb területet, s ott bontakoztatja ki
  képességeit. Az is előfordul, hogy a Kergetőző
  helyett inkább az osztályban marad vagy a kinti
  padon üldögél és a könyveit tanulmányozgatja.
  Persze Popi esetének rendkívüliségét csak az
  tudja igazán érzékelni, aki őt személyesen ismeri.
768 A közönség ugyanis hibátlan magas hangokat vár     it-cleft  az /+w0 ,
  a tenortól és bravúros mélységeket a basszustól. A
  baritonoktól pedig nagyon jó énektechnikát, hiszen
  ez kell a hiteles szerepformáláshoz. Ezért aztán
  mindig azt mondom, a bariton az Pro.NOM , aki
  Pro.NOM mindenkinél jobban énekel. Ha egy tenor
  nem túl jó, de kijönnek a magas hangjai, a
  közönség tombol, s egy gyengécske baszszusnak
  is nagy sikere van, ha megzengeti a mélységeket.
  Ha viszont a bariton rosszul énekel, akkor nincs
  mentsége.

769 Legutóbb, tegnap Milos Zeman miniszterelnöknek     it-cleft  az /+w0 ,
  Amerikában, ahol Bill Clinton elnök is rákérdezett a
  csehországi romák helyzetére. A kérdés pedig
  téma lesz Günter Verhaugennek, az Európai Unió
  bővítéséért felelős főbiztosának ma kezdődő prágai
  látogatásán is. Ő az Pro.NOM , aki Pro.NOM
  többször is igen határozottan kijelentette, hogy
  ennek a falnak nincs helye Európában. A "
  Tizenötök " képviselője a cseh politika vezetőin
  kívül találkozik a roma szervezetek képviselőivel is
  és nem utolsó sórban a Matyisi utcáról tárgyal
  velük. Bármennyire is kész az állítólagos
  megállapodás a bontásról, a jogi hercehurcának
  sincs még vége.
770 Akinek voltak hosszú távú elképzelései, egységes    it-cleft  az /+w0 ,
  Európa-eszméje, összefüggő jövőképe, aki alatt
  Európa naggyá, egységessé nőhette ki magát.
  Szentigaz, a kusza bürokrácia és az uniós vízfej
  még Delors idejében alakult ki és kerítette
  hatalmába a gépezetet, tette elkeserítővé a
  nagyratörők hétköznapjait. Mégis, Delors volt az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM - ahogyan tudta - gúzsba
  kötötte ezt a nyakig tintás szörnyet, adott értelmet
  és távlatot az európaiságnak. A Berlinben választó
  állam - és kormányfők a több jelölt közül éppen
  azért szemelték ki habozás nélkül Romano Prodit,
  mert benne az olasz Delors-t sejtik, aki egyenrangú
  partnere lehet egy Jacques Chiracnak és egy
  Lionel Jospinnek, egy Tony Blairnek és egy
  Gerhard Schrödernek - éppen azoknak, akik
  Prodiban lelték meg az új Mister Európát. Erre a
  megelőlegezett bizalomra jó okuk van.


771 Rajtunk is múlik az ország és az emberek jövője.    it-cleft  az /+w0 ,
  Apám több nyelven beszél, nagyon sokat utazott,
  mint külkereskedő, az olvasás szeretetét és
  kultúráját tanultam tőle. Egyébként, érdekes
  módon, édesanyám volt az Pro.NOM , WPUNCT
  aki a munkahelyén magasabb pozíciót töltött be.
  Sokáig a Pénzügyminisztérium osztályvezetője volt.
  A szüleimnek nem volt könnyű dolga velem: én
  mindig lázadó gyerek voltam.
772 A francia Bernardt Kusnert nevezte ki Kofi Annan    it-cleft  az /+w0 ,
  ENSZ főtitkár a koszovoi átmeneti közigazgatás
  élére. A francia kormány jelenlegi egészségügyi
  államtitkára egész életét az emberi jogok ügyének
  szentelte. Ő az Orvosok Határok Nélkül
  elnevezésű humanitárius szervezet egyik alapítója,
  és ő az Pro.NOM , WPUNCT aki először
  fogalmazta meg azt az alapelvet, melynek alapján
  a NATO megkezdte jugoszláviai akcióját. Ez így
  hangzik: az emberi jogok védelmében a
  nemzetközi közösségnek be kell avatkoznia
  szuverén országok belügyeibe. A politikusnak
  alaposan szüksége lesz szervezőkészségére, mert
  a NATO tagországok nem bocsájtották a
  Menekültügyi Főbiztosság rendelkezésére a
  helyreállításhoz nélkülözhetetlen 234 millió dollárt.
773 Akárhonnan érkeztek is a Kolumbusszal először     it-cleft  az /+w0 ,
  találkozó indiánok elei, az Őslakók ösvényei című,
  a New York-i Metropolitan múzeumban májusig
  megtekinthető kiállítás - számos előadással és más
  kísérő rendezvénnyel együtt - éppen azt látszik
  bizonyítani, hogy az amerikaiak sok tekintetben az
  indiánokban fedezik fel saját - immár amerikai -
  gyökereiket. És persze azt is: mekkorát tévedtek
  mindazok, akik még e század derekán is civilizálni,
  vagy - amit e szó szinonimájának véltek -
  amerikanizálni szerették volna az indiánokat.
  Hiszen, úgymond, éppen a fehér ember volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki Kolumbusszal Amerika
  földjére érkezve rögtön amerikanizálódni kezdett:
  megízlelte és megszerette a krumplit, a paprikát, a
  paradicsomot és a kukoricát, rászokott a
  dohányzásra, sőt - egy kaucsukfajtából nyert gumit
  kóstolgatva - még a rágógumizásra is rákapott.
  Olyannyira, hogy egy a Navajo Timesban, az
  alaszkai eszkimók számára szerkesztett Tundra
  Timesban és több más törzsi lapban egyidejűleg
  megjelent cikk meg is kérdezi: gondoltatok -e
  valaha is arra, miért különbözik annyira az Egyesült
  Államok a világ szinte minden más országától?
  Nos, természetesen az indiánok miatt.
774 Az ukrán Andrej Medvegyev csúcsot döntött       it-cleft  az /+w0 ,
  Párizsban, ott ugyanis még nem fordult elő, hogy a
  világranglista századik helyén lévő játékos
  egyesben döntőt játszott volna. A Roland Garros
  történetében korábban sohasem fordult elő, hogy a
  világranglista századik vagy annál rosszabbul
  rangsorolt játékosa döntőbe került volna a férfi
  egyesben. Ám minden sorozat megszakad
  egyszer, most az ukrán Andrej Medvegyev volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki szakított a
  hagyományokkal. Medvegyev a pénteki
  elődöntőben a másik meglepetésemberrel, a brazil
  Meligenivel találkozott, s az első játszma
  szenzációja az volt, hogy 0: 4-ről sikerült
  megnyernie a szettet.
775 Egy asszony álmával. Emese arról álmodott, hogy    it-cleft  az /+w0 ,
  fia születik, aki nagy dolgokat visz majd véghez. Ez
  az Pro.NOM , WPUNCT amiről álmodnak az
  anyák. A fiú megszületett. És mert mi, magyarok,
  szeretjük nevükön nevezni a dolgokat, az Álmos
  nevet kapta.
776 De eszembe jut a középső részünk sajátságos      it-cleft  az /+w0 ,
  megegyezése is: a szélrózsa sugarai egy
  középtengelybe jönnek össze, testemnek jobb és
  bal oldala ugyanilyen tengelyben találkoznak. És
  mindkét esetben észreveszem: míg a
  tükörképszerű többoldalú részekben a szervek
  ismétlődnek ( öt máj stb. a tengeri csillagnál; két
  tüdőszárny, agyfélteke, vese, szem, fül nálam ),
  ebben a közös egységes főtengelyben egyetlen
  egy határozott szerv volt, és pedig az
  emésztőcsatorna, összefoglaló szóval a gyomor,
  mely csak egyetlen szájjal volt ellátva. És ugyanez
  a gyomor volt az Pro.NOM , WPUNCT melyet a
  gyűrűsféregnél a vonatszerűleg tagozott test
  összes kocsijaiban végigmenő s csak egy ki - és
  bejárattal ellátott folyosónak mondottam. Ez a
  gyomor - mindig csak egy szájjal - függ a medúza
  harangjában. E gyomor alaptervezete a medúzától
  az emberig mindig ugyanaz: egy cső, legalább egy
  nyílással.

777 A másik egyforma királyfi most tér majd vissza az   it-cleft  az /+w0 ,
  útjáról, most látja meg, amikor kihúzza a kést, hogy
  vér jön utána. - Jaj, meghalt a testvérem! - Boldog
  büszkeséggel hunyja le a szemét, hogy majd ő lesz
  az Pro.NOM , WPUNCT aki életre kelti az
  édesapját. Taklerné csendben feláll az ágy mellől,
  közben átfut rajta: Leposa is elköszönhetne már.
  És elrakja az üres borosüveget a stelázsira,
  lábasokat rakosgat; de ezt a halk kocogást egyikük
  se téveszti össze azzal a másikkal, ami egyre
  erősödik odakint, az északi rámpa felől.
778 Aki a gondolat sebességével nyargal a világban.    it-cleft  az /+w0 ,
  Aki előtt nincsenek határok, sem illem, sem
  tunyaság vagy nemtörődömség szabta korlátok. Ő
  az Pro.NOM , WPUNCT aki igazán kikapcsolódik.
  Ő az, aki igazán örvend a bábos találmányának: a
  palánk mögött működő időgépnek. És ő az, aki
  azonnal bünteti a hamis szót és a hamis gesztust,
  a hazug viselkedést.
779 Talán még annyit se. Én olyan nagyon, őszintén    it-cleft  az /+w0 ,
  akartalak. Nekem te vagy az Pro.NOM , WPUNCT
  aki neked csak a feleséged lehetett. Most is az, és
  mindig is, ha nem jog szerinti, lélek szerinti
  feleséged, társad, aki veled lakik, veled alszik,
  akkor is, amikor álmodban megölellek, az övé vagy
  mindig. Én köszönjem meg, hogy megtűrsz,
  megtartasz.
780 Hallottam, hogy valaki azt mondja: akin fehér ing   it-cleft  az /+w0 ,
  van, vegye le és adjuk meg magunkat! Lobogtattak
  is egy fehér férfiinget. Homor Ottíliát nem
  ismertem, de kiderült, hogy ő volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki sebesülten fölállva támolyogni
  kezdett és megszólalt: - Orvost!... Egy fiatalember
  segített neki a belövés helyén kimászni a buszból.
  A nyakába vette Ottília kezét és a busz
  takarásában menekültek.
781 Ezzel, hogy a Kárpát-medencében körülbelül      it-cleft  az /+w0 ,
  3000000 magyar él a magyar hazán kívül, Trianon
  máig fájó pont. Franka Tibor: Ennél többet még ma
  sem szabad mondani, vagy vágyakat
  megfogalmazni hangosan, például Kárpátalján?
  Benzovics László: Ez az országrész volt az
  Pro.NOM , WPUNCT amely a XX. században öt
  ország keretében is megfordult, hiszen az Osztrák-
  Magyar Monarchia, Csehszlovák Köztársaság,
  aztán újfent Magyar Királyság, aztán Szovjetunió, s
  végül Ukrajna. S változtak a zászlók, változtak a
  himnuszok, változtak az ideológiák. Mi, kárpátaljai
  magyarok éltük meg a legjobban azt, hogy mit
  jelent a határ.

782 De számos más bűncselekménynél az előkészület     it-cleft  az /+w0 ,
  külön nem büntetendő. Itt arról van szó, hogy
  ennek következtében az, ami egyedül elkövetve
  nem lenne bűncselekmény, attól lesz az, hogy
  többen csinálják. Ráadásul talán a legenyhébb
  előkészületi magatartás az Pro.NOM , WPUNCT
  ami ezen keresztül bizonyos kontextusban
  elkövetve általában büntethetővé válik. Úgyhogy
  nagyon kérem, higgye el nekem, hogy ez tényleg
  nem kisebbségvédő tényállás, nem arra van
  kihegyezve; bármilyen bűncselekmény
  elkövetésére való felhívásra vonatkozik, és
  nemcsak azokra a típusúakra, amelyekre a
  képviselő úr gondolt. Lejárt az időm, elnézést,
  befejezem.
783 Szeretném, ha már 2000-ben lehetőség lenne       it-cleft  az /+w0 ,
  magánegészségbiztosítók létrehozására. Arra nem
  gondolok, hogy az állami költségvetésből sokkal
  több pénzt lehet adni az egészségügy
  finanszírozására, de arra igen, hogy más
  társadalmi rétegek is bekapcsolódhatnak az
  egészségügyi rendszerbe és így összességében
  több pénz juthat az egészségügynek. Riporter: - Ön
  hogy látja, 2000-ben mi az Pro.NOM , WPUNCT
  ami igazán fejtörést fog okozni a
  pénzügyminiszternek, hogy a gazdaságot azon a
  pályán tartsa, amelyen most van? Járai Zsigmond: -
  Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy a 2000
  kényelmes év lesz pénzügyi szempontból,
  legalábbis elképzelhető, hogy gyorsabb lesz a
  gazdasági növekedés, mint amivel a költségvetés
  alakításánál számoltunk. Amióta benyújtottuk a
  kormánynak a költségvetést, eltelt három vagy
  négy hónap.

784 Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne    it-cleft  az /+w0 ,
  másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy
  szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész
  világot. Ha az ember úgy látja, hogy valami nem
  müködik, mondjuk egy kapcsolatban, és rájön,
  hogy mi az Pro.NOM , WPUNCT amin ö változtatni
  tudna - mivelhogy minden kapcsolat két emberen
  múlik - akkor igenis lehet változtatni, és szükséges
  is. A környezetünket mi teremtjük magunknak és a
  változtatást nem a környezetünknél, hanem saját
  magunknál szükséges kezdeni. Ahogy változunk, a
  környezetünk is megváltozik, más embereket
  vonzunk magunkhoz, más szituációkba kerülünk.
785 Egyszerűen csak a figyelemnek, a szeretetnek,    it-cleft  az /+w0 ,
  szerelemnek. A lányok megérzik, ha törődnek
  velük, odafigyelnek rájuk. Az, hogy épp mi az
  Pro.NOM , WPUNCT aminek örülnek:
  automatikusan kiderül, kis odafigyeléssel. Egy
  dologra kell vigyázni: az évek során a férfiember
  lustul és fárad. _Nagyon_ értékeli minden lány (
  tudják ám, boszorkányok ) ha valamit kizárólag az
  ő kedvükért tesz az ember, magától eszébe nem
  jutna. ( Tipikus példa, nálam: balettelőadás.
786 Pásztor Dóra: - Most nyáron Braunschweigben     it-cleft  az /+w0 ,
  Európa Bajnok lettem a 200 méteres
  vegyesúszásban, második helyezést értem el 100
  pillangón, harmadikat 400 gyorson - és nagyon
  sokszoros országos bajnok vagyok. Óriási
  segítség, hogy egészségesek között edzhetek, s
  gondolom ez a " sikerem titka " - hogy így
  mondjam. Riporter: - S mi az Pro.NOM , WPUNCT
  amit kaptál? Pásztor Dóra: - Nem tudom, még nem
  néztem meg. Riporter: - Nézzük meg együtt!
787 " Éreztesd a felvevőgép jelenlétét " - fogalmazta    it-cleft  az /+w0 ,
  meg 1965-ös híres programjában Pasolini a " költői
  film " jelszavát. Godard legtöbb filmjében a
  vágások, képváltások kifejezetten erőszakosak,
  meghökkentőek - merev tagadásai a korábbi filmek
  gördülékeny, harmonikus áttűnéseinek. Ugyancsak
  Godard az Pro.NOM , WPUNCT aki filmjeibe
  gyakran elrontott snitteket is bevág, kiszól a
  kamera mögül a későn jövőkhöz, feliratokkal vagy
  narrátorhanggal jelzi az egyes jelenetek címét és
  rövid tartalmát. Néha különböző nézőpontból veszi
  fel ugyanazt a jelenetet, s ugyanezt teszi Bergman
  is a Persona híres monológjában, felrúgva ezzel az
  " állandó nézőpont " törvényét. A Personában
  egyszer szándékosan elszakad, kiég a film, a
  Szenvedélyben pedig Bergman meg-megállítja a
  cselekményt, és megkérdezi a színészeket az
  általuk alakított figurákról és a történetről.

788 A fennálló probléma az, hogy csalás történt a      it-cleft  az /+w0 ,
  szavazásban. Köszön öm Bőhm úrnak az
  egyébként kulturált hangnemét, de a
  mondandójában azt mondta, hogy nincs jogom
  ilyenfajta kijelentéseket tenni. Ezt tagadom, de az a
  helyzet, hogy az SZDSZ szavazatait is
  leszámoltam többször egymás után és a jelen lévő
  SZDSZ-es képviselők et is, és csak pár perc
  kérdése, és meg fogom mondani, hogy ki az
  Pro.NOM , WPUNCT aki helyett Önök nyomták
  meg. ( Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Ezt várjuk!
  - Zaj. )
789 " Pár éve öntetszelgőn azt próbáltam meg         it-cleft  az /+w0 ,
  kikalkulálni magamban, hogy azok közül az
  emberek közül, akikkel volt módom találkozni,
  kinek volt a legnagyobb hatása a világtörténelem
  menetére. A sors különös kegyetlensége folytán
  találkoztam egy rakás politikussal, jattoltam
  amerikai elnökkel és brit miniszterelnökkel; Közép -
  és Kelet-Európa történelemfordítói közül van
  szerencsém néhány kiemelkedően jelentékeny
  embert ismerni. Arra jutottam, hogy azok közül,
  akikkel személyesen is találkozhattam, nyilván
  Allen Ginsberg az Pro.NOM , WPUNCT aki
  személyesen a leginkább otthagyta névjegyét ezen
  a századon. " A " jattoltam " szó erőtlen kísérlet egy
  igazi MaNcs-os könnyedségre; az utolsó
  mondatban előforduló két darab személyesen
  viszont nagy belső feszültség produktuma,
  olyasféle, mint amikor valaki elegánsan felöltözik,
  de a sliccét nyitva hagyja. Mint tudjuk, Ginsberg,
  akinek nagyságát eszünkben sincs kétségbe vonni,
  már az ötvenes évek elején kezdett kísérletezni a
  pszichedelikus kábítószerek költészetre gyakorolt
  hatásával.

790 Ahogyan fél füllel hallottam, a lelátón is sokan     it-cleft  az /+w0 ,
  szurkoltak nekem. - Apropó, lelátó. Mi az Pro.NOM
  , WPUNCT ami a legjobban motivál a jó játékra? -
  Ez nagyon egyszerű, nem szeretek veszíteni. Amíg
  kicsi voltam, nagy nyomás nehezedett rám, mert
  apám egy-egy vereség után napokig nem szólt
  hozzám.
791 A választásokig hátralévő plenáris ülések mennyire   it-cleft  az /+w0 ,
  szólnak majd a kampányról, illetve a mind
  gyakoribb kampányviták közepette elegendő lesz -
  e a háromhetenkénti ülésszak arra, hogy érdemi
  munkát is végezzenek a képviselők? - Kifejezetten
  kívánatos lenne, ha a kampány a parlament falain
  kívül rekedne. Az ülésezési rendtől függetlenül, a
  kampány közeledtével - és ez a nyári időszakban is
  érzékelhető volt már - elsősorban az ellenzék
  részéről a politikai botránykeltés az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami a magatartásukat jellemzi. Úgy
  látom, hogy sem az MSZP-nek, sem az SZDSZ-
  nek nincsen kész a programja, a
  programnélküliséget és a mondanivaló hiányát
  pedig botránypolitizálással próbálják helyettesíteni.
  Ezek a viták valószínűleg napirend előtti
  felszólalásokban, interpellációkban megjelennek,
  de azért az érdemi vita - és ilyen is lesz vélhetően,
  különösen az uniós csatlakozással kapcsolatos
  jogharmonizációs törvényalkotási feladatok során -
  mégiscsak a munkának a nagyobbik részét teszi
  majd ki.


792 Ner0 kedves. A pofabeverés nem civilizált        it-cleft  az /+w0 ,
  megoldás. És ez az Pro.NOM , WPUNCT ami
  megkülönbözetet néhány embert az állatoktól. Mi
  lett volna, ha apád erősebb nálad? Akkor
  drogfüggővé ( alkohol ) válsz?
793 A lélek az a felfogó, érzékelő entitás, amelyet az   it-cleft  az /+w0 ,
  Atya-Szellem és az Anya-Anyag egysége hoz létre,
  amely például a növényvilágban kialakítja a
  napsugár-érzékenységet és a bimbók kibomlását;
  amely az állatvilágban a gazda iránti szeretetet, a
  prédára való vadászatot és az ösztönök követését
  teszi lehetővé. Ez az, ami az embert képessé teszi
  arra, hogy felfigyeljen környezetére és csoportjára,
  amely lehetővé teszi, hogy normális fejlődésének
  három területén mint szemlélő, mint felfogó és mint
  cselekvő élje az életét. Ez az Pro.NOM , WPUNCT
  ami végső soron képessé teszi, hogy felfedezze a
  benne lakó lélek kettősségét: egyik része az állati
  lélekre reagál, másik része pedig felismeri isteni
  lelkét. A legtöbb lélek működése manapság sem
  nem tisztán állati, sem nem tisztán isteni, hanem
  olyan, amilyent emberinek tekinthetünk. 5. Az
  univerzum lelke - a világosság kedvéért -
  megkülönböztetésre képes, vagyis, még inkább (
  tekintettel a formák korlátozottságára, amelyben
  ennek a léleknek működnie kell ) különböző
  fejlődési szinteken és rezgési hullámhosszakon
  képes a megismerésre.
794 Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen tisztelt      it-cleft  az /+w0 ,
  képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy Vankó
  Magdolna felszólalásával kapcsolatban a
  Független Kisgazdapárt országgyűlési
  képviselőcsoportja nevében is ki kell jelentenem,
  hogy természetesen ez a párt az Isten, haza,
  család jelszó mögé most már közel száz éve
  felsorakozva halad azon az úton, amelyen - úgy
  gondolja - a fiatalkorúak esetében is a nevelés és
  az istenhitben történő oktatás az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami visszatartó erőt adhat, a fiatalokat
  visszatarthatja a bűnelkövetéstől. Ki kell
  jelentenem, hogy a Független Kisgazdapárt soha
  sem gondolt arra, hogy fiatalkorúak esetében a
  büntetés kerülhetne előtérbe, hiszen az ő
  vonatkozásukban egészen más törvénykezési
  előírások vannak. Természetszerűleg nemcsak
  hogy a halálbüntetés nem jöhet szóba a fiataloknál,
  hanem nem jöhet szóba az a szabadságvesztés-
  büntetési kategória sem, amely a felnőttek
  esetében természetes.

795 Arról az emberről, akinek nincs istenhite, aki     it-cleft  az /+w0 ,
  elvesztette minden magasabb rendű célkitűzésbe
  vetett bizalmát, s a tudomány csak gőgjét, pénzét
  és hatalmaskodását szolgálja. 2000._december_9-
  10. Szombat-vasárnap A kivezető út Mi legyen az
  Pro.NOM , WPUNCT amiért lelkesedik az ember,
  ami fegyelmezni tudja? Mi az, ami fékezőleg hat
  ösztöneire, és alkotásra szervezi erejét? Az élet cél
  nélkül unalmas.
796 Jackie a halászok detektívje Szörnyeteg Lajos 07 /     it-cleft  az /+w0 ,
  29 / 98 13: 57: 00 Lyackie, a Rokk-end-Roll
  detektív! Ez volt az Pro.NOM , WPUNCT amit meg
  kellett találnom? Lyól eldugtad...: - ) ) ) ) ) ( Én meg
  Emilt vertem, a postást, hogy elveszített egy
  levelemet. )
797 Meg engedely sem kell. Ha meg nem tartod          it-cleft  az /+w0 ,
  megfelelo eszkoznek, akkor meg megiscsak van
  valami kulonbseg, nem? Dehat ez az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit Te ( Ti ) nem tudtok ervkent
  elfogadni. Ugyanoda jutunk megint es megint.
  Ezert van az hogy En ( Mi ) egy ido utan kiszallunk
  ebbol, es Te ( Ti ) ugy veszitek mint kihatralas.

798 Megint egy eset amikor a kis országok elcsúszása      it-cleft  az /+w0 ,
  egy banánhéjon, vetödhet fel. De ebben az
  esetben ÉPPEN az lehet a feladat, hogy ne a
  tudjmani minimumot, hanem akár a DÁN, vagy
  BELGA, Brit Demokráciát múljuk felül, ha
  gazdaságilag nem is de TOLERANCIÁBAN,
  KREATIVITÁSBAN, mutassuk meg, hogy milyen
  értéket tudunk ADNI Europának. A Vita,
  veszekedés nem az Pro.NOM , WPUNCT ez az
  amit lenéznek és lenéztek a Balkánon,
  szlovákiában és máshol, ez az amitöl rettegnek,
  Bosznia, Koszovó, stb. stb. Sancho 01 / 03 / 99 19:
  33: 00 Bocs a W lemaradt a neved elöl, tehát
  WOLAND stb. Leslie99 01 / 03 / 99 19: 41: 00 Kis
  wolandgoreny!
799 Burundiban 1993 óta a hutuk és tuszik közötti     it-cleft  az /+w0 ,
  öldöklésben 200 ezer ember halt meg,
  többségükben ártatlan falusi emberek. Bill Clinton
  igazából már holnapi kairói látogatására készül. Az
  amerikai elnök nagyon reméli, hogy még a
  novemberi elnökválasztás előtt ő lesz az Pro.NOM
  , WPUNCT aki áldását adhatja a közel-keleti
  békére. MH-összeállítás 2000._augusztus_28.,
  hétfő Konzervatív támadás Khatami hívei ellen

800 Az ugyanis nem érti meg az összefüggéseket.      it-cleft  az /+w0 ,
  Kilátástalanabb ez a regula, mint a legcsúnyább
  nyúlós idő. Ki az Pro.NOM , WPUNCT aki
  kortesként Vásárhelyen így udvarol? Otrombán
  teszi a szépet. És kik azok, akik bugyután
  hallgatják?
801 A gazdasági értelemben vett polgárosodás mellett    it-cleft  az /+w0 ,
  a polgári világ kialakulását is elősegítette tehát a
  nagy felbuzdulás. Beszédes tény, hogy bár az
  elmúlt másfél évben gyakori hivatkozási alapként
  szolgált a száz évvel ezelőtti millennium, az akkori
  cselekedetekből tulajdonképpen csak két elemet
  elevenítettek föl a döntéshozók: a szimbolikus
  törvény alkotását és a Szent Korona átvitelét a
  Parlamentbe. Nem kell sokat bizonygatni, hogy e
  két tett volt éppen az Pro.NOM , WPUNCT amely a
  leginkább kötődött a XIX. század végének közjogi
  helyzetéhez, az akkori politikai szituációhoz és a
  kor romantikus felfogásához. Az 1896. június 8-án
  meghozott VII. törvény a honalapítás ezredéves
  emlékének törvénybe iktatásáról nem véletlenül
  született Ferenc József koronázásának napján: a
  parlament két házának együttes díszülése egy
  olyan jogszabályt fogadott el éljenezve, amely a
  millennium ténye mellett elsősorban a király iránti
  fogcsikorgató tiszteletet hangsúlyozta. " Ezen
  ünnepélyes alkalommal az országgyűlés mindkét
  háza legmélyebb hódolattal járul ő császári és
  apostoli királyi fensége, I. Ferencz József elé, a
  kinek dicsőséges uralkodása alatt az ország
  alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése
802 Nem akarom lebecsülni ezt a teljesítményt, nyilván   it-cleft  az /+w0 ,
  kell hozzá tehetség, szorgalom, miegymás, de erre
  az előcsúcsra azért már sokan feljutottak. Innen
  még messze van a ködös orom, amelyen Rapcsák
  zászlaja lengedez. S éppen ez az utolsó, embert
  próbáló szakasz az Pro.NOM , WPUNCT amely
  feljogosít egy országos ügyekkel is kokettáló helyi
  politikust arra, hogy kampányában például
  Makovecz Imre is észrevétesse magát néhány
  vérforraló frázissal. A csúcsturistának olyan serpák
  járnak, mint Orbán Viktor, Kövér László, Pokorni
  Zoltán, és mivel a kihívás nagy, a vetélytársnak is
  hol Kovács László, hol Turi-Kovács Béla cipeli a
  csomagjait. Rapcsákért olyan áldozatokat hoznak a
  Fideszben, amely korábban legfeljebb Várhegyi
  Attilának vagy Simicska Lajosnak járt ki.


803 A módosító indítvánnyal kapcsolatban jelezném,     it-cleft  az /+w0 ,
  hogy szerintem ez a módosító indítvány így nem
  kezelhető, számomra nem értelmes. Van ilyen
  fogalom, hogy mindenkori jegybanki alapkamat, de
  azt kell meghatározni, hogy milyen időpontra
  érvényes, mert az, hogy " mindenkori ", az ezt nem
  kezeli. Itt csak a kifizetéskor érvényes jegybanki
  alapkamat az Pro.NOM , WPUNCT ami
  értelmezhető, tehát én azt javasolom, hogy az
  előterjesztő erre módosítsa a javaslatát; és ebben
  az esetben felesleges szerepeltetni a 41 egész,
  nem tudom, mennyi millió forintot. A változtatás a
  többi szerződésre is úgy értelmes szerintem, hogy
  a kifizetéskor érvényes, a János Kórháznál
  ugyanígy, és az összeg megjelölése felesleges.
  Köszönöm.
804 Példák a lakás, a ruházkodás, a futés, a világítás, a  it-cleft  az /+w0 ,
  vízellátás területérol. Saját tapasztalataik,
  elbeszélések, képek, leírások alapján hasonlítsák
  össze az emberek hajdani és mai életmódját.
  Figyeljék meg: mi az Pro.NOM , WPUNCT ami
  megmaradt a múltból, és mi fejlodött tovább. Pl.
  népi táplálkozás, konyhakultúra, étkezési
  szokások, ételkészítés változásai és mai
  étrendünk; a háztartási használati eszközök
  változásai; védekezés a hideg ellen, futési
  lehetoségek régen és ma; a világítás különbözo
  formái és eszközei a fáklyától a fénycsoig; az ivóvíz
  beszerzése és nehézségei, tisztálkodás;
  jellegzetes ruhaviseletek és öltözködési szokások,
  ruhaviseletek a különbözo földrészeken és
  hazánkban. 2.IVa, b, c Egy terület történelmi
  változásainak néhány fontos állomása.

805 Barabás ennek tudatában alkotja fiktív leleteit,    it-cleft  az /+w0 ,
  amelyeket, hogy még teljesebb legyen az illúziónk,
  szemléltető preparátumként, bekeretezve,
  üvegezett dobozokban prezentál. S bár a sorozat a
  Csigagyűjtemény címet viseli ( egyik-másik darabja
  valóban erre az állatra asszociál ), legalább ennyire
  jogos válasz az anyagot csont -, kristály - vagy
  éppen megkövült sejtgyűjteménynek nevezni. A
  látvány decensen szép, sőt olykor artisztikusan
  finomkodó; mégis elsősorban intellektuális üzenete
  az Pro.NOM , WPUNCT ami miatt figyelmet
  érdemel. Átmeneti periódus ez Barabás egy
  majdani szintézise előtt. Barabás Márton kiállítása
  a Dovin Galériában
806 * Mit teszek, ami segít Téged a munkád          it-cleft  az /+w0 ,
  elvégzésében? * Mi az, amit abba kellene hagynom
  vagy változtatnom kellene rajta? * Mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit elmulasztok, de ezentúl tennem
  kellene? Hivatkozások: Jaffe, M. E. and Ives, S.,
  1987. They shoot supervisors, don't they?

807 Ha már a gazdaságról van szó, mindenképpen        it-cleft  az /+w0 ,
  meg kell említenem, hogy bár jelenleg a gazdasági
  szereplők úgy látják, hogy a környezetvédelem
  nekik terheket jelent, vagy sok esetben annak érzik
  azt, tudnunk kell, hogy a jövő évezredben a
  környezetvédelmi ipar vagy a környezetvédelemre
  épülő gazdasági tevékenység az egyik legnagyobb
  üzletnek ígérkezik. A környezetterhelést mérséklő
  berendezések gyártása, a természeti
  erőforrásokkal takarékoskodó újrahasznosítás, a
  nap -, a szél - és geotermikus energiák
  hasznosítása, az ezeket hasznosító berendezések
  gyártása, a szűrő, ártalmatlanító szerek,
  technológiák gyártása, a környezetvédelmi
  szolgáltatás, vagy hogy saját szakmámat, a
  mezőgazdaságot említsem, a genetikailag ellenálló
  fajok kialakítása - itt a rezisztenciára gondolok -, a
  biológiai védekezések elterjesztése, tehát a
  környezetet károsító szerek visszaszorítása, az
  erdőtelepítések mind-mind olyan lehetőség a
  gazdaság szereplőinek, ami azzal kecsegtet, hogy
  hosszú távú életlehetőséget biztosít a földön, de
  azon túl üzletnek is kimondottan jó lesz. Addig
  persze sok kompromisszumot kell megkötni,
  sokszor kell elővenni a patikamérleget és kimérni,
  hogy mennyi az a költség, amit a gazdaság
808 Mint másutt, az oktatásban is igaz, hogy az      it-cleft  az /+w0 ,
  országok versenyében az jár a legrosszabbul, aki
  mesterségesen alacsonyan tartja belső árait. Ez
  még inkább elgondolkodtató, ha figyelembe
  vesszük, hogy az új távközlési és távoktatási
  formáknak köszönhetően alig néhány év múlva úgy
  is lehet valaki egy-egy intézmény hallgatója, hogy
  akár oda sem utazik. Vajon ki tudja ma
  megmondani, hogy mindez milyen költségekkel
  járhat, és ki az Pro.NOM , WPUNCT aki e
  költségeket az állami szabályozás eszközeivel
  ellenőrizni tudja? Azok a célok, amelyek miatt ma a
  tandíjat meg akarják szüntetni, más módokon
  hatékonyabban elérhetők. Az esélyegyenlőséget
  jobban szolgálja az, ha a szegényebb hallgatókat
  támogatjuk, mint az, ha az ingyenességet a
  módosabbakra is kiterjesztjük.
809 Mindenesetre a sajtó elől a minisztérium hátsó      it-cleft  az /+w0 ,
  ajtaján távozó Járai Zsigmond pénzügyminiszter
  azóta is adós az őszinte magyarázattal. A
  fáradtságra és kölcsönös megegyezésre hivatkozó
  minisztériumi indoklást ugyanis jószerével senki
  sem vette komolyan, a felröppent találgatások
  közül azonban a legvalószínűbbnek tűnőt -
  miszerint a költségvetés ez évi hiánya miatt teendő
  lépések sürgősségét és mibenlétét ítélte meg
  másként Járai Zsigmond és államtitkára (
  hasonlóan a Gazdasági Minisztériumból erről szóló
  nyilatkozata miatt elcsapott Mátyás László, a
  Gazdaságelemző Intézet vezetőjének esetéhez )
  maga az érintett vehemensen cáfolta. Igaz, ami
  igaz, a mostani helyettes, Thuma József volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki minden hónapban a
  költségvetési adatok ismertetésekor felröpítette,
  hogy költségvetési megszorító intézkedésekre lesz
  szükség még ez évben. László Csaba
  menesztésének okaként azt a találgatást nem
  hárította el - bár nem is volt hajlandó konkretizálni -
  , amely szerint a vezető kormánypárt
  gazdaságpolitikusai nem kedvelték, netán a
  miniszterelnököt is irritálta, hogy esetenként vele
  ellentétesen nyilatkozik. László például legutóbb
810 Az Országgyűlés a módosító javaslatot 287 igen      it-cleft  az /+w0 ,
  szavazattal, 4 nem szavazattal, 14 tartózkodás
  mellett elfogadta. Az ajánlás 30. pontjában Lányi
  Zsolt a 6. § ( 4 ) bekezdése elhagyását javasolja.
  Az alaprendelkezés felsorolást tartalmaz arra, hogy
  ki az Pro.NOM , WPUNCT aki nem nevezhető ki a
  részvénytársaság elnökévé. Nem kapta meg a
  bizottságok szükséges támogatását, de a
  képviselőcsoport kérte a szavazást. Kérdezem a
  tisztelt Országgyűlést, elfogadja -e a módosító
  javaslatot?

811 - Te ismered ezt a Goszpodárt? - A név ismerős      it-cleft  az /+w0 ,
  volt. Vajon ez volna az Pro.NOM , WPUNCT akivel
  Ranka mama álmában veszekszik, s aki Markosné
  szerint nincs is? - Lajoska rábólintott. - Persze hogy
  ismerem.
812 A véleményem az, miután az Alkotmánybíróság a     it-cleft  az /+w0 ,
  bizottság működésével kapcsolatos minden
  kételyre negatívan válaszolt az előterjesztőknek,
  tehát a bizottság döntéseit mind egy szálig
  jóváhagyta, és működését is alkotmánybírósági
  határo z atban - ami itt van nálam, ha kívánják az
  urak, ismertetem, nyolc sor az egész, de nem
  látom szükségét - jónak, elfogadhatónak,
  alkotmányosnak, jogszerűnek találja, ahogy a
  bizottság kezeli az előterjesztéseket. Ebből
  kifolyólag úgy gondolom, hogy ezekhez az
  előterjesztésekhez, ha majd ide kerülnek - mint
  például most az elsőnél - nem kell magyarázat. Ez
  a jogi fórum az Pro.NOM , WPUNCT amely a
  másodfokot gyakorolja ebben az esetben. A
  konkrét esetről egyébként mindenki tud, egy
  mondatban arról is beszélnék, ha kell. Nekü n k,
  mint fővárosnak, egyedül a kikötő helyét van
  módunk megkérdőjelezni, az autószalon-
  működtetővel nem állunk kapcsolatban, csak a
  rakpart három méterét igénybe vevő Maharttal.
813 Lényegében ugyan az, csak pontosabb. Erre te     it-cleft  az /+w0 ,
  írtad: Az intelligencia fogalmának ez az
  értelmezése eltér a szokásostól, mert ugyan az
  intelligenciába legtöbbször tényleg beleértik a
  tanulékonyságot, általában egyfajta ( szellemi )
  problémamegoldó képességet értenek rajta. No ez
  az Pro.NOM , WPUNCT ami homályos. Az, hogy
  eltér a szokásostól... nem értem hogy jön ez ide. A
  tanulékonyság pedig az i. része, hiszen információ
  nélkül az i. semmit se ér.
814 Hasonló jellegű adománygyűjtést sem a Siketek és  it-cleft  az /+w0 ,
  Nagyothallók Országos Szövetsége, sem a
  Hallássérültek Érdekvédelmi Szervezete nem
  kezdeményezett és nem is támogat. A szóban
  forgó civil szerveződések álláspontja éppen
  ellenkező. Véleményük szerint a hallássérült
  emberek képesek az önálló életvezetésre, a
  jelenlegi társadalmi megítélés az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami nem segíti az érvényesülésüket. Az
  utcán kolduló siketek azonban csak tovább
  rontanak ezen a helyzeten. Hónapokkal ezelőtt a
  pécsi uránvárosi rendőrősön előállítottak több
  olyan, valóban siket embert, köztük külföldieket,
  akik a szóban forgó módszerrel kértek
  adományokat, de mivel a hatóság az esetet nem
  találta törvénybe ütközőnek, az ügynek nem lett
  folytatása.
815 Álláspontom a következő: úgy gondolom, formai     it-cleft  az /+w0 ,
  szempontból teljes mértékben igaza van Marsi
  Péter Pál úrnak, ami akkor jelentett volna komoly
  problémát, ha a Közgyűlés elfogadta volna a
  módosító indítványt, mert akkor biztos, hogy a jogi
  nihilizmus állapotában leledzene. Két út közül lehet
  választani: az egyik, hogy most egy szavazásban
  javasolnám megtenni, hogy egyfelől visszavonja a
  zárószavazást a rendeletügyben és még egyszer
  szavaz róla - szerintem szó szerint azonos
  tartalommal, ezt nem is lehet máshogy érteni,
  hiszen a módosítást nem fogadta el a Közgyűlés -,
  a másik út pedig az lehetne, hogy a Közgyűlés
  legyint és nem foglalkozik vele. Azt gondolom,
  hogy miután képviselői felszólalás hangzott el az
  ügyben, természetesen az előző út az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami teljesen biztos. Még egyszer
  hangsúlyozom: számomra akkor jelentene komoly
  problémát, ha elfogadták volna, mert akkor elvileg
  sem lehetne két útról beszélni. ELNÖK:
816 Petőfi versben is megörökítette a színészetbe való   it-cleft  az /+w0 ,
  ozorai beavattatását.... Ekkép juték egy nyári
  délután Egy kis városba; fáradt lábaim A
  fogadóban megpihentenek. - Vendégszobája egyik
  oldalán Helyet szerényen színpad foglala. A költő
  megismerkedik egy úrral:... Volt bennem annyi
  emberismeret Ráfoghatnom, hogy nem más, mint
  színész. Fején kalapja nagybecsű vala, Mert
  Elizéus prófétával az Rokonságban volt... tudnillik:
  kopasz. Kabátja új, a nadrág régi rongy, És lábát
  csizma helytt cipő födé, Alkalmasint amelyben
  szerepelt. " Thalia papja? " kérdém. - " Az vagyok;
  Talán ön is? " - " Még eddig nem ". - " Tehát
  Jövőben? fölség... " - " Azt sem mondhatom, "
  Vágtam szavába; ámde ő rohant, S vezette
  gyorsan az igazgatót. Fehér köpenyben az
  igazgató Jött üdvezelni engem nyájasan: " Isten
  hozá önt, tisztelt honfitárs! Lesz hát szerencsénk
  önhöz édes úr? Imádja úgye a művészetet? Ah,
  jóbarátom, isteni is az! S önnek szeméből olvasom
  ki, hogy Színészetünknek egykor hőse lesz, És
  kürtölendik bámult nagy nevét A két hazának
  minden ajkai... Ebédelt már ön? itt az ételek Fölötte
  drágák, s ami több: roszak. Az ispán úrtól
817 Tudod. De te addigra már nagy leszel... Ez az      it-cleft  az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT amire nem szabad gondolni.
  Mert akkor kezdődik az olvadás, belül. - Engedd le,
  Sári, a térre.
818 Mindezeket a társadalombiztosítás nem         it-cleft  az /+w0 ,
  kontrollálja, mindezeket a társadalombiztosítás,
  mint egy báró Csekonics, finanszírozza. Végezetül,
  ha azt látjuk, hogy az egész ország kényszerpályán
  van, ha azt látjuk, hogy a betegellátás és az
  egészségügy is kényszerpályán van, akkor ez a
  költségvetés is alkalmas arra, hogy a bajból erényt
  csináljunk. Ahogy ma már sokan igényelték és
  sokan szóltak a társadalombiztosítás reformjáról,
  úgy látom, hogy ez a kényszerhelyzet lesz az
  Pro.NOM , WPUNCT amely a
  társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás
  reformját felgyorsítja, és az egész egészségügyet
  egy átfogó modernizációra kényszeríti. A kormány
  gazdasági stabilizációs programjából az
  egészségügyben adódó változások az ágazat
  alapvető problémáit nem oldják meg. Az ebben a
  csomagban meghozandó intézkedések egy része
  alkalmi jellegű és nem biztos, hogy kellően
  átgondolt, egy részük már régen megérett.
819 Ez azonban egyszerre két fontos tényezőre is     it-cleft  az /+w0 ,
  rámutat: a Magyarországra települt üzemek jó
  része csupán összeszerel, hozzáadott érték
  egyáltalán nem mutatható ki. Másrészt csak egy
  részük alkalmaz hazai vagy idetelepült
  beszállítókat, a többség mindent importál.
  Márpedig e két utóbbi tényező lenne az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely maradásra bírja és további
  fejlesztésekre készteti a külföldieket. Tucatnyi
  magyar beszállítóval, magyar műszaki
  szakemberrel - netán fejlesztőkkel - sokkal
  nehezebb felszedni a sátorfát és odébbállni egy
  kontinenssel. A rövid távú előnyök - így elsősorban
  az olcsó munkaerő - ugyanis csak ideig-óráig hat
  marasztaló erővel, s ezen még a helyi és
  kormányzati adókedvezmények sem lendítenek
  sokat.
820 Az sem megmagyarázhatatlan, hogy az átlagosnál    it-cleft  az /+w0 ,
  nehezebb sorsú Alföld és Észak-Magyarország
  most kevesebb lakost számlál, mint négy évtizede.
  De sokakat meglephet, hogy a Győr-Moson-
  Sopront, Vast és Zalát magában foglaló nyugat-
  dunántúli régiót most kevesebben lakják, mint négy
  évtizede. Három olyan megyéje van az országnak,
  amelynek népessége 1960-tól kezdve
  szakadatlanul csökkent ( Somogy, Bács-Kiskun és
  Békés ), és csupán Fejér az Pro.NOM , WPUNCT
  amelyikben évtizedről évtizedre többen laknak. Öt
  olyan megyénk van - Baranya, Heves, Nógrád,
  Hajdú-Bihar és Csongrád -, amelyiknek
  népességszáma az iparosítás, majd a nagyarányú
  munkahelycsökkenés miatt hol fölötte járt, hol
  pedig alatta maradt az 1960-as értéknek.
  Munkatársunktól
821 Az ezredfordulón belül nem lesz egy olyan       it-cleft  az /+w0 ,
  ösztönző erő, amely a hihetetlenül elmaradott
  magyar infrastruktúra fejlesztésének a
  fellendítéséhez nélkülözhetetlen. "... ami nélkül
  ennek az országnak a gazdasági fejlesztése
  elképzelhetetlen. " Ez az Pro.NOM , WPUNCT
  amire lehet vállalkozásokat találni. Ez az, amire
  van finanszírozási készség a világban. "... világos,
  a világ számára meghirdetett program mellett egy
  szerény költségvetési vállalással is meg lehet
  csinálni a világkiállítást. "
822 Űrfelvételek a hetvenes évektől készülnek; akkor    it-cleft  az /+w0 ,
  még viszonylag nagy felbontásúak ( 80, 30
  méteresek ) voltak. Ma a felbontás akár
  egyméteres is lehet, azaz minden látszik rajta, ami
  felülnézetben egy méternél szélesebb. Az
  űrtérképészet úttörői között természetesen
  magyarokat is találunk: az 1956-ban Amerikába
  emigrált Izsák Imre volt az Pro.NOM , WPUNCT
  aki 26500 műholdmérés alapján meghatározta a
  pontos földalakot. Mint ma már tudjuk, kissé eltér a
  gömbölyűtől. Térképészetünkkel sem kell tehát
  szégyenkeznünk a világ előtt.
823 Mindeközben a Reuters által idézett bírálói által   it-cleft  az /+w0 ,
  izraeli ajatollahnak is nevezett Joszef rabbi kitart
  taktikája mellett: tegnap előbb azzal vádolta meg a
  palesztinokat, hogy zsidók meggyilkolására uszító
  tankönyveik vannak, majd gazfickónak nevezte a
  baloldali Merec párt első emberét, az újságírókat
  pedig ostobáknak. A szakértők most azt találgatják,
  hogy lesz -e befolyása az esetnek Izrael életére és
  a közel-keleti békefolyamatra. Kétségtelen ugyanis,
  hogy a rabbi volt az Pro.NOM , WPUNCT aki a
  Camp David-i alkudozások előestéjén visszavonta
  Barak koalíciójából pártját, ám az utóbbi napokban
  mind többször röppentek fel hírek, amelyek szerint
  a miniszterelnökkel éppen a Saszt igyekszik
  visszacsábítani a kormányba. Joszef ugyanis
  korábban állítólag olyan nézeteket is
  megfogalmazott, miszerint inkább földeket kell
  feláldozni, mintsem zsidó életeket. ( Egyesek
  szerint egyébként szavai is azzal magyarázhatóak,
  hogy pártjának az őt túlzott engedékenységgel
  bíráló szárnyát akarta megnyugtatni. )
824 De: Kádár János gazember volt magánemberként,     it-cleft  az /+w0 ,
  hogy Pistám kedvenc mondatát idézzem. No nem
  azért, amire kedves konzervált urak gondolnak: a
  Köztársaság téri pártház ostromakor odadobta a
  lincselőknek pártbéli vetélytársát, Mező Imrét.
  Államférfiként mindenesetre ő volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki a lehető legkevesebb fájdalommal
  segített túlélni az országnak a szovjet megszállást.
  Ha valaki nem tudná, mi voltunk a legvidámabb
  barakk, nálunk folyhattak a szocializmus
  legfontosabb reformkísérletei, amik végül a
  rendszerváltozáshoz vezettek. Aki ezt nem értékeli,
  az megérdemelné, hogy mondjuk a Honeckeri
  Kelet-Németországban éljen le mondjuk 10 évet!


825 Aztán visszajönnek... a magyar állam költségén.    it-cleft  az /+w0 ,
  Hasonlóképpen pozitív diszkriminációban részesül
  a magyarországi román nemzeti kisebbség is. Bár
  Magyarországon igen kevés az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki hivatalosan románnak vallja magát,
  mintegy 6000 állampolgár, ennek ellenére 0, 5
  milliárd forintot fordított rájuk a magyar állam.
  Gyulán a középiskola kollégiummá vált;
  színháztermet építettek hozzá; nagy román
  könyvtár létesült; ortodox püspökség működik ott;
  törvény módosítottak azért, hogy létrejöhessen az
  országos román önkormányzat is. " Szépen ki
  vannak stafírozva... "
826 Ezzel a határozattal megerősítve, Rákosi        it-cleft  az /+w0 ,
  Moszkvába készült. Minden népi demokratikus
  kommunista pártnak elemi kötelessége, hogy
  mielőtt komolyabb döntést hoz, s különösen mielőtt
  kongresszust rendez, előbb a szovjet vezetőkkel "
  átbeszélje " a terveit s a tennivalókat. Rákosi ezt a
  pillanatot tartotta a legalkalmasabbnak az útra: a
  Népfront-ügy, a Kovács-határozat s ráadásul Nagy
  Imre betegsége, mindez azzal kecsegtette, hogy
  ezúttal ő lesz az Pro.NOM , WPUNCT aki
  Moszkvából, ha nem is egyeduralkodóként, de
  legalábbis megerősödve térhet vissza. Nem
  egyszerűen arról volt szó, hogy a letűnő
  pártvezérben valamiféle ördögi indulatok fortyogtak
  s pusztán azért indult új meg új rohamokra Nagy
  Imre és programja ellen, mert az nem felelt meg
  lényének, hatalmi vágyainak és bűnös hajlamainak.
  Ezek a körülmények is közrejátszottak: Rákosi
  túlságosan megszokta az egyeduralmat, a
  diktátoroskodást, az ünnepeltetést s mindazt, ami
  ezzel együtt jár, meg volt győződve a saját
  zsenialitásáról és semmi értelmét nem látta a "
  kollektív vezetés " nevezetű találmánynak.
827 A Likud régóta kéri, hogy Barak a            it-cleft  az /+w0 ,
  béketárgyalásokon ne tegyen " veszélyes
  engedményeket " a palesztinoknak. Ha Saron
  csatlakozik a válságkabinethez, ez a
  béketárgyalások végét jelentheti, legalábbis egy
  időre. Ő volt az Pro.NOM , WPUNCT aki - a
  palesztinok szerint - szeptember 28-ai
  templomhegyi látogatásával kirobbantotta az újabb
  intifádát; ő volt a " libanoni megszálló ", és
  katonaként neve szorosan kötődik a palesztinok
  szemszögéből vesztes háborúkhoz. S mivel Barak
  Saron bevonásával elkerülheti az előrehozott
  választásokat, bekövetkezik az, amit jósoltak:
  Arafat az " engedékeny " Barak helyett Ariel
  Saronnal kerül szembe. ( Saron számára a
  kormányzati szerep még egy előnnyel jár: egyelőre
  kivédheti az agresszív Benjamin Netanjahu
  támadását, aki újra a Likud élére vágyik. )

828 Riporter: - Hány gyerek lehet nálunk most, aki     it-cleft  az /+w0 ,
  cukorbeteg? Blatniczky László: - Becslések szerint
  ma Magyarországon 2.200-2.400 közötti a
  diabetesek száma, 100 ezer lakosra évente 9-10
  frissen felfedezett diabeteses jut, aki gyerekkorú. A
  felnőtteknél egy másik tipusu cukorbetegség az
  Pro.NOM , WPUNCT amelyik sokkal nagyobb
  számú, nem inzulinhiányos, vagy kezdetben nem
  inzulinhiányos diabetes, 4-500 ezer közötti ma
  Magyarországon. Riporter: - Mostanában többen
  vannak? Blatniczky László: - Az elmúlt 15-20 évben
  a gyermekkori diabetes gyakorisága csaknem
  megkétszereződött.
829 Akkor még Orbán Viktor az MDF-kormánnyal       it-cleft  az /+w0 ,
  szemben volt ellenzékben. Azóta telt az idő, és ma
  már azt mondhatjuk, hogy annak az
  adósságtehernek, aminek a kamatai ma
  nyomasztják a magyar társadalmat, körülbelül a 40
  százaléka az, ami már ' 90-ben is megvolt, és
  körülbelül 60 százaléka az, ami az előző négyéves
  ciklus alatt gyűlt össze. Ez a kamatteher az
  Pro.NOM , WPUNCT ami a magyar költségvetés
  számára, a magyar államháztartás számára ma a
  legsúlyosabb, legnagyobb teher. Erre az adósságra
  fizetjük valamennyien együtt a kamatot. Nagyon
  fontos, hogy ezt lássuk.

830 Nálunk is vannak kapcsolatrendszerek, amelyek    it-cleft  az /+w0 ,
  meghatározzák az ország sorsát. A különbség
  Magyarország és a nyugat-európai országok között
  az, hogy ezek a kapcsolatok más elvek mentén
  jöttek létre. Nyugaton egy versenytársadalomban
  az egymással versengő, az egymást kiegészítő
  viszonyban lévő üzleti partnerek kapcsolati
  hálórendszere az Pro.NOM , WPUNCT ami
  meghatározza az ottani politikai és gazdasági
  döntéseket, Magyarországon viszont a kapcsolati
  hálót még mindig az határozza meg, hogy ki
  honnan jön. A rendszerváltás e területen nem
  hozta meg a szükséges átalakulásokat. Nagyon
  sok ember számára, méghozzá az ország
  hatalmas pozícióit kezükben tartó jelentős
  csoportok számára a rendszerváltás előtti időkből
  átmentett kapcsolatok jelentik az
  érdekérvényesítés legfőbb módját.
831 Azt is tudjuk azonban, hogy az infláció természete   it-cleft  az /+w0 ,
  furcsa hullámzásokat mutat. Az év első
  hónapjaiban mindig magasabb egy kicsit, és az év
  vége felé kezd lanyhulni, éppen ezért nem
  javasoljuk az első négy hónapos inflációt 100
  százalékban figyelembe venni, valorizálni, ha úgy
  tetszik, az előző év kiadásait, hanem ezt csak 80
  százalékban, figyelembe véve az infláció
  sajátosságát, hogy az év első harmadában
  magasabb és aztán alacsonyabb. Ez az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami szerintünk azt a szándékot eléri,
  hogy ne a mai 50-50, vagy 60-40 százalékos
  arányban oszoljon meg a normatíva, illetve az
  önkormányzatok feladatvállalalása a közoktatási
  intézmények finanszírozása tekintetében. Ez az,
  ami elérheti azt a kívánatos célt, hogy 75-80
  százalékban a normatív támogatás finanszírozza
  az intézményeket. Ha nem építjük be ezt a
  második elemet a kormány által javasolt
  konstrukcióba, akkor gyakorlatilag a mai állapotot
  konzerváljuk csak, azt az állapotot, ahol 55-60
  százalékban fedezi csak a normatíva a tényleges
  kiadásokat, sőt, egy-egy rosszabb, vagy ha úgy
  tetszik magasabb inflációval sújtott év esetén, még
  akár az az eset is előfordulhatna, hogy csökkenteni
832 Tehát tulajdonképpen értékkülönbözetről         it-cleft  az /+w0 ,
  valószínűleg nem is fogunk beszélni, tehát nincs
  mit befizetni. Tehát így röviden ennyiről van szó, de
  hogy miért mondtam el ezt az utolsó mondatot,
  amit szintén nem fog ok visszavonni? A határozati
  javaslat 2. pontjának ( 2 ) bekezdése azt mondja,
  hogy " ingatlan biztosítása mellett esetleges
  értékkülönbözet... ", tehát itt van az Pro.NOM ,
  WPUNCT amiért én mindezt mondtam. Köszönöm
  szépen. Az " esetleges értékkülönbözet " -
  nevetséges!
833 - Önöknél előfordult az, hogy esetleg ingyen kaptak  it-cleft  az /+w0 ,
  Béres cseppet és azt Önök pénzért adták tovább? -
  Én a gazdasági tevékenységbe semmilyen szinten
  nem folytam bele. Nem tudom, hogy mennyi
  lehetett az, amit ingyen kaptunk, vagy mennyi az
  Pro.NOM , WPUNCT
834 SZI: - Megpróbálom jobban megfogalmazni a       it-cleft  az /+w0 ,
  kérdésemet. Ha egy költő ír egy verset, nyilván arra
  számít, hogy a másik ember valamilyen módon
  érdekelt abban, hogy ilyen dolgokat olvasson. A
  saját verseire gondolva mi az, ami ezekben
  leginkább érdekelheti a közt, vagy mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit szeretne, ha a köz ez iránt
  érdeklődnék? NNÁ: - Megint kénytelen vagyok
  némely distinkciókat tenni. Én nem gondolom, hogy
  a versnek az a legfontosabb része, amit a
  szavaival mond.
835 A második rész mitológiai magva Hunor és Magor     it-cleft  az /+w0 ,
  találkozása későbbi feleségeikkel - erre mondják,
  hogy a magyarok törökökkel való találkozásának
  mondai megjelenítése. A harmadik rész a
  szlávokkal való megismerkedésről, a
  honfoglalásról és Álmos fejedelemről szól. A
  negyedik rész Gézát állítja középpontba, abból a
  megfontolásból, hogy ő volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki a Tiszántúlról Esztergomba helyezte
  át a székhelyét, amit egy konstruált
  szarvasmondába ágyazok: a csodafiú-szarvas
  Géza fejedelmet elvezeti Esztergomba. A történet
  alapja a váci egyház alapításának mondája,
  amelyben Géza király Szent László herceggel egy
  szarvast űzve kerül Vácra, ahol üzenetet kap: " itt
  alapítsd meg a te székesegyházadat ".
  Esztergomnál ez úgy hangzik, hogy " itt alapítsd
  meg a te székesfővárosodat ".
836 Természetesen azért főleg szopránként énekelek     it-cleft  az /+w0 ,
  továbbra is. - Hogyan lett a zongoraművészből
  énekes, hiszen ön először hangszeres művész
  akart lenni? - Valóban, tizennégy évesen
  zongorázni akartam, s én voltam az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki az óvónőképző kórusát kísérte. A
  tanárnőnek feltűnt, milyen muzikális vagyok, s elvitt
  Gonda Annához, aki egy ideig a Wiener Staatsoper
  mezzója volt. Ő " fertőzött meg " az éneklés
  szeretetével, s mindez egyetlen órába tellett.

837 A többit Walton kapitány, a mű elején és végén     it-cleft  az /+w0 ,
  felbukkanó narrátor beszéli el. A szörny
  meglátogatja Frankenstein koporsóját, és
  hosszasan vitatkozik a kapitánnyal. Megígéri, hogy
  végez magával, mert bár Frankenstein az Pro.NOM
  , WPUNCT aki igazán felelős néhány ártatlan
  ember haláláért ( és persze azért, hogy létrehozta
  őt ), maga is ördöggé aljasodott, ezért
  öngyilkosságra készül. Mary Shelley, a tizenhét
  éves aszszonyka műve a modern science fiction
  egyik őse, mondanivalója végső soron morális. A
  rémtörténet mélyén felvetődik a kérdés:
  mindenható -e a tudomány, etikus -e beavatkozni
  az isteni teremtésbe?
838 Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim!          it-cleft  az /+w0 ,
  Tájékoztatom önöket, hogy csak Póda Jenő
  képviselő úr volt az Pro.NOM , WPUNCT aki
  írásban előzetes felszólalási szándékot jelzett, és
  Szili képviselő úr felszólalása alatt jelent meg négy
  további név, illetőleg köztük megint Póda Jenő
  neve. Most megkérdezem, hogy a négy felszólalási
  szándék között van -e kétperces, mert az
  soronkívüliséget élvez; de az csak kétperces,
  egyébként bármelyik hozzászóló a szabad, idővel
  nem kötött hozzászólás lehetőségével élhet. Póda
  Jenő jelzi, hogy ő kétperces észrevételt kíván tenni,
  akkor neki soron kívül megadom a szót.

839 Nick Moore ( 1996 ) háromféle szerepben lát       it-cleft  az /+w0 ,
  bennünket. A creator új szolgáltatásokat teremt. Ő
  az Pro.NOM , WPUNCT aki megértette az új
  technológiát és képes kiaknázni a benne rejlő
  lehetőségeket. A communicator az az ember, akitől
  segítséget remélhet a közönség. Mert ahogy a Los
  Angeles Times 1995. március 30-i szerkesztőségi
  cikke fogalmaz: nem mindenki engedheti meg
  magának, hogy számítógépe legyen, de ha valaki
  megveheti, nem bizonyos, hogy meg tudja venni
  magának azt az időt (!) is, ami a technika
  működtetéséhez szükséges.
840 Az itt idézett cikk nem fest valami szép képet a    it-cleft  az /+w0 ,
  jövorol. Talán meg lehetne akadályozni a leírtakat,
  de akkor nem szabad elfordulni a tényektol: - attól,
  hogy az élovilágunk sok száz millió éve fejlodik - a
  környezetváltozásához alkalmazkodni nem tudó
  fajok kipusztulnak - az emberi civilizáció nagyon
  gyors és jelentos hatású változásokat hoz létre a
  környezetben - Nem úgy néz ki, hogy az emberi faj
  az Pro.NOM , WPUNCT amely alkalmazkodni fog
  tudni ezekhez a mesterségesen eloidézett
  változásokhoz.

841 A képviselő szerint a Tocsik-ügyhöz nagyon       it-cleft  az /+w0 ,
  hasonló eljárással a két politikus összesen mintegy
  1, 2 milliárd forintot venne el a rászoruló
  önkormányzatoktól. Rámutatott arra is, hogy a
  TÖOSZ semmit sem tett annak érdekében, hogy az
  önkormányzatok megkapják az őket megillető
  vagyonrészt. Emlékeztetett arra is, hogy éppen az
  előző MSZP-SZDSZ kormány volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely - törvénytelen módon - nem fizette
  ki az önkormányzatoknak a gázközművagyon
  privatizációjából rájuk eső részt. - Ha ez tudatos
  lépés a TÖOSZ részéről, akkor kimeríti a
  bűnszövetkezetben elkövetett csalás fogalmát, ha
  nem tudatos, akkor pedig arcátlan csalás -
  jelentette ki Kósa Lajos. Válaszában Kontrát
  Károly, a Belügyminisztérium államtitkára
  megerősítette, hogy a TÖOSZ semmit sem tett az
  ügyben az önkormányzatok érdekeiért.
842 A Fidesz nem akart, nem akar bizonyítani semmit;       it-cleft  az /+w0 ,
  azért találták ki ( nem most: két éve legalább ) a
  Polgár szlogent, mert úgy gondolták, ez annyira
  általános és mindenkinek elfogadható, hogy
  lehetetlen ellentétkeltésre használni. Tévedtek.
  Ezzel szemben az ellenzék az Pro.NOM ,
  WPUNCT amelyik veresége óta görcsös
  igyekezettel igyexik bizonyítani, hogy Ezek se
  jobbak nálunk! Tőled is láttam valamiféle
  elvarázsolt egyenlőségjelet... Ezzel persze két
  gond is van, de viszont jól hangzik.

843 Vizsgáljuk meg tehát az összes hosszú             it-cleft  az /+w0 ,
  magánhangzó + l tövű igét, hogyan járulnak
  hozzájuk az itt tárgyalt végződések. Az egytagúak
  tartoznak ide: dől, dúl, fúl, gyúl, hűl, nyúl, szól; fűlik,
  gyűlik, múlik, nyilik, nyúlik, válik. Ezek közül talán a
  válik az Pro.NOM , WPUNCT amelynek - érthető
  módon - a legtöbb alakja fordul elő még
  kötőhangzóval: válotok, válanak, válana. A többi
  igének csak a többes második személyben
  használható a kötőhangzós változata, de ezek is
  régies vagy nyelvjárási színezetűek: dőlötök,
  fűlötök, fúlotok, gyűlötök, múlotok, nyúlotok,
  gyúlotok. Nyilvánvaló azonban, hogy a
  nyelvjárásokban a többi rag is járulhat még
  kötőhangzóval.
844 2. És ahogy melengették, a dicsőség, tündöklés,        it-cleft  az /+w0 ,
  erő, hősiesség és étel nektárja csordult ki belőle. 3.
  Ez szétáradt, és a Nap körül összegyűlt. Ez az
  Pro.NOM , WPUNCT ami a Nap belsejében rezeg.
  4. Ez a nedvek nedve, mert a tudások nedvek, és
  ez a nedve azoknak. Ez a nektárok nektárja, mert a
  tudások nektárok, és ez a nektárja azoknak.
845 Igaz, egyik sem végleges, a vádlottak még        it-cleft  az /+w0 ,
  fellebezhetnek. Igazából azonban nem is ez az
  érdekes. Függetlenül ugyanis attól, hogy kit és
  hány évre, milyen kártérítés kifizetésére ítéltek ( ez
  utóbbit vagy be lehet hajtani, vagy sem ), a
  peranyag az Pro.NOM , WPUNCT ami maradandó,
  igazán izgalmas és tanulságos. Márcsak azért is,
  mert igen sokat árul el mind a régi, azaz a
  Ceausescu -, mind az azt felváltó Iliescu-rezsim
  természetéről, magáról a hatalomváltásról. Mint
  ismeretes, a múlt héten a Legfelső Törvényszék
  két tábornok, Victor Athanasie Stanculescu és
  Mihai Chitac két éve húzódó perében mondott ki
  igen súlyos, de még nem végleges ítéletet.

846 Boros János nyugodtsága, magabiztossága,         it-cleft  az /+w0 ,
  önfegyelme példaértékű kell hogy legyen az
  eljövendőkben is. Tudja, mi vár rá, és
  nyilatkozataiban árnyaltan, világosan fogalmazva
  tudtul adta: az RMDSZ szellemében végzi
  tennivalóját, esze ágában sincs lemondani, vállalja
  azt a harcot, ami rá vár ebben a pozícióban.
  Ugyanakkor pontosan tudja, mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami rá tartozik, a polgármester
  feladatköre hol ér véget. Az alpolgármesterek nem,
  a polgármester alárendeltjei, megvannak a pontos
  feladataik és azokat képesek lesznek kiharcolni,
  melyek közt az egyik legfontosabb a koncessziós
  tárgyalásokon való jelenlét. Ez a funari
  városvezetés egyik leggyengébb és legtöbbet
  vitatott pontja.
847 Bartis Attila viszont biztos magányosan fog majd   it-cleft  az /+w0 ,
  főni a napon, noha A séta és A kéklő pára alapján
  az új kötet ( A nyugalom ) egy kézszorítást
  látatlanban megérdemel. Hasonlóképp indokoltnak
  tetszik Cserna-Szabó András esetében ( Fél hét ) a
  megelőlegezett bizalom: ez a fáradhatatlan neo-
  mesélő a közreadott részletekből sejthetően most
  is élvezetesen tekeri. Gyökeresen más próza az
  Pro.NOM , WPUNCT ami Szilágyi Istvántól várható
  ( Hollóidő ): a Kő hull apadó kútba óta a magyar
  epika egyik masszívan jelentős mesterének kell őt
  tartanunk, aki ráadásul - az egy nélkülük eltelő
  könyvhétbe belehaló, olyan szégyent ki nem bíró,
  folytonos jelenlét-kényszerben szenvedő
  kollégákkal szemben - egyedülálló képességgel
  rendelkezik: néha évtizedekre eltűnik, mert
  olyankor, ki látott már ilyet, dolgozik.
848 Véleményem szerint ' 94-ben akárki került volna az    it-cleft  az /+w0 ,
  ország élére, ha nem akarja megkockáztatni azt,
  hogy az ország teljesen tönkremenjen és
  lesüllyedjen más hasonló múltú országok szintjére,
  akkor a megszorító lépéseket meg kellett volna
  tennie. Én tehát azt, hogy ebben az SZDSZ direkt
  felelősséget vállalt, mostani szemmel helyesnek
  tartom, ez politikailag és erkölcsileg is kötelessége
  volt ennek a pártnak. Amit nagyon rosszallok és
  hiányolok, az az, hogy a kormány nem tudta
  megértetni az országgal ( sem ebben, sem más
  kérdésekben ), hogy mi az Pro.NOM , WPUNCT
  amiért így cselekszik. Rendkívül gyenge az a
  tevékenység, amelyet a kormány a lakosság felé
  folytat annak ismertetésére, hogy mit miért tesz.
  Amennyire ismerem a modern európai történelmet,
  nem tudok példát arra, hogy egy kormányban a
  szóvivői tisztet a közigazgatási államtitkár lássa el,
  akiről köztudomású, hogy amúgy is a kormány
  egyik legjobban elfoglalt tagja.

849 Romániába érkezett a magyar miniszterelnök.       it-cleft  az /+w0 ,
  Orbán Viktor Marosvásárhelyen kora délután
  munkaebéden talkozik Radu Vasile kormányfővel,
  holnap pedig Tusnádfürdőn tart előadást a
  Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.
  Marosvásárhelyi tudósítónknak, Márványi Péternek
  - ha röviden is -, sikerült megszólaltatnia a
  miniszterelnököt. - Mi az Pro.NOM , WPUNCT amit
  a magyar miniszterelnök feltétlenül meg szeretne
  beszélni román kollégájával? - Nagyon hosszú
  listám van. - Mi a legfontosabb? - Az egyházi
  ügyekkel összefüggő csomag tűnik a
  legfontosabbnak, valamint az oktatási törvény
  következményei.
850 Martonyi hangsúlyozta: van megoldás, feltéve ha                              it-cleft  az /+w0 ,
  mindkét fél részéről van kellő politikai akarat annak
  megtalálására. - Van egy problémánk, létezik egy
  nyitott kérdés a törvény alkalmazásával
  kapcsolatban. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit
  meg kell oldanunk, tisztáznunk kell. Nagyon
  lényegesnek tartom, hogy a magyar-román
  kapcsolatok egész rendszere nem szűkíthető le
  ennek a kérdésnek a körére. Ezt a kérdést
  tárgyalások útján meg fogjuk oldani, s ezzel egy
  időben természetesen minden lehetséges területen
  erősíteni és mélyíteni fogjuk kapcsolatainkat.

851 A miniszterelnök ismét megerősítette, hogy       The Prime Minister confirmed again that Hungary was focus   -n (főnév) identificati
  Magyarország az Egyesült Államok oldalán áll      on the side of the US as a NATO-ally, and as a        /+w1 ige onal
  NATO-szövetségesként és annak az univerzális      member of the universal coalition which takes up arms
  koalíciónak a tagjaként, amely felveszi a harcot a   against international terrorism. The country contributed
  nemzetközi terrorizmussal. Ehhez a koalícióhoz az    to this coalition in every possible way - said Foreign
  ország minden lehetséges módon hozzájárul -       Secretary, Martonyi János on Friday, after Orbán
  közölte pénteken Martonyi János külügyminiszter     Viktor had received Nancy Goodman Brinker, the new
  azután, hogy Orbán Viktor fogadta Nancy         US ambassador in Budapest. The American diplomat
  Goodman Brinkert, az USA új budapesti          presented her letter of credence to the president of the
  nagykövetét. Az amerikai diplomata a héten N.SUP    republic [this week], and she made an introductory visit
  adta V.TMe3 át megbízólevelét a köztársasági      to the prime minister yesterday.
  elnöknek, és tegnap bemutatkozó látogatáson járt
  a kormányfőnél. A misszióvezető a megbeszélés
  után újságíróknak nyilatkozva a két ország politikai
  és kulturális hasonlóságait hangsúlyozta. A
  tárgyaláson megállapodtak abban: a jelenlegi
  nemzetközi helyzetben a kölcsönös
  információcserének folyamatosnak kell lennie.
852 A PB-gáz kiskereskedelmében újoncnak számító       The present level of the sale which started in the    focus       -n (főnév)
  Mol Rt. még ebben az évben 5-8 százalékos piaci      second half of last year was low, though, but it was             /+w1 ige
  részesedés elérésére törekszik, ami hozzávetőleg     increasing at a pace that had been expected earlier -
  2 milliárd forintos árbevételt jelentene a vállalatnak.  said Horváth Ferenc, the head of the branch of the
  Tavaly, az év második felében megkezdett         industry to our newspaper. The filling plant will
  értékesítés jelenlegi szintje még alacsony ugyan,     probably be set to work [at the end of the year], which
  de a korábban várt ütemben bővül - nyilatkozott      would cover the total needs of the MOL with its 30 to
  lapunknak Horváth Ferenc, az üzletág vezetője.      40 tons of capacity.
  Várhatóan az év végén N.PSe3.SUP áll V.e3
  munkába az a töltőüzem, mely évi 30-40 ezer
  tonnás kapacitásával fedezi az Mol teljes
  szükségletét. A PB-gáz nagykereskedelmében
  egyeduralkodó Mol Rt. tavaly októberben kezdte
  meg a tartályos, majd decemberben a palackos
  kiskereskedelmi értékesítést. Az azóta eltelt
  néhány hónap nem hozott komolyabb
  átrendeződést a piacon.

853 Az ellenzéki szocialisták szerint a kormánypártok a                                 focus subordinatio -n (főnév)
  MIÉP segítségével kormányzati                                            n         /+w1 ige
  porpagandaeszközt csináltak a közszolgálati
  médiumokból. Kovács László pártelnök azon a
  sajtóértekezleten N.SUP beszélt V.Me3 erről,
  amelyet Kuncze Gábor szabad demokrata
  frakcióvezetővel közösen tartott, miután a két párt
  képviselői kivonultak a parlament plenáris üléséről.
  Kuncze Gábor az elmúlt tíz év egyik
  legszégyenteljesebb lépésének nevezte azt, ami az
  Országgyűlésben történt. Mindkét politikus
  hangsúlyozta, hogy szerinte nem kell az ellenzéki
  oldalnak közös jelölteket állítania, a Ház
  választhatott volna négyet a három ellenzéki
  frakció öt jelöltje közül.
854 A konferencia egyik előadása éppen erről szól:      focus stress-  -n (főnév) contrastiv
  Spanyolországban zsurlókon élő gubacsokozókon      avoiding verb  /+w1 ige e
  egytucatnyi új parazitoidfajt találtak. A gubacsok
  jóvoltából többet tudhatunk meg a növényi
  stresszről, illetve arról, hogyan védekezik a növény
  a fitofág rovar ellen, s a növény egészségi állapota
  hogyan hat a rovar sikerére. Bizonyos
  gubacsokozók a szárazság okozta stressztől
  szenvedő növényeket szeretik, mások az
  egészséges egyedeken N.PL.SUP élnek V.t3
  nagyobb számban.
855 Az izraeli koalíciós tárgyalások bonyodalmakba      focus      -n (főnév) identificati
  ütköznek. A Munkapárt pénteken N.SUP fogja                /+w1 ige onal
  V.Te3 kijelölni nyolc miniszterét, de a választások
  különös módszere által előidézett bizonytalanság
  óriási feszültséget okoz a párt vezetőségében. Az
  ultraortodox Sasz-párt és a Nathan Saranszkij
  vezette új bevándorlók pártja között éles harc
  bontakozott ki a belügyminiszter posztjáért. Mindkét
  párt azzal fenyeget, hogy ha a másik párt kapja a
  tárcát, akkor nem csatlakozik a kormányhoz.

856 A busz fiatal sofőrje a havas, síkos úton mintegy    focus stress-  -n (főnév) identificati
  száz kilométeres sebességgel haladt, és         avoiding verb  /+w1 ige onal
  valószínűleg elvesztette uralmát a jármű felett,
  amely az út közepére sodródva ütközött bele a
  KrAZ-ba. Az utasok többsége aludt a baleset
  pillanatában. Az Ikarus 26 utasa közül azok
  vesztették életüket, akik az első üléseken
  N.PL.SUP foglaltak V.Mt3 helyet, köztük a sofőr és
  váltótársa is. A helyi kórházba szállított 14 sebesült
  közül ötnek súlyos az állapota, őket az intenzív
  osztályon kezelik.
857 Egy idevágó cikk, a mai Magyar Nemzetből:       The decision is a slap in the face for the architecture  focus  -n (főnév) identificati
  Expószindróma A döntés arcul csapása az        branch. We are familiar with this sentence that came       /+w1 ige onal
  építészszakmának. Ismerős a mondat, amely a      out of the mouth of the president of a party of the
  leendő Nemzeti Színház helyszínének          opposition [in connection with the change of site for the
  megváltoztatása kapcsán N.PSe3.SUP hangzott      future National Theatre]. The very same reproach was
  V.Me3 el egy ellenzéki pártelnök szájából. Évekkel  formulated some years ago, yet back then, not a
  ezelőtt is megfogalmazódott ugyanez a         politician complained about the Hungarian World's
  szemrehányás, akkor azonban a váratlanul       Fair, which was suddenly cancelled, but the whole
  lemondott magyar világkiállításra utalva       architecture branch.
  panaszkodott - de nem politikus, hanem - maga az
  építészszakma. A jelenlegi kormánypártok közül
  senki nem emelt szót a helyszín és az elfogadott
  terv ellen - olvasni a pártelnöki nyilatkozatban a
  további, 1994-es emlékeket ébresztő mondatot.

858 A hajléktalanok kilakoltatásáról szóló döntés                                 focus  -n (főnév) identificati
  egybeesett a Csavargyár utcai 181 helyes fizetős                                    /+w1 ige onal
  szálló megszüntetésével. A bizottság alelnöke
  szerint éppen ez volt a legfontosabb oka a
  jogviszony felmondásának, Győri Péter, a bizottság
  SZDSZ-es elnöke lapunknak úgy nyilatkozott: a két
  ügy nincs kapcsolatban egymással. A Magyar
  Nemzet értesülése szerint hétfőn valamennyi
  családot kiköltöztették a Csavargyár utcai
  épületből, az apákat elválasztották gyermekeiktől,
  és úgynevezett fapados szállókon N.PL.SUP
  helyezték V.TMt3 el őket. Kiss Gyula kifogásolta
  azt is, hogy a bizottság számára készült jelentések
  valótlanságokat tartalmaznak. Több esetben arra
  hivatkozva mondtak fel gyermekes családoknak,
  hogy lakhatási lehetőséggel rendelkeznek, holott
  ez nem felelt meg a tényeknek.
859 Kolozsváron egyes hivatalok fogadóórarendjén fel   In Cluj, certain offices indicate "Romi exclusi" (gypsies uncertain focus  -n (főnév) identificati
  van tüntetve az is, hogy: Romi exclusi ( Cigányokat  excluded) in their timetable for consulting hours.             /+w1 ige onal
  nem fogadunk ). Costel Bercus, a ROMANI CRISS     According to the president of the ROMANI CRISS,
  elnöke szerint e diszkriminatív feliratok mind több  Coster Bercus, these discriminative inscriptions
  hivatal és intézmény hirdetőtábláján N.PSe3.SUP    appeared [on the notice boards of more and more
  jelennek V.t3 meg, újabban a munkaelosztónál is,   institutions], lately, also in the employment agency and
  valamint az ingatlanközvetítő irodákban. "      estate agencies.
  Hamarosan nem mehetünk be bizonyos
  vendéglőkbe és más szórakozóhelyekre sem... " -
  mondotta az elnök. Costel Bercus szerint
  Romániában 450_000 cigány él, de a legújabb
  statisztikák számukat több millióra becsülik.

860 Csernobilban júniusban le kellett állítani a hármas                              focus        -n (főnév)
  blokk két turbógenerátora közül az egyiket. Később                                        /+w1 ige
  a hármas blokkot kellett üzemen kívül helyezni,
  mert radioaktív vízszivárgást észleltek; előtte tíz
  hónapig nem működött, mert a hűtőrendszeren
  repedéseket fedeztek föl. Pakson július 7-én
  Num.SUP jeleztek V.Mt3 rendellenességet; a
  karbantartás során a leállítást végző 37
  szabályzórúd egyike nem süllyedt be teljesen a
  reaktorba. Komoly gondot jelent az atomerőművek
  radioaktív hulladékának tárolása.
861 Ezt az ügyben illetékes bizottság elutasította, ezért  focus  -n (főnév) contrastiv
  a vállalkozó felmondta a szerződést. S miközben új       /+w1 ige e
  vállalkozót keres a polgármesteri hivatal, ismét
  felmerült, hogy a parkolóőröket a korszerűbb
  parkolóórákkal kellene felváltani. Vácon 1989.
  május elsején Num.PSe3.SUP kezdtek V.Mt3
  parkolási díjat szedni: a tanács kommunális
  költségvetési üzemének alkalmazottai a
  belvárosban parkolóktól óránként tizenöt forintot
  szedtek be. Tíz évvel ezelőtt már hat svéd
  gyártmányú parkolóórát szerelt fel a város, de a
  parkolóhelyek üzemeltetése fél milliós
  veszteséggel járt, és az ugyanilyen összegért
  vásárolt órákat is tönkre tették.
862 Minden tanodai osztályt külön tanítóval kell ellátni.  focus  -n (főnév) contrastiv
  Szorgalmazták, hogy csak szigorú próbát tett          /+w1 ige e
  tanítókat válasszanak ki az iskolai állásokra, és
  hogy a nőtanítókat is azonnal fogadják fel. Az
  országos véleményekhez hasonlóan a kántori és
  tanítói állás szétválasztását is szükségesnek
  tartották, és az így csökkent tanítói jövedelmeket
  más módon N.SUP kívánták V.TMt3 pótolni. E
  szabályokat valamennyi tanodában szerették volna
  bevezetni, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
863 A fejlett ipari országokból álló szervezet jelentése  The Hungarian government would like to make it      focus  -n (főnév) identificati
  szerint jövőre a világgazdasági folyamatoknak     possible that goods which are seized [in the course of      /+w1 ige onal
  megfelelően Magyarországon is csökken a        criminal and minor offence procedures] could be used
  gazdasági növekedés mértéke. Az OECD úgy véli,     for charitable objects. Spokesman Borókai Gábor said
  hogy a bruttó hazai termék növekedése 2000-ben     after the cabinet meeting that according to the bill, the
  3 és fél százalék körüli lehet, míg a kormány ennél  conditions for the donation were to be determined by
  egy-másfél százalékkal magasabb GDP          the charity commission which was to be established by
  növekedést tervez. A magyar kormány lehetővé      the Ministry of Family and Social affairs.
  akarja tenni, hogy közérdekű, jótékony célokra
  használják fel azokat a javakat, amelyeket büntető,
  illetve szabálysértési eljárások során N.PSe3.SUP
  koboznak V.t3 el. Borókai Gábor szóvivő a
  kormány ülése után elmondta, hogy a
  törvényjavaslat szerint az adományozás feltételeit a
  karitatív tanács alakítja ki, amelyet a Szociális és
  Családügyi Minisztérium hoz létre. A szocialisták
  egyik vezető politikusa szerint a társadalom szinte
  minden rétege csalódott a Fidesz vezette kormány
  eddigi tevékenységében.


864 Múlt heti, 9. számunk keresztrejtvényének                                    focus  -n (főnév) identificati
  megfejtése: Ádám és Éva genealógiája; Mózes                                       /+w1 ige onal
  elhivatottsága. Az 5. számunkban megjelent
  keresztrejtvény megfejtői közül Gergely Jenőnek a
  Prohászka Ottokár című könyvét ( TIT-Gondolat
  Kiadó ) nyerte: Battyányi Györgyi ( Budapest );
  Erőss Béláné ( Budapest ); Ertl Istvánné ( Fót );
  Földi János ( Jászdózsa ); Izsó István (
  Kazincbarcika ); Nagy Ferenc ( Budapest ); Nevezi
  József ( Dunaújváros ); Pityer Gabriella ( Sopron );
  Riba Istvánné ( Badacsonytomaj ); Varga Katalin (
  Budapest ). A könyveket postán N.SUP küldjük
  V.Tt1 el.
865 Ha költségkímélési okok miatt mégis           focus uncertain  -n (főnév)
  rákényszerülünk univerzális robotgép vásárlására,             /+w1 ige
  akkor feltétlenül olyan típust vegyünk, amely
  passzírozásra is alkalmas, mert a kézi meghajtású
  paradicsompasszírozók meglehetősen drágák, és
  a legtöbbjük még alumíniumból készül. A
  robotgépekből azonban a gyártók már száműzték
  az alumíniumot, és helyette korrózióálló acélt illetve
  az olcsóbb típusoknál horganyzott vaslemezt
  használnak. Vannak azonban olyan robotgépek is,
  amelyek tökéletesen, szinte már ipari szinten
  N.SUP látják V.Tt3 el a különféle konyhai
  feladatokat. Ilyen a svéd gyártmányú Royal N24
  Assistent típusú készülék. Ez a rendkívül precízen
  megkonstruált robotgép főként abban különbözik a
  kommersz társaitól, hogy a hozzá csatlakozó
  adapterek nem műanyagból, hanem rozsdamentes
  acélból vannak.

866 Egyébként a Tulajdonosi Bizottság ülésén erről      focus negation  -n (főnév)
  állásfoglalás történik. A portfólió albizottságban -            /+w1 ige
  amikor meg tudjuk vitatni, mert éppen
  szavazóképesek vagyunk - 50:50 százalék az
  arány, tehát messze nem a Közgyűlés szavazati
  arányát tükrözi, de annak is csak javaslattételi joga
  van, azt a Tulajdonosi Bizottság tudja
  megszavazni. Önmagában a javaslatot én
  egyébként elfogadhatónak tartom, de istenigazából
  ez szakmai és nem politikai kérdés, és én eddig
  úgy kezeltem, hogy ez a társaság nem politikai
  alapon N.SUP lett V.Me3 megválasztva, hanem
  pénzügyi-tulajdonosi bizottsági alapon.
867 Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor                                  focus  -n (főnév) contrastiv
  keretében rendezett vitán. A román kormány                                       /+w1 ige e
  miniszterei és államtitkárai főképp arra hivatkoztak,
  hogy hétfőn és kedden Lionel Jospin francia
  kormányfő bukaresti látogatása miatt nem
  vehetnek részt az egyhetes tusnádfürdői
  rendezvényen. Megfigyelők szerint azonban a
  román vezetők a státustörvény miatt kialakult
  feszültségek okán N.PSe3.SUP maradnak V.t3
  távol. Szintén bizonyos, hogy nem lesz jelen az
  idén a táborban Markó Béla RMDSZ-elnök, aki
  ebben az időszakban szabadságon van. Markó
  kijelentette: a tábor szervezői nem egyeztették vele
  az időpontot, így arról túlságosan későn, a
  megküldött programból szerzett tudomást, amikor
  már nyári programját nem tudta megváltoztatni.

868 Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba az    The soldier has arrived to the Szent László hospital in focus  -n (főnév) other
  a sorkatona, akit kora délután óta vártak és szinte   Budapest, who was expected since early in the          /+w1 ige
  biztos, hogy nincs gennyes agyhártyagyulladása,     afternoon and it is almost certain that he does not have
  úgyhogy egy másik osztályon helyezték el. Lázas,    purulent meningitis, so he was put into another ward.
  de a mentőből saját lábán N.PSe3.SUP ment        He has fever, but he could walk in [on his own feet]
  V.Me3 be. Korábban otthon betegeskedett és egy     from the ambulance. Earlier, he had stayed at home
  igazolásért ment be Szabadszállásra a laktanyába    being ill, and he only went to the barracks in
  és amikor hazatért újra lázas lett. Így került a    Szabadszállás for a doctor's certificate, and when he
  kórházba, mondta a neuroinfektológiai osztály      got home he had a high temperature again.
  ügyeletes orvosa.
869 Hillary szólalt meg: - Monica kedves, most már    focus      -n (főnév)
  igazán legyen egy kis türelme... ( Hát persze, ez a          /+w1 ige
  Lewinsky! - döbbentem rá. )... Az ügyvédünk éppen
  most mondta, ott ül Bill mellett, ha akarja
  személyesen is megkérdezheti, hogy a válást
  jogerősen a jövő héten N.SUP mondják V.Tt3 ki,
  így azonnal összeházasodhatnak. Bill már alig
  várja és én is szeretném, ha már végre boldog
  lenne. A maguk házassága után a republikánusok
  azonnal visszavonnak minden vádat és Amerikát
  végre nyugodtan kormányozhatja a férjem.

870 A parlament önkormányzati bizottsága holnap      focus negation  -n (főnév) other
  tárgyalja az önhibájukon kívül működésképtelenné            /+w1 ige
  vált települések támogatási igényének ez évi
  második ütemben történő teljesítéséről szóló
  tervezetet. Az úgynevezett Önhiki-támogatásra az
  év második felében 370 település adta be
  igénylését, amelyből a tervezet szerint 274
  település részesülhet. Összesen 96 igényt
  utasítottak el, mert nem a törvénynek megfelelő
  módon N.SUP nyújtották V.TMt3 be őket. Az 1999-
  es költségvetésben a kormány 8, 6 milliárd forintot
  különített el erre a támogatási célra, ám már az
  első félévben 20, 8 milliárd forintot igényelt 1200
  önkormányzat, amelyből 1098 igényt ismertek el
  jogosnak 10, 4 milliárd forint értékben. A hiányzó
  összeget az önkormányzati létszámcsökkentések
  költségeinek tartalékából és a normatív
  támogatások év közbeni lemondásából származó
  keretből csoportosították át.
871 A jugoszláv állami televízió mindent el is követ     The Yugoslavian State Television does everything for uncertain focus  -n (főnév) contrastiv
  ennek érdekében. Új Hitlernek, elmebetegnek,       it, actually. They call Clinton the new Hitler, a lunatic, a      /+w1 ige e
  tömeggyilkosnak és háborús bűnösnek nevezi        mass murderer, and a war criminal, who should be
  Clinton elnököt, akit Hágában kellene bíróság elé    taken to court in Hague. They claim it just when the
  állítani. Mondja ezt akkor, amikor a világ a koszovói  world is shocked and horrified [at the clean-ups in
  tisztogatásokon N.PL.SUP szörnyülködik V.e3.       Kosovo].
  Amikor a jugoszláv elnök a boszniai hentest ( a
  BBC megfogalmazása ), a hírhedt Arkant és "
  tigriseit " szabadítja rá a polgári lakosságra, amikor
  tízezerszám menekülnek határon túlra nők és
  gyerekek ( a férfiakkal mi történik? ), de előzőleg
  elveszik tőlük irataikat, hogy nyomuk se maradjon
  Koszovóban. Mindez utólag is igazolhatja a
  Jugoszlávia elleni nemzetközi katonai megtorlást.


872 Nekünk politikusoknak a dolgunk, hogy a                                   focus       -n (főnév) identificati
  következő évtized programját, ha úgy tetszik                                          /+w1 ige onal
  vízióját fogalmazzuk meg. Azt, hogy merre
  haladjunk, hogy a lehető legjobb helyet szerezzük
  meg a rohamosan változó világban. A
  korszakváltás programja tehát készül, s a
  dokumentumot 2000 közepén N.PSe3.SUP tárjuk
  V.Tt1 a nyilvánosság elé. A program politikai
  felelőse én vagyok, a szakmai felelőse Csillag
  István, a koordináció a Politikai Szakértői Intézet
  feladata.
873 Ezen a részen kiépült egy második védvonal is.     The Czech Republic is sending fire-fighters to the    focus  -n (főnév) identificati
  Csehország tűzoltókat küld az árvíz sújtotta      Hungarian settlements which are damaged by the          /+w1 ige onal
  magyarországi településekre, hogy segítsenek a     flood to help by the defence. The Czech Foreign
  védekezésben. Ezt a felajánlást a cseh         Secretary made this offer [via his ambassador in
  külügyminiszter budapesti nagykövetete útján      Budapest]. Rudolf Jindrák said that giving this
  N.PSe3.SUP tette V.TMe3. Rudolf Jindrák azt       assistance was symbolic as to its financial value, yet
  mondta, hogy a segítségnyújtás pénzértékét       they considered it important.
  tekintve jelképes, ennek ellenére fontosnak tartják.
  Katona Kálmán vízügyi miniszter - megköszönve a
  felajánlást - úgy fogalmazott, hogy a cseh lépés
  további segítségnyújtásra késztethet más európai
  országokat.
874 A kijelölt egészségügyi szolgáltató és az ETTSZ                                 focus  -n (főnév)
  között biztosítani kell a folyamatos, azonnali                                      /+w1 ige
  információadás lehetőségét. ( A Kbtv. 29. §-ához )
  9. § ( 1 ) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
  készítményekkel végzett tevékenység bejelentése
  a 13. számú melléklet 1. pontja szerinti adatlapon
  N.SUP történik V.e3. ( 2 ) A veszélyes anyagokkal,
  illetve veszélyes készítményekkel végzett
  tevékenységben bekövetkezett változás
  bejelentése a 13. számú melléklet 2. pontja szerinti
  adatlapon történik. ( 3 ) A bejelentés ellenőrzésekor
  a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja,
  hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását
  szolgáló jogszabályi kötelezettségének.
875 Az Európai Bizottság jelen levő bővítési igazgatója,  focus stress-  -n (főnév)
  Pierre Mirel és az EP-tagok is sürgették: a magyar   avoiding verb  /+w1 ige
  pártok egyezzenek meg végre a
  médiakuratóriumokról, hogy az audiovizuális
  csatlakozási fejezetet le lehessen zárni. Mirel a
  Népszabadságnak így fogalmazott: - Mi nem azt
  nézzük, hogy melyik fél miben hibás, csak azt
  szeretnénk, hogy kompromisszum legyen. Az unión
  semmi nem múlik, a labda a magyar térfélen
  N.SUP van V.e3. A bizottság magyar társelnöke,
  Szájer József ( Fidesz ) szerint " nem kizárt, de
  nem is valószínű ", hogy a választás előtt
  kiegyeznek. Szanyi Tibor ( MSZP ) alelnök szerint a
  balliberális ellenzék elvi kérdésben ragaszkodik az
  álláspontjához, a demokratikus alapjogok
  védelmében.

876 Az élen: La Coruna 40, Barcelona 37, Zaragoza     focus stress-  -n (főnév)
  35,... 12. Real Madrid 27 pont. 2000._január_24.,   avoiding verb  /+w1 ige
  hétfő Mincza Ildikó győzött Sydneyben Az olimpia
  városában, az ausztráliai Sydneyben rendezett
  párbajtőrvívó Világkupa-versenyen Mincza Ildikó
  aranyérmes lett, Tóth Hajnalka az ötödik helyen
  N.SUP végzett V.Me3, míg a férfiaknál Fekete
  Attila a hatodik, Kovács Iván a tizedik helyet
  szerezte meg. A szöuli vébé bronzérmese, Mincza
  kimagaslóan vívott: már a csapatversenyek során
  veretlen maradt, s vasárnap is megállíthatatlan
  volt, biztosan szerezte meg az elsőséget a kínai
  Jang elleni döntőben. Kellemetlen meglepetést
  okozott viszont Szalay Gyöngyi, aki a 64-es táblán
  már az első körben vereséget szenvedett.
877 Az RMDSZ vezetőinek egy része szerint a        The so-called internal Parliament of the Romanian    focus  -n (főnév) other
  szövetség Erdélyben győzött a helyhatósági      Democratic Union, i.e. the Coordination Council and       /+w1 ige
  választásokon, a másik csoport viszont úgy véli,   the Council of Representatives in evaluating the results
  hogy a szavazás kudarcot jelent a szervezetnek. A   of the recent election in a joint session in
  nemrég tartott választás ereményeit a Romániai    Marosvásárhely. The honorary chairman of the
  Demokrata Szövetség úgynevezett belső         association, the bishop from the Királyhágó-mellék,
  parlamentje, vagyis az Egyeztető Tanács és a     Tőkés László is participating [in the world Conference
  Képviselők Tanácsa együttes ülésen értékeli      of the Reformed Church in Budapest], but he wrote in
  Marosvásárhelyen. Tőkés László, a szövetség      a letter that the elections had ended with a defeat in
  tiszteletbeli elnöke, királyhágó-melléki püspök a   spite of the relative success, which was indicated by
  budapesti református világtalálkozón N.SUP vesz    the low participation rates, as well.
  V.e3 részt, de levélben közölte: szerinte a
  választások a viszonylagos eredmények ellenére
  vereséggel végződtek, amit az alacsony részvételi
  arány is jelez. Az új környezetvédelmi miniszter az
  európai uniós tagságra való felkészülés mellett azt
  tartja a fő feladatnak, hogy megváltozzon a
  szemlélet Magyarországon, és a környezetvédelem
  mindenki számára fontos legyen. Ligetvári Ferenc
  a Kossuth Rádió 16 óra című műsorában
  elmondta, hogy a tárcától korábban eltávozott
  szakemberek sorra jelentkeznek, nem
  ragaszkodnak eredeti funkciójukhoz, készek a
  felkészültségüknek megfelelő szerepkört vállalni,
  és lehetőség is lesz a létszámbővítésre.
878 Azt azonban még nem tudni, melyik lesz az az      focus      -n (főnév) identificati
  esemény, amelyen utoljára vesz részt, mint               /+w1 ige onal
  köztársasági elnök. Az államfőtől ma köszön el a
  honvéd vezérkar Homoki János honvédelmi
  államtitkár és Fodor Lajos vezérkari főnök
  részvételével. Ezután Göncz Árpád a sydneyi
  olimpiára utazó sportolók csapatgyűlésén
  N.PSe3.SUP vesz V.e3 részt. Hétfőn a Budapesten
  akkreditált diplomáciai képviseletek vezetőitől vesz
  búcsút az államfő a Béla király úti vendégházban.
  Valószínű, hogy a jövő héten még köztársasági
  elnöki aranyérmeket is átad, de ennek időpontja
  pontosan még nem ismert.
879 Az első alkalmakkor több tragédia is történt. A déli  focus stress-  -n (főnév) identificati
  tengereken, ahol korábban még senki nem        avoiding verb  /+w1 ige onal
  versenyvitorlázott, három embernek is nyoma
  veszett. A későbbiekben négyévenként
  megrendezésre kerülő verseny kezdetben a
  Portmouth-Fokváros-Sydney-Rio de Janeiro-
  Portmouth útvonalon N.SUP zajlott V.Me3, Rio de
  Janeiro helyett idővel az argentin Mar del Plata,
  majd az uruguayi Punta del Este kikötője került be.
  1989-től a távot hat szakaszra osztották. Az idei,
  már Volvo Ocean Race nevet viselő vitorlásviadal
  mezőnye - nyolc hajó, fedélzetén tizenkét-tizenkét
  főnyi legénységgel - szeptember 23-án
  Southampton kikötőjéből rajtolt el, a cél 2002-ben a
  németországi Kiel kikötőjében lesz.
880 A tanács álláspontja az, hogy ahol már van                                  focus        -rÓl    contrastiv
  atomerőmű, ott az maradjon fenn és biztonságos,                                          (főnév)   e
  gazdaságos technológiákkal bővüljön. Mégis árat                                          /+w1 ige
  emel a Mol Bár a Mol Rt. a múlt hét végén még úgy
  tájékoztatta lapunkat, hogy egyelőre nem kívánják
  emelni az üzemanyagok árát, tegnap ennek
  ellenkezőjéről N.PSe3.DEL adtak V.Mt3 hírt. A cég
  közleménye szerint szerdán 4 forinttal emeli a
  motorbenzin árát, a gázolaj ára nem változik. A Mol
  az áremelés okaként a világpiaci áremelkedést
  említi közleményében.

881 Ennek a másik oldala az, hogy érdemekre való      Otherwise, the opposition does not criticize the present focus subordinatio -rÓl    other
  tekintettel felmentést adunk a bűnre! Vannak tehát   coalition because they assume, even without any     n         (főnév)
  ( erkölcsi ) kiváltságosok és ( erkölcsi ) páriák.   evidence, that it was responsible for the oil cases but           /+w1 ige
  Egyébként az ellenzék nem azért bírálja a jelenlegi  because it used the oil case - together with MIÉP - for
  koalíciót, mert bizonyítékok nélkül is feltételezi,  political manipulation, because it deceived the public,
  hogy felelősség terheli az olajügyekkel        and because it aimed to distract their attention [from
  kapcsolatban, hanem azért, mert az olajügyet ( a    important issues]. A peculiar mirror of the political
  MIÉP-pel együtt ) politikai manipulációra használja,  culture is the other remark, according to which the
  mert félrevezeti a közvéleményt, mert fontos      MSZP "had paid" the SZDSZ off by altering the law
  kérdésekről N.PL.DEL akarja V.Te3 elterelni vele a   concerning the local authorities in 1994.
  figyelmet. A politikai kultúra sajátos tükre az a
  másik megjegyzés, amely szerint az MSZP 1994-
  ben az önkormányzati törvény módosításával "
  fizette ki " az SZDSZ-t. Aki így gondolkozik, az
  valószínűleg így szokott cselekedni.
882 A jelentés kiemeli, hogy a költségek vizsgálata    The investigation has also revealed that shippers had focus  -rÓl    contrastiv
  különösen fontos lenne a tranzitforgalomban,      been granted a discount for the transport of a set      (főnév)  e
  miután ennél a tevékenységnél a legnagyobb, 30-    amount of merchandise but then the actual order was      /+w1 ige
  70 százalék közötti a kedvezmények mértéke. A     in many cases for much less goods. One of our paper-
  vizsgálat azt is feltárta, hogy a fuvaroztatók a    factories e.g. had obtained the 15 percent reduction for
  kedvezményt meghatározott mennyiségű áru        37 thousand tons but it actually had 4,3 tons
  elszállítására kapták, de a tényleges megbízás     transported, yet the bill was made [for the reduced
  aztán több esetben jóval kevesebb árura szólt.     tariffs]. In addition, it also happened when entering a
  Egyik papírgyárunk például a 15 százalékos       contract with a coal-mine that the amount was not
  kedvezményt 37 ezer tonnára kapta, de         even indicated in the contract.
  ténylegesen csak 4, 3 ezer tonnát adott fel, mégis a
  kedvezményes tarifáról N.DEL állították V.TMt3 ki a
  számlát. Emellett olyan is előfordult az egyik
  szénbányával kötött szerződéskor, hogy a
  megállapodásban a mennyiséget fel sem tüntették.
  Annak ellenére, hogy a kedvezményekről szóló
  utasítás kifejezetten tiltja a megállapodások
  visszamenőleges hatállyal történő megkötését, erre
  is több példát találtak az ellenőrzés során, mint
  ahogy arra is, hogy egységdíjat állapítottak meg a
  fuvarra, holott a szabályozás csak százalékos
  kedvezmény adását teszi lehetővé.
883 Az ausztrál Patrick Rafter lesz a vasárnapi férfi     As one is wont to say, the Australian Patrick Reffer   uncertain focus   -rÓl    emphatic
  egyes fináléjának egyik részvevője Wimbledonban,     was "nailed" but then stood up again [from the floor] in           (főnév)
  a Henman-Ivanisevic mérkőzés eső miatt          Wimbledon yesterday in the first semifinals of the              /+w1 ige
  félbeszakadt. Ma délután kettőtől a címvédő Venus     men's singles. Andre Agassi was about to win many
  Williams és Justine Henin dönti el, ki lesz a női     times, but then he had to bid farewell to his favourite
  bajnok az angol nyílt teniszbajnokságon. Ahogy      audience.
  mondani szokás, a padlóról N.DEL állt V.Me3 fel
  tegnap az ausztrál Patrick Rafter Wimbledonban, a
  férfi egyes első elődöntőjében. Andre Agassi
  többször is nyerésben volt, aztán szomorúan
  búcsút kellett vennie kedvenc publikumától. " Ez az
  utolsó lehetőségem, hogy nyerjek itt - mondogatta
  Rafter -, mert az év végén abbahagyom a teniszt.


884 A társadalom halálra van ítélve, ez Madách        Society is destined to death - this is the final conclusion uncertain focus  -rÓl    identificati
  művének végső következtetése. Felsorakozik itt      of the play by Madách Imre. The puppeteer, who does              (főnév)  onal
  egymás után a bábjátékos, aki már nem mulattat      not entertain anymore, the innkeeper, who does not              /+w1 ige
  többet, a korcsmáros, aki már nem mér több bort, a    retail wine anymore, and the gypsy woman, who does
  cigányasszony, aki nem jósol már. Lovel, a gyáros     not tell anyone's future anymore, all line up here. The
  a pénz hiábavalóságáról N.PSe3.DEL beszél V.e3:      manufacturer, Lovel talks [about the vanity of money]:
  " Kincsem nem nyújtja boldogságot / S most ingyen     "My treasure does not make me happy / And now I find
  nyugalmat találok. " Búcsúzik a munkás, a fárasztó    my peace for free."
  hét letelte után, a tanuló, kit álmából zavartak fel,
  és mint álmot folytatja a halált tovább. A kéjhölgy, ki
  a test mulandóságáról beszél: " A mámor elszállt, a
  festék lement. "
885 Ezt Tordai Péter el is ismerte, mondván, hogy a   subordination focu -rÓl    contrastiv
  háttérből figyelte, ám sem ekkor, sem máskor nem   s         (főnév)  e
  vett részt semmilyen gazdasági elszámoltatásban.            /+w1 ige
  Olti Ferenc, a Mazsihisz elnökhelyettese pedig a
  közelmúltban a Hit Gyülekezete balatonfüredi
  közösségi házavatóján beszédében a hazai
  zsidóság és a hitgyülekezetesek közös sorsáról
  beszélt. Zoltai Gusztáv pedig néhány hónapja a
  zsidóság egy nemzetközi fórumán arról Pro.DEL
  beszélt V.Me3, hogy Magyarországon erősödik az
  antiszemitizmus, amely ellen a kormány nem tesz
  semmit, miközben idehaza éppen az ellenkezőjét
  nyilatkozta. A Mazsihisz kulturális folyóirata, a
  Remény pedig minden aggályoskodás nélkül
  alkalmazza a Heteknek, azaz a Hit Gyülekezete
  hetilapjának a belpolitikai rovatvezetőjét, Hazafi
  Zsoltot. A Vasárnapi Újságra visszatérve, a
  Mazsihisz szerint antiszemita és gyűlöletkeltő a
  műsoruk.
886 Amerikai tisztségviselők szerint a pénzt akkor      Prime Minister Jeltsin still claimed [(lit.) it] at the end of subordination focu -rÓl    contrastiv
  utalják ki, ha meglesz az új orosz reformok       last year that Russia would not need further          s         (főnév)  e
  törvényes kerete, de ennek esetleges hiányosságai    international IMF-credits; it would be able to guarantee             /+w1 ige
  sem képeznek szükségképpen akadályt, hiszen       the reorganization in the structure of the industry and
  Jelcin elnök sok intézkedést életbe léptethet      economic growth without it, as well. However, the
  rendelettel is. A hírek közvetlen hatására        slump of oil prices, the Asian financial crisis, the
  Londonban nyitáskor erősödött a márka, s         serious deficit of the Russian budget, and unfinished
  bizakodva reagáltak az orosz piacok is. Jelcin      reforms had put Russia in awkward financial
  elnök a múlt év végén még arról Pro.DEL beszélt     circumstances
  V.Me3: Oroszországnak nem lesz szüksége újabb
  IMF-hitelekre, enélkül is képes lesz biztosítani a
  szerkezetátalakítást és a gazdaság fejlődését. Az
  olajárak zuhanása, az ázsiai pénzügyi válság, az
  orosz költségvetés vészes hiánya, a reformok
  befejezetlensége azonban súlyos pénzügyi
  helyzetbe hozta Oroszországot. A belső piacon
  felvett csaknem hetvenmilliárd dollárnyi, rövid
  lejáratú hitel törlesztése elképzelhetetlen lett volna
  a külföld segítsége nélkül, hiszen hetente immár
  egymilliárd dollárjába került a büdzsének a
  kincstárjegyek visszavásárlása és a rubel védelme.
887 Szekeres tábornok azonban nemcsak a katonákkal    subordination focu -rÓl    identificati
  szembeni politikai magatartást kritizálta, hanem   s         (főnév)  onal
  konkrét törvénysértést is emlegetett: szerinte             /+w1 ige
  munka - és szolgálati jogot sértett az eljárás,
  amikor a személyes elbeszélgetésen nem
  engedélyezték a Honvédszakszervezet
  képviselőjének részvételét. " A képviselőnk
  odament Szekeres tábornok elbeszélgetésére, de
  nem engedték be " - erősítette meg a Narancsnak
  Farkas László őrnagy, a Honvédszakszervezet
  elnöke, aki szerint ezzel áthágták a szolgálati
  törvény érdekképviseleti részét. A tábornok
  egyelőre nem kapott választ október 29-én kelt
  levelére, de - ahogy mondja - mindenféleképpen
  megvárja a köztársasági elnök válaszát, mielőtt
  arról Pro.DEL dönt V.e3, hogy munkaügyi
  bírósághoz fordul -e. " Nem bocsánatkérést
  szeretnék, de úgy gondolom, hogy a haderő-
  átalakítással kapcsolatos célokat elegánsan és a
  jogszabályokat betartva is meg lehet valósítani. "

888 Ha a copyright problémáiról N.PSe3i.DEL esik V.e3  focus       -rÓl    identificati
  szó, egy valamit semmiképpen nem szabad                 (főnév)  onal
  elfeledni. Mint fogalom, úgy háromszáz éve jelent            /+w1 ige
  meg az európai jogban. Egy technikai újdonság, a
  XVII. századbeli kommunikációs forradalom hívta
  életre: a könyvnyomtatás.
889 A vita arról folyt, hogy vajon miért is rúgrák ki: a   subordination focu -rÓl    identificati
  nézetei vagy a cselekedetei miatt. Szerintem egy     s         (főnév)  onal
  munkahelyi vezetőnek sincs köze mindahhoz, amit               /+w1 ige
  gondolok a világról, ( világnézet, vallás, politikai
  szimpátia, szexuális irányultság stb. ), de ha ebből
  következő cselekedeteimmel rossz hírbe hozom a
  cégem, akkor annak lehetnek, akár ilyen
  következményei is. Ha valaki arról Pro.DEL
  fantáziál V.e3 a munkahelyén, hogy milyen jó lenne
  nyilvános helyen letolni a gatyát és bemutatni
  mindazt, amivel a természet megáldotta - ebben
  semmi kivetnivaló nincs, legfeljebb a
  munkateljesítménye csökken / nő: - ). Ám ha a
  fantáziálást tett is követi, és az illető a Deák téren
  mutatgatja felajzott állapotban a nemi szervét - nos,
  ezt már nem kell tolerálnia a munkáltatónak. Ahhoz
  tehát, hogy micsoda fertelmes köd gomolyog Alkay
  úr fejében semmi közünk, ha viszont biztonsági
  őrként munkáját ezen ideológia által vezetve végzi -
  az komoly, megelőzendő gond.
890 Tisztelt Ház! Elérkeztünk a társasági és a személyi  We have come to the conclusion of the discussions    focus subordinatio -rÓl    identificati
  jövedelemadó-törvény ' 95. évi módosításáról szóló  about the 1995 alteration of the corporation and    n         (főnév)  onal
  viták lezárásához. Most, amikor önök a két      personal income tax. Now that you vote on the future            /+w1 ige
  törvényjavaslathoz érkezett több mint kétszáz     of the more than 200 proposed amendments for the 2
  módosító indítvány sorsáról szavaznak, akkor egy   bills, you will decide [on the result of a dialogue and
  rendkívül feszített, sok esetben éles kritikával   cooperation which is extremely tight and in many cases
  övezett, mégis hasznos párbeszéd és          sharply criticized, yet useful].
  együttműködés eredményéről N.PSe3.DEL fognak
  V.t3 dönteni. A zárszóban elsősorban azokra az
  észrevételekre szeretnék reflektálni, amelyek az
  általános vitában hangzottak el. Az ellenzéki
  szónokok által megfogalmazott kritikák közül
  mindenekelőtt arra szeretnék kitérni, hogy a
  kormány keresletkorlátozó gazdaságpolitikáját
  szolgálják -e a beterjesztett törvényjavaslatok.

891 A parlament a jövő héten dönt arról, mely                                  subordination focu -rÓl     identificati
  bizottságokban tevékenykedhetnek majd a                                   s f-particle    (főnév)   onal
  kisgazdapárt frakciójából kilépett képviselők. Az                                       /+w1 ige
  egyszerű többséget igénylő szavazást megelőző
  házbizottsági ülésen elsősorban arról Pro.DEL folyt
  V.Me3 a vita, hogy a független képviselők
  ellenzékinek minősülnek vagy sem. Az ellenzéki
  pártok szerint tovább nő a kisgazdapárt bizottsági
  képviselete.
892 Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító      subordination focu -rÓl    contrastiv
  javaslatokról N.PL.DEL határozunk V.t1 az ajánlás    s         (főnév)  e
  és a kiegészítő ajánlás sorrendjében, amelyeket az             /+w1 ige
  előterjesztő nem támogatott, illetőleg a támogatott
  módosító javaslatok elfogadása után még szavazni
  lehet róluk. Az ajánlás 15. és 18. pontjában Balsay
  István a törvényjavaslat 2. § - a a ) pontja első és
  második alpontjának kiegészítését kezdeményezi,
  amely az atomenergia alkalmazásának
  fogalomkörét határozza meg. A javaslatot egyik
  bizottság sem támogatja.

893 Az amerikai könnyű alaptípus a hétfői elektronikus    focus       -rÓl
  londoni kereskedésben 23 centtel 28, 18 dollárra              (főnév)
  erősödött februári lekötésre. A hét végén több               /+w1 ige
  OPEC-forrás - köztük a kuvaiti olajipari miniszter -
  is azt közölte: végleges megállapodásra jutottak a
  Kőolajexportáló Országok Szervezetének
  tagországai a napi olajtermelési kvóta
  csökkentésének szükségességéről. Szaúd
  Nasszer esz-Szabah a kuvaiti hírügynökség
  idézete szerint azt mondta: Ali Rodriguez OPEC-
  főtitkártól úgy értesült, hogy a csoport a jelenleg 26
  millió hordó feletti névleges napi kvóta 1, 5-2 millió
  hordó közötti csökkentéséről N.PSe3.DEL jutott
  V.Me3 egyetértésre. Az OPEC szakminiszterei
  január 17-én tartják soros ülésüket a bécsi
  titkárságon, s a hivatalos döntés akkor várható.
  Hasonló értelemben nyilatkozott Irán OPEC-
  képviselője, aki azt mondta: az OPEC legalább 1, 5
  millió hordós csökkentést tervez a januári miniszteri
  ülésen.
894 Ha nincs férfi - meglátszik a házon. Egyszerűbb,   f-particle focus  -rÓl    identificati
  lazább minden. Csak még a fölösleges látogatókról            (főnév)  onal
  N.PL.DEL kellene V.Fe3 Flórikát leszoktatni. Mert            /+w1 ige
  csak csöngetnek, letottyannak a szép
  bársonykerevetre ( Flórika az istennek sem védené
  vászonhuzattal ), és beszélnek, beszélnek, se
  vége, se hossza, fut az értékes idő, aztán éjjel
  éghet a lámpa, szúrhat szegénynek a szeme. A
  férfiak is, egyik satnyább, mint a másik, remeg a
  cigaretta a nikotinos körmük között, teli vannak
  sérelemmel...

895 Hiszen például nem mindegy, hogy hány szereplős    subordination focu -rÓl    identificati
  a produkció, milyen a világítása. Megyeri szerint a  s         (főnév)  onal
  Vígszínházban másfél évig is eltartott, amíg               /+w1 ige
  szabályozták, hogyan használják a
  klímaberendezést. Körmendy Ferenc, a fővárosi
  önkormányzat kulturális bizottságának elnöke
  szerint a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával
  tartott szimfonikus koncerteken kiderült, hogy a
  színpadtér hátrafelé elnyeli a hangot, emiatt olyan
  hangvetőkről N.PL.DEL kell V.e3 gondoskodni,
  amelyek trégerekről leereszthetők, és a nézőtér
  irányába terelik a hangot. Musicalek,
  dzsesszkoncertek esetében nincs probléma, mert
  amúgy is erősített zene szól. Körmendy Ferenc
  szerint a zenekari árokba körülbelül negyven
  muzsikus fér.
896 Várhatóan nem tiltják ki viszont Budapestről a     However, advertising pillars of the Mahir Cityposter  subordination focu -rÓl    identificati
  Mahir Cityposter Kft. hirdetőoszlopait. A tulajdonosi  Ltd. will probably not be banished from Budapest. The s          (főnév)  onal
  szerkezetében a Fideszhez közelállónak tartott     Capital Urban Landscape Protection Committee have             /+w1 ige
  reklámcéggel kapcsolatban a héten ugyan nem       though not made a decision about the advertising
  hozott döntést a Városképvédelmi Bizottság. Arról    agency, the ownership of which is considered to be on
  Pro.DEL kell V.e3 határoznia a testületnek, hogy    friendly terms with Fidesz. The corporation has to
  meghosszabbítják -e a közterülethasználati       decide [on the issue] whether they extend the validity
  szerződést a céggel. A vállalkozási ügyosztály úgy   of the contract on the use of public premises with the
  tájékoztatta a bizottságot, hogy jogszerűen nem     firm. The department for business has informed the
  utasítható el a kft. kérelme. A képviselők többsége   committee that the application of the Ltd. could not be
  szerint elég lenne novemberben döntést hozni, ám    rejected lawfully.
  novembertől egy fővárosi rendeletmódosítás miatt
  az önkormányzat tulajdonosi jelleggel dönthetne az
  ilyen kérdésekben - tudtuk meg.


897 Idézet a Népszabadságból: Mivel sok csekket                                  uncertain f-    -rÓl    other
  kiosztottunk, bő hatórás földalattizás után                                  quantifier     (főnév)
  visszamehetünk a Bosnyákra, ahol azonban még                                           /+w1 ige
  hátravan az elszámolás. Gyenge a termés,
  körülbelül nyolcvan eseményről N.DEL készül V.e3
  jelentés. Az igazi eredmény persze csak később
  derül ki, hiszen a pótdíjak többségét utólag
  egyenlítik ki. Megsúgják, az utasok azért
  összehoznak száz-kétszázezer forintnyi büntetést a
  négyszáznegyven BKV-ellenőr mindegyikének.
898 Újjászületik Aba Novák műve Széchenyi Ágnes        A special exhibition is opening on August 28, at 5'o    f-         -rÓl    emphatic
  Különleges kiállítás nyílik augusztus 28-án 17      clock in Zuhany street 6 in the 2nd district in the studio particle focus unc (főnév)
  órakor, a II. kerület, Zuhany utca 6. szám alatt Aba   flat of Aba Novák Vilmos, which is also registered in   ertain       /+w1 ige
  Novák Vilmos Bauhaus stílusú, az             books about the history of architecture. The seriously ill
  építészettörténeti könyvekben is lajstromozott      artist could move into the building [from almost the
  műteremlakásában. Az épületbe szinte a          operating table], but he could work for altogether a few
  műtőasztalról N.DEL költözött V.Me3 be a súlyos      months here, and his family was not could not live in
  beteg művész, de mindössze néhány hónapot         the property for 53 years.
  dolgozhatott itt, s családja ötvenhárom esztendeig
  nem lakhatta az ingatlant. Most már nem is
  költöznek be: egy rögtönzött kiállítás idejéig kitárják
  az ajtókat a nyilvánosság előtt, hogy aztán végleg
  átadják az áldozatkész vevőnek, a Quaestor
  Részvénytársaságnak. A vételárat az új tulajdonos
  átutalja az Aba Novák Vilmos Közalapítványnak,
  hogy a szegedi Hősök kapuja Aba Novák-
  freskójának rekonstrukciója végre elkészülhessen.
899 Millenniumi lézershow, nemzetiségek ünnepe,      focus subordinatio -rÓl    identificati
  vetélkedő, dzsesszkoncert, könnyűzene - ezek a     n         (főnév)  onal
  negyedik alkalommal megrendezendő Duna-parti               /+w1 ige
  vigasságok legjellemzőbb programjai. Augusztus
  18-án délután két helyszínen kezdődnek a
  programok: a lánchídi és az Erzsébet hídi
  színpadon. A nagy látványosság az esti millenniumi
  lézerjáték lesz, amely Budapest történetéről és a
  Dunáról N.DEL mesél V.e3, míg kíséretként a
  legnagyobb magyar zeneszerzők művei
  csendülnek fel. A Duna közepén álló hajóról
  játszott Összeköt és elválaszt című műsort este fél
  tíztől és tíztől tekintheti meg a közönség - tudtuk
  meg a tegnapi sajtótájékoztatón a háromnapos
  rendezvény főszervezőjétől, Burger Andrástól. Mint
  azt Schiffer János főpolgármester-helyettes
  elmondta, a mulatság egyik célja, hogy az
  augusztusi ünnep idején kulturális események is
  helyet kapjanak a Duna-parton.

900 Értetlenül olvasom azt a felháborodásözönt,      focus       -rÓl
  amelyet az óbudai polgármester döntése váltott ki (            (főnév)
  Tüntetésre készülnek a melegek, július 12.,                /+w1 ige
  Bojkottfelhívás a Pepsi Sziget ellen?, július 13. ).
  Tarlós István csak azt kérte, hogy a Pepsi Szigeten
  ne legyenek homoszexuális jellegű felvilágosító
  programok. Némely " szivárvány " szervezetek és
  egyes " jogvédők " is diszkriminációról, az
  alkotmányos jogok sérüléséről N.PSe3.DEL
  panaszkodnak V.t3. Itt ilyesmi nem történt. A
  polgármester úr csupán amiatt apellált, hogy egy
  nagy ifjúsági rendezvényen ne fejtsenek ki olyan
  propagandát, ami megkedveltethetné a fiatalokkal
  ezt az életformát.
901 Földindulást egyikük sem okozott, igaz, Enge      focus       -rÓl    contrastiv
  szombaton egy percig magáénak tudhatta a pole               (főnév)  e
  positiont, de csak azért, mert addig összesen               /+w1 ige
  hárman mentek körbe; amúgy a malajziai
  utolsóként, a cseh huszadikként rajtolhatott élete
  első nagydíján. ( Enge ráadásul az edzéseken
  maga alá gyújtott két autót is, Alain Prost aligha
  tapsikolt örömében. ) A másik véglet Juan Pablo
  Montoya, aki viszont az élről N.DEL startolhatott
  V.Me3. Kapott is ezzel, illetve a kolumbiai jövőjével
  kapcsolatos kérdést Pierre Dupasquier, a
  Williamsnek gumit szállító Michelin cég
  sportfőnöke, vagyis hogy: " Világbajnok lesz -e
  jövőre Montoya? ", mire a rokonszenves francia
  úriember azt mondta, erre épeszű ember nem
  adhat választ. " Cartbajnok volt Amerikában,
  tehetséges sofőr, ám ez a Forma-1, egészen más
  kocsikkal és feltételekkel.

902 A megtorlási reakciónak lehet önvédelmi és       stress-avoiding  -rÓl
  önérzeti jelentősége, lélektanilag is fontos szerepet  verb       (főnév)
  játszhat - főképp a vallási tanokat szándékosan is            /+w1 ige
  félreértelmező körökben. Nézzük hát
  praktikusabban. Az elkövetők hihetetlen
  fanatizmusról N.DEL tettek V.Mt3 tanúbizonyságot.
  És noha " gyáva tettnek " minősítik ezt sokan, a
  merénylők elképesztő vakmerőséget is tanúsítottak
  - és félelmetes szervezőkészséget a mögöttük
  állók. Ez nemcsak minket félemlíthet meg, hanem
  saját oldalukon is mindazokat, akik kevésbé
  szélsőségesek, és azokat, akiknek több
  vesztenivalójuk van, mint az elkövetőknek.
903 A rendőrtábornok szavai szerint a terroristák      uncertain complex -t (főnév)
  ugyanolyan módszerrel jártak el: kibérelték a      predicate     /+w1 ige
  földszinti irodahelyiségeket, ezúttal egy
  bútorraktárat, s ott helyezték el a nagy mennyiségű
  robbanóanyagot. Kulikov arra kérte az
  üzletembereket, hogy haladéktalanul jelentsék be a
  most már gyanússá vált bérleti szerződéseket,
  amelyeket egy bizonyos Muhit Vajpanov kötött. A
  35 éves gyanúsítottról már a múlt héten, az előző
  merénylet után fantomképet N.ACC állított V.Me3
  össze az orosz rendőrség. A moszkvai hatóságok
  nagy erőkkel nyomoznak a terrorakció egyik
  feltételezett tettese után, s gyanújukat erősíti, hogy
  iratainak eredeti tulajdonosa még februárban életét
  vesztette egy közlekedési balesetben. Jurij
  Luzskov polgármester javasolta azt is, hogy
  Moszkva valamennyi lakóházát kivétel nélkül
  helyezzék védelem alá, s állandó ügyeletet
  tartsanak a lépcsőházakban.
904 Ezzel szemben a Visual Basic programnyelven        On the other hand, the I love you file, which was written focus subordinatio -t (főnév)  other
  íródott I love you felülírja, módosítja és ezzel      in the Visual Basic programming language, overwrites, n           /+w1 ige
  tönkreteszi a számítógépeken tárolt fájlok egy       alters, and thus damages some part of the files stored
  részét, így például a. jpg kiterjesztésű képeket és    on the computer, e.g. jpg images and mp3 music files
  az. mp3 formátumú zenei anyagokat ( de nem         (but it also damages vbs., vbe., js., jse., css., wsh.,
  kíméli a. vbs,. vbe,. js,. jse,. css,. wsh,. sct és. hta  sct., and hta files). Moreover, it tries to download a
  kiterjesztésű fájlokat sem ). Ráadásul négy        password stealing application from one of four internet
  internetes cím egyikéről megkísérel letölteni egy     addresses, and forwards all data collected this way to
  jelszótolvaj alkalmazást, s az így szerzett adatokat    an anonym e-mail address. Those who use [IRC chat
  elküldi egy anonim e-mail-címre. Nincsenek         client mIRC] are not safe either, since I love you infects
  biztonságban azok sem, akik a mIRC             even through it.
  kliensprogramot N.ACC használják V.Tt3
  internetes csevegésre, hiszen az I love you ezen
  keresztül is fertőz. Ha a Melissa egy Citroen 2CV
  volt, akkor ez itt egy Ferrari - jellemezte autós
  hasonlattal Stephanie Le Hir, a TrendMicro vírusölő
  cég francia leányvállalatának vezetője a két vírus
  teljesítménye közötti különbséget. Az elődjénél
  legalább kétszer gyorsabban terjedő I love you
  rosszindulatát jelzi, hogy bár a különböző
  ellenprogramok képesek magát a vírust eltüntetni a
  számítógépről, a felülírt fájlokat már nem lehet
  helyreállítani.

905 Van egy-két olyan dolog, amit elfelejtesz, amikor     There are a few things you are neglecting when you    focus        -t (főnév)  other
  azt állítod, hogy nincs összefüggés a párkapcsolat     claim that there is no connection between the quality of           /+w1 ige
  minősége és pl. az egyik fél masszív            the relationship and e.g. the massive drug abuse of
  kábítószerezése között. 1. A kábítószerezés        one of the partners. Experts unanimously specify [the
  okaként a szakértők egyértelműen a jelentől, a       escape from the present and reality] as the cause of
  realitástól való menekülést N.ACC jelölik V.Tt3      drug abuse.
  meg. A kíváncsiság csak az első bátortalan
  lépések motívuma. Az igazi rászokás lényege,
  hogy ott jobban érzi magát az ember, mint itt.
906 Kérdésünkre, mit tesznek akkor ha egy utasszállító                               uncertain complex -t (főnév)
  repülőgép közelít az erőmű felé, az igazgató csak                                predicate     /+w1 ige
  annyit közölt: a légtér védelme nem az ő feladatuk.
  A paksi bázis meghatározott körzetében egyébként
  repülési tilalom van, a légtérvédelem biztosított. A
  rendőrség különleges intézkedési tervet N.ACC
  készített V.Me3. Bármely őrzött épület kiürítését és
  tűzszerész átvizsgálását a legrövidebb idő alatt
  képesek elvégezni. Az első 24 órában semmilyen
  magyarországi fenyegetésről nem érkezett hír, mint
  ahogy pánikra sem volt példa.

907 Slotáék szándéka Szlovákiában és külföldön       Chief public prosecutor Milan Hanzel indicated in his  focus subordinatio -t (főnév)  other
  egyaránt heves ellenkezéseket váltott ki. Milan     communiqué that the authority investigating the case n           /+w1 ige
  Hanzel legfőbb ügyész nyilatkozatában utalt arra,    was supposed to decide on its own whether they seize
  hogy az ügyben nyomozó hatóság maga hivatott      the memorial plaque as a material proof. If they do, the
  eldönteni azt, vajon tárgyi bizonyítékként elkobozza  local authority can only realize their plan if they have
  -e az emléktáblát. Ha elkobozza, akkor az        [another plaque] prepared until then. For propagating
  önkormányzat csak úgy valósíthatja meg tervét, ha    Fascism, legal action might be taken not only against
  addig egy másik emléktáblát N.ACC készíttet V.e3.    those who decided to put the tablet there but also
  A fasizmus propagálásának vádjával nem csak       against those who would yet fix it on the wall of the
  azok ellen indulhat eljárás, akik a tábla elhelyezése  building.
  mellett döntöttek, hanem azok ellen is, akik azt
  esetleg mégis felszerelnék az épület falára. A
  legfőbb ügyész jelezte: a nyomozás során a
  Tisóval kapcsolatos egyéb ügyeket is vizsgálni
  fogják.
908 SZMSZ-ünk a következőket rendeli el kötelező                                  focus        -t (főnév)  identificati
  erővel: " Bármely képviselő napirendi pontonként                                          /+w1 ige   onal
  egy-egy alkalommal, legfeljebb egyperces
  felszólalási időtartamban a vitát megelőzően az
  előadóhoz a témához kapcsolódó kérdéseket
  intézhet. " A többi részt nem ismertetném. Tehát
  van időkorlát: egy perc - és a harang ezt Pro.ACC
  kívánja V.Te3 jelezni. ELNÖK: Az előterjesztőé a
  szó.
909 A kettő közül persze a Csúcs jelentés elküldése a     focus negation   -t (főnév)  identificati
  szakmaibb. elvégre ott vádemelés is kinéz ( het ) a             /+w1 ige   onal
  sorok közül ). Szerintem néha meglehetős
  probléma, hogy mintha a politikusok nem akarnák
  tudomásul venni, melyik hatalmi ágnak mi a
  feladata, és melyik szinten illik rángatni: az
  üzengetés egy formájára használják ( megküldtem
  a legfőbb ügyésznek... ), olyankor is, amikor semmi
  ok rá. Szakszervezetek: jól értelmezem, hogy nem
  a döntést N.ACC kritizáljátok V.Tt2? Akkor meg
  azzal mi a baj, hogy gyors? Ha lassú lenne, jobb
  lenne?!
910 " Tudniillik egyedül Balogh Judit ért el két       uncertain complex -t (főnév)
  számjegyű eredményt a vesztesektől, 25 pontot       predicate     /+w1 ige
  dobott, míg a győzteseknél Vilutyte 17, Károlyi 14,
  Csák 10, Iványi, Béres és Tuvics 8-8 pontig jutott.
  Két perccel a befejezés előtt a hazaiak még nem
  érték el a negyedben az ötödik személyi hibát,
  Harsányi játékvezető mégis büntetődobást ítélt
  Balogh javára. Ő be is dobta az elsőt, amikor a
  zsűriasztalnál észlelték a hibát, törölték a pontot, és
  oldalbedobást N.ACC rendeltek V.Mt3 el. Erre a
  tréfás kedvű hazai B-közép a vendégek
  szakosztály-igazgatójának címezve rázendített: "
  Óvjál, Török! " A már tét nélküli hangulatban a
  poénon még maga Török Zoltán is mosolygott.

911 Mivel további felszólaló nincs, a részletes vita e    focus       -t (főnév)  identificati
  szakaszát lezárom. Tisztelt Országgyűlés!                  /+w1 ige   onal
  Indítványozom az ajánlás 30., 31., 32., 33.
  pontjainak összekapcsolását, amelyek a 11. §
  módosítására irányulnak és a címer, a zászló
  használatának szabályait N.PSe3i.ACC
  tartalmazzák V.TPt3. Az indítványról
  kézfelemeléssel dönt az Országgyűlés. Kérem,
  szavazzanak!
912 Több tárgyalást követően a város önkormányzata     f-quantifier  -t (főnév)
  úgy határozott, hogy ezt a Pécs Tv-nek adja át            /+w1 ige
  üzemeltetésre. A szakmai egyeztetések során
  abban állapodtak meg, hogy a filmszínház
  bekapcsolódik az Art mozik hálózatába,
  filmklubokat, bérletes előadássorozatot
  szerveznek. Az elképzelések szerint naponta öt
  előadást N.ACC tartanak V.t3. Délelőttönként
  szervezett keretek között iskolamoziba várják a
  gyerekeket, délután és este játékfilmeket játszanak,
  ezt követően pedig filmklubokba várják a
  különleges filmek kedvelőit. A művészfilmek mellett
  bemutatnak értékes európai és magyar
  alkotásokat, de amerikai sikerfilmek is láthatók
  lesznek majd.
913 Ehhez hasonlóan jár el A magyar nyelv történeti    focus     -t (főnév)  contrastiv
  nyelvtanának I. kötete is, amely szinkrón               /+w1 ige   e
  metszetként a korai ómagyar kort N.ACC választja
  V.Te3, és ezen belül szükség esetén felhívja a
  figyelmet a megfigyelhető változási folyamatokra is.
914 A nemzeti érdek képviseletén alapuló külpolitikai   uncertain complex -t (főnév)  identificati
  cselekvésünket három szempont alapján         predicate focus  /+w1 ige   onal
  jellemezhetjük: az első az értékszemlélet, a
  második a kezdeményezőkészség, a harmadik
  pedig a stratégiai szemlélet. Az értékszemlélet azt
  jelenti, hogy külpolitikai gondolkodásunkat jól
  körülhatárolható értékrendre alapozzuk, és ezen
  értékek mentén valósítjuk meg. A Fidesz a
  kormányzás minden területén arra törekszik, hogy
  pragmatikus, gyakorlatias kormányzást N.ACC
  valósítson V.Pe3 meg, amely mögött azonban
  szilárd értékrend húzódik meg. Ez mozgatja
  cselekvésünket, ez teszi tervezhetővé és
  kiszámíthatóvá lépéseinket. Ez a kiszámíthatóság
  különösen fontos a külpolitikában, mivel ez tesz
  megbízható partnerré bennünket.

915 Kárpátalján négy hónapon belül befejeződhet a     uncertain f-    -t (főnév)
  másfél évvel ezelőtti árvíz utáni újjáépítés -     quantifier     /+w1 ige
  közölték az illetékes hatóságok. A munkát
  koordináló megyei főosztály azt közölte, hogy
  háromezer házat kellett rendbehozni, az épületek
  kétharmad részébe már beköltöztek a lakók, és a
  további ezer ház építése is jól halad. A testület
  most a talajmozgások miatt aggódik: kárpátalja
  hegyvidékein kétezer családot N.ACC veszélyeztet
  V.e3 a földcsuszamlás. A kitelepítésükhöz mintegy
  hét millió dollárra, azaz több, mint másfél milliárd
  forintnak megfeleő összegre lenne szükség. fra
  lenne szükség. Az időjárásról: Erősen felhős lesz
  az ég, szórványosan várható eső.
916 Volt velük egy hajléktalan anya karon ülő                                   complex predicate  -t (főnév)
  gyermekkel. Ő is koldult, de nem erőszakosan. A                                          /+w1 ige
  helyiek jól ismerték, mindig tejet N.ACC vett V.Me3
  a gyermekének az apróból. " A következő élmény
  második utazásán érte, egy fél év múlva, amikor
  egy színes bőrű család látta vendégül. "

917 Ők a settáncot járták kemény talpú cipőjükben,     Additionally came the old style tap dance as a solo,  focus        -t (főnév)  identificati
  általában négy párban. Ehhez jött szólóként az old which is somewhat similar to our Bota dance and                /+w1 ige   onal
  style, a régi stílusú sztepp, mely kicsit a mi botos - méhkereki dances. [This] was taken from the Green
  és méhkeréki táncainkhoz hasonlítható. Ezt       Island by those who emigrated to America. And there,
  Pro.ACC vitték V.TMt3 magukkal a zöld szigetről a having mixed with other elements, the brilliantly loose
  tengerentúlra vándorlók. Ott aztán más elemekkel cracking stamping of feet with toes and heels
  keveredve kialakult az a bravúrosan lezser, lábujjal- developed, which was brought to perfection by
  sarokkal csattogó lábdobogás, amelyet tökélyre     machine gun feet Eleanor Power and Fred Astaire,
  fejlesztett a géppuskalábú Eleanor Powel és a     who was called the prince of tap dance.
  sztepphercegnek titulált Fred Astaire. Az ír
  kocsmákban manapság is járt set és old style
  szintén elhíresült - egyik bajnoka, Gerard Butler
  márciusban vendégszerepelt nálunk -, és magyar
  hívei táncházakban utánozzák.
918 Ez szomorú, ennél csak egy a szomorúbb, hogy az    uncertain complex -t (főnév)
  eltelt tíz év sem hozta meg azt, ami hiányzik. Nem   predicate     /+w1 ige
  volt magyar író, aki szükségét érezte volna
  ábrázolni az elmúlt negyven évet a maga
  teljességében, akinek fontos lett volna megírni a
  nemzet sorsát, s benne a forradalmat. Ezt már a
  kőszívű ember fiai nem fogják megtenni, ezért meg
  kell tenni a kőszívű ember unokáinak: azoknak,
  akik a háború után születtek, akik gyerekként,
  mintegy szülői védettségben élték meg a
  proletárdiktatúra legfélelmetesebb csapásait, akik
  ötvenhatban iskolásként szédelegtek szüleik
  oldalán a szétlőtt városban, nem értve még a
  dolgok mélységeit, de magukkal hozták annak
  élményét, mely erős zsinórmértéket N.ACC adott
  V.Me3 nekik a következő 34 év elviseléséhez. Akik
  a hatvanas évek közepén elsőként kezdték lazítani
  és tágítani azt a láthatatlan, de abroncsként körénk
  eresztett vasfüggönyt a zene és az elektromos
  gitárok segítségével, a dalokhoz írt szövegek
  kétértelműségével, azzal, hogy megpróbáltak úgy
  csinálni, mintha a zene segítségével nemcsak a
  dallamok, de a demokrácia is átjöhetne a
  hangszórókon keresztül. Akik látva a hetvenes
919 A jegyző azonban nem kezdeményezte a fiú                                    complex predicate  -t (főnév)
  gondnokság alá helyezését, mert úgy gondolta, ez                                          /+w1 ige
  egy " hosszadalmas eljárás, és úgyis az anyát
  jelölik ki ". Egy éven keresztül Kozma Zoltán
  ügyében semmilyen hivatalos lépés nem történt,
  csak a várakozás, hogy megérkezik a fiú által aláírt
  elhelyezési kérelem, noha a környezettanulmány
  során az is világossá vált, hogy az anya
  nagymértékben befolyásolja fiát. Zoltán minden
  kérdésre igen választ N.ACC adott V.Me3: arra is,
  hogy jól érzi -e magát otthon, és arra is, hogy
  elmenne -e az intézetbe. A házat ezután " hivatalos
  személyek " ( akkor is a rendőrök ) legközelebb
  már csak 1999. augusztus 5-én keresték fel,
  amikor Kozma József - miután fia jelezte neki, hogy
  mostohatestvére nincsen a szobájában -
  bejelentette Zoltán eltűnését.

920 Te tudtad ezt? - kérdezte a földhányás tetején, ahol  "A train is coming back in the afternoon, too", and I   focus subordinatio -t (főnév)  other
  éppen dolgoztunk. Lassan visszacsúsztam az       wanted to continue digging, but he suddenly stepped n            /+w1 ige
  árokba, hogy időt nyerjek. - Jön délután is      on my shoulder, and pushed me to the wall of the
  visszafelé vonat - s folytatni akartam az ásást, de  ditch. "If you want to give me answers [like this], you'd
  hirtelen rálépett a vállamra, és odanyomott az árok  better go away", and he stabbed at me with his spade.
  falához. - Ha ilyeneket Pro.PL.ACC akarsz V.e2
  válaszolni, jobb ha elmész innen! - s az ásójával
  felém szúrt. A legyek úgy ellepték, mintha tényleg
  egy lóval tévesztenék össze. Később
  elcsöndesedve leült.
921 Albán úttorlasz Orahovacban ÚJVIDÉK - A KFOR      uncertain complex -t (főnév)
  orosz kontingensének előőrse kénytelen volt      predicate     /+w1 ige
  elnapolni hétfőn az Orahovac dél-koszovói városba
  való bevonulást, ugyanis az albán lakosság
  eltorlaszolta előttük az utat. Az albánok
  személyautókkal, traktorokkal és kamionokkal
  mintegy kilométeres torlaszt N.ACC állítottak V.Mt3
  az érkező oroszok elé, tudatva velük, hogy
  Orahovacban nemkívánatos vendégek, s nem
  bíznak az orosz békefenntartókban. Orahovacot
  hétfőig a hollandok és németek ellenőrizték,
  tekintettel arra, hogy a városban jelentős számú,
  mintegy kétezer szerb lakos is él, a KFOR ide
  akarja telepíteni az orosz kontingens egy részét. Az
  oroszok érkezése azonban az albán lakosság
  heves tiltakozását váltotta ki, azt állítják, hogy a
  térségben orosz zsoldosok is részt vettek az
  albánok ellen végrehajtott gonosztettekben.

922 A parlamenti őrségtől kapott tájékoztatás a      focus       -t (főnév)  contrastiv
  látogatókat ma is várják, reggel 9 órától délig.             /+w1 ige   e
  Újabb betegek kerültek kórházba
  agyhártyagyulladással. Miskolcon egy16 éves,
  Nyíregyházán egy 14 éves fiút N.ACC ápolnak
  V.t3. Mindkettejük bátyja katona, és
  Szabadszálláson szolgál. Orvosaik szerint
  állapotuk kielégítő.
923 A fájdalomcsillapítót is lehet beadni óvatosan,    focus negation   -t (főnév)  identificati
  finoman, hogy szinte meg se érezzék. De való igaz,            /+w1 ige   onal
  minél elhanyagoltabb, gyulladtabb a fog, annál
  érzékenyebb. A fogászati centrum - vezetői szerint -
  nem dúsgazdagékat, hanem a középréteget
  N.ACC célozta V.TMe3 meg: középkategóriájú
  árakkal dolgoznak. Betegeik egy része külföldi
  diplomatafeleségek, itt élő üzletemberek. Ők azok,
  akik a legapróbb bajnál is fogorvoshoz rohannak.

924 A telket Eszék város adta, az építés költségeit a   uncertain complex -t (főnév)  identificati
  horvát kormány fedezte és az állam működteti.     predicate focus  /+w1 ige   onal
  Göncz Árpád az avatás után újságíróknak úgy
  fogalmazott, az intézmény életének első szakasza
  befejeződött, a második viszont most kezdődik.
  680 gyerek fér el, és még meg kell tölteni egész
  Horvátországból. Hasonló gondolatot N.ACC
  fogalmazott V.Me3 meg Zlatko Matesa
  miniszterelnök, aki azt mondta, a legnehezebb
  feladat most következik, az iskolát megtölteni
  diákokkal. A közvetlen határ menti együttműködés
  fejlesztését javasolta Göncz Árpád azon a
  megbeszélésen, amelyet tegnap délelőtt
  Zágrábban Zlatko Matesa miniszterelnökkel
  folytatott. Jó példaként Eszék és Pécs kapcsolatát
  említette és hozzátette, a kormányok feladata, hogy
  szabad utat biztosítsanak a határon átnyúló
  együttműködéshez.
925 Az igazgatóság megbízta a társaság           Earlier, the corporation decided to separate gas      focus  -t (főnév)  contrastiv
  menedzsmentjét, hogy szeptember elejére        storage - trade - and transport legally, technically, and      /+w1 ige   e
  dolgozzon ki a gázüzletág jövőbeli működtetésére    constitutionally. On today's board session, [the
  vonatkozó minden ésszerű ajánlatot, és minden     strategic alternatives of the gas business] are to be
  üzleti lehetőséget vizsgáljon meg. A testület     analyzed.
  korábban már arról is döntött, hogy jogilag,
  technikailag és szervezetileg is szétválasztják a
  gáztárolást, - kereskedelmet és - szállítást. A mai
  igazgatósági ülésen a gázüzlet stratégiai
  alternatíváit N.PSe3i.ACC fogják V.Tt3 elemezni. A
  dolog annál sokkal bonyolultabb, mint ahogy az
  első hírek alapján feltették a kérdést, vagyis, hogy
  a Moltól megveszi -e az állam a gázüzletet, és
  egyáltalán, az mennyit ér.

926 Távozik posztjáról Őry Csaba, a Szociális és                                    focus  -t (főnév)  identificati
  Családügyi Minisztérium politikai államtitkára. A                                     /+w1 ige   onal
  külföldről hazatért Harrach Péter miniszter közölte:
  egy héten belül döntenek a Minisztérium
  átszervezéséről. Mint megjegyezte, Őry a
  munkaügyi terület szakértője, ezért nem indokolt,
  hogy a posztján maradjon, ugyanakkor szeretné,
  ha a jövőben a nemzetközi munkaügyi
  kapcsolatokat N.PL.ACC gondozná V.TFe3. Az új
  politikai államtitkár személyéről a miniszter annyit
  mondott: mivel a tárcához tartozik a nemek közötti
  esélyegyenlőség ügye, szerencsés volna, ha nő
  tölthetné be a posztot.
927 Nem annyira a koraiakra gondolok, akik még      They bridled the hot-tempered German-Frank world       focus  -t (főnév)  other
  éppen csakhogy remeték nem voltak, s a fáradt     with their bridled youth; emperors and kings brought         /+w1 ige
  kultúra csömöre hajtotta ki őket, elváltan a     their dissolute lords under control with them, and the
  rothadástól istennek rothadni, hanem a későbbi és   papacy was brought above emperors and kings by
  ifjabb középkor tüzes fekete s fehér papjaira, akik  their voluntary service. If the true fortune of cultures is
  önkéntes, szilaj magányukkal népeket tartottak    "God's money", then they hoarded [enough of it to
  össze, s a Keresztény Köztársaság voltak a      waste in a thousand years] in their common solitude.
  páncélos emberek zűrzavara fölött. A maguk
  megzabolázott ifjúságával zabolázták az indulatos
  germán-frank világot; császárok és királyok velük
  fékezték meg duhaj uraikat, s a pápaságot az ő
  önkéntes szolgálatuk tolta császár és király fölé.
  Ha a kultúrák igazi vagyona az " Isten pénze ", ők
  egy ezredévre szóló pocsékolni valót N.ACC
  halmoztak V.Mt3 föl társas magányukban. Az
  utókor sokat élcelt és botránkozott szüzességi
  fogadalmukon. S valóban irtózatos a szerzetesség,
  melyből ellobbant a tűz, s csak a regula alá vetett
  test maradt, tilos vágyaival s undok
  csalafintaságaival.

928 Az olajbizottság tanújának állításai miatt a héten                                 focus  -t (főnév)  other
  összeül a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága,                                      /+w1 ige
  amely Nógrádi Zsolt mellett Demeter Ervin
  titokminisztert is szeretné meghívni. Nógrádi Zsolt
  újabb politikusokat N.PL.ACC hozott V.Me3
  összefüggésbe az olajügyletekkel, és a többi között
  azt mondta, hogy meghallgatása előtt az egyik
  titkosszolgálat látta el dokumentumokkal. A
  kormány egyebek mellett a jövő évi adórendszerről
  tárgyal mai ülésén. Navracsics Tibor, a
  Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője úgy
  fogalmazott, hogy a stabilitás lesz jellemző az
  adórendszerre.
929 Rengeteg időt takarítunk meg vele. Ha van pontos                               uncertain stress-  -t (főnév)
  vízmérőnk, akkor láthatjuk, hogy mennyivel                                  avoiding verb    /+w1 ige
  kevesebb víz fogy, mint a kézi mosogatáskor. Ami
  a tisztaságot N.ACC illeti V.Te3, a mosogatógép
  sokkal magasabb hőfokon tisztít, mint a kézi
  mosogatás, így az edényekről alaposabban el tudja
  távolítani a szennyeződést és a baktériumokat.
  Ennek egészségünk látja hasznát. Az sem
  mellékes, hogy a tisztítószerekhez egyáltalán nem
  kell hozzáérnünk, tehát a kezünket is védi.

930 Irak kisebb exportja Szingapúr. Tegnap tovább                                complex predicate  -t (főnév)
  emelkedett az amerikai könnyűolaj ára a                                             /+w1 ige
  szabadpiacon, miután a meteorológia az átlagosnál
  hidegebb időt N.ACC jelzett V.Me3 előre Észak-
  Amerikában, és a stratégiai tartalékra felügyelő
  amerikai hivatal az olajtermékek újabb fogyását
  jelentette az elmúlt hétről. Az ENSZ azt közölte,
  hogy ugyancsak az elmúlt héten az iraki olajexport
  napi 2, 1 millióról napi 1, 5 millió hordóra csökkent
  a számlákkal kapcsolatos bonyodalmak miatt: Irak
  eurót követel dollár helyett. A New York-i árupiac
  folytatódó szingapúri elektronikus kereskedésében
  tegnap reggel 35, 13 dollár volt a nyugati féltekén
  irányadó West Texas Intermediate olajfajta hordója
  decemberi szállításra.


931 A sok politikai vitát kiváltó áldatlan állapot     The Federation of Bosnia-Herzegovina is sacrificing 2 focus       -t (főnév)  identificati
  megszüntetésére most a Bosznia-Hercegovina       million marks to cease the evil conditions which             /+w1 ige   onal
  föderáció kétmillió márkát áldoz. A           triggered many political debates. The mudjaheddins
  mudzsaheddinekből lett boszniaiak Maglaj        who turned to Bosnians remained in the Maglaj area,
  környékén maradnak, de szétszórva. A családok      only scattered. Families receive [an emergency aid of
  fejenként ötezer márka gyorssegélyt N.ACC        5000 marks] per head, and their move is supported by
  kapnak V.t3, a költözést a helyi rendőrség és a     the UN forces in Bosnia.
  boszniai ENSZ-erők segítik.
932 Isaszeg község rendelkezésére bocsátott négy      focus  -t (főnév)
  lovat, amellyel a falu lakói hosszabb utakra is         /+w1 ige
  elmehettek, de ha úgy adódott, az uraságot is
  kiszolgálhatták. Lovakat és készpénzt adott hitelbe
  jobbágyainak. Akik szőlőtelepítést vállaltak, hét év
  adómentességet N.ACC kaptak V.Mt3. Erdeiben
  engedélyezte a sertések makkoltatását, a
  jobbágyok házaihoz ingyen épületfát, tüzelőnek
  gallyfát adott. Grassalkovich vízimalmot építtetett
  az Isaszeget átszelő Rákoson, mészárszéket
  emeltetett lakással együtt, bővítette a
  vendégfogadót, tanítót és jegyzőt alkalmazott a
  faluban, 1734-ben felújíttatta a templomot.

933 Ha ez így marad, akkor a Kórházszövetség szerint    focus  -t (főnév)
  soha nem látott válságba kerülhet a               /+w1 ige
  fekvőbetegellátás. A Krónika kérdésére Kökény
  Mihály kifejtette a szocialisták reformelképzeléseit.
  Ez alapján elsőként a közkiadások vásárló erejét
  N.PSe3.ACC kellene V.Fe3 belátható időn belül a
  jelenlegi érték kétszeresére növelni. Ezzel
  párhuzamosan bérfejlesztés és innováció mellett
  kerülhetne sor az egészségügy szerkezeti
  átalakítására, így a krónikus betegellátást szolgáló
  intézményrendszer reformjára, az aktív ágyak
  tehermentesítésére, ezt követően pedig a
  daganatos és pszichiátriai ellátás kapacitásának
  növelésére. Kérdésre válaszolva Kökény Mihály azt
  is kijelentette: a szocialista kormány alatt a
  gazdasági stabilizáció érdekében nagy terher
  nehezedett a társadalomra, az egészségügy
  működőképességét azonban mindig sikerült
  megőrizni.
934 A kamat felemelése csökkentette a kölcsön       focus       -t (főnév)
  attraktivitását. Azonban az ÁLA-hitelnél lényegében           /+w1 ige
  a kérvény benyújtásától számítva 4-6 hónap
  elteltével már rendelkezhetünk a kiutalt kölcsönnel,
  és nem szükséges évekig takarékoskodni. Ezzel
  ellentétben a lakás-takarékpénztáraknál legalább
  két évet N.ACC kell V.e3 takarékoskodni, ha
  szeretnénk hitelt felvenni. Általában mindenkinél
  elsőrendű szempont, hogy milyen gyorsan lehet
  elintézni a kölcsön felvételét. Már kisebb jellegű
  átalakításnál is kb. 200-300 ezer koronával kell
  számolni.

935 Mintha felolvasná valakinek, például a feleségének.  stress-avoiding  -t (főnév)
  A retorikája, érvelése, ahogy egymáshoz kapcsolja   verb       /+w1 ige
  az egyes részeket, mind az élőbeszédre utal.
  Rengeteg az előre vagy hátra ugrás, utalás, és
  mindig összefoglalja addigi mondandóját; ettől ez a
  nagyon is átgondolt szöveg a beszélt nyelv
  fésületlenségének benyomását N.PSe3.ACC kelti
  V.Te3.

936 Az számomra is világos, hogy a szoftvert alaposan   focus       -t (főnév)
  át kell nyálazni. A kérdésem arra terjed, hogy a             /+w1 ige
  tesztelő programon elbukott hardveren -amit kézzel
  ( programmal ) 2000-be lehet repíteni-, lehet-e
  valami fejreállás? Főnökeim költségtervet N.ACC
  kérnek V.t3. Nem mind1, hogy hány gép szorul
  BIOS, alaplap, Proci cserére. Az is igaz, hogy a
  386, 486-osokat hamarost cserélni kell, de mielőtt
  előadom, hogy a megroggyant forgószékemet is
  cserélni kell a 2000. év problémája miatt, jó lenne
  10tán látni.
937 A helyi kisebbségi önkormányzatok vezető szakmai   focus       -t (főnév)
  fórumokon szóvá tették, hogy a helyi                  /+w1 ige
  önkormányzati költségvetés megalkotásánál a
  nemzetiségi iskoláknak a normatív kiegészítő
  támogatással csökkentett összeget szavazzák
  meg, ezzel lecsökkentve azt az összeget, ami a
  kisebbségi intézményeknek járna. Érthető, hogy a
  kis településeken konfliktus okozhat, ha a
  kisebbségi intézmény nagyobb támogatásban
  részesül, ám a Nektv. is elismeri, hogy a
  nemzetiségi oktatás többletköltségekkel jár, és ezt
  Pro.ACC kívánja V.Te3 fedezni a kiegészítő
  támogatás. A probléma megoldása sürgős feladat,
  hiszen a fent vázolt gyakorlat alkotmányos joggal
  kapcsolatos visszásságot okoz, illetve okozhat.

938 Ami annál érdekesebb, mert Kassákot tudvalevőleg   stress-avoiding  -t (főnév)
  kevés közvetlen külföldi hatás érte: együtthaladása  verb       /+w1 ige
  az európai költészet élvonalával elsősorban
  ösztönös. Formai forradalmával Kassák csakúgy
  kitágította a kifejezés lehetőségeit, mint külföldi
  társai, s szemléletének őszinteségével szélesítette
  a kifejezés tárgykörét is. Szabad
  képzetkapcsolásai, melyek látszólag
  összefüggéstelen képzeteket N.PL.ACC kötnek
  V.t3 a vers hangulati egészébe, éppen úgy
  felszabadították a vers értelmét kereső tudatot,
  mint félszázaddal előbb a szimbólista kifejezés. Ám
  nemcsak az olvasó beleélésének a lehetősége
  növekedett, hanem megnőtt a kifejezés
  szuggesztív ereje is - éppen a felfogható és a
  meglepően átérthetetlen keveredésével. Egyik
  korai nagy versében, A ló meghal, a madarak
  kirepülnek címűben
939 Ugyanakkor egyre több önkéntes akar csatlakozni          -t (főnév)
  a szövetségi csapatokhoz. A belügyi tárca             /+w1 ige
  mahacskalai központjának vezetője azt mondta,
  hogy van olyan város, ahol 150 ezren gyűltek
  össze. Botlihi járásban pedig Anatolij Kvasnyin
  vezérkari főnök parancsára fegyvereket és
  kiképzőtiszteket N.PL.ACC küldtek V.Mt3 az
  önkéntesekhez. A pontosított adatok szerint az
  éjszakai harcokban a szövetségi erők tagjai közül
  négyen haltak meg. A felkelők veszteségeit csak
  becsülni lehet, állítólag legalább hatvanan
  veszették életüket amikor a Gagatli településnél
  összecsaptak a helyi lakossággal és az ottani
  rendőrökkel.
940 Korunk-est A kolozsvári Korunk folyóirat estjét    focus    -t (főnév)
  N.PSe3.ACC rendezik V.Tt3 meg ma délután 17            /+w1 ige
  órai kezdettel a Műcsarnokban. Házigazdák a lap
  munkatársai: Kántor Lajos, Horváth Andor és
  Kovács Kiss Gyöngy.
941 Bravó, Barrichello! Az idei világbajnokság      uncertain  -t (főnév)
  legizgalmasabb versenyeinek egyikét                /+w1 ige
  Pro.POS.ACC rendezték V.TMt3 tegnap délután a
  hockenheimi ringen. A Német Nagydíj
  történéseinek kivonata: már az első kanyarban
  elszállt a pontversenyben vezető Michael
  Schumacher; egy elmebetegnek látszó ember
  bement a pályára, aminek nyomán pályára
  kényszerült a végül két alkalommal is fölguruló
  safety car; " szimpla " ütközések és feladások
  mellett néhány autó kigyulladt; nem utolsósorban -
  talán ezzel kellett volna kezdeni - Rubens
  Barrichello, a Ferrari második számú pilótája a 18.
  pozícióból rajtolva, az eleredő eső ellenére száraz
  gumikkal eljutott egy új szakaszig, tudniillik
  pályafutása első győzelmét aratta.
942 A lassan beüzemelő nemzetközi űrállomás lesz az     uncertain  -t (főnév)
  éjszakai égbolt legfénylőbb jelensége, miután            /+w1 ige
  nyolcvan méter hosszú, tizenkét méter széles
  elemeket N.PL.ACC szerel V.e3 fel az Endeavour
  legénysége. A floridai űrközpontból útjára indították
  az Endeavour űrrepülőgépet, fedélzetén öt
  űrhajóssal. Ez az Endeavour 15. repülése.

943 Viszont ugyanakkor, ha összegszerűségében        focus    -t (főnév)
  nézzük és a tételeiben az igen sok részterületet          /+w1 ige
  érintő helyzetet, akkor mégiscsak azt mondjuk,
  hogy ténylegesen úgy tekintünk rá, mintha
  pótköltségvetés lenne. Fölvetjük azt is, hogy ilyen
  típusú változtatásnak is határt kellene szabni az
  államháztartási törvényben. Részleteiben egy-két
  neuralgikus pontot N.ACC szeretnék V.TFt3
  kiemelni. A 2. §-ban - mi is foglalkoztunk ezzel a
  kialakult helyzettel, amely a Magyar Nemzeti Bank
  veszteségének az elszámolására teremtett
  jogszabályhely. Valóban fennáll ennek a
  szükségessége, hogy a Magyar Nemzeti Banknál
  idén képződő veszteséget valamilyen módon
  költségvetési kapcsolattal az államháztartáson
  belül megoldják.
944 Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy végre be        focus  -t (főnév)
  fogjuk fejezni az építkezést. Örömünkben az            /+w1 ige
  újonnan és váratlanul felmerült, költséges
  kéréseket is teljesítettünk. A kórház orvos-lakást és
  nővérszállót kért tőlünk, a megye akkori vezetője
  az intézményhez kapcsolódóan oktatási központot
  szeretett volna kialakítani, az építészeti hatóság -
  általunk áttekinthetetlen összefüggések miatt -
  túlméretezett kazánházra tartott igényt, volt, aki
  nagyobb műhelyt szeretett volna, a környezetvédők
  az elmúlt évtizedek szennyét N.PSe3.ACC
  takaríttatták V.TMt3 el velünk. Mi ezeket a
  kéréseket mind-mind teljesítettük, mivel mindig az
  elhagyott és az árva gyermekek sorsának jobbá
  tételére gondoltunk. Annak ellenére teljesítettük az
  újabb és újabb kéréseket, hogy láttuk, a megye
  nem teljesíti az ígéreteit. 4 év alatt nem teljesítettek
  és nem teljesítenek azóta sem, hozzá sem fogtak
  az út, a villany, a víz és a csatorna bekötéséhez,
  sem a többi általuk vállalt munkához.
945 A kórház igazgató-főorvosa ezzel a           uncertain  -t (főnév)
  baktériumfertőzéssel indokolja a kórház nagy            /+w1 ige
  botrányt kiváltott átszervezését is. Semmiféle
  visszaélésekről nem tud annak a gyógyászati
  segédeszközöket forgalmazó cégnek a vezetője,
  amelyik az Egészségbiztosítási Pénztár adatai
  szerint egymaga több tízmillió forintos kárt okozott.
  A pénztár vizsgálatai összesen 850 millió forintos
  hiányt N.ACC tártak V.Mt3 fel, miután fiktív
  receptekre és egyéb visszásságokra bukkantak. A
  legfőbb ügyész közölte, hogy az olajügyek miatt
  négy Békés megyei rendőrtiszt ellen már egy hete
  vádat emeltek, két másik ellen pedig most is folyik
  az eljárás. A nyomozás azokat a feljelentéseket
  azonban nem támasztotta alá, amelyek szerint
  olajügyekben érintett bűnözők hivatalos
  személyeket vesztegettek meg.

946 Hallottam egy kövér amerikai fotósról, aki úgy     focus    -t (főnév)
  legitimálta létét, hogy felfedezte a barokk             /+w1 ige
  szépségideált, és kizárólag ilyen nőket fotózik. Azt
  mégsem tudom, hogy azokban az országokban,
  ahol már nemcsak jogszabályokban létezik az
  esélyegyenlőség, általában hogy vannak a csúnyák
  megítélésével. De nem leltem hazai felmérésre
  sem, amely ezt a problémát N.ACC tárta V.TMe3
  volna fel. Így azt sem tudtam meg, hogy
  előítéletesebb -e hazánk ezekkel az emberekkel
  szemben, vagy a kérdés nem nemzet -, hanem
  európaikultúra-specifikus. Akárhogy is, azt talán
  kijelenthetjük: Magyarország, a szépek országa
  elég mostohán bánik csúnyáival.
947 Átalakulhat a parlamenti munkarend MH-                                    focus       -t (főnév)
  összeállítás A kormánypártok az Országgyűlés                                          /+w1 ige
  munkarendjének módosítását N.PSe3.ACC
  tervezik V.Tt3. Elképzeléseiket még nem öntötték
  végleges formába, de az informális egyeztetések
  már elkezdődtek. Szájer József, a Fidesz
  frakcióvezetője kezdeményezni fogja, hogy az
  Országgyűlés ügyrendi bizottságában vitát
  folytassanak a kérdésről.
948 Lettország - a másik két balti állammal,                                   stress-avoiding  -t (főnév)
  Észtországgal és Litvániával együtt - célul tűzte ki                             verb       /+w1 ige
  az EU - és NATO-csatlakozást. Magyarország és
  Lettország 1991-ben újította fel a diplomáciai
  kapcsolatokat. A magyar - lett kereskedelmi
  forgalom összértéke 1998-ban 25, 6 millió amerikai
  dollárt N.ACC tett V.Me3 ki, ami elmarad a
  lehetőségektől. A magyar export 23, 8 millió
  dollárra, az import 1, 8 millióra rúgott.

949 Ebből adódóan a regényt mitikus-misztikus      Because of this, the novel is interlaced by [mythical-  stress-avoiding  ige /+w1
  utalások, szimbólumok szövik V.Tt3 át Pre, a     mystical allusions and symbols], the events span     verb       igekötő
  történések több idő - és térsíkot fognak át, a külső several levels of time and space.
  és a tudati belső világ, a múlt és a jelen egymással
  dialektikus viszonyban állnak, állandóan értelmezik
  egymást.
950 Peter Nilsen 1995. október 1-jével létrehozta az                               focus       ige /+w1
  Euro Candle Kft.-t a minimális egymillióhúszezer                                        igekötő
  forintos alaptőkéből, majd 1996. február 26-án
  beindította a Budapest IV. kerület, Gárdi Jenő utca
  14. szám alatt működő gyertyagyárát. Az
  alapanyagot ( paraffin, színező - és festékanyagok
  ) Dániából hozzák V.Tt3 be Pre, a készterméket
  pedig oda viszik ki, ahol a valóban világszínvonalú
  díszgyerták egy részét helyben értékesítik,
  nagyobb részével meg beterítik az uniós piacot.
951 A IV. század végén épült észak-déli tájolású, külső    Above the subterranean burial chamber which had     stress-avoiding  ige /+w1
  támpillérekkel megerősített, apszis nélküli épület    painted walls and originally a barrel-roof, there is [a verb       igekötő
  két részből áll: a föld alatti festett falú, eredetileg  chapel]. In the chapel ceremonies were enacted and it
  dongaboltozatos sírkamra felett kápolna          was here that they remembered the deceased on the
  helyezkedik V.e3 el Pre. A kápolnában           anniversary of their death.
  szertartásokat végeztek, és itt emlékeztek meg az
  elhunytról halála évfordulóján.
952 Már több mint fél éve csatázik az edzői járadékáért                               focus       ige /+w1
  Gutman József, és a Legfőbb Ügyészség is                                              igekötő
  bekapcsolódott a sportszervezetekkel vívott
  mérkőzésébe. Az összegre az az edző jogosult, aki
  az adott olimpia előtti egy évben az érmes
  versenyző felkészítésében folyamatosan
  közreműködött. A járadékot havonta folyósítják, az
  edzők feleannyit kapnak, mint volt versenyzőik; a
  bajnokok a bérből és fizetésből élők előző évi
  nominálbérének megfelelő összeget vehetnek V.t3
  föl Pre. A járadék megítélését az edző
  kérvényezheti, megerősítve a versenyző
  aláírásával, továbbá a sportági szakszövetség
  vagy a Magyar Olimpiai Bizottság javaslatával,
  ezek után a sportminisztérium mérlegelés nélkül
  megítéli a járadékot.

953 A kolozsvári városházán a volt pártvagyon sorsáról    According to a government decree all assets of the   focus       ige /+w1
  tárgyaltak. Egy kormányhatározat értelmében        party become the property of the mayor's office.             igekötő
  mindenféle pártvagyon a polgármesteri hivatal       However, in the county Cluj this property was taken
  tulajdonába megy át. Kolozs megyében viszont ezt     over by [the prefecture.]
  a vagyont a prefektúra vette V.TMe3 át Pre.
954 Profi okmányhamisítókat fogtak el a BRFK        'On the blank car licences that have been forged using focus         ige /+w1
  munkatársai, amikor a gyanúsítottak a náluk lévő    printing press technology there were even police               igekötő
  kitöltetlen gépjárműforgalmi engedélyeken akartak   stamps. The two men wanted to sell the forged car
  túladni az egyik fővárosi benzinkútnál. A nyomdai   registration documents [for twohundredthousand
  technikával hamisított, kitöltetlen forgalmikon    forints apiece].'
  rendőrségi bélyegző is volt. A hamis forgalmikat
  darabonként 200 ezer forintért adta volna V.Fe3 el
  Pre a két férfi.
955 Az eredeti műben is, a szöveg szerint is Mosca     Because here it is not justice that defeats injustice, but focus       ige /+w1
  győz, látszatra a " nép fiának " a természetes esze,  it is [an unscrupulousness, a callousness, a more              igekötő
  furfangja ül diadalt az elpuhult, kapzsi Volpone    refined evil] that swipes away the dated one, the one
  fölött. Ebben a Volponé - ban azonban azon kell    whose methods have become obsolete.'
  csodálkoznunk, miképp nem vettük észre eddig ezt
  a Moscát? Mert itt nem az igazság győz a
  hamisságon, hanem egy új típusú gátlástalanság,
  érzéketlenség, kifinomultabb gonoszság söpri
  V.Te3 el Pre a kiöregedett, módszereiben
  elavultat... Volpone már-már áldozat. Mosca már-
  már hóhér.
956 Tizenkétezer jelölt közül választották ki azt a    Of the people who worked there before it was closed,   subordination focu ige /+w1
  szerencsés négyszázat, aki a szálloda         now only 50 were found to fulfil the requirements,    s         igekötő
  alkalmazásába került. A bezárás előtt ott dolgozók   which is surprising for the reason that before the
  közül most csupán ötvenen feleltek meg a        change in ownership the 280 workers of the hotels
  követelményeknek, ami azért meglepő, mert a      were sacked (to calm the huge outcry) [with that
  tulajdonoscsere előtt a szállodában dolgozó 280    promise] that they will be reemployed when the hotel
  alkalmazottat a nagymértékű felháborodás        will be reopened.
  csillapítására azzal az ígérettel bocsátottak V.Mt3
  el Pre állásából, hogy újranyitáskor visszaveszik
  őket. A vezetőség szerint 60 százalékos
  telítettségnél működhet kifizetődően a szálloda,
  amelynek vendégei az előzetes foglalások
  tanúsága szerint elsősorban az Egyesült
  Államokból, Közel-Keletről, Japánból és más, dél-
  ázsiai országokból érkeznek.
957 A büntetőjogi üldözhetőséget kívánó új elkövetési   According to the proposal the organisation of a     subordination focu ige /+w1
  formáknál elsősorban a pilóta - vagy piramisjáték   pyramid scheme is perpetrated by [that person] who   s         igekötő
  néven ismertté vált gazdasági tevékenységet kell    organises a game which is based on the collection and
  említeni. A gazdasági tevékenység szót         distribution of other people's money in a specific form
  természetesen idézőjelben kell érteni, hiszen a    and in a way which involves risk factors.
  piramisjáték egyik fő jellemzője, hogy valós
  gazdasági tevékenység nem folyik, és a belépők
  hasznot csak az újabb belépők által befizetett
  pénzösszegektől várhatnak. A javaslat szerint a
  piramisjáték szervezését az követi V.Te3 el Pre, aki
  mások pénzének előre meghatározott formában
  történő és kockázati tényezőket is tartalmazó
  módon való összegyűjtésére és szétosztására
  alapuló játékot szervez. ( 17.50 ) A közvélemény
  előtt gyakran önsegélyező körnek, alapítványi célok
  támogatásának, illetve támogató, segítő,
  ajándékozó programnak feltüntetett tevékenységek
  fő jellemzője - mint arra már utaltam -, hogy valós
  gazdasági tevékenység nem, vagy csak minimális
  mértékben történik.

958 Új nyúlfajra bukkantak Délkelet-Ázsiában A Laosz    In the Vietnam mountains in Southeast Asia on the    uncertain    ige /+w1
  és Vietnam határán húzódó Vietnami-hegységben     border between Laos and Vietnam, more mammal               igekötő
  e században már több új emlősfajt fedeztek V.Mt3    species have been discovered this century that in other
  fel Pre, mint Földünk más vidékein összesen.      parts of the Earth in total. This time it was [a striped
  Ezúttal egy csíkos nyúlra bukkantak a szerencsés    rabbit] that was found by the lucky researchers.
  kutatók.
959 A szerzők a képződményt gyors kifejlődése és az    focus       ige /+w1
  őt kísérő heves jelenségek ( orkánerejű szél,               igekötő
  kiadós esőzés ) nyomán ciklonális bombának
  nevezték el. Más, későbbi megfigyelők
  viharciklonként emlegetik ezeket a különleges
  mérsékelt övi képződményeket. Az addig begyűjtött
  megfigyelési adatok és a modellkísérletek
  tanúsága szerint ebben az esetben is markáns
  horizontális hőmérséklet-különbség váltja V.Te3 ki
  Pre a ciklont, és most is az óceán vize adja a
  felhőzet kialakulásához szükséges nedvességet.

960 Libanon déli részén, az izraeli határ teljes      focus       ige /+w1
  hosszában befejeződött az ENSZ békefenntartók               igekötő
  bevonulása. Az akciót több robbanás is
  megzavarta, mert a térséget nem tisztították meg
  az aknáktól, de senki sem sérült meg. A
  békefenntartók már egy hete elfoglaltak négy állást,
  amelyet az izraeli hadsereg ürített V.Me3 ki Pre.

961 Az említett brókercégek és bankok csődje, bukása,   uncertain f-    ige /+w1
  sikkasztása stb egy dolog, az azokkal kapcsolatos   quantifier focus  igekötő
  felelősség bizonyítása viszont egy egészen másik.
  A kettőt élesen külön kell választani, mert a
  Bankfelügyeletre csak akkor lehet kimondani, hogy
  hibázott, vagy mulasztott ha meghatározott ügyben
  vagy ügyekben neki felróható módon nem élt olyan
  intézkedéssel, amelyre a törvény feljogosítja /
  kötelezi és ennek következtében a befektetőket kár
  érte! A Bankfelügyelet felelőssé tétele egyszerűen
  nonszensz dolog lenne olyan alapon, hogy
  fennállása alatt X db cég fuccsolt V.Me3 be Pre.
  Ide bizony konkrétumok kellenek ok-okozati
  összefüggésbe állítva egymással. És a jelek szerint
  itt éppen ez hibádzik.
962 Schulek Ágoston: - Itt két dolog volt. Az egyik, hogy  uncertain  ige /+w1
  először azon kellett lobbiznunk, hogy mind a kettőt         igekötő
  döntsék el. Riporter: - Hát az rosszabb lett volna,
  ha később döntik V.Tt3 el Pre a 2004-est, mert
  akkor több pályázó is bejött volna. Schulek
  Ágoston: - Természetesen és ez nekünk nyilván
  egy rizikófaktor lett volna.
963 Tehát alapvetően városokban jelentkezhet ez a      focus    ige /+w1
  probléma, viszont ha megnézzük, a városokban            igekötő
  lényegesen kisebb környezeti, tájképi problémát is
  jelent egy-egy ilyen antennának az elhelyezése,
  hiszen ha végignézünk Budapest fölött egy
  magasabb épületből antenneerdőket lehet látni,
  televíziós antennaerdőket és minden egybet.
  Baksa Sarolta: - Ezek vevőantennák, és ezekhez
  némelyikhez még hatósági engedély sem kell,
  hiszen az ingatlanok tulajdonosai, használói,
  kezelői kedvük szerint odateszik, ahova tetszik.
  Riporter: - Azt hiszem, hogy azért vert föl nagy port
  ez a törvénymódosítás, mert hírközlésileg ez
  borzasztó modern, meg ebbe az irányba mutat a
  fejlődés, ugyanakkor a magyarországi fejlődés meg
  most a magántulajdon fontossága irányába kezdett
  V.Me3 el Pre mutatni. Tehát amikor az emberek azt
  kezdték el érezni, hogy ez most az enyém, akkor
  jött az, hogy tulajdonképpen ebben az egyéni
  jogában bolygatják. Baksa Sarolta: -
  Tulajdonképpen ez nem ilyen éles kérdés.
964 Ha tehát a nyilvános visszhang hatására a jövőben  If truly this is the only reason, we do not understand  focus uncertain   ige /+w1
  nem ismétlődik meg az ilyen eset, akkor Ön mint a  why you have not replied to the letter which [several of           igekötő
  törvényesség legfőbb őre velünk együtt elégedett   us (together)] have delivered to you to call to your
  lehet. 3. Ön az írja, levelünket nem tekinti     attention cases of violence by the police.
  beadványnak, és nem foglalkozik vele, mivel
  közzétettük, még mielőtt kézhez vette volna. Ha
  valóban ez és csak ez az ok, úgy nem értjük: miért
  nem válaszolt arra a levélne, amelyet 1982
  júniusában többedmagunkkal juttattunk V.Mt1 el
  Pre Önhöz, hogy felhívjuk a figyelmét a hatósági
  erőszak eseteire. ( Igaz, ezt a levelet is
  nyilvánosságra hoztuk - a Beszélő c. nem hivatalos
  folyóiratban -, de jóval azután, hogy lejárt az a
  határidő, amelyen belül Önnek az államigazgatási
  eljárási törvény értelmében válaszolnia kellett
  volna. )

965 Itt már készen várja a táncmulatság Esterházy                                  uncertain     ige /+w1
  kastélyában. Megérkezik a bálra Somogy megye                                            igekötő
  nemes ifjúsága, megjelennek a szebbnél-szebb
  somogyi dámák. A vendégek figyelmét két
  förtelmes külsejű aggnő vonja magára: az egyik
  Dorottya kisasszony, aki életének hatvanötödik
  évét tapossa, a másik Orsolya asszony, aki már öt
  férjét temette V.TMe3 el Pre, de még mindig szalad
  a férfiak után.
966 A kutya üldözöbe vette és hangos ugatással,     The dog began to chase him and attacked him with      focus uncertain  ige /+w1
  csaholással rátámadt és úgy tünt, hogy a nyakát   loud barking and it seemed that it wanted to bite his             igekötő
  akarja elharapni. A visszahívás ellenére a      throat. Although it was called back (by the owner) it
  telekhatárig üldözte az illettöt, én is csak arra  chased the person to the border of the plot and I also
  lettem figyelmes, hogy véletlenül mindig elvéti.   noticed that accidentally it always misses him. It didn't
  Nem harapta meg, de a pasi halálra rémülve      bite him, but the guy ran away [scared to death].
  rohant V.Me3 el Pre.
967 Elutasította a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat is a   focus       ige /+w1
  pénzügyi tárca tb-alapok vagyongazdálkodásának              igekötő
  szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. ( Ezt a
  javaslatot legutóbbi közgyűlésén az Egészség
  Biztosító Önkormányzat is egyhangúlag utasította
  V.TMe3 el Pre. )

968 Mégis felteszem a kérdést: nem gyanakszik -e arra,   focus uncertain  ige /+w1
  hogy a panaszok vélt, illetve feltüntetett oka hamis?           igekötő
  Világosabban: hogy az emberek nem is azt
  panaszolják, amit panaszolnak? Egyre gyakrabban
  fordul V.e3 elő Pre, hogy miközben hallgatom őket,
  kettészakadok. Értem az előadott történet
  realitását, de lényegesnek nem azt értem. Hanem
  azt a másik hangot.
969 Ábrám Noémi városi tanácsos, aki nemrég köszönt     uncertain     ige /+w1
  le az RMDSZ Maros megyei szervezetének                  igekötő
  alelnöki tisztségéből, felvállalta, hogy
  összekapirgálja a szükséges összeget. Hétfőn este
  a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében
  ebben segítőtársa volt Kozsik József színművész,
  ki kb. egy éve vált ki a Nemzeti Színházból, most
  szabadúszó. Alig néhány tucatnyian voltunk
  kíváncsiak Petőfi-estjére, melyet eddig egyszer
  adott V.Me3 elő Pre - Marosszentgyörgyön.

970 Az egész estés műsor délután hat órakor kezdődik:    focus       ige /+w1
  ekkor vetítik a nagyteremben az Egy csók és más              igekötő
  semmi című filmet. Az utolsó csók után feltekerik a
  vásznat, és átadják a termet a koncertezőknek. A
  négytagú Tragédia de'll Arte akusztikus
  hangszerekkel saját dalokat és más költők
  megzenésített verseit adja V.Te3 elő Pre.
971 Mulattak rajtam, nevettek a külföldin és furcsa                               focus       ige /+w1
  kiejtésén. Azután nagy butaságot követtem el, mert                                       igekötő
  megkérdeztem: - Hányan vesztették el közületek a
  háborúban hozzátartozóikat? - Majdnem minden
  kéz a magasba emelkedett, jajgatás zúgott V.Me3
  fel Pre a nevető tömegből, mintha téli szél nyögne
  az ágak között.
972 DR. KERTÉSZ ZOLTÁN ( SZDSZ ): Sepsey                                     subordination focu ige /+w1
  képviselőtársam több olyan témát vetett V.Me3 fel                              s         igekötő
  Pre, amelyre reagálnom kell.
973 Több tanulmányában is szorgalmazta az egységes     These gauges were originally made for the observatory focus uncertain  ige /+w1
  mértékrendszer kialakítását és az akkortájt Európa   in Paris, but at that time they couldn't afford to buy it,       igekötő
  egyes régióban terjedő méter-kilogramm rendszer     however meanwhile (as we have read in number 11)
  bevezetését javasolta. Ennek érdekében         Károly Nagy had collected a nice fortune himself by
  megvásárolta magának, később pedig felajánlotta     skillful "economical consolidation" of Hungarian high
  a magyar államnak a párizsi Gambey cégnél        nobility, and so he could bring back the epoch-making
  készült platina méterrudat és kilogrammot. Ezek az   treasure to Hungary [as his own property].
  etalonok eredetileg a Párizsi Csillagvizsgáló
  számára készültek, de akkor - anyagiak híján -
  nem tudták megvenni őket, Nagy Károly viszont
  időközben ( amint a 11. számban olvashattuk )
  magyar főnemesek ügyes " gazdasági
  konszolidációi " - val maga is szép kis vagyonra tett
  szert, s így saját tulajdonaként hozhatta V.TMe3
  haza Pre a korszakalkotó kincset ( lásd keretes
  cikkünket ).
974 Minthogy megharagítani sem akarják őket, Albright  Because they don't want to make them angry either,    focus uncertain  ige /+w1
  külügyminiszter bízták meg a tájékozódás       secretary of state Albright was assigned the task to            igekötő
  feladatával. Izraelben tüntetnek Barak mellett és  collect information. In Israel there were demonstrations
  ellen is Jasszer Arafat azért jött Camp Davidbe,   both for and against Barak. "Yassir Arafat came to
  hogy konkrét eredményt felmutatva térhessen     Camp David to return home [being able to present
  V.Pe3 haza Pre, mondta Ehud Barak kormányfő az    actual results]", prime minister Ehud Barak said when
  izraeli delegáció tagjainak eligazításakor. A    he informed the members of the Israeli delegation.
  miniszterelnök a csütörtöki kétoldalú találkozó
  legfontosabb elemének azt tekintette, hogy
  partnerével egyetértettek: akkor sem hagyják
  elmérgesedni a helyzetet a térségben, ha most
  nem is tudják létrehozni az áhított végleges
  békeegyezményt.
975 A piltdowni alsó állkapocs nitrogéntartalma 3, 9%,                              focus       ige /+w1
  ami arra vall, hogy egy jelenkori majom (                                            igekötő
  feltehetően orangután ) testéhez tartozott. A
  koponyacsontokban 1, 4-0, 6% nitrogént mutattak
  V.Mt3 ki Pre, ezek tehát egy ( vagy több ), jó
  néhány ezer évvel ezelőtt élt Homo sapiens
  maradványai lehetnek.
976 A lap utalt Maria Kadlecíková szlovák           f-quantifier
  miniszterelnök-helyettes keddi rádiónyilatkozatára,
  amelyben Kadlecíková közölte: Douglas Hengel, a
  pozsonyi amerikai nagykövetség ügyvivője "
  világos jelzést " adott neki - illetve rajta keresztül a
  szlovák kormánynak - ezzel kapcsolatban a hét
  elején lezajlott találkozójukon. Kadlecíková szerint
  Hengel arra figyelmeztette őt: a koalíció felbomlása
  a külföld szemében " árthatna a bizonyos mértékig
  már most is nagyon törékeny Szlovákia-képnek " -
  idézte a lapot az MTI. Harminchat neves szlovák
  közéleti személyiség - többek között Ivan Kamenec
  történész, Miroslav Kusý politológus, Pavol
  Traubner orvosprofesszor, Emília Vásáryová
  színművész írta V.TMe3 alá Pre azt a felhívást,
  amelyben arra szólították fel a jelenlegi szlovákiai
  kormánykoalíció minden felelős politikusát, hogy
  igyekezzenek olyan megoldást találni, amelynek
  eredményeként a Magyar Koalíció Pártja a
  kormányban maradna - jelentette pozsonyi
  tudósítónk.
977 Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint       Dr. Horváth János, a member of the staff of the     uncertain
  többen veszik igénybe a terápiát, ám azok azt      Institute of Forensics said if the bill sets the
  önként vállalták, hívja fel a figyelmet a bírónő, aki  quantitative limits far lower, it will have the
  szerint az is tény: a bíróságok gyakorlata eddig    consequence that the limits for the small amount will
  sem volt enyhe és a kereskedelem esetén         considerably be exceeded by [a much bigger number
  mindenki öt év szabadságvesztésnél magasabb       of addicted consumers], than so far, and they will be
  büntetést kapott. Dr. Horváth János, az         deprived of the possibility of medical treatment.
  Igazságügyi Orvosszakértői Intézet munkatársa
  szerint annak, hogy a tervezet nagyságrenddel
  alacsonyabban húzza meg a mennyiségi határokat,
  az a következménye, hogy a függő fogyasztók
  közül az eddiginél jóval többen lépik V.Tt3 át Pre a
  csekély mennyiség határát és zárulnak be előttük a
  gyógykezelési lehetőségek.

978 A téren galambok és luftballonárusok és néhány     At a quarter to one sharp, we set out on the bank of the focus uncertain
  bódé, távolabb a fedett vásárcsarnok látszik a     River Ebro. While we were turning around the place, I
  szökőkúton túl. Éppen háromnegyed egy, mikor      observe that there are quite a lot of bridges, [a triple
  elindulunk az Ebro parján. Míg forgolódunk,       bridge] spans the river near the cathedral, it is the first
  megfigyelem, hogy elég sok híd van, a          time I have seen something like this. The bridges are
  katedrálishoz közel hármas híd ível V.e3 át Pre a    separate, a few meters apart from each other. The one
  folyón, bevallom, először látok ilyet. A hidak külön  in the centre that is for the pedestrian is painted a nice
  állnak, egymástól néhány méter távolban vannak.     shade of green, whereas the two side-bridges are for
  Szép zöldre festett a középső, amely a         one-way vehicular traffic.
  gyalogosoké, míg a két szélső az egyirányú közúti
  forgalom számára való.
979 - Teljes volt a mezőny? - Nem egészen. A                                    negation
  világbajnok kínai Tong Csen nem jött V.Me3 át Pre
  Európába, a fehérorosz Ivankovot megműtötték, s
  a görög Tambakosszal sem találkoztam. Az
  olimpián közülük természetesen a kínai lehet a
  legkeményebb ellenfelem. Saj
980 " ( 2 ) Az áfa-törvény az ( 1 ) bekezdéssel beiktatott                             focus uncertain
  64/A/64. § után a következő 64/B/64. §-sal egészül
  ki: " 64/B/64. § ( 1 ) Az az adóalany aki ( amely )
  hulladékot továbbértékesítési célra vesz V.e3 át
  Pre, illetve begyűjt, vagy árverés szervezőjeként a
  hulladékot árverés útján értékesíti, köteles e
  tevékenysége tekintetében a különbözet szerinti
  adózást alkalmazni. ( 2 ) Nem minősül
  továbbértékesítési célú átvételnek, ha a hulladékot
  az értékesítést megelőzően gépi technológiai
  műveletek alkalmazásával a magyar szabványnak
  megfelelő másodlagos nyersanyaggá alakítják át. "


981 A XVI. század végén a nemesség mintegy 85-90       At the end of the 16th century, 85 to 90 percent of the uncertain focus
  százaléka Magyarországon is protestáns volt. Ez     nobility was protestant in Hungary, as well. This
  az arány csak a XVII. század első felében kezdett    proportion began to change only in the first half of the
  megváltozni, s a század közepére egyenlítődött ki.    17th century, and equalized by the middle of the
  Esterházy mindenesetre a felnőttkor küszöbét már     century. Esterházy had grown into a man already [as a
  katolikusként lépte V.TMe3 át Pre, s bár több      Catholic] anyway, and although one can read in many
  helyen olvasható, hogy felsőbb iskolákat is végzett,   sources that he had studied at colleges, there is not a
  erre semmiféle bizonyíték nincs. Sőt, a         shred of evidence for it.
  későbbiekben, már középkorú férfiként érzett erős
  tudásvágya s szinte lázas önképzése, amellyel
  gyakran találkozhatunk írásaiban is, inkább azt
  sejteti, hogy ilyesfajta intézményeket nem
  látogatott.
982 Itthon valószínűleg reggelig 20-30 percet késnek a    In Hungary, trains will be late by about 20-30 minutes focus subordinatio
  vonatok a Budapest-Kunszentmiklós-Tas-Kelebia      on the B.-K.-T.-K. line in both directions. This is   n uncertain
  vonalon, mindkét irányban. Ugyanis nem          because the railway security systems at the trainstation
  működnek a vasútbiztosító berendezések a         in Budapest Soroksári út do not work. According to
  budapesti Soroksári úti vasútállomáson. A        information by Mávinform, the cables became wet [for
  Mávinform tájékoztatása szerint azért áztak V.Mt3    the reason] that 3 manhole covers of cable pits were
  be Pre a kábelek, mert délelőtt elloptak 3        stolen in the morning.
  kábelakna-fedőt.
983 Készítsünk egy alkönyvtárat a home          imperative
  directorynkban és másoljunk bele néhány fájlt.
  Lépjünk V.Pt1 be Pre az alkönyvtárba és hozzunk
  létre két újabb alkönyvtárat, amibe ugyancsak
  tegyünk be valamilyen fájlokat. Visszatérve a home
  directoryba, tar-oljuk be az 1. pontban létrehozott
  alkönyvtárat. Nézzük meg az előbb létrehozott fájl
  tartalmát.
984 Videoton-Újpest FC 1-4 ( 0-2 ) Az MB I-es meccset   wh question
  az döntötte el, hogy az Újpest sokkal jobb arányban
  használta ki a helyzeteit. A meccs elején a kapusok
  egy darabig csak nézték, hogyan futnak és esnek a
  harcostársak a pályán, aztán már csak Milinte, a
  fehérvári kapus nézte hogy rúgja V.Te3 be Pre
  mellette a labdát Herczeg Miklós. Helyzet volt még
  Földes egyenlítési törekvése, de hirtelen nagyon
  tele lett lila mezesekkel a kapu, Herczeg meg úgy
  belejött, hogy rúgott még egy gólt a pálya másik
  végén. A második félidőben Dvéri és az első
  magyar bajnokiján játszó orosz Orescsuk folytatta
  az újpestiek haladó góllövő hagyományát, Zombori
  pedig 11-esből szépített ( 4-1 ).
985 Kökény Mihály: Bár a kormány törvénymódosítási     subordination focu
  javaslata igyekszik a szigorítás csapdáit kikerülni,  s
  tehát nem vállalkozott a súlyos válsághelyzet
  meghatározásának a módosítására, sokkal inkább
  a családvédelmi szolgáltatások bővítésére helyezik
  a hangsúlyt, azt nem lehet tudni, hogy a kemény
  magzatvédők politikai súlya milyen mértékig teszi
  zsarolhatóvá az előterjesztőt. A szocialisták olyan
  módosító javaslatokat nyújtanak V.t3 be Pre,
  amelyek szerintük kiiktatják a felesleges procedurát
  és konkrétabbá teszik a megelőzés lehetőségeit.
  Így nem értenek egyet azzal az elképzeléssel, hogy
  az érintett nőnek három napon belül kétszer is meg
  kellene jelennie tanácsadáson. Szerintük egyszer
  is épp elég átesni ezen a beszélgetésen.986 Sch. teljesítményét elismerem, de NEM a VB.      imperative
  címeit, hanem az utána következő éveket, amikor
  egy szar autóval tudott versenyképes maradni.
  Azért éppen Prostot és Sennát emeltem ki, ( pedig
  Sennát pl. ugyanúgy nem csíptem, mint Mensch-
  maschine-t ) mert mióta nyomon követem a F1-
  versenyeit, ők voltak képesek beírni magukat a
  legnagyobb nevek mellé-fölé a soxoros VB.-k közé.
  Mert valljuk V.TPt1 be Pre, melyikünk ismeri a 20-
  30 évvel ezelőtti sima mezei VB-ket? Az olyanokat,
  mint amilyen e pillanatban Villeneuve, Hill, vagy
  Hakkinen? Jó versenyzők, egyszer összejött nekik,
  de semmi több.
987 Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében     The demonstration day of the NATO manoeuvres       focus
  kezdődött meg az Ardent Ground 2000 nevű NATO- "Ardent Ground" began in the presence of president G.
  gyakorlat bemutatónapja. A Magyar Honvédség     Á. On the central exercise and shooting range in the
  központi gyakorló és lőterén, Veszprém-       region of V.-G., soldiers of 11 countries took part in a
  Gyulafirátót térségében 11 ország katonái vettek   sharp shooting practice. The NATO manoeuvres in
  részt az éleslövészeten. A 2200 katonát       which 2200 soldiers take part will be over [on May
  felvonultató NATO-hadgyakorlat május18-án      18th].
  fejeződik V.Tt3 be Pre.
988 Fokhagymás melegszendvics 20 dg                                        uncertain
  szobahőmérsékletű vajat keverjünk össze 2 dg ( 1
  közepes fej ) áttört vagy finomra reszelt
  fokhagymával, fél mokkáskanál sóval, és negyed
  mokkáskanál őrölt szurokfűvel. Az egzotikus ízek
  kedvelői tehetnek V.t3 bele Pre egy csipetnyi curryt
  is. A szükséges mennyiségű friss fehér vagy
  Graham-kenyeret szeleteljük fel, vékonyan kenjük
  rá a krémet, és jól szórjuk meg reszelt sajttal.
  Kevésbé jó fogazattal rendelkezők a
  kenyérszeletek héját vágják le.
989 Ez a jog alapvető alkotmányos jog, emberi jog és    focus uncertain
  alapvető szabadságjog. A szabad
  identitásválasztás jellegénél fogva magában
  foglalja az önkéntes asszimiláció vállalását, tehát a
  kisebbséghez tartozás önkéntes feladását is. Az
  Alkotmány 68.§-a, mely államalkotó tényezőként
  ismeri V.Te3 el Pre a kisebbségeket és amely a
  Köztársaság védelme alá helyezi őket, azt jelenti,
  hogy az állam számára nem közömbös a
  kisebbségi identitás választása, fenntartása vagy
  annak feladása. A kisebbségi identitás a
  kisebbségként való létezés alapfeltétele. E
  kisebbségként létezés iránt a Magyar Köztársaság
  nemcsak hogy nem közömbös, hanem olyan
  értékként ismeri azt el, melynek előmozdítása, az
  aktív kisebbségvédelem alapján álló Nek.tv.
  értelmében, minden állami szerv kötelessége is.
990 A szörnyű dráma ismét felszínre hozta az egész    The tragedies which happened this year, which cut off uncertain focus
  alagútkérdést, s újult erővel sorakoztatják fel az  villages from the world outside and caused the death
  érveiket a környezetvédők is. Ők ugyanis évek óta of many people, vindicate them.
  támadják a hegységeken keresztül vezető
  autóutakat, s a természet rombolása mellett
  bizonyítják, hogy e fokozott forgalom idézi elő
  például az ismétlődő lavinakatasztrófákat is. Az idei
  téli tragédiák, amelyek falvakat zártak V.Mt3 el Pre
  a külvilágtól, és sok ember halálát követelték, őket
  igazolják, ezért ma Párizsban is hajlanak rá, hogy
  haladéktalanul felül kell vizsgálni a meglevő
  alagutakat, s elővenni a lényegében asztal alá
  söpört javaslatokat az elkerülő sztrádákról. Ami
  ugyanis Európa legmagasabb hegye alatt
  bekövetkezett, az másutt is előfordulhat. A Mont
  Blanc-alagút-beli tragédia óta Franciaország és
  Olaszország hozzákezdett a másik három nagy
  rendszer, a St. Bernhard, a Simplon és Gotthard
  biztonsági térképének az elkészítéséhez, miközben
  ott korlátozták a forgalmat, huszonnyolc tonnában
  határozták meg az összsúlyt.
991 Polgári honvédelmet! Véletlen egybeesésnek    It might seem as a chance coincidence that it was [in   focus
  tűnhet, hogy Torgyán József lemond(at)ásának   the week when T.J. (had to) resign(ed)] that the the
  hetében meszelte V.TMe3 el Pre a         cabinet of national security vetoed the favourite of
  Nemzetbiztonsági Kabinet ( NK ) Szabó János    minister of defense S. J., of the Small Farmers' Party,
  kisgazda honvédelmi miniszter favoritját a    in the fighter plane issue.
  vadászgépügyben. Tavaly az évek óta húzódó
  vadászgéptender " kellős közepén " Szabó -
  kormányfői jóváhagyás nélkül - a német-orosz
  DASA-val némileg elhamarkodottan írt alá egy
  húszmilliárdos szándéknyilatkozatot a meglévő
  MiG-29-esek középtávú felújításáról. Hogy a
  mostani döntésben szerepet játszott a kisgazdák
  gyengítése, azt kormányzati körökben nem
  tagadják, de egyértelműen nem is állítják.
992 Különösen élesen támadja a jelentést a The Daily    negation
  Telegraph, a Konzervatív Párthoz közelálló és
  legnagyobb példányszámú napilap, amely szerint: "
  közös nemzetségünk teszi lehetővé, hogy a
  britséget polgári és ne faji alapon határozzuk meg
  ". A lap arra is emlékeztet, hogy a valóságban
  Nagy-Britannia 57 milliós lakosságából csak
  négymillió a nem fehér, és valószínűleg nem
  válnak be azok a demográfiai előrejelzések, hogy
  az angolszász népesség száz éven belül
  kisebbségbe kerül majd. A liberális The
  Independent nem fogadja V.Te3 el Pre a
  tanulmány minden állítását, de elismeri, hogy az
  ország különböző faji közösségei közötti kapcsolat
  " nem egészen olyan harmonikus, mint amilyennek
  sokan szeretnék beállítani ". A lap inkább azért
  hibáztatja a jelentés íróit, hogy a " brit " fogalom
  lealacsonyításával akaratlanul, de veszélyesen a
  bigottak és a szélsőjobb kezére játszottak, mintha a
  brit kifejezés nem lenne elég rugalmas, hogy
  befogadja a nem fehéreket is; elég a különböző
  etnikumokból jött olimpiai bajnokok ünneplését
  feleleveníteni, hogy látható legyen a társadalom
  nyitottsága. A Lord Parekh vezette bizottság száz
  konkrét javaslatot is tett, egyebek között azt is
993 Kurszk: alig van remény Szombat délig minden     uncertain
  eddigi orosz mentőakció eredménytelennek
  bizonyult a Kurszk legénységének kiszabadítására -
  tudatta Igor Digalo, az orosz haditengerészet
  szóvivője. A Kurszk balesetét valószínűleg senki
  sem élte túl a legénység tagjai közül - ismerte
  V.TMe3 el Pre szombaton az orosz Északi Flotta.
  Mihail Mocak altengernagy, az Északi Flotta
  vezérkari főnöke először erősítette meg
  hivatalosan, hogy az orr-részben rekedt - állítólag
  43 - haditengerészek a baleset első perceiben
  életüket vesztették. Az altengernagy azt is
  elmondta, a farokrészben rekedt tengerészek a hét
  elején kopogtatásukkal még azt adták hírül a
  külvilágnak: szivárog a víz, adjatok levegőt.
994 Többlet a júliusi költségvetésben Júliusban 9     uncertain
  milliárd forint többlet keletkezett az
  államháztartásban, és az első hét havi bevételek
  az összes fő adónemben jobban állnak az
  időarányos előirányzatnál. Tendenciaváltozást
  lehet azonban prognosztizálni a fogyasztás
  területén, az áfa-befizetések ugyanis júliusban már
  alig haladták meg az inflációs rátát - hangzott
  V.Me3 el Pre tegnap a Pénzügyminisztériumban.
  Semmi jel nem utal arra, hogy bármely
  alrendszerben gazdálkodási feszültséggel kellene
  szembenézni az év hátralévő részében - ecsetelte
  a helyzetet Bathó Ferenc főcsoportfőnök az
  államháztartás első hét havi állásáról szóló
  sajtótájékoztatón. Mint mondta: júliusban a
  gazdálkodás 9 milliárd többlettel zárt, ami a
  költségvetés 17, 5, valamint az elkülönített állami
  pénzalapok 5, 5 milliárdos többlete, illetőleg a
  társadalombiztosítás 14 milliárd forintos hiánya
  mellett alakult ki.
995 Az SZDSZ ugyanakkor javasolja, hogy             uncertain
  Magyarország törölje el a számítógépek és
  programok vámját, csökkentse általános forgalmi
  adójukat. A kormánynak folytatnia kell a
  befagyasztott iskolai Internet-fejlesztést, el kell érni,
  hogy minden általános iskolából kikerülő gyermek
  tudjon bánni a számítógéppel - véli az ellenzéki
  párt. Az MSZP elnöke szerint a kormány leginkább
  egy fordított Robin Hood-hoz hasonlítható, hiszen
  azoktól vesz V.e3 el Pre, akiktől nem kellene és
  azoknak ad támogatást, akiknek nincs rá
  szükségük. Kovács László egyebek mellett a
  lakáshozjutási támogatásokat hozta fel példának,
  mint mondta: minél nagyobb a lakás, annál
  nagyobb támogatás jár. A szocialista politikus
  közölte, hogy hamarosan elkészítik a jobboldali
  kormánykoalíció első kétéves munkájának pontos
  mérlegét.
996 A huszadik századi, főként a második világháború   Since Goethe, who first stated the existence of world   uncertain focus s
  utáni társadalmi változások egyik legérdekesebb    literature, and did not imagine that as the totality of  ubordination
  jelensége az értelmiség nemzetközi          national literatures, this notion has become more and
  kapcsolatrendszere, amelynek alapján nemzetközi    more contentful. (lit. did not imagine it [so] as the
  értelmiségről is beszélhetünk. Az           totality...)
  információáramlás globális hálózatának sok
  technikai és intézményi szintje van, de közös
  lényegük, hogy az értelmiségiek azok, akik a
  határokon át a leginkább tudnak egymásról,
  kapcsolatot tartanak egymással és szövetségesei
  egymásnak. Goethe óta, aki először állapította meg
  a világirodalom létét, és azt nem úgy képzelte
  V.TMe3 el Pre, mint nemzeti irodalmak
  összességét, ez a fogalom mind tartalmasabb lett.
  A múlt században még csak Európa irodalmát
  jelentette, s azon belül is főként Nyugat-Európáét.
  Voltaképpen napjainkban alakulnak ki a föld egész
  felszínét, minden országot és kultúrát behálózó
  tartós kapcsolatai azoknak az embereknek,
  akiknek több közük van egymáshoz mint
  honfitársaik zöméhez, mert már akkor is vonzódtak
  egymáshoz, műveik kölcsönös ismeretében,
  amikor még nem is találkoztak egymással.
997 Férfi prostituáltnak tartja a rendőrség Cunanant, aki  It was widely known that the fashion designer did take focus uncertain
  áldozatait iszonyú kegyetlenséggel ölte meg,      a rather active part in the life of homosexuals in Miami,
  elvágva torkukat, felszabdalva testüket. Egyelőre    but it is completely unknown whether he could have
  nincs magyarázat a Versace-ügyre, mert indíték     known Cunanan, who became suspicious because the
  sincs. Köztudomású volt, hogy a divattervező igen    small van was found in a garage which he has
  tevékenyen vett részt a miami homoszexuálisok      probably stolen [from his last victim].
  életében, de nem is sejthető, hogy ismerte -e
  Cunanant, akire ezért terelődött a gyanú, mert
  megtalálták egy garázsban azt a kis teherautót,
  amelyet feltehetően utolsó áldozatától lopott V.Me3
  el Pre. Cunanant nagy erőkkel keresik, ám mint a
  gyilkosságok helyszínei is utalnák rá, a tettes
  váratlanul tűnik fel e hatalmas ország különböző
  térségeiben, s azonosítása is nehéz. Az újító
  kedvű, termékeivel mindig nagy feltűnést keltő
  Versace cége tavaly nyolcszázmillió dolláros
  bevételt könyvelhetett el, s a kereskedők most
  aggódnak, vajon folytatódhat -e a fantáziadús
  munka az alapító nélkül.
998 A.-ra és M. A.-ra ( mindhárman szakcsi lakosok ),   The head of the criminal department, lieutenant-   focus subordinatio
  akik ahhoz képest, hogy ketten közülük         colonel Dávid Kálmán said they had "cracked down"   n uncertain
  közmunkások voltak - illetve egyikük éppen egy     on the family on July 1, in the morning with 30
  őrző-védő tanfolyamra járt - feltűnően jó anyagi    detectives, and searched their premises. The outcome
  körülmények között éltek, rendszeresen         was shocking, because they have found [so many
  kereskedtek különféle eszközökkel, és értékes     things that probably come from burglaries and thefts]
  vegyszerekkel is. Mint Dávid Kálmán alezredes, a    that it was difficult even to take stock of them.
  bűnügyi osztály vezetője elmondta, július 1-jén
  reggel harminc nyomozóval " lecsaptak " a
  családra, s házkutatást tartottak náluk. Az
  eredmény elképesztő volt, mivel annyi - vélhetően
  betörésből, lopásból - származó tárgy került V.Me3
  elő Pre, hogy azt számba venni is nehéz volt. A
  tanúvallomásokból kiderült, hogy a " csapat " már
  legalább három éve tevékenykedik, azonban
  mindeddig nem terelődött rájuk a gyanú, mivel a
  társaság vezetője, idősebb Sz. A. - annak ellenére,
  hogy már nyolcszor volt büntetve - köztiszteletnek
  örvendett a faluban.

999 Ha csak néhány napra is, de alkalmat ad arra, hogy   If only for some days, but it gives a chance for the   focus
  az emberek többsége elgondolkozzon, megtesz -e     majority of people to consider whether they do their
  minden tőle telhetőt a béke, a szeretet, a kölcsönös  best for peace, love, mutual respect, and for the family,
  megbecsülés, a család, a gyermek, a nemzet, a     the children, the nation, and the future. Of course,
  jövő érdekében. Természetesen semmi nem        there is no guarantee that it will change everything at
  garantálja, hogy ettől egy csapásra minden       one blow, and bad things will take a turn for the better.
  megváltozik, s a rossz jóra fordul. Az emberiséget   However, mankind progresses [through these festivals
  mégis ezek az ünnepek és megemlékezések, az      and commemorations, and through absorption,
  elmélyülés, a számvetés, a megbékélésre való      consideration, efforts for atonement, and last but not
  törekvés és nem utolsósorban a szeretet viszik     least love].
  V.Tt3 előre Pre. Ha apró lépésekkel is, de
  remélhetőleg feltartóztathatatlanul. Karácsony
  szellemében.
1000 Június 30-án 10 órától szabadtéri hangversenyek   On June 10th from 10 o'clock, [outdoor concerts] will  focus uncertain
   vezetik V.Tt3 fel Pre a 17 órakor kezdődő      introduce the wind instruments music festival, which
   fúvószenei fesztivált, amelynek           begins at 5 PM, and at the opening concert of which
   nyitóhangversenyén a Baranya Megye Egyesített    the Baranya Joint Youth Concert Wind-Band and the
   Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, majd a MÁV      MÁV Concert Wind-Band are going to perform.
   Koncert Fúvószenekar szerepel.
1001 Előd az utolsó rendőrségi jelentés szerint, ami a  According to the last police report, which was made on focus
   helyszínelés alapján készült, nem ment tartósan a  the basis of the examination of the spot, Előd was not
   baloldalon. A baleset előtt néhány másodperccel (  driving on the left side of the road for long. He had set
   az M3 kb. 3, 5 s alatt van százon ) indult a    off from the filling station a few seconds before the
   benzinkúttól, és kb. 110 km-es sebességgel     accident (the M3 speeds up to 100 kph in ab. 3,35
   kanyarodott V.Me3 fel Pre a főútra. Nagy volt a   seconds), and he turned up to the main road [at a
   tempó, és amiatt sodródott át a bal oldalra; a   speed of about 110 kph]. His speed was very high, and
   rendőrnek pislogni nem volt ideje, nehogy      that is why he slid to the left side; it happened in a blink
   tökölődni, hogy mit csináljon.           of an eye, the policeman did not even have time to
                             think what to do. (lit.: The policeman did not even have
                             time to blink, let alone potter about what to do.)

1002 Jirí Hodácot, a december közepén kinevezett     Jirí Hodác, the CEO, who was appointed in the middle focus
   vezérigazgatót tegnap kórházba szállították.    of December, was taken to hospital yesterday.
   Előzőleg több szenátor beperelte őt az adások    Previously, he had been sued by many senators for
   cenzúrázása miatt. A prágai érsek a katolikus    censoring the broadcasts. The archbishop of Prague
   egyház nevében hívta V.TMe3 fel Pre a        has called upon the politicians to respect the
   politikusokat, hogy tartsák tiszteletben a CT    independence of CT [in the name of the Catholic
   függetlenségét. Ma rendkívüli ülést tart a cseh   Church]. The Czech Parliament is holding a special
   közszolgálati tévében kialakult helyzetről a cseh  session today on the present situation in the Czech
   parlament. Tegnap a törvényhozás sajtó - és     public service television. Yesterday, the press-and
   kulturális bizottsága tanácskozott, amelyen Petra  cultural committee of the legislation held a meeting, on
   Buzková, a képviselőház szociáldemokrata párti   which Petra Buzková, the social-democratic vice-
   alelnöke olyan határozat elfogadását javasolta,   president of the House of Representatives proposed
   hogy Jirí Hodác lemondása vagy leváltása      the passing of the resolution, which says that to settle
   elengedhetetlen a Cseh Televízióban kialakult    the circumstances in the Czech Television, it is
   helyzet rendezése érdekében.            indispensable, that Jirí Hodác resigns or he be
                             replaced.
1003 Így csak az ifiválogatottságig jutottam - mutat rá   focus
   egy felértékelődött életrajzi adalékra a 43
   esztendős rendőrségi főkommunikátor. Mivel
   rendőr nem volt a családban, a diósgyőri Lenin
   Kohászati Művek mérnökének magának írogató,
   egyébként műszaki beállítottságú fia a jeles
   szakközépiskolai érettségije ellenére, apja
   barátainak tanácsára és segedelmével jelentkezik
   a belügy azóta megszűnt tartalékostiszt-képző
   iskolájára. Ezt elvégezve a főváros II. kerületének
   URH-s gépkocsizó járőréből küzdi V.Te3 fel Pre
   magát nyomozóvá. Ugyane lendülettel járja ki még
   az újságíró-iskolát, majd - még a régi rezsimben - a
   rendőrtiszti főiskolát. Legvégül, már a
   demokráciában szerzett jogi diplomával teszi fel a
   koronát tanulóéveire.

1004 A HP részt vett Kalifornia elektronikus portáljának  focus
   létrehozásában, amelyet egymillióan keresnek fel
   naponta a 2001. január 8-ai indítás óta (
   www.my.ca.gov ). Csermák Zsolt, a
   rendszerintegrátor ICL e-business üzletágának
   igazgatója nem tartja soknak a tervre előirányzott
   12 milliárd forintot. Ő az angol online kormányzat
   ötéves költségvetését hozta V.TMe3 fel Pre
   példaként. Angliában 2005-ig egymilliárd fontot,
   vagyis 420-430 milliárd forintot szánnak erre a
   célra. Angliában néhány éven belül minden
   államigazgatási és önkormányzati eljárást
   elektronikussá tesznek ( www.ukonline.gov.uk ).
1005 Kopás miatt ezek néha kicserélésre szorultak, így                                    focus
   változhatott a betű, ilyenkor pedig a bélyegző újnak
   minősül. 2. - egységes terv és kivitel szerint
   központilag készült egy - vagy kétkörös
   acélbélyegzők, melyeket 1846-tól kezdve
   kötelezővé tettek. E típusnál körön belül, vagy a két
   kör között a helységnevet tüntették V.TMt3 fel Pre,
   alkalmanként díszítőelemekkel - girland, virág,
   csillag stb. - látták el, középre pedig
   betétrendszerrel a dátumot helyezték.
   Rendeltetésük szerint a postai bélyegzők lehetnek:
   a ) hely -, b ) hely-kelet, c ) ajánlási, d ) franco,
   illetve portó, e ) expressz, f ) utalvány -, g ) vasúti (
   állomási és mozgópostai ), h ) emlékbélyegzők. Ide
   sorolhatjuk a cenzúrabélyegzőket is, bár a
   cenzúrázás nem postai tevékenység, de a
   küldemények ellenőrzése a postahivatalokban
   történt.
1006 Mihelyt leült, a nép nagy zajongással, zenével,       As soon as he has sat down, people were showing       uncertain
   énekkel mutatta ki a király szavai nyomán érzett      their happiness about the king's words by great
   boldogságát. Hogy bebizonyítsák               loudness, music, and singing. To prove their
   engedelmességüket, háromszor borultak a földre,       obedience, they threw themselves to the ground, and
   és háromszor emelkedtek V.Mt3 fel Pre, ebben a       got up [three times]; in this kingdom, this is the way to
   királyságban így szokás helyeselni és dicsőíteni az     approve of and praise an action of the ruler.
   uralkodó tettét. Nagy várakozással fogadták az Úr
   Evangéliumát, melyet a szerzetesek hoztak
   magukkal.
1007 Azt olvasom egy hetilap címoldalán, hogy az         I read on the front page of a weekly newspaper that the focus uncertain f-
   értelmiségnek elege van. A nyelvésznek két dolog      intelligentsia is fed up. The linguist notices [two things]. quantifier
   tűnik V.e3 fel Pre. Az első az, hogy van a         The first is that the expression (someone is fed up with
   kifejezésnek egy kötelező vonzata - elege van        something) has an obligatory complement which is
   valakinek valamiből -, ami itt elmaradt. Persze a lap    missing here. Of course from the tendency of the
   irányából és a cikkből kiderül, hogy a mostani       newspaper and the article it becomes clear that what
   kurzusból van elege az értelmiségnek.            the intelligentsia is fed up with is the current policy.
1008 A WestelPress információi szerint                                       focus
   játszmaveszteség nélkül jutott tovább a férfi
   röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjéből a Pini-
   Kaposvár, miután a második mérkőzésen is 3-0-ra
   múlta V.TMe3 felül Pre a TFSE gárdáját.
1009 A lapunk által megkérdezett elemzők ugyanis úgy                                uncertain
   látják: a két magyar cég " közelebb kerülése " jó
   hatással lehetne mindkettő működésére. Ha a
   Westel más cég kezébe kerülne, ez kedvezőtlenül
   érinthetné a vezetékes szolgáltatót - tették V.TMt3
   hozzá Pre.
1010 Vállalva, hogy lassanként olyannak tűnök fel, mint  I must say that there is something which is not      focus
   Móricka a viccben, akinek mindenről ugyanaz jut az  mentioned in the more and more detailed news
   eszébe, el kell mondanom, hogy van itt valami,    reports. And this is the fact that it is conceivably the
   amiről a mind részletesebb híradásokban sem esik   process of climatic change that caused the cyanide
   sok szó. Ez pedig az a tény, hogy a tiszai      contamination in the River Tisza. After all, the tragedy
   ciánszennyeződés mögött is beláthatóan az       was caused by the weather around Nagybánya; i.e. the
   éghajlatváltozás folyamata áll. Legvégső soron a   exceptionally heavy rains with great intensity: the water
   Nagybánya környéki időjárás, a rendkívül heves,    from the swollen sedimentating lakes swept across the
   nagy intenzitású esők okozták a tragédiát: a     dike, and [in this way] the water, which was
   megduzzadt ülepítőtavak vize átcsapott a gáton, s   contaminated with cyan, could get into the River
   így jutott V.Me3 ki Pre a ciánnal szennyezett víz a  Szamos.
   Szamosba.
1011 Bár, az igazat megvallva, nekem nem hiányzik. -                                f-quantifier
   Orvos? - Hetenként egyszer jön V.e3 ki Pre
   Egyházasharasztiból. Közben feltűnik a busz, az
   öreg kirendeltségvezető elnézést kér, kitessékel
   minket; gyorsan lezárja az ajtót és eltrappol.
   Megnézünk egy-két házat, meglehetősen rossz
   állapotban vannak.
1012 Színház nagyothallóknak MTI-információ Siket és    focus
   nagyothalló emberek jelnyelvi tolmácsok
   közreműködésével tekinthetik V.Tt3 meg Pre és
   élvezhetik végig A miniszter félrelép című vígjáték
   május 12-i előadását a József Attila Színházban, a
   Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány és a
   Jeltolmácsok Országos Szövetségének
   szervezésében. Takács Erika, az 1991 óta működő
   alapítvány képviselője elmondta: immár harmadik
   alkalommal invitálnak hallássérülteket színházi
   produkcióra a jeltolmácsokkal karöltve. A
   halláskárosultak ezeknek a különleges
   tolmácsoknak a segítségével - akik a színpad
   sarkából " közvetítenek ", s így nem zavarják a
   játék menetét - először Barta Lajos Szerelem című
   művének történetét követhették nyomon a Radnóti
   Miklós Színházban, a következő jelbeszédes
   előadás pedig a Madách Színház Hegedűs a
   háztetőn című musicalje volt.
1013 Természetesen a képviseleti demokrácia logikája    focus
   értelmében a képviselő-testület az, amely közvetett
   módon ezeket a közösségi ügyeket intézi. Amikor
   az önkormányzatiságról beszélünk, akkor arról
   beszélünk, hogy a polgár számára az
   önkormányzat nem elsősorban azokat a
   részletszabályokat jelenti, amelyek persze nagyon
   fontosak, hanem elsősorban a gyermeke számára
   iskolát jelent, ívóvízellátást jelent, csatornázást
   jelent, szociális és egészségügyi ellátást jelent a
   rászorulóknak. Tehát az önkormányzat, az
   önkormányzatiság a választópolgárok, a magyar
   társadalom számára a polgári élet hétköznapjainak
   a kereteit, a mindennapok kereteit teremti V.Te3
   meg Pre és ezeket működteti. Politikai
   szempontból pedig elsősorban az önkormányzatok,
   az önkormányzatiság azt a lehetőséget jelenti a
   polgárok, a választópolgárok számára, hogy
   helyben, a helyi hatalomgyakorláson keresztül
   tapasztalhassák meg mindennapjaikban a
   demokráciát. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy
   amikor az önkormányzatokról beszélünk - és itt
   inkább már az önkormányzati képviselő-
   testületekről vagy egy önkormányzati választásról
   beszélünk -, akkor megint a polgároknak egy
1014 Sajnos azonban úgy látszik - bár ne lenne igazam -   focus
   , hogy a tettesek egyik illetékes parlamenti
   frakciótól sem számíthatnak személyüket
   érzékenyen érintő döntésekre. A vezető
   mértéksértési lendületét közvetlen környezete csak
   elvétve fogja vissza. Így történhetett V.Me3 meg
   Pre például, hogy Csoki, a felnőtt hím barnamedve
   egyszerűen eltűnt a pécsi állatkertből. Az új
   igazgató - egyelőre még be nem bizonyított - vádja
   szerint az intézmény munkatársai annak idején
   külföldi vadászoknak jó pénzért megengedték,
   hogy ketrecében lepuffantsák a mackót. A
   gyanúsítottak azzal védekeznek, hogy
   tudományosan kialakított munkatervükben
   szerepelt a barnamedve-állomány ritkítása.

1015 Ha folytatnánk a sort, még legalább háromszáz dal    focus
   címét sorolhatnánk itt fel. " Amíg a férfiak
   önfeledten tapsolnak és csillog a szemük, a nők
   pedig savanyúan néznek, s éppen hogy
   összeverődik a tenyerük, addig nincs baj. Ám ha ez
   fordítva történik, s a férfiak szeme már nem csillog,
   a nőké annál inkább, akkor érdemes elgondolkodni
   " - így határozta V.TMe3 meg Pre Sárosi Kati azt a
   pontot, amikor az énekesnő ráérez: búcsút kell
   intenie pályájának. Ő ezt tette - 15 évvel ezelőtt.
   Azóta ritkán hallottunk róla.
1016 A jövő évben már számolni kell a rendszerbe     focus
   újonnan érkező családorvosok hiteligényével is.
   Erre a kormány közel 1 milliárd forintot kíván
   elkülöníteni a 2001. évi költségvetésben. A
   praxisjog megvásárlásához elképzelhető, hogy a
   kormány egy limitösszeget jelöl V.e3 meg Pre, ami
   a felvehető hitel maximumát szabná meg. Erre
   egyrészt azért lehet szükség - magyarázta
   Szikszainé -, hogy egy praxis értéke ne legyen
   irreálisan magas. A háziorvosi rendszerbe újonnan
   érkező gyógyítók számára már nem olyan
   kedvezményes konstrukciót kínálna a kormány,
   mint a most praxisjogot kapott orvosok műszer - és
   épületvásárlásához.
1017 Tudod se Ausztriában, se Svájcban, se        uncertain
   Németország azon területein, ahol te valószínüleg
   jártál ( gondolom az egykor NSZK-ra gondoltál )
   nem tudják, hogy mi a kommunizmus, mivel
   sohasem 'élvezhették'. A fontos csak az volt, hogy
   elsődlegesen a nyugat érdekeit szolgálja ki
   hornelvtárs és fittyet se hányjon a magyar
   érdekekre. Még mielőtt azzal vádolnál, hogy
   'népnemzeti és nyugatellenes' vagyok, gyorsan
   hozzáteszem, hogy igenis jó, ha beáramlik a
   nyugati tőke, de nem úgy, hogy a magyar
   érdekeket teljesen kiszorítja. Mellesleg én elég
   sokáig é