Elaboración do plan anual by mxp28572

VIEWS: 41 PAGES: 3

									       IES AS TELLEIRAS          MANUAL DE PROCEDEMENTOS
                                PR5403
       Elaboración do Plan Anual     Re: 1 – 12/03/08  Páx. 1 de 3


OBXECTO

Elaborar a planificación anual do centro dentro dos principios da Misión e atendendo
aos obxectivos do Plan Estratéxico, así como a información derivada da Revisión do
sistema.

ALCANCE

Todas as actividades susceptibles de ser contempladas na xestión do centro.


MISIÓNS E RESPONSABILIDADES

Director/a

-  Lidera a elaboración e a revisión do Plan anual

Equipo directivo

-  Elabora de xeito coordinado o Plan anual.

Responsable de Calidade

-  Facilita ao equipo directivo a información para a análise previa á elaboración do
  Plan anual .
-  Informa ás distintas funcións afectadas dos obxectivos do Plan anual que lles
  concirnen.
-  Encárgase da xestión documental do seguimento dos obxectivos.

Responsable dos obxectivos establecidos no plan anual

-  Trata de levar a cabo o obxectivo atribuído de acordo a planificación contemplada
  no mesmo.


DESENVOLVEMENTO

1 Elaboración do Plan anual

O equipo directivo redactará ao principio do primeiro trimestre o Plan Anual para o
curso que está a punto de comezar. Para elo revisará o Plan Estratéxico vixente,
establecendo de xeito consensuado as áreas e procesos que se consideren prioritarios.
Para levar a cabo esta priorización, o equipo directivo debe facer unha análise previa
sobre os datos resultantes da revisión do sistema efectuada ao final do curso anterior de
acordo co procedementado no PR5601 Revisión do sistema da calidade.
                                     Emiliano
                                            Digitally signed by Emiliano
                                            Patiño Doval
                                            DN: cn=Emiliano Patiño Doval,


                                     Patiño
                                            o=IES As Telleiras, ou=Profesor
Preparado: E.P.       Revisado: M.L.         Aprobado: E.P.        de Filosofía,
                                            email=emilianopd@edu.xunta.

                              Data: 12/03/08 Doval
                                            es, c=ES
Data: 10/03/08       Data: 12/03/08                       Date: 2008.05.11 13:32:44
                                            +02'00'
      IES AS TELLEIRAS      MANUAL DE PROCEDEMENTOS
                           PR5403
      Elaboración do Plan Anual Re: 1 – 12/03/08   Páx. 2 de 3

Esta revisión do sistema, á súa vez, considera a seguinte información:

  -  Resultados de auditorías (internas e externas).
  -  Retroalimentación do cliente (alumnos/as, familias e empresas)
           Queixas, suxestións e reclamacións.
           Medicións de conformidade e satisfacción.
  -  Non conformidades acontecidas en procesos e cursos.
  -  Estado das accións correctivas.
  -  A avaliación dos obxectivos do Plan anual do curso a punto de acabar, que
    inclúe as accións derivadas da anterior revisión do sistema. Os obxectivos aínda
    pendentes de rematar serán reformulados no novo Plan Anual, en coherencia cos
    novos obxectivos considerados.

Deste xeito, trátase de que a planificación responda a un todo coherente e equilibrado,
independentemente da procedencia das accións consideradas a levar a cabo. O plan
anual será elaborado segundo o modelo MD540301 Modelo para o plan anual.


2 Seguimento dos obxectivos do Plan anual

Os obxectivos trazados no Plan anual no MD540301 Modelo para o plan anual serán
obxecto dun seguimento individualizado no que conste:

-  O/a responsable de levar a cabo o obxectivos e o seus colaboradores/as. Os
  obxectivos están atribuídos a un so responsable (persoa de referencia que, ademais,
  se encarga da xestión documental do obxectivo), aínda que pode ter varios
  colaboradores/as ou corresponsables.
-  Os recursos necesarios para o logro do obxectivo.
-  A data de comezo das actividades para a consecución do obxectivo.
-  A data prevista de remate das actividades para a consecución do obxectivo.
-  A planificación do obxectivo, especificando as accións necesarias para a súa
  consecución, as metas a acadar, os responsables de cada unha das accións e os
  prazos de execución das mesmas.
-  O seguimento das metas consideradas coas datas de execución das actividades
  propostas.
-  A valoración final por parte do responsable.

Estes requisitos estarán contidos no documento MD540302 Seguimento dos obxectivos
do plan anual.


3 Comunicación do Plan anual

A comunicación é un proceso que ten suma importancia no logro dunha visión
compartida do centro e dos seus obxectivos, contribúe a un mellor entendemento e a
unha maior participación e redunda na mellora da satisfacción das persoas.
     IES AS TELLEIRAS      MANUAL DE PROCEDEMENTOS
                          PR5403
      Elaboración do Plan Anual Re: 1 – 12/03/08   Páx. 3 de 3

Mediante os procedementos habituais de comunicación interna establecidos no PR5501
Estructura organizativa e comunicación interna, a dirección debe difundir os
obxectivos do plan anual para facilitar, no máis posible, a asunción destes obxectivos
pola maior parte do persoal e da comunidade educativa en xeral.

Ademais, o responsable de calidade entregará a cada un dos responsables dos
obxectivos considerados unha copia da formulación dos mesmos.


ÁRBORE DOCUMENTAL

    PR5403

           MD540301 Modelo para o Plan anual
           MD540302 Seguimento dos obxectivos do plan anual


PROCEDEMENTOS ASOCIADOS

    PR5401    Misión, visión e valores do centro
    PR5402    Elaboración do Plan estratéxico
    PR5601    Revisión do sistema da calidade


REXISTROS

    MD540301   Modelo para o Plan anual
    MD540302   Seguimento dos obxectivos do plan anual

								
To top