Memorandum o saradnji sa Ministarstvom ekonomije by xyd75631

VIEWS: 6 PAGES: 2

									Izražavajući saglasnost i prihvatajući program Dekade inkluzije Roma u Srbiji, u sklopu
promocije Nacionalne Strategije za unapredjivanje položaja Roma i Nacionalnog
Akcionog plana zapošljavanja,     Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
Nacionalna služba za zapošljavanje i Liga za Dekadu Roma , zaključuju


             M E M O R A N D U M

 O SARADNJI NA MONITORINGU U OKVIRU DEKADE ROMA U SRBIJI

                       I

 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje će
informisati Ligu za Dekadu Roma o programima, merama,aktivnostima i rezultatima u
cilju zapošljavanja Roma koji aktivno traže posao.
                      II

 Liga za Dekadu Roma će distribuirati i informisati romske organizacije i udruženja
gradjana o merama aktivne politike zapošljavanja prema Zakonu o zapošljavanju i
osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Nacionalog Akcionog plana zapošljavanja,
Programima u NSZ za 2008/2015 godinu. U tu svrhu podpisnici ovog memoranduma o
saradnji će ustanoviti način saradnje .
                    III

U cilju podsticanja nezaposlenih da aktivno traže posao, NSZ i Liga za Dekadu Roma će
organizovati radnu - savetodavnu grupu koja če se sastajati dva puta godišnje i o svom
radu obaveštavati telo Vlade Srbije (Državni Savet za sprovodjenje Nacionalne Strategije
za unapredjivanje položaja Roma) i Medjunarodni komitet Dekade Roma u cilju izrade
godišnjih izveštaja o napredku Dekade Roma u Srbiji..
                       IV

  Pomenute aktivnosti će biti precizirane godišnjim Kalendarom aktivnosti.

                        V
  Partneri će oformiti stalno telo za praćenje i koordinaciju aktivnosti u periodu trajanja
  Dekade Roma.

                         VI

  Memorandum je punovažan po potpisivanju od strane ovlašćenih predstavnika.

                       VII

  Memorandum je sačinjen u 6 istovetna primerka, po 2 za svakog podpisnika
  memoranduma.                U Beogradu, ____________
    MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE   LIGA ZA DEKADU ROMA  ________________________________  ____________________________

								
To top