Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Khotbah-Jumat-Imam-Jemaat-Islam-Ahmadiyah-Sedunia-Hadhrat-Sayyidina-Amirul-Mukminin-Khalifatul-Masih-VMirza-Masroor-Ahmad-atba-Tanggal-5-Juni-2009-d

VIEWS: 559 PAGES: 13

									                                 ِ‫ر‬     ّ     ْ
                               ِ‫ِبسمِ الِ الرحْـٰنِ ال ّحْيم‬
                  ُ َ     َ        ََ ِ       ْ ُ َ َ َ ‫َد‬
                ِ‫نَـم ُهُ وَُنصلّى ْعلَى رسولِهِ اْلكَرِْيم وعلَى عَْبدِهِ اْلسِيْحِ اْلوْعوْد‬
Khotbah Jumat Imam Jemaat Islam Ahmadiyah Sedunia Hadhrat
Sayyidina Amirul Mukminin Khalifatul Masih V—Mirza Masroor Ahmad
atba. Tanggal 5 Juni 2009 dari Baitul Futuh London, Inggris Raya                   Ayat Kursi


                «Tasyahud, taawud, dan QS [Al-Fâtiĥah] 1:1—7»

                                                             
                                                          
                                                                 
                                                           
                                                              
                                                                    
        ٢٥٥ ‫البقـــرة‬
                                                            

   “«Allâhu lâ ilâha illâ huwa`l-                           wahuwa`l-‘aliyyu`l-‘azhîm[u]»—
ĥayyu`l-qayyûm[u], lâ                                  Allah, tiada tuhan selain Dia,
ta`khudzuhû sinatu`w-walâ                                Yang Maha Hidup, Yang Tegak
naum[un], lahû mâ fi`s-                                 atas Zat-Nya sendiri dan
samâwâti wa mâ fi`l-`ardh[i],                              Penegak segala sesuatu. Kantuk
maŋ-dza`l-ladzî yasyfa’û ‘indahû                             tidak menyerang-Nya dan tidak
illâ bi`idznihî, ya’lamu mâ bainâ                            pula tidur. Kepunyaan Dia-lah
aidîhim wa mâ khalfahum, walâ                              apa yang ada di seluruh langit
yuĥîthûna bisyai`im-min ‘ilmihî                             dan apa yang ada di bumi.
illâ bimâ syâ`[a], wasi’a                                Siapakah dapat memberi
kursiyyuhu`s-samâwâti wa`l-                               syafaat di hadirat-Nya kecuali
ardh[a], walâ ya`ûhû                                   dengan izin-Nya? Dia
ĥifzhuhumâ,                                       mengetahui apa yang ada di
hadapan mereka dan di       bermuhasabah sampai di
belakang mereka; dan mereka    mana ia telah
tidak menguasai barang sesuatu
dari ilmu-Nya kecuali apa yang
                 mengamalkan hukum-
Dia kehendaki. Ilmu-Nya      hukumnya sesuai dengan
meliputi seluruh langit dan    ayat itu dan sampai
bumi; dan tidaklah        dimana ia telah
memberatkan-Nya menjaga      mengadakan perubahan
keduanya; dan Dia Maha Tinggi,
Maha Besar.” (QS [Al-Baqarah]   diri dan sampai di mana ia
2:256)              telah berusaha
  Setelah melafalkan tasyahud  mensucikan diri. Setelah
dan taawud kemudian tilawat    bermuhasabah dan
ayat-ayat QS 1:1—7 dan 2:256   mengenal keadaan diri, ia
tadi, Hudhur atba. bersabda:
                 harus berjanji di dalam hati
  AYAT ini dikenal sekali    untuk mengadakan
dengan nama Ayat Kursi.      perubahan dan
  Terdapat dalam sebuah     mensucikan dirinya. Tekad
hadis yang diriwayatkan      serupa itulah yang mampu
oleh Hadhrat Abu Hurairah     menjauhkan syaitan
r.a. bahwa Hadhrat        darinya.
Rasulullah saw. bersabda,       Di antara sepuluh ayat
“Setiap benda mempunyai      yang telah disebutkan tadi,
bagian tertinggi sebagai     ada empat ayat pertama
puncaknya. Dan bagian       dari Alquran Surah Al-
tertinggi sebagai puncak     Baqarah (QS 2:2—5) yang
Alquran adalah Surah Al-     di dalamnya terlukis
Baqarah dan di dalamnya      tentang amal suci ‘orang
terdapat sebuah ayat yang     yang beriman’ (mukmin).
menjadi penghulu bagi       Sesudah itu, ayat kursi
semua ayat yaitu Ayat       ditambah dua ayat
Kursi.”              berikutnya yang di
  Ada lagi sebuah        dalamnya tergambar sifat-
riwayat, Hadhrat         sifat Allah swt.. Dan tiga
Rasulullah saw. bersabda,     lagi, ayat terakhir Surah
“Barangsiapa yang tidur      Al-Baqarah (QS 2:285—
setelah membaca sepuluh      287). Ayat terakhir dari
ayat dari Surah Al-        ketiga ayat itu telah saya
Baqarah, maka syaitan       jelaskan tafsirnya pada
tidak akan masuk ke dalam     khotbah jumat yang lalu
rumah itu sampai tiba       (29/5) beserta kutipan
waktu subuh. Di antara      sabda-sabda Hadhrat
sepuluh ayat itu adalah      Masih Mau’ud a.s..
Ayat Kursi.”
  Sabda Hadhrat           SEBELUM saya
Rasulullah saw. ini bukan     menjelaskan ayat Kursi,
setakat membaca ayat       terlebih dahulu akan saya
saja terus langsung tidur,    jelaskan empat ayat
namun ayat ini dan ayat      permulaan surah Al-
yang lainnya harus dibaca     Baqarah itu. Sebuah
sambil memperhatikan dan     kutipan dari sabda Hadhrat
merenungkan makna dan       Masih Mau’ud a.s. tentang
kandungan tafsirnya.       tafsir keempat ayat berikut
Kemudian, manusia         ini akan saya bacakan,
mengintrospeksi diri dan     yang memberi bimbingan
kepada kita untuk                                       dalil kesempurnaan Kitab
memahami maksud dan                                      Alquran dan tantangan
tujuan serta tafsir ayat-                                   terhadap lawan telah
ayat itu:                                           diberikan Allah swt.
                                             dimulai dari permulaan
                                            
                                              tiga huruf «ۤ ‫ »اۤل‬ini.ّ
                                                           ‫م‬
                                        
                                        
                                                   “Orang-orang yang
                                              beriman kepadanya tidak
 ٢ ‫البقـــرة‬                                 
                                                boleh merasa takut dari
                        ٥—
                                                apa pun dan jangan
    «[Pertama]», Hadhrat                                  terpengaruh oleh rasa
Masih Mau’ud a.s.                                       rendah diri. Sebab, surah
bersabda, “Selama tidak                                    ini terdapat di dalam Kitab
ada‘ilal arba’ah (empat                                    Allah Yang tidak bisa
keistimewaan) di dalam                                     dipahami setiap orang.
sebuah kitab, maka kitab                                       “Terdapat tantangan
itu tidak bisa dikatakan                                    terbuka terhadap lawan
sebuah kitab yang                                       bahwa tidak ada satu
sempurna. Maksud dari                                     surah pun di dalam
‘ilal arba’ah adalah empat                                   Alquran yang bisa ditiru
keistimewaan dasar. Jika                                    sekalipun semua lawan
terdapat keempat asas                                     bersatu-padu untuk
keistimewaan itu di dalam                                   membuatnya, mereka
sebuah kitab barulah kitab                                   samasekali tidak akan bisa
itu disebut kitab yang                                     membuatnya. Ringkasnya,
kamil atau sempurna.                                      mengapa Alquran disebut
    “Itu sebabnya Allah swt.                                Kitab yang Kamil, sebab
telah menguraikan ‘ilal                                    Yang telah Menurunkan
arba’a dalam ayat-ayat                                     Kitab Alquran ini adalah
Alquran ini, yaitu ada                                     Tuhan Yang Kamil, Yang
empat macam. Pertama,                                     Memiliki semua Kudrat dan
‘illat fa’il; kedua, ‘illat                                  ‘Alimul Ghaib.”
madhi; ketiga, ‘illat suri;                                     Yang «kedua», beliau
dan keempat, ‘illat ghaii.                                   (Hadhrat Masih Mau’ud)
    “Semua ‘illat itu                                    a.s. bersabda, “Perkataan
mencapai                                            yang mengisyaratkan
kesempurnaannya. Maka, «                                    kepada ‘Illat Mâdhi yaitu: «
ّ
ۤ ‫[ اۤل‬alif -lâm-mîm]»
‫م‬                                                  ‫ك‬
                                                ُ‫[ ذٰلِكَ اْل ِـ ٰتب‬dzâlika`l-kitâb]»;
mengisyaratkan kepada                                     yakni, inilah Kitab yang
[kaidah] ‘Illat Fa’il [dalam                                  telah diturunkan Tuhan
tata bahasa Arab], yang                                    Yang Kamil, Yang memiliki
artinya: Anâ Allâhu a‘lamu                                   semua ilmu yang
—Aku Allah Yang Maha                                      sempurna. Bahkan, Allah
Mengetahui, Yang telah                                     swt. berfirman, ‘Ilmu-Ku
menurunkan Kitab ini.                                     sangat luas tidak terbatas.’
    “Jadi, oleh karena Allah                                Manusia tidak bisa meliput
swt. adalah ‘Illat Fa’il,                                   ilmu-Nya. Allah swt. telah
maka pelaku Yang telah                                     memberi tahu sebagian
Menurunkan Kitab Alquran                                    dari ilmu-Nya yang sangat
ini adalah Zat Yang Maha                                    luas itu kepada kita
Gagah Perkasa dan Kamil                                    melalui Hadhrat Nabi
(sempurna) yang tiada                                     Muhammad saw..”
tandingan-Nya. Sehingga,
  Hal «ketiga» yang telah       sebenarnya akan
Hadhrat Masih Mau’ud a.s.        kandungan rahasia
jelaskan adalah,             Alquran.
“Perkataan yang
mengisyarahkan kepada            BAIKLAH, sekarang
              ِ َ
Illati Suri adalah «ِ‫[ لَ رْيبَ فْيه‬lâ  akan saya jelaskan tentang
raiba fîh]», yakni: Kitab ini      Ayat Kursi. Dalam ayat ini
suci tiada keraguan di          pun, terdapat pokok
dalamnya. Apa pula yang         pembicaraan tentang
akan diragukan jika Kitab        jamî’u`s-sifât (kumpulan
ini telah turun dari Allah        sifat-sifat) Allah swt. yang
swt. Yang Maha              mendalam.
Mengetahui, yang               Pada permulaan, Ayat
kesahihan dan kesucian          [Kursi]ini dimulai dengan
serta kebersihan isinya         nama Allah swt.. Apa Allah
tiada tanding, tidak           itu?
mengandung barang              Hadhrat Masih Mau’ud
keraguan sedikitpun.           a.s. bersabda, “Allah
Kesempurnaannya tidak          adalah nama Zat Tuhan,
mengandung keraguan           Yang menjadi wujud, Yang
dan sangat kokoh.”            merangkum semua sifat-
  Selanjutnya beliau a.s.       sifat-Nya. Itulah yang
bersabda tentang hal           disebut `Ismu ‘Azham,
«keempat», yakni Illat          yang mengandung berkat-
Gha`ii yang               berkat sangat Agung.
mengisyaratkan kepada            “Akan tetapi, bagi orang
perkataan «َ‫هدًى ّل ْلمّقِـي‬
         ‫ُت‬     ُ      yang sama-sekali tidak
                     ingat kepada Allah, faedah
[hudal-li`l-muttaqîn]»
                     serta berkat apa yang
bahwa Kitab ini merupakan
                     akan ia ambil dari-Nya?
petunjuk sempurna bagi
                     Maka, apabila seorang
para muttaqi (orang yang
                     mendakwakan diri sebagai
bertakwa). Melalui Alquran
                     mukmin yang benar, harus
ini, manusia memperoleh
                     meyakini Tuhan sebagai
hidayah sebanyak-
                     sumber semua kekuatan
banyaknya untuk menjadi
                     dan ia harus beriman
muttaqi.
                     kepada semua sifat-sifat-
  Dengan merenungkan
                     Nya yang demikian luas
ajaran Kitab Suci Alquran
                     melingkupi segala sesuatu
dan mengamalkannya,
                     tanpa batas sehingga
akan terbuka jalan-jalan
                     pikiran manusia tidak bisa
baru tentang hidayah dan
                     menjangkaunya. Bila iman
irfan Ilahi.
                     sudah mencapai tahapan
  Itulah «empat macam
                     demikian, maka barulah
perkara» yang harus selalu
                     manusia akan selalu ingat
kita ingat saat mengkaji
                     kepada Tuhan.
Kitab Suci Alquran. Kita
                       “Banyak sekali manusia
harus beriman serta yakin
                     yang terlibat di dalam
secara sempurna
                     berbagai macam
kepadanya. Baru, kita akan
                     keburukan atau timbul
memperoleh bimbingan
                     kemalasan dan kelengahan
Allah swt. guna mendapat
                     dalam menjalankan
pengertian yang
                     perintah-perintah Tuhan
atau dalam menunaikan          swt. merupakan Jamî’u`s-
hak-hak Allah swt. dan         sifât dan Pemilik semua
hak-hak sesama hamba-          qudrat (ketetapan) dan
hamba-Nya karena            kekuasaan. Setiap orang
manusia sudah tidak ingat        harus menghindar diri dari
lagi kepada Tuhan.           semua sesembahan palsu.
Manusia tidak tahu bahwa        Hanya Dia-lah satu-stunya
pandangan Tuhan, setiap         Zat Yang patut disembah.
saat atau setiap detik,           Bila Anda telah
selalu tertuju kepada          sungguh-sungguh bersujud
gerak-gerik manusia.”          kepada Tuhan Yang Esa ini,
  Pada suatu ketika,         maka Anda akan menjadi
Hadhrat Masih Mau’ud a.s.        penerima berbagai macam
bersabda, “Tuhan            nikmat dan berkat dari-
berfirman kepada saya          Nya.
agar saya memberi tahu           Di dunia ini, setiap
jemaat saya, barangsiapa        benda ada gantinya,
yang telah beriman dan         namun bagi Allah swt.
imannya tidak dicampuri         tiada gantinya. Bila orang
dengan keduniaan, dan          sudah tahu bahwa bagi
imannya itu tidak            Tuhan tiada ganti, maka
dicampuri kemunafikan          alangkah bodohnya
dan sifat penakut, yaitu        manusia jika Tuhan Yang
iman yang mempunyai           tiada gantinya ini
kualitas, orang             ditinggalkan. Atau
demikianlah yang disukai        merubah prioritas dengan
Allah swt..               wujud lain sekalipun hanya
  “Allah swt. berfirman,       sementara.
‘Langkah seperti itu            Bagi seseorang yang
merupakan langkah yang         tak bertuhan bisa saja ia
memiliki nilai kebenaran.’”       lakukan demikian sambil
  Kita harus berusaha         berkata “Saya tidak
sekurang-kurangnya           percaya kepada Tuhan,
meraih ‘iman kepada Allah        mengapa saya harus hadir
swt.’ yang demikian dan         di hadapan-Nya?”. Namun,
berusaha melangkah demi         bagi seseorang yang
memperoleh derajat yang         mengaku diri muslim yang
Hadhrat Masih Mau’ud a.s.                 ‫له‬     ُ
                    mengatakan «َ‫»ال لَ إِلٰه ِإ ّ ُـو‬
jelaskan.                tetapi dia memberikan
                    prioritas lebih banyak
  PADA permulaan Ayat         kepada urusan duniawi
[Kursi] yang telah Allah        dibanding kepada Allah,
           ‫له‬      ُ
swt. firmankan «َ‫ال لَ إِلٰه ِإ ّ ُـو‬  maka nasibnya sungguh
[Allâhu lâ ilâha illâ huwa]»,      malang sekali.
maksudnya adalah “Hanya           Sehubungan dengan
kepada Tuhan-lah Anda          itu, Hadhrat Masih Mau’ud
harus pusatkan perhatian,        a.s. bersabda, “Tuhan,
sebab hanya Dia-lah Tuhan        tiada sekutu bagi-Nya.
Yang patut kalian sembah;        Selain Dia, tiada yang
tiada Tuhan lain yang patut       patut disembah dan patut
disembah.”               ditaati. Hal tersebut
  Telah diterangkan          dikatakan demikian sebab
dengan jelas bahwa Allah        bila ada sekutu bagi-Nya,
barangkali kekuatan           Banyak sekali hal yang
musuh akan mengungguli        nampak di hadapan kita
kekuatan-Nya. Dalam          setiap hari yang tanpa kita
keadaan demikian makrifat       sadari kita berbuat aniaya
Ilahi akan berada pada        terhadap diri sendiri
posisi yang berbahaya.        karena menyekutukan
  “Kedudukan Allah swt.       Tuhan. Kita menjadi lupa
dan makrifat-Nya akan         bahwa Allah adalah Rabb
berada dalam posisi yang       kita Yang rububiyat-Nya
berbahaya. Apa yang          tersebar luas memenuhi
         ‫ل َ له‬
difirmankan «َ‫—ا ُ ل إِلٰه ِإ ّ ُـو‬  semesta langit dan bumi.
selain Dia, tiada yang          Semoga Allah swt.
patut disembah»,           menutupi kelemahan kita
maksudnya adalah:           seperti itu dengan selimut
  “Dia-lah Tuhan Yang        magfirat dan rahmat-Nya
Kamil, Yang sifat-sifat-Nya,     kepada kita.
                                       
kemuliaan-Nya,                              
kesempurnaan-Nya,            “…Lâ ilâha illâ anta,
demikian luhur dan agung.       subĥânaka, innî kuntu
Sekalipun, umpamanya         mina`zh-zhâlimîn[a]—
dari benda-benda yang         Tiada Tuhan selain Engkau,
nampak, disebabkan sifat-       Engkaulah Maha Suci.
sifat benda itu begitu kamil     Sesungguhnya, aku
dan sangat agung,           termasuk orang-orang
seseorang ingin            aniaya.” (QS [Al-`Anbiyâ`]
memilihnya sebagai tuhan       21:88)
atau di dalam hati            Untuk memperoleh
seseorang timbul perkiraan      bimbingan lurus ke arah
adanya tuhan lain yang              ‫له‬       ُ
                   tauhid «َ‫ ,»ال لَ إِلٰه ِإ ّ ُـو‬maka
sifat-sifatnya sangat tinggi     doa ini sangat penting
dan luhur, maka Allah swt.-      sekali dan harus dibaca
lah Pemilik sifat-sifat yang     sebanyak-banyaknya,
paling tinggi.            yaitu:
  “Tiada yang lain yang                          
lebih tinggi dan lebih                          

agung dari Allah. Dia-lah        Artinya, setelah
Tuhan. Walau, hanya          berfirman «Allah adalah
sedikit menyekutukan-Nya       Tuhan kalian yang patut
dengan sesuatu            disembah dan Tuhan Yang
merupakan dosa besar.”        Maha Sejati», Dia
  Maka, di dalam hati                ‫ى ي‬
                   berfirman, “«‫[ الـ ّ القّوم‬al-
seorang mukmin akan          ĥayyu`l-qayyûm]», yakni
timbul rasa takut kepada       Tuhan Yang Maha Hidup
Tuhan jika sabda Hadhrat       selama-lamanya dan Maha
Masih Mau’ud a.s. tersebut      Berdiri sendiri di atas Zat-
selalu diingat dalam         Nya.”
hatinya, “Dia-lah Tuhan.         ‫ى‬
                     «ّ ‫[ الـ‬al-Ĥayy] artinya,
Walau, hanya sedikit         bukan hanya Dia sendiri
menyekutukan-Nya           Zat Yang Maha Hidup,
dengan sesuatu            melainkan Dia Pemberi
merupakan dosa besar.”        kehidupan kepada semua
Dia akan selalu            makhluk-Nya.
bermuhasabah.
       ‫ي‬
  Dan, «‫[ القّوم‬al-Qayyum]»   engkau mendapat
artinya, bukan hanya       kehidupan dan kebaikan
Tuhan Yang Berdiri sendiri    yang kekal.’
pada Zat-Nya, melainkan       “Allah swt. berfirman,
                                
Dia Penegak setiap                         
makhluk dan benda pada        “[Wa tawakkal ‘ala`l-
alam semesta ini.         hayyi`l-ladzî lâ yamûtu wa
  Hadhrat Masih Mau’ud     sabbiĥ biĥamdihî]—Dan
a.s. bersabda, “Arti harfiah   bertawakallah kepada Dia
      ‫ى ي‬
ayat “«‫ »الـ ّ القّوم‬ini adalah  Yang Maha Hidup kekal dan
Tuhan Yang Maha Hidup       Dia-lah sumber segala
dan Yang Maha Berdiri       kehidupan, Yang tidak
pada Zat-Nya.           mati. Dan sanjunglah Dia
  “Jadi, jika «Dia-lah Yang   dengan memuji-Nya….
Hidup dan Dialah Berdiri di    ” (QS [Al-Furqân] 25:59)
atas Zat-Nya», maksudnya       Jadi, setiap mukmin,
adalah bahwa setiap        sekalipun dalam keadaan
benda yang nampak         sangat susah dan sulit,
kepada setiap orang        jangan menaruh keraguan
mendapat kehidupan dari-     sedikitpun tentang Zat
Nya. Setiap benda yang      Allah swt. atau tentang
berada di langit dan bumi     sesuatu sifat-Nya.
ini, telah berdiri karena     Melainkan, [dengan]
Zat-Nya.             adanya kesulitan tersebut,
  “Sehingga, dengan       [ia] harus memicu diri agar
mengatakan hidup dan       lebih mendekatkan diri
berdiri-Nya Tuhan,        kepada Tuhan Yang Ĥayyu
meyakinkan para mukmin      Qayyum sambil
dengan firman-Nya,        merundukkan kepala di
‘Jangan sekali-kali terlibat   hadapan-Nya.
dalam desakan dan
keserakahan duniawi.           DAN, Allah swt. dengan
Yakinlah sepenuhnya                   ّ ‫ُذ ِ ة‬
                 firman-Nya, “ …َ‫لَ َتأْخ ُه’ سنَ ٌ ول‬
terhadap janji-janji yang     ٌ ْ‫[ ‌…َنو‬lâ ta`khudzuhû
                 ‫م‬
telah Aku berikan kepada     sinatuw-walâ naum]—…
para mukmin. Kehidupan      Kantuk tidak menyerang-
anak-keturunan engkau       Nya dan tidak pula tidur…)
dan kelanggengan mereka      ”, telah menjelaskan
terpulang kepada sangat      bahwa jangan sekali-kali
eratnya hubungan mereka      timbul pikiran di dalam
dengan Aku dan dengan       benak para mukmin bahwa
Jemaat-Ku juga.          Tuhan Yang Ĥayyu Qayyum
Disebabkan keadaan        bisa lengah dipengaruhi
sarana duniawi yang tidak     kantuk dan tidur.
menentu, jangan libatkan         Ingat, sifat Allah swt.
diri hanya sibuk dalam      tidak terbatas dan tidak
memikirkan hal itu.        pula Dia dipengaruhi
Beribadahlah (baca:        kelemahan sehingga hilang
“bekerja keraslah”—Ed.)      kestabilan perhatian-Nya.
terus demi Aku dan        Allah tidak memerlukan
berdoalah selalu kepada-     rehat. Kekuatan dan
Ku. Agar dengannya,        kemampuan-Nya tidak
seperti yang dimiliki oleh           Bagaimanakah
manusia, karena manusia         kemenangan itu akan
memerlukan rehat dan          terjadi? Sebab, jika melihat
tidur.                 dari sisi dunia dan
  Sesungguhnya, Allah         memperhatikan sarana-
adalah Pemilik segala          sarana yang dimiliki oleh
macam kudrat. Karenanya,        Jemaat-Nya, kemenangan
Dia tidak memerlukan tidur       yang dimaksudkan itu
dan tidak pula mengantuk        sangat tidak mungkin dan
karena penat atau lelah.        sulit untuk diperoleh.
Tiada alasan mengapa Dia        Bahkan, nampaknya
harus lalai terhadap          sangat jauh dan tidak
kehidupan dan              mungkin.
kelanggengan hidup               Namun, bila Allah swt.
hamba-hamba-Nya.            berfirman kepada Hadhrat
  Pada hukum-hukum           Rasulullah saw. dalam
alami dan sifat-sifat-Nya,       Alquran Karim—“«ّ ‫كَتبَ ال َلَغلَب‬   ‫ُ ِْ ن‬ َ
Allah pun selalu menguji        ‫ُ ُ ْ‌ ن َ ّ ِ ز‬
                    ٌ ْ‫[ َأنَا وَرسلِى إِ ّ الَ قوِى عَزي‬Kataba`l-
dan mencoba hamba-
                    Lâhu la`aghlibanna anâ wa
hamba-Nya. Namun, Tuhan
                    rusulî, inna`l-Lâha
pun telah mengumumkan
                    qawiyyun-’azîz]―Allah
akan adanya kehidupan
                    telah menetapkan, Aku
hakiki yang akan dijalani
                    dan Rasul-Ku amat pasti
para hamba-Nya. Dan
                    akan menang;
pula, orang-orang yang
                    sesungguhnya Allah
mati pada jalan-Nya
                    Mahakuat lagi
mendapat kehidupan yang
                    Mahaperkasa»” (QS [Al-
kekal. Dan, ketika Tuhan
                    Mujâdalah] 58:22)—
mengumumkan bahwa
                    sekalipun keadaan yang
“Para Utusan-Ku dan
                    sangat tidak
Jemaat-Ku akan hidup dan
                    memungkinkan, Allah swt.
mendapat kemenangan”,
                    telah memperlihatkan
Dia telah membuktikan
                    kebenaran janji-Nya.
kesempurnaan-Nya.
                        Demikian pula, bila
Jemaat-Nya selalu
                    Allah swt. berjanji kepada
mendapat kemenangan.
                    Hadhrat Masih Mau’ud a.s.,
                    Dia telah memperlihatkan
   SETELAH Tuhan
                    kebenaran janji-janji-Nya
          ‫م‬   ّٰ  ‫ل م‬
berfirman “……‫َه’ َا فِ السموٰتِ وَ َا‬
                    tersebut dan sampai
ِ‫[ ف ْالَرْض‬Lahû mâ fi`s-        sekarang selalu
samâwâti wa mâ fi`l-ardh]        memperlihatkan
—…Kepunyaan Dia-lah apa         kebenaran-Nya.
yang ada di seluruh langit           Manusia terpaksa
dan apa yang ada di           berpikir, melihat
bumi…”, siapa pun tidak         kenyataan sarana-sarana
boleh ragu tentang           yang dimiliki oleh Jemaat
kebenaran ‘pernyataan          ini, mungkinkah janji-janji
Allah swt.’ dalam ayat         itu akan sempurna? Yakni,
tersebut. Dan, firman-Nya,       zahirnya sangat jauh dan
“Aku dan Rasul-Ku [pasti]        tidak mungkin Jemaat ini
akan mendapat              akan menang secara
kemenangan.”              sempurna.
  Namun, Allah swt.     itu sangat penting sekali
berfirman, “…Apa yang     bagi mereka.
ada di seluruh langit dan
apa yang ada di bumi….”        SELANJUTNYA,
Bumi dan Langit ini bukan              ِ ‫ْ َع‬       َ
               berfirman “…’‫منْ ذَا اّلذِي يَشْف ُ عْندَه‬
tanpa pemilik. Semua      ‫ل ْن‬
               ‫[ …،ِإ ّ بِإِذِه‬maŋ-dza`l-ladzî
makhluk yang tinggal di
               yasyfa’û ‘indahû illâ
dalam dunia ini berada
               bi`idznihî]—Siapakah yang
dalam genggaman qudrat
               dapat memberi syafaat
tangan-Nya. Dan, Dia-lah
               dihadirat-Nya kecuali
Pemilik kekuasaan yang
               dengan izin-Nya?”, maka
sangat luas dan tak
               syafaat macam apa pun
mengenal batas. Dan,
               tidak akan berfaedah di
pandangan-Nya senantiasa
               hadirat-Nya, kecuali dia
tertuju kepada dunia ini.
               yang akan diberi ilmu atau
Kehidupan dan kematian,
               izin oleh Allah.
fana dan baqa, berada di
                   Terdapat riwayat dalam
tangan-Nya. Semua
               hadis bahwa Allah swt.
kekayaan di dalam bumi
               akan memberi ilmu kepada
yang tersembunyi maupun
               Hadhrat Rasulullah saw.,
yang nampak, berada di
               kemudian beliau saw. akan
dalam kekuasaan-Nya.
               memberi syafaat kepada
  Maka, apabila Dia telah
               umat beliau.
memutuskan bahwa “Rasul
                   Apa yang dimaksud
dan Jemaat-Ku akan
               dengan syafaat itu?
mendapat kemenangan”,
               Tentang ini, terdapat
maka tidak ada kekuatan
               berbagai macam
di dunia ini yang mampu
               penjelasan dari Hadhrat
menghalang-halanginya.
               Masih Mau’ud a.s..
Kekuatan-kekuatan
                   Beliau a.s. bersabda,
adikuasa atau
               “Pemberi syafaat yang
pemerintahan besar atau
               benar dan kamil adalah
orang yang menamakan
               Hadhrat Rasulullah saw.
diri ‘pembela agama’ pun,
               yang telah membersihkan
tidak akan mampu
               kekotoran kaum pagan
menghalanginya.
               (penyembah berhala),
Keputusan Allah swt. pasti
               pembuat berbagai macam
akan benar dan sempurna.
               kejahatan, dan kejahilan,
Padahal, sejak permulaan,
               menjadi bangsa yang
telah dijelaskan kepada
               bermartabat sangat tinggi.
para mukmin bahwa
               Jadi, telah diketahui dari
kemenangan, kehidupan
               hadis ini bahwa dengan
kekal, dan abadi akan
               izin dan ilmu Allah swt.,
diperoleh orang-orang
               beliau saw. akan memberi
yang yakin sepenuhnya
               syafaat hanya kepada
kepada Tuhan Jamî’u`s-
               orang-orang yang bersih
Sifât. Dan mereka itulah
               dari syirik, yaitu orang-
orang-orang yang
               orang yang beribadah
menunaikan ibadah
               kepada Keesaan Allah swt.,
kepada-Nya. Maka, inilah
               orang-orang yang
kewajiban setiap Muslim
               menjauhkan diri dari
Ahmadi untuk
               perbuatan buruk dan
memahaminya. Dan, hal
kejahatan. Dan, orang-                   Masih Mau’ud a.s.
orang yang melakukan                    bersabda, “Dalam masalah
kesalahan atau kejahatan                  syafaat, amal perbuatan
sekecil apa pun akan                    manusia tidak menjadi sia-
mendapat syafaat dari                    sia, bahkan dianjurkan
beliau saw..                        untuk selalu melakukan
    Lebih jelas lagi, Hadhrat              amal-amal saleh.”
Masih Mau’ud a.s.                        Maka, syafaat Hadhrat
bersabda, “Jangan mengira                  Rasulullah saw. bermula
bahwa syafaat itu tidak                   dari kehidupan di dunia ini.
berarti apa-apa. Kita                    Dan syaratnya, manusia
mengimani bahwa syafaat                   harus beramal saleh.
adalah benar. Dan,                     Syafaat tidak bisa
terdapat nas yang nyata                   ditandingi dengan sistem
dari firman Allah bahwa “ّ ‫ص‬              ‫َل‬  kafarah.
‫ُ س ع َِ م‬
ٌ ْ‫عَلْيهمْ‌ إِ ّ صلٰوتَكَ سَك ٌ َـمْ‌ وَال َـْي ٌ علي‬
            ‫َن ل‬      َ ‫َِ ن‬          ‘Filsafah kafarah’
                              menimbulkan keberanian
[shalli ‘alaihim inna
                              manusia untuk berbuat
shalâtaka sakul-lahum,
                              dosa semakin bertambah.
wa`l-Lâhu samî’un ‘alîm].”
                              Sedangkan pada falsafah
    Berikut ini merupakan
                              syafaat timbul perhatian
‘falsafah syafaat’. Yakni,
                              manusia untuk melakukan
desakan hawa nafsu yang
                              amal-amal saleh dan
timbul untuk melakukan
                              perhatian untuk
perbuatan dosa-dosa akan
                              mengamalkan hukum-
menjadi kembali reda.
                              hukum Allah swt. serta
Sebagai natijah dari
                              perhatian manusia
syafaat adalah kehidupan
                              semakin terpusat kepada
yang penuh dengan dosa
                              Allah swt..
akan mengalami
                                Dan, pada zaman
‘kehidupan seperti
                              sekarang, melalui doa ini,
keadaan mau mati’. Dan,
                              izin syafaat telah diberikan
timbulnya ‘desakan-
                              kepada Hadhrat Rasulullah
desakan hawa nafsu dan
                              saw.. Hadhrat Masih
perasaan-perasaan yang
                              Mau’ud a.s bersabda,
memanas’ akan berobah
                              “Saya—dan kebanyakan
menjadi reda dan dingin.
                              dari orang-orang terhormat
Karenanya, kecenderungan
                              di dalam Jemaat saya—
berbuat dosa hilang lenyap
                              sangat mengerti bahwa
dan timbullah keinginan
                              dengan syafaat saya,
untuk berbuat kebaikan.
                              banyak orang-orang
Maksudnya,
                              mendapat keselamatan
kecenderungan manusia
                              dari berbagai macam
berbuat dosa semakin
                              musibah dan penderitaan-
berkurang. Sebaliknya,
                              penderitaan penyakit.
mulailah timbul keinginan
                                “Akan tetapi, selain dari
melakukan kebaikan.
                              menjelaskan tentang
    Jadi, dalam masalah
                              syafaat, Allah swt. pun
syafaat, amal perbuatan
                              berfirman bahwa Dia
manusia tidak disia-siakan
                              mengetahui apa hakikat
bahkan dianjurkan untuk
                              sebenarnya tentang [hal]
melakukan amal saleh,
                                          ِ َ ‫ْ م‬
                              itu. Firman-Nya, “ْ‫يَعَلمُ َا َبْين َأيْدْيهِم‬
sebagaimana Hadhrat
 َُ َ
ْ‫[ ‌وَمَا خلْفهم‬ya’lamu mâ baina           Pula, melalui beliau saw.
 aidîhim wa mâ khalfahum]            telah diberitahukan
 —Dia mengetahui apa               keadaan tentang zaman
 yang ada di hadapan               yang akan dating, dan
 mereka dan di belakang             untuk mendapatkan dan
 mereka.”                    memahaminya pun telah
    Jadi, Tuhan kita adalah          diberi tahukan kepada
 ‘Âlimu`l-Ghaib (Maha              Hadhrat Rasulullah saw..
 Mengetahui yang ghaib).             Pada zaman itu banyak
 Karenanya, orang-orang             sekali perkara yang tidak
 yang terlibat dalam               dapat dipahami para
 kejahatan dan terbenam             Sahabah r.a. (radhiya`l-
 pada lembah dosa, mereka            Lâhu ‘anhum—rida Allah
 tidak ada hubungannya              atas mereka!—Ed.), namun
 dengan Syafaat baik di             Hadhrat Rasulullah saw.
 dunia ini maupun di               mendapatkan pemahaman
 akhirat nanti. Demikian             dan penjelasannya. Tapi,
 yang kita ketahui dari             tentang yang demikian,
 Alquran Karim.                 Allah swt. berfirman, “Itu
                         semua bukanlah ilmu
    SETELAH itu, sambil           kamil. Tidak akan ada
mengingatkan                   yang mampu menguasai
pengetahuan-Nya yang               atau menjangkau luasnya
sangat luas, Allah swt.             ilmu pengetahuan-Ku.”
berfirman, “ۤ ِ‫ولَ ُـْيطوْنَ بِشَىءٍ منْ ع ْلم‬
           ِ‫ْ ّ ِ ه‬    ُ ‫َ ي‬      Namun demikian, Allah
                         swt. membukakan jalan-
     ‫لب‬
َ‫[ ِإ َّ ِـا شَآء‬Wa lâ yuĥîthûna        jalan baru bagi orang-
bisai`im-min ‘ilmihî illâ            orang yang mencari
bimâ syâ`]—Dan mereka              martabat rohani maupun
tidak menguasai barang              mencari ilmu pengetahuan
sesuatu dari ilmu-Nya              agama ataupun yang
kecuali apa yang Dia               mencari ilmu pengetahuan
kehendaki.”                   duniawi. Dan, Dia
    Di dalam ayat ini, Allah         menunjukkan peringkat-
swt. telah menerangkan              peringkat baru kepada
dengan sangat jelas               mereka. Dan, bila manusia
bahwa, “Tidak akan ada              telah sampai kepada
orang yang menguasai               tingkatan demikian, akan
Ilmu-Ku.” Namun, Hadhrat             terbuka jalan-jalan baru
Rasulullah saw. sebagai             bagi mereka. Hal itu
seorang Rasul yang paling            menjadi dalil bagi
dicintai Allah swt., dan             kemajuan sains-dan-
tentang beliau, Allah swt.            teknologi bahwa Allah swt.
berfirman kepada para              membuka jalan-jalan baru
mukmin, barangsiapa yang             bagi mereka yang
hendak mencintai Allah ia            melakukan riset. Dan,
“Harus mengikuti langkah             pengetahuan tentang alam
kekasih-Ku (Muhammad               semesta tidak bisa
saw)”, yang kepadanya              dihitung banyaknya.
telah diserahi segenap              Demikian pula tingkatan-
ilmu pengetahuan oleh              tingkatan kerohanian.
Allah swt..                     Selain itu, ilmu Allah
                         swt. sangat luas sekali, tak
terbatas, sehingga tiada        Dia-lah Yang patut kalian
yang mampu               sembah dan tinggalkanlah
merangkumnya. Bukan          semua bentuk
hanya Zat Allah swt. tidak       penyembahan terhadap
bisa diliput, bahkan alam       yang lain.
semesta pun yang Dia           Tatanan/nizam-Nya
ciptakan, tidak bisa diliput      tersebar luas ke segenap
seluruhnya oleh manusia.        penjuru petala langit dan
Allah-lah yang             bumi. Dan, Dia-lah Yang
memanifestasikan rahasia        bertanggung jawab
atau memberi sebagian         menjaga dan
ilmu-Nya kepada manusia        memeliharanya. Tiada
sesuai kehendak-Nya. Dan,       yang tersembunyi dari-
sesungguhnya, anugerah         Nya, semua benda berada
rahasia-Nya itu harus         di dalam pengawasan-Nya.
membuat manusia lebih           Nizam-Nya demikian
runduk kepada Tuhan Yang        luas dan kolektif sehingga
Memiliki semua sifat-sifat-      kekuatan manusia tidak
Nya yang ruang lingkupnya       bisa meliput semuanya.
tak terbatas.             Oleh sebab itu, Dia
                    berfirman, “Layangkanlah
   SESUDAH itu, Tuhan        pandangan kalian,
           ّ ‫َِ ْ ه‬
berfirman, “ِ‫وسعَ كُرسِّي ُ السمٰوٰت‬  barangkali kalian bisa
َ‫[ وَْالَرْض‬wasi’a kursiyyuhu`s-    melihat sesuatu
                    kelemahan atau
 samâwâti wa`l-ardh]—
                    kekurangan di dalam
 Ilmu-Nya meliputi seluruh
                    penciptaan Tuhan, akan
 langit dan bumi.”
                    tetapi, manusia tidak
   Kerajaan-Nya tersebar
                    berhasil menemukannya.
 ke segenap penjuru langit
                     “Allah swt. adalah Zat
 dan bumi. Dan, Dia-lah
                    Yang menjalankan
 Pemberi semua keperluan
                    Kerajaan-Nya ini dan sejak
 hidup setiap makhluk serta
                    awal Dia menjalankannya.
 setiap benda yang berada
                    Dan, Dia jalankan Nizam
 di alam semesta raya itu.
                    Pemerintahan-Nya ini
 Dan, berapapun
                    tanpa mengenal lelah dan
 banyaknya alam semesta
                    tanpa mengenal tidur dan
 itu, Dia-lah yang
                    kantuk. Apakah semua
 menegakkannya.
                    perkara tersebut di atas
   [Artinya], ilmu ‘kalian’
                    tidak mengundang
 (baca: “kita”—Ed.) sangat
                    perhatian kalian untuk
 terbatas dan Dia-lah Yang
                    menundukkan kepala di
 memberi ilmu
                    hadapan Tuhan dan
 pengetahuan kepada
                    mengurangi pelanggaran?”
 kalian. Sejauh mana kalian
 memperoleh kemajuan
                     PADA akhirnya Tuhan
 dalam kemahiran atau
                            َِ ‫َي‬       ‫َه‬
                    berfirman, “ُ‫[ و ُـوَ الْعلِ ّ اْلعظْيم‬wa
 kalian berusaha
 memperoleh ilmu            huwa`l-‘aliyyu`l-‘azhîm]—
 pengetahuan, ilmu itu         …Dan Dia Maha Tinggi,
 terbatas sampai waktu         Maha Besar.”
 yang dikehendaki oleh          Untuk menjalankan
 Tuhan. Oleh karena itu,        semua nizam itu, Tuhan
                    tidak memerlukan
pembantu atau penolong            hadapan-Nya dan yang
pun. Itulah Allah, Tuhan           selalu beribadah kepada-
agama Islam. Dia Pemilik           Nya. Dan, dengan
semua sifat-sifat yang            keyakinan kepada Allah
menyatu dan,                 sebagai Pemilik semua
sesungguhnya, Dia-lah             sifat-sifat yang paripurna,
Tuhan yang patut               semoga kita menjadi
disembah.                   orang-orang yang
  Semoga Allah swt.             senantiasa meraih berkat
memberi kekuatan               dan rahmat dari sifat-sifat-
pemahaman kepada kita.            Nya itu. Amin.•
Dan, semoga dengan itu,
kita bisa mengenal-Nya            Penerjemah: Hasan Basri
                       Syahid/Singapura, 15 Juni 2009; editor:
dan menjadi orang-orang            Rahmat Ali D.M.
yang selalu tunduk di             «R.ALI.BT@GMAIL.COM»/Cisalada, 20 Juni 2009


              -------oooOooo-------

								
To top