KET (Key English Test) PET (Preliminary English Test) FIRST by yog11315

VIEWS: 67 PAGES: 1

									    Nivells de Cambridge
                                                                                                                    ADVANCED (Certificate in Advanced
                                                                                                                    English)
                                                                                                                                           PROFICIENCY (Certificate         of
                                                                                                                    Aquest examen es correspon amb el Nivell   proficiency in English)
                                                                                                                    C1 del Marc de Referència Europeu. Els
                                                                                                                    candidats haurien de ser capaços de:     Aquest examen es correspon amb el Nivell
                                                                                             FIRST (First Certificate in English)                             C2 del Marc de Referència Europeu. Els
                                                                                                                    - Entendre i comprendre una major varietat  candidats haurien de ser capaços de:
                                                                                            Aquest examen es correspon amb el Nivell     de textos més extensos i lingüísticament
                                                                                            B2 del Marc de Referència Europeu. Els      més complexos així com de reconèixer el    - Entendre pràcticament tot el que llegixen
                                                                     PET (Preliminary English Test)        candidats haurien de ser capaços de:       seu sentit implícit.             i escolten amb facilitat.

                                                                  Aquest examen es correspon amb el Nivell B1     - Captar el missatge essencial de textos     - Expressar-se amb soltesa i espontaneïtat  - Resumir informació procedent de diverses
                                                                  del Marc de Referència Europeu. Els candidats    amb temes de caràcter concret i abstracte    sense necessitat d'esforçar-se massa per   fonts ja siguin en llengua oral o escrita i
                                                                  haurien de ser capaços de:             i participar activament en una conversa     a trobar l'expressió adequada.        reproduir l'argument bàsic i lògic d'aquesta
                                                                                            tècnica dintre del seu camp d'especialització.                         informació d'una manera coherent.
                                             KET (Key English Test)          - Entendre els arguments essencials d'un                               - Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma
                                                                  discurs normal i comprendre la conversa quan    - Comunicar-se amb suficient espontaneïtat    per a fins socials, acadèmics professionals  - Expressar-se amb fluïdesa, de manera
                                       Aquest examen es correspon amb el Nivell A2     aquesta se centri en temes que li resultin     i fluïdesa amb parlants nadius sense que la   o de formació.                espontània i precisa, i saber matisar
                                       del Marc de Referència Europeu. Els candidats    coneguts tals com treball, escola, aficions, etc.  conversa involucri un esforç especial per                           opinions fins i tot tractant temes
                                       haurien de ser capaços de:                                        part de cap dels interlocutors.         - Produir textos clars, bé estructurats i   complexos.
                                                                  - Saber desembolicar-se en la majoria de                               detallats sobre temes de certa complexitat
                                       - Entendre frases i expressions d'ús freqüent    situacions de comunicació que es poden donar    - Expressar-se de manera clara i matisada    i ser capaç de relacionar temes utilitzant
                                       que facin referència directa a la vida quotidiana.  quan es viatja.                   sobre temes diversos.              per a això una varietat de recursos
                                                                                                                    lingüístics apropiats
                            Movers        - Fer-se entendre en situacions senzilles i     - Expressar-se de forma senzilla i coherent     - Ser capaç de comentar notícies d'actualitat
                                       rutinàries que es limitin a un intercanvi      sobre temes coneguts i interessos personals.    i d'examinar els avantatges i desavantatges
                           Edat: 7 - 12 anys                               Els candidats són capaços de contar         de situacions concretes.
                                       d'informació sobre temes coneguts.
        Starters           Es correspon amb el nivell A1                            experiències i esdeveniments personals i
                                       * Utilitzar paraules senzilles per a descriure el  descriure els seus somnis, il·lusions i metes.
      Edat: 7 - 12 anys                         seu origen, educació, entorn i altres tòpics, en   També són capaces d'explicar o justificar
Continguts dissenyats per a les necessitats

								
To top