Re-develop Forms Applications with Oracle ADF Workshop

Document Sample
Re-develop Forms Applications with Oracle ADF Workshop Powered By Docstoc
					Re-develop Forms Applications with Oracle ADF Workshop

Opis
Warsztaty są adresowane do profesjonalistów w zakresie Oracle Forms, zainteresowanych są
tworzeniem aplikacji J2EE, które oparte są na Oracle ADF (Application Development
Framework). Szkolenie przedstawia podobieństwa pomiędzy dwoma paradygmatami
programowania, jak również najważniejsze różnice i nowe komponenty, takie jak ADF MVC, JSF
i ADF Faces. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy potrzebnej do natychmiastowego
wykorzystywania technologii ADF w programowaniu nowych aplikacji lub przebudowie
istniejących aplikacji Forms.
W trakcie warsztatów uczestnicy tworzą od nowa przykładową aplikację Oracle Forms używając
opisywanej technologii.
Cel szkolenia
• Rozumienie koncepcji i terminologii Oracle ADF związanych z programowaniem aplikacji J2EE
• Rozumienie różnych komponentów w technologii Oracle ADF, czym one są, gdzie są i jak ich
używać
• Zdobycie doświadczenia w projektowaniu aplikacji przy użyciu technologii Oracle ADFProgram szkoleniaWarsztaty opisują metody programowania aplikacji J2EE, technologię Oracle ADF zawierającą
narzędzia Object Relational Mapping takie jak Toplink, EJB 3.0, ADF Businness Components do
tworzenia usług biznesowych, technologie JSF i ADF Faces do tworzenia interfejsu użytkownika
oraz ADF Model – innowację Oracle stanowiącą pomost między usługami biznesowymi a
interfejsem użytkownika. ADF i JDeveloper czynią programowanie prostszym dzięki
deklaratywnemu podejściu do programowania wspieranego przez wizualne kreatory i edytory.
Warsztaty prezentują jak korzystać z narzędzi programowania deklaratywnego w JDeveloper.

•  Wprowadzenie do koncepcji Oracle ADF
•  Tworzenie obiektów ORM używając deklaratywnego programowania w JDeveloper
•  Tworzenie komponentów ADF Business Components
•  Tworzenie Business Component Data Controls and Data Bindings
•  Wprowadzenie do JSF i AJAX
•  Wprowadzenie do ADF Faces
Nazwa:       Re-develop Forms Applications with Oracle ADF Workshop
Czas
          3 dni
trwania:
          11-13 lutego
Terminy:      Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec
          zmianie
Miejsce:      ISV Migration Center, ul. Jasnogórska 23, Kraków
Cena:       5 650