642501 san luong2200 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 6 PAGES: 8

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-Black MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#642501 2011
2011

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.85268 m 2.02612 yd

C204041 SÔ ÑOÀ CUÏM baøn
ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 46 48 50 52 54 56 58 60 20 20

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -60/2 -54/4 -52/4 -50/4 -50/4 -48/4 -48/4 -48/4 -46/4 -46/2-50/2-52/2-54/2

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 10 set2 4.24 1.47 4.26

soá BTP ch/boä qty semi 62 ped 2011 20 260 220 240 260 240 240 264 260 8 2012 1 #642501 2011
2011

262 743 502 222 262 260 220 240 260 240 240 264 260 2 2 2 2

65 55 60 65 60 60 66 65 1

4 7.84 4 7.73 4 7.42 4 7.42 4 7.27 4 7.27 4 7.27 4 7.01 8

1.47 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.47

7.87 7.76 7.45 7.45 7.30 7.30 7.30 7.04

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

262 744 502 222 262 1

20

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU

SÖÛ DUÏNG CHUNG CHO NHOÙM R ñm bình quaân: 0.00960 m SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length of layer pcs length M one 41 set 0.46 1.51 0.48 50

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01050 yd

soá BTP ch/boä
62 2011 2050 2050 39 qty semi ped pcs/set

44

46

48

50

52

54

56

58

60

cutting table 1

size -62/50

2011 2050 2050 39

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: PHOÁI 100% NYLON

MAØU VAÛi-Fabric color: 00A BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#642501 4365

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1

size

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 0.91 1.48 0.93

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng):

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#642501
ch +1MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

42.60 511.55 426.80 447.00 484.25 438.00 438.00 481.80 457.60

3727.60

#642501
ch +39MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

19.68 19.68

#642501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 2

ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::86% COTTON,14% SPANDEX VAÛi-Fabric color: 060-06F ANTHRA MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: KEÁ HOAÏCH: PO: 4500849245 THÖÏC CAÉT-Cutting: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân(Average production cons):

#642501 188

0.39814 m

0.43541 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 9 10 11 12 13

size -50/8 -48/8 -46/8 44/4 44/1-46/3-48/3-50/3

boä m m m length qly width of pcs layer set length M one 2 8 4.01 1.35 layer 4.03

soá BTP ch/boä qty semi ped

16 56 56 40 2 42 42 6 62 62 6 62 62 6 22 22 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

7 7 10 2

8 3.74 8 3.39 4 1.64 10

1.35 1.35 1.35 1.35

3.76 3.41 1.66

16 56 56 40 20 188 188

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 3

#642501
ch +188MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.06 26.32 23.87 16.60

74.85

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-Black MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#642501 201
201

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.88234 m 2.05855 yd

C204041 SÔ ÑOÀ CUÏM baøn
ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
148 150 152 154 156 20 20 100 1 20 80 80 80

cutting table 1 2 3 4

size -154/4 -152/4 146/2 146/1

boä m m m 146 qly width length of layer pcs length M 101 one 20 set4 7.94 1.47 7.97

soá BTP ch/boä qty semi ped 201 80 20 100 1 201

5 50 1

4 7.86 2 3.57 1

1.47 1.47 1.47

7.89 3.59

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 101 ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU SÖÛ DUÏNG CHUNG baøn
ñm bình quaân:

0.00969 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01059 yd

#642501 200
220

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
148 150 152 154 156 220 288 288 68 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1

size -/96

boä m m m 146 qly width length of layer pcs length M one 3 set 0.91 1.51 0.93 96

220 288 288 68

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU -Color: PHOÁI 100% NYLON

MAØU VAÛi-Fabric color: 00A BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#642501 4365

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1

size

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 0.91 1.48 0.93

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::86% COTTON,14% SPANDEX VAÛi-Fabric color: 060-06F ANTHRA MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: KEÁ HOAÏCH: PO: 4500849245 THÖÏC CAÉT-Cutting: THÖÏC CAÉT:

#642501 188

Trang 5

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#642501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

159.40 39.45 179.50

378.35

#642501
ch +68MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

2.79 2.79

#642501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

#642501
ch +188MAÃU

Trang 6

ñm bình quaân(Average production cons):

0.39814 m

0.43541 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 9 10 11 12 13

size -152/8 -150/8

boä m m m length qly width of pcs layer set length M one 2 8 4.01 1.35 layer 4.03 8 3.74 8 3.39 4 1.64 10 1.35 1.35 1.35 1.35 3.76 3.41 1.66

soá BTP ch/boä qty semi ped

16 56 56 40 2 42 42 6 62 62 6 62 62 6 22 22 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

7 -148/8 7 146/4 10 146/1-148/3-150/3-152/3 2

16 56 56 40 20 188 188

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 7

meùt
T/HAO meùt consume M

8.06 26.32 23.87 16.60

74.85

Trang 8


								
To top