BOYS by buinguyenminhphuong

VIEWS: 13 PAGES: 6

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-chacolate

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style:

L204753 600 ch
600

PO:NL654W
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.81173 yd

0.74225

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 90 90 25 26 165 90 75 165 27 28 180 180 29

cutti ng 1 2

size -24/1-26/1-28/2-30/1 -26/3-30/3

layer 90 25

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 5 3.67 1.44 3.69 6 4.51 1.44 4.53

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 30 M semi 165 600 90 450 332.10 75 150 113.25
165

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

90

180

600

445.35

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.30900 yd

L204753 600 ch
600 +19MAÃU

0.28255

meùt soá BTP ch/boä
30 165 171 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutti ng 1 2

côû voùc
size size -24/1-26/3-28/3-30/3 -24/5-28/2

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 90 57 35 92 2 25 26 165 171 27 28 180 171 14 185 5 29

layer 57 7

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 10 2.82 1.45 2.84 7 1.84 1.45 1.86

600 570 49 619 19
Year

161.88 13.02 174.90

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

171 6

171 6

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.15839 yd

L204753 600 ch
600 +9MAÃU

0.14483

m

meùt soá BTP ch/boä
30 165 168 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutti ng 1 2

côû voùc
size size -24/1-26/3-28/3-30/3 -24/5-28/2

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 90 56 35 91 1 25 26 165 168 27 28 180 168 14 182 2 29

layer 56 7

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set 1.43 0.90 1.45 one 10 7 0.98 0.90 1.00

600 560 49 609 9

81.20 7.00 88.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

168 3

168 3

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-chacolate

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: yd

L204753 14 ch
14

PO:Nl673x
ñm bình quaân:

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Trang 1

+19MAÃU

Trang 2

size

cutti ng table 5 6

size 22/1-23/1-24/1-28/1-29/1 -25/1-26/1-27/1

layer 1 3

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 5 1.44 3 1.44

22 1 1

23 1 1

24 1 1

25 3 3

26 3 3 3

27 3 3 3

28 1 1

29 1 1

30

qty semi consume ped M pcs/set

14 5 9 14

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

1

1

1

3

1

1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

L204753 3000 ch meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 3 4

size

layer

boä m m m lengt qly width h of pcs M one set length 6.28 1.45 layer 6.31 3.24 1.45 3.26

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: Year

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: TAN-TAN

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.76851 yd

L204753 5000 ch
5000 +14MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân:

0.70272

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 9 10 11 12 13 14 15 16 17

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2

layer 80 80 80 80 81 80 80 57 35

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 8 5.53 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.64 5.64 5.56 5.56 5.56 1.58

400 400 865 400 870 400 865 400 400 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 81 81 81 162 81 81 81 320 320 320 320 228 228 70 401 1 401 1 868 3 401 1 872 2 401 1 868 3 401 1 401 1

5000 640 640 640 640 648 640 640 456 70

451.20 451.20 451.20 451.20 456.84 444.80 444.80 316.92 55.30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

5014 3523.46 14

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28789 yd

L204753 5000 ch
5000 +40MAÃU

0.26325

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

m

m

m

Trang 3

+14MAÃU

+40MAÃU

Trang 4

cutti ng table 5 6 7

size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

layer 100 102 16

lengt qly width h of pcs M one set length layer 24 6.28 1.45 6.31 24 6.28 12 3.24 1.45 1.45 6.31 3.26

400 400 865 400 870 400 865 400 400 200 200 400 200 400 200 400 200 200 204 204 408 204 408 204 408 204 204 64 64 64 404 4 404 4 872 7 404 4 872 2 404 4 872 7 404 4 404 4

5000 2400 2448 192

631.00 643.62 52.16

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

5040 1326.78 40
Year

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.76846 yd

L204753 3000 ch
3000 +16MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân:

0.70268

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 14 15 16 17 18 19

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2

layer 80 80 82 80 50 20

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.56 5.56 1.58

240 240 519 240 522 240 519 240 240 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 82 82 82 164 82 82 82 320 320 200 200 40 242 2 242 2 520 1 242 2 524 2 242 2 520 1 242 2 242 2

3000 640 640 656 640 400 40

451.20 451.20 462.48 444.80 278.00 31.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

3016 2119.28 16

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28791 yd

L204753 3000 ch
3000 +24MAÃU

0.26326

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 9 10

size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

layer 121 10

boä m m m qly lengt width pcs h of M set length one 24 6.28 1.45 6.31 12 3.24 1.45 3.26

22

23

24

25

26

27

28

29

30

qty semi consume ped M pcs/set

240 240 519 240 522 240 519 240 240 242 242 484 242 484 242 484 242 242 40 40 40 242 2 242 2 524 5 242 2 524 2 242 2 524 5 242 2 242 2

3000 2904 120 3024 24
Year

763.51 32.60 796.11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY

Trang 5

+16MAÃU

+24MAÃU

Trang 6


								
To top