DAVE by buinguyenminhphuong

VIEWS: 7 PAGES: 56

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 26C DK BLUE MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 144 ch
144 +1MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24724 m

1.36400

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 1 1.49 2.55 2.52 2.49 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 14 31 22 32 33 33 29 34 30 30 30 32 22 14 1 14 22 33 30 1 30 16 35 36 16 16 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 144 16 30 30 32 22 14 1 145 1
21.36 38.25 37.80 39.84 26.73 16.87

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 30/2 -32/1

layer 8 15 15 16 11 7 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

180.85

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 26C DK BLUE GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

1.28158 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.40155 yd

#DAVE P 38 ch
38

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 2 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 13 34 16 16 12 1 13 16 1 9 35 36 9 8 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -33/1-36/1

layer 4 8 6 1

38 8 16 12 2 38

11.12 21.68 15.90

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

48.70

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

Trang 1

Trang 2

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size

layer

qly width length pcs length M of set one 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 26C DK BLUE MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 366 ch
366 +2MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.30207 m

1.42396

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 4 2.50 1.49 2.74 2.63 2.59 2.56 2.52 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 38 32 74 33 86 34 94 35 36 61 60 94 86 74 38 1 38 74 87 1 1 95 1 1 61 1 13 37 38 13 12

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 366 12 60 94 86 74 38 4 368 2
16.86 82.20 123.61 111.37 94.72 47.88 2.52 479.16

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

layer -38/2 6 -36/2 30 -34/2 47 -33/2 43 -32/2 37 -31/2 19 -33/1-34/1-36/1-38/1 1
size

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE SD CHO MAØU DK BLUE baøn
ñm bình quaân:

0.36719 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40156 yd

#DAVE P 548 ch
548 +10MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 13 18 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 14 31 60 32 107 33 128 34 140 35 36 86 90 138 126 108 60 18 90 4 18 5 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 3 15 23 21 18 10 3

548 18 90 138 126 108 60 18 558 10

6.96 34.20 51.29 45.99 39.06 21.30 6.09 204.89

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 18 60 108 126 138 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 1 -2 -2 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 5

Trang 6

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

35

36 1286 1287

37

38 286 286

qty semi ped pcs/set

consume M

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 24Y HIMMALAYANA BLUE EÁ HOAÏCH-Plan: MAØU K THÖÏC CAÉT-Cutting:

#DAVE P 48 ch
48

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.14396 m

1.25105

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 4 1.49 2.55 2.52 2.49 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 9 31 9 32 10 33 7 34 9 8 6 10 8 8 1 9 1 9 10 1 7 1 9 4 35 36 4 4 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 48 4 8 6 10 8 8 4 48
5.34 10.20 7.56 12.45 9.72 9.64

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

layer -36/2 2 -34/2 4 -33/2 3 -32/2 5 -31/2 4 30/2 4 30/1-31/1-33/1-34/1 1
size

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

54.91

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 24Y HIMMALAYANA BLUE EÁ HOAÏCH-Plan: K GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

#DAVE P 14 ch
14 +1MAÃU

1.25333 m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.37066 yd

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 1 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 8 34 5 4 8 1 8 5 2 1 35 36 1 2 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -34/1

layer 1 2 4 1

14 2 4 8 1 15 1

2.78 5.42 10.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

18.80

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

Trang 9

Trang 10

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size

layer

qly width length pcs length M of set one 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 11

Trang 12

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 24Y HIMMALAYANA BLUE EÁ HOAÏCH-Plan: MAØU K THÖÏC CAÉT-Cutting:

#DAVE P 126 ch
126 +1MAÃU

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.29480 m

1.41601

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 3 2.50 1.49 2.74 2.63 2.59 2.56 2.52 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 9 32 31 33 32 34 35 35 36 17 16 34 32 32 8 1 9 32 1 32 1 35 1 17 2 37 38 2 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 126 2 16 34 32 32 8 3 127 1
2.81 21.92 44.71 41.44 40.96 10.08 2.52 164.44

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/2 -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 -31/1-34/1-36/1

layer 1 8 17 16 16 4 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: 089 WHITE

SD CHO MAØU HIMALAYANA ñm bình quaân: 0.36586 m SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40011 yd

#DAVE P 188 ch
188 +10MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 2 6 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

30 9

31 18

32 41

33 47

34 49

35

36 22 24

37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 1 4 8 8 7 3 2

48 48 42 18 12 24 2 6 4

188 6 24 48 48 42 18 12 198 10

2.32 9.12 17.84 17.52 15.19 6.39 4.06 72.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 12 18 42 48 48 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 1 1 -1 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 13

Trang 14

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

35

36 1286 1287

37

38 286 286

qty semi ped pcs/set

consume M

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 15

Trang 16

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 193 ch
193 +1MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24593 m

1.36256

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 2.55 2.52 2.49 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 32 32 48 33 32 34 33 34 32 48 32 36 36 32 48 32 34 1 12 35 36 12 12 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 193 12 34 32 48 32 36 194 1
16.02 43.35 40.32 59.76 38.88 43.38 241.71

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 30/2

layer 6 17 16 24 16 18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

1.30630 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.42858 yd

#DAVE P 54 ch
54

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 2 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 17 34 20 20 16 1 17 20 1 17 35 36 17 16 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -33/1-36/1

layer 8 10 8 1

54 16 20 16 2 54

22.24 27.10 21.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

70.54

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set one

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

cutting table

size

layer

Trang 17

Trang 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 19

Trang 20

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK MAØU HÖ

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 726 ch
714 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31386 m

1.43685

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.80 1.49 2.82 one 2 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.53 1.49 2 2.51 1.49 2.74 2.63 2.63 2.59 2.55 2.53

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 53 32 148 33 151 34 194 35 36 128 128 100 96 152 148 54 54 1 148 152 1 196 2 128 40 37 38 40 40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 714 40 128 100 96 152 148 54 718 4
56.40 175.36 131.50 126.24 196.84 188.70 68.31 943.35

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/2 -36/2 -34/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2

layer 20 64 50 48 76 74 27

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: KHAKI SD CHO MAØU INK baøn
ñm bình quaân:

0.36764 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40206 yd

#DAVE P 973 ch
973 +11MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 40 42 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 85 32 198 33 204 34 251 35 36 159 162 258 204 198 84 36 162 3 42 2 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 7 27 43 34 33 14 6

973 42 162 258 204 198 84 36 984 11

16.24 61.56 95.89 74.46 71.61 29.82 12.18 361.76

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 36 84 198 204 258 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 7 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 21

Trang 22

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

35

36 1286 1287

37

38 286 286

qty semi ped pcs/set

consume M

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 23

Trang 24

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK MAØU HÖ

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 193 ch
193 +1MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24134 m

1.35755

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.64 1.49 2.66 one 2 2 2.52 1.49 2 2.49 1.49 2 2.47 1.49 2 2.39 1.49 2 2.38 1.49 2.54 2.51 2.49 2.41 2.40

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 32 32 48 33 32 34 33 34 32 48 32 36 36 32 48 32 34 1 12 35 36 12 12 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 193 12 34 32 48 32 36 194 1
15.96 43.18 40.16 59.76 38.56 43.20 240.82

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 30/2

layer 6 17 16 24 16 18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK GIAØNG 36" HÖ baøn
ñm bình quaân:

1.32593 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.45005 yd

#DAVE P 54 ch
54

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.85 1.49 2.87 one 2 2 2.70 1.49 2 2.66 1.49 2 1.49 2.72 2.68

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 17 34 20 20 16 1 17 20 1 17 35 36 17 16 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -33/1-36/1

layer 8 10 8 1

54 16 20 16 2 54

22.96 27.20 21.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

71.60

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set one

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

cutting table

size

layer

Trang 25

Trang 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 27

Trang 28

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 726 ch
726 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31419 m

1.43722

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 2.74 2.63 2.63 2.59 2.56 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 53 32 150 33 155 34 198 35 36 130 130 100 100 156 150 54 54 1 150 156 1 200 2 130 40 37 38 40 40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 726 40 130 100 100 156 150 54 730 4
56.20 178.10 131.50 131.50 202.02 192.00 68.04 959.36

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/2 -36/2 -34/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2

layer 20 65 50 50 78 75 27

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: KHAKI SD CHO MAØU INK baøn
ñm bình quaân:

0.36764 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40206 yd

#DAVE P 973 ch
973 +11MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 40 42 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 36 31 85 32 198 33 204 34 251 35 36 159 162 258 204 198 84 36 162 3 42 2 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 7 27 43 34 33 14 6

973 42 162 258 204 198 84 36 984 11

16.24 61.56 95.89 74.46 71.61 29.82 12.18 361.76

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 36 84 198 204 258 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 7 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 29

Trang 30

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

35

36 1286 1287

37

38 286 286

qty semi ped pcs/set

consume M

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 31

Trang 32

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 142COLD KHAKI MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 645 ch
645 +5MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.25265 m

1.36991

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 2.55 2.52 2.49 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 63 31 81 32 175 33 149 34 138 138 150 176 82 64 64 1 82 1 176 1 150 1 138 40 1 35 36 39 40 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 645 40 138 150 176 82 64 650 5
53.40 175.95 189.00 219.12 99.63 77.12 814.22

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 30/2

layer 20 69 75 88 41 32

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 142COLD KHAKI GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

1.32118 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.44486 yd

#DAVE P 119 ch
119

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 3 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 37 34 49 48 36 1 37 1 49 1 33 35 36 33 32 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -33/1-34/1-36/1

layer 16 24 18 1

119 32 48 36 3 119

44.48 65.04 47.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

157.22

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set one

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

cutting table

size

layer

Trang 33

Trang 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 35

Trang 36

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 142COLD KHAKI MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 1148 ch
1148 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31208 m

1.43491

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 2.74 2.74 2.63 2.63 2.59 2.59 2.56 2.56 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 75 32 240 33 289 34 305 35 36 187 120 68 160 146 140 150 120 120 76 76 1 240 290 1 306 1 188 1 52 37 38 52 52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 1148 52 120 68 160 146 140 150 120 120 76
73.06 164.40 93.16 210.40 191.99 181.30 194.25 153.60 153.60 95.76

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/2 -36/2 -36/2 -34/2 -34/2 -33/2 -33/2 -32/2 -32/2 -31/2

layer 26 60 34 80 73 70 75 60 60 38

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: 14X BROWN INK SD CHO MAØU KHAKI baøn
ñm bình quaân:

0.36693 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40128 yd

1152 1511.52 4 #DAVE P 1912 ch
1912 +8MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 52 54 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 63 31 156 32 415 33 475 34 492 35 36 259 264 492 474 414 156 66 264 5 54 2 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 9 44 82 79 69 26 11

1912 54 264 492 474 414 156 66 1920 8

20.88 100.32 182.86 173.01 149.73 55.38 22.33 704.51

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 66 156 414 474 492 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 -1 -1 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt

Trang 37

Trang 38

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
35 36 1286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 37 38 286 286

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

T/HAO meùt consume M

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 39

Trang 40

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 089 WHITE MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 322 ch
322 +2MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.25182 m

1.36901

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 2.55 2.52 2.49 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 31 55 32 68 33 65 34 66 66 66 68 56 40 40 56 1 68 66 1 66 28 35 36 28 28 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 322 28 66 66 68 56 40 324 2
37.38 84.15 83.16 84.66 68.04 48.20 405.59

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2 30/2

layer 14 33 33 34 28 20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 089WHITE GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

1.33304 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.45783 yd

#DAVE P 67 ch
67 +2MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 1 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 25 34 27 28 24 1 25 28 1 16 1 35 36 15 16 37

cutting table 1 2 3 4

size -36/2 -34/2 -33/2 -33/1

layer 8 14 12 1

67 16 28 24 1 69 2

22.24 37.94 31.80

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

91.98

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#DAVE P 9335 ch meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set one 1.50

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

cutting table 1

size

layer

Trang 41

Trang 42

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 43

Trang 44

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 089 WHITE MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 575 ch
575 +3MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.30756 m

1.42997

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 2.74 2.63 2.59 2.56 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 62 32 132 33 137 34 141 35 36 82 82 142 138 132 62 62 132 138 1 142 1 82 22 1 37 38 21 22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 575 22 82 142 138 132 62 578 3
30.91 112.34 186.73 178.71 168.96 78.12 755.77

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -38/2 -36/2 -34/2 -33/2 -32/2 -31/2

layer 11 41 71 69 66 31

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: SKIN SD CHO MAØU WHITE baøn
ñm bình quaân:

0.36599 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.40025 yd

#DAVE P 964 ch
964 +14MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
38 21 24 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.30 1.45 2.32 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.19 2.17 2.13 2.03

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 31 117 32 200 33 227 34 234 35 36 125 126 234 228 204 120 42 42 120 2 3 204 4 228 1 234 126 1 24 3 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -38/6 -36/6 -34/6 -33/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 4 21 39 38 34 20 7

964 24 126 234 228 204 120 42 978 14

9.28 47.88 86.97 83.22 73.78 42.60 14.21 357.94

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +37MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 45

Trang 46

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 117 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

35

36 1286 1287

37

38 286 286

qty semi ped pcs/set

consume M

1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319

9335 286 1287 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9372 37

17.42 78.39 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 570.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1287 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 1 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 47

Trang 48

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 050 BLACK MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 1584 ch
1584 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.25421 m

1.37162

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m 30 31 qly width length pcs length M of 147 210 set 2.65 1.49 2.67 one 2 2 2.53 1.49 2 2.53 1.49 2 2.50 1.49 2 2.50 1.49 2 2.50 1.49 2 2.47 1.49 2 2.47 1.49 2 2.47 1.49 2 2.41 1.49 2 2.41 1.49 2 2.39 1.49 2.55 2.55 2.52 2.52 2.52 2.49 2.49 2.49 2.43 2.43 2.41

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
32 397 33 378 34 327 160 168 160 160 58 160 160 78 120 90 148 398 1 378 328 1 126 1 35 36 125 126 37 38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 1584 126 160 168 160 160 58 160 160 78 120 90 148 1588 4
168.21 204.00 214.20 201.60 201.60 73.08 199.20 199.20 97.11 145.80 109.35 178.34 1991.69

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

size -36/2 -34/2 -34/2 -33/2 -33/2 -33/2 -32/2 -32/2 -32/2 -31/2 -31/2 30/2

layer 63 80 84 80 80 29 80 80 39 60 45 74

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 148 210 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) MAØU VAÛi-Fabric color: 050 BLACK GIAØNG 36" baøn
ñm bình quaân:

1.35348 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.48018 yd

#DAVE P 342 ch
342

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.76 1.49 2.78 one 2 2 2.69 1.49 2 2.63 1.49 2.71 2.65

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 120 34 134 134 120 120 134 88 35 36 88 88 37

cutting table 1 2 3

size -36/2 -34/2 -33/2

layer 44 67 60

342 88 134 120 342

122.32 181.57 159.00 462.89

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE Trang 49

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#DAVE P 9335 ch

Trang 50

ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

#DIV/0!

yd

meùt soá BTP ch/boä
38 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set one 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 35 36 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size

layer

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 51

Trang 52

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 HD12/BM03 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV) VAÛi-Fabric color: 050 BLACK MAØU

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan:

#DAVE P 2824 ch
2824 +10MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting:

GIAØNG 34" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.31159 m

1.43438

yd

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width length pcs length M of set 2.79 1.49 2.81 one 2 2 2.72 1.49 2 2.72 1.49 2 2.72 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.61 1.49 2 2.57 1.49 2 2.57 1.49 2 2.57 1.49 2 2.57 1.49 2 2.57 1.49 2 2.54 1.49 2 2.54 1.49 2 2.54 1.49 2 2.54 1.49 2 2.50 1.49 2 2.50 1.49 2.74 2.74 2.74 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.56 2.56 2.56 2.56 2.52 2.52

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 193 32 626 33 734 34 691 35 36 422 160 160 104 160 160 160 160 52 160 160 160 160 96 160 160 160 148 120 74 194 1 628 2 736 2 692 1 424 2 160 2 37 38 158 160

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty semi M ped 2824 160 160 160 104 160 160 160 160 52 160 160 160 160 96 160 160 160 148 120 74 2834 10
224.80 219.20 219.20 142.48 210.40 210.40 210.40 210.40 68.38 207.20 207.20 207.20 207.20 124.32 204.80 204.80 204.80 189.44 151.20 93.24 3717.06

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

size -38/2 -36/2 -36/2 -36/2 -34/2 -34/2 -34/2 -34/2 -34/2 -33/2 -33/2 -33/2 -33/2 -33/2 -32/2 -32/2 -32/2 -32/2 -31/2 -31/2

layer 80 80 80 52 80 80 80 80 26 80 80 80 80 48 80 80 80 74 60 37

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% Cotton Poplin MAØU VAÛi-Fabric color: 01Z SILVER SD CHO MAØU BLACK baøn
ñm bình quaân:

0.36546 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.39968 yd

#DAVE P 4750 ch
4750 +20MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 53

Trang 54

size

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/6 -36/6 -34/6 -34/6 -33/6 -33/6 -32/6 -32/6 -31/6 30/6

layer 27 106 100 92 100 106 90 81 68 25

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 147 403 1023 1232 1152 set 2.04 1.45 2.06 one 6 6 2.26 1.45 6 2.21 1.45 6 2.21 1.45 6 2.17 1.45 6 2.17 1.45 6 2.15 1.45 6 2.15 1.45 6 2.11 1.45 6 2.01 1.45 2.28 2.23 2.23 2.19 2.19 2.17 2.17 2.13 2.03

35

36 635 636

37

38 158 162

qty semi ped pcs/set

consume M

600 552 600 636 540 486 408 150 162 4

4750 162 636 600 552 600 636 540 486 408 150 4770 20

55.62 241.68 223.00 205.16 219.00 232.14 195.30 175.77 144.84 50.75 1743.26

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 150 408 1026 1236 1152 636 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 5 3 4 1 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.06661 yd

#DAVE P 9335 ch
9335 +48MAÃU

0.06091 m

meùt soá BTP ch/boä
38 286 286 qty semi ped pcs/set T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
35 36 1286 1298 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 37

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -38/11 -36/11 -34/11 -34/11 -33/11 -33/11 -32/11 -32/11 -31/11 30/11

layer 26 118 100 111 100 111 90 91 77 29

boä m m m 30 31 32 33 34 qly width length pcs length M of 309 839 1984 2313 2318 set one 11 0.65 1.50 0.67 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 11 0.65 1.50 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

9335 286 1298 1100 1221 1100 1221 990 1001 847 319 9383 48

17.42 79.06 67.00 74.37 67.00 74.37 60.30 60.97 51.59 19.43 571.51

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 319 847 1991 2321 2321 1298 286 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 10 8 7 8 3 12 Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 55

Trang 56


								
To top