7242 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 7 PAGES: 35

									COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON baøn 1 2 #1 Hoa hoàng caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 52 1
daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

MAÕ HAØNG: ###

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

520 ch
520 +2MAÃU

tæ leä BTP theo sô ñoà
L 52 52

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1 XS/1-M/1

boä

c.tay

S M 156 156 156 10 5.38 1.30 5.41 156 156 156 2 1.30 1 1 157 1

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 520 520 281.32 2 522 281.32 2 260 ch
260

Toång coäng thöïc caét: 157 156 ñaõ caét maãu: 1

52 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.59164 yd L 26 26 26 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.56649 yd L 23 23 23 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.56649 yd L 20 20 20

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- Hoa vaøng
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.54100 m S 78 78 78 M 78 78 78

baøn 3

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
78 78 78

26

10 5.38 1.30 5.41

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 260 260 140.66 260 230 ch
230 140.66

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 Hoa naâu
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.51800 m S 69 69 69 M 69 69 69

baøn 5

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
69 69 69

23

10 5.15 1.30 5.18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 230 230 119.14 230 200 ch
200 119.14

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 Hoa xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.51800 m S 60 60 60 M 60 60 60

baøn 6

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
60 60 60

20

10 5.15 1.30 5.18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 200 200 103.60 200
103.60

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:
NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! S m M L #DIV/0! KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

MAØU

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

1700 ch

baøn 1 2

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 2.25 0.99 2.27 1.40 0.99 1.42

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

meùt

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 Traéng/HOÀNG MAÕ HAØNG: ###
0.91763 m S M 42 168 126 42 84 42 84 84 1 1 42 169 1 127 1 L 84 84

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00353 yd

420 ch
420 +2MAÃU

baøn 1 2 3

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2 -S/1-M/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

42 42 1

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 420 252 233.10 168 154.14 2 422 387.24 2 240 ch
240

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

84 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00831 yd L 48 48

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- TRAÉNG/CAM
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.92200 m S 96 48 48 96 M 72 24 48 72

baøn 3 4

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
24 24

24 24

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 240 144 133.20 96 88.08 240
221.28

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

24

48 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00429 yd L 50 50

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 TRAÉNG /XANH MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

250 ch
250 +1MAÃU

0.91833 m S 25 100 25 50 50 1 26 100 1 M 75 25 50

baøn 5 6 7

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2 XS/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

25 25 1

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67 1 1.20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 150 138.75 100 91.75 1 251 230.50 1 250 ch
250 +1MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

75

50 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00429 yd L 50 50 1

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 XANH/ÑOÛ
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.91833 m S 25 100 25 50 50 M 75 25 50

baøn 7 8 9

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2 -L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

25 25 1

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67 1 1.20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 150 138.75 100 91.75 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

25 100

75

51 1

MAØU DÖÏNG 9218F

WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.07600 m

251 230.50 1 KEÁ HOAÏCH: 1840 ch
THÖÏC CAÉT: 0.08311 yd 1840 +20MAÃU

baøn 1

côû voùc
XS/2-S/8-M/6-L/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 93

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 184 736 552 368 20 1.50 0.99 1.52 186 744 558 372 558 372

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1840 1860 141.36 1860
141.36

Toång coäng thöïc caét: 186 744

ñaõ caét maãu:

2

8

6

4 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00831 yd L 24 24

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #5 Xanh/vaøng HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

20 120 ch
120

0.92200 m S 48 24 24 48 M 36 12 24 36

baøn 9 10

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 12

12 12

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 120 72 66.60 48 44.04 120
110.64

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

12

24 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00507 yd L 62 62 1

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #6 kem/hoàng HAØNG: MAÕ
ñm bình quaân:

310 ch
310 +1MAÃU

0.91904 m S 31 124 31 62 62 M 93 31 62

baøn 11 12 13

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2 -L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

31 31 1

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67 1 1.10

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 310 186 172.05 124 113.77 1 311 285.82 1 250 ch
250

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

31 124

93

63 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.00831 yd L 50 50

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #7 cam/ñoûMAÕ HAØNG:
ñm bình quaân:

0.92200 m S 25 100 25 50 50 25 100 M 75 25 50 75

baøn 13 14

côû voùc
XS/1-S/2-M/1-L/2 -S/2-M/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

25 25

6 5.52 1.10 5.55 4 3.65 1.10 3.67

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 150 138.75 100 91.75 250
230.50

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+20MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#6 Hoa NAÂU

MAÕ HAØNG: ### 0.51976 m S 75 75 1 76 1 M 75 75 1 76 1 L 50 50 1 51 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.56842 yd

250 ch
250 +3MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 -S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.30

tæ leä BTP theo sô ñoà
50 50

C.tay

25 1

10 5.23 1.26 5.26 3

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 250 131.50 3 253 131.50 3 520 ch
520 +3MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- Hoa xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.52298 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.57194 yd

baøn 3 4

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 52 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

C.tay

S M L 104 156 156 104 10 5.23 1.26 5.26 104 156 156 104 3 1.26 1 1 1 157 1 105 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 520 520 273.52 3 523 273.52 3 770 ch
770 +30MAÃU

Toång coäng thöïc caét: 105 156 ñaõ caét maãu: 1

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.05150 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.05632 yd

baøn 1 2

côû voùc
XS/4-S/6-M/6-L/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 40

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 154 231 231 154 20 1.01 0.99 1.03 160 240 240 160
0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 770 800 41.20

Toång coäng thöïc caét: 160 240 ñaõ caét maãu: 6 9

240 9

160 6 thuû tröôûng ñôn vò

800 30

41.20

MAØU

ngöôøi laäp MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+30MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON MAØU VAÛI: #1 traéng MAÕ HAØNG: ### SOÏC
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.39162 yd

310 ch
310 +2MAÃU

1.27250 m 40 93 46 16 32 94 1 42 93 46 16 32 94 1 44 46 46

baøn 1 2 3

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
62 46 16 62 46 16 16

46 16 16

4 5.06 1.45 5.09 3 3.95 1.45 3.97 5 6.18 1.45 6.21

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 310 184 234.14 48 63.52 80 99.36 312 397.02 2 450 ch
450 +5MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

46

16 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.34928 yd

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2- traéng kem HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

1.23378 m 40 42 90 135 135 69 69 69 23 23 22 44 44 91 136 1 1 136 1 44 68 69

baøn 4 5 6

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
46 22 23

69 23 22

4 4.90 1.42 4.92 3 3.85 1.42 3.87 5 6.01 1.42 6.04

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 450 276 339.48 69 89.01 110 132.88 455 561.37 5 90 ch
90 +3MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

69 1

23 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.38983 yd

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #3 kem ñaäm HAØNG: ### MAÕ SOÏC
ñm bình quaân:

1.27086 m 40 27 14 4 10 28 1 42 27 14 4 10 28 1 44 14 14

baøn 7 8 9

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
18 14 5 19 1 46 4 4

14 4 5

4 5.06 1.45 5.09 3 3.95 1.45 3.97 5 6.18 1.45 6.21

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 90 56 71.26 12 15.88 25 31.05 93 118.19 3 40 ch
40

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

14

4 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.34897 yd

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: # 04 vaøng MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

1.23350 m 40 12 6 2 4 12 42 12 6 2 4 12 44 6 6

baøn 10 11 12

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
8 6 2 8 46 2 2

6 2 2

4 4.90 0.99 4.92 3 3.85 0.99 3.87 5 6.01 1.10 6.04

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 40 24 29.52 6 7.74 10 12.08 40 100 ch
100 +4MAÃU 49.34

Toång coäng thöïc caét:

6

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

ngöôøi laäp MAØU VAÛI: #05 xanh SOÏC
ñm bình quaân:

2 thuû tröôûng ñôn vò KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.39162 yd

MAÕ HAØNG: ### 1.27250 m 40 30 16 5 10 42 30 16 5 10 44 15 16

baøn 13 14 15

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 16 5 46 5 5

16 5 5

4 5.06 1.10 5.09 3 3.95 1.10 3.97 5 6.18 1.10 6.21

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 100 64 81.44 15 19.85 25 31.05

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

21 1

31 1

31 1

16 1

5 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.34939 yd

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #06 xanh ñaäm HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

104 132.34 4 330 ch
330 +5MAÃU

1.23388 m 40 99 51 17 32 42 99 51 17 32 100 1 44 50 51

baøn 16 17 18

côû voùc
38/1-40/1-42/1-44/1 -40/1-42/1-46/1 38/1-40/2-42/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
66 51 16 46 16 17

51 17 16

4 4.90 1.10 4.92 3 3.85 1.10 3.87 5 6.01 1.10 6.04

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 330 204 250.92 51 65.79 80 96.64

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

67 100 1 1

51 1

17 1

MAØU VAÛI DÖÏNG 9218F

WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.12855 m

335 413.35 5 KEÁ HOAÏCH: 1320 ch
1320 +26MAÃU

THÖÏC CAÉT: 0.14059 yd 46 65 70 70 5

baøn 1 2

côû voùc
38/4-40/6-42/6-44/2 -44/5-46/5

SOÁ s/p LÔÙP ch 67 14

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

40 42 44 264 396 396 199 18 2.27 0.99 2.29 268 402 402 134 10 1.38 0.99 1.40 70 402 6 204 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1320 1206 153.43 140 19.60 1346 26
173.03

Toång coäng thöïc caét: 268 402 ñaõ caét maãu: 4 6

ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 Hoa hoàng

MAÕ HAØNG: ### 0.71881 m S M 80 160 120 80 160 120 1 1 1 81 161 1 1 121 1 L 40 40 1 41 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78610 yd

400 ch
400 +4MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/2-S/4-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.30

tæ leä BTP theo sô ñoà

C.tay

40 1

10 7.23 1.30 7.26 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 400 400 290.40 4 404 290.40 4 390 ch
390 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- Hoa xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.71863 m S M 78 156 117 78 156 117 1 1 1 79 157 1 1 118 1 L 39 39 1 40 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78590 yd

baøn 3 4

côû voùc
XS/2-S/4-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà

C.tay

39 1

10 7.23 1.30 7.26 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 390 390 283.14 4 394 283.14 4 360 ch
360 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 Hoa vaøng
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.71802 m S M 72 144 108 72 144 108 1 1 1 73 145 1 1 109 1 L 36 36 1 37 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78524 yd

baøn 5 6

côû voùc
XS/2-S/4-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

36 1

10 7.23 1.30 7.26 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 360 360 261.36 4

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.06540 m

364 261.36 4 KEÁ HOAÏCH: 1150 ch
THÖÏC CAÉT: 0.07153 yd 1150 +16MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/6-S/11-M/9-L/3 -S/7

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 39 5

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 230 460 345 115 29 1.87 0.99 1.89 234 429 351 117 7 0.49 0.99 0.51 35 351 6 117 2 thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: #DIV/0! m #DIV/0!

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1150 1131 73.71 35 2.55 1166 16
76.26

Toång coäng thöïc caét: 234 464 ñaõ caét maãu: 4 4

MAØU

ngöôøi laäp MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+16MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 Traéng

MAÕ HAØNG: ### 0.71613 m S M 70 122 105 70 105 105 18 70 123 1 105 L 53 35 18 53

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78316 yd

350 ch
350 +1MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

35 18

9 6.37 1.35 6.40 2 1.50 1.35 1.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 350 315 224.00 36 27.36 351 251.36 1 250 ch
250 +1MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- hoàng nhaït
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.71618 m S 87 75 13 88 1 M 75 75 L 38 25 13 38

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78322 yd

baøn 3 4

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
50 50

25 13

9 6.37 1.35 6.40 2 1.50 1.35 1.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 225 160.00 26 19.76 251 179.76 1 200 ch
200

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

75

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 vaøng
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.71600 m S 70 60 10 70 M 60 60 L 30 20 10 30

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78303 yd

baøn 5 6

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
40 40

20 10

9 6.37 1.35 6.40 2 1.50 1.35 1.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 200 180 128.00 20 15.20 200
143.20

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

40

60

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 Ñen
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.71622 m S M 80 140 120 80 120 120 21 80 141 1 120 L 60 40 21 61 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.78327 yd

400 ch
400 +2MAÃU

baøn 7 8

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

40 21

9 6.37 1.35 6.40 2 1.50 1.35 1.52

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 400 360 256.00 42 31.92 402 287.92 2 400 ch
400 +20MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

Black
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.06571 m S M 80 140 120 80 140 120 80 140 120 L 60 80 80 20

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.07187 yd

baøn 1

côû voùc
XS/4-S/7-M/6-L/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

20

21 1.36 0.99 1.38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 400 420 27.60 420 27.60 20 800 ch
800 +19MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: ###

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

ñm bình quaân:

0.06571 m

0.07187 yd

baøn 3

côû voùc
XS/4-S/7-M/6-L/4

SOÁ s/p LÔÙP ch 39

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 160 279 240 121 21 1.36 0.99 1.38 156 273 234 156

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 800 819 53.82 819 19
53.82

Toång coäng thöïc caét: 156 273 234 156 ñaõ caét maãu: -4 -6 -6 35 löu yù: haï côõ dö cho thieáu

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+20MAÃU

+19MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON baøn 1 2 #1 Hoa xanh soïc SOÁ s/p LÔÙP ch
boä XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1 daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

MAÕ HAØNG: ###

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

330 ch
330 +3MAÃU

tæ leä BTP theo sô ñoà
S 66 115 66 99 18 66 117 2 M 99 99 L 50 33 18 51 1

côû voùc

33 18

9 5.40 1.42 5.43 2 1.31 1.42 1.33

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 330 297 179.19 36 23.94 333 203.13 3 450 ch
450 +3MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

99

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#2- Hoa hoàng soïc MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.66375 yd

0.60693 m S M 90 157 135 90 135 135 23 1 1 91 158 1 1 136 1 L 68 45 23

baøn 3 4 5

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1 XS/1-M/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

45 23 1

9 5.40 1.20 5.43 2 1.31 1.20 1.33 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 450 405 244.35 46 30.59 2 453 274.94 3 460 ch
460 +2MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

68 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.66682 yd L 69 46 24 70 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.66224 yd L 69 46 23 1 70 1 THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 Hoa vaøng soïc MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

0.60974 m S M 92 161 138 92 138 138 24 92 162 1 138

baøn 5 6

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

46 24

9 5.40 1.20 5.43 2 1.31 1.20 1.33

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 460 414 249.78 48 31.92 462 281.70 2 460 ch
460 +3MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 Hoa cam soïc
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.60555 m S M 92 161 138 92 138 138 23 1 1 92 162 1 139 1

baøn 7 8 9

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/1 -S/1-L/1 -S/1-M/1-L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

46 23 1

9 5.40 1.20 5.43 2 1.31 1.20 1.33 3 1.20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 460 414 249.78 46 30.59 3 463 3
280.37

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:
NGÖÔØI LAÄP

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.06350 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06945 yd

1700 ch
1700 +16MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/8-S/12-M/12-L/4 -S/10-L/11

SOÁ s/p LÔÙP ch 43 8

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 340 594 510 256 36 2.25 0.99 2.27 344 516 516 172 21 1.40 0.99 1.42 80 88

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1700 1548 97.61 168 11.36

Toång coäng thöïc caét: 344 596 ñaõ caét maãu: 4 2

516 6

260 4 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

1716 16
ch

108.97

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m

baøn 1 2 3 22

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

TAÙC NGHIEÄP CAÉ
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

KHAÙCH HAØN
MAØU VAÛI: #1 traéng
MAÕ HAØNG: #DIV/0!

baøn 1 2

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS
66

tæ leä sô ñoà
S 99 M 99 L 66

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20 1.20

tæ leä
66 S 99

1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-66

-99

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2- Hoàng ñaämHAØNG: MAÕ
ñm bình quaân:

#DIV/0!

baøn 3 4

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS 1 1 1

tæ leä sô ñoà
S M 105 L 70

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20 1.20

tæ leä
70 S 105

70 105

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-70 -105 MAÕ HAØNG: #DIV/0!

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #3 VAØNG
ñm bình quaân:

baøn 5 6

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS
34

tæ leä sô ñoà
S 51 M 51 L 34

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20 1.20

tæ leä
34 S 51

1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-34

-51

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #4 ÑEN
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0!

baøn 7 8

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS 1 1 1

tæ leä sô ñoà
S M 105 L 70

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 4.75 1.20 4.77 4.77 1.20 4.79

tæ leä
70 S 105

70 105

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-70 -105 MAÕ HAØNG: #DIV/0!

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: #5 Naâu
ñm bình quaân:

baøn 9 10

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS 1 1 1

tæ leä sô ñoà
S M 105 L 70

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 4.75 1.20 4.77 4.77 1.20 4.79

tæ leä
70 S 105

70 105

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

-70 -105 MAÕ HAØNG:

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE

ñm bình quaân:

#DIV/0!

baøn 1 2

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP XS 1 1 1

tæ leä sô ñoà
S M 255 L 170

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä
S 170 255

170 255

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: -170 -255

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0!

baøn 1 2 3 22

côû voùc

soá caét SOÁ baøntay LÔÙP 1 1 C.tay 1 1

tæ leä sô ñoà

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAÕ HAØNG: ### m M 99 L 66 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

330 ch
330

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 330

-99

-66 KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! L 70 THÖÏC CAÉT: yd

MAÕ HAØNG: ### m M 105

-330 350 ch
350

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 350

-105

-70 KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! L 34 THÖÏC CAÉT: yd

MAÕ HAØNG: ### m M 51

-350 170 ch
170

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 170

-51

-34 KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! L 70 THÖÏC CAÉT: yd

MAÕ HAØNG: ### m M 105

-170 350 ch
350

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 350

-105

-70 KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! L 70 THÖÏC CAÉT: yd

MAÕ HAØNG: ### m M 105

-350 350 ch
350

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 350

-105

-70 KEÁ HOAÏCH:

MAÕ HAØNG: ###

-350 850 ch

m M 255 L 170

#DIV/0!

THÖÏC CAÉT: yd

850

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 850

-255 -170 MAÕ HAØNG: m KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

-850
ch

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 traéng kem

MAÕ HAØNG: ### 0.35511 m S 54 54 1 55 1 M 54 54 1 55 1 L 18 18 1 19 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.38835 yd

180 ch
180 +4MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
54 54 1 55 1

c.tay

18 1

10 3.61 1.36 3.63 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 180 180 65.34 4 184 65.34 4 520 ch
520 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2 HOÀNG MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.39395 yd

0.36023 m L 52 52 1 53 1

baøn 3 4

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 52 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

c.tay

S M 156 156 156 10 3.61 1.36 3.63 156 156 156 4 1.20 1 1 1 157 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 520 520 188.76 4 524 188.76 4 300 ch
300 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: 157 157 ñaõ caét maãu: 1 1

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 XANH BIEÅN
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.35822 m S 90 90 1 91 1 M 90 90 1 91 1 L 30 30 1 31 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.39176 yd

baøn 5 6

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
90 90 1 91 1

c.tay

30 1

10 3.61 1.36 3.63 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 300 300 108.90 4 304 108.90 4 500 ch
500 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 VAØNG
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.36012 m L 50 50 1 51 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.39383 yd

baøn 7 8

côû voùc
XS/3-S/3-M/3-L/1 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 50 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

c.tay

S M 150 150 150 10 3.61 1.36 3.63 150 150 150 4 1 1 1 151 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 500 500 181.50 4 504 4
181.50

Toång coäng thöïc caét: 151 151 ñaõ caét maãu: 1 1

ngöôøi laäp
MAØU DÖÏNG 9218F MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

thuû tröôûng ñôn vò
MAÕ HAØNG: ### 0.06233 m KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06817 yd

1500 ch
1500 +30MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/9-S/9-M/9-L/3

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 51

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 450 450 450 150 30 1.85 0.99 1.87 459 459 459 153
0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1500 1530 95.37

Toång coäng thöïc caét: 459 459

459

153

1530

95.37

ñaõ caét maãu:

9

9

9

3 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

30
ch

MAØU DÖÏNG 1010S (chaân coå + MAØU VAÛI: laù coå)
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+30MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

MAØU VAÛI: #1 traéng MAÕ HAØNG: ###
0.35317 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.38624 yd

500 ch
500 +4MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 50 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

c.tay

S M L 100 150 150 100 10 3.54 1.37 3.56 100 150 150 100 4 1 1 1 1 151 1 101 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 500 500 178.00 4 504 178.00 4 290 ch
290 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: 101 151 ñaõ caét maãu: 1 1

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2-KEM
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.35116 m S 87 87 1 88 1 M 87 87 1 88 1 L 58 58 1 59 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.38403 yd

baøn 3 4

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
58 58 1 59 1

c.tay

29 1

10 3.54 1.37 3.56 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 290 290 103.24 4 294 103.24 4 150 ch
150 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #3 hoàng NHAÏT HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.37921 yd

0.34675 m S 45 45 1 46 1 M 45 45 1 46 1 L 30 30 1 31 1

baøn 5 6

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
30 30 1 31 1

c.tay

15 1

10 3.54 1.37 3.56 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 150 150 53.40 4 154 53.40 4 50 ch
50 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #4 Xanh bieån HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.36049 yd

0.32963 m S 15 15 1 16 1 M 15 15 1 16 1 L 10 10 1 11 1

baøn 7 8

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 10 1 11 1

c.tay

5 1

10 3.54 1.37 3.56 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 50 50 17.80 4 54 4
17.80

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### 0.34866 m S 57 57 1 58 M 57 57 1 58 L 38 38 1 39 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.38130 yd

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #5 Naâu
ñm bình quaân:

190 ch
190 +4MAÃU

baøn 9 10

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
38 38 1 39

c.tay

19 1

10 3.54 1.37 3.56 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 190 190 67.64 4 194
67.64

Toång coäng thöïc caét:

ñaõ caét maãu:

1

1

1

1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06015 yd

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.05500 m

4 1180 ch
1180 +20MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/6-S/9-M/9-L/6

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 40

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 236 354 354 236 30 1.63 0.99 1.65 240 360 360 240
0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1180 1200 66.00

Toång coäng thöïc caét: 240 360 ñaõ caét maãu: 4 6

360 6

240 4 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

1200 20
ch

66.00

MAØU DÖÏNG 1010S (chaân coå + laù coå) MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 traéng

MAÕ HAØNG: ### 0.77877 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.85167 yd

500 ch
500 +4MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 50 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

c.tay

S M L 100 150 150 100 10 7.82 1.37 7.85 100 150 150 100 4 1.20 1 1 1 1 151 1 101 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 500 500 392.50 4 504 392.50 4 290 ch
290 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: 101 151 ñaõ caét maãu: 1 1

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2-KEM
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.77432 m S 87 87 1 88 1 M 87 87 1 88 1 L 58 58 1 59 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.84681 yd

baøn 3 4

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
58 58 1 59 1

c.tay

29 1

10 7.82 1.37 7.85 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 290 290 227.65 4 294 227.65 4 150 ch
150 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 hoàng NHAÏT
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.76461 m S 45 45 1 46 1 M 45 45 1 46 1 L 30 30 1 31 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.83619 yd

baøn 5 6

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
30 30 1 31 1

c.tay

15 1

10 7.82 1.37 7.85 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 150 150 117.75 4 154 117.75 4 50 ch
50 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#4 Xanh bieån
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.72685 m S 15 15 1 16 1 M 15 15 1 16 1 L 10 10 1 11 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.79489 yd

baøn 7 8

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
10 10 1 11 1

c.tay

5 1

10 7.82 1.37 7.85 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 50 50 39.25 4 54 39.25 4 190 ch
190 +4MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#5 Naâu
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.76881 m S 57 57 1 58 1 M 57 57 1 58 1 L 38 38 1 39 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.84079 yd

baøn 9 10

côû voùc
XS/2-S/3-M/3-L/2 XS/1-S/1-M/1-L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
38 38 1 39 1

c.tay

19 1

10 7.82 1.37 7.85 4

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 190 190 149.15 4

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: ###

194 149.15 4 KEÁ HOAÏCH: 1180 ch

ñm bình quaân:

0.06244 m

THÖÏC CAÉT: 0.06828 yd

1180 +50MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/8-S/12-M/12-L/9

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 30

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

S M L 236 354 354 236 41 2.54 0.99 2.56 240 360 360 270
0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1180 1230 76.80

Toång coäng thöïc caét: 240 360 ñaõ caét maãu: 4 6

360 6

270 34 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

1230 50
ch

76.80

MAØU DÖÏNG 1010S (chaân coå + laù coå) MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON
ñm bình quaân:

#1 VAØNG

MAÕ HAØNG: ### 0.55672 m S 90 90 1 91 1 M 90 90 1 91 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.60884 yd

300 ch
300 +5MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
XS/1-S/3-M/3-L/2-XL/1 XS/1-S/1-M/1-L/1-XL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
30 30 1 31 1 L XL 60 30 60 30 1 1 61 1 31 1

c.tay

30 1

10 5.63 1.35 5.66 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 300 300 169.80 5 305 169.80 5 180 ch
180 +5MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

MAØU VAÛI: #2-Hoàng nhaït HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

m S 54 54 1 55 1 M 54 54 1 55 1 L XL 36 18 36 18 1 1 37 1 19 1

baøn 3 4

côû voùc
XS/1-S/3-M/3-L/2-XL/1 XS/1-S/1-M/1-L/1-XL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà
18 18 1 19 1

c.tay

18 1

10 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 180 180 5 185 5 370 ch
370 +5MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% COTTON

#3 hoàng ñaäm
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### m S M 37 111 111 37 111 111 1 1 1 38 112 1 1 112 1 L XL 74 37 74 37 1 1 75 1 38 1

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

baøn 5 6

côû voùc
XS/1-S/3-M/3-L/2-XL/1 XS/1-S/1-M/1-L/1-XL/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m 1.20 1.20

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

37 1

10 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 370 370 5 375 5 850 ch
850 +20MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.05500 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06015 yd

baøn 1

côû voùc
XS/3-S/9-M/9-L/6-XL/3

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi XS m

tæ leä BTP theo sô ñoà
S M L XL 85 255 255 170 85 87 261 261 174 87 87 261 2 6 261 6 174 4 87 2

29

30 1.63 0.99 1.65

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 850 870 47.85 870 20
47.85

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

ngöôøi laäp MAØU VAÛI CHÍNH 97% co 3%lycra poplin .K47/48"
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! m

thuû tröôûng ñôn vò KEÁ HOAÏCH: 620 ch
#DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd

baøn 9 10

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 4.75 1.20 4.77 4.77 1.20 4.79

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! m #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

1500 ch

baøn 1 2

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU DÖÏNG 1010S (chaân coå + laù coå) VAÛI: MAØU
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! m #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+20MAÃU


								
To top