8147

Document Sample
8147 Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: #01 Traéng kemMAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

1.08136 m M 63 50 12 1 63 L 62 50 12 62 XL 50 50

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.18259 yd

250 ch
250

baøn 1 2 3

côû voùc
S/1-M/1-L/1-XL/1 S/2-M/1-L/1 S/1-M/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 50 24 1 75

1 1 1

50 12 1

4 4.35 1.47 4.37 4 4.30 1.47 4.32 2 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 200 218.50 48 51.84 2 250 270.34 250 ch
250

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #02 kem ñaäm MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.18259 yd

1.08136 m M 63 50 12 1 63 L 62 50 12 62 XL 50 50

baøn 4 5 6

côû voùc
S/1-M/1-L/1-XL/1 S/2-M/1-L/1 S/1-M/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 50 24 1 75

1 1 1

50 12 1

4 4.35 1.47 4.37 4 4.30 1.47 4.32 2 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 200 218.50 48 51.84 2 250 270.34 250 ch
250

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #03 hoàng
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.08136 m M 63 50 12 1 63 L 62 50 12 62 XL 50 50

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.18259 yd

baøn 7 8 9

côû voùc
S/1-M/1-L/1-XL/1 S/2-M/1-L/1 S/1-M/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 50 24 1 75

1 1 1

50 12 1

4 4.35 1.47 4.37 4 4.30 1.47 4.32 2 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 200 218.50 48 51.84 2 250 270.34 250 ch
250

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: # xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.08136 m M 63 50 12 1 63 L 62 50 12 62 XL 50 50

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.18259 yd

baøn 10 11 12

côû voùc
S/1-M/1-L/1-XL/1 S/2-M/1-L/1 S/1-M/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 50 24 1 75

1 1 1

50 12 1

4 4.35 1.47 4.37 4 4.30 1.47 4.32 2 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Ngöôøi laäp

50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 200 218.50 48 51.84 2 250 270.34

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### m M L XL 300 250 250 200 300 250 250 200 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

MAØU LOÙT TÖÙ GIA 45/1 X 45/1

# WHITE
ñm bình quaân:

1000 ch
1000

baøn 9 10

côû voùc
S/6-M/5-L/5-XL/4

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.50 1.50

tæ leä BTP theo sô ñoà

1 1 1

50

20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1000 1000

Toång coäng thöïc caét: 300 250 ñaõ caét maãu:

250

200

1000

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.21200 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.23185 yd

1000 ch
1000

baøn 1

côû voùc
S/6-M/5-L/5-XL/4

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch 1 1 50

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 300 250 250 200 20 4.22 1.00 4.24 300 250 250 200 250 200

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1000 1000 212.00 1000
212.00 ch

Toång coäng thöïc caét: 300 250 ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! M m L XL #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

baøn 1 2 3 22

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

1 1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: #01Traéng kem HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

0.85104 m M 63 62 L 62 62 XL 50 31 19

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.93071 yd

250 ch
250

baøn 1 2 3 4

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-XL/1 S/1 -M/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 31 38 6 75

C.tay

31 19 6 1

6 5.07 1.47 5.10 3 2.56 1.47 2.58 1 0.92 1.47 0.94 1 1.47

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

1 63

62

50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 186 158.10 57 49.02 6 5.64 1 250 212.76 250 ch
250

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #02 kem ñaäm HAØNG: ### MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.93071 yd

0.85104 m M 63 62 L 62 62 XL 50 31 19

baøn 4 5 6 7

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-XL/1 S/1 -M/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 31 38 6

c.tay

31 19 6 1

6 5.07 1.47 5.10 3 2.56 1.47 2.58 1 0.92 1.47 0.94 1 1.47

1 75 63 62 50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 186 158.10 57 49.02 6 5.64 1 250
212.76

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #03 hoàng MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.93071 yd

250 ch
250

0.85104 m M 62 62 L 63 62 XL 50 31 19

baøn 7 8 9 10

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-XL/1 S/1 -L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 31 38 6

c.tay

31 19 6 1

6 5.07 1.47 5.10 3 2.56 1.47 2.58 1 0.92 1.47 0.94 1

1 75 62 63 50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 186 158.10 57 49.02 6 5.64 1 250
212.76

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #4 xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.85104 m M 62 62 L 63 62 XL 50 31 19

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.93071 yd

250 ch
250

baøn 10 11 12 13

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-XL/1 S/1 -L/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
75 31 38 6

c.tay

31 19 6 1

6 5.07 1.47 5.10 3 2.56 1.47 2.58 1 0.92 1.47 0.94 1

1 75 62 63 50

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 250 186 158.10 57 49.02 6 5.64 1 250
212.76

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: # WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.22450 m M 300 250 L 250 XL 200

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.24552 yd

1000 ch
1000

baøn

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1000

1

S/6-M/5-L/5-XL/4

50

20 4.47 1.00 4.49

300 250

250 250

200 200

1000 1000

224.50 224.50

Toång coäng thöïc caét: 300 250 ñaõ caét maãu: Ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! M 300 250 m L 250 XL 200 #DIV/0! KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

1000 ch
1000

baøn 1 2

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1000
181.64

76

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: -300 -250 -250 -200

181.64

-1000
KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd ch

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! M m L XL

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: #01 Xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.38318 m XL 85 40 45

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.51267 yd

575 ch
575

cho maøu chæ phoái 1 SOÁ s/p LÔÙP ch
boä daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-M/2 -M/1 -L/1

40 45 15 2 3

6 6 4 1 1

M L 115 202 173 8.29 1.55 8.32 40 80 80 8.29 1.55 8.32 45 90 90 5.34 1.55 5.37 30 30 1.46 1.55 1.48 2 1.52 1.54 3 173

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 575 240 332.80 270 374.40 60 80.55 2 2.96 3 4.62 575
795.33

Toång coäng thöïc caét: 115 202 ñaõ caét maãu:

85 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.51267 yd XL 85 45 40

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #01 XanhXanh #01
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.38318 m

575 ch
575

cho maøu chæ phoái 2 SOÁ s/p LÔÙP ch
boä daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

baøn 5 6 7 8 9

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-M/2 -M/1 -L/1

45 40 15 2 3

6 6 4 1 1

M L 115 202 173 8.29 1.55 8.32 45 90 90 8.29 1.55 8.32 40 80 80 5.34 1.55 5.37 30 30 1.46 1.55 1.48 2 1.52 1.55 1.54 3 173

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 575 270 374.40 240 332.80 60 80.55 2 2.96 3 4.62 575
795.33

Toång coäng thöïc caét: 115 202 ñaõ caét maãu:

85 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.52227 yd XL 40 40

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #02 Ñen
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.39196 m M 95 80 14 1 L 81 80

270 ch
270

baøn 9 10 11 12

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-M/2 -M/1 -L/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
54 40 14

40 7 1 1

6 8.34 1.51 8.37 4 5.40 1.51 5.43 1 1.46 1.51 1.48 1 1.52 1.20 1.54

1 54 95 81 40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 270 240 334.80 28 38.01 1 1.48 1 1.54 270
375.83

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### 0.17150 m M 95 98 98 3 L 81 84 84 3 XL 40 42 42 2 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.18755 yd

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: black
ñm bình quaân:

270 ch
270 +10MAÃU

baøn 1

côû voùc
S/4-M/7-L/6-XL/3

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà
54 56 56 2

14

20 3.41 0.99 3.43

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 270 280 48.02

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.17150 m

280 48.02 10 KEÁ HOAÏCH: 1151 ch
THÖÏC CAÉT: 0.18755 yd 1151 +9MAÃU

meùt

baøn 1

côû voùc
S/4-M/7-L/6-XL/3

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S

tæ leä BTP theo sô ñoà

M L XL boä m 230 404 345 172 58 20 3.41 0.99 3.43 232 406 348 174 Toång coäng thöïc caét: 232 406 ñaõ caét maãu: 2 2 348 3 174 2

soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1151 1160 198.94 1160 9
198.94

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+10MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH VAØNG ÑAÄM
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.03837 m 39 50 50 20 40 20

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.13558 yd 42 30 43 20

430 ch
430

baøn 1 2 3 4

côû voùc
37/2-38/2 37/2-39/2 -40/1-43/1 -42/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 65 25 20 15

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

38 180 130 4 4.01 1.50 4.03 130 130 4 4.07 1.50 4.09 50
2 2.31 1.50 2.33 2 2.36 1.50 2.38

20 30

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 430 260 261.95 100 102.25 40 46.60 30 35.70

Toång coäng thöïc caét: 180 130 50 20 30 20 430 446.50 ñaõ caét maãu: Löu yù: Trong ñoù 30 sp ÑPCN ,KCS SIZE 39=10 SP,SIZE 40=20 SP coù in taïi c.ty Hoaøng Cung *Trong ñoù 100 sp ÑPCN ,TOÅ TRÖÔÛNG,SIZE 37=20,SIZE 38 =40,SIZE 39=40 SP in tai c.ty Hoaøng Cung Trong ñoù 300 sp ÑPCNHAÂN SIZE 37=160,SIZE 38 =90,SIZE 42=30,SIZE 43=20 SP in tai c.ty Hoaøng Cung

MAØU VAÛI CHÍNH

VAØNG NHAÏT
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 1.10500 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.20844 yd

20 ch
20

Aùo sô mi nam ÑPCBSX
baøn 1

côû voùc
37/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 39 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
20 20

10

2 2.19 1.48 2.21

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 20 20 22.10 20
22.10

Toång coäng thöïc caét: 20 ñaõ caét maãu: Löu yù: saûn phaåm coù theâu taïi c.ty Theâu Trònh Tuaán ngöôøi laäp

Thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06817 yd 40 20 20 42 30 20 10 30 43 20 20

MAØU DÖÏNG 1020S chaân coå+ laù coå

white
ñm bình quaân:

450 ch
450

0.06233 m 39 70 60 10 70

baøn 1 2

côû voùc
37/9-38/6-39/3-40/1-42/1-43/1 -38/2-39/2-42/2

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 20 5

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

38 180 130 21 1.28 1.09 1.30 180 120 6 0.39 1.09 0.41 10

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 450 420 26.00 30 2.05 450 450 ch
450 +6MAÃU 28.05

Toång coäng thöïc caét: 180 130 ñaõ caét maãu:

20

20 KEÁ HOAÏCH:

MAØU DÖÏNG 1010S Döïng coùc

white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.04307 m 39 70 60 8 68 -2 40 20 20

THÖÏC CAÉT: 0.04710 yd 42 30 20 20 40 10 43 20 20

baøn 3 4

côû voùc
37/9-38/6-39/3-40/1-42/1-43/1 -38/2-39/2-42/5

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 20 4

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

38 180 130 21 0.87 1.09 0.89 180 120 9 0.44 1.09 0.46 8

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 450 420 17.80 36 1.84 456 6
19.64

Toång coäng thöïc caét: 180 128 ñaõ caét maãu: -2 ngöôøi laäp

20

20

Thuû tröôûng ñôn vò KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU

MAÕ HAØNG: ###

620 ch

ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

#DIV/0!

yd

baøn 9 10

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 4.75 1.20 4.77 4.77 1.20 4.79

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.11950 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.13069 yd

1500 ch
1500 +20MAÃU

baøn 1 2

côû voùc
37/4-38/6-39/6-40/4

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 76

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 300 450 450 300 20 2.37 0.99 2.39 304 456 456 304
0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1500 1520 181.64

Toång coäng thöïc caét: 304 456 ñaõ caét maãu: 4 6

456 6

304 4 KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd

1520 20
ch

181.64

MAØU DÖÏNG 1010S (chaân coå + laù coå) VAÛI: MAØU
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! M m L XL

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

ù 30 sp ÑPCN ,KCS SIZE 39=10 SP,SIZE 40=20 SP coù in taïi c.ty Hoaøng Cung

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: #1 Traéng MAÕ HAØNG: ###
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.95214 yd 44 26

1050 ch
1050

1.78504 m 38 131 131

baøn 1 2 3 4 5 6 7

côû voùc
-39/2-40/2 -39/2-40/2 -41/2-42/2 37/2-38/2 -43/1-44/1 37/1 -38/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
39 40 41 42 43 210 210 158 158 26 140 140 70 70 158 158 26 1 1 210 210 158 158 26 26

70 35 79 65 26 1 1

4 7.02 1.10 7.05 4 7.02 1.10 7.05 4 7.50 1.10 7.53 4 6.55 1.10 6.58 2 4.10 1.10 4.12 1 2.12 1.10 2.14 1 2.19 1.10 2.21

130 130 26

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1050 280 493.50 140 246.75 316 594.87 260 427.70 52 107.12 1 2.14 1 2.21 1050
1874.29

Toång coäng thöïc caét: 131 131 ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 1010

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.06925 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.07573 yd 44 26 27 27 1

1050 ch
1050 +30MAÃU

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä 37/5-38/5-39/8-40/8-41/6-42/6-43/1-44/127 1

38 39 40 41 42 43 131 131 210 210 158 158 26 40 2.75 1.09 2.77 135 135 216 216 162 162 27 216 6 216 162 162 27 6 4 4 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1050 1080 74.79

Toång coäng thöïc caét: 135 135 ñaõ caét maãu: 4 4

MAØU Döïng 1020

MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.08333 m

1080 74.79 30 KEÁ HOAÏCH: 1050 ch
1050 +42MAÃU

THÖÏC CAÉT: 0.09113 yd 44 26 52 52 26

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä 37/5-38/5-39/8-40/8-41/6-42/7-43/1-44/226 1

38 39 40 41 42 43 131 131 210 210 158 158 26 42 3.48 1.09 3.50 130 130 208 208 156 182 26

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1050 1092 91.00 1092 42 1254 ch
91.00

Toång coäng thöïc caét: 130 130 208 208 156 182 26 ñaõ caét maãu: -1 -1 -2 -2 -2 24 löu yù : haï côõ dö cho thieáu

MAØU
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! 38 m 39 40 #DIV/0! 41 42

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 43 44

baøn 7 8

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 1020

White
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! 38 m 39 40 #DIV/0! 41 42

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 43 44

620 ch

baøn 9 10

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! 38 m 39 40

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd 41 42 43 44

1500 ch

baøn 1 2

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! M m L XL

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

+30MAÃU

+42MAÃU

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH MAØU VAÛI: BLUE Caro soïc xanh
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 2.11065 m 38 55 39 86 40 86

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 2.30823 yd 41 65 11 42 43 65 11 11 11 44 11 11 54

434 ch
434

baøn 1 2 3 4 5 6

côû voùc
-42/1-43/1 -41/1-44/1 -39/1-40/1 37/1-42/1 -38/1-41/1 37/1-38/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
55

11 11 86 54 54 c.tay 1

2 4.63 1.10 4.65 2 4.63 1.10 4.65 2 4.18 1.10 4.20 2 4.19 1.10 4.21 2 4.15 1.10 4.17 2 1.10

86 54 1 55 54 1 55 86

86 54

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 434 22 51.15 22 51.15 172 361.20 108 227.34 108 225.18 2 434 394 ch
394 916.02

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

86

65

65 11

11

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: Red Caro soïc ñoû
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 2.12269 m 38 48 39 79 40 79

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 2.32140 yd 41 59 11 42 43 59 11 11 11 44 11 11 48

baøn 3 4 5 6 7

côû voùc
-42/1-43/1 -41/1-44/1 -39/1-40/1 37/1-42/1 -38/1-41/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
48

11 11 79 48 48

2 4.63 1.10 4.65 2 4.63 1.10 4.65 2 4.18 1.10 4.20 2 4.19 1.10 4.21 2 4.15 1.10 4.17

79 48 48 48 48 79

79 48 79 59 59 11 11

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 394 22 51.15 22 51.15 158 331.80 96 202.08 96 200.16 394 426 ch
426 836.34

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: black Caro soïc xaùm
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 2.12075 m 38 53 39 85 40 85

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 2.31928 yd 41 64 11 42 43 64 11 11 11 44 11 11 53

baøn 5 6 7 8 9

côû voùc
-42/1-43/1 -41/1-44/1 -39/1-40/1 37/1-42/1 -38/1-41/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
53

11 11 85 53 53

2 4.63 1.10 4.65 2 4.63 1.10 4.65 2 4.18 1.10 4.20 2 4.19 1.10 4.21 2 4.15 1.10 4.17

85 53 53 53 53 85

85 53 85 64 64 11 11

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 426 22 51.15 22 51.15 170 357.00 106 223.13 106 221.01 426
903.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 9218F chaân + laù

ngöôøi laäp MAØU VAÛI: white
ñm bình quaân:

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### 0.06356 m KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.06951 yd 44 33 56 56 23

1254 ch
1254 +6MAÃU

baøn

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 28

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä 37/5-38/5-39/8-40/9-41/7-42/7-43/2-44/2 1

38 39 40 41 42 43 156 156 250 250 188 188 33 45 2.84 1.09 2.86 140 140 224 252 196 196 56

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1254 1260 80.08 1260 6 1254 ch
80.08

Toång coäng thöïc caét: 140 140 224 252 196 196 56 ñaõ caét maãu: -16 -16 -26 2 8 8 23 löu yù: haï côõ dö cho thieáu

MAØU Döïng 1020

MAØU VAÛI: White

MAÕ HAØNG: ###

KEÁ HOAÏCH:

coùc laù+chaân
ñm bình quaân:

0.01366 m

THÖÏC CAÉT: 0.01494 yd 44 33 31 2 33

1254 +2MAÃU

baøn

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 31 2

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä 37/5-38/5-39/8-40/8-41/6-42/6-43/1-44/1 1 37/1-38/1-39/1-40/1-41/1-42/1-43/1-44/1 2 c.tay

38 39 40 41 42 43 156 156 250 250 188 188 33 40 0.50 1.09 0.52 155 155 248 248 186 186 31 8 0.50 1.09 0.52 2 2 2 2 2 2 2 250 188 188 33

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1254 1240 16.12 16 1.04 1256 2
17.16

Toång coäng thöïc caét: 157 157 250 ñaõ caét maãu: 1 1 löu yù haï côõ dö cho thieáu

MAØU

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! 38 m 39 40 #DIV/0! 41 42

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 43 44

1500 ch

baøn 1 2

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 37 m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: #DIV/0! M m L XL #DIV/0!

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd

ch

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : Hoaøng Giang

HD12/BM03 ######################## Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG : NOÄI ÑÒA
MAØU VAÛI CHÍNH vaûi traéng soïc K1.5m MAØU VAÛI: #01 soïc TraéngMAÕ HAØNG: ### 1
ñm bình quaân:

1.66327 m 40 42 147 147 146 146 44 74 74

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.81897 yd 46 24

490 ch
490

baøn 1 2 3 4

côû voùc
-40/2-42/2 38/2-44/2 38/1-46/1 -40/1-42/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
98 74 24 1 98 147 1 147

73 37 24 c.tay 1

4 6.60 1.41 6.63 4 6.62 1.41 6.65 2 3.52 1.41 3.54 2 1.41

24 74 24

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 490 292 483.99 148 246.05 48 84.96 2 490 815.00 530 ch
530

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #02 soïc Traéng MAÕ HAØNG: ### 2
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.72289 yd

1.57542 m 44 80 80

baøn 4 5 6 7

côû voùc
-40/2-42/2 38/2-44/2 38/1-46/1 -40/1-42/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 79 40 26 c.tay 1

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
46 26

boä

40 42 106 159 159 4 6.26 1.42 6.29 158 158 4 6.27 1.42 6.30 80 2 3.29 1.42 3.31 26 2 1.42 1 1 159

26

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 530 316 496.91 160 252.00 52 86.06 2 530
834.97

Toång coäng thöïc caét: 106 159 ñaõ caét maãu:

80

26 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.65621 yd

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: #03 soïc Traéng MAÕ HAØNG: ### 3
ñm bình quaân:

460 ch
460

1.51443 m 40 42 138 138 138 138 44 69 68

baøn 7 8 9 10

côû voùc
-40/2-42/2 38/2-44/2 38/1-46/1 38/1-44/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
92 68 23 1 92 138 138 46 23

69 34 23 c.tay 1

4 6.01 1.44 6.04 4 6.01 1.44 6.04 2 3.22 1.44 3.24 2 1.44

23 1 69 23

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 460 276 416.76 136 205.36 46 74.52 2 460
696.64

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU Döïng 9218F

MAØU VAÛI: # White
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### 0.11350 m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.12413 yd 46 73 74 74 1

1480 ch
1480

baøn 1

côû voùc
38/4-40/6-42/6-44/3-46/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch 74

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 38 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

40 42 44 296 444 444 223 20 2.25 0.99 2.27 296 444 444 222 444 222 -1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1480 1480 167.98 1480
167.98

Toång coäng thöïc caét: 296 444 ñaõ caét maãu: Ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: ### KEÁ HOAÏCH: #DIV/0! THÖÏC CAÉT: yd

MAØU
ñm bình quaân:

620 ch

#DIV/0!

m

baøn 9

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 4.75 1.20 4.77

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

10

4.77 1.20 4.79

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: ### #DIV/0! m

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd

1500 ch

baøn 1 2

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi m 2.37 0.99 2.39 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
181.64

76

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

181.64 MAÕ HAØNG: #DIV/0! M m L XL KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: #DIV/0! yd ch

MAØU

MAØU VAÛI:
ñm bình quaân:

baøn 1 2 3 22

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 1.10 1.10 1.10

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

C.tay

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

Laàn ban haønh :1.2 Ngaøy hieäu löïc : 01/07/2003


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:11/10/2008
language:
pages:21