; 20VA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

20VA

VIEWS: 2 PAGES: 10

  • pg 1
									COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

TAÙC NGHIEÄ KHAÙCH H
MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1710016
ñm bình quaân:

MAØU VAÛI: TRUE STONE MAÕ HA

#DIV/0!

baøn 1 2 3 4 37

côû voùc

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 80 75 80 75

tæ leä sô ñoà
6P 8P 10P 12P 14P 16P

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 1.32 1.32 1.32 1.32

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI LOÙT 96/72/45*45% SÖÛ DUÏNG CHUNG CHO CAÙC CÔÕ baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HA 0.17250

côû voùc
#REF! #REF! #REF! #REF!

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 150 150 150 64

tæ leä sô ñoà
6P 8P 10P 12P 14P 16P 6164 12 12 12 12 #### #### ####

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 2.07 2.07 2.07 2.07

12 2.05 1.44 12 2.05 1.44 12 2.05 1.44 12 2.05 1.44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU DÖÏNG 6123T

MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HA
ñm bình quaân:

0.17788

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
#REF! #REF! #REF! #REF!

soá Caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 150 150 39 12

tæ leä sô ñoà
6P 2 2 2 2 8P 3 3 3 1 10P 4 4 4 12P 4 4 4 14P 3 3 3 1 16P 702 2 2 2 2 #### #### #### 702 1027 1353 1353 1027

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 3.20 3.20 3.20 1.12

18 3.18 0.88 18 3.18 0.88 18 3.18 0.88 6 1.10 0.88

702 300 300 78 24

Toång coäng thöïc caét: 702 ñaõ caét maãu: Löu yù:

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

TAÙC NGHIEÄ

KHAÙCH H

Trang 1

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: NAVY

MAÕ HA

ñm bình quaân:

1.05500

baøn 1 2 37

côû voùc
#REF! #REF!

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 60 51

tæ leä sô ñoà
6P 110 1 1 8P 110 1 1 10P 110 1 1 12P 110 1 1 14P 110 1 1 16P 110 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

110 60 51

Toång coäng thöïc caét: 111 ñaõ caét maãu: 1

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HA

ñm bình quaân:

1.05500

baøn 1 2

côû voùc
#REF! #REF!

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 12 11

tæ leä sô ñoà
6P 12 1 8P 23 1 1 10P 34 1 2 12P 34 1 2 14P 23 1 1 16P 12 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

12 12

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

12

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HA

ñm bình quaân:

1.05500

baøn 1 2

côû voùc
#REF! #REF!

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 70 79

tæ leä sô ñoà
6P 149 1 1 8P 149 1 1 10P 149 1 1 12P 149 1 1 14P 149 1 1 16P 149 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

149 70 79

Toång coäng thöïc caét: 149 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HA

ñm bình quaân:

1.05500

baøn 1 2 3

côû voùc
#REF! #REF!

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 1 70 45

tæ leä sô ñoà
6P 115 1 1 8P 115 1 1 10P 115 1 1 12P 115 1 1 14P 115 1 1 16P 115 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 1.32

115 70 45

Toång coäng thöïc caét: 115 ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: TRUE STONE MAÕ HA

ñm bình quaân:

1.05500

baøn 1 2 3 4

côû voùc
#REF! #REF! #REF! #REF!

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 80 80 80 80

tæ leä sô ñoà
6P 160 1 1 8P 319 1 1 1 1 10P 479 1 1 2 2 12P 479 1 1 2 2 14P 319 1 1 1 1 16P 160 1 1

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33 6.33 6.33

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

160 80 80

Toång coäng thöïc caét: 160

Trang 2

ñaõ caét maãu:

Trang 3

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :

ROOHSING
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: ch

MAÕ HAØNG: 5M28VA

#DIV/0! 8P

m 10P 12P

#DIV/0! 14P 16P

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

2664.65

MAÕ HAØNG: 5M20VA 0.17250 8P m 10P 12P

KEÁ HOAÏCH:

6164
6164 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT: 0.18865 yd 14P 16P 6164 1800 1800 1800 768 6168 4

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ### ### ch/boä meùt 6164 1800 310.50 1800 310.50 1800 310.50 768 132.48 6168 1063.98 4 6164 ch
6164 +10MAÃU

6164

MAÕ HAØNG: 5M20VA 0.17788 m

KEÁ HOAÏCH:

THÖÏC CAÉT: 0.19453 yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 1027 1353 1353 1027 702 450 600 600 450 300 450 600 600 450 300 117 156 156 117 78 12 12 24

meùt soá BTP T/HAO ### ### ch/boä meùt 6164 2700 480.00 2700 480.00 702 124.80 72 13.44

1029 1356 1356 1029 2 3 3 2

702

6174 1098.24 10

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :

ROOHSING
Trang 4

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

660 ch
660 +6MAÃU

1.05500

m

1.15376

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 110 110 110 110 110 60 60 60 60 60 51 51 51 51 51 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 1.05500 m 1.15376 yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 660 360 379.80 306 322.83 666 702.63 6 138 ch
138

MAÕ HAØNG: 5M20VA

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 23 34 34 23 12 12 12 12 12 12 11 22 22 11 23 34 34 23 12

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 138 72 75.96 66 69.63 138
145.59

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

894 ch
894

1.05500

m

1.15376

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 149 149 149 149 149 70 70 70 70 70 79 79 79 79 79 149 149 149 149 149

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 894 420 443.10 474 500.07 894
943.17

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

690 ch
690

1.05500

m

1.15376

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 115 115 115 115 115 70 70 70 70 70 45 45 45 45 45

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 690 420 443.10 270 284.85

115

115

115

115

115 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

690 1916 ch

727.95

MAÕ HAØNG: 5M20VA

1916 +4MAÃU

1.05500

m

1.15376

yd

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 319 479 479 319 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 160 160 80 80 160 160 80 320 480 480 320 160

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1916 480 506.40 480 506.40 480 506.40 480 506.40 1920 2025.60

Trang 5

1

1

1

1

4

Trang 6

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197
ñm bình quaân:

ROOHSING
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: NAVY

MAÕ HAØNG: 5M20VA

1860 ch
1860

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2 3 4 37

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 -8P/1-10P/2-12P/2-14P/1 -8P/1-10P/2-12P/2-14P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 155 310 465 465 310 155 80 80 80 80 80 80 75 75 75 75 75 75 80 160 160 80 75 150 150 75 310 465 465 310 155

80 75 80 75

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1860 480 506.40 450 474.75 480 506.40 450 474.75 1860 1962.30

Toång coäng thöïc caét: 155 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI LOÙT 96/72/45*45% SÖÛ DUÏNG CHUNG CHO CAÙC CÔÕ baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: WHITE
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: 5M20VA 0.17250 8P m 10P 12P

KEÁ HOAÏCH:

6164
6164 +4MAÃU

THÖÏC CAÉT: 0.18865 yd 14P 16P 6164 1800 1800 1800 768 6168 4 KEÁ HOAÏCH:

côû voùc
-16P/12 -16P/12 -16P/12 -16P/12

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 2.07 2.07 2.07 2.07

tæ leä BTP theo sô ñoà

150 150 150 64

12 2.05 1.44 12 2.05 1.44 12 2.05 1.44 12 2.05 1.44

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 6164 1800 310.50 1800 310.50 1800 310.50 768 132.48 6168 1063.98 4 6164 ch
6164 +10MAÃU

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU DÖÏNG 6123T

MAØU VAÛI: WHITE MAÕ HAØNG: 5M20VA
ñm bình quaân:

0.17788

m

THÖÏC CAÉT: 0.19453 yd

baøn 1 2 3 4 5

côû voùc
6P/2-8P/3-10P/4-12P/4-14P/3-16P/2 6P/2-8P/3-10P/4-12P/4-14P/3-16P/2 6P/2-8P/3-10P/4-12P/4-14P/3-16P/2 6P/2-8P/1-14P/1-16P/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 3.20 3.20 3.20 1.12

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 702 1027 1353 1353 1027 702 300 450 600 600 450 300 300 450 600 600 450 300 78 117 156 156 117 78 24 12 12 24

150 150 39 12

18 3.18 0.88 18 3.18 0.88 18 3.18 0.88 6 1.10 0.88

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 6164 2700 480.00 2700 480.00 702 124.80 72 13.44

Toång coäng thöïc caét: 702 1029 1356 1356 1029 ñaõ caét maãu: 2 3 3 2 Löu yù:

702

6174 1098.24 10

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may 5

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :

ROOHSING

Trang 7

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: NAVY

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

660 ch
660 +6MAÃU

ñm bình quaân:

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2 37

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 110 110 110 110 110 110 60 60 60 60 60 60 51 51 51 51 51 51 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

60 51

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 660 360 379.80 306 322.83 666 702.63 6 138 ch
138

Toång coäng thöïc caét: 111 ñaõ caét maãu: 1

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HAØNG: 5M20VA

ñm bình quaân:

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 -8P/1-10P/2-12P/2-14P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
12 12 8P 10P 12P 14P 16P 23 34 34 23 12 12 12 12 12 12 11 22 22 11 23 34 34 23 12

12 11

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 138 72 75.96 66 69.63 138
145.59

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

12

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

894 ch
894

ñm bình quaân:

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 149 149 149 149 149 149 70 70 70 70 70 70 79 79 79 79 79 79 149 149 149 149 149

70 79

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 894 420 443.10 474 500.07 894
943.17

Toång coäng thöïc caét: 149 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: GREEN

MAÕ HAØNG: 5M20VA

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

690 ch
690

ñm bình quaân:

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2 3

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 115 115 115 115 115 115 70 70 70 70 70 70 45 45 45 45 45 45

70 45

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 690 420 443.10 270 284.85

Toång coäng thöïc caét: 115 ñaõ caét maãu:

115

115

115

115

115 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

690 1916 ch

727.95

MAØU VAÛI CHÍNH 97%Coton 3%spandex PO: 70B1391197

MAØU VAÛI: TRUE STONE MAÕ HAØNG: 5M20VA

1916 +4MAÃU

ñm bình quaân:

1.05500

m

1.15376

yd

baøn 1 2 3 4

côû voùc
6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 6P/1-8P/1-10P/1-12P/1-14P/1-16P/1 -8P/1-10P/2-12P/2-14P/1 -8P/1-10P/2-12P/2-14P/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 6P m 6.33 6.33 6.33 6.33

tæ leä BTP theo sô ñoà
8P 10P 12P 14P 16P 160 319 479 479 319 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 160 160 80 80 160 160 80 320 480 480 320 160

80 80 80 80

6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32 6 6.30 1.32

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1916 480 506.40 480 506.40 480 506.40 480 506.40 1920 2025.60

Toång coäng thöïc caét: 160

Trang 8

ñaõ caét maãu:

1

1

1

1

4

Trang 9

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

2664.65

6164

+10MAÃU

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

Trang 10


								
To top
;