P 104255

Document Sample
P 104255 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: SMITH BLUE

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

N104255 1517 ch
1517 +13MAÃU

0.91841

m

1.00439

yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m width lengt h of length M one 2.21 1.44 2.23 4.13 3.95 3.74 3.66 3.58 3.52 3.43 3.38 3.22 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.42 4.15 3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24 m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 61 29 44 30 152 31 97 32 334 33 110 34 360 36 229 38 109 108 228 360 112 332 96 152 44 60 2 62 1 44 2 154 2 2 98 1 4 336 2 112 2 2 362 2 2 230 1 2 110 1

qly cutti size layer pcs ng 1 -40/2 11 set2 2 -38/4 27 4 3 -36/4 57 4 4 -34/4 90 4 5 -33/4 28 4 6 -32/4 83 4 7 -31/4 24 4 8 -30/4 38 4 9 -29/4 11 4 10 28/4 15 4 11 28/1-30/1-31/1-32/2-34/1-36/1-38/1 2 8

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
21 22

1517 22 108 228 360 112 332 96 152 44 60 16 1530 13

24.53 112.05 226.29 338.40 103.04 298.80 84.96 131.10 37.40 48.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

22 1

1405.17

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.41406 yd

ØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

N104255 1517 ch
1517 +19MAÃU

0.37862

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 129 136 T/HAO meùt qty semi consume M ped

baøn cutti ng 1 2 3 4 5 6

côû voùc
size size -40/8 -36/8 -34/8 -32/8 -30/8 -29/8

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M set one 17 8 3.19 1.44 3.21

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 106 30 151 31 32 431 33 34 471 36 229 232 480 432 152 104 432 1 480 9 232 3 136 7

29 60 54 19 13

8 3.08 8 2.98 8 2.98 8 2.98 8 2.91

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.10 3.00 3.00 3.00 2.93

1517 136 232 480 432 152 104 1536 19

54.57 89.90 180.00 162.00 57.00 38.09 581.56

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 104 152 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -2 1 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU - DÖÏNG Color:7025

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.09427 yd

N104255 4000 ch
4000 +44MAÃU

0.08620

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
28 156 160 29 156

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 31 32 33 34 36

cutti ng 1 2 28/4-29/4-31/2-33/2-34/6-36/6-40/2 40 3 -31/2-32/4-40/4 10 4

boä m m m qly width lengt h of size layer pcs length M one -30/2-32/4-33/2-34/6-36/4-38/4 132 set 1.87 0.99 1.89 22 26 2.19 10 1.05 0.99 0.99 0.99 2.21 1.07

qty semi consume M ped

269 103 569 340 1015 755 528 109 264 528 264 792 528 528 160 80 80 240 240 80 20 40 40

4000 2904 1040 100

249.48 88.40 10.70

Trang 1

Trang 2

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 160 160 264 100 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 4 -5 -3 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

568 -1

344 1032 4 17

768 13

528

120 11

4044 44

348.58

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: STN-stone

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

N104255 1000 ch meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

PO:NL631
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 5 6 7 8 9 10 11

size

m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 5.97 1.44 6.00 6.17 6.36 6.08 6.42 6.36 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 6.20 6.39 6.11 6.45 6.39

boä

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

ØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU
ñm bình quaân:

N104255 7045 ch meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 7.71 1.42 layer 7.74 1.28 1.42 1.30

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

cutti ng table 3 4

size

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: CAMPUS BLUE

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

N104255 3226 ch
3226 +18MAÃU

0.91848

m

1.00446

yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M one 2 set2 2.21 1.44 2.23

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 114 29 130 30 306 31 193 32 713 33 400 34 726 36 528 38 112 112 280 248 368 360 200 200 400 312 192 308 132 116 2 116 2 132 2 308 2 194 1 4 716 3 2 402 2 728 2 2 530 2 2 114 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
4 4

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

size -40/2 -38/4 -36/4 -36/4 -34/4 -34/4 -33/4 -33/4 -32/4 -32/4 -31/4 -30/4 -29/4 28/4 -31/1-32/2-33/1-36/1-38/1

28 70 62 92 90 50 50 100 78 48 77 33 29 2

4 4.13 4 3.95 4 3.95 4 3.74 4 3.74 4 3.66 4 3.66 4 3.58 4 3.58 4 3.52 4 3.43 4 3.38 4 3.22 6

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.42

4.15 3.97 3.97 3.76 3.76 3.68 3.68 3.60 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24

3226 4 112 280 248 368 360 200 200 400 312 192 308 132 116 12 3244 18

4.46 116.20 277.90 246.14 345.92 338.40 184.00 184.00 360.00 280.80 169.92 265.65 112.20 93.96

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

4

2979.55

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK TÖØ 28-29 SDCHUNG TÖØ 31-32 SDCHUNG TÖØ 33-34 SDCHUNG TÖØ 28-40 SDCHUNG baøn cutti ng 1 2 3 4 5 6
ñm bình quaân:

N104255 2007 ch
3223 +33MAÃU

0.37736

m

0.41268

yd

meùt soá BTP ch/boä
38 40 116 120 T/HAO meùt qty semi consume M ped

côû voùc
size size -40/8 -36/8 -34/8 -32/8 -30/8 -29/8

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M set one 15 8 3.19 1.44 3.21

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 243 30 306 31 32 905 33 34 36

1126 527 536 1128

67 141 114 39 31

8 3.08 8 2.98 8 2.98 8 2.98 8 2.91

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.10 3.00 3.00 3.00 2.93

912 312 248 248 5 312 6 912 7 1128 2 536 9 120 4 Year

3223 120 536 1128 912 312 248 3256 33

48.15 207.70 423.00 342.00 117.00 90.83 1228.68

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:7025

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.15385 yd

N104255 4737 ch
4737 +43MAÃU

0.14068

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern Trang 5

Trang 6

size

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -40/10 -38/10 -36/10 -34/10 -33/10 -32/10 -31/10 -30/10 -29/10 28/10

boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M one 3 set 1.57 0.99 1.59 10

28 174

29 174

30 457

31

32

33

34

36

38 220 220

40 25 30

qty semi consume M ped

290 1045 510 1086 756

22 76 110 51 105 29 46 18 18

10 1.52 10 1.46 10 1.42 10 1.39 10 1.36 10 1.33 10 1.30 10 1.28 10 1.25

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

1.54 1.48 1.44 1.41 1.38 1.35 1.32 1.30 1.27

760 1100 510 1050 290 460 180 180 180 6 180 6 460 3 290 1050 5 510 1100 14 760 4 220 30 5 Year

4737 30 220 760 1100 510 1050 290 460 180 180 4780 43

4.77 33.88 112.48 158.40 71.91 144.90 39.15 60.72 23.40 22.86 672.47

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: CAMPUS BLUE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.00194 yd

N104255 1000 ch
1202 +4MAÃU

PO:NN242R
ñm bình quaân:

0.91618

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

size -38/4 -36/4 -34/4 -33/4 -32/4 -31/4 -30/4 -29/4 28/4 28/1-29/1-38/1

m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 14 4 4.13 1.44 4.15

boä

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

58

58

96

96

239

167

251

179 180

58 56

45 63 42 60 24 24 14 14 2

4 3.95 4 3.74 4 3.66 4 3.58 4 3.52 4 3.43 4 3.38 4 3.22 3

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24

252 168 240 96 96 56 56 2 58 2 58 96 96 240 1 168 1 252 1 180 1 2 58

1202 56 180 252 168 240 96 96 56 56 6 1206 4

58.10 178.65 236.88 154.56 216.00 84.96 82.80 47.60 45.36

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

1104.91

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: CAMPUS BLUE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.99483 yd

N104255 7045 ch
550 +2MAÃU

PO:NN242C
ñm bình quaân:

0.90967

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 5 4 4.13 1.44 layer 4.15

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

cutti ng table 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

size -38/4 -36/4 -34/4 -33/4 -32/4 -31/4 -30/4 -29/4 28/4 28/1-29/2-30/1

21

22

57

52

135

51

131

60 60

20 20

1

15 33 13 34 13 14 5 5 1

4 3.95 4 3.74 4 3.66 4 3.58 4 3.52 4 3.43 4 3.38 4 3.22 4

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24

132 52 136 52 56 20 20 1 2 1

550 20 60 132 52 136 52 56 20 20 4

20.75 59.55 124.08 47.84 122.40 46.02 48.30 17.00 16.20

Trang 7

Trang 8

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

21

22

57

52

136 1

52 1

132 1

60

20 -1 Year

552 2

502.14

Hcmc,Date Month FACTORY

Trang 9

Trang 10

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.00152 yd

AØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: BLK-BLACK PO:NP255
ñm bình quaân(Average production cons):

#P104255 1000 ch
1004 +6MAÃU

0.91579

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m width lengt h of length M one 2.25 1.44 2.27 4.12 3.90 3.71 3.65 3.55 3.47 3.41 3.33 3.03 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.42 4.14 3.92 3.73 3.67 3.57 3.49 3.43 3.35 3.05 m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 15 29 16 30 101 31 50 32 203 33 94 34 232 36 181 38 81 80 180 232 92 200 48 100 16 12 4 16 1 16 2 102 1 2 50 4 204 1 2 94 232 2 182 1 2 82 1

qly cutti size layer pcs ng 1 -40/2 16 set2 2 -38/4 20 4 3 -36/4 45 4 4 -34/4 58 4 5 -33/4 23 4 6 -32/4 50 4 7 -31/4 12 4 8 -30/4 25 4 9 -29/4 4 4 10 28/4 3 4 11 28/2-30/1-31/1-32/2-33/1-36/1-38/1 2 9

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
31 32

1004 32 80 180 232 92 200 48 100 16 12 18 1010 6

36.32 82.80 176.40 216.34 84.41 178.50 41.88 85.75 13.40 9.15

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

32 1

924.95

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK TÖØ 29-30 SDCHUNG TÖØ 31-32 SDCHUNG TÖØ 33-36 SDCHUNG TÖØ 28-40 SDCHUNG baøn cutti ng 1 2 3 4 5
ñm bình quaân:

#P104255 1054 ch
1054 +14MAÃU

0.35441

m

0.38759

yd

meùt soá BTP ch/boä
38 40 117 120 T/HAO meùt qty semi consume M ped

côû voùc
size size -40/6 -36/6 -32/6 -30/6 28/6

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M set one 20 6 2.28 1.41 2.30

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 17 29 30 124 31 32 267 33 34 36 529 534 270 126 18 18 1 126 2 270 3 534 5 120 3

89 45 21 3

6 2.12 6 2.08 6 2.04 6 1.41

1.41 1.41 1.41 1.41

2.14 2.10 2.06 1.43

1054 120 534 270 126 18 1068 14

46.00 190.46 94.50 43.26 4.29 378.51

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:7025

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.15439 yd

#P104255 2610 ch
2610 +30MAÃU

0.14117

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

qty semi consume M ped

Trang 11

Trang 12

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8

qly size 28/2-29/2-40/4 -38/8 -36/8 -34/8 -33/8 -32/8 -31/8 -30/8

layer pcs 21 set8 26 8 59 8 76 8 31 8 67 8 17 8 33 8

length 1.16 1.14 1.11 1.11 1.08 1.08 1.03

width lengt h of M one 1.20 0.99 1.22 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.16 1.13 1.13 1.10 1.10 1.05

40 42

42 266 42

130

530

241

608

465

208 208

80 84

472 608 248 536 136 264 248 7 608 472 7 208 84 4 Year

2610 168 208 472 608 248 536 136 264 2640 30

25.62 30.68 68.44 85.88 35.03 73.70 18.70 34.65 372.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 42 42 264 136 536 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 -2 6 6 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-Chocolate TÖØ 29-30 SDCHUNG TÖØ 31-32 SDCHUNG TÖØ 33-36 SDCHUNG TÖØ 28-40 SDCHUNG
ñm bình quaân:

#P104255 1554 ch
1554 +12MAÃU

0.35455

m

0.38774

yd

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 5 6 7 8 9 10

size -40/6 -36/6 -36/6 -32/6 -30/6 28/6

boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 29 6 2.28 1.41 2.30

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

23

183

392

785 360 426

171 174

60 71 66 31 4

6 2.12 6 2.12 6 2.08 6 2.04 6 1.41

1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

2.14 2.14 2.10 2.06 1.43

396 186 24 24 1 186 3 396 4 786 1 174 3

1554 174 360 426 396 186 24 1566 12
Year

66.70 128.40 151.94 138.60 63.86 5.72 555.22

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: CAMPUS BLUE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.99483 yd

#P104255 7045 ch
550 +2MAÃU

PO:NN242C
ñm bình quaân:

0.90967

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 5 4 4.13 1.44 layer 4.15

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

cutti ng table 3 4 5 6 7 8 9 10 11

size -38/4 -36/4 -34/4 -33/4 -32/4 -31/4 -30/4 -29/4 28/4

21

22

57

52

135

51

131

60 60

20 20

1

15 33 13 34 13 14 5 5

4 3.95 4 3.74 4 3.66 4 3.58 4 3.52 4 3.43 4 3.38 4 3.22

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24

132 52 136 52 56 20 20

550 20 60 132 52 136 52 56 20 20

20.75 59.55 124.08 47.84 122.40 46.02 48.30 17.00 16.20

Trang 13

Trang 14

12 13

28/1-29/2-30/1

1

4

1.44 1.44

1

2

1

4

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

21

22

57

52

136 1

52 1

132 1

60

20 -1 Year

552 2

502.14

Hcmc,Date Month FACTORY

Trang 15

Trang 16

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.01678 yd

AØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-Chocolate PO:NP255
ñm bình quaân(Average production cons):

#P104255 1500 ch
1503 +6MAÃU

0.92974

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M one 23 set2 2.25 1.44 2.27

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 21 29 24 30 152 31 75 32 303 33 141 34 350 36 270 38 120 120 272 352 140 304 76 152 24 20 1 21 24 152 76 1 304 1 1 141 352 2 272 2 120

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
47 46

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

size -40/2 -38/4 -36/4 -34/4 -33/4 -32/4 -31/4 -30/4 -29/4 28/4 28/1-33/1-40/1

30 68 88 35 76 19 38 6 5 1

4 4.12 4 3.90 4 3.71 4 3.65 4 3.55 4 3.47 4 3.41 4 3.33 4 3.03 3

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

4.14 3.92 3.73 3.67 3.57 3.49 3.43 3.35 3.05

1 47

1503 46 120 272 352 140 304 76 152 24 20 3 1509 6

52.21 124.20 266.56 328.24 128.45 271.32 66.31 130.34 20.10 15.25

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

1402.98

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-Chocolate

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.10061 yd

#P104255 50 ch
50

PO:NP255C
ñm bình quaân:

1.00640

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 5 6 7 8 9 10 11

size -36/4 -34/4 -33/3 -32/4 -30/4 28/2-29/1-30/2-31/2-34/1 -38/1

boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 2 4 3.90 1.44 3.92

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

2

1

6

2

12

3

13 12 3

7 8

3

1

3 1 3 1 1 3

4 3.71 3 3.65 4 3.55 4 3.41 8 3.41 1 3.33

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.73 3.67 3.57 3.43 3.43 3.35

12 2 1 4 2 2 1 3 2 1 6 2 12 3 13 8 1 3 -1 Year

50 8 12 3 12 4 8 3 50

7.84 11.19 3.67 10.71 3.43 3.43 10.05 50.32

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: BLK-BLACK

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.10061 yd

#P104255 50 ch
50

PO:NP255C
ñm bình quaân:

1.00640

m

meùt soá BTP
T/HAO

SOÁ s/p daøi roäng daøi 1

tæ leä BTP theo sô ñoà Trang 17

Trang 18

baøn

côû voùc
size

LÔÙPch

lôùp vaûi

semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36 38 40

cutti ng table 3 4 5 6 7 8 9

size -36/4 -34/4 -33/3 -32/4 -30/4 28/2-29/1-30/2-31/2-34/1 -38/1

boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 2 4 3.90 1.44 layer 3.92

ch/boä meùt qty semi consume M ped pcs/set 50 8 12 3 12 4 8 3 50

2

1

6

2

12

3

13 12 3

7 8

3

1

3 1 3 1 1 3

4 3.71 3 3.65 4 3.55 4 3.41 8 3.41 1 3.33

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.73 3.67 3.57 3.43 3.43 3.35

12 2 1 4 2 2 1 3 2 1 6 2 12 3 13 8 1 3 -1 Year

7.84 11.19 3.67 10.71 3.43 3.43 10.05 50.32

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY

Trang 19

Trang 20


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/10/2008
language:
pages:20