cincinnati by buinguyenminhphuong

VIEWS: 7 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 442
442

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C197721
1.47125 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.60898 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 80 80 100 120 100 20 1 2 2 2 82 2 20 20 40 20 20 42 44 20

cutting table 1 2 3 4 5 6 7

size -40/1 -38/2 -36/4 -34/4 -32/2 -44/1 -32/1-34/2-36/2-38/2

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 20 set 3.30 1.44 3.32 1

soá BTP ch/boä qty semi 442 20 80 100 120 100 20 7 447 5 #cincinnati 442
442

101 121 100

40 25 30 50 20 1

2 3.15 4 5.98 4 5.76 2 2.79 1 7

1.44 3.17 1.44 6.01 1.44 5.79 1.44 2.81 1.44 1.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

101 122 102 1 2

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: VAÛI LOÙT 83%POLYESTER 17%COTTON WHITE MAØU VAÛi-Fabric color:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16251 yd

ñm bình quaân:

0.14860 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 80 80 100 126 100 20 30 10 20 40 20 30 42 44 20

soá BTP ch/boä
qty semi ped

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/10 -38/10 -36/10 -34/9 -32/10 -44/10

boä m m m qly length widt pcs of layer set length h M one 3 10 1.60 1.47 1.62

101 121 100

8 10 14 10 2

10 1.60 10 1.58 9 1.34 10 1.47 10

1.47 1.62 1.47 1.60 1.47 1.36 1.47 1.49 1.47

442 30 80 100 126 100 20 456 14

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 100 126 100 80 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 5 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.03833 m 0.04192 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m

#cincinnati 442
442

soá BTP ch/boä
qty semi ped

30

32

34

36

38

40

42

44

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#cincinnati
ch +5MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

66.40 126.80 150.25 173.70 140.50

657.65

#cincinnati
ch +14MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

4.86 12.96 16.00 19.04 14.90

67.76

#cincinnati
ch +14MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 2

cutting table 1 2 3 4

size -40/19 -36/19 -32/19 -44/19

length qly widt of pcs hM one layer set length 5 19 0.79 1.51 layer 0.81

101

221 228

100 95

20

12 5 2

19 0.77 19 0.77 19

1.51 0.79 1.51 0.79 1.51

95 38 95 -6 228 7 95 -5 38 18

442 95 228 95 38 456 14

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

4.05 9.48 3.95

17.48

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year

Trang 4


								
To top