Docstoc

BH6016_smk_

Document Sample
BH6016_smk_ Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177 xuaát ñôït 2 baøn 1 2 3 4 5 6 7
ñm bình quaân:

S.M.K
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Camel

MAÕ HAØNG: BH-6016

284 ch
284

1.88225 38 44 44

m 40 61 46 14 16 42 63 46

2.05846 44 60 46 14 46 51 46

yd 48 5

meùt soá BTP ch/boä 284 184 44 28 16 5 5 2 284 253 ch
253 T/HAO meùt 355.12 80.08 53.62 30.64 15.10

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -38/2 -40/1-44/1 -42/2 -48/1 -46/1 -40/1-42/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

46 22 14 8 5 5 1

4 7.69 1.03 7.72 2 3.62 1.03 3.64 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 1 3.00 1.03 3.02 1 2 1.03 1.03

5 5 1 44 61 1 63 60 51 5

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

534.56

MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177

MAØU VAÛI: Ice blue
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: BH-6016 1.85941 38 39 36 8 10 3 1 39 55 1 57 1 55 1 47 8 m 40 55 46 42 57 46 2.03347 44 55 46 46 47 46 yd 48

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

baøn 6 7 8 9 10 11

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -38/2 -40/1-44/1 -42/2 -38/1 -40/1-42/1-44/1-46/1

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

46 18 8 5 3 1

4 7.69 1.03 7.72 2 3.62 1.03 3.64 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 1 4 1.03 1.03

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 253 184 355.12 36 65.52 16 30.64 10 19.15 3 4 253
470.43

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177

MAØU VAÛI: Espresso HAØNG: BH-6016 MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 48 5

290 ch
290

1.91017 38 44 44

m 40 63 50 12 14 42 65 50

2.08899 44 62 50 12 46 51 50

baøn 11 12 13 14 15 16

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -38/2 -40/1-44/1 -42/2 -48/1 -40/1-42/1-46/1

Caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

c.tay

50 22 12 7 5 1

4 7.69 1.03 7.72 2 3.62 1.03 3.64 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 1 3.00 1.03 3.02 3 1.03 1.03

5 1 44 63 1 65 62 1 51 5

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 290 200 386.00 44 80.08 24 45.96 14 26.81 5 15.10 3 290
553.95

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: BH-6016 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU Döïng :3588

MAØU VAÛI: White

827 ch
827 +8MAÃU

ñm bình quaân:

0.31358 38 127

m 40 179 42 185

0.34294 44 177 46 149

yd 48 10

baøn

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 827

Trang 1

1 2 3

-38/1-40/1-42/1-44/1-46/1 -40/1-42/1-44/1 -42/1-46/2-48/1

127 52 11

5 1.62 0.89 1.64 3 1.01 0.89 1.03 4 0.89

127

127 52

127 52 11 190 5

127 127 52 22 179 149 2

11 11 1

635 156 44 835 8 171 ch

208.28 53.56

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

127

179

261.84

MAØU Döïng :2600,

MAØU VAÛI: BLACK MAÕ HAØNG: BH-6016
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 18

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

baøn 1 2

côû voùc

Caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 0.89 0.89

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

4308 ch

60% Polyester 35% Rayon 5% Spandex NHOÙM LOW baøn 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

5688 ch

60% Polyester 35% Rayon 5% Spandex us1 NORM baøn 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

5688 ch

PO: 06V05907

Trang 2

ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

baøn 1 2 3

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 3.54 0.89 3.56 3.54 0.89 3.56 3.54 0.89 3.56

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

4308 ch

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

baøn 1 2 3

côû voùc

caét SOÁ s/p tay LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 3.50 0.89 3.52 3.50 0.89 3.52 3.50 0.89 3.52

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 3

Trang 4

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

#######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177 xuaát ñôït 1 baøn 1 2 3 4 5 6
ñm bình quaân:

S.M.K
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Camel

MAÕ HAØNG: BH-6016

517 ch
517 +5MAÃU

1.90971 38 67

m 40 95 36 40 20 22 42 97 36 40

2.08849 44 94 36 40 20 46 76 36 40

yd 48 44

meùt soá BTP ch/boä 517 144 160 136 40 22 20 522 5 517 ch
T/HAO meùt 279.72 308.80 250.92 76.60 42.13 38.70 996.87

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -40/1-42/1-44/1-46/1 36/1-38/2-48/1 -40/1-44/1 -42/2 36/1-48/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
44

1 1 1 1 1 1 1

36 40 34 20 11 10

4 7.74 1.03 7.77 4 7.69 1.03 7.72 4 7.35 1.03 7.38 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 2 3.85 1.03 3.87

34

68

34

10 44 68 1 96 1 98 1 96 2 76

10 44

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177

MAØU VAÛI: Ice blue
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: BH-6016 1.91000 38 67 m 40 95 38 38 20 22 11 45 1 68 1 96 1 98 1 96 2 76 42 97 38 38 2.08880 44 94 38 38 20 46 76 38 38 yd 48 44

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

517 +7MAÃU

baøn 7 8 9 10 11 12

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -40/1-42/1-44/1-46/1 36/1-38/2-48/1 -40/1-44/1 -42/2 36/1-48/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
44

1 1 1 1 1 1

38 38 34 20 11 11

4 7.74 1.03 7.77 4 7.69 1.03 7.72 4 7.35 1.03 7.38 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 2 3.85 1.03 3.87

34

68

34

11 45 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 517 152 295.26 152 293.36 136 250.92 40 76.60 22 42.13 22 42.57 524 7 517 ch
517 +7MAÃU 1000.84

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 100% Cotton 40 x40/77x177

MAØU VAÛI: Espresso HAØNG: BH-6016 MAÕ
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 48 44

1.91015 38 67

m 40 95 38 40 18 20 42 97 38 40

2.08897 44 94 38 40 18 46 76 38 40

baøn 13 14 15 16 17 18

côû voùc
-40/1-42/1-44/1-46/1 -40/1-42/1-44/1-46/1 36/1-38/2-48/1 -40/1-44/1 -42/2 36/1-48/1

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
44

1 1 1 1 1 1

38 40 34 18 10 10

4 7.74 1.03 7.77 4 7.69 1.03 7.72 4 7.35 1.03 7.38 2 3.81 1.03 3.83 2 3.81 1.03 3.83 2 3.85 1.03 3.87 1.03

34

68

34

10 44 68 1 96 1 98 1 96 2 78 2

10 44

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 517 152 295.26 160 308.80 136 250.92 36 68.94 20 38.30 20 38.70 524 7
1000.92

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:
ngöôøi laäp

thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: BH-6016 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU Döïng :3588

MAØU VAÛI: White

1551 ch
1551 +25MAÃU

ñm bình quaân:

0.29909 38 132 201 48 96

m

0.32708

yd 48 132 48

baøn

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 36 m

tæ leä BTP theo sô ñoà
40 42 44 46 285 291 282 228 144 144 144 144

136/1-38/2-40/3-42/3-44/3-46/3-48/11

48

16 4.68 0.89 4.70

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1551 768 225.60

Trang 5

236/1-38/2-40/3-42/3-44/3-46/3-48/11 3 36/1-38/1-40/1-42/1-44/1-48/1 1 4 36/1-42/2-48/1 1 1

28 58 3

16 4.68 0.89 4.70 6 1.88 0.89 1.90 4 1.30 0.89 1.32

28 58 3 137 5

56 58

84 58

84 58 6 292 1

84 58

84

28 58 3 137 5

448 348 12 1576 25 171 ch
1551

131.60 110.20 3.96 471.36

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

210 9

286 1

286 228 4

MAØU Döïng :3588

MAØU VAÛI: BLACK MAÕ HAØNG: BH-6016
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: yd 18 132

#DIV/0! 6 201

m 8 285 10 291

#DIV/0! 12 282 14 228

baøn 1 2

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 0.89 0.89

tæ leä BTP theo sô ñoà
132

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1551

1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: -132 Löu yù:

-201

-285

-291 -282 -228

-132 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

-1551 4308 ch

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

60% Polyester 35% Rayon 5% Spandex NHOÙM LOW baøn 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 8.27 1.44 8.30 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90 7.87 1.44 7.90

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu:

MAØU VAÛI CHÍNH

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

5688 ch

60% Polyester 35% Rayon 5% Spandex us1 NORM baøn 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

5688 ch

PO: 06V05907

Trang 6

ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

baøn 1 2 3

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 3.54 0.89 3.56 3.54 0.89 3.56 3.54 0.89 3.56

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

1 1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: BLACK

MAÕ HAØNG: BH-6016

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

4308 ch

PO: 06V05907
ñm bình quaân:

#DIV/0! 6

m 8 10

#DIV/0! 12 14

yd 16 18

baøn 1 2 3

côû voùc

soá SOÁ s/p baøn LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi 4 m 3.50 0.89 3.52 3.50 0.89 3.52 3.50 0.89 3.52

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

1 1 1 1

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

Trang 7

Trang 8


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/10/2008
language:
pages:8