Docstoc

6013 PO 027

Document Sample
6013  PO 027 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 09 thaùng 11 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100% cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: Orange rust plaid KEÁ HOAÏCH-Plan:
PO:08S05027

#6013 7704 ch
7704 +12MAÃU

THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.15167 m 1.25948 yd

ñm bình quaân(Average production cons):

meùt soá BTP ch/boä qty semi 7704 200 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 184 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 172
T/HAO meùt consume M 234.50 187.60 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 215.74 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 190.92

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 -M/1-L/2-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1 S/2-M/1-XL/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

layer 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 43

boä m m m S M L XL qly width lengt pcs length M h of 1284 1926 2568 1926 4 4.67 1.44 4.69 50 100 50 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.67 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 4 4.42 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86

40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 43

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92

40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 43

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 1286 1929 2572 1929 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 3 4 3 MAÕ HAØNG-Style:

7716 8886.26 12 #6013 7704 ch
7704 +24MAÃU

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: white

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

Trang 1

Trang 2

ñm bình quaân:

0.31750

m

0.34722

yd

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

1 2 3 4

S/2-M/3-L/4-XL/3 S/2-M/3-L/4-XL/3 S/2-M/3-L/4-XL/3 S/2-M/3-L/4-XL/3

layer 160 160 160 164

boä m m m S M L XL qly width lengt pcs length M h of 1284 1926 2568 1926 set 3.79 0.89 3.81 320 480 640 480 one 12 12 3.79 12 3.79 12 3.79 0.89 0.89 0.89 3.81 3.81 3.81

320 320 328

480 480 492

640 640 656

480 480 492

7704 1920 1920 1920 1968

609.60 609.60 609.60 624.84

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 1288 1932 2576 1932 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 6 8 6 Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

7728 2453.64 24

Year

ØU -Color::80% COTTON 40%POLYESTER MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

#6013 2664 ch meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutting table 9 10 11 12 13

size

layer

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 5.51 1.48 5.54 5.51 5.51 5.24 5.24 1.48 1.48 1.48 1.48 5.54 5.54 5.27 5.27

4

6

8

10

12

14

16

18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 3

Trang 4


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:11/10/2008
language:Czech
pages:4