BANG TINH DIEM THI DUA 2008 -2009

Document Sample
BANG TINH DIEM THI DUA 2008 -2009 Powered By Docstoc
					UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2008 Từ ngày 03/11/2008 đến ngày 08/11/2008 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LỚP ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 TỔNG CỘNG T.BÌNH HẠNG XL T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 A A A A B B A B A A B A A A A C B B B B B B B A B B A B C B B A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B A A A A A A A A B A B A B B A A A B A B A B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B A B A B B A B A A B B B A B B B B B B A A B B B B B B A B A A A A B A B A A A A A A A A A A A A A A B B B B B A A A A B B A A B B B B A B A A B A A B B B B B B A A B A A B A B A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A A A B A A B B B B B B B A B A A A B B B B B B B B A B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A B B B A B A B A A B B A B A B A A A A B B B B B B B C B B A A A A A A A A A A A A A 56 56 52 60 50 52 48 60 54 50 46 60 54 48 46 60 52 50 50 60 54 50 52 60 48 42 50 60 56 54 54 60 60 54 58 60 56 54 60 60 54 56 54 60 58 54 56 60 54 48 54 60 0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B A A 0 0 0 37.33 35 35 34.67 35.33 36 33.33 37.33 38.67 38.33 37.33 38 36 0 39 5 11 11 13 10 8 14 5 2 3 5 4 8 15 1 TỐT KHÁ KHÁ KHÁ KHÁ TỐT KHÁ TỐT TỐT TỐT TỐT TỐT TỐT TB TỐT

10 KTML 07 - CT 11 ĐCN 07 - CT 12 ĐCN 08-2 13 LRMT 08-2 14 KTDN (CĐ+TCN) 08-2 15 CĐ ĐCN+QTM 08

58 58 58 60


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:285
posted:11/10/2008
language:Vietnamese
pages:1