Docstoc

Ky_nang_tao_dong_luc_lam_viec

Document Sample
Ky_nang_tao_dong_luc_lam_viec Powered By Docstoc
					T o ñ ng l c làm vi c
   Ts. Phan Qu c Vi t
  Ths. Nguy n Huy Hoàng              1
         M c ñích

1. Gi i thi u các lý thuy t v hành vi


2. Tìm hi u các bi n pháp làm công vi c thú v


3. Xem xét các ñ ng l c làm vi c trong m t t p

 th trên quan ñi m ngư i lãnh ñ o và qu n lý
                         2
         K t qu
Sau khi k t thúc khóa h c, h c viên s có th :
 K ra ñư c nh ng y u t   nh hư ng ñ n
 hành vi c a nh ng ngư i làm vi c v i mình
 Mô t ñư c vai trò c a ngư i lãnh ñ o trong
 vi c t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên
 Áp d ng các k thu t làm giàu công vi c ñ
 t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên
                        3
T o ñ ng l c làm vi c


 Khái ni m ñ ng l c


 Các lý thuy t


 T o ñ ng l c làm vi c


             4
T o ñ ng l c làm vi c


 Khái ni m ñ ng l c


 Các lý thuy t


 T o ñ ng l c làm vi c


             5
       M i liên h v i các
      ch ñ qu n lý khác

Chuyên     Ngu n          Lãnh
                         Trao ñ i
 môn       l c           ñ o
                         thông tin
              Gi i quy t
              mâu thu n
     QU N                T o    Xây d ng
             Con        ñ ng     t p th
     LÝ      ngư i
                      l c
                y thác
 Môi      Ch t                 ðào
trư ng     lư ng           Tham    t o
                      v n

                               6
Vai trò c a ngư i qu n lý

      D n d t nhân
      viên ñ t ñư c
      nh ng m c
      tiêu ñã ñ ra
      m c năng l c
      cao nh t mà
      h có th     7
   Tâm sinh lý và ñ ng l c

Hãy tư ng tư ng
 khi b n ñói...


 S k t h p gi a
 c m giác và ý nghĩ  B n nh n th y c m giác
ñó g i là “ñ ng cơ”.   ñó trong mình và nó
            th c ñ y b n tìm cái gì
Và th mà th a mãn    ñó ñ ăn. ðôi khi c m
 ñ ng cơ ñó g i là   giác ñó ñư c th hi n
   “nhu c u”.      “Tôi mu n ăn...”
                         8
   Tâm sinh lý và ñ ng l c
ð ng cơ ñ m nh
b t ta ph i có hành
ñ ng ñ th a mãn
   nhu c u
  -“b thúc ñ y”
  ki m th c ăn

     M c ñ b t ta hành ñ ng ñ
    th a mãn “nhu c u ” tìm th c
     ăn s nh hư ng ñ n tr ng
     thái tinh th n và m c ñ c
        g ng tìm th c ăn.    9
  Tâm sinh lý và ñ ng l c
Nói chung, con ngư i ti p t c b thúc ñ y hành
 ñ ng cho ñ n khi th a mãn “nhu c u” ho c
        “ñ ng cơ” gi m

              K t qu c a hành vi
             làm th a mãn nhu c u
             - trong trư ng h p này
               là ăn bánh mỳ -
              thư ng ñư c g i là
             “m c ñích” hay “tr ng
               thái cu i cùng”
                        10
  Tâm sinh lý và ñ ng l c
 ðây là cách ti p c n theo
tâm sinh lý h c. “ð ng cơ”
 t o ra b i s thay ñ i hóa
h c bên trong con ngư i...


              …và b nh hư ng
             b i nh p sinh h c và
             ñôi khi kích thích b i
              nh ng gì chúng ta
              nghe hay nhìn th y
                          11
  B ng ñói
ñ u g i ph i bò
         12
 S khác nhau gi a
 nhân viên tích c c
     và
nhân viên lư i nhác?
            13
   ð ng l c

M c ñ n l c nh m ñ t
ñư c m c tiêu

K t qu c a m c ñ th a
mãn nhu c u cá nhân
            14
    ð ng l c
S khác bi t v hành vi trong
công vi c gi a các cá nhân
không liên quan ñ n kh năng
ho c nh ng nhu c u ñòi h i c a
môi trư ng bên ngoài
                 15
        ð ng l c

Tìm khác bi t gi a cách làm vi c c a các cá nhân


Lo i b khác bi t do s ña d ng v kh năng


Lo i b khác bi t do ngo i c nh b t kh kháng


Nh ng gì còn l i chính là: ð ng l c


                          16
        ð c ñi m

Nhi u ngư i bi t nhưng r t khó ñ nh nghĩa


Ch ñánh giá ñư c qua cách th c hi n công vi c


Lý thuy t r t hay nhưng khó áp d ng
                        17
ð nh nghĩa


   ð ng l c là gì?
            18
   ð ng l c


  MOTIVATION
    =
MOTIVE  +  ACTION


           19
    ð ng l c làm vi c

Là m t ñ ng cơ có ý th c hay vô th c khơi
g i và hư ng hành ñ ng vào vi c ñ t ñư c
m c tiêu mong ñ i. (T  ñi n Ti ng Anh Longman)

ð t o ñ ng l c cho ai ñó th c hi n vi c gì,
b n ph i làm cho ngư i ñó mu n làm vi c
ñó ch không ph i b bu c ph i làm.
                         20
T o ñ ng l c làm vi c


 Khái ni m ñ ng l c


 Các lý thuy t


 T o ñ ng l c làm vi c


             21
 Ki m nghi m lý thuy t

Hãy nhìn l i
 chính ta


        Xem l i
        lý thuy t

              Ch ra lý thuy t
               d n d t ta
              như th nào
                       22
Ta nhìn th y gì?
          23
 Giá tr & Thái ñ & Hành vi
Giá tr :
   ði u quan tr ng nh t ñ i v i m t cá nhân
Thái ñ :
   S nhìn nh n v khách quan c a cá nhân
Hành vi:
   M t hành ñ ng c th :
      • Ph n ánh thái ñ và
      • B chi ph i b i giá tr
                         24
 Tháp nhu c u
Abraham Maslow

     T
    th hi n

    Tôn tr ng

    Xã h i

    An toàn

    Sinh lý
          25
Tháp nhu c u c a Maslow

    T
   Th hi n  Phát tri n
  Tôn tr ng

   Xã h i    Quan h

  An toàn
            T nt i
  Sinh lý
                 26
Tháp nhu c u c a Maslow

        Maslow cho
   T     r ng con ngư i
  Th hi n
        không th th a
  Tôn tr ng  mãn nhu c u
        m c ñ cao
  Xã h i
        hơn n u chưa
  An toàn   th a mãn nhu
        c u  c p th p
  Sinh lý   hơn
                 27
Tháp nhu c u c a Maslow
             28
Tháp nhu c u c a Maslow
             29
  Xung ñ t:
Nhân t này có th
  khích l
 ho c ngư c l i
          30
  Ta nghĩ gì v nhân viên

   Lý thuy t X       Lý thuy t Y
 Cho r ng nhân viên   Cho r ng nhân viên
không thích trách nhi m  yêu thích công vi c,
 nên ph i ép làm vi c  sáng t o, ch u trách
              nhi m và t ñi u
                khi n mình
     Douglas McGregor

                         31
        Thuy t X

Không thích làm vi c và s tr n tránh n u có th

Thư ng n u mu n h làm, ph t n u không làm

Thích b ki m soát và ch d n

Tránh trách nhi m

Ít hoài bão

Thư ng mu n s    n ñ nh hơn b t c th gì khác


                         32
        Thuy t Y
Con ngư i thích làm vi c trong ñi u ki n phù h p
Mu n t ñ nh hư ng, làm ch hơn s ñi u khi n
H s cam k t v i m c tiêu n u ñ t ñư c s th a
mãn nhu c u cá nhân t công vi c
Ch p nh n và gánh vác trách nhi m trong ñi u ki n
thích h p
S khéo léo và óc sáng t o luôn ti m n trong m i
ngư i nhưng chưa ñư c khai thác ñúng m c

                          33
     “B n có bi t ai…”
là ngư i qu n lý hành là ngư i qu n lý hành
ñ ng theo thuy t ‘X’? ñ ng theo thuy t ‘Y’?


 H ñ i x như th nào  H khác gì nh ng
 v i nhân viên?    ngư i theo thuy t X?


 Nhân viên c a h    Quan h c a h v i
 ph n ng như th    nhân viên như th
 nào?         nào?          34
 Ngư i QL thiên v ki m soát (X)


Quy t ñ nh không c n ñóng góp c a ngư i khác


Duy trì s ki m soát theo quan ñi m c a mình


Thiên v m c ñích và ñôi khi ñòi h i cao


Có th s d ng áp l c ñ ñ t ñ n m c tiêu


                        35
 Ngư i QL thiên v ki m soát (X)


Có th k lu t v i ngư i không làm t t công vi c


Qu quy t, có th ñ i ñ u v i ngư i làm bi ng


Không thích t p th phê bình                         36
 Ngư i QL thiên v      y quy n (Y)


Quy t ñ nh có s nh t trí, giúp ngư i khác làm ch


Khuy n khích s sáng t o và sáng ki n


Hu n luy n, giúp ngư i khác làm vi c hi u qu


Lãnh ñ o b ng cách nêu gương


                          37
 Ngư i QL thiên v      y quy n (Y)


Th a nh n vi c làm t t


Giúp m i ngư i phát tri n, nh n thêm trách nhi m


ðánh giá cao và khuy n khích làm vi c t p th                          38
      Thuy t Hai y u t

Các y u t t o ra s th a mãn r t khác bi t so

v i nh ng nhân t t o ra s b t mãn trong

công vi c

   Các y u t      Các y u t
  t o ñ ng l c
           &   duy trì

                        39
Các y u t t o ñ ng l c
             40
Các y u t duy trì
          41
        Nh n xét
Nhóm y u t           Nhóm y u t
t o nên ñ ng          duy trì liên
l c liên quan         quan ñ n môi
ñ n b n thân          trư ng mà
công vi c           trong ñó công
                vi c ñư c th c
                hi n
    Nguyên nhân ñem ñ n s hài lòng
    n m n i dung công vi c;
    Còn nguyên nhân gây b t mãn
    n m trong môi trư ng làm vi c    42
    Thuy t kỳ v ng

       ð ng viênKhen thư ng        N l c       Hi u qu
       công vi c
                 43
       Hackman & Oldham
       ð ng l c n i t i
ð c trưng thi t y u c a Nhân viên co    K t qu cu i
công vi c        l i ích gì?     cùng ñ t ñư c

Ph n h i t        Nh n bi t KQ
công vi c        công vi c
                        ð ng l c
S  t  ch        Th y ñư c trách     n it i
             nhi m ñ i vơi KQ    cao
S ña d ng c a k năng
ð c ñi m c a công viec   Hi u ý nghĩa
T m quan tr ng c a CV    c a công vi c

                             44
  Lý thuy t 3 nhu c u - McLelland


Lý thuy t c a David McLelland cho r ng:

      Thành tích

      Quy n l c

      Quan h

là ba nhu c u quan tr ng thúc ñ y nhân viên.
                        45
   Lý thuy t 3 nhu c u c a McLelland

 Nhu c u quy n l c
Mong mu n ngư i khác
              Nhu c u thành tích
 ng x theo cách mà
              Mong mu n ñư c n i
  h b b t bu c
             tr i, ñ t ñư c thành tích
              trong m i quan h v i
  Nhu c u quan h
             thành công, nh ng tiêu
 Mong mu n có nh ng
               chu n nh t ñ nh
 m i quan h cá nhân
 ch t ch và thân thi t.
                         46
   Thành tích và ñ khó công vi c

N u ph i ñ i m t v i
nhi m v d dàng …
            … m t nhi m v tương ñ i khó…


                       47
   Thành tích và ñ khó công vi c

… hay nhi m v r t khó …
Ngư i có nhu c u thành tích cao ch n gì, như th n
Ngư i có nhu c u thành tích th p ch n gì, như th n
                       48
Nhu c u • Mu n ñư c xem là ngư i ñ t thành
 thành  tích
tích cao
     • Mu n là ngư i chi n th ng


Nhu c u • Không quan tâm có ñư c coi là
 thành   lãnh ñ o hay không
tích th p • Ch mu n không b xem là th t b i!


                      49
Thành tích cao và ch n nhi m v

Tìm ki m nh ng tình hu ng c nh tranh ñ :

 ð t các tiêu chu n c th như:

      • Ti n b c

      • ði m s

      • Th ng cu c

 Ch ng minh mình thành công
                      50
 Thành tích cao và ch n nhi m v


H r t c n th n trong vi c l a ch n th thách.


H có xu hư ng:

 Không ch n nh ng tình hu ng khó

 Ch n các tình hu ng khó có kh năng ñ t k t qu                         51
 M t ñ ng ti n công

không b ng m t ñ ng

  ti n thư ng
           52
 Thành tích cao và ch n nhi m vNgư i có nhu c u thành tích cao
 có xu hư ng ch n nhi m v
  khó m c trung bình và
  tránh nh ng nhi m v
   quá d ho c quá khó

                 53
 Thành tích th p và ch n nhi m v

H có nhu c u cơ b n là tránh b th t b i.

H tìm nh ng nhi m v d ñ tránh th t b i

Ho c h s ch n nhi m v r t khó:

 Vì không làm ñư c cũng không gây h u qu x u

 Vì ai cũng s th t b i n u  v trí ñó


                        54
Thành tích th p và ch n nhi m v


 Ngư i có nhu c u thành tích th p
có xu hư ng không ch n nhi m v
  khó mà ch n nhi m v r t d
    (ñ không b th t b i)
  ho c ch n nhi m v r t khó
  (vì không ai nghĩ h có th
 hoàn thành ñư c nhi m v ñó)
                  55
    Mô hình McLelland
 N u b n th y nhân viên ch m tr trong quá
 trình th c hi n công vi c ho c không làm
 vi c tích c c thì hãy nghĩ xem nhi m v mình
 giao cho nhân viên có ñúng m c ñ khó hay
 không.


=> C g ng chia nhi m v ñó ra thành các
 ph n nh ñ nhân viên có nhu c u thành t u
 cao có th ñ t ñư c
                      56
     Mô hình McLelland
 N u b n th y nhân viên ch m tr trong quá
 trình th c hi n công vi c ho c không làm
 vi c tích c c thì hãy nghĩ xem nhi m v mình
 giao cho nhân viên có ñúng m c ñ khó hay
 không.

=>C giao vi c khác cho nh ng ngư i ñang b
 t c trong hoàn thành công vi c. Có th h là
 ngư i có nhu c u thành tích th p nên ch n
 vi c mà h c m th y không th th c hi n.
                        57
     Mô hình McLelland
 N u b n th y nhân viên ch m tr trong quá
 trình th c hi n công vi c ho c không làm
 vi c tích c c thì hãy nghĩ xem nhi m v mình
 giao cho nhân viên có ñúng m c ñ khó hay
 không.


=> Giao thêm vi c nhưng là nh ng vi c ñơn
 gi n hơn cho nhân viên g p khó khăn trong
 vi c hoàn thành d án.
                       58
Mô hình McLelland
          59
T o ñ ng l c làm vi c


 Khái ni m ñ ng l c


 Các lý thuy t


 T o ñ ng l c làm vi c


             60
 Tăng quy n
cho nhân viên
 ð nhân viên ch u
trách nhi m v nh ng
    gì h làm


           61
    Tăng quy n

          Tham gia
Giao quy n    vào vi c ra
         quy t ñ nh

 S d ng các ki u cơ c u t
ch c khác nhau (trên cơ s ñ i
công tác v i quy n h n c th )

                62
   Tăng quy nTrao cho nhân viên nh ng
công vi c quan tr ng hơn              63
   Tăng quy nCho phép h cách th c m i
 ñ cung c p ñ u vào cho
   các quy t ñ nh


              64
   Luân chuy n công vi c
Có nghĩa là chuy n
nhân viên qua m t s
công vi c khác nhau
có m c ñ ph c t p
tương t
 “Ng i ta c ñ y tôi
 t công vi c nhàm
 chán này sang công
 vi c nhàn chán
 khác”
               65
M r ng công vi c

   Có nghĩa là giao thêm
   cho nhân viên m t s
   công vi c có m c ñ
   ph c t p tương t v i
   công vi c ñang làm

  “Tôi b s p ñì!? Ông ta
  cư giao thêm cho tôi
  các công vi c nhàm
  chán khác n a”
               66
     Làm giàu công vi c

Là thi t k l i công vi c sao cho nhân viên:

 Có trách nhi m hơn

 Có nhi u cơ h i hơn

 Có nhi u ki m soát hơn ñ i v i vi c h làm

 Có nhi u thông tin h i ñáp hơn v k t qu

                       67
    Làm giàu công vi c
           Lý do: Luân chuy n
           hay m r ng công
           vi c có th không
           làm tăng ñ ng l c
           làm vi c n u chúng
L i ích: Làm giàu   không t o ra cơ h i
công vi c thư ng   phát tri n
t o ñi u ki n cho
nhân viên tích lũy
kinh nghi m và trau
                      68
d i năng l c
  Cách th c hi n làm giàu công
        vi c

Trao quy n và trách nhi m

Trao ñ i thông tin và cung c p thông tin h i ñáp

Góp ý có tính xây d ng

Tăng cư ng tính t ch , t o thêm nhi u cơ h i                          69
   Vai trò c a nhà qu n lý


T o ñ ng l c làm vi c là vai trò chính y u nh tVì nhóm thi u ñ ng l c s ho t ñ ng kém hi u qu
                         70
Lý thuy t m i nh t: Ni m vui
                71
Cu c ñ i không nghiêm
túc như chúng ta nghĩ,
 hãy vui ñùa m t cách
   nghiêm túc.
            72
   10 ñ c tính c a ni m vui

1. Hài hư c làm gi m căng th ng

2. Ni m vui c i thi n giao ti p

3. Ni m vui làm mâu thu n d ñư c gi i quy t

4. N cư i giúp chúng ta l c quan

5. Cư i mình là hình th c hài hư c cao nh t
                       73
  10 ñ c tính c a ni m vui

6. N cư i có s c m nh ñi u tr t nhiên

7. N cư i làm gi m gánh n ng

8. Ni m vui ñoàn k t m i ngư i

9. Ni m vui phá v s nhàm chán và m t m i

10.Ni m vui t o ra năng lư ng
                      74
  Cơ s c a ni m vui

Cư i v i công nhân nhưng không cư i h

Hãy thư giãn ch ñ ng t ra nghiêm ngh

Cư i to ti ng

Suy nghĩ v i tinh th n hài hư c

Có thái ñ vui ñùa
                    75
   Cơ s c a ni m vui

Ho ch ñ nh ñ có m t th i gian vui v

Hãy h n nhiên

Hãy giúp ngư i khác nhìn th y m t tích c c

Bi t ng c nhiên
                       76
Liên hoan khi có các s     ki nDùng các hình th c khác nhau
ðánh d u nh ng s ki n quan tr ng                   77
         Nhi m v

1. L p danh sách các ngày sinh c a thành viên


2. L p danh sách tên các con c a các thành viên


3. C ng s tháng các thành viên ñã làm vi c


4. Bay gi chuy n th i gian ñó sang phút


                         78
  Tôi ñã h c ñư c gì?


T o cơ h i ñ trao ñ i kinh nghi m.


Giúp h c viên c i thi n k năng l ng nghe


Xây d ng t tin


                      79
     Tôi ñã h c ñư c gì?
Cu i ngày, t p h p các thành viên trong ñ i
ð ng ho c ng i theo vòng tròn
B t ñ y b ng câu “Hôm nay tôi ñã h c ñư c
là...”
Ngư i sau ph i nh c l i nh ng gì ngư i
trư c nói
Ngư i không th ti p t c s :
     Ng i xu ng (n u ñ ng)        80
T o ñ ng l c làm vi c


 Khái ni m ñ ng l c


 Các lý thuy t


 T o ñ ng l c làm vi c


             81
Ta không th d y ngư i khác

 b tc  cái gì. Ta ch có th

giúp h khám phá nh ng gì

  ñã có s n trong h
  Galileo Galilei (1564 – 1642)
                  82
  Di n gi th c s  khôn
ngoan không phô trương
s  thông thái c a mình, mà
khích l ngư i nghe phát
  huy trí tu c a chính h .
                83
Tôi không bao gi d y h c

trò, tôi ch t o ñi u ki n ñ

      h t    h c
   Albert Einstein (1879 – 1955)
                   84
 Tôi không bao gi b t

 nhân viên làm, tôi ch

t o ñi u ki n ñ h t  làm.
             85
    MAGIC – S          kỳ di u
Making up your mind to be happy
(Tâm trí luôn tươi tr )

Attitude is everything
(Thái ñ là quan tr ng nh t)

Goal setting and "go getting" and gratitude
(ð t m c tiêu th c hi n và hàm ơn)

Inspiration and perspiration
(Truy n c m h ng và c m nh n)

Celebrating yourself and your successes
 (T thư ng cho nh ng thành công c a b n thân)
                        86
Ta không th khích l
nhân viên... nhưng ta
 có th giúp h t
khích l b n thân h
          87
B n có th d n con
 ng a ñ n b su i
 nhưng không th
b t nó u ng nư c
        88
Cách t t nh t ñ
d ñoán tương
 lai là t o ra nó
          89

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:51
posted:2/8/2010
language:Vietnamese
pages:89