Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Ky_nang_giao_quyen

Document Sample
Ky_nang_giao_quyen Powered By Docstoc
					 K năng
GIAO QUY N
 Tâm Vi t Group

          1
Kinh doanh thành công là bi t
 dùng ti n c a ngư i khác.

Ngư i thành ñ t là ngư i bi t
 giao quy n cho ngư i khác.

              2
  Trư c khi hành ñ ng
1.Có c n ph i làm không?
 (Nh m m c ñích gì?)

2.Có c n ph i làm ngay không?
 (Có gì x y ra n u chưa làm ngay hay hoãn l i?)

3.Có b t bu c ph i t ta làm không?
 (Có th giao quy n cho ngư i khác th c hi n?)
                          3
       Ngư i lãnh ñ o t i
     là ngư i qu n chúng ghét

       Ngư i lãnh ñ o t t
    là ngư i qu n chúng kính tr ng

Ngư i lãnh ñ o vĩ ñ i là ngư i mà qu n chúng
nói “Chúng tôi t làm và t ch u trách nhi m”

          Tôn T
                      4
K năng giao quy n


  Khái ni m


  Phân lo i


  Ti n trình


          5
K năng giao quy n


  Khái ni m


  Phân lo i


  Ti n trình


          6
T i sao giao quy n?


C nh tranh kh c li t


Bùng n thông tin


Kh i lư ng công vi c r t l n

                7
 ð nh nghĩa v qu n lý:

ð t k t qu b ng n
l c c a ngư i khác.
             8
   ð nh nghĩa giao quy n

Yêu c u k t qu c n ñ t

Trao quy n l c ñ th c hi n

“Hãy làm theo cách c a mình, hãy
 yêu c u s   giúp ñ c a ngư i
   giao quy n khi c n thi t”
                  9
Giao quy n không ph i là


Giao cho hoàn thành m t vi c


T b quy n l c c a ngư i lãnh ñ o


ð t yêu c u và hư ng d n th c hi n

                   10
  Giao quy n không hi u qu

Không qu n lý ñư c nhân viên


Không ñ m b o ñư c s th ng nh t c a TC


Không gây ñư c s thích thú cho nhân viên


Không ti p c n tr c ti p v i các Vð n y sinh
                        11
 Giao quy n không hi u qu

Dùng nhi u TG tr c ti p ch ñ o và ph i h p


Lãng phí ngu n l c


Ra quy t ñ nh v i ch t lư ng th p                       12
  Hi u l m khi giao quy n


Giao cho hoàn thành m t công vi cXa r i công vi c và phó m c cho c p dư i
                      13
  Giao quy n hay giao vi c?

Giao quy n:

 T l p k ho ch th c hi n công vi c

 Ra quy t ñ nh v nh ng vi c c n làm

 Ch b ki m tra t i các ñi m ñã th ng nh t

 Có ñư c nh ng ý ki n giúp ñ khi c n

 Không b t bu c ph i h i ý ki n c a c p trên
                        14
   Giao quy n hay giao vi c?


Giao cho hoàn thành m t công vi c:


  B ki m soát ch t ch


  Ph i trình báo toàn b các quy t ñ nh


                      15
 Giao quy n hay phó m c?

Giao quy n:

 Cung c p ñ nh ng ngu n l c c n thi t

 Ki m tra công vi c t i các ñi m quan tr ng

 S n sàng cung c p hư ng d n và giúp ñ

 T o nên các thách th c trong công vi c
                        16
  Giao quy n hay phó m c?

Phó m c công vi c thì c p dư i s :

 Không ñư c ch d n, hư ng d n ñ y ñ

 Có th b căng th ng khi công vi c ph c t p

 Không ñư c ñào t o ñ y ñ

 Không có s giúp ñ ñúng lúc
                       17
K năng giao quy n


  Khái ni m


  Phân lo i


  Ti n trình


          18
Các d ng giao quy n


 Giao quy n toàn b


 Giao quy n t ng bư c


 Giao quy n gi i h n

             19
    Giao quy n toàn b

Nhân viên có năng l c ñã ñư c ki m nghi m

Vi c không quan tr ng, nhi m v rõ ràng

Thông báo nhi m v , th i h n hoàn thành

Ngư i ñư c giao toàn quy n quy t ñ nh

Ngư i qu n lý có trách nhi m tư v n n u c n
                     20
   Giao quy n t ng bư c


Gi i thích nhi m v và ñ t ra th i h n


Giao toàn quy n l a ch n PA th c hi n


B t bu c ñ t l ch g p g ñ xem xét ti n trình

                      21
   Giao quy n gi i h n

Gi i thích công vi c, yêu c u ñưa ra PA

Ch p nh n ho c s a ch a phương án

Bác b và ñưa ra phương án chính th c

C n ki m soát ch t ch ti n trình th c hi n
                       22
   L i ích c a giao quy n

Có th i gian t p trung vào v n ñ chi n lư c

Phát huy s trư ng

Tránh nhàm chán

Nâng cao hi u qu và hi u su t công vi c
                     23
    Th i ñi m giao quy n
Hi u
qu
             Th i gian  24
 Con hơn cha
là nhà có phúc
       25
   L i ích c a giao quy n

Th hi n s tin tư ng, xây d ng s t tin


Nâng cao ch t lư ng ra quy t ñ nh


T o cam k t, ñ ng l c, ñ o ñ c công vi c


ðào t o và phát tri n nhân viên
                      26
M t l n ngã là
bao l n b t d i
         27
Nh ng nguyên t c ñ

giao quy n hi u qu

           28
 Giao quy n theo k t qu mong ñ iQuy n l c ñư c giao ñ ñ ñ m b o


nhi m v có th ñư c hoàn thành ñúng


yêu c u ñ t ra                   29
 Nguyên t c v “M c ñ quy n h n”


Ngư i ñư c giao quy n c n ñư c quy n ra

các quy t ñ nh trong lĩnh v c ñã u quy n

mà không c n ph i xin ý ki n c p trên
                      30
  Nguyên t c “Th ng nh t trong m nh l nh”
Ch ch u trách nhi m trư c ngư i giao quy nNgư i duy nh t ñưa ra các quy t ñ nh
                       31
 Nguyên t c trách nhi m tuy t ñ i

Ngư i ñư c giao quy n:
 Có trách nhi m hoàn thành công vi c
Ngư i giao quy n:
 Ch u trách nhi m v :
    • Toàn b ho t ñ ng;
    • Hành vi;
    • K t qu
                    32
Nguyên t c “Cân b ng gi a
quy n h n và trách nhi m”

 Nguyên t c “Xác ñ nh rõ,
 chi ti t các công vi c c n
 th c hi n trong văn b n
     giao quy n”
               33
K năng giao quy n


  Khái ni m


  Phân lo i


  Ti n trình


          34
  Phân tích kh năng c p dư i
     M c1     M c2      M c3       M c4
    - Gi i thích  - Gi i thích  - Gi i thích  - Gi i thích
     yêu c u    yêu c u    yêu c u    yêu c u
    - Xác ñ nh   - Xác ñ nh   - Xác ñ nh
C p   k t qu     k t qu     k t qu
Trên  - Quy t ñ nh  - Quy t ñ nh         - Xác ñ nh
     c n làm gì   c n làm gì          k t qu
    - Quy t ñ nh         - Quy t ñ nh  - Quy t ñ nh
     cách th c           c n làm gì   c n làm gì
           - Quy t ñ nh  - Quy t ñ nh  - Quy t ñ nh
            cách th c   cách th c   cách th c
C p  -Th c hi n   - Th c hi n  -Th c hi n   -Th c hi n
dư i  công vi c    công vi c   công vi c   công vi c

                                  35
   Ti n trình giao quy n

                 T ng k t

             Ki m soát

          H p ñ ng
       G pg

   L a ch n

Chu n b
                    36
         Chu n b

Xác ñ nh m c tiêu chính c a nhi m v

Xác ñ nh k t qu mong mu n

Xác l p phương pháp ño lư ng k t qu

Xác ñ nh các khía c nh ñ c bi t (first priority)
                        37
       Chu n b

Xác ñ nh th i lư ng ñ hoàn thành

Xác ñ nh ngu n l c c n thi t ñ hoàn thành

Xác ñ nh nh ng h tr c n có

Xác ñ nh quy n l c c n có ñ hoàn thành

Xác ñ nh s lư ng nhân s c n thi t
                     38
  L a ch n ngư i ñư c giao quy nNgư i s làm công vi c này


Ngư i có th phát tri n t t nh t qua vi c này


Ngư i c n ñư c trao thêm trách nhi m


                      39
  L a ch n ngư i ñư c giao quy n


Ngư i c n ñư c th thách

Ngư i phù h p nh t v i công vi c

Ngư i có nh ng y u ñi m có th kh c ph c

thông qua vi c th c hi n công vi c này

                     40
 L a ch n ngư i ñư c giao quy nNgư i c n nâng cao lòng t tin


Ngư i trong di n ñ b t, thăng ti n


Ngư i c n phát tri n các k năng ñ c bi t

                      41
  G p g ngư i ñư c giao quy n

Th o lu n chi ti t m c ñích c a công vi c

ð m b o hi u s c n thi t c a nhi m v

Th o lu n v i h v k t qu TC mong ñ i

Th o lu n v các tiêu chu n ñánh giá KQ

Th o lu n và th ng nh t v qu th i gian

ð m b o hi u rõ nh ng v n ñ trên
                      42
  G p g ngư i ñư c giao quy n

Ngư i ñư c l a ch n ph i nh n th c ñư c ngu n l c

Ngư i ñư c l a ch n xác ñ nh ñư c gi i h n quy n l c

Ph i chu n b b n hư ng d n chi ti t v nhi m v

Ph i g p g tr c ti p ngư i ñư c l a ch n

S n sàng gi i ñáp th c m c

Nói rõ nguyên nhân l a ch n h ñ giao quy n

                            43
     Văn b n giao quy n

1.B n ch t ph m vi c a nhi m v ñư c giao

2.K t qu mong mu n

3.Cách ñánh giá k t qu th c hi n

4.Th i lư ng cho phép

5.Gi i h n quy n l c
                      44
      Ki m tra, giám sát

1. Ch ki m tra t i ñi m ki m tra ñã tho thu n

2. S n sàng tr giúp và hư ng d n khi c n

3. T o ñ ngu n l c ñ hoàn thành công vi c

4. Luôn ñ ng viên khuy n khích nhân viên

                        45
        T ng k t

V nhi m v :


 Nh ng gì ñã hoàn thành ñúng v i m c tiêu


 Các ch tiêu chưa hoàn thành, nguyên nhân                      46
         T ng k t

V ngư i ñư c giao quy n:

 Có ti n b gì sau khi hoàn thành công vi c?

 Có nh n th y thành công, m t t n t i?

V ngư i giao quy n:

 Có c m th y thu n l i hơn trong công vi c?

 Nh ng l i ích c a vi c giao quy n ñem l i?

                        47
K năng giao quy n


  Khái ni m


  Phân lo i


  Ti n trình


          48
 Giao quy n là cách
duy nh t ñ thành công.


             49
Nơi ñây an ngh m t
ngư i bi t s d ng
ngư i gi i hơn mình
   Andrew Carnegie

            50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:45
posted:2/8/2010
language:Vietnamese
pages:50