Docstoc

Ky_nang_dieu_hanh_hoi_thao

Document Sample
Ky_nang_dieu_hanh_hoi_thao Powered By Docstoc
					   K năng
ði u hành H i th o
   Ts. Phan Qu c Vi t
  Ths. Nguy n Huy Hoàng


              1
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              2
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              3
Khái ni m và nguyên t c

   Cu c h p

   Nhi m v cu c h p

   Quy trình cu c h p

   Ngư i ñi u hành

   Nguyên t c ñi u hành

   Nhi m v ñi u hành
              4
     Cu c h p là gì?
Cu c h p x y ra khi hai hay nhi u ngư i:
 tr c ti p g p m t nhau;
 thông qua phương ti n ñi n t ;
 thông qua ñi n tho i
ñ :
 chia s thông tin;
 ra quy t ñ nh, k ho ch hay hành ñ ng.
                      5
      Phân lo i

Các cu c h p có th ñư c phân lo i:

  Chia s thông tin;

  Quy t ñ nh hành ñ ng

  G m c hai.


                   6
    Nhi m v cu c h p


Cái mà ta c g ng ñ t ñư c trong cu c h pLý do cùng ng i ñ ra quy t ñ nh cu i cùng                      7
    Quy trình cu c h p


Cách làm vi c d cùng hoàn thành nhi m v .


Các k năng ñ hoàn thành nhi m v ñ ra.


C i ti n quy trình gi i quy t 90% v n ñ

                     8
 Ngư i ñi u hành là ngư i
 lãnh ñ o/ qu n lý m t cu c
h p/ h i th o/ cu c th o lu n/
    m t di n bi n/
  hay s  ki n tương t .
               9
        Phân bi t

Ngư i t ch c    Ngư i ñi u hành

 N i dung s ki n   Qu n lý di n bi n


 M c tiêu c n ñ t   Phương pháp


 M i ngư i tham d   K thu t s d ng

                     10
   Các nguyên t c ñi u hành

1. Th c hi n ñúng nh ng ph n vi c c a mình

2. Tránh b l i d ng

   Làm sai ch c năng

   Làm nh ng vi c ñã hoàn t t

3. Không cho phép dùng uy tín ñ l n át

4. Không gi i quy t v n ñ m t mình
                       11
  Các nguyên t c ñi u hành

5. T o môi trư ng làm vi c bình ñ ng

6. Không cho phép ch trích ngư i v ng m t

7. Ph i luôn luôn:

   Khách quan

   Tìm gi i pháp và k t qu rõ ràng

8. Làm cho m i ngư i hi u và ch p nh n
                      12
  Nhi m v khi ñi u hành

1. Khai m c, tóm t t cu c h p

2. Tuyên b m c ñích, m c tiêu cu c h p

3. Gi i thích và cung c p chương trình

4. Nêu các quy t c cơ b n

5. Bám sát chương trình ñã ñ nh
                     13
    Nhi m v khi ñi u hành

6. Duy trì nguyên t c, k lu t

7. ði u khi n/ hư ng cu c h p ñúng m c tiêu

8. Văn b n hoá các k t qu

9. Bàn giao tài li u, k t qu , trách nhi m

10.Xem xét các s ki n x y ra và ñánh giá
                       14
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              15
Không chu n b
 là chu n b
 cho th t b i
        16
   Chu n b

M i ngư i tham d


Chu n b chương trình


Ch n ñ a ñi m


Chu n b các thi t b
            17
    M i ngư i tham d

Ch n ngư i tham d

 Ngư i tham d s làm vi c như th nào?


 Chi phí và th i gian cho vi c ñi l i?


 Có ph i ñ i l ch n u h không tham d ñư c?

                     18
    M i ngư i tham d

ðánh giá m c ñ ñóng góp:

 Có thông tin gì ñ chia s ?

 Có th ñưa ra l i khuyên hay thông tin?

 Chuyên môn c a h có ích gì không?

 Có th th c hi n ñư c các ho t ñ ng không?
                     19
    M i ngư i tham d

Thông báo v i nh ng ngư i tham d v :

 Ngày, gi , ñ a ñi m, m c ñích cu c h p

 Ph i tham gia xây d ng cu c h p

 Chương trình cu c h p

 Nh ng phương ti n s n có (OHP, LCD,...)
                      20
  Chu n b chương trình

Biên so n chương trình

 Tránh th i gian có hi u su t th p


 So n ng n g n và ñơn gi n


 Báo cho ngư i ñi u hành v m i thay ñ i

                      21
   Chu n b chương trình

Khi s p x p c u trúc chương trình c n nh :

 Chi ti t ngày, gi , ñ a ñi m

 M c ñích chính c a cu c h p ph i c th

 ð ngư i tham d bi t mình ph i làm gì

 Th i gian cho m i ph n và th t ưu tiên

 Th i gian phân b r ng rãi hơn cho m i ph n
                       22
   Chu n b chương trình

Phân b chương trình

 Xác ñ nh v n ñ gì c n ñưa ra trong cu c h p

 G i b n th o chương trình ñ l y ý ki n

 ði u ch nh chương trình và g i l i

 Yêu c u s a và thông qua chương trình
                      23
    Ch n ñ a ñi m

ðánh giá yêu c u th c t

Ch n ñ a ñi m t i ch hay bên ngoài

ðánh giá môi trư ng xung quanh

Xác ñ nh kích thư c, v trí phòng h p

Ki m tra m c ñ v ng c a âm thanh

S s n có c a các thi t b h tr
                    24
    Ch n ñ a ñi m

ð a ñi m xa:

 ð n trư c ñ ki m tra


 Hư ng d n chi ti t cho ngư i tham gia


 B trí các bi n ch d n

                     25
 Chu n b các thi t b

Máy chi u ña năng (LCD)

ðèn chi u (Overhead Projector)

Phim ñèn chi u (Transparency)

B ng k p gi y (Flipchart)

B ng tr ng, b ng m m
                 26
 Chu n b các thi t b

Bàn gh

H th ng âm thanh

Máy quay phim, Tivi, VCD, màn hình

Dây d n, phích chuy n...

Bút vi t, gi y A0, A4, th màu...
                   27
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              28
        H p hi u qu

 M i thành viên có trách nhi m ñ m b o cho:

  vi c chu n b ,

  ti n hành cu c h p

  th c hi n k t qu

m t cách hi u qu nh t.
                        29
        H p hi u qu

Các hành vi hư ng nhi m v :

 Biên b n - Ghi l i các ý ki n và d li u

 Th i gian - Ki m soát th i gian

 Ưu tiên - t p trung vào các v n ñ chính trư c.

 Tóm t t - t p h p ý tư ng.
                          30
        H p hi u qu

Các hành vi hư ng nhi m v :

 Gi i thích - gi i thích nh m l n và kh ng ñ nh l i


 D li u - t p trung vào s ki n, d li u, thông tin


 Quy t ñ nh - xác ñ nh s n sàng quy t ñ nh chưa

                          31
       H p hi u qu

Các hành vi hư ng quy trình:

 T o ñi u ki n th c hi n chương trình ngh s .

 T p trung m c tiêu và bư c ti p theo.

 ði u ph i giao ti p giúp m i ngư i tham gia.


                         32
      H p hi u qu

Các hành vi hư ng quy trình:

 Xây d ng ñ ng thu n

 • Tìm ki m lĩnh v c có th ñ t ñư c tho thu n

Ki m tra s ñ ng thu n

Khen ng i - th a nh n ñóng góp

                         33
Có hai giai ño n không th
  th ng nh t ñư c:

trư c và sau cu c h p

              34
    Nguyên t c làm vi c

Ch n m t ngư i ñi u hành

Ch ñ nh ngư i theo dõi th i gian

C m t ngư i trình bày k t qu

Khuy n khích m i ngư i ñưa ra ý ki n riêng


                       35
   Nguyên t c làm vi c

Gi i h n th i gian phát bi u c a m i ý ki n

L ng nghe các ý ki n m t cách c n th n

H i k cho ñ n khi hi u rõ ý ki n ñóng góp

Không ph n ñ i ý ki n c a ngư i khác

Không áp ñ o tinh th n ngư i khác
                     36
  Ngư i ñi u hành làm gì khi

Ngư i có quy n c ch ñ o/ki m soát cu c h p

 R i v trí và xu ng ng i cùng các thành viên

 T ch i ñ ngh c a h

 H i xem li u anh/ ch có mu n ti p t c

 H i ý ki n c a nhóm (n u nhóm ng h mình)
                        37
 Ngư i ñi u hành làm gì khi

Mâu thu n cá nhân n y sinh

 Yêu c u m i ngư i bình tĩnh và ki m ch


 ð nhóm ra quy t ñ nh


 T p trung vào v n ñ ch không ph i quan h

                       38
 Ngư i ñi u hành làm gì khi

ði qua sâu vào chi ti t và xa r i v n ñ chính

 C t ngang và lưu ý v nhi m v và m c tiêu


 Yêu c u vi t ra ý tư ng/ ý ki n c a h


 ðưa vào danh sách v n ñ chưa gi i quy t

                       39
 Ngư i ñi u hành làm gì khi

Nh ng tho thu n ñư c l p ñi l p l i

 Lưu ý h s l p l i ñang xa r i m c ñích


 Nêu v n ñ k ti p c n gi i quy t


 Yêu c u t p trung vào nhi m v , m c tiêu

                       40
Ngư i ñi u hành làm gì khi

Nhóm th o lu n l c kh i ch ñ

 Can thi p ngay l p t c


 ðưa vào ph n chưa gi i quy t (quan tr ng)


 Yêu c u s th o lu n vào bu i khác

                       41
Ngư i ñi u hành làm gì khi

Không khí h n lo n ñang hình thành

 Cho gi i lao


 Chơi trò chơi nhóm


 T o ñi u ki n cho vi c ñ i ch ng i

                    42
20 cách duy trì s      thích thú

1. S d ng gi ng nói hi u qu

2. K các giai tho i

3. Di chuy n trong khi nói

4. Thay ñ i t c ñ (cách) thuy t trình

5. Phân phát tài li u
                     43
   20 cách duy trì s      thích thú

6. K t h p tên thành viên vào ch ñ th o lu n

7. S d ng các công c tr c quan

8. ð t câu h i ñ i v i các thành viên

9. T ch c ho t ñ ng theo nhóm nh

10. Khác bi t hoá bài trình bày
                       44
  20 cách duy trì s     thích thú

11. Các ý nghĩ hài hư c

12. S d ng các cách giao ti p phi ngôn t

13. Xen k các phương pháp

14. S d ng các cách ti p c n theo nhóm

15. Khuy n khích c nh tranh gi a thành viên
                       45
 20 cách duy trì s     thích thú

16. Th ti p c n b ng m t cách khác thư ng

17. ði l ch ch ñ c a b n

18. S d ng âm nh c

19. Cho ngh gi i lao m t cách linh ñ ng

20. Th hi n s nhi t tình
                     46
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              47
   Phương pháp ñ ng não

Giúp các thành viên th o lu n b ng cách:

 Xây d ng ý ki n theo kinh nghi m c a h


 Tìm cách khác nhau ñ gi i quy t m t v n ñ


Dùng ñ kh i t o ý tư ng

                       48
        M c ñích


L p danh m c các gi i pháp l a ch n


Th o lu n, phân tích ñi m m nh, ñi m y u


Tìm gi i pháp t i ưu

                      49
       Nguyên t c

Khuy n khích càng nhi u ý tư ng càng t t


Khuy n khích sáng t o ý tư ng m i l


Không nh n xét ho c phê bình các ý ki n


                      50
    Các bư c ti n hành

Trình bày v n ñ

ð ngh ñưa ra các gi i pháp

Nêu 3 nguyên t c c a PP ñ ng não

Bài t p kh i ñ ng phương pháp ñ ng não
                     51
   Các bư c ti n hành

Ti n hành ñ ng não, thu th p ý tư ng

Phân tích:

 Các thành viên phân tích các d ki n ñưa ra

 Phân lo i ý ki n

 Lo i b các ý ki n th a, không liên quan

K t thúc: ðưa ra các k t qu
                      52
 Ưu ñi m        Như c ñi m

D a trên kinh nghi m  T n nhi u th i gian

T l a ch n gi i pháp  C n duy trì ñ nh hư ng

M c ñ tham gia cao   Sáng t o sai m c ñích

V n ñ sinh ñ ng hơn  D sinh mâu thu n

Khích l các ý ki n
                        53
    N i dung

Khái ni m và nguyên t c

Chu n b cho m t cu c h p

K năng ñi u hành h p

Phương pháp ñ ng não
              54
V n ñ c t lõi c a cu c h p?


 Ngh quy t

 K ho ch tri n khai

               55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:43
posted:2/8/2010
language:Vietnamese
pages:55