Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Vaccination i forbindelse med kloakarbejde

VIEWS: 100 PAGES: 1

									Vaccination i forbindelse med kloakarbejde
Der forekommer tit spørgsmål om vaccination i forbindelse med kloakarbejde og spildevand.
Hvor når skal man vaccineres og hvad skal man vaccineres imod?
Hvor der er særlig fare for smitte, dvs. for ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for
størstedelens vedkommende består i arbejde med håndtering, behandling eller analyse af
spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal der vaccineres i overensstemmelse med
arbejdstilsynets krav herom.
Ifølge At-vejledning nr. D.2.14 omfatter det:
    Leverbetændelse (hepatitis A)
    Stivkrampe (tetanus)
    Børnelammelse (polio)
for hvilke sygdomme, der kræves en effektiv vaccination.
Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig
kontakt med spildevand. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i
forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer), der er en del af sygehuse og
flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet
mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige
embedslæge.
Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbestemmelserne påhviler såvel arbejdsgiveren som
den enkelte medarbejder.
Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.
Omkostningerne i forbindelse med vaccination, herunder dokumentation, påhviler
arbejdsgiveren.
Se hele At-vejledning: http://www.at.dk/sw66135.asp?lsearchdataid=290436


Weils sygdom
Leptospirose, herunder Weils sygdom, forårsages af en bakteriel infektion. Bakterien er så lille,
at den kan bevæge sig gennem blot en lille åbning i huden, som kan opstå når huden er fugtig,
eller bakterien kan trænge ind gennem øjnene eller næsen. Der findes ikke en vaccine mod
sygdommen.
I Danmark findes den største smitterisiko ved kloak- og dambrugsarbejde, hvor det primært er
rotter der er smittebærer via urin fra inficerede dyr.
Symptomerne ved Leptospirose er oftest feber, kulderystelser, hovedpine, der kan have
meningitislignende karakter og evt. kvalme og opkast. I værste tilfælde nyre- og leversvigt.
Inkubationstiden er 3-17 dage.
Det er af afgørende betydning at Weils sygdom omgående behandles med antibiotika, og den
bør alene påbegyndes ved begrundet mistanke.
Forebyggelse af Leptospirose består af rottebekæmpelse og konsekvent anvendelse af
personlige værnemidler ved arbejde i dambrug og kloakker. Medarbejderne bør desuden altid
informeres om risikoen for Leptospirose.
Ved lægehenvendelse, med symptomer på Weils sygdom, er det vigtigt at oplyse, hvis man til
daglig er i kontakt med kloakslam og spildevand eller beskæftiget med
dambrugs/vandløbsarbejde.
Marts 2009                               Michael Stokholm Sørensen

								
To top