AMALAN KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU TEKNIKAL DALAM MATA PELAJARAN

Document Sample
AMALAN KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU TEKNIKAL DALAM MATA PELAJARAN Powered By Docstoc
					AMALAN KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU TEKNIKAL
DALAM MATA PELAJARAN PENGAJIAN KEJURUTERAAN
 AWAM DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEKITAR ZON
       TENGAH, SELANGOR
      AIROLL NAJEEK BIN MAJID
    UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                           PSZ 19:16 (Pind. 1/97)


              UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

      BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL:      AMALAN KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU TEKNIKAL
         DALAM MATA PELAJARAN PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM
         DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEKITAR ZON TENGAH,
         SELANGOR

                 SESI PENGAJIAN:        2003/2004

Saya       ______AIROLL NAJEEK BIN MAJID____
             (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan
Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

 1.   Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia.
 2.   Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk
     tujuan pengajian sahaja.
 3.   Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai pertukaran antara institusi
     pengajian tinggi.
 4.   **Sila tandakan ( )         SULIT         (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau
                    kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam
                    (AKTA RAHSIA RASMI 1972)

         TERHAD        (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan
                    oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)


         TIDAK TERHAD__________________________                    ____________________________
(TANDATANGAN PENULIS)                       (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat tetap:
315 JLN HJ ABDULLAH MUKRI,
KG BUKIT BADONG 45600 BTG BERJUNTAI                  EN. ADNAN BIN AHMAD
SELANGOR.                                  Nama Penyelia


Tarikh:10 / 03 / 2004                         Tarikh: 10 / 03 / 2004


   CATATAN:     * Potong yang tidak berkenaan.
            ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak
              berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan
              tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.
              Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan
              Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja
              kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).
“Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan
saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
   penganugerahan ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah
           ………………………………
     Tandatangan      :   …………………………..
     Nama Penyelia I    :   En. Adnan Bin Ahmad
     Tarikh        :   …10 / 03 / 2004…….
 AMALAN KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU TEKNIKAL DALAM
MATA PELAJARAN PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM DI SEKOLAH
  MENENGAH TEKNIK SEKITAR ZON TENGAH, SELANGOR
          AIROLL NAJEEK BIN MAJID
  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan
      ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan
            (Kejuruteraan Awam)
             Fakulti Pendidikan
          Universiti Teknologi Malaysia
             FEBRUARI, 2004
                                         ii
“Saya akui bahawa penulisan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
   ringkasan, yang mana tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”
       Tandatangan      :   …………………………..
       Nama Penulis     :   Airoll Najeek Bin Majid
       Tarikh        :   ..10 / 03 / 2004….
                                       iii
                DEDIKASI


             TERISTIMEWA BUAT,

         Ayah dan Ibu yang Disayangi serta Dikasih,
            Majid Kasio dan Salmah Ismail
            Kakak dan Adik Tersayang,
              Rapidsza dan Ermeliza


Segala Pengorbanan, Dorongan Dan Kesabaran Serta Kasih Sayang Kalian Semua
          Amatlah Ku Sanjungi dan Ku Hargai.               KHAS BUAT,

            Teman-Teman Seperjuangan
                Terima Kasih
  Di atas Doa Ikhlas serta Semangat Dari Kalian Sepanjang Pengajiannku


                 Semoga
             Allah Jualah Yang Dapat
        Membalas Segala Jasa Dan Budi Baik Kalian
                Selama Ini.              IKHLAS DARIKU,

          Buat Insan Yang Banyak Membantu
 Pabila Diriku Ditimpa Dugaan Yang Bisa Membuatku Hampir Putus Harapan.
    Katamu Tersemat Dihatiku, Jasamu Dalam Ingatanku, Tanpamu
                Siapalah Aku.
                                         iv
                 PENGHARGAAN
     Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang………….

    Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan hidayahNya dapat jua
saya menyempurnakan Laporan Sarjana Muda ini.    Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih kepada penyelia pembimbing iaitu Encik Adnan Bin Ahmad yang telah
memberi tunjuk ajar dengan penuh dedikasi tanpa mengira masa dan ketika. Segala
tunjuk ajar dan teguran amatlah dihargai.    Tidak lupa juga ucapan penghargaan ini ditujukan kepada teman-teman
seperjuangan yang banyak membantu dan memberi kerjasama di sepanjang tempoh
menyiapkan penyelidikan ini.    Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas segala jasa-jasa yang telah diberikan.
Semoga ALLAH sentiasa merahmati dan memberkati kalian sepanjang masa.
                                            v
                    ABSTRAK
    Penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengetahui amalan penggunaan kaedah
pengajaran di kalangan guru-guru teknikal dalam mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan
Awam di Sekolah Menengah Teknik sekitar zon tengah di Selangor. Ia merupakan kajian
yang berbentuk deskritif. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui
penggunaan kaedah pengajaran yang sering digunakan di kalangan guru-guru teknikal,
untuk mengenal pasti penggunaan alat bantu pengajaran dengan kaedah pengajaran yang
digunakan, untuk mengetahui teknik-teknik yang dipraktikan dalam pengajaran mengikut
kaedah pengajaran yang digunakan dan untuk mengetahui hubungan pencapaian pelajar
dalam keputusan peperiksaan dengan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru-guru
teknikal. Penyelidik memperolehi data melalui maklum balas dari borang soal selidik
yang diedarkan kepada 25 orang guru di lima buah Sekolah Menengah Teknik sekitar
Selangor. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical
Package for Social Science” (SPSS) version 10.0. Hasil daripada analisis data yang
diperolehi, penyelidik mendapati bahawa kaedah pengajaran yang paling kerap
digunakan oleh guru-guru ialah kaedah syarahan berdasarkan kepada nilai peratusan yang
membawa kepada tahap sederhana. Penggunaan alat bantu pengajaran yang berada dalam
analisis skor min pada tahap sederhana manakala teknik-teknik yang dipraktikan dalam
pengajaran membawa kepada analisis skor min pada tahap tinggi. Bagi persepsi
pencapaian pelajar dalam keputusan peperiksaan di kalangan guru-guru teknikal pula
menunjukkan membawa kepada analisis skor min pada tahap sederhana dengan jumlah
peratusan negatif yang lebih tinggi.
                                               vi
                    ABSTRACT
    This research is done to know the practice of the uses in teaching skills among the
teacher who teaches subject Civil Engineering in technical school around middle zone in
Selangor. It is a descriptive research. The objective of this research is to know the uses in
teaching skills always been uses among the technical teacher, to know the uses of
medium in teaching with teaching skills, to know the technique that been practice in
teaching and to know the connection of achievement student in examinations with the
teaching skills that been used by the technical teacher. The researcher of this research
owned the data from the response of the questionnaire set, which is distributed to 25
teachers in five technical schools around Selangor. The data then has been analyzed by
using the “Statistical Package for Social Science” (SPSS) Software Version 10.0. From
the result, the researcher thought that the teaching skills always been uses is lecture skills,
according to the value of percent that bring to abstemious level. The uses of medium in
teaching that been ranked in mean score analysis is in abstemious level too, while the
technique that been practice in teaching been ranked in mean score analysis is in high
level. Mean while, the perception of achievement student in examinations with the
teaching skills has been ranked in mean score analysis in abstemious level with the
percent of the negative is higher.
                         vii
              KANDUNGAN
BAB   PERKARA             MUKA SURAT    HALAMAN JUDUL            i
    PENGAKUAN              ii
    DEDIKASI              iii
    PENGHARGAAN             iv
    ABSTRAK               v
    ABSTRACT              vi
    KANDUNGAN              vii
    SENARAI SINGKATAN          xi
    SENARAI JADUAL           xii
BAB I  PENGENALAN             1    1.1  Pendahuluan          1
    1.2  Latar Belakang Masalah    4
    1.3  Pernyataan Masalah      6
    1.4  Objektif Kajian        6
    1.5  Persoalan Kajian       7
    1.6  Batasan Kajian        8
    1.7  Kepentingan Kajian      9
                                  viii

     1.8  Definisi Istilah                10
BAB II     SOROTAN KAJIAN                 11     2.1  Pendahuluan                  11
     2.2  Kajian Berkaitan Faktor-Faktor         12
        Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pengajaran
        2.2.1 Perancangan Mengajar           13
        2.2.2  Penyampaian Isi Secara Sistematik   14
        2.2.3  Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM)  15
        2.2.4 Kaedah Pengajaran Berpusatkan Murid   17
        2.2.5 Penilaian Proses Pengajaran Dan     18
            Pembelajaran.
     2.3  Kajian berkaitan kaedah pengajaran
        2.3.1  Kaedah Syarahan            20
        2.3.2 Kaedah Perbincangan           21
        2.3.3  Kaedah Tunjuk Cara           22
        2.3.4 Kaedah Menyelesaikan Masalah       24
     2.4  Kesimpulan                   25
BAB III  METODOLOGI                      26


     3.1  Pendahuluan                  26
     3.2  Reka Bentuk Kajian               27
     3.3  Tempat Kajian                 28
     3.4  Sampel Kajian                 28
                                ix

     3.5  Instrumen Kajian              29
     3.6  Kajian Rintis                32
     3.7  Prosedur Pengumpulan Data          33
     3.8  Analisis Data                34
     3.9  Jangkamasa Kajian              36
BAB IV  ANALISIS DATA                   37


     4.1  Pendahuluan                 37
     4.2  Analisis Data                37
        4.2.1  Analisis Bahagian A         38
        4.2.2  Analisis Bahagian B         42
BAB V  PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN        60     5.1  Pendahuluan                 60
     5.2  Perbincangan                61
        5.2.1  Latar Belakang Guru         61
        5.2.2  Kekerapan Kaedah Pengajaran Yang  62
            Digunakan
        5.2.3  Penggunaan ABM Semasa        63
            Sesi Pengajaran
        5.2.4  Perlaksanaan Teknik-Teknik Dalam  64
            Kaedah Pengajaran.
        5.2.5  Hubungan Pencapaian Keputusan    66
            Peperiksaan Pelajar Dengan Kaedah
            Pengajaran
                              x      5.3  Rumusan               67
      5.4  Cadangan               69
         5.4.5  Cadangan Kajian Masa Depan  72BIBLIOGRAFI                      73


LAMPIRAN                       75
                               xii
              SENARAI JADUAL
NO. JADUAL           TAJUK        MUKA SURAT3.1   Taburan Soalan Mengikut Persoalan Kajian    31
3.2   Skala Likert                  32
3.3   Markat Skor Item Bagi Penyataan Positif
     Dan Negatif                  35
3.4   Pengelasan Tahap Penguasaan
     Berdasarkan Analisis Skor Min         35
3.5   Tafsiran Nilai Peratus Kajian         36
3.6   Klasifikasi Kekuatan Kolerasi Rowtree     36
4.1   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Sekolah           39
4.2   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Jantina           40
4.3   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Kelulusan Akademik     40
4.4   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Pengalaman Mengajar     41
4.5   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Jumlah Waktu
     Mengajar                    41
4.6   Taburan Bilangan Dan Peratusan
     Responden Mengikut Jumlah Pelajar Dalam
     Kelas                     42
                               xiii

4.7  Dapatan Berhubung Kaedah Pengajaran Yang Sering
    Digunakan Semasa Proses Pengajaran Pengajian
    Kejuruteraan Awam                 43
4.8  Dapatan Berhubung Dengan Penggunaan Alat Bantu
    Pengajaran Dengan Kaedah Pengajaran Yang
    Digunakan                     50
4.9  Dapatan Berhubung Dengan Teknik-Teknik Yang
    Dipraktikan Dalam Pengajaran Mengikut Kaedah
    Pengajaran Yang Digunakan             53
4.10  Dapatan Berhubung Pencapaian Pelajar Dalam
    Keputusan Peperiksaan Dengan Kaedah Pengajaran
    Yang Digunakan                  59
                              xi
      SENARAI SINGKATAN
ABM  -      Alat bantu mengajar
KPLI  -      Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
KPM  -      Kementerian Pendidikan Malaysia
PKA  -      Pengajian Kejuruteraan Awam
PKPG  -      Program Khas Pensiswazahan Guru
P&P  -      Pembelajaran dan pengajaran
SMT  -      Sekolah Menengah Teknik
SPSS  -      Statistical Package For Social Science
SPM  -      Sijil Pelajaran Malaysia
                     BAB I
                  PENGENALAN
1.1  Pendahuluan
    Ee Ah Meng (1990) menyatakan bahawa, pengajaran bukanlah merupakan suatu
perlakuan tunggal. Sebenarnya pengajaran terdiri daripada gabungan perlakuan.
Perlakuan-perlakuan ini akan dijalankan untuk mencapai objektif-objektif utama. Antara
perlakuan yang utama ialah perancangan, perlaksanaan dan penilaian. Di sini jelas
menunjukkan bahawa objektif pembelajaran akan tercapai dengan berkesan sekiranya
perancangan teratur, perlaksanaan baik serta penilaian berkesan.
.    Harapan Negara dengan terlaksananya Multimedia Koridor Raya (MSC), adalah
untuk menghasilkan tenaga kerja yang berteknologi tinggi. Kesediaan guru untuk
menukar cara pengajaran yang tradisional kepada pengajaran berasaskan teknologi
moden dan canggih merupakan tulang belakang kepada kejayaan perlaksanaan sekolah
bestari yang merupakan salah satu aplikasi perdana MSC. Projek sekolah bestari ini akan
bertanggungjawab untuk menyediakan generasi baru yang mampu mengharungi cabaran
dunia baru teknologi maklumat (Jamalludin Harun, 1999).
                                           2

    Sehubungan dengan itu, kurikulum pengajaran dan pembelajaran di Sekolah
Menengah Teknik (SMT) memulakan transfomasi dan kaedah yang lebih efektif supaya
berupaya menarik serta meningkatkan minat pelajar terutamanya daripada golongan
pelajar yang berkebolehan sederhana (lebih kurang 60 peratus daripada bilangan
keseluruhan pelajar lepasan Penilaian Menengah Rendah) daripada aliran perdana
supaya meminati mata pelajaran Sains dan Teknikal (Abdul Aziz, 1998).
    Pada masa ini, Sistem Pendidikan Teknik dijalankan di Politeknik, Sekolah
Menengah Teknik, Sekolah Menengah Vokasional dan Sekolah Menengah Akademik di
seluruh negara. Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional yang baru bertujuan
untuk memenuhi matlamat:     a. Membantu negara dalam proses pembangunan dan pemodenan industri
       melalui program pendidikan teknik dan vokasional yang mengeluarkan
       tenaga manusia terlatih serta berpengetahuan teknikal.
     b. Menyediakan pendidikan asas untuk membolehkan pelajar melanjutkan
       pelajaran dalam bidang teknologi.
     c. Memperkembangkan minat di kalangan pelajar dalam bidang sains dan
       teknologi.
     d. Memperkembangkan sikap positif, bertanggungjawab dan berdisplin di
       kalangan pelajar.
               (Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, 1990)
    Dengan itu mata pelajaran kejuruteraan yang merangkumi Pengajian
Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan Pengajian
Kejuruteraan Mekanikal telah mula diperkenalkan di peringkat Sekolah Menengah
Teknik di seluruh Malaysia sejak tahun 1995. Cadangan mata pelajaran ini adalah di
                                            3

antara senarai lima mata pelajaran kejuruteraan yang telah diluluskan oleh mesyuarat
Jawatankuasa Pusat Kurikulum 7/89 pada 15 Disember 1989 (Rujukan dari sukatan
pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam). Pelajar di peringkat Sekolah Menengah
Rendah telah didedahkan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup. Oleh itu mereka
yang akan mengikuti pengajian di Sekolah Menengah Atas telah diperkenalkan kepada
asas kejuruteraan. Selaras dengan matlamat KBSM, mata pelajaran Pengajian
Kejuruteraan Awam ditawarkan untuk memenuhi minat dan kecenderungan pelajar.
    Teknologi juga telah berkembang dengan pesat dan melahirkan banyak
cabangnya. Pelajar lepasan tingkatan lima sudah di ambang memilih kerjaya dan mereka
perlu diberikan pendedahan dalam masa yang wajar bagi memandu mereka memilih
kerjaya masing-masing. Kejuruteraan Awam adalah satu bidang kejuruteraan yang
utama dan mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam sesuai diperkenalkan kepada
pelajar (Rujukan dari sukatan pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam).
    Merujuk daripada sukatan pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4
terdapat beberapa objektif mempelajari pelajaran ini yang merangkumi:


    a.   Mewujudkan kefahaman terhadap kepentingan dan hubungkait bidang
       Kejuruteraan Awam dalam kehidupan seharian.
    b.   Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dan
       masyarakat.
    c.   Menyemai sifat suka menyelidik dan bertindak berasaskan fakta.
    d.   Mengembang dan meningkatkan lagi daya intelek serta permikiran yang
       rasional, kritikal dan kreatif.
                                           4

Dengan ini dapatlah memenuhi matlamat mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam
iaitu untuk memberikan pengetahuan asas mengenai bidang Kejuruteraan Awam serta
cabangnya dan mendedahkan pelajar kepada faktor yang mempengaruhi pembangunan
serta kesannya terhadap kehidupan seharian.
1.2   Latar belakang masalah
     Teknologi adalah merupakan kunci kepada Malaysia bagi mencapai taraf Negara
maju mengikut acuan kita sendiri yang diimpikan melalui Wawasan 2020. Negara perlu
membuat pelaburan dalam usaha meningkatkan sumber manusia yang berkualiti yang
akan menjadi pendukung utama untuk merealisasikan wawasan Malaysia sebagai sebuah
negara maju yang mampu bukan sahaja mengguna tetapi juga mencipta, mengembang
dan mengeksport teknologi. Sehubungan itu, para pendidik di bidang teknik dan
vokasional hendaklah memainkan peranan yang penting dalam usaha membentuk
program-program yang sejajar dengan perkembangan teknologi tersebut (Abdul Aziz
1998).     Noran Fauziah (1993) pula mengutarakan bahawa seseorang guru perlu
memahami, menjiwai dan melaksanakan Dasar Pendidikan Negara. Berdasarkan
perkembangan semasa, seseorang guru hendaklah sentiasa menjadikan falsafah dan
matlamat pendidikan negara, sekolah serta Wawasan 2020 dalam menyampaikan proses
pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana pihak-pihak yang berkaitan sering
sahaja mengaitkan produk (pelajar) yang dihasilkan oleh sesebuah sekolah dengan
falsafah dan matlamat yang telah digariskan.
                                            5

    Kaedah pengajaran guru merupakan faktor penyumbang yang besar terhadap
pencapaian sesuatu mata pelajaran. Kaedah pengajaran guru yang berkesan mampu
membangkitkan pelbagai ransangan dalam diri pelajar dan seterusnya meminati sesuatu
mata pelajaran. Menurut Mok Soon Sang (1991), pengajaran afektif atau pengajaran
yang berkesan boleh dirumuskan sebagai satu sistem aktiviti mengikut objektifnya
dalam suasana yang sihat, menarik, seronok, bersemangat, demokartik, tenang dan
berdisplin. Keberkesanan pengajaran bergantung semata-mata kepada kecekapan guru
dalam merancang, melaksanakan sesuatu pelajaran.
    Analisis peperiksaan SPM dan SPMV 1995 yang telah dikeluarkan oleh
Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Teknikal
pada 8 April 1996 pula menyatakan pencapaian pelajar kumpulan pertama yang
mendahului SPM bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam adalah tidak begitu
memuaskan (Laporan Perkembangan Sukatan Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam).
    Mengikut analisis keputusan peperiksaan SPM untuk tahun 1999 bagi mata
pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam, jumlah calon yang mengambil peperiksaan
adalah seramai 3181 orang pelajar. Daripada jumlah itu, hanya 3.2 peratus sahaja yang
mendapat keputusan sangat baik iaitu gred 1 dan 2. Manakala 56.8 peratus mendapat
keputusan kepujian iaitu gred 3 hingga 6 dan 38.3 peratus mendapat keputusan hanya
lulus iaitu gred 7 hingga 8. Peratus yang tinggi bagi pelajar yang mendapatkan
keputusan lulus sahaja memberikan nilai realiti bahawa tahap pencapaian pelajar masih
rendah dalam mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam.
                                          6

    Menurut Atan Long (1980), guru yang baik sentiasa mencari punca kelemahan
pelajar di dalam mata pelajaran dan memperbaiki kelemahannya. Guru hendaklah
sentiasa membuat penilaian terhadap pengajaran supaya pelajar dapat diketahui dan
diperbaiki sebelum kelemahan itu menular. Penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai
dan berkesan memainkan peranan penting dalam membantu proses pengajaran ketika
menyampaikan isi pelajaran.
1.3   Pernyataan masalah
    Oleh yang demikian, penyelidik ingin melihat apakah amalan kaedah pengajaran
yang sering digunakan oleh guru-guru teknikal dalam mata pelajaran Pengajian
Kejuruteraan Awam.
1.4   Objektif Kajian
    Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap pelaksanaan penggunaan kaedah
pengajaran yang digunakan oleh guru-guru di sekolah teknik dan untuk mengetahui
kekuatan kaedah tersebut bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam.
Di antara objektif kajian adalah bertujuan untuk:


   I. Mengenal pasti penggunaan kaedah pengajaran berikut digunakan oleh guru-
    guru teknikal semasa proses pengajaran.
      a. kaedah kuliah/syarahan
      b. kaedah perbincangan
      c. kaedah tunjuk cara
      d. kaedah penyelesaian masalah
                                          7   II. Mengenal pasti tahap penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran
     di kalangan guru-guru teknikal.


 III. Mengetahui penggunaan     teknik-teknik berikut dalam proses pengajaran di
     kalangan guru-guru teknikal sekolah menengah teknik.
       a. kawalan kelas
       b. kawalan masa
       c. penglibatan pelajar
       d. latih tubi


 IV. Mengetahui persepsi guru-guru teknikal mengenai pencapaian pelajar dalam
     mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam.
1.5   Persoalan kajian
    Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut:


   I. Adakah kaedah pengajaran berikut digunakan oleh guru-guru teknikal semasa
     proses pengajaran Pengajian Kejuruteraan Awam?
       a. kaedah kuliah/syarahan
       b. kaedah perbincangan
       c. kaedah tunjuk cara
       d. kaedah penyelesaian masalah


   II. Bagaimanakah tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru-guru
     teknikal semasa proses pengajaran Pengajian Kejuruteraan Awam?
                                       8

III. Adakah teknik-teknik berikut digunakan oleh guru-guru teknikal dalam proses
  pengajaran Pengajian Kejuruteraan Awam?
    a. kawalan kelas
    b. kawalan masa
    c. penglibatan pelajar
    d. latih tubi


IV. Apakah persepsi guru-guru teknikal mengenai pencapaian pelajar dalam mata
  pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam?